Skip to main content

Full text of "Anecdota sacra et profana ex oriente et occidente allata : sive Nottitia codicum graecorum, arabicorum, syriacorum, copticorum, hebraicorum, aethiopicorum, latinorum, cum exerptis multis maximam partem graecis et triginta quinque scripturarum antiquissimarum exemplis"

See other formats


*' a421 
ΙΑ5Τ5 

IROBA 
ij^i ■.;**■';;;> Digitized by the Internet Archive 

in 2010 with funding from 

University of Toronto http://www.archive.org/details/anecdotasacraetpOOtisc ANECDOTA SACRA Ε Τ PROFANA. TYPIS EXSCKiI'^KRr: GIESECKE r-t DEVRIEXT. ANECDOTA 

SACRA Ε Τ PROFANA 

EX ORIENTE ET OCCIDENTE ALLATA 

SIVE 

ΝΟΤΙΤΙΛ 

CODICUM GRAECORUM, ARABICORUM, SYRIACORUM, 
COPTICORUM, HEBRAICORUM, AETHIOPICORUM, LATINORUM, 

(.■ UM 

EXCEEPTIS MULTIS ΜΛΧΙΜΑΜ ΓΛΚΤΕΜ GRAEriS 
ET TRICxINTA QUIxaUE SCIUPTURARUM ANTIQUISSI MAUUM EXEMPLIS. 

EDIDIT 

AENOTII. FRID. CONST. TISCHENDORF 

PHIL. ET THEOL. DR. PALAEOfil!. BIEL. IN ACAD. LIPS. PROK. PUBL. OED. Uf;iil SAXUNIAE Λ COXSILIIS AULICIS OKDIXUM 
IMPP. RUSS. S. AKNAE CL. II. CUM CORONA IMP. ET S. STANISI. CL. II. REG. SAXON. ALBERTI IMP. FRANC. LEGIONIS HONOR. 
KEG. BORDSS. AQUILAE RUBRAE CL. HI. REG. BAVAR. S. MICHAEL•. CL. I. EQUES REG. GRAEC. SALVATOR. CENTURIO REG. 
SUEC. DE STELLA POLAR. REG. SARD. SS. MAUR. ET LAZAR. MAGNIDDC. SAX. AE ALBO FALC. CL. I. DUC. PARM. S. LUDOVICI 
EQUES REGIAE SOCIETATIS LITTERARUM LONDINENSIS ET INSTITCTI AEGYPTIACI SOC. HONORAR. REGIAE SOCIETATIS 
SCIENTIARUM UPSALIENS. SOC. EXTER. SOCIETATUM IIAGANAE PRO VINDIC. KELiG. CIIRIST. 80C. ΛΒ EPIST. HISTOR. THEOL. 
LIPS. ET OnlENT. GERM. SOCIUS ORDIN. 

Ε D I Τ 1 R Ε Ρ Ε Τ 1 Τ Α , Ε Μ Ε Ν D Α ΤΑ , Α U C ΊΑ. (^' Φί LIPSIAE. 

SUMrriBUS ΗΕΚΜΛΝΝΙ ER1E8. 
lS(;i. PRAEFATIO. Hic liber postqnam auno 1855. primum editus erat, quiim transisset nuper ad 
Hernianmuii Fries, virum liouestissimuiii, peteuti ut iterandae editioni cousulerem non 
deerain. Consultiim autem est ita, ut nou modo praefatione iiidice aliisque renovandis 
plura scitu digna adderentur variisque emendationibus locus daretur, sed etiam ea libri 
pars, in qua de codicibus insignioribus nondum excussis agitur, multis quae iiuperis itine- 
ribus conquisivi augeretur. 

Quae enim hoc voliiniine coiitiiiciitui\ iii duas partes dividi possunt, quarum prior 
in describendis ac passim exscribeiidis versatur libris antiquis mea opera ex orieute in 
Eiiropam advectis, altera ex variis EuiOpae et orientis codicibus exccrpta complectitur. 
Quos codices piiore parte complexus siim, ii ad duas collectiones pertinent: altera itinere 
orientali meo secundo abhiiic aiiuos octo comparata, nomiullis Muiico Britauiiico et biblio- 
thecae Bodlcianae paiillo aiite cessis, anno 1857. exeunte ad bibliothecaiii Inip. Petiopoli- 
taiiam transiit, cui locupletaudae atque illustrandae liber Baro Mudestiis Korft', vir suniinus, 
ex longo iam tempoi^e tanto ciim studiu tautoque successu prospicit ; alteru aniio 18-14. ex 
oriente allata posteaque additamciitis aiicta, exceptis (luattuor lil)ris Dresdam iiiissis, ad 
bibliothecam universitatis Lipsieusis tiausiit. Γιίοι• colkctio cuilicfs coiiipreheudit duo et 
triginta, Graccos quattuordecim, Syriacos duo, Arabicos diio, Rabbaiiiticos et Karaiticos, 
Hebraeis illos quidein litteris sed plerosque Arabica lingua couscriptos, quattuordecini. 
Altcra collectio codices sexaginta i]iiiii(|ue coiMpreheiulit , Graccos tifdcciiii, Sji-iacos (ριίη- 
que, Copticos trcdocim, Arabicos octo, Georgicos quinqiie, Hebraeonmi Arabicos quiuquc, 
uniun SaiTiaritanuni *), papyraceos Copticc Hieroglypbice Graece scriptos sex iiiiu linteis 
fragmentis Hieratice scriptis; iteiii Abyssiuicos quinque et Arabicns Drusiaiios tros. Qua- 
runi in utraque collcctione codices duodecini suiit paliiiipsfsti, iiovcni piiniuin (iraecc. (luo 
priniuin Syriacc scripti ; unus vero ex fragmentis palinipsestis liiigua ot ratioiu• satis iiiter 
se diversis compositus est. P'x Graocis tres rescrii)ti siiiit (iiaLHc. uniis Arabicc. luius 

*) Is nuporrime accossit Vide Cod. Tiseh. ΙΛΊ iii iii<lice Slavonice, quattunr Georgice. Iteiii Syriacus utcrque Georgicc rosciiiitus est. Ceteniiii lii 
codices, iutcr (luos emineut Graeci antiquissimo littcraruni luicialium geiiciL' a quarto aJ 
uouum saeculuiii scrii>ti duodeviginti, paiicis levioribus excoptis, ante me litteratoruiii 
homiiuim nemini iuuotuerant. Atiiue illiul quidem singulari providentiae diviuae beneficio 
contigisse arbitror, qiiod, ut hos iiipriiiiis praedicem, tot sacri codices annorum millc ac 
plus mille a coiiiiuuui pluriuiorum similiuni suinmae autiquitatis Cliristiauae mouumento- 
rum interitu salvi ad nostra usque perveiierunt tempora atqiie ηιηκ• οχ indignis tenebris in 
lucem prodeunt. 

In excerpuiidis codicibiis prioris collectioiiis paullo parcior eiuiii quam iii alteia 
coUectione : illos euiiii uon tam iii litteranim iisum converteiuli coiisiliuui erat, quain qua 
esseut dignitatc et quem litteranim fructum piOiiiitterent signiiicandi ; prauteieaque mnlti 
eiusmodi siint quos totos edere vel ceite siiigulaii libello tractare couseiitaneuin sit: id 
quod in uouiuillis luiper iaiii factuiu est. Item in dcscribeiida altera tOllectioue, cuiiis coili- 
ces diios dudum publici iuns factos iii nota taiitum respexinius, iuprimis lioc spectatum est, 
ut accuratam singulorum notitiam praebeutes ad accuratiora studia viros doctos invitare- 
mus. Qua in re multo uberius de Graecis explicatum est quam de reliqiiis, quippe in qui- 
biis descriptio nostra non tam a nobis quam ali iis peiuleret qui linguas onentales iirofi- 
teutur. Ad orieutales enim codices nostros hi potissiiiiuin viri clarissimi studiuni contuli'- 
runt : ad Arabicos H. L. Fleischer et J. Gildemeister, ad Syriacos Frid. Tacli et J. Gilde- 
meister, ad Coi)ticos G. Seyftarth, ad Georgicos H. Petermami, ad Al)yssiiiicos Fiid. Tiicb, 
ad Aral)icns Drusiauos H. L. Fleischer, ad Hebraicos et Hcbraeunini Arabicos Atl. Jcllinek, 
J. Fiirst, (M. Steinschneider). 

rierique alterius collectionis codices, iit iii ipso libio notatiiin cst. iiilo insigniti 
siuit uomiiie. QikkI aiiiio IIDCCCXLV, quo tota collccfio ad bibliotbecaiii luiiversitatis 
Lipsieusis ti'ausibat, auctoritate factum est eonun qiii illo teiiipore regis uoiniue summam 
universitatis nostrae curani gerebaiit. Ipsius vero regis Friderici Augusti noiniue imnior- 
tali thesaiiniiu meae collectionis principalem eo insigiiivi coiisilio ut „qiiuni giati erga 
principem o]itimum devotique aiiimi inei testis, tiiiii cximiae cius circa boiias ac sacias 
litteras curac inunificentiaeque nioiiumentiim cxstarct••. (^Miac vcrlia iii dodicatione codicis 
Friderico-Augustani a ine posita etiara ad totam collcctioucni bibliotbecae i)atiiae tradi- 
tam valere voliii: qiiod qiiidem, iit ipsa res qiiemadiiioduni peracta est iiiaiiifeste docet, ita 
siimmum regis iniiiistniin, ad quein ca res pertiiirbat, latmn habuissc luculeiiter testaiitiir 
litterae eius datae ad iiie diL• 15. m. Mart. a. 1S45., nirsusqiu' (\\nu• ob aiictani a nie collc- 
ctioneiu d. 15. iii. Nov. 1853. et d. 11. m. Oct. 1860. eadem aiictoritatc ad iiie perveueiiiiit ■). 

*) E.\ eiTDi-c Hiixit c|U(]cl <lc aiiiiuis iu nm collalis sciii»it ain-tor liliri: .~^r. .\I;iii'st;it, dps Kiiiiiii.s 
Johaiin voii Sacliseii Besuoli c\v Nclist eiinT Dar.strlluiig lirr AiislaltiM] u, .S:uniiiliuif;i'n 'lci• Univci•- 
sitiit. Lcipzif^ 1808. pag !)4. Nec vero iiractereuiulum cst, cam ipsani ob caiissam, i. e. ob collectioiiein illaiii codicuni 
praestautissimoruin patriae ac bibliotliccac univcrsitatis initriae cum eximia grati auimi 
pietatisiiue significatione a me cessam, rcgis iniperiiqut' iioniine liltcralitcr iirospectum esse, 
ut itiuera niea et laboies ad i)iOnioveiKlas littcras inprimis sacras susceptos tonstanter jk'i- 
seqiii posseni. Quod ut grato animo iiiihi praedicaudum est, ita confido minquam defnturoi^ 
esse qui thesaiiros illos itiiioribus mcis rcpcrtos conquisitosque gratulentur patriae. 

Quac altorain libii jiartein occupant excuipta e codicibus bibliothecaniin quac Veiu•- 
tiis et Tainini sunt, Paiisiis ct Carpentoracte, Giielplierbyti, Monaci, Hamburgi, Sancto- 
galli, Londini, Oxonii, atque etiam iii variis terris orientalibus, ea et ic et pretio satis 
inter se differunt. Deligeiula erant cx magna eorum copia qiiae ex plurimis et occideiitis 
et orientis bibliothecis collecta et ad varios iisus reposita liabco. Rctineiida inprimis ea 
videbaiitiu• quae singulareni librum vel corte pro siio quoilque genorc oditioiiem inagis 
propiiani sibi poscunt. Spero eqiiidem ca quae data siuit inventiira esse (iiiibus digna stii- 
dio vidcaiitiir. Quos eosdciu aequos existiinatores futuiOS cssc contido. 

Qiiae ad libri iiiiem iVaginenta eiiistidanim Paiili edita sunt, ca iisdcm exscribenda 
typis ciiravimus qui ad iiovain collectiouein Mominieiitoruni sacrornm iueditoi-um a nobis 
adliibiti siint, additis insupei• accentuum spintiuiiuquc signis ad similitiidincm iiianu scri- 
ptorum cffictis. Qiiae typonim ratio ub ipsiiis cndicis scrijjtura, quaiii tabula expressimus. 
noii minus rccedit quam a plorisque post sextuni saeculuni scrijitis. At (μκιο rcvera rcce- 
duiit, ca propius ad antiqiiiora cxeiiiplaria acccduiit, ad quae ipsi popteriorc.s codiccs suiit 
compositi. Ilinc est qiiod eosdem typos a siiuilibus ;^(i'i]itLuis iioii planc alicnos ossc iudi- 
cavimus. 

Totiiis libri et conscrii)tio et iiiipressio quimi lalioribiis aliis tinii itiucribus inter- 
ruptae siint. Iiule excusari velim quac itassim iiiimis accurate edita suiit, coiTecta illa (ρπ- 
dem,-quoad fieri potiiit, in iiidicc. 

Deiiique libruiii splciididis eoruiii iKniiinibus decoi-arc potcram qui itineruni ineo- 
rum, imde totiis pendet, patiOui exstitunnit. Sed id iaiu alibi ideiitidcm factum est, uuper- 
rime iu editioiie Novi Tcstameiiti septima, atqiie est eiusmodi ut in iiioam inagis quaiii 
illonim laudem fieri videatiir. Recolentem quideni cniii aiiimo nieo inciuoiiam itineniiii. 
iii quibus inttT aunos 1840. et 1860. septeiiniiim cousuiiqisi, ilhid iiiinini iii inoduiii dcle- 
ctat, (piod longc a patria et ulnque terranun tot ainicos ac fautorcs C(is(|ii(; iiiagna saoite 
animi generositate et liljcralitate invcui : quoruin niinquaiii noii grato auimo rccordabor. 

Ceterum haec Anecdota quum priinuni auiio 185,"). ])iO(libant, Alcxandro de Huiii- 
boldt ,,vii-(inun altiofiliiis stiuliis claroriiin (hu'i ac iirinciiii" dcdiravi. Qiiod liis fcci 
littLTis: 

Nec iiiiraberL' nee repiclicndrs qudd nperi liuic iioiiicii Ί'πιιηι proposiii. Ex annis 
cniin tredeciin, post(iuain priiiiuiii Lutctiae Te vidore niilii coiitigit, labores iiioi oniiies ad Te pertiiuKTmit. Tii eos nusti, probasti, commcndasti ; Tu per])etuo lavorc Tuo ornasti; 
Tii iiiter priiiius fuisti qui Gennanico iiomiue dignos diceres. Quaiii laiulem ut inorerentur 
opeiaiu daiiti ctiain illud eiiiteuduin erat \\t Te minquain nou videreiitui• digni esse. Qiiod 
utruiiKiue utiiiam revera iiiilii coiitigcnt. Misi autem prae ceteris uiiiii ad Te librum, quo 
exposui quae litterarum niouimeuta iu itinerilnis meis orientalibus, deo id piOvidente, cx 
nionasterionmi pulvere, ubi per tot saeculorura seriem sepulta iacuerant, iirotraxerim 
iuque vitam ac hiceiii viiuiicaverim. Esse iii his quac pro siiiiinia antiquitate, raritate, 
ar.ijumeiiti gravitate, inter pretiosissimos bibliothecarum uoii Gcnnauiae tantuiii sed etiam 
EtiiOpae thesauiOS numcrauda videautur, sclo quantoi)crc Tu nieciim et bonis litteris et 
ecclesiae sis gratulatus. Quod ut laetitiam mcaiu uoii mediocritLT auxit, ita admirabilem' 
ingenii Tui altitudinoni o^triidit. Qiium eiiira rebus iis quau a natura iiivolutae videntiir 
subtiliter invostigaiulis imniortaleiii gloriam quaesicris ac vero duduni sis consequutus, 
tamen a Te stiulioque Tiio iniiiiiiie alieiia duxisti quae sacras litteras, qiiae dei spectaut 
ecclesiaui, tanto illara quidom uomine baud dignam iiisi divina litterarum luce collustratam. 
Quae qiium ita siiit, toto aiiiino dclector quod libnuii liunc ut grati aniuii pietatis vcue- 
rationis testem licet ad Tc iiiittere. Quod duin lacio, dcum precor ut iuveututis illud quod 
scnex semper conservasti iiiinquaiu a Te discedat, iiec vcro ipse, quem totum uuuquam 
discessurum sciimis, nisi sero a nobis discedas. Ita(pie vale. Scnbebam Liiisiae dicbiis 
fcstis Pentecostes aniii salutis lb55. 

Ad haec quae ille rescripsit, rostemi d. 30. iii. Aug. 1855., ua et ipsa lectoribiis red- 
deuda videbautur, uon qiiidem osteutandi caussa qiiai' vir suniinus cuni tanta erga me 
beuignitate at(iue iiidulgentia scripsit, sed nt inde iudieari queat (pia ille mente fuerit 
circa labores Luusinodi iuiiriiiiisquu litteraruni sacranun studia, a quibus eiun abborruisse 
sacrorum coutumptures iactaut. Kescripsit aiitem sic: 

,,Sie liabou eiumal wieder, vcrelirter Freuiul, inir eiii elirenvolles Zeiclien Ilircs 
trcuen uiid licbenswurdigcii Wolihvollciis durch die Zueigmuig Ilirei• iuhaltsrcicben uiul 
wichtigen „Anccdota sacra et profaiia ex (irieutc et occidente allata" gegebeu! Enipfaiigen 
Sie fur diese schmcidielhafte Verlierrlichuug meincs Namcus meinen iuiiigsteu Dank. Es 
ist miiider diese Verherrlichuiig, dic micb i-iihrt, als die Gewisslieit, dass icli, der icli ain 
fridiesten Ihre Ruckkimft ini \'aterland(; begriisst iiud geni an dcr Ycrbreituiig des Ruhms 
Iliirr gienzenlosen, tVuclittrageiideii Tiiatigkuit gearbeitct habe, in meinem fast 86""° 
Jabrc so frisch iu Ilireiu Aiidcnkeii lebc. Sie geliorcn zu dcii gluckliclisten Keiseudun 
unserer /eit, aber gliicklicli siiid Sio iiiclit durch Zufall; ueiu, Sie sind es dadurch gewor- 
den, dass Sio, manuiclifacli mid griiudlidi vorbereitct, niit so seltenem Scharfsiun luid 
ciseniem Flcisse begabt, das Wichtige za erkeiiiien iind als iidit historische Momnueote 
zu bearbeiten wussteii. Die „Tisdieiidorfiaiia", untcr dencn der Codex, deni Sie deii 
Nanieu eiucs odlen gcisti-ciclicn Moiiaiclicii vorgcsetzt, diirdi scin liohes Altei• glilnzt, lialien allerdiugs niitli vor alleni angczogen. Sie bearliciteu, vcrelirter Maim, die Seite 
Ihrer elirwunligen Wissenscliaft, iii der aus Maugel aii gelelirtt'ii Kaiiipfeni uud Avcgeii 
der wohltliatigeii rositivlioit det; Gegcnstaudes etwas mehr iViedliclic Kulie herrscht als iu 
der heissen, uuter so vielerlei Bauuei-n mid nach so vielerlei Absicliteii aufgeAvuhlteu dog- 
niatischeii Zone. Maii sollte furcliten, diese Aufreguug der Paiteyeii, durch unveniunf- 
tige Einmischung vieler Kegierungen vermehrt, niindere iu Deutschlaiid das Interesse fiir 
den gelehrtereii , liiigiiistischeii, historischen Theil der Tlieologiu; abcr ein Blick auf Ιΐιΐ'ΰ 
hereits erschieneuuii, so gesclimackvoll ausgestatteteu wisseiiscliaftlicheii Duciunente, luid 
der Gedauke an die Moglichkeit des Erscheiiiens, die ich tur Ffaiikreich und selbst fur 
England bczweifclc, widcrstrelit dieser Besorgniss. 

Empfaiigeu Sie, tlieurer Freuud, die enieuertc VersicliLTunu iiiuiner ausgezeich- 
neteii Hochaclitiiug uiid unwandelbarsten Anhauglichkeit." Dabaiii LiiiiiaL' soleiiniihus iiasclialilms aiiui MDCCfLXI. INDEX LIBPvL I. PA(i. J. rSQCE lCi. DESCKIBITUR COLLECTIO CODICrM ITIXERE ORIENTAEI JIEd SECUNDd 

COXQriSlTOKrM. 

1. Codcx Grneciis libi-i XmneiOrum palimjisfstus saeculi ([uiiiti vel sexti. Absoluta '^*" 
iaiii Ijac ikscriptione totum edidi in Moinmifutis sacris ineditis, novae collectiouis 
vulumiiK! primo, aimo 1855. Supra scripti sunt CTmeeis litteris iioni fere sacL^uli 

libelli tres patristici. Nunc Petropolitanus 1 — 2 

Π. Codex Graecus jjalimpsestus fragmentormn Novi Tustamfuti. 1<'Ί-ηί':ιηΜΐΙα liacc 
tvaiigeliorum , actuum et epistulai-um Panli jjertmnorimt olim ad codices se2)tem, 
(juorum tres sunt quiiiti saeculi, duo sexti, duo sejJtimi. Edidi in eodem Moim- 
ineiitorum sacroruni volumine. Scriptura superimp)usita aiitiquissimae seriptnrai• 
• iforgica cst, non ut in textu diximus Amipuiaca. Xuuc PL-tropolitanus . . . - — Ά 

lH.'j (-'odex Gia(_'eus luicialis evangeli<irum Lncae ct lohamiis integer, safculu nuu taia 
MH. quam IX. scriptus. Xuiie Pijdleianus Oxonicusi-;. Cf. Xotitiaiii cil. cod. liibl. 
iSiii. etc. pag•. 58. nr. 2. 4 — 5 

lY.-) Codex Graecus uncialis evangeliorum quattuoi•, de quibus Lucae et luhauuis b'bii 
.supersmit integi-i. Scriptiis vidctui• saeculo uouo. Nmic Bodlcianus. Reli(}uas 
ciusdem codicis partes detexi in nuperrimo itiuere orientali: vido Xotitiaiii ctc. 

p. 53. ur. 8. Ibi aniius Chr. 8 14. subscriptus est 5 — Γ) 

V. Codex Graecus imcialis, saeculi iioni pntius quam uftavi, in <juo iiiaior pars liiiri 
Genesis siijjerest. Xiinc Bodleiaiius. Edidi aiino 1857. iii sccuii(b) ]\Iuimiiu'iito- 

rum sacronim voluiiiini" 6 — 7 

^'I. Codex Vetcris Te.stamenti Graccu.s saeculo iiono adscribendus, in quo supersuiit 

libri ludiL-uin et Eiitli integri cum extrema jjarte libri losuae. Xunc Musei Britainiici 7 
\'Π. Codex Xovi Testamc-nti Graecn.s ciim niaxima parte libri actiium apostulorum, aniio 

Christi 1()44 (vide iiifra p. 216.) sc-riptus. Xunc Miisci Britaunici 7 — 8 

VIII. Fragmenta Gracca palinipsesta proplietac lesaiae, eaque saeculi tcre septinii. Ive- 
scripta suiit Georgice, non ut iu toxtu dictum est Aniieniace. Xuir• Petropdlita- 
iius. Edidi primo jMonumentorum sacr. voluinine ■'^ — U 

IX. Fi-agmeuta Graeca palimpsesta altcrius et tertii libi-i Ρο^ηπι. Quae i'(>lia Gracce 
scripta sunt saeculo septimo vel octavo, post rescripta Gcorgice (iion Armeiiiace). 
Xunc Petropolitaua. Edidi priiiio Moiinmrntorum saciOr. volumiue '.• 

X. Codex Graeeus saeculi XL v(4 X., iii quo suut duo Cassiani libolli Gravcc rcdditi. 

Xunc Musei Biitannici ^ — 1ί* 

XI. Pragmeiita palimpsesta, primuiu Graoce ducimo fere saeculo sciipta, yM irsi.-ripta 

iSlavouice. Xunc bibliutliecae Imp. Petropolitauae 1" 

XII. Fragmeiita palimpsesta patristica niicialibus litteris saccidi (|uiiiti scripta. ]'i)st 

superscripta siuit Gcorgica (non Amieniaca) quaedaiii. Xuiu• bibl. Iini). Pctnii»)!. 10 

') ι•1 -I ΓΐηπίΗμκ- (.Mli.-cm, iiriorem S)-li> .-/ , altcTuin siirlo /' iiisigiiitum . ad .■(litioneni Nuvi Ifslaiiioiiti 
VII. (riticain miiiin>iii ililiircnttr aiiliilininnis. ΧΠΙ. Friigmenta pulinipsesta v;ii'ia ucto: diio bis Graece scripta; unuin jiriinum Graecc, 
tum Syriace, denique Gcoi-gice (ιιυη Armeniace); unum priiimm Goptice, tuui 
Graece; iiuum primuiu Arabice, tum Graece; uuum priuium Syriace, tum bis Geui- 
gice (nou Aniieuiace). Xunc bibl. Iiiip. Petropolitauae 11 

XI\ . Keliquiae octo codicum Graecorum uncialium uon rescriptoruin, (junnun uiius 
quiuti, unus septimi, uiius octavi, uiius uoiii vel deoimi, uuus octavi vel iiuni, diio 
decimi vel undecimi saeculi eraut. Nuuc bibliotliecae Imp. Petropolitauae . . . 11 — l'i 
XV. Folia paliinpsesta 52 (num. 1), item alia 11 (num. '2), quorum prior scriptura est 
Syriaca, altera Georgica (uou j\.i-meiiiaca). Suut reliquiae %-ariurum codicum Syria- 
corum magiui aiitiquitate iiisignium. Mag-tia pars ad receusiouem tcxtus evaagc- 
liorum peitinet luic usque iucognitam, uisi quod codcx pro ipsa scriptura es Hie- 
rosolymitano gcnere est, cuius evaugeliarium Romac servatui-. Aecedunt uum. o. 
folia duo fiusdem Georgici codicis absque antiquiore scriptura Syriaca. Nunc 
bibl. Imp. Pctropolitauae. Cf. ad baec Notitiam ed. cod. bibl. Siuait. ttc. ρ. 4'J., 
ubi de laboribus viri ccl. Brosset circa Georgica ista fragmeuta et Landii viri d(jcti 
circa Syriaca relatum (.'St l'.-> 

XVi. 1. Codex Avabicus noni ^-aeculi, iii (pio jjraeter fragmeuta cjilstulaniiu ad Koina- 
nos, ad Cori!itliio.s secundaL• ot ad llebraeos iutegrac liabeutur utniquc ad Tiuiu- 
tbeum, ad Titurn, ad Philemoneiii. Ad baec fragmenta accessenmt miperrirae 
1'olia 151, quibus cum jJrioribus couiunctis totum epistularnm Pauli corpus contiunri 
videtur. Ceterimi ad fiuem cpistulae ad Hebraeos aimus Cbristi H\)'2. adscriptus 
est. Cf. Notitiam etc. 'pag. 67. Numero 2. accedunt tragmenta libri de desceusu 
Chi-isti ad iiifciOs ^), maxiim• insignia uotatione anni p. Cbr. 885. Nunc bibl. Iinp. 
Petropolitanae ' 1.') — 14 

X Vn. Collectio codicum Hebraicorum et Aiabicorum, maxiiiiaiu partem Hebraicis litteris 

.sed liugua Araliica .scriptorum necdum editorum. Nuiic bibb Petropolitanae . . 14--lfi 

A. Talniudici. 1. Compendium iuris Tabiiudici auctori• Ghajin beu Samiiel Tude 
leaisi. (!odex .scnptus est aimo Cbnsfi 1461. 2. Scdlol•'a ad tractatus Tahuudicos 
Xasir et Nedariin (dele „Nidda" p. 16.) auctore Asclier Toletaiio. Codex scriptus 
est auno Clu-isti 1364. 'Λ. (1) Codcx pliilosophieiis, iu quo iusiint logica, metaphy- 
sica, jdiysica-j. (Gornge tcxtum, iu (ριυ isti• codex piaestantissluius Karaitieis aibiu- 
iiicratur) 15 

B. Karaitici. 1. (2) Cautica Karaitiea^j. 2. (3) Ritiialc Karaitieuiu cum epitbalaiuiis 
o. (4) Midrascliim tres : de Abrabaino, de decem martyribns, de exitu Isi-aelitaniin. 
4. (5) Varia fragmeuta dogmatica *). 5. (6) Humiliae 10 ad 10 Geuesis et Exodi 
pericojjas. 6. (7) Comiiiciit.irius ad Genesin. 7. (S) Frsignientii commeutarioruni ad 
perico^ias Geiiesis, Exodi, Levitici, NumeiOrum. 8. (9) Commentarius ad iibrum 
losuae. 9. (10) Commcntarii ad Psalmos. lU. (11) Fragmenta commentariorum ad 
lonam, ad lonam et Ubadiam, ad Ezeeliielem, ad Provcrbia, ad lobum. 11.(12) Cora- 
meiitarius ad Tbreuos 15 — 16 

Ί I'ag. 14. liii. 10. scribe iuiicto iiro iuncti. 

-') De isto codice M. Steinschneider, vir lianim litterarum longe peritissiimis, iii Bibliograi)liiac Hebraicae 
vol. I. (1858.) pag. 19. sic: ,,Dieser Codex gewahrt uns ein sclilageutles Beispiel, von welchem Naelitlieil die 
Avcraion cliristl. Gelehrten gegeu den hebraischeii Bachstaben ist ; wjire er mit arabischen Letterii ge.schriebeii. 
.so wiirdc man in ihm langst eine der seltensten niid wicbtigsten Scliriften eines beriihmteu arabischcn Gelehrten 

— Gazzali — erkannt baben"; p. 21.: ,,Uie Tischeudorfsche Handschrift ist uiistreitig Autograph des 

Said" („dieselbe ist iii meinem Jewish Literature p. 297. iir. 8. gemeint"). ,.Aus welcher Absielit Said das 

U'ci-k des Gazzali unter einem fiiigivten Titel abgeschrieben , kaiin nii.-bt mit licstimmllieit angt-geben werden". 

— ..Schliesslich ist iioch Jellineks Bemerkuiig : der Verf. wird voii Asulai erwiilmt, als irrig zu bczeichnen". — 
Accuratiora quaerentcs liber Steinschneideri docobit. 

^) Vide de his canticis Steinsdin. 1. 1. ρ. 70 sq. .t p. ΙΟΆ .μ). Quao niciliu iii libro desideraliaiitur folia 
decera (uon 18), miro modo Pptropoli suppleta sunt. Quum ciiim inipor Karaita ductissimus Firkowitscli varios 
codd. Petropolin attulissct, in iis inventa sunt ea ipsa lolia quac iiosti -υ codici (inter fol. 138 et 139) deeraut. 
Allata craiit, testo ipso Firkonitsch , IliciOsolymis , uostra vci'0 tota coUectio Cabirao coinparata. Ilabeut siia 
fata libelli. 

■*) M. Steinschucidcr illustravit in Bibliogr. Helir. Nr. II. (Ix'i9.) p. 92 .«q. ii.s (luao iii tc.ttu du siiigulunim 
iragiiientonim scriptoribus notata suiit i)aruni probatis. π. PaG. 17 — 77. fATALrHJUS KXIIIBETIR CODICUJI TISCHENDORFIAXORrM lilBLIOTHKCAK 

rNlVERSlTATIS LIPSIENSIS CUM APPENDICE. 

A. GRAECA. 

In nota cxpoiiitiu• de codice Friderico-Augustano et rlc cod. Tisch. I., qui utcrquc iani '"-• 

.111110 li-146. editus cst 1 < 

Cod. Tisch. II. palinipsestus, ruscriptus Arabice. Fnliis 17 fragmenta NuineiOiuiii, 
DeuteiOuoinii, losuae, ludic-um continentur, edita a nobis in Fragmentis sacris 
i)alimp^estis i. e. vohimine I. JUonumentorum sacr. iued. Eeliqua folia quiuqiu-, 
uuurum srriptiira sacculum idem cum prioribus i. e.«septimum prodit, ad opiis 
f;Taniniatici argumenti olim pertinuermit. Praeterea iu marginibus scliolia leguii- 
tur eadem cum textu antiquitate, quamquam alia maim scripta. Explicatur etiara 
de Arabicis saeciilo ut vitletui• nouo supra scriptis. Horum exemphim cl. Flei- 
scdRT commeiitationi suae eo loco indicatae adiocit. Ceterum niipemme ciusdem 
codicis folia alia .scx a nobis reperta siiut, ut indicavimus in Notitia etc. p. 48. . 17 — 11• 

Cod. Tj.sfli. III. quattuor foliis palimpsestis constat, utraque scriptura Graeca, priore 

argunitnti patristici saecuhmi nonum, altera liturgica duodecimum prae se forente 1 'J — 2( ι 

Cod. Tiscii. IV. codc-x quattuor cvangeliorum integer cuni additanienti.'; pluribus, deeimo 
saociilo seriptiis. Aflenintur inde primum cxempla sj-naxani et menologii, 
tiim totus llippolyti Thebani de genealogia Mariae libellus; tcrtio loco com- 
paratiir cpistula Eusobii ad Carpianum, cum edito Lacliinaiiin textu; quarto 
(•xscriliitnr prograiiima quod dicitur de evangebO cum appcudice; quinto affe- 
runtur vcrsu.s iu Matthaeum scripti, item alii in Mareum ^), in Lucain, in luban- 
ncm, cum notis de siiigiilis evangeliis. Deniqiie phira lectionis exfinjila ex 
ipso evangeliorum textu adponuntur 20 21• 

Cod. Tisfh. V. palimpsestus, bis Graece scriptus. Priur sciiptura iioui ferc sacculi coii- 
tiuebat evangelistanum , altera dnodecimi saeculi psalterium. Ex boc inipiiniis 
afiertur psabuorum triginta (4!( — 79) cum \'aticana editione collatio .... -") — o4 

<.:oil. Tiscb. VI. eonstat variis foliis tredeeim, nnrialium codicum septem rcliqniis. 
A. : fragmenta vitao Gregorii Nazianzeni. li. : fragmeiita oratiouis eiu.sdem 
Gregorii. Horum utraque nonum saeculum produnt. C. : duarum hoiiiiliaruni 
fragmenta septimo fere saeciilo .scripta. D. : patristica quaedam saeculi noni. 
E.: fragmenta liturgica decimi fere saeculi. F.: fragmentum lectionarii, quo 
superest Hebr. 1,3 — 12. Tcxtus totus adponitur. fi-.: fragmentum libri lituigici .'>4 — oS 

Cod, Tiscb. ΛΊΙ. saeculi quarti decimi. Insimt varii Aristidis, Pbitavchi, Libanii, Kice- 

])bori Gregorae bbelli. Phira ex singulis specimiiia lec-tionis afferuntur . . . 38 — 43 

(.'od. Tisch. Vni. saeculi sexti decimi, eontineus anthologiain e scriptoribus cLassicis, 

ecclesiastistis. biblicis collectam 43 44 

Cod. Tisch. IX. variis partibus chartaceis constat. I'rima quarti vel quinti deciini sae- 
culi continet tomum synodieum in Barlaamniii ct Acindynum anno 1341 piOmul- 
gatum. Iste bbelhi.s huc msquo ineditus plene ex codice exscribitur-). iiw>a 
postquam factum erat, cum nostro codice Oxonien.sem Laudianum LXXXII. 
passim conferentes, uusquam fere scripturae difffirentiam vidimus. Coniirmat 
Oxonieiisis libci• etiam id quod in cod. nostro lcgitm•: το HQii/ttfOf τω Sia λν^ωι 
o'ti/<«/(fV(rt την χλιμαχα r)/c 7ΐι(νματι•/.ης av(i§aaeo^y• pag. 52. col. 1. exeunte . . 44 4r> 
Iii altera eiusdem codieis paite praeter liturgicas iOimulas quasdam varia bistoiica 
Ifguntur, similia iis quao apud v.ario.s scriptores Byzantinos de bistoria patriar- 
diaruiii Alexandriae, Antiochiae etc. lcguntiu•. 'I'ertia pars contiiict tbrenus 
Isaaci Anacboretae; quarta liturgica varia interprctatiouo Avabica plorumque 
adiecta; quinta canonem tnadicum, opiis ciiiuidam MetiOpbaiiis, in iine muti- 
bnn. Quod in secunda parte lcgitur lustiiiiaiii iniporatons do coenobio montis 
Sinaitici decretuni, pag. iyG. et scq. plenc adpoiiitur, colbito iiisupcr nidice imnc 
Dre.sdensi olim Sinaitico ^^ ο ' 

') Paf:. 27. lin. scribe /ir^jflfi-• pro /jrf/flti?. 

■•^) Pag. ."ϋ. col. 1. Ihi 5. nh imo scribe (iiza/.rV! et ji.Tg. b2. col, '-'. lin. 15. ilele iimictum post λίγοντα^. XIII 

Cod. Tisch. X. siicculi dnodei-imi , tres Gregorii Nazianzeni lioiiiilias contiiiens iiitfgras Ρ"ί^• 

cum iuitio quartae 5 * 

Cod. Tisch. XI. saeculi ferc undecimi, fragmentum insigne monologii .'>7 — 58 

Cod. Tiscb. ΧΠ. quattuor codicum reliquiis coustans. Α.: excerpta varia ad loliannem 
Lvdum nt videtur reforenda. Haec accurate exscribuntur, c(dlatione Siiidac• ct 

Codini iustitutaij 58—64 

B.: synaxariiim saeculi tertii decimi. C: fragmentum codicis evangelionim dun- 
decimi saeculi, continens loh. 12, 35 — 13, 2. D.: notitia impensae in codiceiii 

quattuor evangelionim sacculo duodecimo factae <J4 — b:> 

B. STKIACA. 

Cod. TiscL•. XIII. (ita pro XII. scribendum) maiorem evangelionim quattuor partein 
coiitinens, addita iiitcrpretatione Arabica. Scripfus vidctur circa annum Christi 
millesinuim -) ti•* ''" 

Cod. Tiscb. XIV. (ita pro XIII. .scTibcudunij fragmrula aiiti(iuissiiiia libnirum Urursls 

et Exodi coutmciis-) 66 — '"'7 

( V)d. Tiscb. XV. Iiisunt Ncstorianoruiii bymni-) 6 ι 

Cod. Tiscb. XVI. IVagnieuta quinque conthiens, pleraque iiiagua antiiiuitatis laudc iu- 
sigiiia. Α.: fragmenta commoutai-ii allegorici mystici in canticum caiiticorum. 
B.: bistoiia quaedam Nisibeua. C: duo evangelii Maici fragmeuta. D.: folium 
longe antiquis.sinuim, continens categorias novem AristntelisS). E.: ])sahiii et 
precationes vulganbus S3-rorum litteris saeculo fere tertio decirao scriptac . . Gi — (1.'^ 

Cod. Tisch. XVII. .scx codicnm reliquiis coustans, argumenti maximam partoni liturgici G8 

C. fOPTICA. 

(lod. Tiscb. XVIII. Lcc-tionariuiii iiitcgmui Mempbiticum Anibiciini, auud (.'bristi 1450 

scriptinn '""^ 

Cod. Tiscli. XIX. Psabiiodia Mfiiipbitica Arabica iiitegra 68 

Cod. Tisch. XX. Missalo quadragesimale Mempbiticum Arabicum iiitegruin .... 68 

Cod. Tisch. XXI. Piae meditatioiies Mc-nipbitice et Arabice 69 

Cod. Tisch. XXII. Liturgiae Basilii, Gregorii et Cyrilli Mfiupbitiee et Arabice . . 69 

Cod. Tisch. XXIII. Psahnodia Mompbitica receutioi• 69 

Codd. Tiscb. XXIV — XXIX. Fragmenta membranacea varia inaxiinani partfiii auti- 

quissima, cxeeptis paucis martyrologiorum reliquiae 69— ι U 

("od. Tiscli. XXX. Pai-s psalterii . " . >^ 

D. ARABICA. 

Cod. Tisch. XXXI. constans duorum codiL-um noni fere saeculi fragmentis. Fulia altera 

■ duo ad evangeliorum interpretationem pertinent nonduin cognitam, duo altera 

isagogica quaedam de evangeliis et evaiigelistis coutineut. Utriusque tragmenti 

scriptui-am speeimiiie expressit cl. rieiscber loco sub textu indicato .... lO 

<Od. Tiscb. XXXII. apo.stoloruui bistorias unara et viginti cum vita S. Abanup iiitegras 

coutinens. .Scrijjtiis e.st saeculo fere quinto decimo 70 — il 

Cod. Tiscb. XXXIII. sexti decimi saeculi. Insunt tnum saiK-toruiii vitae .... 71 
(!od. Tiscb. XXXIV. eiu.sdem fere saeculi bomilias ex Graeco trauslatas (.•oiitiiicus . . 71 

Cod. Tisch. XXXV. inirafula et martyria variorum contineus <1 

Cod. Ti.scb. XXXVI. Α.: bistoria lohannis episcopi monasterii 8. Sabac iutegra. B.: 

fragineutum breviarii ecclesiae Copticae. C. : fragmentum bisturicuiii . ... 71 
('od. Tiscli. XXXVII. saeculi fere tertii decimi. Fragmenta codicis biblici, cuius altera 
pars trxtuin, altcra coinmentarium continebat. Utriusque partis supersunt frag- 

menta plus uiio iiominc insigiiia 71 — i- 

Cod. Tiscli. XXX^■I1I. eiusdem saeculi tci-tu dcciiui, fragmeula coiitiucus versioiiis 

epi.stul.iniiii l'auli c Coptico iactaL- «2 — 73 

') Pag. C2. lin. 25. scrihc 101. |iin 171. 

'') Seripturae cuclifiim ΧΙΠ. XIV. XV XVI. I). nuii tuliula III. i^cd IV. rcprafseiil;it:ie suiit. Ε. GEOEGLA^XA. 

(Ciira Aetkiopicis foliis oliquot.) J'^g- 

Cod. Tistli. XXXrX. Pars maityrologii ecclesiae Georgianae 74 

Cod. Tiscli. XL. Historia Arethae eiusque sociorum 74 

Cod. Tisth. XLI. Duo folia psalmos coutinent, de decem relii|uis uoudum liquet . . 74 

Ood. TiscL•. XLII. Fragmontnm litiiriiiae et index ad missale 74 

Cod. TiscL•. XLm. Α.: Quiuque piimi psalnii Aetliiopice. B.: Quattuor folia palimpsesta 

bis Georgice scripta. C: Eeliqua sex antiquissima sed nondum lecta sunt . . 74 

F. CODICES HEBRAEOEUM ARABICI. 

Cod. Tisch. XLI\'. Midiasch de Mose Kaiaiticus 74 

Cod. TiscL•. XLV. Lilier ritus Karaitici fere integer 75 

(Jod. TiscL•. ΧΤΛ'Τ Karaiticus 1) de ritu mensis Ab. 2; preces p^•opL•eticae. o) calen- 

darium Karaitieum in auuos 34 75 

Cod. Tiscli. XLVn. Fragmentum operis Karaitiei dc historia uaturali 75 

("nd. TiscL•. XLΛ^II. couiectanea Talmudica 7ό 

G. ΪΆΡΥΕΙ. 

('odd. Tisch. XLIX — LII. Fragmenta papyi-acea Coptiea 7ό 

Ood. Tisch. Lin. Fi-agmentum Hieroglypliicuin 75 

('od. Tiscli. LIV. Qui hoc numero iu textu msiguitus est codes, is uiiper ad me rediit. 
Ilodem vero uumero iam insigiiieuda sunt fragmenta fasciarnm lintearum textu 
Hieratico completarum ct in sepultui-a Aegyptiorum olim adhibitaiuin. Tradidi 
Ijibliothecae fiagmenta eiusmodi sex, iu qiiibus versus qumdecim superstites sunt. 
lu unuin couiuncta suiit formaque lignea inclusa et Λ -itiO munita. Haec supple 

ad pagiuam 75 75 

( "od. Tiscli. LV. FragTneuta paijyi-acca Graeca trigiiita, qiiem numerum post auxi aliis 

similibus fragnientis septem 75 

Hi-; nujiernma donatione (d. 23. m. Sept. 18G0.) accessit Cod. Tiscb. LVI. Codex est 
iiieiubr. isqiie nt Tidcitur perantiquus foliorum form. niaxiinae 16(), eontinens 
Pentatcucbiun inde a Geues. cap. 11. exti•. usque ad Deuteron. cap. 4. litteiis 
.Samaritams scrijjtum. — — — 

APPEXDIX CODICUir ABYSSIXICORril QnXQUE ET AEABICORril DRUSIAXORUil 

TRIUJr MEO EOGATU BIELIOTHECI.'^ rXITERSlTATIS LIPSEEXSIS ET DRESDEXSI 

REGi.AE DOXATORm. 

I. Cod. Abyssiuicus Dresdeusis. Inest vita Walattae Petri cuui niiraculis eius. ^^ 

Accedunt traditioiics dc sanctis Cyriaco et lobanne. Praeterea foliis 34 uti-aque 

paite pictis aiiracula AValattae Petri rcpracstntautur 7G 

II. Cod. Abyssiniciis Lipsicnsis. lusunt laudes trium patriarcharum et sancti Geoigii, 
item sanctae ti-initatis, lesu, ecclesiae, prophetarum alioramque cum lectiouibus 

aliquot et precatiuiiibus ccclesiasticis 70 

ΙΠ. Cod. Abyssinicus Dresdensis, lectiones biblicas ciini laudibus Mariae ct lusu 

continens • • 7(i 

IV. Cod. Abyssinicus Lipsiensis, expositionem alphabeti Amhai-ice scriptam cuutintus 76 
\ . Volumen Abyssiniciiui cum pictiiris et precibus. Est ex amuletis adversiis iiia- 

los spiritrus. In bibl. Itog. Dresd. servatur 70 

VI. \'II. VUI. codicos Drusonim Aiabici, quorum duo luiuc Dresdae servautur, uuus 

Lipsiae '6 — "''* 

ΠΙ. Pag. 77— 212. EXCEKPTA ESfflBEXTUR EX CODIClBrS IX VAHIIS EUKOPAE ET 
ORIENTIS BIBLIOTHECIS Α ΜΕ EXCTSSIS. 

I. Rifcrtur de Homiliai-um Clemeutis Eomani quae feruntiu• (ita coi-rige male impres- 

ium p. 77.) duobus codicibus bucusqiie ineoguitis, altero uiieutali,• altero Italicoi) 77 — 85 
II. Exscribitur ft-agnientum Parisiense Epitomes quae difitur Clementinae -) . . - 85 — 93 

') et -) Escerpta ista (p. (Γ. liii. 7. ab imo scribe Schwegleri, )>. 78. lin. 14. tituli loco, p. 79. lin. 1. post 
yiyor>v cxcideiunt verba: y.ai /.νΟί,αιταί, p.8G. not. 2. scribe : voluit τό, ρ. 88. lin. 11. nescio an hii-/n<.u eden- III. De Coiistitutiouibns Apostolicis iii euJice 1ή1ιϋοΛ6ΐ•αο inontis Siiiaitici . . 93 — ',15 

IV. Excerpta pliira ex iiipclitu — sed nupcrniue editum est e cod. Mosquensi — 
Giioi-gii rnuuachi Hannirtoli clirouico, qucniadmodum in codice Parisiensi sae- 
culi decirui legitur, adliibito passim altcru recentiore. Primo loco exscribim- 
tnr (piao res Petri (;t Simonis magi iii urbL' Ronme gestas speetaut. Soqmiu- 
tur quau suut de lacobo iusto. Tcrtio loco adduutur quae de Tiberii eirea 
Christum studio, item de Abgari regis et Christi epistulis naiTantur . . . 1)5 — l(i."i 

V. Brevis de libris prophetarum commentatio ex celebri codice Veui-to nnciali 

octavi vel noni saeculi fita scribe p. 103. lin. 5. pro saeculo) 103 — Kt'.• 

VI. Epiplianii qui fertur do propL•etal•um vitis libellus ex duobus codicibus decimi 

tVri^ saeculi exscribitur 110 — ll'J 

λ'ΙΙ. Epipbanii commentatio de adamante gemma sumuii Ilebraeorum poutificis, 

nt e'st ia Coislin. codice 119 — 1-0 

VIII. Ireuaei fragmeiitum al) Aiiasta^iio scrvatum ex aiiticiuissimo codice Coisliniauu 

emeudatur l-<» — 1-1 

IX. Fragmenta sermonis S. Tbeopbili archiepiscopi ( Alcxandrini ) dc cnici; ut 

latrone ex papyi'i.s Copticis Taurineusibiis bausta ct Latiuc versa . . . .121 — 124 
X. .Nomiuum Hebraicorum interpretatio ab cditis lexiei quod putatur (Jrigeiiiaui 

iragmeiiti.s satis divcrsa iu cod. Coi.slin. invenfa 124 — 12S 

XI. ('per errorcm imprcssuin X.) Excerpta lilielli cuiusdani arcliaeubigici qui Elpii 

Eomani csse dicitnr 129 — 13(i 

XII. (per eiTorem impressuin XI.) Variantes lectiones codiois .■lotuuin apustolorum 
iiiinc Loiidinensis, supra pag. 7 sq. nunier(j VII. iiotati. Istam k'ctir)iinm ad- 
notatiouera pag. 216. n-tractavimus 130 — 146 

XIII. Liber Theouis Smyrnaei de astroiiomia ante paucos aunos cx uuo codiee coque 

recenti primum editus, a me vero dudum iii codice autiquiore Veueto inveutus. 147 — lix 

Celebres versus Alexaiidri Aetoli de stellis errantibus ad diios codiccs exi- 

guutur, quorum unus reliquis bucusque cognitis miilto pracstat ..... 14S — 151 

XIV. De evangelistario unciali Carijcntoractensi explicatur 151 — lo3 

XV. Expunitur de antiquissimis textibiis qunm Graecis tuin Latiui.s iu celebri co- 

dice Guclplierbytano Origimim Isidori palinipsesto iDVfutis. Bi^evitor dicitur 
de duorum codicum textus evaugelici reliquiis Graecis, item de Graecis Galeni 
et de Latiuis commentarii in epistulas Pauli ut videtur fragineutis. Plcno vero 
adscribitur Latina intcrpretatio fragmentorum epistidae ad Komaiios Gotliico- 
rum: 11,33—12,5. 12, 17— 13, 5. 14, 9— 20. 15, 3— 13. (155— 158). Item 
accuratius tractautur fragmentaLatina libi-i lob (exscribitur textusad8,l — 21j 
et libri ludicum (exscribitui• textus ad 1 , 28 — 36. 4. 16 — 22. 6, 13—18.). 
In nota paglnae 163. de Latino evangeliorum codice Taurincnsi refcrtur . . l.')3— 163 
X\'I. (XVI. etc. uon XV. ete.) De lectionario Latino omnium facile antiqiiissimo 
in codicG Guelphcrbytano palimp.se.sto Prospcri A({uitani invento. Lcctionis 
exeinpla affenmtiu• ad Mt 26, 67—27, 1. lob. 18, 26. 20, 28. l.Tim. 3, 1—5. 
13. 4, 13—16. 5, 22. 2. Tim. 2, 15. loh. 21, 15—17. Act. 4, 9— 12. lesai. 

40, 26 sqq • 164 — 169 

XVII. Refertur de ('vangflidnnn codicc (iraeccj Guelpbcrbvtano, addito lectiuimm 

dclcctii ■ 169-171 

<lum fiierit, ibidem liii. 20. post ί'ίναι. aiide λέγοντα) po.itquam Frid. Wifseler, cl. uiiiv. Gottins- 1'rof., auno 1857. 
in usum criticum vertisset in E.iiercitHtionum criticarum in Clementi.s Komani quae feruntur Homilias Parte I.. 
amio 1859. Alb. Dressel vir clar. ad edeudas Clementinoram Epitomas dnas etc. adliibuit. Cui operi appeiidicis 
loco accesserunt Friderici Wiesclcri aduotationes, prioribus Exercitationibus longe luctipletiores. Equidein iam 
aiite i. e. m. Febr. 1857 iii: Oeutsclie Zeitschrift fih- christlicho Wisson.^^chaft etc. p. 5'J. retract.averam quae de 
codd. nostris, quorum simillimum in bibl. Reg. Monac. inveneram, infra ilieta sunt. llii intcr alia haec Sfripsi: 
„U!e Schrift gebt dcn gi-fissteii Theil hindurch dem Te.\-te der Homilion so parallel, dass sie als eiii niiclister 
Austiuss aus dicscn zu bptrachten ist, uiid iiicbt sowobl eiiio Epitome aU ciiu' liccension dcr ITomilien darstellt, 
wclcbe nur in besonders wichtigen Stellen eigenmacbtig dcii alten Tcxt vpi bisst. Dioscr Cliaraktei• ist giiiiz voii 
ilcr Art, dass wir bicr jene alte diristliche Recension der Homilien miicliti,Mi wicdcr zu iTkcnnen habeii, Avolobc 
iieuerdings inchrracli, besonders νυη Uhlliorn, bcsprocbcn Avordcn ist". XVIII. Εχ authologia codicis Cabirensis saeculi decimi pluies affenmtur Pbilonis ^^-■ 

ludaei sententiac. Iii liota pag. 172. emeudatiu• locus ab Aiigelo Alaio iiiale 

fditus " 171 — 174 

XIX. Eduutur fragmeuta epistulae Pauli utriusque ad Coriuthios (190 — 205) et 
epistulae ad Hebraeos il77 — 189) ex codicis uucialis reliquiis, alteris Lon- 
dinensibus, alteris olim ϋίΪΡηΒαΛΐαηϊβ nunc Hamburgeusibu.s i| .... 174 — 20.') 
XX. Hymni sacri : Luc. 1, 46 — 55. 6S — 79. e codice Guelpberbvtano litteris 

uncialibus noni saeculi sciipto aflferuntiir 206 — 208 

XXI. De codice epistularum Augiensi 209 — 210 

lu nota collatio codicis act. app. lo (pago-. 130 — 146j corngitur et suppletur 216 
XXn. Ex codice Cabireusi excerpuutur quae ad rem criticam faeiunt fragmento- 
rum ilenaudri, Euripidis, Sotionis, Hvpendis, Aristopbanis, (Aescbyb,) So- 
pboclis, (lamblichi,) Herodoti, Babrii, Clemeiitis Romam. Ignatii, Irenaei, 

Clemeutis Alexandrini 217 — 222 

XXIII. De codice palimpsesto moiiasterii S. Sabae, iu qtio sex autiquinres scriptu- 

rae reiiertae sunt, et quidem Eiu-ipidis, Gre^oiii Xazianzeni alionimque . 222 — 224 
XXI\'. Indicautur epistulae duae mauu Gynuani et 8opbi-onii patriarebarum scriptae 224 
ΧΧΛ . Du libris palimpsestis in monasterio S. Ciucis prope HieiOiolvmam a me 

iuveutis 224 sq. 

XXVI. De codice Sophoclis Cabireusi 225 sq. 

XXVn. Ex codice Patmio varia .scbolia Hipp.olyti Romaui emendautur, inprimis quae 

nuper primus Aug. Maiu.s e catenis Romanis edidit 226 — 230 

XXVm. Emeudautur quae Moutefalconius in Bibl. Coisl. pp. 193 sq. ciiea libi-os cano- 

uicos et apociypbus e cod. 120. edirlit 230 

XXIX. Fragmenta Itala eapp. 17 et 47. propbetiae Icremiae e cod. palimps. San- 

gaUensi 2iiOfci-uutiir 231 sq. 

XXX. De codicibus duobus palimpsestis Sangalleusibus. in quibus supersuut frag- 
meuta versiouis Xovi Te.stameuti Hierouymi autiquissima. Ex co.d. Sau- 
galleusi saec. Vn. praebentm• exempla versionis psalmoium Italae . . . 233 — 235 
XXXI. De cod. Graeco palimpsesto Monacensi, cuius iu scrijotuia unciali actuum 

Tbomae et propbetarum fragnienta reperi 235 — 237 

XXXII. Psalterii Graeci Latinis litteris scripti e cod. Sangallensi .saec. IX. exbiben- 

tiu• specimina 237 — 239 

XXXIII. Speeiiuiiia martyi-ioium Pauli et Petri ex codice Patmio \-itiosissimo sap- 

culi IX 240 

Sequuntur: Tabulaiuin index, Tischendorliaiiinum operum iudex (241 — 244,;, 
Tabulae quattuor (245 — 252j. 

') Coirige p. 185. lin. 17. τότι pro ποτι . ρ. 18G. lin. 4δ. t/O^f,• pio χ&'ς. ρ. 1S8. lin. 23 sq. τοιαιταις ;' 
Oiistai^ pro τοιαι'ται γ. &ισίαί. ρ. 195. lin. 3δ. narjfxa/.oi^at^a pro παι^ιαχ. Qaae errata quam aegre feram, 
iam in Prolegg. cd. N. T. VII. i>. CXC. significavi. Cudex Veteris Testamenti Graecus membranaccus palimpsestus fuliurum 44 iu 
4«. si veterem sequeris scripturam, 88 in «", seeuiukm si seriueris. Prior Sfriptura, 
quavis pagiua 25 versibus eontmuis composita , millis accentibus, littcris uncialibus 
pulcherriinis, qulnti vci scxti saeculi est. Continet has libri Nimierorum partes: 1, 1-30. 
(smit folia duo) 1, 40-2, 14. (foll. 2) 2, 30-3, IG. (full. 2) 5, 13-23. G, 0-7, 7. (foll. 2) 
7 41-78. (foll. 2) 8, 2-lG. 11, 3-13, 11. (foll. 4) 13, 28-14, 34. (foll. 3) 15, 3-20. 
15, 32-16, 31. (foll. 3) IG, 44-18, 4. (foll. 2) 18, 15-26. 21, 15-28. 22, 30-41. 23, 12- 
27' 2G, 54—27, 15. (foll. 2) 28, 7-2'J, 36. (foU. 4) 30, 0-31, 48. (full. 4) 32, 7—33, 5. 
(foll. 3) 35, 3 — 17. 36, G usque finem. Textu coiiscntit saepo cum Alexandrino CMjdice 
contra editionem Vaticanam Romauam, neque rar.. ouui rcUquis testibus nostris antiquis- 
simis contra utrum.iue facit. Sunt etiam quae omniui,, solus eaque bene tueatui•.^ Ita, ut 
exempli caiissa ipsum primum fuliiun vidcamus, quod eontinet 2(1, 54—27, 2. τΐ,ν yMonw 
μία,• «m5.usque τώ. άοχόντω,• .αϊ, vcrsu 57. habet δί,ι.κ ύ Πδσώ,• (^νοΠδαο,η) et iy,o, h Κ,αίσ 
(pro Kuaiyi)•. quae seriptura conferenda est eum δψ. '„ A-.,i,o5,• v. seq. in codiee Alex. Versu 
58. codex palimps. no.ster ubique facit cum Alexaiulriao ; iii utroque enim legitur χω &;,«.• 
ο Χ#ώ,•• y.,} α;,μ. ο Ό,.οί..; y.u. Si,,... ο Κοη.', item ^-/μβί,άμ. Vcrsu 5;•. rursus in utroque est r7,, 
γννα,-^, Άμβοάμ Ίωχαβί», itcni postea '^μβοάμ. Vcrsu (JO. uterque baljet kty&,,au,• pro ίγ^,ψ 
ihiaav; item v. 62. avrtmny.. »• ro,V νΐοϊ^ pro cvrtn. h' f.wo) νΙών, ct yll.n. ίμμ^ν pro yl. L•• ,.Λ«. 
Versu 63. Alex. solus „1 .■ui.i Ότ, cummutat et v. 65. (iniittit ..,\-m.: quod utrumque niale 
habet. Exeuote vero capitc et Alex. codex et nostcr vm^ Navli γη-ο ο r,w ιΧανή praebent. 
Versu 1. capitis 27. lectiones codicis Alex. Μαχ^ίρ i--iA!yhl etiain iu nostro cudico .sunt, nou 
itoiu Marvaawi et Μ,ύ.ά. Versii 2. iiu.stcr codox ιιΐ.ίιρίϋ liabet ίηντίον pro havn. Luctwiium 
iiiprimis notabilium nec duin abbi iuvfntaruni cxempla haec habe: 14, 23. ψ ωμοσα τοΤ,• 
πατράσ,Γ σο,. Γη. αον ρΐ.τηηκρα• lcgitur αντώ,', nisi (luod in um> codicc cst η,ώ,: 31, KS. 
ίνεχεν βα^ρεγώρ. Eadeui n..minis forma unus utitur Urigx-nes, prope acccdcutc Slavonica 
versione Ostrogensi, iii fpia exprimitur ηΰττη'ο,ο- lii ηηυ tantuin codice et apud Chryso- 
stouuim invontum est Φη.όο, i" "Huiibus vcto rcdiquis tc.tibus et cditlunibus habctur 2 CODICES GRAECI. 

Φηγώιι. 33, 3. Ραμαβη^. IIoc cum solo interprete Copto conimune lialiet jiro vidgari l<'ctioiic 
'Paiifeer^. Praeterea coclcx noster in>ignis est 1) cadeni qua Alcx. coilex constantia lor- 
maruin graimnatices Alexamlrinao. iit /.i^inirniui, τίααΐΜ/.ηιτα, nuihitvnr. '2) notatione capi- 
tum una cum argumentis in margine apposita. Quae capita, satis diversa alj usu codicis 
Coisl. I. (cf. 3Iontfaucon : Eililiutli. Coisl. p. 18 sqq.), similitudincm lialient eoriim qiiibus 
Tcrtullianiis iisus est"-•). 3) numero stichorum iu iinc libri addito. 4) subscripto iioniiiie 
librarii ιωαννον μοναχοί: πίογιον. Kota ejusmodi, quod sciain, px nullo alio tantae antiqui- 
tatis codicc iuuotuit; docenuu• inde, codices tanta litterarum Alexaiidriuarum clcgaiitia 
couspicuos iiuu a solis calligra])his Alexandrinis exarari solitos csse. 

Altera scriptura et ipsa uiicialHnis littcris exarata ost videturquc ad nuiuim saeuulum 
refercnda esse. Continet tix-s libellos patristicos: ]3rimus , cujus initio quaedam desi- 
derautur, vitam Mariae AcgyjDtiacae tradit usque pag. 78; altcr pcr pagg. 54 Jobannis 
Daruasceuis hoiuiliani tu• τη γίη&)ΜΓ Μαοία^; tcrtius liucusqiie ineditus vitam Xenophoutis 
et Mariae filiorumque eorum Arcadii ot Johanni?; i)agg. 4G, in fine miitilus. Textus Ιιοιιιϊ- 
liac JoL•auπis Damasccni, quemadmodum ad'libr(is mss. a Leqiiien oditus est. sat multis 
locis e nostro codice cmendandus est. Ita pro ίκ πνηο,• πο&ηνιτη^• iu codice est (χττίχκας 
.ToffoijTO,- y.ai σί^οιτη,; pro πώί το πηόσωπόι- anv το γαοα'ν ibideiii lcgitiu" waj, τον ττηοβώηον το 
'/y.oitr, ad verba αν itotiyiv ■/.ανγ',μα. codex addita liabet βαπιλύοι- βτί^οιγμα, itcm y.ai ιαι παο{>ήοι• 
ad y.a) μίτα τόν.οι- παοϋποι; pro το ίπ) μι^τοι/.αϊ^ (^αηόμινοι• y.ut qo^n/or tuu• άποστατΓ/.αΰ• δνιάμίΐιΐ' 
codex habet το ίτι μ);τριχΗΪς ayy.iO.uig φίοήμαοι• y.a) qo^tnov raL• άττοατ. ττάσαι.; διη-ύμ., pro <V or 
J7o(j,• ao/iij(uTor ττατίοα ποηααγωγι^ν ΐβ-/)[/.(ίμίν codex lialiet (V οι' τι^ν ποης τον αογίηωτον πατ. 
TTooauy. ίσχ. Praeterca ctiani liaec altera scriptura fornias ut άχαταλιΐμπτων (ful. ^>ri. verso), 
αΐ'ύ.ι^μιΐΊν (fiil. o4. vcrso) retinet, in ipsis codd. uncialilius sequioris aevi satis raras. 
Xondum inveutus est, quod sciam, Lodex palimpr<estus Gracfus oujus receutior scriptura 
Graeca tantam antiquitatis laiidem liabeat. 

Codices Veteris Testamenti eadeni fcre antiquitate insigiics in Europae bibliotliecis 
habentiu• duodeciui: ex his libruin Xumeroruin nou exhibcnt iiisi quattuor. 

•r ' ' u. 

Fragmenta No%-i Testamenti membranacca i)alinipsesta foliorum 28 (i. e. 20 siiu- 

])lieis Pt 4 duplicis sivc majoris formae), quorum antiquissinia seriiitura Graefa siiper- 

impositam Labet Armeniacain. Folia 7 ad evangelium ]^IattL•aei (14, ΚΪ — 23. 17. 22 — IS, 3. 

11—19. 1<», δ-14. 24, 37—25, 1. 32-45. 20, 31—45.), 2 ad ovaugelium Marci (!), 14- 

22. 14, 58—70.), 5 (4) ad evangelium Liicao (7, 39—49. 18, 14—25. 24, 10-19.), 8 (5) ad 

evangelimii Johannis (4, 52—5, 8. 11, 50—12, 9. 15, 12— IG, 2. l!», 11—24. 20, 17—26.) 

") Ea do re agit Ern. firabius in Prolegg. ad cJitionem cod. Alcx. cap. 1. § 7. ubi ex Ei.-liii;. 
Mosaicis plures capitum Pentateuchi notationes affeit. CODICES GRAECl. 3 

IHTtiiK-nt; item 4 ad aetus apostoloruin (2, (i— 17. i:), ;')',l— 40. 2C^, 7—18. 28, 8—17.), 2 ad 
]'auli rpistulas (1 Cor. 15, Γ>;5 — l(i, !t. Tit. 1, 1 — Ιΐϊ). Tuxtus nuavis paiiina diiabus coluiii- 
nis seriptus θί<ί, cxeeptis foliis duobiis quae unam tantuni ciintinuam columnam habent. 
Versuuiu muiuTus variat; passim 29 inveniiintur, semol noii plus quam 18. Maxima horum 
foliurmii pars sacciilij (|uint(» adseribouda est; alia iioiiiiuUa, (piDruiu scriptiira siiiiilis cst 
franiuriitis rvangcjioruin siglis 1ΝΓ insiL;-niri si)liti.s, ad sextiuu pertiuurc vidcutur; duo vcro 
actiiruiii fnlia, fjuao textuin i|iuivis pagina eontiiiiiiim iirc prursus siue acceutibus con- 
scTiptum exhiljent, item tertium actorum folium uuciali charactere obloiigo scriptuni septi- 
mum saoculum produiit. Nihilomiims diibito an siiigula folia, nisi forte tria illa actornm 
fdlia exceperis, ii)sius textus bonitati.' diflffrant. Ooiisontiunt autem liaec fragmeiita pa- 
liiupsesta cum codicibusNoviTestameuti anticpiissimis et celeljorrimisABCD tantopcro, ut 
illorum in nuiiionmi ct ipsa rccipieuda sint. Quod ad pauca liaec exempla satis iudicari 
piiterit. 1 Cur. 15, Γ)4 — lli, 7. cunfiniiaiit v. 54. lcetidiieiinOdkaiiii Λ(_'* 11. τ^ν άΟαί'ασύιι•; ibi- 
dcm uiiiittuiit cum C'•" (54. 71. το qOaiizoi' τοντη fV(V'ff),7«/ (OfOcoa. ■/.(/.!; tiT fiinsciitiuut οηπιΓ.!)•-' 
lurmain ηι/.α.^ uxliilieiitilms. Qua ciim foi'iiia coniponcndac smit siiuilow pcr Ims \'crsii.s in 
cod. paiimps. nostro seriptae -/unnHc.i, ('.uirity.unjiii, λο;ΐΐ(ί,-, ίπυικιοι. \\rsu55. yiy.n,• ct -/.^Ίτηοι- 
eodcm ordine collocata liabet quo B(_! 17. (J4. 71.^ itcm liis lialjct Oarc.n cuin IjiJDEFG 
39. (17.** Versu 2. lectionein σ(φ(ίιίζηυ cuiu ABCDEFG 17. 1<.)9. (in margiiu') tcuet, 
ibideiu cum solo Β habet ΰτι tav, et ίνοδωΟ?! cum ΛΟΚ et miuusc. codd. aliquot. Ροιτυ 
confinnat lectiones οΐ^• fui; άξιον y, ιλπίζω γάη, ίπιτοΐφΐ], quas plerique codd. uncialcs cuni 
pluribus aliis tueutui•. PraetiTca v. 5;3. τί^ι• aHf.noiici- solu.s habet, id quud bcnc rouviaiit 
cum eadeui Ifctiomj v. 54. i^iiiiul in codd. A(J•-' inventa. Versii 58. liabet ί'ηγιο -/.νρίον, 
accedente luiu cckL 1<i9. qui euui tostilms Alexaiidrinis facere solet. Versu G. liabet 
ττίκν ('/««,• -/('ω fi V. 7. (>(' ι'ί.ν.ω ti/, quaruni lectii.inum trstes noiiduiii nqjorti, c-crto iKnidmn 
notati suut. Quae vero his luris Paulinis, (λ•μΙ(ίιι in ovaiigeliis ct aeti.s apostoli.irum cndi- 
cis paliinpscsti ndstri iudulos est. Ita Jnli. 20, IS. ΰγγΆΐιη•ηα cnntinnat, in solis ABX 
inventuui , v. 11•. Tfj (ΐιά (7«p'p'i/!roj/• uuiii solis ABL et μαϋι^ηύ absque avvijiitmi eum ABD 
aliisque ο iiiiuusL-., v. 20. tuiiitr vt τΐ^ι• π^νη. αντοί^• eum solis ABD. Vcrsu 25. auctnritateni 
auget lectioiiis τόττοι pm τνποι•, quaio codieum uiicialitun snlus Α tuetur, srd ctiam ])atnun 
et versionum testimoiiia COniiiiendant. Ita etiam Matth. 24, 44 — 45. tribiis locis quoruni 
lectio fluctuat cum codd. BD, BDL, BLA iisque fcro solis facit; liabet enim i} ov ^oy.tht 
(oijii, i'i y.vijio^' absquG uvTov, oty.^Tilc..,• pro {hiiuTitla•;. Praetcrca in niargiuo tfxtus evaugrjici 
sectidiios Aiinnoiiianae notautur, sed paritci• atquc iu ciidii-r Kplirafini Syri rescripto 
absquc caiiuiiibus Eusebii. 

(.'(nlie(.'.s Novi Testaiiioiiti pari fore aetato hucusque iiiiintuiTuiit 1 1 (ABCDPQTZ, Ε 
actoruiii, D ct Η cpp. Patd.), quDiMim 5 (Ρ(|),ΤΖΠ) miiiui-ciu IVaguicutis nostris ambituiu 
liabent et quattuur (VVil'/.) pariter sitnt paliuipscsti. CODICES GRAECI. IIL Codex Graecus mcmbranaceus uncialibus litteris octavi saeciili quavis pagina 
clualjus columiiis scriptus, foliurum 157 iii 4", evangelia Liicae et JoL•annis iutegra con- 
tiiiens, praemissis cajiitulnrum indiL-iljus, siipcrstitc insupcr subscriptione evangclii IMarci. 
Ex numero est codiciim cvangelioi'um EFGHKMSUV; secl non tantum prae his omnibus 
ad autirpiissimorum accedlt textum codicum, verum etiam passim magna lectionis singu- 
laritate conspicuus est. Exciiipli caussa Joh. 5, 1 — 30. qumquies pleuam codicum uiu-ia- 
lium auctoritatem cnnfirmat; locis 17, ubi eoruudem dissensio cst, 13 cum Α etc, l)is rum 
13 etc, semcl cum C etc, semcl cum C***GHMUV (tacentibus pkirilnis antiquioribus) 
facit; 14 locis loctiones ad ingenium codicis probandum mprimis aptas babet: quatei• de 
luicialibus eodd. solum D socium habet: v. 3. xuzty.iino (hoc praeter D versioues Aegyp- 
tiacae ct Latini aliquot codices tuentnr); v. 15. «π;]λί>. ηΐτ et ό ττηιι^βας μ^; \. 34. αιΟ^ι^ωηωι: 
semel de cudd. uiicial. sokmi Α (ν. U). ϊ/.ηιό^ ποκΐ): bi.s de codd. uncial. solos E3I (v. 19. 
et V. 27.); bis de codd. uncial. tautum C*LD et C*LGK (vv. 10 et 11.); semel (v. 14.) 
SDcius iiuu habet iiisi F et Coptum. Versu 3(j. cuntinnat ci)dk-um ABEGM k'ctionem 
ueucor (a Lackiiiaiino rcceptam) pro fiiuto; v. 18. coinitibus solis u)•. 13. et ur. 217. kabet 
ά)Χ ότι ct ibidem uullo souio ΐλνσα: Deniquo versu priiuo pro vulgata lectionc (;]) ίοιπι/ 
των Ίονδαίωι• lectiumMii iiiaxiinc iiotabilem omukim sokxs luil)i't i, ίαοτίι τώι• (uviicor. Idem 
codicis ingenium pruljatiu• k>co Lue. 3, l'J — 30. Per lios versu.s ccjdex noster seniel 
acccdit ad cominunein iineiaL fodicuiii lectionem ; octics iisdein tautum iion conseutien- 
tibus cum ABE etc. facit; item locis 18 aliis undccics cum Α etc. facit, cum Β etc. ter, 
eiiiu DE cte. bis, item bis cum EGHSUA vel IvMSVA. Versu 27. ζηοημβάβΛ pro ^wio- 
βάβίΐ kabet, solo Α socio, et v. 22. pust ■■ίησΟαι addit τταίκ- αντόι- fum soHs quinqur cod(L 
mmusc. (13. 69. 119. 229.** 2(52.) qui cuui Ak-xandriuis testibus tacere solent. Eodeiu 
versu U7t oviucrov pro fS ovn. iii co seriptuiu est, nuHo socio. xVddamus tres k'Ctioncs nota- 
biliures ex altoro capitc evang. .Juliannis petitas: v. 11. omittit tIj ante ii.<//>^v (--um solis 
ABL 1. 33. 2t)2., accendcntibus Origene aliisque; v. 12. kalict i-)aini• pro ηιαιαι• cum AFG• 
1. 124. akisqiK', item Copt. aliisque et (semel) Origenc; itcni v. 24. ϊπίστίνσίΐ' \)ro ίττίβηνίν 
cum 235. Origeiie (bis) et cudico Itakxc. 

Inprimis vcro gravu cst quod kic codcx caiidoiii (irigiucm pru(kt atqiio codex Kcg. 
5.3. (2iJ2. Sckolzii), de quo Seliulziu:^ iii libro ί^ηη: Biblisclidiritiscke Kci.se 1823. pag. 
11 sqq. sic cxponit: Eiuo (k'i- mteiossautesteu Handschrifteu , dic, ich untersuclit liabe , ist 
uustreitin: dic iii der kihij^-liclicu Bibliotliek mit Xo. 5o. bezeichiictc, λνοΙοΗα die Evangelicn ent- 
L•Hlt. Leider liaf sic vini (lin WunuiTu, deiii AVfiuc iiud jrcci-wassci• viel gelitteii, so dass midi- 
rere .Seiteii kaum lcsljai• siiul und viele Stiicke der Bliitter abfalleu; die obereu Eckeu siiid es 
zum Tkcil schuii Die Unterschrifteu eiues jedeu Evangeliuiiis habe icb iu meiuer Scbriit CODICES GRAECI. 5 

Cur.ic crit. § 7. mitfictlieilt Auf jcder Seite sIirI 2 Culuiimcn, dic Zoilcu siuJ selir kiuz und 

Hcliliesseii oft. iii der Mitto dcs Wurtes Ich setze diese llandschrift ius H). Jalirh. .Sii^ ist 

iu Jerusalem aus Haiidselmften , die auf dcm lieiligon Berge, walirscdieiulicli iii eiuem Kloster, 

beiindlitdi λναι-οη, von Dauicl, wic aus dcr Unterselirift erlicllt, gesclineben Dass die Exem- 

jilarc, aus deiieii sie eiue Abschrift ist, sclii• alt Λval■cll, wolleu wir nicht bezweifelu. Sie musseri 

mit Unzial gescln-ieben geweseu soiii. Xehiiu^ mau au so babea wir liicr deii Text sehr 

altei• Dukumciitc vor uns, die uus damit lincht iu dic erstc Zcit des diristeiithums hinauf- 

ίΐΟίΓοιι Jam vero codex nostcr cluobus fcro saeculis Parisiensi autiquior easclem 

plano cuiii eo subscriptiones sub singulis evaiigeliis liabet fef. facsimilc apnd Scholzium: 
Biljliscb-]vritisL'lie Roise nr. VI. c), noc videtur uUa iu ilbi eudii-r iiotalnlis iuveiiiri Irctin, 
fjuae non sit eadem in nostro, iiisi quod multa alia aiictur exomplaris Parisieusis iam 
niutata invenisse censendus est quae uostri codieis .scriptor fidtditcr ex antiquiore fontc 
bausit. Quaiiiquain Selnilzius, ut IVtc sulobat, non accuratissimo licgiuui codicem cou- 
tuliisse videtur. Excinpla consrnsiDiiis utrius(|uc liaee siuit: Joh. 1, 28. pij>tp(aia et 4, 31. 
7τΐ(ιιί-/.ύλοΐΊ• ; Liir. (-i, oo. ('.Ι'τό pro τι) ιΰ'τό: C), o7. ;<«τ«Λ>;ιίι>/,7ί : IIJ, 14. ίΥΆωμ.!:!'. 21, 21. 0111. 
y.ai 111 fV /(tfiw αίτ. ί-/.χωρ. Quibus locis oiimium soli cousentiuiit codex iioster ct Scliolzii 
2G2. Alibi acceduut testes pauei iique iiisigues, ut Joli. 1<3, 29. ubi αντφ oniittimt simul 
BD* 1. 83T. poster. ; itciii Lue. 1!), 45. ubi iiiajus additamcntum illud iam a Scholzio 
commemoratuin 1. 1. pag. l(i. simid tuentur D Aeth. Syr. post. c. asteri.sco et codd. aliquot 
Latini; item Joh. 7, 30. ubi y.ut fS/JAih t•/. τ. χώο. αντ. siinul addunt 13. (j9. et Armcnius inter- 
jjres. (Joiiveiiiuut codox iioster ctParisionsis etiam iu eo quod lucos Joli. Γ), 3s(|. etS, 1 sqq. 
obelo vcl rsteriscii uutatos exhibeut. Praeterea in iiustro cndice scliulia inveiiiuiitur, 
pleraquL' rt ipsa uiu-ialibus litteris adscripta, qiiorum uonmdla ad rum criticani faciunt, ut 
quod est ad .luli. S, 1 sipj. : τα ορύ.ισμίη'. tr τιπιν avTijijaijoi^ ov ■/.ίϊτι/.ι, ohSi '..Ίπολιηωήιν' tr ύ'ί 
τοϊι,• ά(ιχαίΐ)ΐ^• iih'. y.thdi' iinjiiii^idvnir 7/^^' ntQr/.oni^^ ταντι^^ y.iu 01 απυατυλοι nuiTt•; n• ui,' ίξίΟίΐτο 
διαταζεσιι• nV <>iy.(iSoju,i r/%• ty.ylifittu. 

l\. 

Codex evangelicus Graecus membranaceus litteris uncialibus sacculi noui scriptus, 
versibus quavis pagina contiuuis, folioriim l.J7 in 4" majori. Prao coterls quoad habitum 
ct .seripturani ^imilitudiiiom liabot codicis Cyprii iii bilil. Paris. (i3., ad cvaiigelia sigln 
Κ iiotati. (loiitiiiot evangelium Lucao integrum (extrcina folia dcrom ex iiiadurc malc 
alfecta suut, sed in meliorein statuiii rctligi possunt ct jaui a 1110 lectu suutj; iteui Marci 
(jvaugeliuiu exceptis o, 35 — (5, 20; porro fragmenta baec evaiigelii MattL•aci: (3, IG — 29. 
7, 26—8, 27. 12, 18—14, 15. 20, 25 -21, 19 22, 25—23, 13. et evangelii Johamiis 0, 14—8, 
3. 15, 24 — 19, (5. Quadrat ia buiu• (ρίικρκ' laus cudicis eius qui praeeedit: ex iiumero β CODICES GRAECI. 

(•niiu est codicum ΕΓϋΕϋΟΙΒϋν; sed saepius liis ciiiu antiquioribus consentit codieibus, 
nce raro lectiones plane proprias tuctur. Exempli caussa videamus Luc. 3, 1 — .'jS. Hos 
ρι_Ί• versus Incis K3 plunmorum cDiId. uiieialium coufirmat auctoritatem; locis 17, ubi illi 
iiitcr se diftVrunt, quatcrdecies euui Α etc, Ins cuiu C etc, semel cum EGHKSUA facit; 
1.') denique locis pro testium discrepantia iuprimis idoneis ad ingenium codicis pruban- 
dum, septies cuiu Β facit perpaucis aliis accedeutiljus, semel cum eodem acccdeiitibus 
pluribus; bis de uucial. codd. LX et LXKMU solos liabet comites, bis veteres tantum 
ali(|Ui)t interprotes ot scniel iinum iit videtm• codieeni illum insigiiem 131; v. .S. pm 
aoh,al)t liabet ϋήΐι^ηίη, solo Didymo (doiijt) prope acceduiitc; denique v. 23. loc(i perquam 
gravi ipse solus omittit ώσα', ab aliis cnm ώ, permutatum. Etsi non dixerim ubique codi- 
ceni iiDstrum tanta (juanta \wc Lueae loC(i lectionis bouitate excellere, tamcii misquani 
iiiteriori.'ia se pracbut cndicibus uneialibus sequioris aevi iis quos supra laudavimiis. 
Lfctionuiu iiondimi abbi iuvontarum exerapla addamus ipiattuor ex uno capite Luoae 
(luarto. Ibi enim v. 2. ad //fitW/s τίββαοά•/.οιτα addit y.ai ιν/.τας τΜΰίοιά/.οηα; ν. G. ηαραδίδοται 
commutat cuiu παοαδίδοτω, ν. 22. oraittit ονχ, ν. 2δ. L•abet ιπι t;%• γϊ,,• pro ί,τϊ mMur τ/,ν γΐ,ι: 

Codices cvaugeliorum iiiieiales majdris ut uo;<tri III. et IV. ambitus hucusque iii- 
venti sunt 1.5, quuruni 4 (ABCD) sine dubio aiitiquiores, 5 (GHSUXj sine dubio reeeii- 
tioi-es, <i vero (EFKLMA) eiusdem fere aetatis suut. CodexVeteris Testameuti Graecus membranaceus, uncialibus litteris octavi sacciili 
scriptus, iVilioruin 29 formac maximae, quorura quaevis pagiiia textuiii duabus columuis 
distinctmn exliibet. Oontiuct niaximam liliri Genesis partcm, i. e. 1, 1 — 14, (J. LS, 24— 
20, 14. 24, .54—42, 18. Lectionis bonitate tantopere excellit ut nou dubitem quin cgregie 
facturus sit ad pristinam intcgritatem Genesi Graocac rcddendam ; ipsi eiiim Alexaiidrino 
(•i)difi, quocum saepe facit, non raru praestare vidctur. Cum Vatieauus liber, uude 
Rumana editio fluxit, tota fere Genesi careat (incipit capite 47.), inveiitum liunc thesaurum 
inaximi faciundnm existimo. Exemplum textus esto Geues. 31, 31—47. Ibi lectiones 45 
ab editione Romana differimt. Locis 13 cum Alexandrino codiee conseutit; aliis vt-ro ',(. 
a(.-cedente sexies (ter hiat) codice Cottoniano illo qui inceutlio periit, coutra Alexauώ•ilmm 
i-st. Porro saepe cuin Cottoniano consentit invitis Alex. codice et Rum. editione, ut v. 32. 
(transposita sunt y.(a ihu...i,ito)y ctc.) et v. 40 (lyivofo^r et nuytwS). Versu 33. cum \ indolj. 
codice purpureo (imittit tiV contra ed. Rora. et Alex. CMnlicem. Notabilis etiam est con- 
sensio nostri eodicis ft codicis Veneti, do quo Hohnesius, apud quom m-o. 72. uotatur, sic• 
iudicat: „Est sanc eodcx in suo genere singiilaris ct uiaximi iaciundus; continet enim 
textum hucusque incognitum." Cum eo codice noster solus v. 36. omittit uTzuy.Qiiht.; usque CODICES GRAECI. 7 

Ί(ίβία\ item ν. 37. eiiiii Oddcni soliis cnn-uptam lertiinioin flj-rro) (V (ρι-ο /).',■ (o(Vj tuetiu•. 
Q.imm vero ])lura alia taiitniu iion solus pracboat, ut vv. 4"). 47. 42. ubi lialjct nV βτί^.ι^ν, 
ίκύλίπί!' οί/, r/Ou, vv. ο7 ct 4(). ubi oiiiittit άτι et r/.u, tuiii iiiultis loeis plane propria liabot, 
ut V. o3. (ϊηΐιλίΐίΐ• f(V> V. 37. i]iji'.vn^y.('.^• (rcliqui ι]οίί•η,σ(ί-• , abi trcs /j/)fi'/'i,xi/s•), ibidciii fro/,x«s• 
(rcliqui άψί), ν. 38. «ί (ίόί;.• (ρπι αί mjtc), ν. 41. roiV ποή^ίασιν (reliqui τ. Trno^UirmS), ν. 43. ίι σι• 
ήρά^• ηλα (ρΐΌ ΊΊσα σν oy«s')> '^'• "W. διαΟι[•/.ι^ν dia&ijGciittOa (reliqui ύΊκΛϋ^ίκ; νοί Λκί'ίό//ίί'« 8iaih'j- 
y.iif). Λ'- 44. 0111. ι"& (ita ctiaiu alii (Uiu, secl sequeiite ό ιΐ'ί i''foc). ν. 47. «(iP.frrf)' το όιομα <wthv 
(pro ;'χ(ίλ. ιι.ντόι). 

Ceterum coiliees uiiciales Graecuni Gcuesi.s tcxtum spectaiites iu Europae biblio- 
tlieci.^ habeutur 7, qudruiii (ριίικριι• iiiulto pauciora iiostro frai;'iiiciita ec)iitiiieiit. 

VI. '' * 

Codex Vetcris Testameiiti Graccus membraiiaecus, foliis constans 16 formae 
maximae, iusignis aiitiquissiiiia iniiiuscularuin littcranuii .scrijttura, quao cadem est iii 
codice Reg. 1470. (apud Moutcfalconiuiii iii ralaeogr. p. 26\). Cnlb. 44u. cst) amii SitO. rt 
iii <_)xc)iiieii.si codice Platonico aniii S',)IJ., adscribendus (niinino sacculo ικιικι. ('ontiiiet 
iiitegros Hbros Judiciim et Ruth cum i-xtreiiia parte libri Jn.suac. Fnniias Aloxandriiias 
antiquas pauci codiccs suniiiiac.' antiquitatis taiii fidentt.'!• ei)nservaruiit quain liie eodex. 
Exempla haec excorpsimus: Ιψψιι (ful. 5. recto), i^o}.t\\tn'Oti\• (fol. 4. versoj, [itnujmv, 
ηΐτΐΐίνμίν, ανναημην (fol. 14. recto), ί'^λΟ-ησαΐ' (ibidem), ΐδαμίί• (fol. 12.), f\)/^ipVi,)' (fol. 10. versii), 
ίηνσΐ'.ΐ'το (fol. 8. vcrso, 4. vcrsri), ro<V laiiiiirnii' (ί'υΐ. Γ), vcrso), fiiioc.vn^auf (ί\Λ. 5. reoto, 4. 
rcctoj, f'Sii'eyy.ov (ful. 5. recto), άιι-'β:: m r (fid. 4. vcrso tcr). Textum vcro pracijet inpriniis 
notabilem et gi-avciii, profectuiu a recousioue quae iKindum iiiiiotuit. Quod qno juvc 
dieaui, judieari potcrit ad prinrrs capitis primi versus 27: ρι•ι• Ims cHim quiiKiuagiiita l(.ii'is 
a liiniiana cditioiic diseedit. duodevicies cum Alexandniin cndice coiiscntiens (ut v. 17. 
—trifn cum Alex. solo ct v. 27. :l/i/;; iVJc ciiiii solis Alex. ct t-iid. X. apud Hiiliii. lial.iot), 
tredecies cum aliis codd. uncialilms, ]i(irrii alia cum jtaucis codd. minuse. coiiiniuiiia 
habens, alia sociis plano nullis. Huius (piud uhimo h>vn dixi gcnoris sunt: v. 1. η• rw 
κνρί(;ι, V. 5. oiiiissum τόν prius, v. 7. ί-^Άημ!/.. (liSijiu• (qund reliqiii iiiiincs iiiiiittuiit) flnr;i}.H^; 
ibideiii y.ai anoy.sy.ni^itrol•, v. 1<). ytrii (cd. Rom. γΜσί, cod. AIcx. γι-ΟΙίι), ν. 11. πόλι^ 7ί>'ψ- 
ματή<)ΐ\ ν. 14. (βήι^αΐΐ• pro ιγόγγνζί, ν. lli. addita tiV yj^v iovi^c. ])ost των vioir. lliio taiitum socii) 
liabot V. 4. tiV χίΐρας (ciiiii cod. OS; dc f[iu> Vaticano codice Ilolnics: ,,(piaiitivis pretii est"), 
V. !^. iitntH^nnr πνρί, ν. 17. r/.<itl<i'.i: 

ΛΙΤ. 

Codex Novi Trstaiiienti (!racc-us nieiubraiiaecu.s iuliunim ")(> octavae f\)riiiae iuiiiu- 
tae, cuin toxtu aetuuiu apostuloruiii iutegro, exceptis 4,8 — 0, 17. 17,28 — 23, i). L•lsiglli.s cst 8 ■ CODICES GEAECI. 

.subscriptii me quac annum quo scriptus est prodit, i. e. annum Christi 1054., item nomma eorum 
quorum jussu iscriiitus est et ejus qul scripsit. Scriptum est eiiim in hunc inodum: ίγoύrfη 
ή πηνματο-ΜΐΊψος y.ai 'αρά βίβλο^' αντι^ -/.ατ ίττιτηοττφ• (codex -/.ατιττιτίΐωπιΐν , similiter passim errat 
serilitor) τον y.vnioi' '/«κώ|3 μοηιγον y.ai ττηίΰβντίηην y.ui Ιωάννου μονάχου diu χιιοος Ιωάννου μυναχοϋ 
ίτιιι•^ ^qvi^ ίνδ. ιβ μ. αηηι. κ. Textu mh-um in nnnlum prae omniljus actuum codicibus eadem 
fere aetato scriptis excellit; tantopere cnim ad textum celebeiTimorum codicum ABC 
accedit ut codicum minuseidorum quos Λ -ocaut mdlum parem halxat. Ita 27, 27 — 28, 3 
(versibus 21) in ceiisum veniunt lectiones 39. Harum 16 communes babet cum ABC: 
λ-. 2!λ ν.ατύ pro fiV, v• 30. άγχύο. μύΐΰντων, ν. 33. i;/<f'p« ΐιμί71ίν, ν. 34. μίταλαβίΐν γη'ο 
πιιιιπλαβίΐν, ibidem από pro ί'κ, ibideill άποΐΰται pro πΐβίΐτια, ν. 37. πάσαι ψνχ. ίν τ. π'ί.ηίω, 
ν. 40. άοτίμωνα, ν. 41. tm/.nlav (scriptum est — yAav), ν. 42. ^taqvyn, ν. 43. ί^,ατοντάηγι^^; 
28. 1. ίπ^γνίομί-ν, ν. 2. (ΐ'ί η, ibidem αύπινης, ν. 3. ςτοί';'. τ/ πλϊ,&ο.:, ibidem um r/%-. Item Κ» 
eum duobus ex liis: v. 2U. ;<;) που ct tJ'-/ovTo, v. 30. πρώρας, ν. 33. ι^μύ.λιν et προσλαβόμίνοι, 
ν. 34. ΰμίτίρα,•, ν. 37. ί'^μί&α, ν. 39. ?νν(αντο, ν. 41. ψανίν; 28, 3. (ξίλϋοναα. Itom 7 cum uno 
ex his: ν. 27. ίπ^/πίτο, ν. 28. οργνας, ν. 29; qoβoίψivo^ δί, ν. 35. ι^υχαρίατίβίν , ν. 37. πΰααι 
absque «ι, ν. 39. (βηύλοντο, ν. 43. i/.u. δ(. Ter eum CGH, semel cum GH \idgatain lectio- 
neiii tuetur: v. 33. μι,δί'ν, ν. 41. βίας των κυμάτων, ν. 2. παρίΐγον, ν. 35. ίΐπών. Semel tantum 
cura minusc. cudd. solis facit, scd accedente etiam Saliidica Λ -crsiiiiie aliisquo: v. 29. ίχπί- 
ηωηιν: seiiul (i. c. v. 32.) nuUum socium liabet omittous o/ ατρατιώται, ab aliis ante uniy.oxiiav, 
ab aliis post uniy.oxvc.v additum. Nee rar(i fit ut solus inter omues accedat ad codicis Β 
tfstiiuonium vel codicis Α vel codicis C, ut 11, 3. 'ότι eh^lOtv ciim B; 13, 19. omissiini y.ui 
inounte versu ciimB; 13, 20. Σαμονι,Ι προ^μ^τυν ciiiu Β; 28, ΰ. αντον ttvai Αών cum Β; iit 11, 5. 
^αταβαίνων cum Α; 14, 25. λαίι',β. nV τ^• Ππιγιμ• cum Α; 17, 10. omissa ιν&ί'ωί δια τϊ;ς νυκτός 
C1UU Α; ut 13, 11. παραχρ. Tt L-mn C; 1ΰ, 36. amertihir cum C. Ita ctiam cum solo Ε facit 
17. 19. )^γομίνη. Quo autem pauciora suminae autiquitatis monumenta toxtiim actuum 
cdnservarunt, eo pluris codcx noster aestimandus est; haud dubie euirn antiquissimi codi- 
L-is uufialis, qui ip.sc periit, cxeniplum est. vin. 

Folia meiuliranac-fa palimpsesta sex in 4" cum fragmentis Graeeis proplietae 
Jcsaiac, sacculi fcre septimi. Unciales litterac, quibus scripta siint, firma mauu ductae, 
vergentes pavdliilum ad latus et oblongac, mdlis notatae accontibus. Graecae scriptiu-ae 
su]xTimposita cst Armcniaca. Gracca plcraque lectu difficillima sunt; tamen exceptis 
paucissimis iam lcgi et cdeudi caussa traiisscripsi. Sunt aiitem fragmenta Jcsaiae haec: 
3, 8—14. 5, 2—7. 7—11. 29, 11—16. 16—23. 44, 27—45, 5. Quinque Lodicum Jesaiac CODICES GKAECI. 9 

uueiallum. (|ui soli aetatem tuleruiit, taiituinmotli) tre.s liuruiii liicoruiii textuiii ti'a(luiil. 
Textus autciu Ιιοηιηι fra!;'iiicnt(iruni iiptimae notac est. Ita fuliu primo 3, 8 — 14. Lis ciua 
cudicu Alfxaiulriui) facit: λ-. 10. γίνί^ηατα et ν. 12. t/)c τίκ'ρΌ/•,• [iractcrea ν. 8. Hm et v. 11. 
«Tiyijl «iVi/i y.KTa etc. cum perjjaucis eoJil. liabet; Λ'. l'>. 1)ι]ιΊ<>ιαι• cum solo Eusebio, v. 14. 
«iV»'),• (') y.vuKK eum solo Procopio. Iteiii lulio altero 5, 2 — 7. sexies cum Alex. conseutit; 
pijiTii V. 4. 'iiu π()ΐι]<ιιι fitcm v. 7.) cura paucis codd. niin. tuetur, asseutientibus Origeiie, 
Basilid, Olirysustomij, et v. Γ). jw• oi')•, asseπtiι_'ntiL•^ls praetiT mimiseulos alicpiot codiceXII. 
a)niil II(.ilin. iu iiiargiiie (i. c. Marelin]. \^a,tican.) et 8evero. 

IX. 

Fdlia menibranacca jjalimpscsta tria in 4" cum fragraentis Gi-aecis alterius et 
tcrtii libri Jlegum. Scriptura uncialis qua exarata sunt Coptum redolet; accentus taiitum 
iion observavi. Vidotui• octavi saeciili csse, iiisi forte antiquior est; certe oiim iiiscriptio- 
nes in luargine superiiire exliibitae antii|uitatcin oetavo saoculo antecedeutem prudunt. 
Ceterum Graecis Armeuiaca supei'iuipusita sunt. Siuit autoiu fragmcnta liaec: 2 licgg. 
22, 3S— 42. 4G-41». 23, 2—5. 8—10. 3 Kcgg. 13, 4— (j. 8—11. 13—17. 20—23. 1(1, 31—33. 
17, 1 — .'). '.• — 12. 14 — 17. Ad n-censii.inoni purtiiiont perquaiii aiiti(|iiam u V^aticaua ecli- 
tione adini)duni di\'orsaiii, iiipriniis cum codicibus Hohuesii X. ut Xl. uun.sontieiitein. Ita 
foliij prinio per priores deeem versus ciiin iitro(juc contra ed. Roiii. liic eodex tuetur χκί 
(ir iiij αΐΊ/.ατο]σιι\ fV f/w', y.ci Traifitvo}!• , ifu^loi• Ihar, y.nJ aiite arnTtD.i'.^ ; item cuni iisdeiu et 
Alexanilriiio <iv ττίΐηϊ/.Οίΐ-; itciii ίττί'.πητί'.ιοιίί'πιΐ'ς cum II. (Ί. c. codiec Vaticanoj et XI. fAlex. 
;'πιίΐΊ(7Τ(ίΐΐί:'η)ΐ'^), Clim Alex. ό Ουκ ίι qvh'.'S, fUiii X. ct A1(.'X. ό Ί\λιικ, Clim Alex. (ίντα^ ii iiJy.iK; 
(.nuu duobus tantum codd. iiiiimsc. I^vrc.iiii•, fV άΐ'!>ηο');τ<ιι^ cum ιηκ.ι Ilohuosii iir. 1)4., ό ίΐ/Λϋ'ν 
siihis, rrlicjuis ytmKK• vel y.m. i) ihits- prai'uiitt(_'iitibus. Ci.'toruni ad bd.s Keguni libms uiieialcs 
eodd. iiracttT llohiiosii II. fVatie.j III. (xVlrx.J XI. (Basil. Vatic.j ct (ad 2. lu^gg.j X. 
(Cui.sliii.j iion t/xstant. iSeripturaui ^iiiiileiu sed accentibus plciiam vidf apud iloiittaiK•. 
iu Palacogr. (ir. p. 224. 

X. 

Cudcx racmbranaceus Graecus fuliorum 31 iii 4" inajdri, minu.-^cuiis litteris saeeuli 
XI. vcl X. (./Uiitinet Cas^iiani libellus dun. Ad priorcui, ruiiis initium deest (iueipit codcx 
a vcrbis TtXti^uOc.i ti• τιηι nor χοιπι^μμι- y.ait'. τίιι• y<(in(ir ri]>• tnTiuntitj,• itvy. ΰπίι του y.nritya•; tmv 
■Ιίγνπτίοιι•, άλλ' ΐ'.ττΐ) τώι) H()V(.'ni ί'ηΐίη pcrtiiiciit (Cxit vcrl)is t7j Αί <'.ΐί>Ίθίΐ. των aijnwr ί/ y.uitu• 
ριιτίι^• τΐι^• κΐ'.οί)ί('.^• πηοηγίν^ται' τ;^ iii yulhajiiTiji 7/]s• y.cni^uu• /} ατταΰταλικ'ιι τίλίΐόπ,ν TTUQayiftTiu) \ 
jxistrriiji• cst 7Τΐ(/ι τωι• οχτώ ληγιηοώι-: bir iiitfgor cst cxcrptn traetatu uutavu, (.■ujus jmst 
vcrba y.ul ho^• Οίΐυλίωι• y.c.TiMy.arrTH' y.ia jiuoTv^ , di.'.sidci-atiir liiiis. ('ddex beue vi sritc 
.icriptus cst atijue a enrructori• (luiidi'i-iiiii fcre sacculi ita [nTtractatus ut duplieem tcxtuiu 10 CODICES GKAECI. 

Iiabcas. 8uiit liace Ca.ssiani upera c'h'ca initiuin sacculi Y. (Iraecc \crsa, sod (iraccu 
scnnono noiuluiii oilita. In biljlidtliecis passiiu iiiaiiuserijita lialjcntur. XI. 

Fdlia membranaeca palimpsesta 23 in 4". Priinum (Jiracfc, tuin deleta Oracc^a 
sri-iiitiira Slavdnice scriiita snnt. Inprimis raemdraliili• i'st plrrarnic fnlia liis tuissc 
(iraecc irvi}ita ηη1(•ιμιηιιι ab liomino Sla\O adliiborcntur. ita iit jaiii ρ1(_τηηΐ(ΐικ' triplcx 
seriptura , prinia clcrimuiii ferc saeculum referento, ob ixmiIos vorsotnr. Xcrpio (iracca, 
(|unrum pcrniulta satis ajiparont. neqiie 8!avnnica li'cta sunt. XII. 

Folia mfiiiliranacea palimpsesta S in 4". Sub Ariiieniai-n textu invfiitus cst 
(irarrus, uiicialibus litteris pulchcrrimis saceuli IVi-i' (pxinti cxaratus. lluiniliam iu πκ-ηκι- 
riam lioiniiiis iiaucti scriptaiii contiiiero vidctur (•aiiiqui• ut vidctui• driierditaiii. Ldi-i 
phircs infusis clicniicis ad lcucuduni facilos suiit; ilii iiitcr alia hacc srripta sunt: 

7/,)• /,i((.i)• y.i'Jhi.{iriir ■/.(/.Diaijtria iv 

T(i) Kintii/Jii II /ιηιικ• καΟκο'ι^- y.c.i ay.i^ 

iKCTdf• αγιΐ'.ΐιιν (sic) ι,μκ.^ y.w TU νί^ΐ'.τα y.c.i Tiu 

y.njii/.iu• 7oi;• Sijcy.DiTior (7ί';τ<</ρΌ) 

)•,Τ( 7')/' νί^ΙίΤΟ. 7Ti/MUi^ii'iiir i^ (iUfjiOMVi)^• tt^niti- κκιιιια^ πι, •;ι y.ai ΤΟ)' r7()0)• (i. (.•. nTKVjfu-) nnv (ΟΗίΐιηικ tm 

y.oi iiait nnj i^y.iy.iwlh^ni'.^' 

O/.iiv omvTnv c.iitliir τω y.oi (i/.m• nl• 

anTnr tniiiVQioaiu τω κιισμω ττοικ• 

Tit ^>iii'.[iii(n• 

Οηΐί πκ^ι u.c.iniua• nnv τα. (ογκ οι• μαηι 
tr tuiii•: c.u.i'. y.iii ti• <'.y/tlfii^ r''f(ii<,TOJ 
yi' i)• γιοι 7/j ((.ey.i^nn (ϊιιν ο i^hti^ 7;,»• 
Λχί'.ί()ιΤ('/'/,ν• Hjiadijvnr riiiv τι^ι πιι CUDIOES GRAECI. 11 

ΧΙΠ. 

Fragnifiitn iiiciiibraiiaeea iialiiiiiiscsta varia uctn. i[uiiruiii Ληο (•>. <).) liis 
(iracLM• scriiifa sunt; uiiuiii (1) priiiinin (irai-rr, ίιιυι Syriace, denifiui.• Ληικι- 
niace; dun ('7. S.) priiinnu (irarco, pust Armouiace; unum (4.) priniuin ('uptlci•, 
tuiii (lraiT(•; uuuiii (.'!.) pi-hiiiun Araliicc, tuiii (irancu; unuui (Ί) primuiu 
Svriacc, tuni bis ArnnMiiace. 

1) Fiiliuiii unuiii in 4", quod liis spongiain passmn })er triuiii uationuiii inaiius traii- 
siit. Pdstquaiii (Ίΐίιιι primuin (!racce sc-riptuin est saeenlii ferc (piintu ffacili- imii<• 
l(jf;-iiiimi- verlia liai-r: ,ν.κ,,•, -ΙγιιΟωι-, .lithiyCtTO, nr/.co etc), in Syri inaiiiis ineidit; (leniipic 
scri]itura utracptc ((uuiii < ii-ai'ca tum Syra. dclfta, ri'sri'iptuiii cst Aniiciiiare. Usu (-Ιΐ!•!!!!- 
(■iiruiii multa clara tarta sunt iiiidt(M|iR• plui-a rlara ri_'ddi potcrnnl. 

-i) Alteruni foliiuii ciu.sdeiii tVinuai/ trijilici sn-iptura insi^nr. ]'i-iiiia i-st Syriara 
anti([uissiiiia ■■''), scruiida (.'t tertia Arnieuiaca. 

."!) Fuliuin Tiuuin minutioris formao, rujns pri(ii• serijitura Araldca, altcra Graoca 
fiaceuli i'cro tiTtii dcciiiii cst. <(>U('iii in niodum rarissinio cndici-s resi/ripti suiit. 

4i Fidia miiiutidris fdniiac• scptein riuii diiiiiili", jiriinuiii Oi.iptiri•, tuiii < !ι\•α•(.•ο sae- 
rulo triv XIII. srripta. 

Γ)) Folia inimitiiiris fiiniiai.• rpiattuor cum diiiiidio. Ftraipio scrijitura < iracea fst ; 
jirior accentilius nullis iidtata rn-tavum fcri• sar-euluiii rrfert, altrra trrtiimi drciiiinni. 

(i) Fidia (■iiisdriii ionnal•• tria, ipnjruni in altura, fpiaquc pagiiia supri- littei-as um-ialcs 
(.xraiicas uoni irn• sai-culi scri[itum cst litteris ininu.sculis saoculi tertii decinii. 

7j Fcdiuin liiniiar: ipiartai•. Siipcr uiieialciii srripturam Graecaiii pictuiii est alj 
ΑηικΊπιι utraquc pagiiia; scd infci-ioribus partiljus antiqua scriptura noni νιΊ decimi sae- 
cuH satis perspicua est. 

•■^) Foliuin eiusdi'in fiiniiae, primuni (iraece littcris uncialibus si-ipiiijris auvi scrip- 
tuin. post rescriptuin Arnieniace. 

X\Y. 

lieliqiiiae octo c(,idieuiii ( lrai_^ci) ru iii uiu-ialiuiii iiou riisrriptoruiii. 

1) Frap;iii<-'ntum eodicis (■ius(b'ni fiijiis partcin (folioi-iiiu 4,")) aniio 1S44. a ine iuvcn- 
tam niiinine codicis Fi-idcrico-Aug'ustani iiisi(;uivi ct duiil)us annis ])Ost cdidi. ('nntinet 

Genes. 24, '.• — lO. 41 1.'5. [pf,]|(taToc ro[iiroi'J usque ei^• τι^ι• ιηβοττιιτιψκα•, vi [(my.i(i\ui)v iiiir ηϋ([ΐ\ο 

Mijij^ rnv νδατικ: y.ai. Sacculi omnino qunrti essc vidctur. 

*) Pertinct :ul tc.\li|]]i cv ;ii]j;f'luiiiii, (lc iinii sul) XV. 1. rxpuiictiir. 12 ■ CODICES GEAECI. 

•2) Frawmentum psaltcrii antiquissimi. Scriptura piuclierrima est et siinillima 
ccleljri codici A^aticano Dionis Cassii, iiiitialibus littoris planc destituta. Videtnr quarti 
v,,l certe φΰπΗ saecdi essc. Ooutioet Ps. 141 (2), 7— H. 142 (3), 1— /.. 144 (:■>). 7-13. 
Ti'Xtus sticliometrice scriptus cst, praetereaque ad margiiicm psalmi 144. reliqua .simt 
vestida clistinctionis quao (pxoil sciam aliiamle non innntuit. Apjiositura eit ί.•:!]!!! \τ]ι,ί> 
ad verba οΓ/.τιομωι- -/μι ί^ι,ιιωι, ιωί> ad ί'ίηιωλογιΐΰαΰΟωβαν, /juj ad bohir τη; inyai.oTTntnKU, 
[/.]«ίϊίί*) ad την γιωηισαι. In ipso textu phira insunt diligentcr observanda. Ciijusniodi 
est inscriptio psalini 142: ιί'ΐΊμο^• no δανυδ' ote uvtov tSiuiY.tr (sic) c^jKiaiUMfi' η νκκ• «croi'. 
Codices Vat. et Alex. sic Labent: ψαλμο^• τω δαδ ort αντην η νιος -/.αηδιωκα (Alex. -icoiti). 

3) Scidulae duae compingendo codici Arabico adliibitac, CDdk-is eiusdem eujus folia 
(niattuor a nic 1S44. ex oriente allata iu bibliotheca universitatis Lips. in.signiuntur nomine 
codici.s Tiscbend. I., fum facsimili a nie t^dita in Momimentis sacr. iiieditis. Supersunt 
iii liis seidulis versus decem, quorum quiiupie ad Jlattli. 12. 17—19. quinque ad :\Iattli. 
12, 23 — 2.3 pcrtiuent. Sacciili ut videtur septimi. 

4) Frag-mentuni oi)eris euiusdam patristici, se-riptura cleganti octavi ferc sacculi. 
Suut versus quadrapiita; priiiii sic L•alJcnt. plenis additis acceiitil)US ct spiritibus qiKiruin 
numiiliil docst: [βι]ίΆι<:> άκηιιωσ/.οιώφ' ί/. -μιη των λίγημίΐωι• co((c).i,lhk, δνιι'Μία y.ia au.m\: 
imihTJnc.i' τι -ί'.η πλίον tyii^• τον μι, βνιαγβίιτοί, όται• y.a) βν. μ(τά τ/,ν uy.imaaii. απ^'/Α))^^ μι,δίΐ• 
■/oiniutir y.Ti GUntr>i~•' αιία χϊανμύ-ων μίν τα ίΐοι,μύα. μι^δΐν δΐ κντωΓ διαμη^ιηηνωι: Iti/in extrcllli: 
al-vt^ τοίηη• ταντα y.ui ;'i",/Wii/ ϋ'ΐ'/'ί" μι'Ίιβτα ■■ΐω η ΰ;τητΐ(ϊύμίΐ(κ\ τοντων δύται των μΐ'.»ι,μάτωι: 
y.ui ιιύλΐύτα ΰηυ- ηΊκ- τνγχάιι;'*'^ y.i^Qov γάο Λ'χ/,;• hr/ovnu /] διάκικί, τα//ω,- ιναπητϊί^ται ίΐ• uvrw 
τα λί-•όι;ί)•(ί' y.ia /κικ'.γωγοίμΐΓΟ^ ι/, τώι ποιιοιμίωι• Ύηης αι'σΟι,ηιι- tvlic^i^, πα'ιΐιη tt/.hh- πηιν/.υητωι• τι,ι 

ι/.Γ/.(Ί'.ι• — — 

.")! Fragincnta tcxtus (•x-angclici diKi: alterum ea}iitis 1. Lucae, alteniiii eap. 2( •. 
Jlatthaei. Quae quuiu codcni tVdio scripta sint, altcnim recto, altenun verso, ad evaii- 
ra-liariiim pcrtiimisse vid<utui•. Seriptm-a nonuin vel decimuni saeciiluni prodit, nequo 
desunt quac ad π•ιιι crilK-am tariaut, iit πν/1ι,<!•ίΐ et τίίίΐ Luc. 1, 31: ^,τί tiw hiynv «ντον ot 
/(;, <jo,jO); μαηια iljideiu v. 2'.• et 30. 

C)) Folia luiinitau fonaae duo litteris octavi vel noni saeculi couscripta. Tcxtus ad 
hynmos liturgicds ])ertiii('t. 

7) Folium in 4", pars uvaiigeliarii H•. vd 11. sauculi. 

S) Fulia tria ininutiorls furniae, litteris iiucialilnis iniimti.-; elegauter scripta saecido 
tVre decimo vel uiidcciini). Insunt iutcgra y.nfiu.wn atquo vTzo&iau evangelii Lucae. 

■) Cniu hac lOrma lOiifcrc-uJum est /.α,ίί, quod iu Jeremiae Tlireuis in codicibus Alexandrino et 
Friderico-Aiigustaiio pro λαιιιϋ scriptum est. 

■■| Jota ims(iuam in libris mss. nostris iiPC in unciali scriptura iiec iu minuscula subscriptum est; 
nee inagis vcro adseriptum, cxiieptis fragmeiilis palimpsestis grammatieis, de (luibus infra dicetur. .SYRIACr. ARABICI. 13 XY. Ij Folia meinbranacca paliinpsesta ή'2*) iu 4", priorc scriptura Syriaca, altera 
Armeniaca. Syriafaruin littiTaruiii forniae λΰχ alibi repcrtae summam antiquitateni ρι•υ- 
dimt. Ex scntentia virnrum seripturae oricntalis pci-itorum IVagmenta liaec ad quiiitum 
tore saeciilum refcremla suiit. Quae luicusque lecta sunt, ad interpretatiouem evan^-e- 
liiirum pertiiient hueusipKj inei);L;-uitani. Fciliiiiu duplex rceeiitiorc scriptura ηυπ οοορυι•- 
tuiii a triljus ultiinis vcrl.)is Lue. l>^, 4o. iueipit ct cxit 1'.•, S. His ex paucis versilnis satis 
iutclluctum cst iutiTprutis iufieuium. Is ruim, a tcxtu (juciii Puscliittlio vulgo voeaiit pro- 
iiciscens, tota mentc in id iiifuniln^bat, ut <jrat'ca quarn tidelissime redderet, invito ipsius 
Syrae lingnac ingeiiio. Hine noniina })riipria Johannis et Jesu non Semiticis funnis, qua(! 
jilacucrant primo iiiterpreti, sed J.sus, Juliauis reddidit ; verborum ordiiKjm iu A-ersione 
Pcseliittlio paulluluni immutatiun aeciu-ate ad iidcm Graecam restituit; vocabula, quao 
11011 optiine videbaiitur Syriace verti posse, ipsa retiiuiit, ut ucliliiso pro ηχ7.ος Luc. 1'.•, o. 
Ex his oxeuiplis clanuu erit liaee iragiiRTita maxiiiii fariuiida csse pant(;i• Syras litteras 
atque rem Nuvi Tostainrnti critiuaiii traetanti. Certc euiiii iu re crifica, quuiii pru aetati^ 
qua scripta suiit, tuni jin.) ratinne ipia iiitcrprrs Syrus ad (_TraiTuiii tcxtuiii se LMiiitV)niiavit, 
ei)deiii locii ponciida suiit euiii tcstibus (Jraceis iiustris gravissimis. Suiit iu liis ioliis 
quae aegre legi (picant; sed cautc adliibitis cbciiiicis loiigc, plurima rostitui jiotiTiuit. 

2) Folia iiioiubraiiacea paliiupscsta luiilcciiu iii 4", ])craiitiqua ct ipsa, pi-iiuuiii 
8yriace scripta, post Armuuiace. iSyriaL-a iiuii suiit biblici arguiueiiti, sed iieutra scriptura 
afcuratius iudagata est. 

3) Fcilia duo iiii_'iiiliraiiaeea, riusdciii ut videtur eiidifis Arineiiiaci partcs atipic fulia 
paliiup.sosta oa di' (piibus luodo dietuni cst, iiisi (ρκκΐ iinii habont aiitii|iiiiin'iii srripturaiii. 

ΧΛ1. 

1) (Jddex iiieiiil)ranaceus Arabicus tulioruiii 75 iu fol. min. Scriptura et niaxiiiia 

clegaiitia cst et ratioiie antiquissinia: pri.ixiniuiii eiiiiii a Kiiiica scriptura liicuni tcnet. 

|)Uiictis diacnticis ]icrraro [iriiiia inaiiu additis. Littcraruiii Arabiranuu liiliil aliiid tantao 

aiitiquitatis iiinotuiss(^ videlur uisi iiyiigraplius ille papyraceus in usiiiii ptTrgriiiatoris 

saecidi p. (Ίιγ. o(:'ta\-i seriptus (di• <juo Silvestro do Saey cxposuit, cf. M('nioires d'liist()ir(^ 

dc litt(i'atiirr Di-iriitab/ p. 70 sqcpj cuiii rcteris (piao uostra inciiioria ropcrtac suiit ix'li(piiis 

('anuidciii littoraruiii pajiyraccis. Ejiisdeiu eiiiin iicta\'i saceuli Flci.schcro. viiM j\.i-alii- 

(.■aruiii littcraruiii iit ronstat loiigc peritissimo, codi^x iiostrr visus cst**). Ad laiulciu 

*) Quinquagesimum tortium folium iam indicatum est snpra sub XIII. -. Iri[ilici soriptura iiisigiic. 
•*) Cf. Zcitschrift dor Deutschcu inorgciilandisclum GfiscUschaft. B:inil \\\l. S. 584 — 587. ubi 
S. Ven. Pleischcr liiinc codifciii uua cum tribus rcliquis fragnirntis Araljieis, do iiuibus iiifra diortiir, 
describit et illustrat, additis ctiam afcuratis scripturao specimiuibus. 14 CODICE.S GiiAECl. 

aiiti(|uitatis alia noii iiiiiiuriri inoiuenti acccilit: cinitiiR•! ciiiiii iutcrpiT-tatiuiirin cpistalaruiu 
Pauli hueusijuc iiK-iii;nitaiii. Fragmenta Ilnin. (J, Ι-ί— l!l. 8, o5 — 'J, o. 2 Cor. 2, IG— 8, l',l. 
«■xt'ipiunt iutegrae epistulau fiuattuoi• haec: 1. et 1*. ad Τίηκιίΐκηιιη, ad Titum, ad Pliile- 
iiiiuiciii, denique Hebr. 1, 1 — '.', ΙΓ>. Harum ([uiuquc (•[listulai-uiu textus bonitate antece- 
dcro videtur iragmonta epistularuiu ad Kuinaiins ut ad Curintliii.is. Invemiintur sertiniics, 
([uac hanc siuiilitudincni cuin anti(|uis.simi codicis \'atiraiii ^^υιΊίοπίΙηιβ habent, quod omues 
Pauli epistulas con)plec.-tuutur ct in iinmn quasi corpus redigunt. Ita ad 2 Cor. 4, Ki. 
iiotata est sectio 25; ad Hel)i•. C), 'J. sectin ol. JleuKiraljile ctiaiii est initia epistidanuii 
sefuiidae ad TimotlKniiii, ad Tituin , ad Pldlemoneiii, ad IlfLracus inscriptioiic iiisiguiri 
suris Coraiii propria. 

•J) Folia iiiinidiraiiacea sex iu 4", cudicis Arabici iVaginenta, iusignia maxiiiiu ιό 
(piiid ainuim quu ^;fripta suut prae se fenmt. Si-ripta uiiiit cnim aniio Arabiim 272. (i. c. 
SSf) — (■(. p. Clir.) ab Abba Autonio Bagdaleiisi, qui plri-uiii<|uc vcieabatur Daiid bin .Sina, 
in laura S. Sabae iu usuiu Patris Isaaci Sinaitiel. Ex liae actatis notatione iiiagnupore 
adjuvabimtur qui deiinioiidae actati codicuiu Ai-abiciiruiii vclustorum operaiii dant*). 
('ontinetur autciu Ικιηηη iollnruiu 1 usquo ό tiiiis lcgriidae dc Christo iiiortis ac dialH>li 
victore, ad alteraiii parteni ovaiigcdiilsieodemi (cf. Evangg. apiu-r. ed. Tiseheml. p.;>n4— S.) 
liberc compositae**). Folio (>. iucipit liistoria litis Christiaiioi-uiu iSebasticusiuin tcnqiDrc 
P)a^ilii Magni aetar ciim opiscupo Petro luatrinionii spofic iinu-ti. 

XVII. 

(_'(illi'ctiii rddirum Hcbraicnruiii vt Araliicornm. 

Kxecptis duiibus prinribus Ilebraie-o seriptis , (jui siuit Palibaiiitiei , immes suiit 
Karaitiei. Arabirc sid Ilcliracis litteris scripti. Examinati suut hi cudiccs inj)riiniii a 
vini iu hoc littiTaniiii gciicrc cdarissinio, Adolpho JeOiiadv, qui idcntidem de iis oxposuit 
iu: Jluiiatsscdirift fiir (iescliiidite iiiid Wissciisrliaft di/s .ludrntliums. Horansgeber Dr. 
Z. Frankcd. 185;5. ***) Judicc JcUincdv lii codices omncs, quorum perpauci siinilcs iii 
Furopac bibliothecis lial)entui•, peniiagni faciundi suiit, quippe ineditorum liuc vcro 
dignissiniuruni i)lrnii:siiiii. 

•) Faesiniilc ciMlicis viilr 1. 1. in Zeitsclinft der DiMitscli. iiinr^cnl. (!osrllscli;ift. 

••1 Locus f:icsiiiiili rN|.rcssus Flciscliero intcrpi-etc sic hnhct: ΊΊπιι laitte (vcrbu sunt Mortis :ul 
iliaUoliiMi) coiiias iiKilinuin (laeiiioiiiorum tuorum ail priutiiirs saoiu-Jotuin ct doctoruin legis, ut oiiiiicm 
i|is(inun ^ciitcm iiirilcnt ml falsani ejus enminationom sciiioriljus ct judicibus affcreudam, ut <'a]]itis 
ihiiniiin-i iiussit. (^uddsi nMirtuns fuerit ot in manibus nipis, in imis infpris eum coneludam. 

■•• I (_'f. p. ι.Ί.Ί M|. llcn• Pi-of. T. hat seineii juugstcn Aufciitlialt iu Kahira auch zuin Ankauf ineli- 
i-cr i-al)l.)aiiitiselioii uiid araljiscli-kariiisclier Haudschnftcn bcnutzt, uiid daduvch wie der AVisscnscbaft 
iiberhaupt, so derjiidischnn insbesondere einen grossen Dicnst gcloistet .... Ich bcbalte mir vor, spiiter 
dicse wiiditigeu Haiidsfliriften ausfuhrlich uiul genau zu beschreibcn . . . Cf. p. 286 sqq. p. 360 aqq. C0DICE8 TALMrDICI. Ιό 

Λ. Talmudici. 

1) Cuinpondiuiu jiiris talmuilici auet(.)rc Chajin beii Saiuucl TiuUdcusi. Provocatur 
iu lidc libro iiifilitn, ijui c_'i;'i-ri;if taeit atl illustrauduin oultum uivilcm saeculiXIII., maximc 
Jii(la(M)niiii vo teiii],iuro in llispania de|^'riitiuui, ad Alfasium, ]\Iaiiminiuui, Μοϊγ Iia-LcAvi, 
Abrahaimnn Ijrii David II., ]\Io.soii beii Nachman, Sal•Jl^oπc■πl beu Adrat, Meir Roth(_'ii- 
burgeusem, alio.siiui'. Subscriptiun cst uomcii ejus qui ox ipsiiis auctoris autugTaphn 
ccntuiu fere aunis post cjus iiKjrtciu, anuo 5221. (i. <•. (Uiristi UlJl.J in iirbe Kalatajub 
cudicem dcseripsit. Folionuii cst 1<H) iii 4". 

2) Scbolia ad tractatus tahiiuilieot; Nidda, Nasir, Nedarim, auctore Ascher Toletano. 
Seriptus est cudcsx Tol.^ti aiiuo \'M'}4. lusuper additum est fVagnieiituiii ct quidem iiiitium 
rdinmeiitarii ad traetattini Oholiu a liasclii datiuii. Fidia .siiiit 70 in 4". Eorum (imuiuiii 
ipiao lioc ciKlico .satis press(.• .sn-ipti) eoutiiiciitur niliil (buu lucom vidisse, asscrit Ad. 
Jrllinek 1. 1. p. 2s7. Ipsiuii cnlui ciiminciitariuui ad traftatuiii Xcdariiii aliuui essc repcrit 
atijue cuni i|ui ejusdem Ascdieri uomine iam editu.s cst. De oxtrenia parte codicis ille sie: 
W.-ilu-eiul wir ciuc grosse Aiizalil Supfrcummeutare zu Rasclii"s Pcutatuucli-Commentar l)e.sitzen, 
ist das bezeiclmete Fraguient vicllficlit der einzig-e Vcrsucli die tabuudiselien Eid;iutenuig-eu 
Rasclirs zu commcntircMi. Der uidj(_'kaimte Vcrfasser gelit aucli gauz genau nud scliarf auf jcdc 
WcnJimg Kastdii's cin. 

B. Karaitici. 

1) Cudcx pb)los(iph'K'us iolioruiu TJS in 4". Primo lueu Ifgitur logica (per folia 
24j, sccundii iiirtaidn-sica (ptT 1ι»2ί"ιιΠ.), tortio phy.-iiea (prr 72 iolL), auctore iSaid Ibn 
Daud el Adeiii el Israili cr-Rabbaiii. Laudatur liic seriptur ab Asidai. ^Mi.-taphy^iica ct 
phvsiL-a intt-grae suut, logifa ab iiiiti<j uianca. Ceteruui alius curuudeiii nprruiii cndex 
< >xuuii halietur. 

2) CuUfctio pcrcpiaiu iiisignis caiitiL-urum Karaiticuruui , iVjliis 2-il iii S», (piuruni 
iioiinihil mal•• aliVctuiii est, cun.stau.s. Insunt plus 220 carniina, (ριυηιιιι minimlla iu libris 
Karaitaniiu ritualiliUfi edita sunt, loiige vcro phira nundiuii iiiuotucrunt. ricraqiu' iii 
lau(b'iii Mosis, Aaronis, Sainuelis, Eliac composita suut. Inscriptioiies Arabicae siiigiilis 
i"irminibus praeiaissao auctoris poctae nomcii, itein iiietruiu ot eantuin iudicarc solent. 
lii\'i'iiitur iu Id.s poutis ctiam uiiiis rarissiiini iiomiiie Bik^aiui dictus, auctdi• canuinis iir. 20. 

o) Ritualc Karaitanuii euiu ])hiribiis cpitlialauiiis, tOliuruiu 4-^ iu S ". 

4j Midra.schim trcs: dc Abrahanio (foliorum 12)*), de dcrciii inartyribus vcr.sibus 

•) L)e huc lilM'11,. A.i. .Irlliiick 1. 1. ρ. .•ί(Ώ sic: Sagenhaftc Erzuldinigni v.ni ,Μ.πιΙι.ιιη wur.lri, 1,,•- 
soiulcrs vou dfii JikIcii, ilir iiiilri• (Icii dou erstcu Erzvatcr hoclivorelirciuUai .Midiamcdaiieru h btcii 
ausgcai-beitpt. Γ):ιΙΐ(ίΐ• siiul sii• iiis|.iiiiif;licii arabisch geschricben. Uiiserp — bcginiit mit der Erz."ili- 
luiig-, liass in dcr Xaclit, in wclrln•!- Aln-aliam goboren wurde, i'iii morkwurdigci• heller Steru am Hiiii- 
mcl iTsi-liicn, dci• vici' StiTint vor.scblaiig. Nimrod, dcr sciuc Wciscii iliirubcr bofnigtc, erhielt zur 
Aul.viirl. ilas.s ciii \\'iniiliTkiiid dicso Naclit \vci'dc geboreii werdiM]. Auf dcu Kath dor Vcsirc wiirdo 16 C(J1)ICE.S KAiiArnci. 

scriptus (full. 8.), de exitu liliorum Israelis ex Aegypto (full. Kl). Is qiiem secundo 
loeo posuinms 52 strophas tetrastichas continet, quarum unaquacqut' in syllaljaiu an exit. 
Elc.iiia cst, .sfripta ut videtur in diem IX. mensis Ab. Scriptus est cudex aimo 5447 i. c. 
Clir. llisT. Tcrtius Midrascli solemnibus paschalibus destinatiis est, ut ex ipsius iuitio 
satis intcUigitur. 

5) Varia fragnieiita dngiiiatica , ab Afondopi.ilo , a iSamiiele Roie , alj Abu Jariib 
scripta. Folia 33 in 4". 

ll) lluiuiliae drcciii ad dcccui (jrenesis et Exodi jjerieopas. Fnl. ll!0 form. miiiuris. 
His decem libellis magiioperc delectatus est Ad. Jellinck, iisqne L•oloiliaruln nomen eon- 
vcnire iudicavit. Similos aliqiiot libcllos iii Eiiropaiii ex Aegypto attidit clar. Munk, cf. 
,Ii)sti Aimali/s Israrlitic. amii 1841., ubi pag. 7<'> sqq. tnta edruin ratio accuratius dc- 
scril.iitur. 

7) ('(Jiinuentarius ad (iencsin usquc S, 2(). Full. G8 iii 4". 

S) roiinnent. ad ptTiuopas (ieucsis (iOliorimi 5), Exudi itOll. 10), Levitiei (foll. 7), 
Ivuiuerurum (foll. 4). 

ί•) Comineutariu.'; ad lil.irum Jusuae a 10, '23. ii^qiiL' tiiiein. ycriptus est cudex amio 
1(117. F(>lL71in4". 

lU) ΤΐΗ•Η libri ad Psahiius jiertinentes: 

<i. textus PsahiK.irum 1<I — 37. ferc integcr. Full. l'<i iii 4". 
//. textus et eoimnentarius ad Ps. 1 — 17. Full. 37 iu 4". 
<•. textu.s ct conimcutarius ad Ps. 98 — 148. Foll. 55 in 4". 

11) Cminnciit. ad .bjiKiiii (fnll. (j) . ad Joiiani et Obadjaiii (foU. 2), ad EzL-uhiclcni 
ifull. 5), ad Pivn-orbia (iOll. 17j, ad .Iiibmii (tV)ll. 23j. 

12) C(jinni. ad Thr(.'iios Jcreiniae, foliorum 52 in 4". 

Hos Cummeutarios vel potius liaee commentariorum fragmenta t'l. Jclliuek maxinii 
facit propterca quod ad Jefet celebemnmm apud Judaeos librorum sacroruin iutLTprctein 
relurenda ι.•οιΐ8(_'ί, (|uaiiivis ipsuiii ndmeu nnn ad^criptuni sit. 8iinilia (puicdaiu aimn 1S41. 
a cl. Munk Parisins allata, scd pauris ad Psahiios exccptis nihil duiii tY]iis (.■xi;cTi]ituin 
t!ss(• signiticavit. 

lifscliliisspn, ilass ilas Kiinl, wclrlirs diosp Xacht gcburen wcrdfii solltt•, getiidtet wcrde, und dosscu 
Vater soll .so viel Gold crlialten als das Kiud wiegt. Im Laufo der Erzalilung wird bprichtet, wie 
Abraham die Gutzen zertriimmert, iudoin ei• selbst dem gi-us.steii (liitzcii eiii Opfer darbriiigen AvoUto. 
vou denisclben aber keine Antwort erliielt; wie cr die herbeikoimnendcii Giitzendieuer belehrt und 
danu riii langcs Zwiegespriich mit Nimrod hiilt. Zum Schlusse Avird iiooh orziihlt, das.s Haran in den 
Fcuerofeii geworfen wurdo, Tcracdi nacli der Krrettung Abrahams Gott cin Opfer darbraehte, der es 
gniidig aniiahin, imd dass Abraliain iiacli dor Befrciung vom Fcucrtodo don XaniPii nn-:s iiiit \'cv- 
mehrung von zwei Buchstaben erliicdt. Μ ΑΝ liSCIRIPT Α TISCI1END( )Ρ.ΓΓ Α Ν Α 

BIIUJOTHECAE ΓΝΙΥΕΙί.'^ΓΓΑΤΙΒ L1PS1ENSIS. 

^ Α. GRAECA. 

Cod. Tisclicud. II.'''). Fulia suut '22 inoiuljranacea jialinipsesta iunnae inajoris, 
priore scriptura Graeea, pusteriore Araljica. Aliquot fulia cx maJore male afFecta simt, 
item inde quod postoa ad corapiiisiendum aliuiii librum adhibita sunt, resecatis niargini- 
!jus. passim etiam clavis defictis. Fulia 6 e dual>us partihus sutura conjunctis coiistant. 
8iipersiuit his foliis 22 reliqiiiae diiorum codicum Graeconim septimi fere saecidi. Alter 
erat argunieiiti bibliei , alter grammatiei. Codieis Liblici folia supersunt septeiidefiin : 
I iisi|ur XVI, itcm XVII] ; grainiiiatici quinciue: XVII. XIX usque XXII. cuin iulVrinre 
parti• folii XV. Fragmonta biljlica ad libros quattuni• portiiient, 1) ad librum Numerorum: 
V, 17 -IS. i'4— 2.\ VI], is— 111. .•3()— 31. οΓ)— 47 XV, 11—24. XXVII, 1 — XXIX, 2. 
XXXV, 11)— 22. 2.S— 31. 2) ad Deutrroiiuiniuin: 8—1). 15—11). IX, 1— H». XVIII, 21 — 
XIX, 1. i;— 1). XXI, s— ii'. ;;) ad libmiu Josuae: X, 3<)— XI, Ki. Xl], 2 -U>. XXII, 7— 
23. 4) ad libruiii Judicum: XI, 24 — 34. XVIII, 2 — 2U. Scriptura uueialis (pia (.'xarata 
sunt furmas crassas sed tirmas ductuque facili habet et accoutibus vacua cst. Tfxtus 
admoduiii peculiaris cst, inaxime per librum Josuae. Iloe ipso anno orania haee Veteris 
Tcstameiiti fragiiicnta odcntur iu Hii\a nn/a collcctiune JMomuiieiitoruin sacr. iiicilitnruiii, 
viiluiiiiiu• priiiio, ubi ctiain scripturac sprcimen dabitui•. 

.VIj liis lOliis, ut dixi, diiferunt reliqua quinquu lum partc fulii XV. Iii liis scriptura 
pauljii iiiiiini• vt gracilioi• cst, sod et ipsa afcentibiis vaeat, iicc lialirt ([uo actati.s divtT- 
sil.itcni pi-ddat. l Odex is ad qucin dlim pertiurbaiit iniiinris furniar fuissc vidi^tiu'; liaec 
ΐΊΐίπι fnlia Diiiuia duabus partibus cuiisutis cuiistaiit. Trxtus, cluus arguiiicutuiii grainina- 

• ('(j(l. Ti.soli. 1. fragininita evaiigclii Mattliaci : 14, .S— 'Jl». !Γ),4— 14. (13, 40-Γ)5.| scptiino fore 
s:iucul(i .scripta cuutiuet, quae cuiii siglo θ in iudicuai (jriticum Νυν! To.stamcuti reccpta cdidi 1.S4G. 
iii Mouumeiitis sacr. iiictl. pag. I — 10. adilito facsiinili tab. I. iir. 1. Prctinsissimum voro thesaurum 
liujiis lihrorum mss. collRctiouis uon iiico sorl siimiiio noinino Friilerici Augusti clemeiitissimi Saxoniae 
rcjiis iiisignivi. Cotlicpm dico Fri il ι•ι•ϊ imi- Λ iigiistan nm , ιριο aiitiquiorem nuUum inter codices 
(u-acciis iiiembranacoos iu Kuropao liililinlliccis viili. Intuiii laiiidi iiicisum edidi Lip.siae 184(). Cdii- 
fim't l Chri.ii. 11, ■_'■_'— 1!», 17. ■_' Ksilr. '.i, ϋ u-.|Ui• liiinii; .NCIiciniai• ot Ksfliorar libru.s totus cuui parli• 
liliri Tdhiar. ilcin .lcrciii. Kl, ■.':> iis,,iii• liiinii cl ΊΊϋτιιικ^ ii^(pic ■_'. ΐ'Ο. 18 

ticura dixi, lectu non est diffieilis, scd incommodum lioc habet quod nusquam plenus 
versus supercst. Singidorum iulioruni alifniot particulas adscribani, unde viris gramma- 
ticorum antiquorum gnaris conjicere licebit quorsum baec fragmenta pertineant. Folio 

XXII. recto baec legi : τον fOj αιτι•/.(ΐισα nOai : ττοιι^αο/κα δ . .. . (r δνσι βιβλιοις .... οωι ^) Sitie- 

λίνααμαι • ■ . • Ουνιτών τι,ί οη\}ο .... πνντκίίοκ 7i,s' τω ... . :Tmr>Tijo.; : f ;■ ό> . . . . nnr πλι^ιιωοιο .... τ•/, τι 

,-7fi/ito/<f ι• .... 7;,," 7Ταοα8(δοιιβι• τηιννν ορ-Οογραφ .... &ωί ytyQnfuifii^ .... Cfiic y.ai ((vTOi ο λογα.: .... 

πι-οΐίχων τι^ς οοΟη . . . .qoir ωιτί τη αηο ■ ■ . -λονμίνον οιημασ& ■ . . ■ oir τ;,,' ιατην/,ι^ς ν . . . .λίσμα tnni' 
KiTQiy. .... y.ui πάλη- ίπι r/,, .... αμο•; μα- τι^ απο τ . . . . Ibidem verso f j• iy.c.aiwi τηπωι .... hth τι^ο- 

y.tiTdi ι^μι y.ui yiuj nrn .... y.^υ διοιναιο.; η Οοαιξ' . . . . μνρλίανοί' ηι δί . . . . cfn^' y.ai πτηλίμαι .... 

ίί)7,ι• y.iii δι^μι^{ΐι....χαι αηχιαί ο διδκσκιϋ.ίκ' . . . . η ο jrivqmr. y.ui οτια• . . . . Folio XVII. verso 

TMf τοιηντω . ...το οδνσαενς' FoL XIX. recto jo.•' y.ia qiunng μ('.ι n /, παιχίδοαι.,•- cfiloiniK y.iu 

ί'.ηο. ibidem verso tnnoina μίτίηχί . . . . μι^δίίί ωο ι^αιοδος.... FoL XX. Verso ovr το VTTOTir/. . . . . 

ΤΗχτικηι. ίτι .... πικιιατιι anr/. .... τιν η y.aT(iy.otc .... ifi/.o,•' riiy.o ο οίκος• (ΐ• δ( τω .... FoL XXI. 

recto u)la y.cu άλσος n er σν)1>ιμψίΐ (eadem vux abbi absque μ legi, iit foL XX. recto 

σνλλι;ιΐ<υ•) το το α tv καταλι^ία . ... το anu αιγίΰΟοι .... Fob XV. verso τκιιιατωιον (ct. Stephan. 

Thesaur. Gr. Ling. sub τηηίστοοι) avr τω .... μότο y.m ηντως tyti .... 

Praeterea vero fragmentis his grammaticis foL XXII. adscripta simt scholia, quae 
prae ipso texhi magna scripturae antiquae elegautia exceHunt. Fol. recto notae simt 
quattuor, prima Λ -ersuum 7, secunda ί•, tertia 22, qiiarta 14, sed idtima in flnc iiiutila o.-it. 

Incipit bacc . . . ω;• ο,αυη',οω)• fffn, et exit bis: /; Xtti^ ;, ηηΟως yt τις Οι'.νμΐίθΐ:ΐ .. . .τι,ι ίπωινμια 

ηνίίΠί .... τί «,τοη/.Ο!')• y.ai το αντο . . . tror' πολλι/. γι/η ι-ατι το/ . . . αιηιοι- λίγετί'.ι λιτοα και . ..τη μ(τρον- 
utro. FoL verso alterae quattuor sxmt: priraa versuum 10 incipit το νπίηωιυν et finitur 
verbo ττηησγηαγομαοι•; secunda versiium 14 incipit y.ai arwTtnw ί/ί?';[το t(w]t/; τψ ).i'in et 
fiuitur 7/,,• no&o-/n((quu•; tcrtia 5 versuum est, incipieus ττοο,- <a τ ίδιας το; quarta deiiique, in 
tinc niutibi, sic incipit: μνολία τζηλις τ/,ν πρηπηιτιδος' ΰίαι,μιωτια δε τοντη το οηψα οτι tt• αυτωι 

μιηωι Apposita haec s;mt ad voccm μνολειαος: vide aute quae de folio XXII. verso 

allata siint. In Stfpbani Tbc^aiu•. (!r. Liiig. vol. V. sub voce Μί<ι//.(ΐα affertur Stepliani 
Bvzantini locns bic: πόhς Βι-Ονηας /, κι λίνοκΜ/, \4πάμίΐα απο Μίηλην.... ϋ πολίτι^ς Ι\Ιν(ΐ/.ίαι•ός, 
(■).• '^1ηγ).7}τηάδι^ς Μνοί^αιης άι-αγοάίμ-τια. Στηάβων δε Μνο'κεατιν y.nhi τιμ' χωράν. Ισως απο 
ταΐ'την Μνρλιατίις εστί y.ai Μνη/,ε/αης y.n /.πιις. 

Atque liaec quidem de tribiis antiquis scripturi.s < irar^cis codiuis buius jKdimpscsti. 
S<d (tiam Arabica scripttira ea qiiae delctis antiquiorlbus iiu'ii)l)raiiaiii occupavit, ad- 
inodum insignis est. Explicuit de ca uberius ehirissimus collega Fleischeriis, vide Zcit- 
schrift dor Deutsclion jnorgenlandischen Gescllscliaft Band I. pag. 148 — 160. Scriptura ipsa 
iiifdiuiii quidd-un tnict inter Kufi et Xescbi, quae vocant, siinilis s_\nigraplio papyraceo ilH 

Ί Observa lioc loco et postea ideiitideui iota adscriptuni, iiuod rari.ssime in vetustis fiiisiiiodi 
nir.mliraiiis positum vidi. 19 

iii usuiii pcregrinatoris saec. VIII. scripto, cuius jam siipra pag. 13. sub XVI. mcntio est 
facta. Videbatur Fleischero „nou recentior X. saeculo haberi posse." Quod ille quaiu 
recte vidisset, miper probatum est. Convenit euim ista scriptura ciim fragmento nuperrimc 
a me ex oriente allato ill(j, quod animni Arabuin 272. i. e. Chr. 885 — 886. adscriptum liabet 
(vide suj)ra pag. 14. sub 2.), tantopere ut uter(|iie codex ab eodem scriptus esse videatur. 
Qiiae conjectura nescio an inde confirmetui• quod fol. XVII. recto David qiiidam auctoreni 
codicis se profitetur, alterius vero scriptor Daud biii Sina pleriunque se vocari dicit. Do 
rc graminatica huius testus plura exposuit Fleischerus 1. 1. p. 1.55 sqq., notavit etiam voces 
plures nondum notas ad Aramaica et Graeca confurinatas. lusunt autem vitae sanctorum 
quattuor, S.Euthymii (ab iiiitio niutilaj, S.Sabae, S.Abramii, S.Theodosii (mutila in tine), 
scriptae, certe duae priures, ut idtimo capite vitae EutL•ymίi traditiu•, a Cyrillo Scytho- 
politaiiu iuonacho Graeco saeculi VI. Duo priores libelli, quamquam pliu-a difteriint, a 
Cotelerio Graece editi sunt iu Eceles. Graec. Munuiu. vol. II. p. 2U0 sqq. ct vol. IV. 
p. 1 sqq. 

Cod. Tiscli. III. P^jlia inembranacca quattuor palimpsesta, uti-aque seri]jtura 
Graeca, priore imciali noiii fere saeculi, secunda minusciUa duodecimi saecidi. Aiitiquior 
scriptura, quam obtexit textus liturgicus ad colendam memoriam martyrum scriptus, 
argumonti est patristici. Quorsum pcrtineat, ad liaee siiigulorum foliuruin exempla iudi- 
cari putcrit. Acceutus ct spiritus πυπ desuiit, sed raro corni possunt. 

Fol. 1. rccto Ful. 2. recto 

. . . πηοσι,-Μΐ π{ΐο ηαντων oia tnrif ij την &ε ■ ■ ■ ■ των er iixaia avfa&iJOiuOt 

οιίτηνημίΐον Siti&tat^. tcdi- τοηαηβιων Stxu ny.TO) ic/icoi• π()ωί•- . . . χατα τι^ν ΐντολψ τι^ν χίλενονααν τι 
μαν τονς γονέας- ira ευ σοι. γείΊ^ται χμ taij 
futXQOyQorio^ εττι τι,ς γι^•;. διπλοί• διητι oj,• 
ηνμβηλοι• ιαηκτιχον tVS// το γοα/ιμα χαι 
ονχ ι'.τιμκηεις . . . ιοι• xuy μιχηοτ^οοι 
της βι^ς μ^γ('.λoΓfvϊaς ;, : 

Fol. 1. vorso 
. . .IV χν παηαν ττειιιλαβηνσΐίς τιμ• γΐ/ν- χαι 
την Co)ijq()(iov 

. . . χαι δαίμονες φυγαδεύονται • χαι itiju 
των ατών α-Οροιζομενων ττανηγνρις. επ ίχχλι/ 
αιαις μυστιχως αγιάζεται• χαι τι;ς τρυψίι^ ο 
τταραδειηης τοις τταηιν ανεωχται- χαι το τέλος 
γεγονε τα τταντα χαιια. χοπον: χαι πετηου τον τι^ς αντι^ς αοχιεττισχοπον 
χαι μαητνρος: γοι^/οοιου γενομένου επισχοττηυ 
νεοκαιηαρειίίς τον {^aυμι(τoυ^ιγov^. 

Ful. 2. vcrso 
),δι, εχτε&εντα ηιιον. νττο τιον ποοδι,λιο&ε τας των άγιων αποστολών δια κλι^ιεντος 
διατάξεις- αις τισι πάλαι υπυ ετεροδο 
ίων επι λύμη τι^ς εχχλι^αιας νοΟα τίνα xat ξε 
να της ευσέβειας παρενετι&ι^σαν. το ευπρεπές 
χαλλυς tcov ίΗιων δογμάτων 

Fol. .'!. recto 
συγγνιοστον τε χαι ασυγγνωστον ει μεν γαρ 
3' 20 Τί,• τι\• nrnnu (jfi^oiifiO^•- κια ι/.ηνλον «f/fc το γηηη<αίω^ το π'/.ν^μμίλι^μα ίαντον τω injn cfK 

y.iy.iivuHiiiir Γ,ωμα ηηωΰας 

Fol. 4. recto 

„ τα τον tt arrnnu πτώμα 

τον ϋίοΐίτκνομα-ον -^ ι - γ 

( • \ ro>• tu ovy. ohywr αϊ8ηωτ πλι,ϋ'ο<• Λ/,χοίΤΟ^•' 

(οηη πνιτ . ■ . ■ T)^r ey. των y(uo}(or to {>>1'~') ' ' ' - ι - ι - 

οιαχ^ίΐααν τον tniinuov TTnofltai-uui- ■ 

s 01. ο. verso . '• ' .y.ai ο Toy.o^ τΐϋΐ- aTTi^oijiiycor (ΰτιν μίίοι- tiTi ττοίπβντίοοι . tne διαχονοι ο 

τι^ί τν/χαν .... 

τοι τω χηιματι των ardooqoroiv ντταγισί^αι Fol. 4. Λ -erso 

)■/ Λ« /αταμΜία^' εαντον αρης τι;ν ίχχλι^σιαν .... σννηί^ω • οιστΐ τον,' (sic) ει -/κηοω καταλιγο 

τον {hi i7i(u-ayayot' ο St 1)ι vqttiKiiw.; luvd^c.vov μενοι^ y.ui α)2οι^ ί^μον o;r«c 

ι7/,« (7(7ίΓ{ί<ίΓοί«;τ),• το αΏ.οτοιον ίΐτα Λ ίία y.altaoov,• unoqr^riii 

Cod. Ti.scli. IV. Cudex est membranaceu.s foliorum 3I!0 in 4" min., riLTiptus 
litteris minusculis pulolierrimis decimi saecidi. Accentuuin ct spirituum quictjiiid adcst 
iuile a fol. 24. usque ad sid)SLTiptionem .secundam evaugelii Juhannis, rubro colore adpictuni 
cst. I\Iidta etiam uncialibus littcris scripta sunt eaque fere oiunia rubricata, plurilius in- 
super titidi.'* et subscriptiouibus auro inductis. Codex cmitinet cvangelia quattuor inteuTa 
ciim additamentis pluribus. 

Foliis octo priuribu.s lec-tionum ecclesiasticarum indiccs habentur, qui quuiu ab aliis 
siiuilibn.s, ut quus Scliolzius publifi jm-is fecit (cf. De meiiologiis etc. Bomiae 1823. et 
api)C'ndiccm νυΐ. I. Nuv. Test. 1^30.), satis diiFerant, acciiratiore notitia digui videntiir. 
Fol. 1. rccto incipiunt τον κ«τ« ματί^αον ύγίην tvuy/e/.iov τα σάββατα και y.vi>iuy.ui. Recensentur 
Γ,ύ/ψατα ιζ (!(>) et totidein y.voiay.al. Primo loco haec lcguntur: Σαββ. α μετά τϊ^ν πιιτηκοητ. 
Μτ. y.cCf. h. Κνρ. α των αγίων πάντων y.ai τον άποητόλον τιμοΟεον Μτ. y.tq. J•/. Iteill extrenio : 
2.'αββ. /Γ. το αί'το y.a) r/^' άγια.: πρωτομίίητνιιο^ Utyli^^ Μτ. y.tcf. αξη. Κυρ. ιζ. το αντο y.ai ti,• τι,ν 
μνί,μι,ν τι,,• ayia,• άναηταύία^ Μτ. y.hCf. ονη. Fol. Ι. verso sequuotlir τον κατά λονκάν άγίον 
ενίκγ-/ελίον τά βάββατα y.m κνοιακαΐ [f,'],• iteill ί'υΐ. II. ver.su ζοΓ' κατά μάι/λον άγίον εναγγελίον τά 
ηάββ. y.iti κνο. άηχόμενα άπο το α σαβ3. τ/",• άγία~ τεσσαρακοατϊ,ς ; item ίυΐ. III. \'Crso: τα κατά 
ίωύννι^ν άγια ευαγγέλια αρχόμενα άπο τι) πάσχα; itcm fol. V. recto: εναγγέυα των άγιων παθών 
fduodccim) , fol. eodem verso: εναγγίλια των ΐ^μερηών άγιων παθών (qiiattunr) i_-t εναγγεί.ια 
αναστάσιμα (imdecim). Post liaec meuologium scriptuin est, ciiius dies festi iiudto siuit 
pauciores qixam pliu-imoruin similium. Primus ut solct raensis est Septembris, qui dios 
festiis liabct undcciin: 1. (ει, τι,ν άρ /l^v τ;]^• ίνδί/.τον κια ει,• τι,ν μνί^μι^ν του αγ. ανμεων τον στνλιτον 
Μτ. u) ."). (τοϊ' προ((. 'ζαγαρίον και ει,• /.οιπον,- προη ija,• Μτ. σμ) 8. 14. 15. 16. 20. 23. 24. 2b. οΟ. 
Mense Ootobri insigniuntur dies tertius {τον (cγ. ϋιοννσίον τοϊ• άρεοπαγί,τον), sextus, decimus 
ijctavus, vigcsimus qiiintus, vigcsiraus sextus; meuse Nov. primus {των άγιων άναργνοων), 
sextus (roi' άγ. πανλον τον ()μο}.ογ.), [octavusV deest nunierus] (του άγ. άρχιστοατί,γ. μιχαι'^λ), •21 

ileciiims tiTtius, 14. l(i. 17. 21. [oOV rursus άοο<.{ muiicnisj ταΐ• uy. άτταητ. «/Λ/Ζοί/; iiu'ii.so 
Dcc. 4. Γ). (i. '.I. lT). 27; mon.^o .lanuarid 1. (1. 14. Kl. 17. 1«. 2(.». Ά. 27; nicnse Februarin 
2. .'). 24; in</ii,so Martio H. (roj;• ((jvioj• /i /««πτ-ί'νιι.))•) ct 2Γ) ; iiicnse Aprili 23 ct 2ό; ineusr 
^[ajo priiims ct ortaA-us; iiKnisr .Junio 14. 24. '-.). (τοΊι• ύγ. κποατόλων rrtTQiw y.ai πανλαν); 
meusc Julio 2(• et 25. (τώι• άγιων -/.(α δικαίων ίωακί'Ιμ και «)j/,s•); mensi• Aiii;ust() G. (/^ /ητΐ'.- 
nnQCfwm<• του ff(or/,oo>) 15. (?} yMimai^ zij^ imtiiayid^ ■thnroy.nv} 2',•. (/y aninnjirj ταυ ττοαδηόιιοί'). Porro 
iniliraiitiir ([uac lciicinla suut n^• μη'^ιι^ν ιι,τκκϊτόλύν, n\• /ivijii^v ιιΐίΐιτνηων, n\; μη^μι^ν ίιηίιιν, n\: 
aalhvovvTc..,; iztnov fi•; ααΙ>ινηνιτας, ί /V y.oiiii^OtvTii,; n\: ηοηηι[τι/.^. D(niique iiitlicaiitur ίϋκγγΛικ 
ίωϋινκ απη τής β των διηκινίιβι'ιιων '). 

Fijl. '.) — 14 liabotur ί^τπολντον (C0(1. ίττπ.) ΙΙι^βαίιιν ty. τι>ν yjjoviy.iw ΐίΐ•τον ηνιτάγ/ικταί:' πίηι 
γενεαλογίας τί^ς αγία•,• t^ίΌrόκo;'. I.stc textus a ro(.'eiisiiiuilius ii.s qua.s ecliileruiit Cauisius, 
Gretseru.s, Schelstrate , FalnnL-ius , Basnage-j, tautcnirrr (litfcrt ut viris doctis, (juoruni 
studia ali hoc littcrarum gciu/re uon abliorroiit^ en i/clrndci totn ρινιίιιπι me facturuni 
sporcin. lllud quideiii liaud duliitu i|uiu, (|uai• primnin liippoljtus scripsis.srt, post alii 
vario luudo rctrac-taverint atqm• iiiutavcriiit. lliiir taiita textuiun varietas cst; atque IiiiK- 
etiam est (jimd di• aetate istius scriptoris in tam divcrsas senteatias disceduiit: passim 
eniin inniibvta vol addita sunt quae ad rccentiora teinpora deducunt, fuiusmodi est quod 
ad iSiiiioooem j\Ieta]dirast.eii provoratiir in cudice J]avarico, cf. The.saur. iiioiuunont. 1. 1. 
p. ■VJ s(|., cuius auftoritatcni rdiitra \'atica)iuiii di4V'iidit Dasiiage 1. 1. p. 2i» sq. In nostro 
((iiideiu codicc paritcr at(pi(_• iu \'atiean(j tota oa jiars iii qua yimeonis iiicntio fit deest, 
(_'tsi iiiter liiinc utriuiKpie ti.itius trxtus inniina cst dis.siuiilitudo. Areedit tertius oodex 
isque aetate retcris innniliu.s majiiri, codex uncialis evangcdii.iniin Parisicnsis nr. 4S. 
(L'vaii<j,-('lionuu Μ diutus), cxeimto fero noiio saijculo .scriptus. Iii rtt ideiii lilx/llus abs(pie 
Siiiieonis niciitiiuK• lcn'itui•. Atterain jjassiiti iudr (piac euiu iiostru apti• (,•!,]!!!'!'!-!'! (pu-ant. 
Ipse quidoiu tituliis ilii sie habct: Ιππιιλντον ;;: tiw χαονιχοϊ' ιώτοϊ• (iifijiw διδαηκαλία. 

^'Inii r/^v travOiiomiiCiio]•; την y.viiiin' i;/«o;• ο \Ίι]ηιιδιτια.νός-'). y.ia αττίι 7ί~,' fiV .Ιίγνπτην 
Ίΐ/σοϋ Χριατοϋ μ^χρι τι,•; των μάγοη• παυονσίας ΐτη άναχωιιί,σεως Ι'^'/Χ" '^'λ" τΐ:ΐ.η>τϊϊϊ Ίΐ(ΐώδ(η' την νίηϋ 
jj' ■'). π^ιη την j'fi'j7, ί'/,ιιίί γα.η αντ(>ν fCfavq \-ίντιπάτηην ίτη γ', ίν Ήλιην.τήλίΐ γάη τι, κατά 
ι'.ντηί..• ή άατίη Η• Ι Ιίησίδι'') , καΟιος Cji^mv i'^sic) Μήιηιν (vod.ri ι^ν) παηώκι^Πίν η y.i-niii^ evr Ίωσ^^ 

') Haec scrijjtura ίύιαχινηπ. pro ύια/.αιιι-σ.ι iii libris niss. vulgatissima est. 

-) In Gretseri opi). omn. legitui• tiiiii. X\'. p. 426 — 432. additis notis p. 43'J sq. lnpriini.s νιτυ coii- 
fei-oiuhis cst Tlifsaurus monuiiieutorum eccles. ct histor. a Jac. Basnage editus, cuius volumine tertio 
duplex toxtu.s, etVaticanus primum ab Em.Sclielstrate oditus et Bavaricus, una fum fi-agmcntis aliunde 
dpeRri)ti.s pag. 20 — 40. legitur. 

■') In codicc numeri senipiii- lineola transversa distiiicti smit. iit /7, Tn;. 

') Siiiiililci• Parisicnsis ποη yaii την yivv. αντ. ίψάνΐ) ύ άστ. Ttn^ iniyiii^- (|U:ie vcrliii niH• in Baviivico 
iKH- iii Vaticauo cod. scriiita alilii rciicri.sso so sigiufioat uasuagc 1. I. p. •'i-J. lUud taiacM i'r Ihna. uostni 
codici poculiari' vidotur. 

■'■) .Sic c(id. Iialicl, scd \\i\ft\ir '.■/(ΐοιιιΊκτιαη',ς li'gcnduiii, quod lUMiirn apud Ki)ipliaiiiiiiii moiiacliuiii 
Irgitni-, Cf. Falirir. c;„d. .■ipori-. N. V. 1. p. 4-1. τφ μρηστορι και Μαριάμ Tg μητρ) αντον ho^ «' •). 
μΐτά Sf τψ• ί'ξ Αιγνητον ιπάιοδον αντώΐ' y.at r/;«• 
y.KTu Γιίλ(λαίαι- οί-/.ι]σίύ}ς αντώι- μίχρι τ),•; τίλεν- 
Γ/^,• \-1ρ-/ύ.άον tTij (cod. hoS) y.u' -). ίίμα γάρ 
τον τύ.ίΐ•τ7)0Μ \-/ρχΛιι.ηΐ' ίί• rij Jov8c(t'fc iTc).tvzi,i7ty 
y.ai Avyovaroi Ό χαΐσαρ (cod. y.aia.) (πι τϊ^ί 
Ρώ«;,5.•, Γ//σ«> τ« πάντα αντον ίτ/, πι/, βασιλίνσα.; 
ΐτι; jv'• y-ai άπυ r/^s• «λίί'Τ/%• Αρχύ.άον τυν 
νιοϊ' Ήρώδυν τον βρί^οκτότον μίγρι τον εν Ιορ- 
δάΐ'ΐι τον ηωτϊ,ρυ^ ΐ^μώι• νπο Ίωάηον βαπτίσματος 
ίτη γ', ω•; ομην τα ίτι, τον Χριστον y-ui ίϊίον ι,μωι• 
aq οι'ι fvnn^xtij κο.• τον βαπτίημαζος αντον ΐτι^ 
).'. ΐ> TovTw τω λ' ί'τίΐ i^l&if ο βαπτιστί^ί Jwanijg 
βαπτίζων ΐν τω Ίορδάη] y.ai χι^ρνπσοιι- βάπτισμα 
μΐταιοία,•' fV (•) και ο κίριο^• ι^μών ir τω τριακοστοί 
ίτ» (βαπτίσΟι^ ίΐ• τοι Ιορδαι•)/ ποταμω νπ αντον- 
άπο df τον βαπτίσματος μ^χρι τϊ^ς tV τϊι ^(ρονρά κατα- 
y.hiOeoj^ και καρατομίας ΊωύΐΊον τον βαπτιοτοΐ; 
/;,• ίπραϊίν /Ιικοδι^,• ο κωτίρος νιος ^Ίρ/ιλαον δια 
Ηρωδιάδα r/)j' γνιαΐκα Φιλίππου τον οικείου άδιλ- 
cfoi; μί^ιες ι,'- άπο δε τϊ^ς τελιντϊις Ίωάιτσν μέχρι 
τον σωτι^ρίον παΟονς μίανες κι/, ως ομον ετί} λγ'^). 
Ιστέον τοίινι οτι /.' ετι^ και μϊ,ι-ας ια' εζι^σΐ)- 
ο βαπηστι^ς' τωι /.' μει ελαττω νπο/ωρωι• ει ταϊς 
:'ρι[μηις' τιινς δε ειδεκα μϊ^ιας βαπτίζωι- εν το) 
Ίορδύνΐι και κι^ρναΰίον μετανυιαν' και μετά τοντο 
κατάκΜίΰτος γενόμενος και κποκτανΟεις. οιτω ύ/, 
και ο κί'οιος ΐΛΐών λ' ιιεν έτι; ίν τοις παιδικοϊς αντον χρόνοις διηγει' μετά δε το βάπτισμα έπελε- 
ξατο έαυτω τους μα&ητας κηρύσσων σνν αί^τοΐς 
την εαυτόν βασι)^ιαν μέχρι της σνμπληρωσεως των 
ίιηι^ιενων γ' ετοιν τον σωτηρίον αντον πάϋονς. διο 
και οι εν Λ ικαια κκιοΐί» 70»• τ' δε'κα και οκτώ 
αγίων πάτερων παρακελενονται προ λ' ετών μηδενα 
χειροτονεϊσ&αι πρεσβντερον' άρκετον γάρ ^ησι τω 
μΐίΑητη γενέσθαι ώς ό διδάσκαλος αντοϊ: και τω 
dovhp ώς ό κνιιιος αΰτοΰ. 

Άπο δι τον σωτηρίου πά&ονς και της φρικτής 
αναλήψεως μέχρι της λιΟΌβολίας τον ίιγίου Στε- 
φάνου τον πρωτομάρτνρος ετη ζ', άπο δε της μαρ- 
τυρίας τον αγίον ^Ttqavov μέχρι rot' εξ ονρανον qa- 
νεντος τω Σανλοι ^ωτος ^) βαπτίσματος τε αυτόν και 
κηρίγματος, και εως της μεταστάσεως της παναγίας 
άειπαρ&ε'νον Μαρίας έτη γ', ομον έτη μγ' ημισν. 
εζησεν γίιρ rg άν&ρωπότητι η παναγία ϋεοτόκος 
έτη v\^" εις μεν τον ναον έτη ιδ' , εις δε τον οίκον 
τον δίκαιον Ιιοσηη μήνας δ', και ενΟε'ως ενηγγε- 
λίσϋη νπο τοϊι αρχάγγελου Γαβριήλ, και σνλλα- 
βηνσα έ'τεκεν τον ν.ΰριον ημών Ίι^σοϋν Χριστον κε' 
τον δεκεμβρίου μηνός'•'), όμον έτη n' και μην εις. 
έ'ζησεν δε και ιπι της του κνρίον εναι&ρωπησεοις 
έτη /.;■'. και μετιΐ το πάθος και την άνά/.ηχΐ)ΐν τον 
κνρίον ημών έζησε συν τοις μα&ηταϊς εις τον οίκον 
τον ΐίγίον αποστόλου και εναγγελιστοϋ Ίωάννον 
τον θεολόγοι•^) έτη ια.'. υκοί γίιονται τα έτη της 
ζιοης αντης έτη νθ'. ') Etiam Par. ί'τος iV habet. Apud Basnagiuin est Ίτη τςι/α ήιιι'ιιας ίϊκοσι, item in A'^aticano (τη γ'. 

-ι Par. χ6', Vatie. ι*', Basnagii cod. ίτη hria ήμίυαι ίπταχαβιχα. Apud hunc legitur ^κίτά ii τι)»• 
/πάν. αι'τ. ίπΙ της οΐχήοίως αντών τζς Γα'/.ιΊ.αΙας, iii Par. μιτά di την ίπ. της οΐχήσιως «ι'τιΰΐ' ίί,• την Γαλ. 

^) Haec multo aliter textus Par. liabet, propius quidcm ad Basnagii textum accedcns; pergit 
ouim post ΐτη λ' sic: άπό δι τοι" βαπτίσματος αντοϋ μίχιΐί της Zayafiiov λι&^οβολήσιως ιτος 'ι»• h τω '/άη 
ifnaTftftv α(τ«ί' κατά τό ϊ&ος λι^οβολ-ησαίτ^ς ί'/.^ιηάηισαν (cod. /χν.οτίίάιιησαν) και ^'ροίψαϊ' αντον (ίς την κοιλάόα 
τηϊΊωσαιιάτ. άπο dt της λιΟ^οβοί.ίας Ζαχαοίον /αχοί της Ίωάννον τον νίον αΰτοΓ τιλίντής της νπό'Ηρώόον τον 
itor '..^ηχύ.άον Ιτος ΐν ημισν. άπο &f της τϊλίί'Τ^ς 'Jiaavvov μ*'χ^ι τοΓ σοιτηηίον πά&οΐ'ς μήνας ί'ί. 

' Cod. Par. μίχΐ)ΐ τοΓ ι^αΐ'ειτος άι•/.οι> ised Pauli nomen desidoraturi φωτός μϊμας if. και άπό τον 
φανίντος αιτώ μΐ /Qi της άΐ'αλτ]ψίοίς της άγ. παυ&. Μαο. Ιτη γ' 'ηαιαν. 

-■ι Ιη Par. codice dies ηοη indicatiir; logitiir cnini τώ &ικίΐιβιιίω μηνί. 

'') Par. cod. h. I. interposita liabet μιτά τό <)ιασ/τα^ιί;ι«ι τοι .; μαΟητάς ιΐς τα κλίματα τον χόσμον. Κα9ω^*) ύι Cji;n}i (hoc acccntu codex) οι άπόητηλοι δια τον cfn^hi' τοη Ίονδαίων' ϊ/.ίΐ 

r/xcotiitusi τον (vuyytheTl^v Ίωάιιι^ν Σί'Κμη'ηιο^ ο τοις /<.«i>/,t«(V Ημαι^ ό y.vQin•; jktc. το araaTtjai 

ύγιώτατοί πατριαρχίας Ίίρησολνμωι•. ϋιδάσκα τ1;ι• αντον f/. η-/.ρώι• των ϋ^νρών αί/.λ^ισμίνών y.ai 

την &ίυν (xylijuiav οτι πατι^ρ τον 1>ίολόγ(ηι ό Ζ(βε- ϋδωκίν αντηϊς ττνπ'μα αγιον' (κει τ>ι ογδόΐ] ljμ^'ρa 

δαΐος tjv, ι; δι μι]τι,ρ Σαλώμι,, Ονγάτι^ρ 'Ιωαι /f: τον ώλί,ροφόηί^γτίί• Θωμάν δίΐ'ξας αντφ τονς τνποΐ'ς 

μνι^στενσαμίνον τι^ν άγίαν Οεοτόκον. ό γαρ ΊωπΊ^ι (Par. τον τύπον) των ι^).ων' y/.u ί^οιμήσϋι/ 

τεσσάρας ν'ιονς Ητχ•'-'' >;ι'.' ΚνγατΗίας τρείς' ν'ιονς qaytiv το πάηχα μετά των μαίΐ/^ών αντον (Par. 

μεν 'ΖάκωρΌι• , Σίμων<ί, Ίονδαν y.ia Ίωωί (cod. έχει t(fay!-v τον δεϊπνον τ]] άγια ε')' εκείθεν ίιμνι]- 

Par. '/o)(j;/7;)' Ον/ατε'ρας δε τί^ν τε Ί'.ηϋΊ,ρ και πάντες έί^^ΐ-Οον ε'ις το όρος τώ ν (λαιών εις χωρίον 

τφ• ΜάρΟην και τΐ^ν —Ίάωμην, ι[τις Ι^ν iciv) μεν Γεί^σιμανΐ^ (sic, Par. ΓεΟοι^μανεί)' εκεί το πρώ- 

Ζεβεδαίον, μί^τ/,ρ δε Ίωάννον' έντεΐιϋεν ό σωτι^ρ τον μνστι[ριον ετε'λεσαν οι απόστολοι, προ πάντων 

ί)εϊος ψ Ιωάννον ώς άδείχρος τ7,ς Σαλώμι^ς τι,ς επίσκοπον χειροτονι^σαντες ^Ιακωβον' ον τον νίον 

ϋνγΐίτρος 7ojff//f. ότι μόνον τον αγιον Πε'τρον ο Ζερεδαίον τον αδελιμιν Ιωάννον τον εναγγελιστον 

κνριος έβάπτισεν οΐκείαις χεραίν, και Πέτρος .Ιν- λί';'θ), a).).tc τον αδελιμιν τον κνρίον ημών Ιι^αον 

δηέαν, και \4νδρέας Ιάκωβον και Ιωαννι^ν, Ιωαν- Χριστον /.ατα σάρκα, τον και ν'κιν τον τε'/.τονος 

νι^ς δε και Ιάκωβος τονς λοιπονς αποστόλους. Ιωσί/γ. ο γαρ Ιάκωβος ο μα^ι^τι^ς τον κνρίον 

ότι πάντων ^Γγόντων /ιο/η^• Ιο^αννι^ς ο ι^γαπίαμενος νιος μεν εστί Ζεβεδαιον, αδελφός δε Ιωάννον τον 

εν τε τϊ} παραδίίσει (cml.-iSojrrfv) κια εν τιο στανρφ εναγγελιστον εκ τι^ς Ίονδαίας' Ζεβεδαΐος δε ό 

παρε'στη, κ.αι εις τον τικρον τον κνρίον πρώτος τον πατί/ρ αίιτών ίδιονανκλι^ρος λε'γεται, των δε επισί,- 

Πε'τρον ΐιλ&εν, κίΐν πρώτος ονκ είσί,λ&εν' και οτι μων ανδρών νπ^ίρχεν πρώτος. 

τι^ν άγίαν Λ>εοτόκον εις τά ίδια έλαβε ν ο ϋεολογος' Ό δε ο Ιωαννι^ς εν τιο κατ αντον εναγγελίΐ[ΐ 

και ότι όντως επι γης τρεις μητέρας έσχηκεν, μίαν περ) έαντον λέγει, οτι ό μαθητής εκείνος ην γνωστός 

μεν την Σαλώμην, εξ ης και γεγέννηται, δεντέραν τώ αρχιερεί, τοιαντην έχει την δήλωσιν. οίτο^• γέαρ 

δε οτι βροντΐ^ς νιος έχρι^ματισεν πάρα τον κνρίον, μετά την τελεντην Ζεβεδαιον τον ίδιον πατρός 

τρίτην δε τΊ^ν ίιγίαν Μα.ρίαν, κατίί τίι ήιβΙεν νπό άπέδοτο (cod. uterquo-tVcoro) τί^ν κα.τΐ'. ΓαλΓ/.αίαν 

τον κνρίον Ίδον η μητηρ σον. οτι τι^ν αγιαν κτησιν τον επιλαχόντος αντω νπο Ζεβεδαιον μέρονς, 

ϋεοτόκον Πέτρος και Ιωάννης έβάπτισαν' και ότι κια έκτησατο (cod. utcrque ίκτ/σ.) εν Ιεροσολί- 

μέχρι της κοιμήσεως σννην avTij ο ίϊεολόγος, και μ.οις (Par. addit έτερον κτήμα') oihv γνωστός ην 

μετά τί^ν ο-ντι^ς κοίμηση• ηλΙΙεν έν /νιέσιο. ''('!'>' '^V ''•ί'/"'ί''^'' ( Ρ<^Γ• addit έκ τον μένειν αντόν 

Οντος δέ έστιν (itacodex) Ίωιίννης, όν ί^γέ'.πα εις τ'ην πάλιν), οντος έδέξατο άττό της στηνρώσεως 

η κνριος, ο και παρϋένος, ο το καθ' εαυτόν εναγγέ- τον Χριστοϊι την άγίαν Μαρίαν έν τώ oiy.oj αντον 

λιον συγγραιΙ'αμενος, όστις έμενεν έν Ίεροσολ.νμοις έν Σιών μέχρι της (Par. illterjiouit αναλήιΙ'εοις 

:ίς την λίγομένην ιΐγίαν έϊιών τι^ν τιίιν έκκλι^σηον αντης τοντ έστιν της) κοιμήσεως αυτής, μετέί δέ 

μητέρα, εν αυτή δε ην η οικία αυτού, ε/.ίί ίιρυγον την κοίμηση- και μεταστασιν ηντής κα] αυτός εν 

') Quae ;ib lioc iiidc luco iisquo ι]).»!ν ύ-Έψισω logiiutiiv. <-.i (inini.i iii rcliiiuis codd. dosunt, iiisi 

(luod fragmeutum jirioril)iis liis (as(jiu• τ. Λ'αλω/ο/ς τ. ,')ι-/.Ίωσήφ\ siiiiilc cx cod. Ucg. .,Ι'ΛΙΟ." iu Muuu- 
incntis apostolicis Cotclcrius iiroliilit, vidt' apud Basnagiuiii 1. I. ii. ■';:.'. 24 Ίά-/.ωάικ-) ("ίί ό γίγονοι^• ίπΙ(Τ/.οπος ττοοιτα•; νπο 
των άγιων ΰττοπτόλοιι; (ί&λί/ό,• /ifj' τον κνοίην/.ίΐτκ 
nair/.ii /.r/tna flvui, νιης iV τον τί/.τοιο.- /ωηι^φ 
ίπτιι , ί/. τϊΊ•.• ^ibniySi^• αντον γνηα-Αΐ'κ• , ;/7(i' -/.ta 
ii.vTij Σαλώιιη πηηπηγοοίνίτη , τι^< {yv/HToo^ ^-iy- 
■■uiov τον («νλι/οΓ' ΖαγαηΙον τον αοίως γογ πατοικ- 
ΊωάΐΊον τυϊ' (ίατζτιπτον, ν'ιον lluQtr/Jdv την νίον 
^ίβιά (sic) τον ('ίί)ί'ω». y.in τότί !yj[(iivaev /coi7;,(jf, 
ίό,• f7j(i( —(ύ.οψι^ι- y.ii.i τον (Ιίατιπτι^ν Ιω^,η-ι^ν 
iibtlcioif rtM-a uoatvi/Mr. ο γΰο ^-Ivyaio,• vio^ 
/JuouyiOv, Otio•; Ίίοάηον ην' ο/ιοκο.• δί κ«ί ■2^''/«" 
(i/ri^' ό ΊίοΗ'ς (iSi/.rfi)~ /<κ• ^-/γ-ι'.ίον (,/•, {>ίΐίκ- & 
^(ίΡ.ώ/(//5 7/^s• }T)((i^fK• lojoi/j τον jf/.Toin^. Σ(ύ.ω- 
^n^v ^l (piiCi (sic) ov t'ij μαίι'.ν, <άλιΊ τι^ν ■■vvidy.c. 
τον Tty.Tovoi 'Jwai\q. >■ γαρ μαία απο Ihfikiit^ 
ΐτίηγανίν, avtxhu y.ui αντη fpriiiuim scriptimi 
erat (ίντΊ, ) ovaa r/j.• ΐλιτιίρ'ίτ y.iu τΐ^^^πια-αγία•; iho- 
Toy.ov, oj,• δ/,λοΓ το y.ma Aovy.av κγιον ίναγγίλιον, 
τό Και ίδον Έλκϊύβίτ /, ανγγΐνι],• ασν. Τ()κ\' γαο 
i]fsui- (i&Arjr«! U7Z0 J!iJI/.tf!i {h'yaTtot^• ΜατίΙαν 
τον /fiitw.• y.ai Μαοίαπ• τι^•; ((ντον γνναιχο^, ιπι τι^^• 
βα(>ι)Λΐα•.• Κ/.κιττατιια.: y.ai —ωτταρη.^•') τον Fhonov 
y.ai '//ιιώί>ην τον νίον \4ντιπάτρον' όνομα Tij ποίότΐ] Μαριάμ, y.at όνομα τϊ/ βεντίρη ^οβί/'^), χια 
όνομα Tij τρίτΐβ yirva. ΐγι^μιν ή'ί ij προιτι^ ιν Βηϋ- 
λίίμ, y.ai iTi/.tv ΣαΧώμι^ν τι,ν μαι'αν' ί-'γημίν Λί 
και >! δίντι-'ρα ίν /ϊι^ίΛίίμ, και ί'ηκίν τ1/ν'Εαηάβίτ' 
ίγι\μίν ό> y.iu ij Tohi^ ίΐ\• γΐ^ν τϊ^•; Ραλιλαία^, και 
tTiy.tv ΜαρΙαν τι,ν ϋίοτόκον' ώί tlvai τήν Tt Σα- 
λοΊμι^ν και τι^ν Έλιαάβετ κ.α'ι τΐιτ άγίαν Μαοίαν 
τι^ν IhoToy.ov &νγατί'ρα^; aStlqcov τριών {hi).iiO)V 
(ί•οΛ.-λειων). ίντενχ}εν ονν ό βατιπΰτι^ς Ιοιάννι^^• 
και ο κνριο•,• >;μών άνειί'ίοι λέγονται είναι, ό μεν 
κνρακ• τι^^ Ελιηαβίτ, ο δε ΐΜα-ννι^ς τϊ^^• παναγία^- 
ihoToy.ov. νιος δε την /ωσ/^φ λε'γεται η κνριικ- 
ί/μών, επειδή τών νιων αντην αδελφό^• έητιν εκ τ/^,• 
nvvavuaTijoq!^^• και ζ;]»• πνγγενείας ^-ίγγαίον τον 
αδελφοί' Ζαχαρίην την (ίίΐΗιΐ,•. 

Ί'^πειδίι ■') δε πολλών Μαοκον εν τοίς είιαγγε- 
λίοι^ φε'ρεται μνί^μη είναι, τα^• πάύας γινώσκειν χρη, 
ά^• Ιωάννης βνλ.ληβδην ΐιρί&μησε φησας Είστι'ίκεισαν 
πάρα τΐ;> ητανροι τον Ιηβην tj μήτηρ αντην και ;/ 
αδελίμ'ι της μητρός αντην, Μαρία η την Κλωπά, 
και Μαρία η Μαγδαληνή. Μαρίαν γαρ την /ακώ- 
βην y.ai Ίωπη μητέρα πάρα τοις ίίλλοις εναγγελισ- 
ταΐς ίινομαημήην την &εοτόκην είναι και ονκ άλλην 
πεπιατενκαμεν. καϊΝιπερ γαρ δια την οίκονομίαν 
και το επιπκιαπίΐηναι τον thiov τίικον και μη (μοε- ηηΐ'^α^ ΤΟ)' λό/οϊ' έΐ' T/j Άηίί'. ■/.αϊ ηνχ ivt>iOi^ • ') Far. sio: χαΊ ΰ άπόστΐ}/.ιι^Ίωι'»• 
αντην ir τω τάιιοι. 

-ι IIuuc cU" Jacobo et familia Joseplii locum usque verba ΐ'ίός ύΐ τοΓ• 'Ιωσήφ /.ι•/ιταί ό xvq. ήμων (Veu. 
(') χ{η. iioiiCizoi, ctiani in cod. Veiieto saeculi fere duodecimi, class. I. nr. 3. iiivciii. Couseiitit is magis 
ciim I'ai•. et Bavarico quam cum iiostro. lueipit euiiusie: Ίάχ.ωβιι^ γικι/ιεπι^ ίπίσχοτιο; ττηϋηη^'Ιιοοσοί.ν- 
ιιων νπο των άηηστόλοιν, «ίΠ^ςτος μ(ν τοΓ• κνηίαν κατά σάρχα O.tyfTO fircti, νιος ok τον τίχτηνης Ίωσήφ^ Ίωσήψ yai^i 
iy. της ,'Λωτίκ^ς αι'τοΓ' yryctiy.oq, ai)f).qog Σι'μωνοζ y.txi Ίονδα ζαί Ίωιτη. τΐσσαοας j'«o ι-ΐοί'-ς ίοχίν 6 Ιωσήφ και <i'i'o 
fJiyaTiocti;, τήν Tt ΑϊσΟ-ήρ y.ai τήν Θάμαρ (I'ai•. ΈσΟήη χαΐ τ^ι• ΜάοΟαν, iteiii Bav. et Vat., sed cf. Monnin. 

I. 1. p. ;i4.) ix της yvrarxo; αι'τοΓ τί^ς Σαλώμης. 

'■') Ita codex nostei" Viu: —οιπάτοον , h;iv. —οπάτωηης. Ab liis oiniiibus rursus diftert Nicephunis 

II. 3. Venetus codex praeterit nomen, post Κλιοπύτη. pcrgens ποί) τής βασιλιίας Ήρώΰον. 

■) Pav. ^Σομβή, Veu. Σοββί, Vat. -ωβή, 15av. Σημαί. Pro Μαριάμ ccteri Μαρία. 

■') Ultima libelli vcrba in Par. siint ι•ι'ός oi τον'Ιο>αήφ ό χιΉηης ϊινημάζιτη (sic), ί,τίκ)/, των ιΊών αι'τιιΓ 
τωι• ίχ της πρώτης γνναιχός άΛι/.ιιός ίνημίΐηη. Siniiliter liljfllus fiiiitiir iii Vat. codiee. Loii^o \ cro alitfr 
Bavaricus codex, qui ijergit: Γκναται τηΐινν ύ χίυκ^ς ήπων Ίιπ. Χη. ί/ ηι/.ήςΊηνόα vtv. Vide apud Ba?• 
iiagium 1. 1. ρ. 38—40. 25 

(jitjOijiat ro(V fuaiqijfoi,• Ίονιίαίιιι^; TTuy uvrh τυ y.tro rui^ ttoD.ou, vnlt Tojr βuay.ύι^0Jl• Ίηνϋαίοη• 
fitD.tit' ϊττΊ T;]i' παατύδα ίίγεβ&αι την τιαρ&ίΐ'ον iy. άττώλετο άι: ίατιν Se αντι/ν παρά τοις ευαγγέλια• 
πνενματη.; αγίον ανλ7.(φεΪΓ άναγε'γραττται, ω^' άνδρα ταϊ^• καΐ τον ενο^• μόνου των παίδοιν του '/ίοσ/)φ 
Tuvrijis• χριιματίαΐ'Λ τον Joini^rp κ«ί πι'.τίρα roy ΐ)νομααμενιμ' ενρεΐν Μαριαν τιμ' ίακω[1ηυ y.ui 
Ίΐΐαοϋ, τον αυτόν τρόπον τοϋ 'lcoaT/ y.ui τον Ια-λώ- /ωσ//. ό δε Μύρχο•; Ίακοίβον και Ίωσϊ/ ////- 
ρΌΐ) παίδων Όντων του τε'κτονο•,• ^Ιωσι^ιγ παιδικιμ' τεηα αντίμ• είπεν, επείπερ ιμ• αλλο^ Ιάκωβο^• ο 
αγόντων ί/λι,κίαν εκ προι^γΐιϋαμενων γάμων και τον .-ίλιμα'υν, και δια τοιιπι μ^γα.;, οτι ToL•• δώδεκα 
προτετείευτιικνίας γυναικός 1"ΐ'^'ίρ V Θεοτόκο•; προ- αποητολοις βυνι^ριθμετο' ο γαρ μικρό•; ουκ ην αυτοί•; 
πηγορενετό τε και ονομάζετο. τανττι τοι και βλαΰ- εναρίϋμιος. Μαρία δε ή τοϋ Κλοιπα η και άδελφη 
i/yiririTic κατά του βωτι^ρο; ελεγον οι Ιουδαίοι τϊ^; μι^τρο^• το? κυρίου προηαγορευομενίϊ ευριηκεται 
()νχ ουτό; εατιν ο του τε'κτονο; νιο;; ουχ η μητι,ρ εν τοΐ; αντιγραι/οι; των ερμιμευπαντων μακαρίων 
αΐ'τον λέγεται Μαρία και οι αδελι/οι Ιάκωβο; και y.ai ορίίοδιιίοιν πατέρων και διδάσκαλων ούτοι;, οτι 
Ίιοηη; και 2.Ί'μ.ων και ίουδα;; και δια τοντο ο μεν ΚλωπίΙ; και ο δίκαιο; Ιωακείμ αδελφοί νπηρχον 
Ίωάννι,; και πάρα τον στανρον εστώσαν οία &/ γνήσιοι, rot" Κλωπα ονν γεγαμι/κοτο; και ατεκνου 
μετά παρρίισία; <ίίολο;'(.)ΐ' εκ τϊι; αλήθεια; αντη; τελεντι^σαντο; ο Ιωακείμ κατά το των Πβριιίων 
μητέρα τον Ίησον προσηγόρενσεν' οι δε πολλοί των εΟο; πννουσκίσα; μετά τη; τον άδελcfo^ αντον 
ευαγγελιστών τα πολλά περί την οίκηνομίαν ασχο- γυναικίι; έγέννησεν την Μαριαν. έκτοτε ονν κατα- 
λίμΗντε; οικονομικό); αυτήν μητέρα Ιακιοβου κα.ι λιπών αυτήν εμνηστενσατη .Ινναν την ϋυγατέρα 
Ίίοπη προσι,γήρενσαν. η'υτοι γαρ ήσαν οι πρώτοι Ματ9ά.ν τον ίερέω;, ί'ξ ή; έγέννησεν την πανα- 
και επίσημοι παιδε; του Ιίοσι^ΐ), τούτο δηλουιτο; γίαν ΙΚ'οτοκον. καλείται ουν η ^Ταρία τον Κλο)πα 
του λόγον σαι^ώ];, οτι μετά ταύτη; τη; οικονομία; αδελιγη τη; /tYriios τογ κι^κοί', (•>; κα.τα (]νσιν μεν 
και τη; εντεύθεν υπόνοια; ιν/.ινδννω; η Μαρία, τοι εξ Ιωιι,κειμ. γεννηΟεΐσα, κατά χάριν δε τοϋ Κλίοπά. 
σοηηρόο πιΊ,Οει πιωην. ει γαρ παρθένο; επεγινωσ- τ}νγατηρ ακουονσα. 

Pergam in (lescribcndo codice Dostro. Fol. Ιδ. recto sequitur ενσέβιο; καρπιανώ 
άγαπητο) ά.δελίρώ), εν κνρίοι χαίρειν. Ιπ opistula ista alitor quam apud Laclnnannmii (N. T. ed. 
maj. I. p. 712 S(j.) et plerosque liacc lcguntur: fV ώ έκαστο; αυτών περί τινο)ν ίδιω; ια•έγραη<εν 
ρι•ο fV (,) πει/ι τίνων έκαστ. («'r. ιδ. (tv. Confirmat nostrain lectioncni, quae cadciu in Parisiensi 
(uvv. i\I) est, Hieronymus interpres: in ijnihiis (ita etiara Par. fV oi; pro fV ώ) siiujuli de 
ijiiii/iisJdiii pro/irir ili.rirn/if. τώιν βιβλίων, iteiii Par., pni τοϋ βιβλίου. Etiaiii Ilieronymus libro- 
niin. lllaui voro ,,pci• iniuii distiiictionem" (iioster πρίικειται δια κινναβιωεοκ) Par. niutavit, 
liabct ciiiin υποσημ. διά μέλανο; έγκειται, itcm infra ή διά τον μ,έλανο; νποβι'άλει. Et noster ct 
Par. και ούτω; μέχρι absque κα&εξή;, ιπιστησαι pro έπιστηναι, Όπίισοι τε και τίνε; περ'ι ον ζητεί; 
ειρήκασιν pro οπ. και τίν. τά παραπλήσια είρ., doniquo λέγοντα; αντον; ενρησει;. ερρωσο έν κνρίιο ρΐ'Ο 
λέγ. ε'νρ. omissis ri'Ii(piis. ]'raeti'r('a iu nostro έπιστήσα; τε και et έπιζητ. iV pro έπ. δε και ct 
έπιζ. τε. 1η Par. vcro initio epistulao είσηγιοχοΊ; ad Boeotoniiii ut vidctur inodum pro είσ- 
αγηοχώ; lcgitur. 

Fol. \.i. srquitur πρόγραμμα ει; τό άγιον ευαγγέλιον. Tic τί,; νέα; πάνβεπτα ταντα βιβλία έν 26 

ί/.άσηρ ft'«;j'f/./ffr;; iiV y.KfuiMia y.m τίτλην•; δίαιοηνιτία. κι'.ι τίτλοι μ^ι• y.iUMViTUi, (ο,- fj' ri;; /.(ΐτα Mc.t- 
ϋαίοι• πΐίι) των μύγοιν y.iti τώι• αι•(ίΐρ(ί^ίΊ'τωΓ πακ^ίωι•, κ• Se τ(;) κκτκ Μαοκον πίοι τον ί^κιμιαΊζο/αινι• 
κ«ί τί/ί izsifl^iQU^• Πίτ'τηον. rj[ii δί Ό μΙι• αγιης Μΐ(τ&. τίτίον^ ξι/, y.tc(a).uiu τΐί'' Ό Sf αγιη^• Μάοχ. 
τίτληνς μι/, xecfaXaia ολς'' ο δα αγιη^ yiovx. τίτλ. πγ', κιφφ. τμι/' ο δί άγιο.; Ίωάνν. ητλ. ιΟ', y.iqcf. σλρ". 
Porro sepiiratim liaec lcguiitur: Εναγγίλκιν το OtJor τοϊ•το βιβλίον λίτ'γίτκι, διότι y.(ji(itco^ άηι.Ιοίηη• y.at 
ΰμαρτ Γεμάτων λνση; y.ai δΓ/.αιοβννψ• και άγιαημον και άπολντοωβιν , και νΊοί>ίσία>' και κλι^ηοιομία.!- τώι 
ουρανών πΰαιν (ναγγίλίζίται. Pergitur fol. lo. verso Ίητι-'ην οτι το κατά ΜατιΚ ίναγγίλιον μίτά 
ι( χρόνους 7//5' Χριστον avalijWiiO^ *;'('"-?'/' ''" ^^ κατά Μαρκ. μίτα ι' γρονην,;, το δί κάτι'. ./οι•κ. μίτα 
ιε' χρόνου^, το δι κατά Ιω. μίτά λβ' χρίινιη'ς (πι . Ιομίτιανιη: Scijuiuitiu• liaec ile (Jhristi iioniini- 
blis: Χριστό^; ίιρι^ται, (ττιιδίι πάρκα ϊΐίδνηα.τη' Ιι^ηον,• είρι^ται το ονιιμα τϊ^ς παρκικ•' λόγης, ϊτητίδι/ ί'κ 
τίνος' νιο•:, ιπειδι/ ίκ τιατρος' μονογενι^ς, (ττειδι^' μονός (κ μόνον' &εος, (παδη noiijii^ 'και βλίπων τα 
πάντα. Denic|ue subjicitur Maxiiiii moiiaclii de Cliristi χιτώνιον ct ίμάτιον. 

Fol. 18 — 22 (23. vacuum est) sequuntur taliulae caiionuui Euscbii, pulchre ct nuii 
sumptu coloruni aurique scriptac. Fol. 24 et scq. lcguntur τον -κατά ματΟαΐον ίν/ίον εναγγε- 
λίον οί τίτλοι, uiicialibus litteris rubro exarati, inscriptiane inaiu'ata. Ful. 20. στίχοι εις τον 
άγ. ματ&αϊον τον άπόύτ. -λα) εναγγελιατί,ν: haoc uucialibus litteris ft anro, ipsi versus niiimsculis 
litteris rubro scripti sunt. CetPrum (juo iiiiidn haec ot similia iii Jlattliaeo, cudeni ctiaiii 
in reliqiiis scripta sunt. 

Τον r/. τελίόνον ιΐανμααον Ofijinjov, ΜατΚαΐιις οντος, ό,• διδάσκων σνγγραιμον, 

Εναγγελιστιμ- ττρώτο)• εκλελεγμι-'νον, ί'ς ίν σαγί^νΐ) τι) -ιΗοπλόκιο βίβλοι 

Ολί\^ριον λιηόντα χέρδος χρισμάτων ΓΓι.ί/.ων τά &ίϊα την κενω{>ε'ντος λορί' 

Af4i ζώντα κερδάναντα τον {^εόν λόγον, Λ«ί σάρκα πρησλαβόντης εκ τϊ^ς ηαρΑε'νον, 

Καλώς τελωνί^σαντα -και σωτι,ρίως. Τω ζώντι και τρε'γηντι τάς χρνχας λίιγιο 

Ζω•/ρίΐ προς ινσε'βίίαν αν&ροιπων γένος. 

Sequuntur aRoi, quos ediclit cx cod. Moscov. Malthaoius iu ed. maj. N. T. vol. 1. 
pag. 9. et ipse ex codice Cahircnsi protuli in annalibus litterarum Vindobonensibus 1845. 
Anzeigc-Blatt pag. 38. Habent nostcr <Ί Caliirensis: Ματθαίον τόδε r" orojT»' (ita rectius 
noster et Cahir. pro τόδε έ'ργ.) άριπτοπόιοιο τελίόνον, "Ο τόκοι' εγραινε (ita noster et ('ahir., jMosc 
εγρασε) etc. 

Interposita fol. 27. Matthaei cvangclistae stantis ct lilinun legcntis iniagiiio, ful. -H. 
incipit εναγγέλιον άγιον κατά ματΑαΐην. Finitur Jlatthaci cvangclium extrcmo fiiliu <|uatc'i•- 
nionis m' subscriptis his: εναγγ. -κατ. ΜατίΚ στιχχ. ,βχ, ct το κατά ΜατΟ. ενα•/•/. ιςεδόϋ^ι^ νπ αντον 
εν 'Ιερουσαλήμ μετά χρόνους οχτώ τϊ,ς του Χρ. άναλί,χρεως. Ceterum per totum cvangelioruin 
textum adscribuntur litteris rubris uncialibus nunieri litulorum, item Ammonii ct Eusebii 
numeri, item lectionum fcclesiastifarum iiiitia. Soquitur εναγγ. άγιον κατά μάρκον prao- 
missis 1) liuius evangelii titulis 4H; 2) dnplici carmine; 3) imagine cvangelistae stanti.s 
et apertum librum, in qno priina cvangolii vorba auro scripta sunt, manibus teiientis. Versus alteri Οι7ΐτ« ,τίίΐί /ινητιη» etc. iidrm suiit quus Mattliaiuus cx. Musc. cod. 1. 1. \ol. l'. 

p. 8. et ijDSc ex cod. Oaliir. I. 1. edidimus. Kectius iu nustris est ίδίϋ(Μ-/.(ΐ• quaiii iu Musc. 

aVii«ii). Alteri vero sic habent: 

Tiiif rii-TQOV τον Many.oi' tj ϋΐτίκ yuoii Είξ οι' μηι!>ίΐς των ϋιηπηίπιστάτων 

ΤιΟι^ύη• ιύλι^ν uijQiiytriTC.Tiir /Τίηκίΐ' Εηγων /ι^πιμ; ύν.ίητίται το [Iqii.ioi; 

Κοι^ττι'δι', y.ui σίγοκγίίίίί τ/,^.• ίκ^λι^αία,; Tior ihoi' τον Χριστοί• ί/. ηοοοιμίοιν 

Κναγγί^ΛΓιτι^ι- t^tiTtitof Oti^yooor, ./κμπρο),• διδασκοιι• y.ai ίτοι/οϊ,- άΐ('.γοάΓ(Χι>ι. 

FiniturMaixi evangelium secuiido ί'οΐίο quateniioiiis ί>' subscriptis numero sticlioruin 
,<ι.χ, ft \"orI_)is Ids: το -/.ατα Μάηχ. άγιοι• ίναγγ. iitdoO^ij μίτά χηόνον..• δί'κκ r;y> Χρ. άναλί^Φεο)•;. Prau- 
iiiissis titulis &J, duplici cannine et iiiiagine Lucae, quae simillinia Marci est, sequitur 
evuyy. αγ. y.ia. λοί'κ. Versuum quos diximus alteri a Matthaeio 1. 1. vol. 3. p. 11. et a me 1. 1. 
editi simt: differt 'yl&aramv, Mosc. '^liUaUTow, Caldr. idque melius Ά&άνατον; itein (μίχΟη 
in nostro et Caldr. pro ί&αχ&ιι in Mose. Alteri suiit : 

Ζωη^ τον άρτον Χριβτον ί/ξιωμύο^• ,ίόγων άκοΰπας (κμνεΐ ϋ^ίωρίαν' 

Φαγίϊν, TUifij^ λαμΦαντα ti,c τριήμερου. Οίων ο AovyM^ εντνχΰ διδαοπάλων, 

Εναγγελιστί/,• τνγγύνα Aovy.u^ τρίτος. Οντως ανω&εν ηντος ))κριβωμίνος, 

Si Πια'λος αντος οΐ'ο«)•ο)• CfiUi.u(U τρίτοι; Τι'. (Ηϊΐ'. ΙΙείως Ίστορίϊ δεδειγμίρος, 

Και τιμ• uvwlhv των νπερ vovr y.iu λήγον Ρι[τωρ πΐ'ρίπνονς, ηάνσοφος &εηγόρος. 

Evang. Lucae tiiiitui• ful. 1. quati.TidiJiii.s λρ" uotatis stichis ,βω, ct subsrriptis τίι κατ. 
^iovy- ayiov εναγγ. εξεδόθη μετά χρόνονς ιε' της Χρ. άναλίιϋκοις. IIoc excipiunt Julianiiis cvan- 
gelii titidi l^, duu carmina ct iiuago cvaiigcdistau sedentis et initiiiin evangelii sid seri- 
bentis. Alterum carmen tribus versibus constauis cf. apud MattliaLdiim 1. 1. vol. 4. p. 7. ct 
apud me 1. 1. Et noster ct Cahir. Βροντίι,ς liabcnt, quod Mattli. correxit βροντήεις; CaL•ir. 
ενρατο, reliqui duo ενρετο. Quartiiin versuin uee iiuster nec (_'alar. addit. Altcnim sic babet: 
Ό τιαρ&ε'νος τι; τον τεκόντα τον κάτω Πέσω ν, εκείθεν την ίίβιισπον λαμβάνει 

νίιπών, τεκόντα τον ϋεον κτάται μόνον. T7ji γνώσεως και πάντα τιλοντεί τον κόσμον 

ίίς ηαρ&ενος γαρ ττρος ror εκ της παρ!}ένον Μυστι^ριων άγνωστα και τοις αγγελοις. 

Καλούντα Χριστον οία συγγενής τρέχει. (:)εηγορος τε'ταρτος ονν Ιωάννης 

Ί•'ντενί>εν εις το (7Τ/;ΐ>θ5• αυτοϋ γνησίως Εϋαγγε).ιστής, άλλ' εν ύψει δογμάτων 

ΙΙρώτος, μέγιστος, ά,κρος, άρχη και τέλος. 
Fol. 4. quatornionis μα' evangclio subscribitur εναγγ. άγ. κατά ' Ιοιάννην στιγ/. ,βτ. 
Restaut inlia dim, quuruiii priDre, muni-ro (' (\. o. κκ). ι') ]iracpusitu, scriptum est Joh. 8, 
3 — -11. Άγουσι δε usquc άμάρτανε, addita liac subscriptiiiin•: τό κατ. '/ω. άγ. ευαγγ. έ'ϊεδό&η 
μετά χρόνους λρ" 7;/,• του \ρ. αναλήψεως έπι .Ιομετιανον. His vcro (iiiiidl)us prima maiiu scriptis 
pracposita sunt iOliu eo quud praeiMMlit altcra maim .bdi. 7, Γ).') — S, ^. (in margino ιδού ωδε') 
Και (ττορενΟη iis(|uo εδίδ. αυτούς, llltiino deiiiqin• tolio lcgitur τταρασηιιείωσις τον έίγ. επιφανίου 
περί των τεσσιωων εΰαγγ., (piac sic habct : Είπε ιιοι τί( δ' ευαγγέλια ,τοϋ έγριίγησαν, και τις ό γράχρας. 28 

y.ui τίιη,• άηίτνπον ΐγύοιτο. Το κατ. Μτ. tyQWpi fV τΓ/ άτατολΐ^ νπο Μτ. e^naiy.oi^• γηάμμααι και 
^nuJy.7«y άιτίτνπον h όμοιωματι άν&ρώπον τώ>• Xfyni'|i(/(. Το κ«. Μάηκ. i)'Qacfi, ίι• rrj Ρωμί] νπο 
Μάη/.. fV όμοιοψατι μ/ατχον. Τ!> κα. ^lmy.. fV/Tiit'ii'«)TOs• τον «;■•. Πήραν tynacfij κ,• όμο/ωμα λίοντο•;. 
Το κα. /ω. ίγηινρι νπυ /οι. tv τ^ Πάτμφ τ/;5 Κνπρην iis ομοίωμα <ατην ιττι Ιομίτιανον' ίπαηΙΟόιτο.: 
iff ηντον ίΐ• τϊ] ^Ααία ί'γηαιΡί τψ• δίκάλο-/ΐΊΐ• τον ίναγγύ.ίον. 

Rcstat ut de textu cxplicenius. Is proxime acceclit ad codices Byzantiuae classis 
antifpiissiinos. Hiiic Byzantiiiis quac creduntur leetiouibus immixta liabet permulta qiiae 
ouni Alexandrinis conveniunt. Cursim perlustraiiti inprimis oodicum Κ et Μ simili- 
tudincm lialiere milii videbatur; passim invcniuutur etiam eiusiiiodi quae vel solus vel 
ciim paucis iisque insignibus testibus commuuia liabeat. Distinguendus autem in eo est 
duplex textus; pertl•actaΛ•it cnim cori-ector, qiii aetate vix difiert, totum codicem, textum 
iiifercns ab altero satis diversum , cumque saepe quidem vulgatiorem, tamen nec raro 
Alexandi-ina iudole conspicuum. Omnino prae codicibns aliis multis digniis est qui accu- 
rate examinctiu• inque usuni ci-iticum convcrtatur. Quod iudieari velim ad lectionis 
oxempla qiiae afFeram. Aft'i'i-am autem lectioues primae mauus a receptn qucni voeaut 
textu alicnas, ac primum quidcm cuni plurimis unfialiljus i-odieibus, tum cuni paueioribus 
comnmnes. Prioris gencris suiit: Matth. 2, 1.^ ' Ιίρονβάλψ^); 2, 11. uSoy; 3, 8. καρποί- 
iihor; n, 23. κ«; ϊκίϊ; Γ), 44. tou• μΐύονπιν; 1, 2. μ^τρι^ϋψίται; 10, 8.* omissa ηκρ. ίγίίρ.; 10,25. 
oty.eiay.oh, itcm ν. oti; 1", 2S.* άποκταόιτωι, iteui 23, 37; 11, 8.* βασιλέων; 11, 10.'•= τοΰ- 
trHio(^•: 12, (). μίΤζον; 12, 28. fV πι: ι>£. ίγώ; 12, 35.* omiss. r//s,• καρδίας; 16, 28. ώ& ΐαζώη^:; 
17, 24.* r« δίδραγμα; 21, 1. Πι^^α^αγ)]; 23, 30.* ΐιμΐί^α; 27, 64.* om. ννκτί)^. Alterius: 
Mattli. 3, 11.* omiss. κα] πνρί (ESV); 5, 31.* om. cV (Κ); 5, 45.* fV τοΰ• ονρ. (KU): 
5, 47.* 70 αντό (BD5IUZ); 7, 24.* οιη. olr (Κ); 8, 2.* προαλσω,• (ΒΕΜΛ); 10, 6.* 
mii. (V(D); Κ), 24.* ι]λ-;;()0('<• fJIXZj : 12, 45.* πηιψ/η. αντον (DE*) ; 13, 24.* ίψοιώηΐί (CA); 
13, 33.* ίy.ρv\ι■^r (GL) ; 13, 50.* <ιιιι. olr (Μ); 15, 1S.* ώίΓ)κ(ϋ); 17,24.* πιρί τον τράχ. 
(BCZ); 22, 45.* fV πηνματ, χκλίΓ (DKMAj ; 24, 9.* om. τών (&ιών (C); 25, 9.* «^-κ/σκ (D) 
Η 18.* «(-!-.)■?!• (ABCDL) ct 20.* η αντοΐ,- (ΕΟ); 26, 27.* προση-^ομα, (DFH) ; 27, 42.* π,σ- 
τη'ΰωμπ- (EFLMA). Addam eiusniodi quae vel cum miuusc. edd. paucis vel plane niUlo 
ut Λ -idotiu• socio habet: 1,24.* om. Ό'Ιωβί^^: 3, 1. fV fy.tlv. ταΤς ί,μ/ρ.; 4,5.* im πτΐρίψον; 
4, 23.* οιη. fV τω lam; 5, 30.* y.owoi- (videtur); b, 21.* om. ία•, 5, 47. rriiv ιμλονιτας νμας pro 
τ. «ΛίλΓ/-. Ιψών; 8, 9.* τω a/loj; 9, 10.* om. δι; 12, 31. om. ^ δΐ τον ctc; 13, 14.* υιη. >/ sccun- 
dum; 23, 13.* om. των ονρ.; 23, 18.* ίπάιω τον {^vβιaaτηρίov (ita solus Syr. bier.) ; 23, 31.* 
μαρτνρ. avrou; 24, 4.* nlari^nfi. Ad corrootorcm pcrgam. Is cum insignibus aliqmit 
codd. imciai. liaoc surip.sit: Mattli. 2, 13. κατ ov. Cfalr.; 2,23. νπό (C); 5, 48. ό ονράπος; 

7, 29. οΊ γραμμ. αντώι• (ΒΟ***ΚΛ); 8, 13. κα} νποστριψας ώρ. αντί»• νγιαίι: (CEMXU); 

9, 5. om. >)■ τ<ϊ, λαω (BC*DSA), scd tcrtia (|uadam manu rcstitutum cst; 10, 8. ιεκη. ηιίρ. 
') Ubi appositum est *, lectio nuitata ost altcra mauu. 20 

antc ;.f7T(-. y.aflan. caddit (BCD); 10, 12. acldit λή'. Είρι]ι•η etc. fDL) ; K», 2•^. άπη-/.τίη(Ί,τ. 
(CDUA), itein 23, 37. (COK); 10, 42. n,• ά- (BD); 11,20. Ι^ρξ. ό Ίησοϋς (CKL); 11, 21. 
Χωραζίν; 11,23. ηΐίΐηιι• (LX^)] 12,37. xuTuy.QiOijGri (GLX), secl tertia manu restitutuin est 
καταδίγ.ασΟ. ; 13, 40. uiii. ταί'την (BDP) sed rcstituit tort. iiianus; 15, 32. ίίττ. αίτοΰ- (Κ); 1•!, 
28. γίνσηηαι (HLUX) ; 1ί), Κ,, οιη. άγα&ί (BDL), sed tert. inan. restituit; 21, 28. om. μον 
(C*DKLMA); 28, ί». νπ^Γτ/^σΐΓ (BC). Idein pauciores etiam vel nuUos soeios in his habet: 
3,5. τιασα '/f(). ((.■um Italae codd. Vercrll. ot Rlicdif;-.) ; 5, 30. α-/.αι<)αλί'ζ\ι\ 7. 10. iy y.at tui 
-- uktjarj; 10, 24. 'ότι nv μι; cum solo C) --Ttltmn; 17, 21. (ξίοχίτια; 17, 24. o't r. ϋ. λαβιΊΐ'η^: 
19, 30. και ni ί'σχατηι ; 22, 2.5. ovr pro &'; 23, 8. νμώΐ' (στίι: 

Atrj^ue haec quidein omnia cx Mattliaci evangelio desumpta siiut. Quihu.s noiiuihil 
addamus ex Luca petituill. 3, 24.** ΜατΟύν, 2G.** Σψαί, Vojff;//, Ίωδύ; 27. 'lomirny, 
item V. 30; 33. Ttw\-1oau, τον Ίοψ'.μ; ** supraseripsit intcr utriunqiie roi !/ipcfi',• 35. Φαλη•; 
4, 4. om. (iTi et /αΟρωττη.;; 8."'"'' y.vo. τ. Oe. aav προπχ., 24.'•' άμι^ν νμ. Atjw, 25.* (im. ΐττί, 40. firrc.r- 
ro^ et * om. in'; C), 'J.''•' uniiy.Ttirci ct 20.'-' o't τττιοχ. τώ TTitinic.Ti ; 7, 20.^' άπίηηιλίΐ; 7, 21.''' oui. 
ro,- 7, 22. oui. ό ']ι,σηϊ;• et uvthu; il»idi'iu luibet ay.ovtrc 7, 24. λ/•', τοΰ• ηγΐιιι^; 1<.), 30.* ίϊ.ν'ϊί'- 
(irti•; 11, 12.** ώό)' αιτΐ,ω^; 11, 25.^* αχηλάζ. ΰ(σαρωμ.; 11, 34.** σζοτ. ίαται; 12, 32.** ΰ πατι]ρ 
μην την δηνηα ; 17, 36.** addit tV'0 fV τώ «jwi' ih' ctc. 10, 20.* Βι^ϋσφαγι'/, ** BiO^acp.; 20, 24.** 
addit 01 i)'.' ί-'δίΐξ(α•. y.ia tJnty; 21, 2. (it Tiic. κιί/; 21, 23.'''* ί'σται γαρ τήη; 21, 25.* iV τμ i^Jcr, 

22, 4.'•'' πτρατι^γοΐς τον ΐίρον; 22, 0. ■■''"■ ΐτηιμύύημίν; 22. 21.'''^' ηνχ ό άνα/..; 22, 47.* add. τυΓτο 
;•«ί) ctc., ** improbavit, *** rursus abstulit iiiiiirubaudi sigua; 23, 5.* τον ηχληι• ri 7. νηκ'ν.• 

23, 38.** fV ('.ί'τ. γ(γραμμ. ct 30.** βιψ/.ρίμαβΟ., si_'d rrcj' rui-sus exstinctuin cst. ( 'rteruni Ltr•. 
11, 13 — 24. διδήηα usquo νπηητοι-'φοι Γριηπι perissent fdlio exeiso, a corrceturc ijuixlaiii iii 
inargiiK' duorum ίοΗοηιιη supplota sunt. Ibi ost v. 13. ό πατί^ρ ί^μ.ώι; ν. 15. ή δΙ ΐ(;τοχρι !ΐ t'u• 
- - ίχΐ^ύλλί»', ν. 19. ν/.βίίληναιν et αντοι κριτ. νμωι; λ'. 20. ,w' δι fjw, ν. 22. ίλΐΐών. 

Ad Johannis locum 7,53 — 8, 11. cuius priura ad iinum evaiigelii correutur dcinum 
supplevit, posteriora ibideni ipse seriptin•, L'xscri})si liaec: versu 53. kV τηι• τόπον, χ. 3. 
y.ia(u.i,(fOtT(jur, ν. 4. additum τηιράζηιταί, κκτιλί^,Ο-ΐρ ίτιαντοψιριη, ν. ΰ. y.aτtyρmμv et addita /«} 
πρηΓ,πηιοί'μίνηι;, ν. 7. πρώτηι; ιπ αυτ. τ. λίΟ. βαΐλίτω; ν. 9. om. hos' τ. ίαγ., ibidem est oticrre, ν. Κλ 
0111. ); j'i'i';j, ν. 11. 0111. αντϊι, il)ideiii cst ίγώ ac κρίνω. Praeterca ad prioreiii partciii capitis 0. 
eiusdeni evaiigelii haec adin.itavi: v. 1.* yfrnji^^, ** j-nfrJj^•, v. 3. '//,ΐτοΓν absrpic ό, ν. 0. 
** ίχίΐιης δ} fAf}'fi•, ν. 10. rriiv ni nqlK, ν. 11.** ίΙτην'Τπΐ'.γΐ: cum solu fud. Vcrccl]., v. 15.** 
πι^λον ίπ(ΐι\σί κ<α //τΛ'^/,κ? cuill solis 22. 2:)., ibidciu μην ίπι τ. tiijO., V. 1Ι>. fj; τοΓ• ΛίοΓι (qiiod ΟΧ 
iuilli) alio ('(id. iuiiijtuit), ν. 20. άπίκρ. (V, ν. 21. πίρ] ίαντην, ν. 22.* ηνητΐτ'ί>ι^ιτη. 

Αά Luc. 24, 18. obscrvavi iii margiiie littLTis uiirialibus rubris adsrriptuin lioc sclio- 
lioii, quud idem JMattliaeius ex suo codicc v. prdtulit: μιτα Κλιώπα ο XaOaraijX \ι\ ώς fV roiV 
παιαηίηι^• ο μι-'γα^' hjij Kniffaiio.;. ο iV Κλίώπκ^ αηιΐ•ιης ;,;■ την αωτϊ,ρικ; δίντιρο•,• ϊπίακοττοί ' Ιίροσολνμωι: 

(!()d. Tisi-b. V. (Jodcx iiiciuliraiiafcus palimji.srstus, ibliiiruiu 178 in 8", si scqui- 30 (luiinur rcc('iiti(>j'('ia scripturam, quae duodecimi saeculi est. Aiitea vero, saeeulo lere 
niiiiii, Ijina tnlia, (jucmadmodum nunc iiumeranda suiit, ('ffirieLant unurn formae quartae. 
Priinuiii enim ad evangelistarium adhibita sunt, quavi.s jiagina duabus columnis vei'suum 
'2'.) ronscripta. Aiitiquior ista scriptura iii iiluri.sque iOliis uoii ita dilucida, in raultis otiam 
lcctii diffifilliina est. Fornia (.'st Dblonga sed ad latus iiuii dcllcxa; uil aftuctatuin liabet, 
iiil al) imitationc potius qiuun ab usu uncialiuni litterarum dcrivandum. Praeterea, quan- 
tuui ci-rnere licet, interpunctio simplicissinia cst, atque desunt signa recitatiouis publicae 
oaussa plcrumquc addita. Textus ingeuiiuii iiun aliud est quaiu in plerisque cvange- 
listariis imcialibus, a ratione Byzantiuac ecclesiae liaud diversis. Speciminis caiissa ad- 
scribam quac foliis 127 recto et 124 verso legi, omissis acceutibus et spiritibus, quos satis 
assequi non poteram. Louus est Joli. 1, 40 — 17. ί,/.ί'ο» ori' y.ct (i 
A)>' TTOV ιΐίΐίΐ- y.M 
πΐ'.ιι nvToi εμ&ναί- 
Ti^y iifitnuy sy.tinj- 
bina /( j• ω,• dty.uTi,• ' 
Hy ur&Qtu^ ο uSt). 
qOf• αΐίΐθ)>ος τκτηον 
EU ty. τωι• δνο rbiv 
ακουααιτοη• ttcjic. 
ιωανιον- y.ai u/.n 
).ov{tiiaan(>Jv uv 
τω- ίίψαχϋΐ οΐ'το,• 
πηωτΐ)^- lor «cV/ 
gijj' ri)J' ibiov πιμοι 
rc- κ«ί J.fj-n avTto- 
lhiii^y.('.ui !■ τον u£ 
niuy- ίατιν fitthn 
μψευημίνον- yi 
y.m ηγαγιν uvroy 
!Τοικ• 701• ly- (μι}).£ 
qa^- (it (κντω ο i^- (ΐπε 
ηυ n (Tiitto)- ο is' (ω 
)■«• (7Γ yli^ih^nij κι,^ας- η ερμφ•ίν 
ίται π,'7ΐ»ν•' — 
Τι, iTTurniijy ι^ΟΛι; 
ααν i^tXthiv ιις τη 
ί> γαλιλωαν- y.ai tv 
ρισχει ((ίλιπποι- 
y.iu ).ίγ(ΐ αντω ο 
(s•- ('.κιιλονϋίΐ /(ΟΙ. 
ί^Γ ϋί ο qiXiTrTTO^- <« 

1(J 7ΤΙΙ βηϋηιάϋα- ty. τη,- 
Λολίω^,' aySoiOV /./ 
τητοον- tvniay.ti 
<1>ι).ΐ7τπ<},• τοί• ν(ίΰι( 
yui,). y.ut Ityti uvi- 

Ι.'ι (ΐ>• fj'(/«i/'t μωοι,^• ty 
Tb) j'o/([o y.ai oi ttud 
(//,τ<<(• όΐ'<ι;;κ«ΐ(ί>' 
ιν- Tfty t'y την uo 
ffi|() Tfiy ttno yi'Xa 

•J) (jtiy- y.ai ttnny αντω 
yuthtyuij.- 
liy. yaZantO SvyaTui 

-'■i τι aynOov iiyui- λε Ilis versibus aliqiiod inomentuiii hacc habent: v. 40. ow•, a cudd. ABCLX ciim 
iniausL•. j)luribus invito textu recepto exhibitiuii: ibidem, consentientibus antiquis te^tibus 
t'ri-e uiiinibus, ώο« absque ift'; v. 42. iuou'.y, (jui)d uiicialiuin codicum EFGHKL*MSUV 
tiieutui•; \. 4."). .<'//,i'/.t'ij'«5• 6t, (pio lucu ρΚτίίρκ,• rudd. uncialcs &' omittiuit; v. 44. i]i>t"/.iiaty 31 

altsque ό //,γτοίν. quoil ailditum Iiabet Elz. textus, et ό ' /ησοΙ~: pnst /./vfi «ιτώ, ijuijd iu illn 
drcst; (leni(iuo v. 4l.>. ct seq. Ni('C('.m'I}. 

iVltera vci'(i srriptura oxstiiirtD evaujjjrlistario sin>crposita psaliiinruin tcxtum coiitinct, 
enm(|ue ίικΚ; a verbis τόξοι• γαλ-λονν τοίν [imc/inva^ μον, quae iiiveniuntur 17,3"), intogTuni. y,ni 
textus haud conteiiinendus est. Midtis rjuideiu locis eum Alexaudrino codice facit Vaticano 
adversante, inprimis vero conlinnat textuni cdd. Aldiiiae et Complutensis, qui ideiii mul- 
torum codicum auutoritatc fideitiir. (Juutuliimis cum Vat. ed. psalmori 411 — 71*, qui (juideni 
in Alex. codice praeter initiuiii psalnii 4U et altcTam psalini 71•. partein prorsus iutLTierunt. 
Qua ex collatione apparcljit tutiuii codicem acciirato exaniine dignuiu esse. Ps. 41•. v. 1. 
habot ./«('('(( pro ^-Ισάιγ, v- ί5. ΰώπιον itvTnv, ν. 4. nw t^ncy.wna , v. li. η (hn^, iljideiu ct \". 1Γ). 
δίάψαλμα omittit; v. 10. ά-ηην ρπ) ΛκγιοΓ' liabct, ν. L). {ΙλίιίΊοκ nnv, ν. l(i. i/itiV/j•;/, ν. 17. πια- 
δίαι; ν. 18. ματα μηιχον, V. 11.1. ;;«χι'«,• ct ί'ίολιιΊτι^ί^: nsqTic ad liiiiK• loeuin, qiK.i dcricit, c(.>dcx 
Alex. eijiitinnat iinstn codieis lecti<inciH octies (vv. 1. 4. (i ct 1Γ). 10. 1Γ). l(.i. 17.), ariT(U-ii- 
tibus tLT oilitiuiiiljus Aldina et (Jnmplutrnsi. Prarterca νι.τυ cum Iiac utraqiu' cuiiscntit, 
V. 3, V. (), V. IS, V. 11); item tril>us li_>ctii)iiibus rcjiquis: v. 21. κΐ'.τά ποήΰωπ. ηιιυ nL• ujnoiTiiu 
aov, V. 22. y.ia ov μίρ V. 23. το αωτί^ηιόν μον. 

Ps. Γ>(λ ab initio oniittit f(V το Tt7.og vt Ί^νί-/.α e. πο. Πΐιοσ. Vcr.su (!. liabct iiy.t[eH..•, v. 10. 
(ΙΠΤΗ'., V. 13. Tfi TTv. nnv τη ('.■■loi: P». i)l. V. 2. Olii. y.ci ίίττ. nvTin; V. ;). habct vnlo τον λαλϊ^ηαι, 
ν. Ι). (»111. τύ, ν. 7. iiabct ΰττι) ny.iiV. nnr, ν. S. niii. μκ/ jiriiiniiii. ν. 1J. liabet tm τ<;ι n'/j]lhi. Prao- 
ti'i'ra vv. Γ) et 7. υιιι. t^iiOl'idu«. Ps. ϊ^)'2. χ. 2. rst Atf/ ι'Ίίο/^ιτκ;• (ν. 3. σΐΊΊοιι•), ν. Γ>. tr ^lιJo')ι^!rι, 
ν. <>. ϊδίΐλίι'.ιιαΓ r/()ji•! ρΐΌ fV/OjJ. rft'i^jt}r, V. 7. iV Τ'ο tTliatontua Tor Hior. P.s. 53. v. 2. Ζκμααν.: i't 
^riio νμϊι; V. 3. κο(ΐ^ΰ• (<f, ν. ;>. χ«ί οί' ττί/ο,'Ί'λ, iliidciii dcfst Λ«ι('«λ,«.«. Ps. .">4. ν. S. dccst 
8ιάψ(/.λμ((., itom ν. 20. \ crsu 1•. cst τϊιι• Οίοι• τΐιι ιτοί^. ct f.nh κ((Τ('.ι•/Άκ•, ν. 11. ;ί«ί ακιμίΐ'. ζια 
κη7Τ<κ; V. 13. (ϊ ο f/i'(i• (ortid. μιιι ιΛ ι> μιαιοι• μι ίττ ίμί ίμίγαληηΐιμιΊΐΊ^Γ,ίν, ν. 1;). o.u' .'.τ/ γ. «. f;/.. /<(», 
V. 1ϋ. iltltTco δι'ί, ν. 2'-). ΟΓΙ ni'/. fijojv'., ν. 22. ι^γ'/κκα• α! κκηδίίο ((ϊ'τώι-, iti'iu οι /./ι, ο/ (κντώι•, ν. 24. 
fjO) i)'f «'(«s {'λπ•. t. σ)-'. Ad iinriii psaiini apptisitum cst iu iiiarniue littcris riibriratis : Λ'<ϊ«. 
κ.αϋίσματα ζ'. Eadem vero etiaiii ad iiiitium psalmi 45. atrameuto adsLTipta suiit. Ps. .V>. 
V. 3 et scq. est nXtjv την ιιμίίΐαι•' ότι ττολλ. οι πολ. μί άπυ νψονς' ι,μι-οηί ην Γ[οβΐιΟι]ηομ.αι, r/oi ι^ΐ- ί"/.π. 
ιπι at', ν. ;). οία. ολιμ• τ. ijihjiki• vt liabet tVi r. fl. ηλττιοκ, ν. 7. Iialx/t {■ττήαιιαν ry• ιΐ•ν•/ι\ι- μην, 
ν. 8. (iinn^•; ν. 10. post fiV τιΐ όπίαω iiiaii)ro distinctioni; posita, fV ;) ilv ctc. cum iSiw r/noi 
lOiiiuiicta liabct; v. 13. habft ty Οκνάτον. την.; ό((&((λμοί\• μην άπη ί^ιικιή•Μΐ\ κ«ί τ. ττ. μ. άττο 
ηλιαΙί/^ματη;' ίναρίστι'ιβί•] ti: y.vninv ctr. P.s. ;)(!. w 1. oni. unii πηηΰώπιιν, V. 2. liabct im at, 
V. .'!. oiu. διύιΙ'ϋλμκ, itriu V. 7; v. ;). liabrt (ί,τ/.κ, ν. 7. TTir/illa, ί'ιην'ίιιι; ίΐι-'πίηοι; ν. 8. ψαλώ fV zjj 
(Ί'όξΐ/ μην. Ρ.-^. i)7. ν. 2. irvlhiiu• κρίικτί , ν. 3. αιημίια-, V. (>. i/fuiij,• ct (μιημακηϊτΜ Γμιρμακίνομίη^ 
ν. 7. (iviTiji\iin, V. ^i. (Ofifi ιΛ•ΐ(ΐ, ν. 1'. κί^οί'ι,- Tc.yn'; it ,τι'ί< iV κιτο/ν. ν. 10. χατιι,πήτι'.ι <'.ντοί\\ ν. 11. 
0111. άσίβών. Ps. 58. ν. 1. . /(')ϊ« ,•(.,■ ηί, ν. Ι> ct 14. 0111. ι\ιοΐ•ιΰ.μιί, ν. 8. Iiabrt ιΊ\ιν icvtdi. ν. 1•. 
iy.ytliMn;, ν. 11. (V('S(, /(Ο/, ν. 13. ύμκιιτίι'. <'t λόνον•. ν. 14. ,Ύ σΐ'ΐΎίλίύί, νπύηξωσι, (\σ>τ. την ' /κκ. y.ai τώΐ', ν. 16. γογγναωβιν, V. 18. ^οη&. μον tt et ΐίτι Ό &tOi. Ps. δΟ. (ν. 1. 'ότι pro ίτϊ) ν. 2. 
άηπνοισε et (τζάταξαι• εΐ' Ttj φαράγγι, praeterea om. y.ui ιπί'στρ. Ίωύβ, ν. G. om. διάχρ., ν. 9. habet 
MiuuneJ,,• et 'EcfQiilft, ν. 11. // 7iV όί^ι,γιΊσιι, ν. 14. ποιί,ηωμΐν. Ps. 6(3. ν. 1. post Javii adilit 
ιΐ'ίίλιιό,; ν. ο. scriptuin cst άκι,διασαι, ν. 5. fV rij σκώ;; et om. διύψαλμα, ν. 6. est ίΐι;(ώ)•, ν. 7. 
ijfifQuy tcf 'iiitQC-•,' 70V β(/.σ., ν. !^. oiu. (α'τώτ, ν. !•. est (ί.; rot'i αιώνας roi απ. μί. Ps. 61. ν. 1. 
Λί?« f(V <-'t ΙδιΟηήι, ν. 2. τταη urnn, V. 4. πάιτί,• νμίΐς, ν. δ et ί•. cleest diaip., Υ. 6. est νττοταγι]- 
ntTiii et ,7«/)' at-Tin, ν. 7. κκί j'«o «mv, ν. 9. λ«ο))• ct (/.χπιτί, ν. 11. αρπαγμα. Ps. 62. ν. 1. ζ/,ϊ 
' ](ΐΐ'δι'.ί('.,•, ν. 2. ίV^'/^J'. ίτί, ν. 6. ω,' ι/, ατίατος et αιι-ίσα το ητόμα μην, ν. 9. ιμοΐ' δί. Ps. 63. ν. 2. 
(fbJii/^ pro τ;,!,' Λρ., V. 3. ayJnuGor, ν. 4. τόϊο)• αντώ); ν. δ. φηβι^χ^ί^ααται, ν. 6. παγίδα, ν. 7. ίξίρεί'ΐηααι• 
i*t ιξίψνΐ'Ισίΐς, ν. 9. ίϊηη1>ίΐΊισαι• ιττ αντονς. lu finc psalmi aclditum cst δόί«' ■/.α&ι'αματα //. Ρ s. 64. 
ν. 1. post ojiV/j addituni est Ιίρίμίον y.ai hlfy.ii^). y.iu τον λαον τ•/^,• παροιχίας, οτε ηαΐλοι• ty.aoosvtnttai, 
ν. 2. cit Κ'/;ϊ fV lioDVtjalijt, Λ". 4. 7«iV (ir7ijit/«(i,'(ibidem est ί',τίιι/,ίί'ΐϊψωσκ)•), ν. 6. fV ίίκλίίσίΤί, μαχρΰ, 
ν. ι. fV T/j (Vr;^. αντον, ν. 8. /^';κ. mck. «ι'τ. τύ" ΐ'ποστ>]σ(ται , ν. 1'•. om. tnlifi. τ. η)., αντίδι, ν. 11. 
ymjinTi'., ν. 1"->. πκαΰί^αονται τα ίορι'.ΐα. Ps. 6.). ν. 1. ώι^,^ >Ι•α).μ<κ' et τω κίν»/*;), Λ'. 4. U'«/.«TtOi7«j' 
ί<ί] 7ΐ;"ι ό/-. ιτο(•, i"'i/'((T7f. Ibidcin et νν. 7 et Ιδ. oiii. δκ'αραλμα. Versu δ. est ώ^• φοβι-ρός, ν. Ιδ. 
«)(ΐ/ι7(.ι ιπ», Λ*. 16. A/,j'. ('/(Π•, ν. 18. μι^ tiauy. μον, ν. 19. r/^.• δίΐ'^ιΐίίό^• μην. Ps. 66. ν. 2. fg' y"<? 
y.ia u.fl^aia /]((«,•, OHiisso Λιίι/•. , ijuud idciii v. δ. deost. Vcrsu 4.• om. ιξομηλογ. usque ό i>mv. 
Ps. 67. V. ]. . Ifiia tl..• T. T. ιΝΟ.μ. τώ .luv. tJ^,• (οΛ^η. Vc'r;>u 2. ΰπη πη. αντ. οι μια. αντόι; ν. 3. 
i'y.'/.n7TtTioni'.i-, ν. 6. ταρι(χΙ)ι[τωηαι•, Υ. 7. fV άι•δρίκ, Υ. 8, 20, 3.3. οιη. διι'αΐ'., ν. 8. cst fj• r^ fi."/'/"."' 
ν. 1."'). ο ,:i«ff. τ. όΐ')•. τον άγαπ., τ^ ώρ., V. 17. νπολαμβύΐΊιΤε, ν. 18. ίΐ• —ΐι-αίι; V. 19. «jfji/;, et fiiiil>ni,'j- 
πιιι,: Υ. 20. χατίνοδώσα absque y.ai, V. 21. >:«) ro? y.vninv y.vnlov, ν. 2δ. om. aov η ϋί. a\ πηη., ν. 26. 
est ί/άμίΐ-α, ν. 27. y.vnior alisquc τόι, Υ. 2>'. cst ικότίρον ct Atq Οιό.ίίμ , ν. 29. /.(/.τίΐηγύαω, ν. .31. 
τοί iy.y'uiaui,iai, ν. 34. om. υ•(4/.. γ. ίίκ.Ι ct fV, ν. 36. est άγίηις. Ps. 68. ν. 1. praemittitur δό'ία. 
tiiin est ψαλμό.; τι•ι Juv., ν. δ. cst ΐ^ρπαζοι; ν. 6. ονκ άπίκρνβι,σαι• , ν. 7. decst fV f/<t'prius, tuin 
est y.vnii, χνρΐί τ. δνΐίΐμίύΐι' μι,δί, Υ. 11. rivny.u/.vVa ct (γαί^Οι^ι; Υ. 13. iV πνλαι,' ct οί πίΐΊΐιτί^ onor, 
ν. Ιδ. /μ τώ;• |:ί«ίΙ,'-'(ι)ΐ•, ν. 17. oiiiittitur μην, item ν. 18. ;««' et ν. 20. y.id τ. αϊηγ. μον, ν. 21 est 
niinayiu.oviTa.;, ν. 28. ϊπι τι, ανομία, ν. 30. fyto, i^ πωτι^ρία fiov ο (Ιί(κ•, ν. 33. ύ'^ίται ί, Ί'ν'/ι^ νμων. 
ν. .3.). fV αντίρ Υ. •3 ί . τω)• ΛογΑ. σοί' et το όκιμά ηον. Ps. 69. ν. 1. /^'ΰ- τ. τ;•'/.. \1•αλμή; ft κι^κί, 
ν. 2. cxeuntc add. y.von, ti\• το βηι^^ϊιΠαί μοι ύτΐί'ναον, ν. 3. αίσχνι 1>ι]τωσαν κ. ϊντραπΙ^τωπαν, iteiu 
iinoiiToacfl^Twnav ot y.aTaiayviihjwaai; Υ. 4. άποητραφ ijionai; ν. δ. οι Γ/^τ. fft ό ι'^ίό^, ν. 6. πτωχ. 
ίϊμί. Ps. 70. ab iiiitio additur ζ/όίκ, χαΟίσματα Ί}', ναλμός; tuni est τώ»• ΐ'ΐω;•, item τώ)• 
πρώτοι- (scd boc accentu) αϊ/μ. άνίττίγραηη,• παρ 'Εβραίοι•;, ν. 7. βοι^ϋό; μϋν χρατ., ν. 12. ό ififv 
1(01', ν. 13. ί/.).ίιπίτωπαι• , υ. 14. ϊλπιώ ϊπι σι-', ν. 1:). «;'i<j'j'tP.ir et γραμμάτια; , ν. 17. ό ί'ίΓ/!,• μον, α 
ίδιδαξα; /«t ct με'/ρι τον ινι-, V. 18. γι'/ρω;, tuiii ό iUo,• /<οΐ', ίω> οι' ct τ;/ j-tifYi πύσΐ], ν. 19. ί'ω,• τωι- 
νΐ!•ιΌτοιι; α Ιπ. μοι, Υ. 20. οιη. πάλιι, ν. 21. est /πλ. tff' t/if' τ. μεγαΐωανιψ- σον, ν. 22. ίξθ|ΐ/. σοι ΐν 
λαοί,- y.imi et tfny.tvtai, ν. 23. (ί;«/.λ(«ίΤίτ«( ct iI'(i/J.(.). Ps. 71. luscribitur ψαλμό; ti•; .Σαλομο)!• 
(ita prorsus). VtT.su 3. est τω /.«ω κ«ϊ ί»' pOij. δν/.αιηβνη,ι' y.ijiid, ν. 6. αταγών /^ ατά^οΐ'σα tVi 33 

T//i }';,-, ν. S. άπο πηταιιώι-, V. 1'λ Θαι^ιβΰ^ ct y.iu η,ηηι, V. 11. ττύιτ. ο/ ,j«rr(P.. τ/,,• ;7,ν, V• 14. Tr> 
οιηιιιι ΐίΐ'ΓοΓ tc. αντώι\ ν. 1(J. oiu. vTTHjaijiK, ν. 17. ί'(7τ«ί, δκιιΐί'ηι, htvhiyijh^uoizc.i , ν. 18. ο iho;,• 
'Jcn>ai\l, ν. 1!J. ίνλογι,μύνν et /ί«ί t(V το;' («cocii. Post γή-αιτο adclitur (ViS(i, tum decst rf))-. Ps. 72. 
post ^^σ«Φ additur ώί;} Wiiot,• την 'yiuiftmv (sie). Vcrsu 1. est ri; y.uot^itc, v. <j. // mtoi^q laiic ti,- 
Tt/.iK, tuill nniitfJalloiTd et iiwToir, V. 7. !^ιί^λί>(>ΰια-, ν. 1-. οί'το/ αμαρτωλοί, V. 15. !fivr\>tT),-Aai, 
V. IG. ίηόπιόν μιιν, V. 17. ί'ω^• οί' ct κ«ί σΐ'ΐοϊ ί. r. ϊσ/. («νοΗ•, ν. 18. ύολιότ. KmJ)' ti)•. αυτ. καχύ, 
ν. ΙίΛ i(V Ιοι]μωπιι• ί'ξύττιπ'/ ιξΛιηοι•, V. 21. 'ότι iif/.nvOii, ν. 22. iytii}(h^i; ν. 24. ;<(« ϊ)•, V. 2Η. τον 
ΐξαγγ- μί- Ps. 73. ν. 1. ό fltos' άποισω, ν. 2. ('/(ί,ι'Λ;) et ίπ αί'τφ, ν. 3. ίΐ• τοι «j7';) σοΐ', ν. ο. n^ τ. 
tSixV))•, ν. (j. 7. ι)ί'<). «iV/]!,•' tn-i ctc. (Λ ν. 7. rrfui' iiV τι,ι- -//'r ijic,i V. 8. α'ι βνγγύ-και ct &(>{ κκί 
■λΐι.ταπανβωμίν 7τύπ<(^• τ. Ήαιτ. τον &tov άπό τ. γ., ν. ί'• τα πι^μ. αντοιν, V. 14. τ/,)• y.tcfal/ii; ν. Ib. qav- 
ύΐν y.ul Ί'ιλιοι;, ν. 17. tuij ϋν ΐπίαίία^ αντά, V. 18. ΰΐπ. 7;^» X7. ιτοί», ν. 19. οί ίσκοτίύμήνι , ν. 21. olll. 
και priu.s, ν. 22. τον οηιδιαμην βον τον, ν. 23. οίχίτώΐ' et άιι-'βΐι, ouiissis ττοίι,' οκ 1ιι niie adu. 
cV)S«. P.S. 74. inscribitur υ^άμ. τοι \4euq , omissis reliquis. Vcrsu 2. Ι'ξομ. ooi y.ai, ν. 3. f;r.) 
ad priora traliitur, v. 4. oi y.aToix. fV «iV;] et oin. ί/ιίιίι. , ν. 5. est παοατομΰτί, ν. b. κκ/ ^(i^ λι^λ., 
ν. 7. ίξ ί'ξόίοιι•, ν. Κ). πνιίΛύσω ot ro κί-'(ΐ«ν Ps. 75. vv. 4 et ΚΛ deest Λ(ίΐ/)., ν. 7. list 70iV 
ΐπττοι^, ν. 8. (ί.το TOrt ; όί//ί^ ffius ν. 10. π(ΐαίΐς τϊ,^; jv^-. Ps. 7ΰ. ν. 1. ']ίίιί)ονμ, ν. 2. ί'ζί:'χί;(4ξ«, 
f/fO);] ^«)ί' /Τοΰϊ', ν. 4. i/vqoai&iii-, νν. 4, 1(_•, 16. deest Λ(ίι/'., ν. δ. ψνλακα^• ο/ ocjOali-m μον, ν. 7. 
iay.alt , ν. 9. το ί'λ. «iVoii «ποχόι/'ί/; ανητΐλίβα (οιμα άττο γα•. nV j'i<'i:(a', ν. III. μί^ tm).., ν. 1<. οιη 
κ«(' se(.amduin, ν. 18. n).!,!hns, ν. 19. «ί «στο. αντον, ν. 2(λ «/ όύν»'. Post liune psalnmm addita 
haec: tili^qt τίίος τό μίαοι• τον ψαλτ7,οος. Ps. 77. Praemittitui•: χα&ίιματα ί, item η'ΐάμό^. 
Tum est τω ιόμιο, ν. 4. τοί y.voiov, ν. 5. όσα ιητ. et τοϊ• γηοο. αντά, ν. (3. υιη. οί, ν. 8. y.aTirvOvn 
τίμ• y.u()(Vav ίαντί,^;, ν. 9. 'Κηοαίμ (ita uljiquo), ct tO|o/s•, ν. 1<λ οί•κ i]^hv).i]Oi^nai; ν. 13. naotaTifitr, 
ν. 19. ίίπον, ν. 20. δνιαται, ν. 2<i. iV tj; ι<νιάμίΐ, V. 27. χιοΓ'Λ, V. 2S. fV μΐ:'σ(;>, ν. 29. ίηαγον, ν. 30. 
0111. (iiVojr secuuduui, ν. 31. ,τ/.ί/οσ/;•, ν. 32. f;7iVrT. fV Tok-, ν. 34. uTzty.Tnn- αντ., τυτί iSt^ijovr, 
V. 36. ίψ. αντόι; V. 46. τοϊν καοποίν, V. 48. fic χκλίί^κ;•, V. 51. παιτό,- ποιον αντών, V. ί)2. y.ai 
άνηγαγίΐ', ν. 5.3. ίττ ίλπι%, ν. .57. ι]{Η'τι^σαν, ν. 58. fV TOiV [lovioi^, V. 60. ακί^ι-ιομα ο κατίΓ,κψωαίΐ; 
V. 61. kV ;(ii'o«i,• (χΟρο)ΐ•, ν. 63. (niii}i](hjaai•, ν. 65. κκί Μκοαιπ., ν. 69. μονοκίιιωτοί, ν. 72. f/- T(«V 
(ΤΓΐώίσι. Ps. 78. Pi-aemittitur ίόξΐί, pro Li/ffurp est JuviS. Vcrsu 1. cst ώ, o;7(ooor/., v. 3. 
ojffii ί'ύωο, V. 4. 0)11. t(V, V. 6. fst fV/ T(i ii'j';/ et ;7;ώσκο)•Τ('., ν. 8. χι\//ί οΤί, ν. '.Ι. //■,'■ xt;• bis, ν. Ι•), τα 
tOn,, ν. 12. ίπταπλαβίοια, ν. 13. /](«iV iV, ν. 14. άνί>ομ. σοι ό ίΗό^. Ps. 79. Inscriptio .sic liabet: 
ψαλμο^• τω 'γ/ύάι) ώδη ποο.^ τον 1-ίπαν(ΐιον. Vcrsil 2. est 7Τ(^όβατον, V. 5. των διηλοιν, ν. 8. 0111. διαψ., 
V. 10. est ίπλι\οωΐΊί τ\ν ρ^ν, ν. 12. ποταμών, V. 13. αντί^•; ίν, V. 15. κκί ίπι\Άΐ:ΐΙ•ον. ucsiuit 17. 18. 

Quanuii quidem k-ctiouuiii pars iiiaxiina in midtis etiam (.■odii.'il)Us aliis iiivito Vati- 
eaiio tc.xtu iiiveuta ost; tauien pasKiiii iu nostro codice-leguiitur cuiii paucis aliis coiu- 
niuuia. Ita 50, 6. 51, 2. 52, 6. (ΐχΰ iSn).. f/(Vv) 54, 13. 56, 2. 59, 2. (άηπίχιιαί et fw. a• tij (7«().) 
61, 6. 64, 6. (fV ,'h/.?.. ί(«<κ««) 67, 1. is, 31. (roD ίκκλί,ΓΤ,'Κ) 68, 7. 69, 1. 70, 1. 18. 71, 6. 19. 
73, 2. 76, 18. 78, 1. 9. 79, 1. Insupcr obscrvavi, fonuas aliiiuas Alcxaiulriuas, (ραιο. iii 34 

plcrisque mutatiunem subierimt, in uostro codice fideliter servatas. Eiusmodi est ίίττία• 
03 6. 70, 8. 72, 11. 73, 8; item hlna 12, 13. Pertinent huc etiam formae άπίχηηι• 77, 34. 
ooviuy 56, 7. (iioivfi^aici 63, 7. Neque negligendi simt alii loci, ubi plerisque dissentientibus 
Vaticanam lectiuneni cuntinnat, ut 64, 11. τονί (α'/.α•/.ας 70, 8. γι,ρονϊ 70, 13. τΐίριβαΏ^α&ωσαν 
73, 14. σι• ffi';tV//(U'«,• 77, 28. ϊπίτπΰον. 

Cod. Tiscli. \Ί. Constat Λ -ariis fuliis niembrauaceis tredecim, iincialium codicum 
septein reliquu.s. 

A: duo fiilia formae maximae, litteris unc-ialibus iioni saeculi scrijjta. SimOes 
scriptiiras depiiixit Montfaucon in Palaeogr. Gr. pag. 232. ex cod. Roman. Dioiiysii Areo- 
pagitae et pag. 252. ex codice in usum imperatori.s Basilii Macedonis scripto. Cixm eo 
quem secundo loco commeniuravi etiam magnitudo forinae oonvcnit, item textus dispo- 
sitio et interpuiK-tio. lu utiOque euim textus duabus columuis seriptus cst, qiiarum 
quacvis in nostro codice versus 4], in illo 40 complectitui•. luterpimgitiir veru in utroque 
ita ut punctiuii triplici modo i. e. ad summam, ad mediam, ad imam litteram adponatiu•. 
Textiis autem pertiuet ad vitam Gregorii Nazianzeni a GregOrio presbvtero eonscriptain. 
Quem antequam accuratius videamus, observaiiduui est boc fragmcuto noni saeeuli aliquid 
lucis afferri quaestioni de biogi-aphi Gregorii aetate. Certe enim Vossium, Henseheniiuii, 
PapebrocL•iuIn perperam medio oirciter saeculo decimo, midtoqiie rectius Combefisium 
atque editores Benedictinos octavo saeculo cum adscripsisse arguit. Cf. Gregor. Theol. 
opp. Paris. 1778. tom. 1. pag. CXXIV. Incipit fragmentiun nostrum fol. 1. a verbis τοϊν 
mauiovi /ii'i>wv. quae iu ed. Beued. leguutiir pag. CXXXVI. vcrsu eo ad cuius niargmem 
littera k apposita est. Ultima eius folii verba siint: τον,• τ/] πυλνσ/ιδίϊ (furma iu libris inss. 
frequenti pro πολισ/ιδι-ΐ) , qiiae 1. 1. pag. CXXXVIII. Λ -ersibus qiii litteras g et h appositas 
habent leguutur. Fol. 2. im.ipit αϊτών /ly.otOu. y.ia ■/.κ.τίβι^ν, ct". 1. 1. pag. CXLII. vcrsus eos 
quorum alteri littera e apposita est; iinitur vtirbis αντο•; 8i -/.αίπίο TiihyMinoti ;{«[/.iffoiV], cf. 1.1. 
CXLIV. versus eos duo quos proxime seqiiitiu• cui littera e adpicta est. In luiiversum 
probatiu• fraguieuto lioc autiquissimo sinceritas toxtiis in ed. Bened. expressi. Praeterea 
lectiones has notavi: pag. ΟΧΧΧ\Ί. confirmat bitiotim, p. CXXXVII. habet Ί^ηωϊ/.οϊ,• utrijoti 
κ y.ai ίαμιίιχοΐ,• y.ai fV.ij't/O/5-, item y.ui πάσης rivyyQuqty.),.; i-ii^Hi,; ;^ mjnciivyr]'; &7ff/^r«i pro δίχ^ηι-Μ, 
coulirmat y.ofuSil ηφ, (scriptum est Ιπι'/.ι^μμίιω et qvTUtn), liabet Ttniu πΰηίο- y.uy.iui , post ζίκ- 
;ί/^ρ((4 non addit μύ; (scriptuui 6}u χαϊ,ς) ; pag. CXXXVllI. couiiriiiat mujutUTnaittci, ibidem 
habet τί%• ί'χ&οίί^ aiti^. άΐογ. x«< τον χήδ. dt, item άμα δί και, pavdlo post orn. κ«ί αντύ,-, iteni 
habet u\• μίτ'αον Ο^ίίς. Pag. CXLII. est χατί'βψ• siu.ta{fut et άποστα'λω at, p. CXLIII. δυ,ηπαηα- 
μ^ιονς et τά/α μη• κ«! αντί] (antea ex cod. corrige αημαίαν, item άπηστίοίΐσ&ία). Ααβίδ ut solet 
per compendiuin scribitur, quod sulveudum est JaviZ. Media pagina legitiu• ;,)• ovv onat• et 
i^uiiloi, ima ώ,' άγχίατηοι•;. Pag. CXLIV. est iV τοί,• τοιηνιοις et ώ τ/], ία/ίος. 

Β: folia duo magna priorum duorura similitudine. Forma paidlo minoi• est, mar- 35 

ginibus insuper rcscL-atis; quaovi.s coluinna 08 versus liabet. Scriptura paullu elegantior 
est, secl nulla re diffrrt (]uae aetatis diversitatem iiulicet; interpunctio jn-orsus eadem est. 
Textus, cui in margiue addita suiit sfhnlia, scripta ct ipsa uneialibus litteris, ad Grcgorii 
Nazianzeni orationcm iiV το ayutv nunyu purtinct, rpiao in editiiiuo Benedictina quadi'a- 
gesima quinta est ot vul. I. ]>ag. 845 sqq. legitur. Fol. 1. incipit [T(tv(jij\r>omi (sic) όντως τα 
μη Mtovfiiva' ff. 1. 1. pag. !^47. vcrs. 4. ct finitur verbis νπι-'στι,ηκι• λίψπρήτι,τί^, cf. ibidem pag. 
848. vcrs. 2. ab iniu. Fol. 2. incipit ό παούδκικκ οντ(κ. τω, quae vcrba iu initiuin cap. VIII. 
incidunt 1. 1. pag. 8Γ)(); iinitur &« /ίώί,>• ψνχηϊ pag. 852. Β. Legitur in his fragmentis 
p. 847. B. 7CJ Μωνα?! ct (nt rectc cditum cst) (ly.iayiMCfoi^aro^, C oix tx των κατ αντό, αλλ' ix 
m(i'i αντό (y.r/.uihojiinrir usque ΰηπιχίίοι,τοί'' τω δι- ά perieruut), item lhίr|ιύζ^τ^a, D est noihhut, 
y.ic&Hwti, (</Tfiij'(iv'iT«i, πη(ίβ<ψιλΗ. Ad τι γϊΊο όν liaec notata sunt: τι όντι αντώ -/.ατα την φνσιν 
ίττί'ωχΗ τ!) άπλ.ηνν thui. Extrcilio versu ciinfirraat ίπιζητήσωμίν , itera pag. 848. Α ro (7vut. 
IHirnv, Β cst ότια• ύ' f/V rm• 7.ύτω, sed f;,• τοι iu rasura scriptum fst et iu niargino adnotatur : 
f(V τα ιηλλοντα, itcin ad verba ni<nlii τίι παν in inargine adscriptuni est: f/c τα πιωύ.ί^όντα y.ai 
τι', [ήλλοντ^.. Lifra legitur Tn-qi/.DOdCfnuiio} τα ivv. Ad χκιιιήΐι^ hof si.'holii.iii legitur: yjrlh^vM 
iJyti τι) ayattiiv το τϊιν ί'να flfo)' άν((λόγως nfjog τα dty.Tiy.a τ /J μίταδώΰίΐ των αγα.Οών πλΐιΙ}ννίσ&αι.. 
Legitur καν ίν τοις ct ο κα'ι άλλοι τιΐΊ π[\ο, ad quac verlja notatur: ηΐμαι αντον άΟανάσιον λίγαν 
ίν τω (V λόγω ποός ιΐοκί'.νοί:,•. Item ad ποώτον μ/ν haec appusita sunt: ττκ/ι δΐιμιονηγίας τών 
ονιιανι'ων &νν(ψίων, y.ai aijinnv όιτι y.ui πρη ηαντοϊ την ορωμίνον τηντον κοσμον ταντας νποβτι^ναί ^ι^αιν. 
Pag. 850. D cst τΛαοτι-'ρων. Αά τάς γλ. ο! {^ίομ/ψιι scholion appositum erat cuius haec tan- 
tum verba supiTsunt: ρκιΤίλΛΊ/,^ πολλάς αντιορ/^σας α\• το ...ον τΐ,ς ytrhOKo^ γωοηον {ΐ'πη: Ε cst 
ii^ μόνι^ς ίττι^ΐαίναν ot ])ag. .S51. Α pergitiii• ii.ccf. τους τιμ• ι'ξιν TiP.fforaioiv. Ibidcni est ro/V απαλοϊς 
ίητι ct nhiVii.voTtiii'.. Ad .70) γάο liutatur: i'/»/} γαρ tj τον ττροπάτορος' ιί^ον i^ ϋιανοια aaqhi^ i^ τον 
πατρός' ότι τιι τον άϊ^άμ ..ρός.. το γή'ος τοντο ηΐ',ρατι^ρίϊ fv τταπη: Itein ad ααρκα: ζΐιτίιβίΐς ττύΐς 
(ita videtur) /^Λ/, Ηπό)ν αί•τός (videtur) οάρκίί y.aJ πνίνμα κιυ ίίΐ^ς ( videtnrj, μ")• ι\ρματίνονς χιτώ- 
νας κΐίΐ παχντί'ραν πάρκα, (μ,σ'ίν (vSi-l^velhd. Iteni ad ι'ηως quud praeccdit: ίκόλαπίν αντη ο πΐίτι^ρ 
ν.α) ΐινκ άπίίμ\νατο α'πών το ίσως' καλώς δί Ητΐίν τιμ• τιαχυτί'ραν' πχα γαρ ο αδαμ και ττριν αμαρτίϊν 

(scriptum est -«Γ) ΰάρκα' άλΧ ου Pag. 851. Ε est τοϋ άρχίτνηον κάλλους, et in margine 

adlintatur: ΐκτνπωμα βιιραγίς, νπογραμμι'ις. 

C: fulia tria forraae quartae, quavis pagina 2<) vcrsibus continuis scripta, una tan- 
tum ad margincs Ihiea ducta. Scriptura maiorem duobns fraginentis Α et Β antiquitatein 
pnidit; vidutur septiiiKj sa(!culi) adscribciida esse: quac quideiii opiiiio etiaiu imperfecta 
spiritiiuiii ct arcontuuni ratioiie coniirmatur. Textu.s ad duas linmilias diebus fcstis habi- 
tas pcrtiiict: ιρηκί etiaiiisi iaiu editao fuoriiit, quod lum satis scio, tamrn liaec fragmenta 
pro tauta a)itiquitatis laude digna videntur quae pleiie transsciubamus. Fol. 1 : flt παρ 
αντον. ττώς (ita \i(l('titi•) Οίοδι'δακτον κι^ρναύα τιμ' τών τι-'κνων ί'μων ώδιμ: ως και ο μακάριος δαδ 
προίκί^ρνξίν λ.ι-'γοιν' ίκ στόματος νι^πίων και ϋΐιλα^όντων κατι^ρτίβω αινον' Η τοιννν τ/,ΐ' oiynoTija 36 

ouoXovoirTti.' Toir Tt /.ιων. avyy.tna&tcitt ■/.ai η, oauniji xai τι/ &Κ)γιω(!ία• ;] ώ^• )»ΰύγαί>ηι y.ia qr/.iiSi^• 
μιοι- fitTic r;~,• Μ'ίΤίρ'κ'κ^• y.ici τοίν τιαίδα^• ι,μΐι- γίίηι'ααΰ^ί' tfim.; τούτοι.,• Gvyyontvecoiai' ι^ια-ΰ• y.ui 
ανηηιιτάηωιαι' ι,ια^'; y-"-' αΐΊ-άπωμίν τ/] 'λιαΠι γλωπηι^. το ι/,βμιί το ny/ujy.or• το utoSiti^uy.Toi' το (hiwt- 
στοι' ((ντίΐ'ι Ί^μών πιιοιίίοιτ,η' icvtoi y.ai nnoaiu(fo>n^novr,iv τη y.unor αημίί ο, ο y.g ididnin- «ΐ'τοιν 
ί.Τί-ίΛι τοντο Γίϊ-' /|i(.w/«,• το t:Ti'nijioi' floTt -αο ainuMv ini^iTiinn• τω iioi. y.ai tuj^ (c/yio.uu• ντίίδίξατο 
τον 7Τ{ιο i'Jo'jvb)y Ihor cu^• ^\iiCjo,•. mu Tor Otoi- ι^νίογι^πίτΐ ο noiu^ivTi,.' —ι^μίοον (V αιτι πρίβιίΐ'τίοωΐ' 
άντωμόιοιν (11 ,τιίΓΛ,• νπι,ιι,,ηκι- τω aiji ω>• σιμίων. y.ai τα κλιιδι^ νττίατοωσιίΐ• y.tci ("κ ihoi' ιμΟ.ηγι^ακΓ. , 

τοι• ini πώ'/.ον οι,• t,7( ίίί^κίιοί' χίυον^ιμ. y.tcuijitror' ilr,aira τω νιω δκδ' ιν/Μ'/ι^μι-ι-η^ ο κ^/όμαο^ hi• 
ονόματι y.v' {('/.ο-ν,/ι/ίτι,• ο tx '&V &^ 7ΐι>ο αιώνων' ο (ίασιλα;' . ■ . 

Fol. 2. Tt&i^y.a- άναμί'σον του ίξαπατίβαντη^ y.ai τον ίΐαπατι^Οι-ντυ^. τι^ηι^πιν ynja/.i^,• y.a.i τιτί'η- 
5v,s•. y.uya) νϊ•ν καΙΙιιπλίζο] y.ara τον Λκίκοίτη» τι^ν Tooyiitinav πτί'οναν. τιιν μι^y.^τι /oi/.tvnv τι^^• tvOtia,• 
όδον' Ιδον y.iiTi]oTi(ia νμών τα ϊχνι^ πατίΐν ίπύνω o(jirtor y.ia ακοοπίων χαι ίπι πάααν τι,ν δνναμιν τον 
r/Jtijin: y.c.i ονδίν νμΰί ον μι, άδιχι^σωοιν' tv νπίοΐι^ανιία y.aOtiltv το ΐ'ΐί'ο^' το? yijtvov^ ποωτοπλιίστον. 
ιΊ Wittvoiuii,• τ/|<• ίπαοβιν. tv Ttijnvi^ τι, n-: αλ /.ij.ov^• ταπανωΰΐι y.uTiu.tavaTir αντον το ()ηναγμα' ταντι^ν 
,ταντι (jlhvii ι/ίΠίΛίόίκτί ' Α';•(ο κ,• ο διδον^• χάηιν zo/V Taniivoqooaiv. y.ai avTnaiiCiootvo.; τοϊ^ ΐ'.τίίΐ;,- 
Cfavoi^' Ι'γω κ,• tyti\ion• δόίαν τοΰ• TajTtinHjijoniv. y.ai ρ'&λΐ'ίΤίτοι/ίΐΌ»•, v:rtiji/j άνηι•^•' ,τΐί,•, ο iiii^ojj• 
f αντον ταττΓίνωϋί^Οίται. y.ai ο ταπίΐνων (αντον ΐ'ΐ/'ωίί/,ιΤίτιίΓ Ιια τοντο ίγω νμΐν (νζί/Μ>μαι. αγαπάν 
ά/./.ι/Λη\•' tv τοντω ■νώσονται παντί,: οτι ιμον μαχίι,ται ΚίΤί. ίαν αγαπι,ν ί/ί,τί fv «λλ;,/.θί,•' ΙΙαλιν 
ίηω' oijaTi ayanijoi. πι /.iy.ov τ/,^• τταοονσι,^' κΛιίοΐ' ijii -οΐί.- το αξκομα. /Τ/ιο? ταντι^ν τι^ν ^tnicfavnav 
ήμΐν τα ίοοταζόιανα' &ν παοονσιαν. 

Fol. 3. Λ ιΊ^ω ι^μΐν γιν^α&ω ί} ί^ίία χαοΐϊ- tnuivi^othioiv tv αγιοιτάπι nuvijvoti τών ivaycov' " 

Toiyaoovv μίταλαμ^άνοιμίν /|/«(V τί^«' «ΐ'Τίύ'ω;^,• nωμ(C. Τί%' Λ ί,,κκ, (ν τω ι^μίτι-οω ηνοαματι ακι^νοισαπι^,,•. 
ώ,• (fifiiv Ό ΰίαπίηιιι^ ϊωάννι^^' Οτι ι^ Γ(ο;, eqavtoioihi' y.ui avfli,: χαι ο iV '/.oyiK riaot fytvtTO y.ai foy.i^- 
νωκν. .TOJs f(V ζο)ι^ν αιώνιον κιονττίται tv ι,μΐν. ο,• ίΰτιν ο /,• ο iy τον ι'Ί• τον ζώντος' ο ίί,• π,,' ayia..• 
τοιάδικ•' y.ai τιίνομι-ν αντον το αίμα το ayiov. ti',• ϊλαημον των ijHTtocov παοαπτωμίίτιον. y.ai μι-ΐϊίξιν τι^.; 
ίν (ίΐτώ aflavania,•' πιατίνοντί^ αιια- οτι πίο αντο^• nt/.n noiv^ y.ai Οναία.' n.vTo^ ο ττοοοι^^οων y.ai 
TtQOCtVftoofUvo^. y.ici δίχόμίνο^•' μι^ διαιοονντί^ κ, δνο ποοβωπα τ;,)• ϋίίαν y.ai αδιαιίπαητον. y.ai ttijo^ yf 
τοίτο άβνγχντην ί'νωηιν τον tvb,• τ/%' παντίμον τοιι'ώο^' ω ij δόία yai ποοακννι^βι^ ανν ηοι y.ai αγίω πνι 
f(V τοίν ('.7ΐΐ:]οάντον^ (αωνα^; των] (αώνοιν αμί^νΐ 

llaec omnia, iiisi fallur, ciusmodi snut ut nemineni mai;'is quani Aiulrcam Ilierusoly- 
mitamuu sive Creteusem, qui medio saoculo septimo claruit, auctoreiii prudant. Ad 
ipsas homilias a Gallandio in BibliotL•ecam veteriim pati'um tom. XIII. receptas liace 
fragnienta non pertinent, quamquam passim similia leguntur. 

D: folia duo formae quartae, madore et veterno niale aflecta, iiassim ctiara lacerata, 
deformata ctiain inde quod codici alius lurniae acH'omodata et agglutinata iuerant. 
iScriptura noni saeciui esse videtur; spiritus et acccntus saepc dosiderautm•, sed etiam qvii 
adscripti simt vix cerni possimt. Nusquam plus erroriun ex itacismo et penimtatiune 37 similiuiii littrraruni vidi; coinparari tamen pussunt ijuae tertia nianu eiusclcni noni saeculi 
iu coiliecm Epliraciiii i^yri resc-rijitnm illata sunt. Versus quavis pagina 29 scripti siuit. 
Prima j)aa:iiia iiule a secuiulu vcrsu liace lei^i: 1 rwr ■/.K.Tc.qonn^aK.iTt^•• ,τίιι/, tac.rTMi' 

y.a• y.at αντιι ό'ί,οκοιτί,•• (fco^nciur μη 

fg;7,(5/,0)5.• ίπιπταΟίΐ ι^μιμ• η /,;««« ε 

5 Y.tiru- y.ai ivoiOtmr,• γηιμιηι y.c.i τιΊι: 

TZOiiDi y.(u ατιαίΐι'.ύχίναατιη kcitm\•.... i/'i'i//n'>(i' τω ι'.ί-τω yuij ί,τκί'οι- 

xt ir 7fs• ',,'"■('*!.■ T(ii' 1X01(1. ίΐηΟΐιΠί• y.ta 

tni^ioi- ΐ)(ψ(ηΗ' y.ai ίγίψηύχιιιτω- 

10 ίποληνι•• ί,;Ό)<)«Γοι•• (ίχηΐϊ ον ίλΟων 
II y.iCTic /.λνσμυ,• ((πιάτα•; ιιπιιλίύίΐ- 

12 θαιμκητοι γκη ;,!• τω ποκγμκ kSujjoi Ε: fulia duo tViriua quarta niiiiuri, (jiiavis pagina viT.-iilius 24 cuiiscripta. .Scriptura 
decimum saecuhiin iiidicat, medium quidilam teneiis inter uuciale geuus et niinuseuluni, 
qualis fere est coilicis Moiiacensis olini Ingolst. (pii apiul fnticos evaiigelionim X iliL-itur; 
proxime vero accedit cudici Lugdimensi Batavo m•. 243. uliin Sualigeri , qui luetiunes 
varias biblicas Graece et Arabice scriptas cuutiuet. Fragiueiituin iiostruni ad c-odicem 
liturgieum olim pertiiiuit. Ita ipsa prima pagina haec leguutur: 
d γ λίΰιιι- iir, κπίίοικι^ικβκι-: 
ΙΙαίϋί;- ίίοώ,• ρλ((στι[η((ΐτί;- y.ui ανικιζιΟίν 
Tf«•• /Τί'.ύν»• y.i(Ti( νόμοι- ^i(ifii(yco-/iJh'iTt; 
νττη ίλίκζΰοον ΐΊίμι^μω; idV.i^aKin;. y.Ki 
KiTiii/fii' τκ.• ,j'()(7.('.s. παπκ; ti; yi^v χκτ^ττκ —ntvndi- Knfiiiior τν/ικιη- ni κ^ηκμ-ικιοι- ttoih 
«,τί-ο ϋίλίΐ;- y.ai (ΐη•/ιζ(ιι> ττλίΐοι- ijiti; τοΰ' διιγ 
μι'.πη• παν- μι^ιϊυλοκ• TTnihiutioi- τον; των ρΊί 
ίΐιίίΧϋ) liiy.tuHDc;- ττι,ίΗο Hmi'. μΰλλον (ίΙιιοίμίΟα- 
Μΐι τι;• νατί{>ηαΐι αημ<ιι(ιν. την καλοϋ τιοηη'να; 
μΐι τι; ΰι^ιικϋήτω• νττο τον μανιωι%ν; Videtiu• haee ώΛ' dii-i festu των α]ίων Μακκκ^ίίαων dc:itinata fuisse. 

F: fdliuiii uiuiiii iii 4", noiii vcl deciiiii i-aCLndi. Fragmentum ost leetioiiarii, cun- 
tiiieiis Hebi•. 1, ο — 12. Hunc textuni trus fcre coluinnas expleiitem, quaruin biiias (piacviii 
pagiua habet, cxuipiunt nutae liturgicac. Ceteruin praeter morem nihil rubro scriptuiii 
est. Quod fragmciitum quamvis erroribus ortliugraphicis scateat, litteris pruiiuuciatione 
similibus saepissime confusis, item acceutibus et spiritibus modo oiiiissis modo male 
positis, tamen proptcr raritatem lcctionariiirum (nun evaiigclistariuruiH) unelaliuni et 
quuin iiniimdla moineutimi criticuni habeaut, totum appouam. TOIV KUtdJTIbJV 

ijioiv• ty.Kthj 
atv iV ϋίξικ τι;; 
ΐαγκλησννη; f 
.5 ν ΐΊ,'•ίλί;(ν• τόπου 
τον y.iHTTOV ;-* 
νιιμίνο;• των γα /.((Ι ,Ύΐιιιπκν 
νι^ακτυοαν ((ντο'> 
ϊΐάντί; άγγύοι 
ϋν y.ai TiQo; μίν 
τον; (ΐγγΑον; )J 
γα η ποιων τον; 
ic/yt/.ov; αντιιν ; πον y.iii αν ν.ατιω 
χκ; y.t τι^ν γι^ν 
ίίΗμίλίοσα; και 
ί'ργα των χει. 
ηών ΰον ησιν 
οι ιιννοι ιατοϊ 
απολοννται σοΐ 38 κ;•;.ν.θ)ΐ•• οιτ'-»' 

ιυ !7(ί» «ί'ζοίν /;«ί 

όιημιι. τιΊί; γαρ 
ίΐπκ- πητί τών 
('.γγΛοιι- i's μην 
15 ί? '^ν- ί'ι'ώ ΰι^ικ 

nllf γί•ίΙΊΊ//.(( 

nt- -/ΜΙ ηαλι,ΐ'• f 
γω taojii αυτώ 
iiV ηοι'ί y-Ki «('ΤΌ," 

20 ΜΤί ιικι ίκ• VI' ο 
Π'.ι (ί; παλ/,ΐ' n 
ηαγάγι, τον προ 
τότη/.ηΐ' fii τι^ι• 

24 nr/.ov/iin^v ).t nra'• v.ai τοι\• λα <V ί/(ί»ί';ν,\,•• 

^ rociijOiv ι'.ντην A<u Trarrt^• tos 

ττνρο^ cjKoya ϊμί'.τιοι• niO.t 

ηρο^ dt τον VI• ο αΟι^ποιτι και 

Αροΐίκ ηον (ι &~• ΐκ ου/] πίηιρολίον 

Tor ((ΐθ)ΐΊ'. τον f).iiii^• αντον^• 

(ίκοίο.-- (xi.xVis• y.ci α'ύ.ιι.γίποι• 

ά&ντι,το>: ι] ρά τια- αοι t^i <> ι'.ν 

βδοί Tt/i• βασιλίί 7ΐκ• ίί γ.ιυ τα. f 

«ι? em.' i^anifia•: τΐ/ αον ονχ t 

διχαιοηνί'/ιΐ' y.di y.).)jii<ovai : — 

ffii^ni^di'.^ (ΐ.ιοιιι 
(ί) δια τοντο) 
ϋχρι^ο^Ί' ot ο If^• 
ο &ς σον ί'λαιοι- 
άγαλλιαπίο.: πα 
ρα τοι\• ιΐίτιιχον 

(τ: fulium unum in 4'^, fragmcntum libri liturgici. Soripturft decimi fere saeculi 
praetcr titulos nibros prorsus cvauuit; videtur membrana spongiam subisse ut rescribere- 
tur. Chcmicis adbiliitis hacc legi: y.aitifMiiTiji καρδία,• ϊί-ρο7τρ;πώ..•[ιι]πυδω tviainiv,- y.id παρρι^- 
(ΐίαι- ΐ/(<ιν προ•; &ι- πρκιβΗΉ ΓιΟίΚΐ^ναι τα•: Wv/ji^: 

CikI. Tisch. VII. Cudi'X est cbartaceus folioruin 33 in 4*', ab liuniiue Graeco 
quarti ducimi saecidi SL-riptus. .Scriptura admodum siinilis est speciniini a Muiitcfalcoiiio 
Palaoogr. Gr. p. 3l'li. num. IV. ex codice Coll). 845, cui annus Christi 1272. subscriptus 
est, cxbibito. Contiiict libidlos varios Aristidis, Plutnrchi, Libanii, Nicephori Gregorac. 
Fol. 1 — "i. legitur άριητίίδον παιγ/νρικη•; ίι• κνζίκω πίρ) τοϊ• ηων. '^Ιπαπι μη• ω^ ίγω νομίζω προ- 
(jaen^ ν/.αιαι τον Ιή'ίΐν usque κια Ί'πμ^ μίτρι'ω^ r/n Est igitur integra oratio i|uac in editione 
Diudortii Lip.s. 1S29. vol. 1. pag. 382 sqq. legitur. Hpecimiiia lectionis codicis ndstri bacc 
sunt: 23t>, 2. τό Τθ 3. ποηηια 4. ηιιι) δΐ μαυατα ίλ y.av tou• ct δο /.iirni ' μι, ori 1:). πλίίο) παρι-χίΐ 
16. πο)1αχό&ίν 237, 5. τί (Ιρχϊ,•; αρ'ξ. y.ai n\: τοιο'ντ. ts ί'ψα τον οΐκ. et τϊ^ν ίΐι-'αιν αντί,,• tvlhv 7. ovTco 
et καΟιύτ. δι κ,- 11. άπάιτύ)ν ovnim λίίπονσιν 12. ονρια ct f(jH'T;-> 1Γ). πΛοπονι]ηον 1<). // πην γί 17. 
/7(10,- τ'ι^ν κ"ί7ίο 20. κατίίλψΐίν -Ο^, 2. πλιοίμον ct μί/.ιπτον •/( y.ai γαρ. 4. ανΠι vi πίπλι^ροιχίν. 

Fol. 5 — 7. αντηκράτορι καίηαρι μάρκω ανρι^λίίο άντοινίνο) Πίβαύτώ' και αντηκρατορι καιααρι 
λονκιΌ, α.νρι,λίω κομόδω σ^βudτώ, αίλιο.,• αρίήτίίδΐις χαίρίΐν. ILr• inscriptiono praeposita incipit 
textus ΙΙρότίρον μΗ' (Ο Ο^ίΐότατηι βαβιλπ^ vt tinitur «λλοι,• Tt κια ;];■ orii πώπητ αν Ί^Ιπιβίν. Lst 
ϊπιατο).!. nn/i Σμί'ρνι^,• apud Dindiii-tiuin 1. 1. ρ. 7ΐ)2 sqq. .512, 8. legitui• ίτι-'ραν ό δαίμων et νπό- 
Otaiv ί'δωκί ':). Ί^-μμονίας Γ/καΙΙώπιημα 11. τοι 12. αίίί. Ιιι fine hgltm• ηνγ-/νώσί:σΟΐ:- οίδ' οτι ποΏ.ά 
τοι και πάρα τψ> etc. 39 

Fol. 7 — '.•. τοί' icvTiiu /T('J.)/t.)(Vi< ί'π) ufivijvi^, (.'t'. Dimlnrf 1. 1. p.4l."J. Ineipit Ίψο) iV ώ taint^ 
i'JJ./,)fc ct uuitur iV t)lifi( ivr Sl y.ii) νηηοην. Cirea ϋποιπ in cod. nostry est tU.i\rnii, itein τύνδα 
r. oiy.muni• ι^μη• btvT. ilfnii: Tt y.iii jjt|j'«(OT.wifijr' ίτζι π. μ. tff/ii. κκι δηξι,, postea iircj (V τ/. 

Fol. ',) — IG. logitur 7ΐλ<Η'τύι_ιχ<η< πώ^ ar Tis ('.icl^onii πίντην 7Τηοχόπτ()ΐ•τ(κ (π uatTii- Initiuiu 
Tfl,' τώι• λόγωι• ω αόϋβΐί anty.wii• αώύϋ τψ• αντηι< ^ΊΛτίΟΐ'ΐηιιιν π{ΐιιϊ άοίτι^ν nvviaeih^mv. Finis iwf() 
ην τον πηλνκλατον οιωμίΟα. λί'γκν, oic ίΰτι χιύ.ίπωτιιτον το f/ijor o/s' αν n^ ιιννχα ο /r/^P.ot,• Μρικιμαι. 
IIoc textu eum cditioiir ^VyttlΊlL•;R•llialla enllati.i liacc notavi: Ed. I. p. 287. πΰηη• ί, y.ay.la 
ms. ?/ κ«κ. ^ι/.ιτί.• ed. jio//^ ms. «i• jTo/iy; od. (/niii r;^,• iir. «ti' iiis. iai τ. «τ. «iV. : ρ. 2>>S. cd. τηϋ 
σώμ. av((on. ms. ur. τιιϊ' αωμ.: auto άν ποιν/.ίιπτ. ηιιπ iiitcrpungitm•: cd. fV roiV (/ίλ. fncyy. etc. 
ins. fV ro') ι/ίλ. (ΐιτά πηακοττι^ν οιτ/ τίΐκ niiiiy.onJ^^ αιαΟ. ΐ'πιιλίιΤΤτίον, l•! μι^δύ•: cd. «λΓ (ί'/οί ins. άχοι 
&'; ed. uy.tioH iiis. uy.uw,: ρ. lf'^1•. ed. μίτα^ίκλών ius. μ.•^τ((βΐ(1ιιι ΐ'.ν: cd. ι</ί(ί ins. (ίλλιί; ed. (<;το- 
ττΗμνμ lus. ϊ/.ππμνγί: cd. 7iU'7(i uis. τοιν τΐίντί'.: cil. (κι/το) lu^i. 0ίΆ/;7(0 ." ed. ro; χι<η< liis. ro κ«7(<; 
od. γιναμι-'νι^ν ilis. γιγνομ.: cd. /," (i)' tif fmro) ui^. uiil. (ΐ/: ]). 2'JI ). ed. liv)•. (ίιτοί'' liis. ((;■)•. ίί'.ί'τήν: 
od. ay.c.ou ίιιΊ. HVTiiv m.s. ιίκκοί] Λκλ. ιίντόν: ed. ^τι^ιγκ- ατάϋμι^ ms. π-ίΐ. αταίίμι,ν: ρ. 2ί.•1. ed. fV;(. 
«rjfo. nis. (ί(/ο. fiT;(.; ed. απ αντ^^,• iiis. ίι.τ" (άιτι^,•: ed. χακοδαίμ. ins. rok' /«««Λ•' i'd. (γγινόμίνοί' 
ms. ποοσγινόμ.: C'd. tWi τοι• λ(ί;•ΐ)Γ ηΐίί. υιπ. (ντή. 

Fol. 1G. scquitur nw aimw ntoi παλνηηαγμηονη^^. Iiiitiuiu: '^-Ιπνιινν ι] ay.oTtiv^i^v ι] δνηχα'- 
μίοαν oiy.iiU• ^ / (ΐίκόύ'/, . Fillis : ιΊμιιίοτι,τα y.c.i ανγγήΊτίαν Tiw ί,Τ(Τΐ,&ί';(ΐ<70^•. Folia liuius Ct ultimi 

libelli coufusa suiit. Λ ίυΙίι:> 21. ό (<ί άηι^)1ΐ'.)μι-'νίΐ.; 7/],• voeiw pergcuduiii est ail 1Ί)1. 33. τιατ/,, 
Y.ui φνΐίΐ πηά(κ: 

Fdl. 24 — 28. aljS(pio iii.scriptiuiiu liaee lcguntur: Μίτά ru ίν χίΐηοινκ'α, φίλιππα.; i'l!ji,f<t 
τον δι^μοοίΐίνι^ν' ο δι^μο.; ι^τι^πί π,-'ντί l|μ^'oιu t(,• &iauy.nl'iv' ίν ταιηαι.; ο δι^ιοβΟίνι^^, tuvTov ττρούιη•- 
γί'λλίΐ. Pertinet ad Libanii di/claiuatioues (μίλί'τα^); cf. cd. Reisk. vul. IV. |iag•. ^17 sqq. 
Initium: "Ov μίν ιβονλόμι,ν τοόπον άπο&ανΰν, fiuis ΐγω 6e ομννων τα νμίτί(ΐ('. κατοΩΟώματα. 

F<il. 28 — 30. τον αοίμοτάτον χαι λογιωτάτον '/.νριΌν vixiiCfoiiov την γοι,'/οιιΰ λό;'0> ποο(;(μ•)η^μα- 
τικο•; i/c τον [Ιασιλπί. Iiicipit ii^• λίαν /,(^ίν y.ai rfiaSno^ ί^μίν fnaviy^ti,• r/. των rriiina.ifiv ίΐίΐότατί 
ρ'ίίσιΡ.ίί•, ft tililtur: ινα y.ui τοις ντη^χόοις roiV r.iiU Hi μακ^α.; iVi«i'7(o;• ^tQioSnVi m, avv/^fitntha. 

Ful. 31. altera μαλίτιι Libanii lcgitur, cuius tlieuia hoc ost: ίχων τις γνναϊ/.α y.a) ων νπο 
ττατοι «/ΤκΝ/|((ί,(7ί/•' tytvtTo νπο λι^ιίταϊς' ι-γηαΛ'ί ττοος τον ττατΗ^α IvOjjai Stontvo^' ο cV ονχ vniy/.ov- 
atv ote. Cf. apud KL'iskiuin νυΐ. IV. pag•. (13',• s(pp Indu a iolio 32. a VL'rl)i.'< fV δάχονβιν' 
Ό (ίί άντι porgruduiu cst ad t'ul. 22. τοντοιν or/. ίσκ>:'ψατο παοαμιΟίαν. Fiuitur declaiuatio 
fol. 24. verso vurbo τίίΐνί^ξομαι. 

Prioris dcclaraationis textus liis loctioiiibus diilVTt a tcxtu Kei.skii: 
yi7 Fd.^^^j . Ms. Ed. Ms. 

o.a. (i!T(illavtiv α^ιοϊ ίο,ντον πηοβίίγγίλλα S. ινα τοΐ'το μινν μ.οι ινα γονν μοι τοντο 

1. (Ο aiS(jii• ^iiliiVuioi (illl. 11. ur/ni τον vvv /"■/(" ""''' 

*) Noii ι•αι•;ι suiit per eiTorcm ini])ri'ss:i, ut p. Slli. U. ;τηο^ τω ΚΊ. Λιατι/ΐίααιτί^ oi. ίι•\Ίθιρ•αίωι•. 40 8. 
13. 
14. 
21. 
24. 
26. 

34. 
34. 10. 

14. 
15. 

20. 
23. 
3G. Ed. 

ηη^ί ιιιι',ί 
818. 
/itv fi(/ 

7(Γ) 70 [Vorti^Mil 
qUMl&QOJTTU'..:. CTTO- 

■i)ann- f-iV 
Οιαύταν y.riiniy 

Tf%' wjtTj;^ 7ί%• Μιλτ. 

21-'. /Τολ/.Ι'.ΖΚ• l''/((iJi• 

819. 

ίπταίν.ίύ.λπϊ 
αίχικΰ.ωτα 
τιμ- '^■ίΟι;ιαι'ων 
tr:7tnvi('.y.tr 
δί-'ξαηϊΗ ταντι^Ρ 

π{ΐηΰ. iKC/.n. 
UTTia/.uioiKii 
u/lu 
820. 
άλλα y.ai Ms. 

om. /ifV 

τοϊ'Το tinih^iia 

q ιλιυ()(_ι(οπίΐ(ς άπο &u- 

ΐίϊι. kV 
Οαιύτοί' τΐίΐοαι• 

7)%• (<i)fr;;,• μιλτ. 
viib')!• πολλάκις 

iiTuvf>ii tni τώι• ηοων 

TTIJO^ 

f^TTC.iy.ictifi' 
((ί/ιιύ/χοτηι 
τών ('.ΰι^ΐΊΐκοι• 
fa^iovSuuti• 
ταντψ &ϊ«σί?ί 
iji^aiiJh, πολλά•;. TTijo&t- 
Ctuiaf μαχηΐίΐ'. 
απαλλάιΊΓ,ομαι 
(0.y. αι 

Ed. 


Ms. 


28. 


τ/].' νπαΟίσίω^ 


τΙ,; HiaOtnta; 


28. 


fljf' /^5 (',"«5 


icf' ί,ς ι, μας 


30. 


ntTtwy.lien' 


καταπίπωχόοι 33. ό Ι^ονλο; ο βιο^βιιοη; 
>^22. 

ο. Γ(ΐ(|Λί/./.οϊ)• 
fjiu' y.iMTil 
TdvTMV y.i'.i(iioi' 

OlllU i/X^COs 

;roo 7i,c roj)• 
(<;7ολλι'Γ0)ίΤίί)' 
μάλληι• ihar,aa&. 
70V ατιιΐιτι^'/ον 
y.iahirw^uia 
7τήιη•(α πιιΐΗ'. τον 
7/10,' y.ii( ηΐΊίβ. 
πόλη• 4. 
6.7. 

9. 
13. 
ο•) 

24. 

28. 
28. 
31. 
34. 
3δ. iVotJW 

(i kV 71'. α. c.iyifoo.• 
το? (Ίίον πΐΜαιηον- 

/oVoi,• 
u(fnr>t}(u 
uyttr 7IQ. νμϋς 
'yidi,ru!op; 7QVCfur 
821. 

y.uτιc/.tyltιπμn^ov.ί 
bay.irvoig 

0('&ύ• fTOi 

ττοηπι'ΐΊ^ <1>ιλιπ7ΐ(),• 
παη viitii• 
μικικόταη n τι', ΐ'.ι.κ. uiijaoni 

7I{I0I'.IIJ. 71) (JiOC 

HjhnOai 

TTii. νμ. λΓ/αι- 

70(V αΟι^ικίοι; 7ί)ί'Γ/(<)• 

χι'.τι(/.ίχλιμ!:Ίηι<.; 

πηοπίι/^ (μλίππω 
77ieo ιιιιι- 
μιι'.οοτκη 12. 
12. 
17. 
18. 
21. 
26. 
30. 
32. 
36. 823. 

70/ν tV (7(ι)/(. 

^Αϋι,ναίηι; 
uhih ινι• 
qi;a'ii• 
ύί'ΐαι 

;7/iO(7(iMi/.(0(7(iJ'Tfs' 

ρ'θ|•/.ίΐ'ίΓ(4( 

πίίι' 7•(0ί• (ίΙ'ΓΟΙ' (sed 

scribitiir κι^τκ.τί/τηοκ.) 
ό δοϊ-λη,• y.ia ο βαοβαοοί τοφ('./.0)ν 
οε κοί'.τίΐ 
τηίηων γ(ο;• xciooji' 

ff()0 7/|S' 

άπολλναϊΗοσαι• 
μΰ)1ον ι] ϋαισύσ&. 
τον ητοιιτυν 
y.iu.Anni^di'.!^ Ο ί'.ι 
π^'μιΡ. .Tf-o/ τον 
om. κιί/ 
7;τ)• πόλιν 

70(V f7C0;(. of 

oJ δι^ιόη&ίνί,• 
om. 

κίπΐ rlv 
g /, σι 

.τοοίτ«)•«/.Γσ«)Τί,• 

ρΌ|'/.):Γ«ί 

πί^ι! τά αντών 824. 

(Ο Ot^iTiii μον τον 

Tiijoi^aiTui' /(f 

7ί))' ΐαντον 
. άλλ' ϊν 
.31. ι/ 01•/• et άλλα 

τον ί^ιηχλονντο.• νμκί 

τικμιτιι,• ιοίΐίτια με τον 

ποοί^αεταί μον 

τ'ι,ν ΐ'.ντον 

αλλ' ίνα 

ίνα ονν ct ι\λΧ 

τον ί/ολ/.ι'/Γο,• νμί•; 

racf &ί'ντο.,• S25. ^*^• Ms. Ed. Vol. IV. p. (Wi: 41 Ms. 2 


t'/.('.|inr 
y.aivi'.•; 

0111. 


22. 


τηΐ'τωι• ΐ'τνχ. 
S2(;. 


ταιτ. Tior ι'.τν 


^ 


11. 


πι^ιιπι^λί'.-λίΐ 


>T«( 


ποαπι^λα-λίζίτί 


'.). 


//,/(. τ(Ί;• Ttm. 


Tiir τιιπ. fiijitn 


ιτί?. 


11. 


T()i' ι'.ιΙ}οωπιιι• 


τωΐ' iiJh^iiUMV 


K). 


\-l(tl(7TIITtll^l• 


UIJIdTtil^llf 
12. 


UTzi-lJ TIIV 
0111. TiW 


10. 


iimiK T. \Ίοιατ. 


0111. 
18. 


ar ίίπι^ 
ar nTTdi 


11. 


7<)i's' i/.IOXis' 


όττον τ. ;,<;. 
lil. 


ayntnruTt 
άγίΐΊ tdTKTt 


17. 


τι,ν Ί'ιλΙππην 


70(1 (μλιπττιιν 
i;i. 


.■iih^naiH% 
ath^KWii,- 


20. 


Η'τν/ίαν 


η'ΦνχΙι'.ν 
21. 


ni<\i.S 
ω (ii(V)fs• 


21. 


αν 7()ΐν CfiKjOV^• 


Γ, ν (ff 7. (\'>ι>. 

4.a 


. τα iiiTU UfTi^•; 
τά ιιντί'. avrq 


20. 


(<Ι/Οθ/|70)' 


unonoi^ Tin' 


7. η 


. y.ia f ;7()'fO(s• 
y.ai ■■■nn•^ 


25. 


i-mn.;ii 


νπίΐ_φϊι τι 


7. a 


. }';'/)j'7fc i>> 
yro,n< 


2Γ,. 


('.ί'τοι τούτοι 


7i;'i 7(< 
ΐ'.ί'τώ τα 


.S.a 


. UtfJfAilV IWTDV 
70 ;?«/■ mpfy.uv αντώ 


27. 


τίΐαουταΐ' 


70(170 τιιηιιΐ'τοι• 


10. 


040. 
κ" ;•(1;<) κ«/ /u^ 


28. 
ο. 


ί'ηηιιι• όί Οι' / 
042. 


•iiy.nor 


7i 


irTinor t^ oc [iiy.ijor 
t7t'ii.f}ainj 


:>. 


TtltvTulc.r hoywi 


iliV 


TUtiuf ίξίργί'-ιτίκ.!• 


4. 


7ΐλΐ,ιιΙ>Ιτί 


fy.nlii(ji)i'Tt 


4. 


■λ(ίΐ y.KHiiir 
yii.lniir 


5. 
7. 


ίβΤΙ ΤΙΙΚ 
ί^ίίΐν'/.ΙΜΙ^ν 


iHTi 70 70(ν 

/]|J0('/.0I(/,1• 


7. 


01' yuo 
0Γ(1> ;'"(' 


8. 


ΐν i^iih- 


fV vjih• 


(). 


7() <«M• 
70 J'(t() 


1Γ). 


τίΓΐ χαλίττα 


Tira χαλίπά 


s. 


7iOJ' 0(X0( 
7(01' ο(κ.'((ιΐι• 


10. 


ίιιω (V' o(7(i 


ii.r 
fodj ti' 0(1)• oj^• ar 


',). 


m' Tin y.ii.Ttujnni 
κ" 71)'« y.c.Tnlihn 


20. 


iS^ 7. !ΙίΐιΊ\• 


01Π. 


11. 


Ii41. 
i<nij'Zij ^io/ r,iM7T}j 


21. 
22. 


t)f Ol''i«/«Oi,• 

o(W fV/,)'. 


δ ονδαιιο)•; 
ονδ' ίηί,ι•. 


1. 


hini»Ti nlmr 
H7T0) τι rrltiii' 


24. 


ίπΙ,ΐ'κ ■ niillc.y.u• 
ίπι,ΐίΐ' iVofi/H'" ίπιμι- 


4. 


'ivr i'>io/V tiTtth 
ηιη• thoK• kttcoi' 


ληη' πολλ. 


Γ). 


(0 «lAifs 
ω Siy.unTiu 


2G. 


διι^γ^ϊτίΐι 


διι,γίΐτιι 


7. 


(7ΐΐΓί•χακ• 70 yrvuiiif 


70 γί'ΐΊ'.ιιιι• ανηχοκ- 
u4:i. 
11. 


fV ηκ'.ΐ'τ1)ΐ• 
fV ήΐΗντοϊ' 


1. 


f.')s' κ ί") 


y.iiTK 


7() 


(os f/ /«(, τη naimv αοπα- 


11. 


ra,• ήιΰ•: ηη«ί- 


ο(ίί• 


■ τι(ς f/(«s• (ίί'70ί"/ ίΤίγΐΓ/. 
7TUIJ0I' ((Ij 


:jmr,iaj 


ίί 


σηιιιι 
(iuntUa 
ιιί^ίγίηΟια 


2. 


π(((_Η(ηλ.γύ[ 


i. 1,'ί,7))(τι;,• 


ζι^τϊ^σαι παιικττλ. γάμ. 


12. 


f(V 8iHi(nTj]ni<}v 
ττηΐ)•: Λχ('.(Τ7ί,»ί"ΐ' 


)). 


r/} . /πί 


ΙΊ, δια j'f 


14. 
Ι'.ι. 


'?"■""■ 

7(1« (javloTijit' 
ίγκ."))•, (0 {ΐΓ/ΜΠτια, 
7/i'Os• qKiO.nri^TOi; 


6. 


71) flV •'■.'"i 


!■ IISIJ 


|UC 


0111. 


20. 


TdvTo kv 
70(17 <!£>' 


10. 


ι•/ιΌ)•ίΓ 


C 42 

Ed. 


Ms. 
Ed. 


Ms. 


11. 


τοβανη^ι «ι•ιί;κ;,ΐ' 


70(7«('τ/, w• «.Τοδ/, /«'«,' 
04(3. 
(()«;/(/,)■ 


7. 


τι,ι Οοαβ. τω StH 


τω fiHi 7ο πηλν 7/,s' it(«i- 


12. 


iqaiitTO 7ί,« 


iqciv. 70 7ί|ϊ• 


ηντι,το•; 


13. 


iV ίγίητί) 


ό"" (γίγητη 


8. 


fif (jvuir oiv. 


fjvciv (Ν itvy. 


1."). 


τοίινν «)•«;•κ/,.• 


iu-uyy.. τοίι: 


ί). 


αν i^r 


um. (ό• 


IS. 


,τί'/.ΐί-ο,- 


το πΛι<;•(ν 


0. 


fiuorodvaav 


ομονιιι'α 


18. 


όίιώ/Μ)• 


0(/0J 


17. 


ntw τηντων 


ntiji τοντον 


23. 


Οί /.ι,ίττκί tV 


ο'ι t>l 


lit. 


>Hor irrn 


παι'δοιν νπιι 


24. 


(.44. 


αντώι- ',;'«/",'■ 


23. 


τηπαηιηΐΊ/.ιιτα. 
(.147. 


77c7iaoi{iviy/.(C 
5. 


tyo>yt 


ίγώ 


2. 


umdii-/Jhjt 


f,Ti&/yi''/,7t 
^ 


, 
' 


',•. 


nana Tiiv 


TTtni 70f 


ό. 


ίί Οί'κ 


(i 01 ζ 


11. 


ifiiy.i^nai 


ϊι^ιχι,ύα 


G. 


oiVVf κ«ί> HK 7())- 


κΐίί' ί'ίίί 


11. 


(ii Oi'(V)- 


δ nvfifv 


7. 


.τιίίΐιΐ ry 


πκιι τι ι• 


14. 


" 


fVtilf/] 


im'i 


11. 


ίλ. τ. 77. ι]'/<>ίΐ<- 


ι,γονμ. ίλ. τ. τι. 


18. 


. 


. 


701• TOIIWTOl' 


«1111. 70ί' 


12. 


Η ί)ί 


f ( cV 
(■i48. 
1Γ). 


τα ίί etc. 


T(C cV fg. fi.TOJ Zrt/ Λ/,;•. 


(Ί. 


tnid &Π 


ίίναι ίίίΓ 


2(1. 


ίΐ<,τί.7τωκολ• 


ϊμπίπτιον.ΐί 


δο/.ιμάζίπΟί'.ι 
S. 


ΰο/.ιμάζίτται 


22. 


.v./,/.f;7/fViO)• 


ίλλίλίίμμίΚιΐι 


ίΐ. 


aiuq tQiiiTi)^ y.^iiro)- 


avaqi-iiiivTt,- κηίνομίν 


->;5 


()ΐ• y.ti7njo(iih'ii. 


liv/. α.τίηηα&νμ. 
i'f'• 
24. 


ί,Γ.τοίΧ,σί)• 


tvrtiini nn 
" 


13. 


τώι• ,TooAo7f.j)• 


υ 111. 70»• 


25. 


τιμΪ uir/viiiiH' 


7//0.- icijyiujidv 


15. 
* 
ίΙΰΚΙΙΤΟ)!• 


r,i'i ιόντων 


2o. 


; ί\τ(Ήι. iiiunr7T('ii• 


nmin. ίηκστων 


" 
18. 


κ'ποι 


HTTl^ 


2(;. 


TinnfiiaTii «Vuc. 


πιιΰιίαι 70 (V<)•. 


δ ί'ϊίστι 
^>*> 


Λ ί'ξίύΤί 


2s. 


ίί κ(ί/ 


κκί 


28. 


('•.Τί0.7ί-,Τ;Λί,7«ί 


v7nn(ji^ntTia 


21•. 


ν/νι•. et σΐ')ωκί,κ« 


γίν. ot avrw.i^cui 
(•ι4;ι. 
31. 


Οί'ί' 


& DVf 
25. 


κοί/77(0)' 


yjitiTToi' 
»;45. 
27. 


fpOc/.f70 


/](^οι''λί7υ 


•>, 


Kuif i^t-nuifc 


(i/(i(/(V'oi>6(i 
(;5(). 
(i. 


η/.ι, τττοι 


(τκ;^ 7Γ70»• 


5. 


κό(7/(0!• 


70) ZOff|l(OJ• 


1.'). 


(>f ηΐ((ντηϊ• 


ίί HltWTIIV 


11. 


i(V /.ί'σιι• 


,7ooj• /.ί'σιν 


IC). 


■/.ατί'/ΐν'ϊίν 


fxP.iCfj- 


ι;ι. 


ηΐ'Τω 


οΐ'τω^• 


18. 


ηίν ί^οάματίκ 


τοντον τον πο((-.Ίΐ<(τιι,• 


21. 


(ΐΙ</. αν yuijai 


nvy αν ποτί γίνοιτο 


20. 


iy.tii: tvij. 


HIJ. ί/.. 


21. 


(V ι^μΐν 


(V Ί^μϊν 


24. 


ΙΤΤΙ/.. T(\> π. ftl. 


ίμ. iTJi/.. τ. π. 


2.'>. 


iu• ηντω 


TiQO^ ούτω 


26. 


'/'/('"^ί""?'/''''"' 


yi^hunn. 


2(1. 


τ. λ(Ίγ. ίζι]τ. 


ίζ)]τ. τ. λ. 


27. 


f)• 6(C/.0. [jtbXiOu. 


βι. Η ^ύ/.ρ. 


2ί<. 


άπι^ντημολι^βα•; 


αηι^ντομόΐι/.ΐ' 43 Ed. Ms. Ed. Ms. 30. 


ίθ^Λειν 


{tAn,- 


21. 


Ti/)• gtiiT. r. ft>j'. 


τ. Ιτ'ογ. τ. Γ/. 


32. 


ί) ()/,)•. ('.ντο,' cV 


0111. 


2Γ). 


«;7«λλ«5()ΐ'σ« 


('c7r(i).).unaovf7ic 
(1;-)1. 
30. 


οκϊ(ί-λο)• 


('iqtlnv 


7. 


ω,' toiy.t ncoqn. 


(jfogo. fi)c t. 


33. 


///) ητΗΐ . 


((7,^f (TT-fl/. 


14. 


TtiVTlC 


;7(<Γ7(ί 
f)53. 
17. 


Si δί(ώ. 


A«ii. ύί 


(j. 


κικιιιζια 


(ί;•«»ίί(•) 


23. 


VIHOV 


IfWi• 


11. 


iany.(().A-ioiiai 


ai-ay.a)Jrii>uta 


24. 


ur inr (ivr ι^μ. 


«(• ovr ι^μ. jih• 


12. 


TIWTC. (i KIT-iJ' K'l| 


i^- τ(ώτ(( δι ίί'ίμ,ιιιι 


25. 


γιη'σϋαι 


ργίΐΊ^σΟ/α 
/"'" 


G52. 
13. 


Tt πολλιιΰ 


roiV παλλαΐ,• 


2. 


TOiTOis 


roiVoiv 


l'.t. 


vTTofoyti)• 


ττιιΐίΐι• 


6. 


(ii'(jn'//«o 


δνστνχίκ 


22. 


/αίΙίστύΐΊα 


μίϋΐΓ,τι'αιυ 


8. 


οσ'.'ΐ ί*;, 


(irjfii (i> 


20. 


δι- conrt 


6f ((/(OJ,- 


10. 


ίίΐταικ. ί^ίντ. 


titiiT. ιίνιοικ. 


2Γ.. 


7/V our 


τ/ 01'/' 


13. 


/Τΐίΐ'ίο»• 


(iin. 


27. 


olJKiTI'. 


ό;,//«Γ(ο;' 


14. 


ιίΐ'σίΤ. ήι. 


fii. δΐ'πσ. 


20. 


k" δ' ιιί•ι• 


f (" (ίί Cod. Tisch. Vlll. chartaceus iiilioruin 2!» iu 4", saeculi ferc soxti deciiiii. Con- 
tinet antliologiara e soriptoribus classicis, ecclcsiasticis, bDjlici.s collectam. Singulis capi- 
tibus sententiae varioriim inter se similes pi-opomintixr. Priniuni caput est πίοΊ βίην (ωηί,,• 
y.ui y.c.y.iiw. Alterum moi qnofiiaHo,• y.ia jjocP./^-. Tertiuiu ^tw ir/ii-ic.^ y.a) noKjoourn^,-. Ultinuiin 
i. c. 71: moi ότι <n<y. au rh πλι-ΐην σ.ηιστηι: Nomiiia scripti)nun, (pii)rum seutcntiac aftenmtur, 
fcro hace sunt, (juaeiiiadinodiim in iiiargine apposita sunt: άπαοτόλην, uoinrfiTt/.fiv,-, ilrTicf aiiw,; 
άγι^ίίΐλάον, ιΌιιητίππον, άΐ'τισ&ί'ιννς, αιβώηην, α1αγν).ην: βίαντικ, τον αγίου ιίασάίίον: γη^γοοιηυ η'ΰΰ^ς, 
γηι^γοοίοΐ' τον ίΗολόγον , γαίον: διδν/ιον , δι^ιοα&Η'ον.,• , δι;μΟΓ((χτο,•, δΐι/ιοκοίτον , Sioytrov,• , τον αγίον 
διοιναίην, διοινσίον του άοίοτιαγίτον, διο^'ο,•: ivic/oiov, (my.Tijov, ίνοιπίδον,•: ι^πιαον, i^onyltrTov: Οίοδω- 
ρι',τον, ϋ-ίόγηδο,; ϋ^ί'απιδο^• , Όνν^νδίδονς, &8oqiju(iTov: ία/ιβλίχον, ίσοκοάτονί, ίωσιΊτιπην: κνοίλλον, κλα- 
τκίίχοί', χλίμακο,; y.inoiro^, κλίωιι'ίίοίν, κλ/Ίμίντο•; όώμη^, χλημ(ΐ•το^, ylio.hv).ov, yltoaTouTOv : λινδηΐ', 
λίνκΙππον , Ί.ΐΎ.ίίύογον : μοηχίωιο,- , μ.ίΓΐ-ϋι]μον , μJ:rl:y.υύτov,•, μι^ηοδωιιον , μιιίι'ιιον, μ^ηαδηον: ηιλον, 
ΐΊΧί'.λκον : πλονταοχον πιττακον , ττνΙ^αγόοίΐ, πλατωιο.,•, προκοττιον , πολνιαιον: itroqcoi^o,•: df^TOv, 
ηιούχ, aoqoyliovii, αωκοάτ(Λ<ς , αόλωιο^, αολομώιτο^: νττίοίδον^: χαοΓ/.λΗ)ν,•, χονσοατομον , χιορικιον: 
() ι).ι[μ(»ΐΊκ\ ι/ίλοΪΜοι•, ιμΊΜΐο,', ηιλιβτίωιο,•. Exainou critifuiii liuiusi fl(irili'gii diflicilo hoc liabet 
qui)d iinii (iimiibus sciitoiitiis noniina auctonim ix'ctc apiiosita sunt. 

Inde a fobo 27. verso sequuntur similia alia bis titulis: χρι,^ιμοι y.ai ϊΗολογίαι ί/2ι'^ιωι• 
qi).oni}q(ov: «.ιτιοχον y.o).nqcoio,• ntoi τριάδος: χρηαμο•; τον <c7io)J.foro,• δοΙ>ίΐ^ tr δίλφοΐ•; πίοι τον χριστού 
y.ai τον πύΟον,• «.ντον: ίίΐίότ-ί,ιτί»,- i'iir,<oio,• βασιλίτ'ω.; των αογων ια-τωι• (ita scriptuiu est) kV τη nv(^nov 
τον άηόλλοιίίκ- : πτί/οι η\• τον δΰπνον την χηίητον: τί ιρ• το ^qι)vδ, δι ου ίττι^οωτα ο ΐίηιν,• τον ihov: 44 

τοί γηνηοητόμιιν κ\; τίι hAVmk τοΪ' 'it(jHo•.•: τον άγίοΐ' ίπκμίΐίιιν πί(ΐ) των λϊΟ^ων τών fV τ<•ι λόγηι 0.ο;ΐ/(;)'?) 
70V 'it(jto}i fimtniiYntvioi'. 

Cod. Tiscli. IX. Constat vuriis })artiL)us (-■liartaceis, quaruiii priiua saceuli tere 
quarti \Λ (|aiiiti (.leciiiii est, reliquae recentiores siuit. 

A: fiilia 14 iii 4", iiianu tiraeca (.■Ifgaiiter scripta saceulo 14 vrl 1Γ). Inest iutcii;fr 
οΐΊοδί'/.ο^• το/ιο^•, 〕/(_ιΐ(μμίΊ•ο^• ίπι ταΐί fi,u.tyi,artati y.ai αηο^αΏ.ομίΐαι•; τι^ν του βαηλΜίμ και \ly.iibvi(w 
βυΰΰφίΐηι• (cod. i^ccfff/j.) μίγύλ(α^ ovriifioi.;' fV α'ι^ ουχ ij ixyXifila πΰΰα μόνον άλλα y.ai ;y avyyj.ijo^ y.ui 
οΊ y.ii.ihi/.i/.oi Πίΐηϊ,Γ,αν τών Ρωμαίων y.oiTCi', 77ο(ΐκΐ(Ι>ι^μ^Γοιι y.ui ταν lUioTKTot' ρ'κιτ/λκι),', h.jc ιιί< ,T,wi(/~)•; 

Est tomus ille syiiodifus inBarlaamum et Acindynum proiindgatus menseAugusto a. lo41, 
cums mcntioneni lacit Cave iii appcndice ad scriptor. cccles. historiam pag. 04. adiiutans 
Gretseruni euiii tumuiii iu cnd. iiis. Ijilil. Augustaiiae vidi.ssu ac porlegisse. Euiidem coin- 
meiuorat Faliricius iii Ijiljl. ( !raer. toin. XI. p. 4'.t.j sq. ex Laiiil)ecii cominentariis di• liilil. 
Caos. Iteiii li;'gitui• iii cod. ( >χυιι. Laud. 87. et in Ci.iislin. i_IS. Tcxtus igitiir ijisc passim 
inaiiu:^rriptus liabotur, sed nuiiduin editus est. Habi^t autciii iu nostro quiil</m eodiec sir: 

Ι'.πΐ'.ινίτιι^ ιύ-ΐ^Οως i> ίΐποιν τι^ν ταπίίνωαιν y.c.TC. τι^^• ίττίικ/ί'υιν y.(ii οντοι^ (μ'/.ικιιημί'.^ ίχώηι^- 
ιιλίιΟίίιί.- Ηνία ίττίγνοχΊΐν. iwTii γι/.η yc.i τών οί/.ίίο)ν ntv, ίπιβτοατίνΰα^ Tij διιίασκι'.λίί/ τιιΐ' ττνίνματοι; 
μί-'τηοιν ίΰτι y.ii.Tiu.i^M'!^, y.tii tii itrrt^^• τι]ν τί ποιις Tijv /«,δί χ(0()ίΐν ο}.ω^• τα τον ηνίνματο.; ^νναμύ-ιμ• 
7IIV ίΙ;(ΐν ttiji^vi^v yi'j τΐ^ν ποίκ• τον πλι^ηίον y.no- Uw/jy.ij y.iu άποδίδοχιμασμί'νΐιν cf ilonoqiuv. 
η<ινμΐ:Οα' (V /js «γι'/ν y.ia τ/,ν .stJ 7οΓ' πι/.οίιντικ Τον μαίΙ/^τιώντί'. γάο οί•το^• νπ(ν/.οιΙΐ!:ΐ^• ττοοσϊ^λ- 

y.iii ry ίπι τοί• μί'λλιιντ(κ• ('.ίωνικ• ανάπιινβιν ποοι- i^t ποτί ηνν ΛιΑγί τιβι τών πΐ'.ο ι^μη μιινιι/ων, ιι'ι 
ζομίΟκ y.cTii. τι^ν Οίατηαι'ιίν ty.tlvi^v y.tu ποοτοίπ- τον ι^βοχιον π(/οι-λομι-ΐ'(ΐι ριον , ruiV ιι'/.λοι^ πκπι 
Tiy.t^v fl^ τοντο τοι> y.voiov νμονι]ν MaihTi: ΰη ίμοϋ yitnji-iv ίΐ.Ύοντί,-, lln;i ntiin^invir/ovai' y.m τ()ντ<•ιν 
ότι τιιιΰο^- n)a (sir) y.ia τΐ'.πιινϊι^ τϊ, κΐ'.ιβι'α, y.i'j ονδίνι μι ν των (λλιιγιμωτι-οων, niiV «.T/.ocarfmKC 
κ'ν)//ΤίΤί ιΐνύπκνηιν 7«(V ιίτ/κκ' νμιον. ι/.ντι^ tthOh δι- μάλλον HjoiTi^etv ι-ξίπηι^ί^, δι-ίΐ ττκντιο,• τι>ϊ• 
roj• κίκτι,μΗΊΐν Η'.ντι•ι μίν n(jiiar/_nv y.ia ihoi μι^ (\ωΐΗΐ.ίΙι^ναΓ μι-τα iiiy.Qov μπτοι y.ai ι'.νηόν 
7Τ(ΐοηανι-'χίΐν, πΐ'.ντό^ iV y.uy.iw τώ τον y.voiiw ιμ\ίιο ΐ'.ποπτα^, αποτοοτιιαον ι-γγ(ΐιαμ»^ τοντων y.nri^- 
■λατα τον τον noqiw —ολομιοντο•; λόγον ίκχλίνοντκ, yo(_)i,y.t ιμιονι^μα tuc ^i^Otv νττ αντων ττοίπ^ίι-νομί- 
ενλαβώ^• ntfii τα νπαο ίαντόν χια σωcfoόvω^■ ίχίΐν, νον. «κονσα^• γαιι f/nvcov λίγοντων, ω^• αττο παηα- 
ηηια. πατίοονν αιώνια /</) μίταΐοοντα, y.ai τα•; kf• Soato).: f /οντων τών αγίων πατίοων, οτι οι δια τών 
ίκατι^οα πιι.(ΐατοοπ(ί.;,νπ^ι^]ολα; (μ^μι y.ai ίλλί-ίινίΐ;., ίντολων τον Otov κι^/.αϋαομι-νοι τα; καοδια; ίλ- 
άποτ^ι-ττόμίνον τι^ν (Μίπιλικι,ν όδίΰίΐν χια μίαι^ν y.ia λάμιΙ'ίΐ; Iln'a; μνπτικο); y.ai ατιοορί^τως ίγγινομι-'- 
π()ός ovijavor; y.a] Otov άπλανώς y.ia «ffr/«Awc ''"t•" ανταΐ; δί/οντια , κατι^γοοι^σίν iwTbvv ω; τι^ν 
Cfbnovnav. οναίαν αντι^ν τον thov ιΐίΙΗκζι^ν λι-γονη»ν' τοιν δι- 

^ίλλ ο ν/. Καλα^οία; Ιιρμιόμινο; μοναχό; /!iaj- αττολογονμήοιν, ον τι/ν ονβίαν άλλα τι^ν α/.τιητον 
λααμ η; τ<ι 7/%• fH/^tTi-ov τη-'λαγο; ίί acfooevvi^; y.ai άίδιον και ΊΗοποιόν χάοιν 7()i> ττν^νματο;, 
παντω; και ίδιοοηνΟμία; καχ>ίΊ; ίαντόν, και μίγα- διΟύα; αντοί; fVTtvlhr ίγκλί/μα προστρίψααΟαι 
ηρονών (πι τ>) τί^ς Oiiia&tv ίπιατίιμί] q ιλοσοηΊ'α;, fVrf;fii'y/,oiJ•. Ον μιμ; άλλα και n; τι/ν ΐκκλι^ηίαν 45 Tfiv Οίον -Ti/ot/.ifoiy y.ui τα tthh tdvtdv iirtityy.d,• 
T(j y/cor (ΐίτοιότ/,Τ! , κ«7/,;•(ΐ/ι(ι))• /κάιστι/. τιιν τηιιω- 
τύτιιν ίΐ' ii(j(iiinii(y_oi^ y.viiini' ]\)ΐ^γ<ιοΐ(ΐΐ' του 11α- 
λαμα , iliji^at iiiTayJjJil^na yai αιτοι•^• tu- 7ΐ^ν 
y.all ']/'!?-■ itijay y.ai thiar πΐ'κκ^αι' inra.yJ.iiOnTdir 
τηίιΐΊ' tTnjar ο Ιΐαο'/.ααμ ίτι^αττ,-τιι-, c.nfKj ; r^on yai 
μΐι yc.TannHi^^• iiAoic γηοιίίΐικ ίΐ\' Ίΐ^ν ηννοί^ιιι απαι- 
rljam y.ai τυΐ^• y.aTiiynWiOtini ηαι_> αιταυ ιιιιπ'.χαΐ^ 
fs.• P.OJOIV ίλιίί-π' y.ai αΐΎίκκταστι,ι α.ι αιταϊ^ ίΐ) ois 
yjCT αί'τώι• nrityoauuiTii, πρίκμίηιι• /<?;■ 7/,s• απη- 
ijvpi^ ηιιιιιΐΊΐίΐιι^• ζι^ΐΓ/.αντα τι^ι pi'.ai/.iy.i^r αττο&ΐι- 
μίαι . 7)j Α" a/.i^Htii'. taiTiif yaraynn^• y.iu κη• 
ΗΤίϊΊΙίΐ• Άίγχιιι- &Λοκ•. 

Ι'.τηηα αννοί^ην mj'Xoor/^ iVi/(-/^c, π('.ο(η•ηί('. y.a.i 
701' ty. ihiir βασιλίω^' τον ι'.αιί^ιιιιη• y.ai μαχαοιτοί' 
(Ι• 7(0 πί()ΐίοΐί•ιιι•ι ι•α(ο 7;,«• τιιν thfiv ληγιιν σοιμκ^, 
τ;^κ• 7f nvyyJ.ijar ya.i my. n/.i-wr απη 7ί 7ώ)' τιμιό- 
τατοι!• aij /ιμαΐί^ηιτωι• y.ai y.alh^•■(ιι^μi■}■Mr και των 
τϊ,ϊ πολιτα'α^' ΰνναλίγμί'νων, μίταπι-μνιίΗκ• και <ι 
αντί)•: Βαολααμ y.ui nooTinmtii ίϊπίΐν y.ai άττο- 
diJiai n τι tiTTtiv ίχίΐ κατιι Τ(»ι y.if.O ι^ηνχίαν ζων- 
Ttoj• μιιναχων, τταηόιτίον /^Λ, και αντοιν τϊ^ σννοι^ιο, 
cvTiu• oxiTrtnn τιιν rroiiyiuniuv λι^Οι^ι τταΟων, μα- 
λιοτκ Λί σν/χήιν πίΐοοιμίνίκ τα τϊ^^• νποΟί'ήΚ'Κ; 
fis' f/^)f07i,cTiic y.ai απιιοία•; i/0)ijtiTii ι^ογματικα^ y.ai 
λνπίΐ,• των απιιηι^μάτοιν (sit') (ζί,τίΐ' ίΐς ο y.ai 
ίηαταμίηκ και ίσχν(ΐιζόμίΓος μι/δί'ν τι. π()<Ίτίΐ>ιη• 
n!THv ποιΐ' αν τι^ν ιπι ταΤ,• (ρωτι]ύΐσι τανται•; αηίι- 
κιιιηιν και λνσιν κιιμίηι^ται, ίττίτώι^ και ατταξ και 
ϋι^; και μίτ (μ{-ί()ΐϋίία^• άπιν/.ηονσίΗί^• οι'ικ tvii)itiiiv 
τ>ι•; ίτΓιτάπΗο^ ταί'τι^ς (ivSe (m!{fiTn )Jynr mni 
7;,,• TO)v πριικίΐμ.ίνων ί'ξιτάπκος, 7;^,• κατά tmv 
μοναχών Λ/,λιίΑ/^ ίγγηαΐ)ιιν naij αντον κατι^-ηι^ίας, 
ίπι-τηαΙ'ίν ι, μίτι_ιΐοτι^.,• ι^μών άνα- voifi/li^Kci ι-ι\• 
tni/.nov 7ί^,• Γ,ννόι^ιιν τον^• itfiov^ κα) ίΐΊ-ίον^: κανόνας, 
Λ 0))' απι^'/οοι-νται και οιΑί/ίον naniCAf/anijai, 
μι^ ^/(noc 7«iV κατ αντιιν άλλα και τοϊ^• «/.λοι^.• .Τ(<(7/ (i7|iVj• τι ττίηι ι%)γματοιν κινίΐν, και 7o/V άλλοι.,• 
i-VTtvOn• τταντοι^ αιαγκι^ν ι-πιτιί)ι-'ναι tthji τοιοντων 
απιιλο-^ΗβΟα.ι , μι^ί ιίώασκαλικιιν tavTiiu' ττίοιτι- 
ihvTiu' αίιωμα (fitiinai πι-ηι τίνων ί/.κλι^Γιΐΐίβτικων 
vmiihnniiv. μονοι^ γαη ίΛ)/';^ τοντο τοκ• uo/injtvni 
i'f()t' παοα 7;,>• avolhv χαοιτιι^. (μ^πι ■•αο ο 'iS' 
κανών 7i,s• c' ηννοδιιν Ον χοη λα'ύιιν δ/^ιοσία ληγην 
κινίΐν Ι/ διδαακίΐν, αίίωμα διδασκαλικον ivTivtitr 
ττίοιποιονμίνον, αλλ uy.tiv T)j τιαηα κνοίον τταηα- 
διιΟίίηΐί τάίίΐ και το Ofv 7o/V τι^ν yionv τοϊ• διδαα- 
καλικον /.oj'oi' λα.^ΐιινπι διανοίγίΐν και τα Uiui τταο 
αντων ικδιδαακίπΟαι. ίν γαο γ;] μια ίκκίι^πία 
διάιμιΐΗ'. /(//.ί, πίποίίικίν ο Iho^ κατά τι^ν τιιν απο- 
στόλον (jwvi\v, y ο Οίολογο^• ίομι^νίνων Γοι^γοοιη.; 
eaifoi~ τι^ν fv τοντιιι,• ταξιν παηιητι^πι, λι-γων Ταν- 
τι^ν κίδοψίΟα τΐ^ν τά'ξιν, (<&λ^ο/, ταντι^ν ΐ(νλάτ- 
τ<•ιμ.(ν' ο μίν ιστοί τι^' ΐ'.κοΐρ ο δι γλ.ωαηα, ο δί ytio, η 
(*f άλλο τι' ο μι-ν διδαΰ/.ίτι•!, <> δι- μα.νΟανι-τοι' και ιι 
μι-ν μι'.νΟανοίν ίν ίνττίΐιΊίΐα, και ο '//'οΊγοιν ίν 
Ίλαρότι^τι, και ο vTTovijyoiv ίν ττηοΟνμία. ι/ί, παντί,• 
ωμίν γλώβσα, τη ίτοιμιιτίριιν' μι^ παιτί^• αττούτοληι, 
μι^ πάντί^ Trijtiipjai, μι, ττάντί^• δΐίομι,νίΐΗύμίν. κι'.ι 
μίτα τινα Τι ntavTov πιιηΐ.• ττιιιμί'να, ηοό.'ατον 
0)v; τί γίνιι κίΐμ'.λι,, πιηκ• τν^χανοιν; τι ητηατίι'/ίΐν 
ίπιχίΐοίΐ.,; τίταγμίνικ- ίν ατοατιοιτι'-κ; και ίΤίηοιΟι 
'// (7111/ /κ διακίλίί'ίτι'.ι Μι, ΊσίΙι ταχν^ ίν λιν^οι^; iiij 
ηνμπαοίκτίίνιιυ πίνι,^ ων πλοναίι;ι, μι,δί ζ'/,Τίί 
noqwv ιίναι noijojTioo^: ίί (V τί,' lo.ci roj• παιιοντα 
ττι'Μΐ'.υαλίίοιν κανόνα, ίττι i^inoiu αιμιοι^ίβΟο) τί(ΐ- 
ααοάκοντα. και πι'.λιν ο τι,,• ίν Χαλκηδονι κανών 
ιίΙ' . Ιίΐ 7()i's• των ίκκλι,ιΊίοιν ττοοίστοηαί ev πασί] 
μίν ί^μίοα, ί'ΐαΐ(ΐί'τοκ- δί Tau κΐ'οιακαΐ^•^ τταντιί τον 
κλϊ,οον και τον λαον ίκδιδιίύκίΐν τοί•^• τί,ς ίί'ύίβίία^• 
λ(ί;•ί)ίν, ίκ 7/jc ί>ό/«.• ;■('«("/']?' αναλίγομίνην,• τ« tFj^ 
αλι^Οίια^• νοι^ματα τί και όι^μητα, χαι μη τιαηα- 
ραίνοντα,• 7()is" ',δ', ΤίΙΙίντα^• ο«οιν '/ την ικ των 
xtioijonotv πατί(ΐο>ν ΤΊαοαδοηιν, α)λα και ίΐ yiiacfi- 40 

κόί,• (<) «κον, ί>ίί'', ίόγΐ),; jU/} u)Jm,• τοντην fm</,i'f[>- σν/. άπρόβιτην ψ; ovSi y.uTU <ύ.!^ι>ααν νπΐ,ρ/ί φώ»• 

ίτωααν ;) ολ• «; οι τη^ (χχ/.ηΰΐΊ'-; (μ<ιατι^ΐ)ί^ y.iii Οίοτι^το^, ηνδΐ αγγίΐωτ όλως IfimTtni}}- ΐ^ ϋιιότίηοι; 

ίίι^ύσκιάηι Λι< τώι ηίχαων σνγγοαμίΜτωι• παηί- utj.u και /ίίιιιιι και y.KToJTHjor κια «ί'Γί%• 7/^,• ;,/«- 

{>ίΐτη, κια μι'ό.'/.οι fV τοί'ταις ΐ:νδοκιικίτο>σίίΐ• ?ι Tnxi^ roi^atia^. πάντα yaij τά Tt ιοί^ιιατα και τά 

λό•'ί)ΐν (ΐ(»/Όιν avrraTTDrTtg, ίβτιν rnh απιιοο)^ ιηονμίΐα σίμιήτιοιί ίητι τον qcoTo.- (κίίιην ο),• 7)^ 

tyom^ !τρος TW70, αττοπιτττηια- τον π()οη>/.οντο{. oUxi δια τον unjOf• προαπίπτοιτος και αία&ι^τικ^ 

δια γΰη τ^, τώι• ττηΐΜηι^μίΐων πατί'ηωι• διδαΰκα/.ια•; δνΐ'αμιι ντζοπιπτοιτης και τα αία&ι,τα μόνα δίικ- 

οΊ λαιιΊ ίν γνοΊιΐίΐ γινόμενοι τοιν τί απονδί'.ίων και ννντιι•: τηΐς οριοσιν, νλικον η ιιντος και ΐβγι^μιιτια- 

αίΜτών και τοιν ασνμ^οηων και αττο^λΐ/Των τον μΐ:νυΐ', και tv τόποι και ίν /ijovm ι^αινομίνον και 

βίον μίταροΐ'&μίζονηι TTQOi το βίλτιον και τφ r/^,• τον atna χηο)ματίζοντος, και νϊ•ν μ(ν σννισταμύσυ 

αγνοίας ον/ αλίσκονται παίΗι, α'/.Ί.α ττοοαίχοντί•: Τί και qaιvoμ^vov, ννν & διαλνομι-νον και ίΐς το 

τί; διδαηκαι.ία ίαντιιν•: προς το μη κακώς παϋίΐν μι^ tivai χωριινντος αη qavTicaTOv μίριιτον τί και 

παρα&>ι/ηΐίΐι, και Ο 'Ά" ^''^' ίττι^ρτι^ηνιον τιμο)- πίπι-ραιμύον. διο και ορωμ^νον ι^ν νπο τιον ατι-ρι^- 

ριών τι,ν αιοτι^ρίαν αΐ'τοΐς (ίίργαζονται. αιν πασχόντων τών νοίρών (νίργίΐών, μάλλον δί 

Μίτά μίιτοι τι^ν αναγνωαιν των αντίον ηρών μιβι-'πω ταντας όλως χτησαμίνων και μι^πω κνκα- 

και ϋΐιίων κανόνων προίκημίαθίιΠαν ιπι την μίηην ύαρμι-'νων ovTcov, άλλα ατίλών και ιπ αΐ'τής ly.n- 

(1ς ό Βαρλαάμ q{^άaaς ΐποιι^ηατη αναηοράς κατά η^ς τϊ^ς ίπι τον ορονς ί}ίας ώς μι,δίπω ά'ϊιω&ίντων 

τών μοναχών, και άναγνωσί^ιιαών τών τοιοντων τΐ^ς τών ίίίοκδώ)• νοήβίοιν. avayojuOa δΐ από την 

αναφορών προίτραπι^ ο δι<cλι^q!ynς ηρημηναχος τηιηντον ηωτος ίπι νηι^ιατα και ΙΗωρ/'^ιΐίτα, α 

κί'ριος Γρι^γηριης ο Γίαλαμάς τι^ν ΐπ ανταίς που',- κρίίττω ιητιν αηνγκρι'τως τον ^ωτός ϊκύνον. τοι- , 

σααΟαι άπολογίαν ως iwtov μάhβτa καχϊαπτομί- yaimvv οι λκ/οι•τίς αντό νπίρ νονν και άλι^ϋινόν 

ναις. οητις και ίίπων ίν παρηιμιην λη•/ΐ;) και απολη- και απρηαηην και τα. τοιαντα, πίπλανι^η'νηι tlai 

γι^σάμίνος οσα ίικης, ι-πίΐτα διι^γ/^σατη και ως καϋαπας και ηνδίν των ιμανιιμήων καλών νύ'ΐ^λΐ)- 

ΐπιαννίβι^ τά τϊ^ς avTbh δια([ηράς' πρητπκιν την τίρην αδοτι-ς, αΰίβίΐς τί δια τηντη και ηλίΟ^ριώτατα 

αντον Βαρλαάμ αν/γραψαμίνην και κατι^γηρι^ηια- δόγματα (ΐς τι,ν ικκλι^σιαν ίιααγηντίς. 

τος αί-τών απιρ ανωτέρω ίιρι,ται, και ιναντία τοις Ταντα μίν ηνν ο Βαρλαάμ, ίτίρηδοςα προ- 

τών πατίρων ί^ίίοις ληγοις ο>ς απίιϋίΐ'χί}/^ ΐκίΗμι-- δι/.ως και ίΐ αιτία τηΐς πίρι τον fhinv τοντην Γμο- 

νον, και ως fj αναγκι^ς και αντης πρης τι^ν απη- τος ήΐϊΟίΐσι πάρα το)ν άγιων' τοντων γαρ ταις 

λογίαν και άντίηρι,ΰΐν y.ty.ivijai. ol^atei ανμ<)ωνα διαβίβίαηνμίνοι και ηρονίΐν και 

Έπιιτα ωρίσίΐι^ ivi /βι^ναι τα την Βαρλαάμ λι-'γίΐν οι μηναχηι ταντας και προίβιύΰ.ηντη. Cji^ai 

ηνγγράμματα, « και προς ΐίαπάζι,ν τών άκηνόν- τηίννν ό ϊκ .Jaμaay.ol• {>ίΐος Ιωάννι^ς 2^ί^ικρον 

των KaTaMaaiOjiow• ίπίγριαμν. (ν ο'ις σνγγράμ- ({ωτης άπρηαίτον ίιβνααης' αΐ^μΐρον αιγλν^ς ■&ΐΙας 

μιΐΓ,ιν f/.fvi και πίρι τον άπηοηίτην (μοτης τί,ς χί'<τ•• απίριήριητης ίν τώ Θαβώρ τφ ορίΐ τοις απο- 

μ^τaμ<)ρcμnniolς την δίππήτον ίτωτί/^ιο,• ι,μιον Ίι^ηον οτήλοις ανγαζίται. ννν 0)ρaί^ιj τα τηΐς αν&ρωπι- 

Χριυτηΐ• και τιον τής τον cμoτός τβντην ίΗ'ας /,ίίοι- νοις αΟίατα όμμααι' ηιομα γι]ινην ihiav απανγαζίΐ 

μίνων πηηκρίτων μαΟι^τών αίτοϋ και άπηητό/Μν λαμπρότι,τα' πώμα -ihn^TOV δοξαν πι/γαζει ^'^ίor;,- 

λίξεσιν (ίνταϊς τάδί' Το iv Θαβωρίοι λάμχραν ^οϊς τος. ό γάρ λόγος σαρξ, ί; αάρ'ξ τι λόγης ίγί'νίτο, ίί 47 Χία /</) τι%• oi'zt/«.• ίίκττ/, r/.((Ttiioi- rjcfTiOJs•. (ο roi> 
ihcviucto^•' ovy. t'ion%r ι, Κίιί τοι βοΊματι ποιιπί- 
'■ίγιίτη, «/./.' tiSoOtr (/. 7/,,• ιωηι,Τ(:ι }.(ι-<;ι ι^ιωιη- 
rijt; ('.ντφ yMxf νπήατί'.βιν τον ihuv 'utyin• νπίη- 

ihol' OiOTIJO^-. ι;ι yan iV f/.nK;} <>ί «••vfAo( ir/liif^ 
i()i('(Vw;• 70 (Ίμιιΐί οϊ• nllHOfoii; iv Tiii<T(;i τών ano- 
ητόλοΓ (11 7Tiji'r/.(jiTni tij iViS;/ 7;,c ϊ-ι'.νταν ^(i.niltKU 
ήρώαιν iylafimnra. hrtvihv ταν,- y.oi^ivcj lumK- tojj' 
(ΙποστόλοίΓ ττοοηλα/ιβάνίται jic.iiTrniu• 7;,,• (ΐΓ/.κας 
δή'ϊι i 7ί y.i'.i ihliTijo•;' unir/.iO.vnTu ht αντοκ- Ti,r 
oiy.tinf ϋίΐηι^α. 

Ttliims (if i'"'"' Toi',• 7;)c ι''ί /io' ΛίϊίίΓ ifxo^• 
y.iiTn7rTi:V(iiT(U\ 7/];• απάντων inty.tivn., τι, ν /ιιινν,ν 
y.iu vntijTtUi yai ττηοτΆίΐιιν. ο ihia^ γκη ov- 
7(.j-• y.cj ihi^y/inii^• .Ικιινβκι^- ()ντ(ο,• (ι fitano- 
7/-•, i/i,i7/V, iHj ίΙ/,Οίτΐ'.ι 7(i(V κ'.ί'τιιΐ' Γίλί/Ή^• {hija- 
ττονηιν, ίΐν τοιΊτΐαν tv <wn (-hipion 7(»V κποητοληι.^ 
ΰπτάνίτΐ'.ι. Ίωάννι,ν 7Tu<j(a('.;i(iuvn (>'κ τι,ς Οκιλη- 
j7«i,' 7ia(jutvi)v y.cA y.aOtciibnaTov ο();'«)•ο)', oTTbiu; 
τι^ν (i/imvov δόξαν τυν νίοϊ' {Ηαπιφίνο^• Εν uoyji 
ι^ν ό λ();'θ^, y-c.i η Aovoc /,)' πηα^• τιιν ΙΙκιν, y.ai Otii^• 
^v ίι λόγο•;, pVim7/,'(7f(t. /«ί^'τ;,» yuij ποηπίνχι,•; ij 
i^ov/ic' TTijoati••/!, tV Otic.^• Λίξί,^- (;icfavtn'.. oruv 
vuij 7("<:s' «((7ί'ί^(7ί(,• jnooiitv yiii κίπαΐ^• y.n.i 7i;i 
i)tm Πί';';',')'(ϋ((.ίι''« , χΐί/ 7;|η• iioilltv τον y.on/tov 
7Τί-ο((/ (««<.■ ίλίνΙΙίοωΙίΗτί^• Ητιι,• «ιτι•))' jiroj/it/^K, 
τότί Tijuvoj•,• £)■ ΐιαιτοί•,• rtjv τον ϋίον βκαιλκαν 
oi/O/*n'h<. /^ (Sanileic. γαυ των ονρανών, ijtu• Κί7/ 
[ίι'.αιλίίι'. ihriv, Κ'70?,• (,!«•"))• ίπτίν, Ιι,πον^ υ tho^ 
unhCj Οτ/ξατο. ψπ^υαϋίν των μαϋι^τών ιηταμοη- 
ψ)νται η ati ωπαντως δ^δη^ξασμίνος yxi λύμπων 
αοτοΐίττ fj i)nnij(K. ΐ'.ναηχω•; μ^v yan ΐλ πάτριο•; 
•/fvvijhi.,- τι,ν ifvnry.i^v icy.Tuc. (/.νιωγιιν y.yy.Tijtu 
7ί],' ihOTijd^, yc.i /, 7/]s• thiiTijii^ lioia y.ici διι'ϊίί. 
τον σωμ<(τθΗ γινίται' ιό.λ kijkvi,^ ι, Λ);« vniw- 
^οιττίί tv τοι ί]ι'.ινομ^νο) (ΐωμκτι T"iV /'/, /(οιιονύι τΐί 
y.((t κγγι-'λοι^• uI)i-'ht(i 7i"V ιτ«/ικ(κ• δίπμιΌι^• «ο^κίτικ' ί/ί/;,/ί(£7/ά. μίτ<ψοοι'ΐ<ιντια τιιιννν (ινχ ο nvy. ijV 
πηοπλί'.^όμίνο^ ο'νδΐ hV (innj ovy. ι,ν μίτιιβκλλη- 
/iHYis, (</./. ontii ι,ν 7()iV oiy.Hnu• μκΟι^κΐ,- f/(f/(«- 
νόμίνο^, ^ιανοίγων τοντων τι', ομμι'.τκ. y.ici (λ Tvff- 
λών ((ΐγαζόμίνο^• ^Ά^πιιντκ..: yu.i τοντιι ιστι το 
ΜίΤίμΌΐιΓρώΟΊι ί-'μττοοσΟ^ίν ΐ'.ντιον. μΝΟΐν γαο αντης 
(ν ταντότι^τι πι'Μΐι το ποιν ίΐμ'.ινίτο, ί-7ίίΐί)>,• )'ί')' 
70iV μΐ'.Ι}ι,τιακ• ί-οιοΰτο η ιανομίνο^. και ^λιιμψ^ 
(μ,οιν oJs" " '/λ((ΐ,•, ονχ οτι μΐ/ τον ι^λίον λκμττοοτιρον' 
άμι]•/ανον γύο απκοιάίίτττύΐ,• fV 7)/ κΐίηίΐ 70 ΐίΑΤί- 
ατον tiy.oviltniha' ιΐλλ οηον f/ojnnvv κκϋοοΰν οι 
φ.ι-'ττοντί^•. Ililiv //κ• )'<'ί^) ονδι-ι^• Ktmiiy.t ττωποτΐ: 
y.aSh'. nnjvy.i: q ί'πκο.,•' y.ui ίι Λί i-oioi(y.H', (v πνίν- 
ματι τοίτο TtlhuTKi. αντί, ι, ιύ.λοηοιΊΐ.; 7/,^• tV;(«s" 
7(η• νΊ'ίατον' τΐ'.ντα taTiv ύ oq l^uλμιι^^ ονχ ti^t y.ai 
fjiV ovy. i^y.ovat y.ui ίττι χκοΙ^ίκν ιίΐΟοωπον ovy. ανίβη 
πωττοτί' οντω^• ϊν τοι ιίϊωνι τι;ι μ^).λovτι πάντοτε 
ηνν y.voioi (ύόμίΟΐί, Χοιοτον οροιντί:•: τιο (μοτι 
ΰστρί'.πτοντη Τί/^' ί^οτι,τικ-' τοντο 70 rfoj^• y.nTic 
παβν,^ ((νϋίως ίχίΐ τα iry.iji^oia' αντι^ ί, Joj// ij 
70)• χόημον viyi]r,aea. αλλ ο 1 1>τοο.; Καλόν κιτιν 
ώδί ',(('«!,' ι-η<α. yui tvTivihv νίΐμλι, ον yvoijov α,λλα 
cfonL•• ιπίβχία.πί. το χίχονμμ^-ον γκο α.πο των 
iao'ivo)v y.ai αηο των γίΐΗον μνστι/ιιον :χ/.αΊ.νπτ>:- 
ται' ifoivi, τον πα.τοϊκ• ί/. ΐίΐιι-λι,^• τον πιινμι'.το^• 
yiyovi , y.ai δόξα Λ/,/ι^κ/^.- y.ai διακ^ινιζονοα. δίΐχ- 
νντα.ι. 

Ο cif ΚοιΊτΐι^• thcntriio^ \Ινδιη'ας Ι',πι τίι όοη^; 
ηψίν, ava.yti το νιΝιλ.όν τοι\• μa{^lJιu■ ο πωτι^ο, 
τι ποιι'.πων, ί] τι διδά.'ίοιν; τΐ,ν ν7ηοαατ(ΐαιττονα(ίΐ' 
παραί^ίί'ξοιν 7/^^ oiyniu- ΙΚ^οτι^το^ δοζαν Τί χηι 
λαμποότι^τα. τοντο τοι'ννν ί-οοταίομι-ν Γίημί(ΐον, τιμ• 
7/]s• f/1'iTfi.),- ΙΗ'ωΠίν, τ'ι,ν κ..• το y.ohiTTov άλλοίωηιν, 
7/] Γ ίη] τα νπίο ιμιΐιν /-/.ηταπιν χαι αναβαηιν, καίΙ 
j]v y.ia τοϊ• y.ijnTTOvo^ i^ ΐχνίχι,αυ; i/ το yt xvqw- 
rtiiov ίΐπίη• /, αΐίχλάλ.ΐιΤο.; Ο^ίωσι•;. τοντο ϋ'ανμα- 
ζονσιν άγγελοι , 7i)f'7o δηίολογονηιν ιωχκγγίλοι, 48 zoiVo ττάπί'. τω)• i^tiy.oniiio)!• ;, ιηι,τι, i^w.y.oniii^ni^ 
άνλο).; tnTiMiiHi^. Tiy,iij[ijiiir ίνααγ^ατατιιι• Tt y.ui 
(aptvSMTc.Tiir τίίητια ri,,• tthji Ί,μάϊ την λόγον 
qi).aifliiM:7iit~- nvy. tari των fV 7»] y.rlati ϋίωοην- 
ιιίνωι• (ι yotnijOH τοντον τι,ν i';7f(ipO/.;,j' τ;,,• /.«,it- 
πι^ιύτι^τος' ο yuo ντίίΐιονΰκκ• fiV οναίαν ιό.ι^Ιίοκ 
f)Mb)}• χκι imi-Q ηναίαν ονσιω&ίΐς ίι'κί σ(α//.ο~ ι,ιιϊι• 
ίαπυλίτίντ(α, (U ίί/) y-iii ντηηβΗλλαι-τω.,• ίπι τον 
ηρον.; ί'ξιΊστηαψίΐ; ον τήτι- γϋόμαη^• iuvTiw diav/t- 
(ίτίηο^• ;} vWiiX/ntijo•; , anuyi, αλλ ιιτίίο y.ta ni»nt- 
imr ταΐϊ τύ.ονμίιοις τοιι ιιΐί&ι,τοΜ• yia μνονιηιοι^ 
τα ί'ψι/.ότίοα y.aτa luijltiuf Οκοιιονμίηι..: ϋίω 
ναιι (laiiy.o^- y.ia χόπμον γϋόμαοι y.aOonin• ίίμχτοχ, 
ίΐταν&α τά^' τϊ^^• μίλλονσι,,- y^aar,ri,atu^ 'ifiii fj 
ώ)' ίπαυύ&ι,σαΐ' ιδιδάχί)^ι,σαι•. t! γαιι κκ! μι^δΗΐ 
τών άϊτάιτοιν ay.ouMnjiiv ίπτι yuiOiMiv το αγα- 
ifov, αλλ ονχι όλον ο τι πητί ίατιν, ιύΧ όσοι• y.ai 
οπωί τοΓ,• μη^'χονσιι• iqiyaof χω()/,Γοι• γίηται. y.ai 
τοντο δι' ay.{;ar ιΙγαΟότι^α 7«(V icTiiooSioijni,• 
{λλάμΗ'ΜΐΓ όδη'Οΐ' ίπι πάντα y.ai ποοχκιμίνον' 
άπόδίΐ'ίις δ^ των λί-οι/ί-Ίο);• αντο αν κι, το μακα- 
οίον πάθος y.iii nia.viitvijov, ontQ ίπι τον ο/ιοιν 
πίπόνΟααιν οΊ άπόοτολοι, ιμίχα το αποοαιτον y.ai 
άχοονην Cfco,• τ'ι^ν oiy.iiiiv naoy.a μίταμοοιμο^αν τι;ι 
vntQiia/lovTi r/%• oiy.tla.: (^ωτορ.ναίας νπί(_ιον(τίως 
ίλάμπηννίν. ώ την ϋαίματης' y.ai ΐ/.ητασιν ηλιιη- 
τάτι^ν 7/]s• (/ι'ίίίω,' πίπτοναιν νπνιη ^aoti y.ici ')<ΐ[ιΐ\> 
■Α^ιατουμίνοι, μνσαντί^ τα•; αΙσΑι^αίΐ^; ηαΰαι rnnni.v 
y.lvvfiiv y.ai άντίλι,ψιν παντύ.ώ•,• εαυτών αποηπα- 
Γ,αντί•;' ηντω ν.ατά την Ihlov ty.uvnv y.ai νπίη- 
qonov y.a) άόοατην jjor/oi• 7(;) Ihoi nvvtytvovTO, 
τιη μι,δήλωί; Ιιοάν το οντακ' «««)■ ^ϊσδ^χoμH'oι, yai 
τω nanynv άγνωβτω•,• τι,ν χαϋ νίΐίρηχΐ/ΐ' αγνωαιαν 
7^oριS(Ίμ^vnι, και τ/,)• πααι,ς ιυιρα^• ίπΐΰταΰια•; J'i/"i" 
λητί(ιαν ίγρΙ^οοηιν νπνω μναταγωγηνμυοι. ίξω 
παιτων ιγίνηντη τών οηωμύων τι και νηονμίνων, 
ίτι δί y.ai πιντών, ίνα τη πάαι,ί ϋίΟίω, τί και acfiaotnto),• ίκ^ίιβι^κης καί>' νπίριιχι^ν νπίοιινσιον 
τϊ) r/.qavati τον λόγον και r/j ίπια^ιά.ιΊα τον πνίν- 
/«<70s y.ui τ;/ ύνωίΗν νκ τι,,• )'ίΓ/Λί,,• ηίοημπΊ] 
Γ/ω);; 70? γαννψηιιικ δι' άγνωΰίας και άβλΐ:ψίαί 
πaιδtvtlωσι μνΓ,τι]ηιον. 

/Ιίοι τον &α'ον 7οιιτοΐ' τ/ωτυ,• qiiOiv ο μίγα^ 
Γρίι^ύιιιος ο ϋ'ίολόγηϊ Ί'ώς y παοαδίΐχίϊίίηα ihn- 
7/|.• ίπι τον oooi'." τοις μα&ι^ζαΐ.;, μικοην arto^oztoa 
και οι/'ί-ο).•. και ανΟις IJtfi μι-ν ojk' ο ίμί)•; λόγο,', 
τοιηντιις δ^ ο/ο,- cor/ ι>;^ 70/V /"<>''', 7«(V tj παρίδίίχΟι^, 
νπίρνικωσίι^ το σαηκίον τϊ/,• χ^ίοτ/,7ο.•. 

Ο & άγιος Μάξιμος Τοντό ϊητι, ιμβΐ, τΐι τον 
ihov tvay/Aiov, πρίο^ίίΐα fltov και παρακλι^ΰΐς 
.τοόϊ άνΟρο'ιπονς δι νίον ααηκωΟ^ίντης και τΐ,ς 
προς τον πατί'ρα καταλλαγ/,ς μισ&ον δωρovμtvov 
τοις πίΐ{)ομ.!-'νοις αντιρ τι^ν aytvijov ϋίωσιν. αγίνιμ 
τον δί λ^γω 9ίωση• τι^ν κατ ίΐ'δος (ννπόστατον 
ί/Ιαμ^Ι'ΐν, ηζις ηνκ r/ii ytvtaiv «/./.' άνίπινόι^τον fV 
7οΓ,• αίάιις ιμίνίρωαιν. και ανΟις Ον παπί ν ati 
μιτά iioS',c, c'//,ffiV, ο κνριος ίπη)αίνίται το^ς παρ 
αντω Ίοταμίνοις , ιύ.λα τοις μ.ι-ν ίΐηαγομίίοις ίν 
δοί'λην μορη ι] παραγιηται, τοΓς δι δνναμαοις ΐίκη- 
ληνΟΐ^σαι icvtoi ίπι το νψ>ιλον άνα^αίνοντι τϊ,ς 
αντον μίταμορ<(θ)σίθ)ς oiioc ί;• μορ({ΐ( (hov ίπημύ- 
ηται, ίν /, νπϊ^ρχί προ τον τον κηημην ίίναι. και 
πάλιν ο αντής Τη (μος, ffi,niv, τον πηηαωπον κνρίην 
τη ιικι^ηαν τι^ς ανΟρωπι'νι^ς aιath^ύtως τι^ν ίν>-ρ- 
ynav τον τροπην δΐί-τνπην 7oiV μακαριοις αποβτο- 
λοις τϊ^ς κατά απιχ/ αηιν μνητικι^ς ϋίολογιας κα& ι,ν ι, μακα.ηια και άγια ϋίοτι,ς κατ ονπιαν κιτιν νπι-ραρρι^ος κΐ'.ι νπ^ραγνωστης και πάπιας απίίριας 
άπίίρι'^/.ις ίξι/^ι,μι-'νι^, ηνδ' ίχνος όλως καταλι^ψΗος 
καν Μ'ΐλΰν τοϊς μετ αίτιον κατα).είψασα. ο τοίς 
οΐ'ίΤί γιίρ ιμ^πιν ο αντος μιι κατ ηνσιαν νπαρχων 
μίΟίκτός, κατ άλλον δΙ τρόπον μίτι-'χκιΟαι τηίς 
δνναμί'νοις βονλόμίνης , τον κατ οναίαν κρνγίον 
παττι-λώς ονκ ϊξίαταται, οπότε και αντος ο τρηπος, 49 

καθ ί)ΐ• ih)Mf μίτΓχίΤι'.ι, ji^itt Λ/,Γίκο),• roiV παηη• τιπί Γ,νν -χνοίίβ -/.κτα το ληγιιιν ίσοιηΟα, τι^^ jifv 

arixtfavro^. oQitTij',• αΐηον xftoquitiiii• fV πια•άγιηις τ^ίοιρίαΐι,• 

Φι^ϋΐ (V y.ia η f»-yiu /JiMi/.tKK- Τη πηνμα. τη απηπλι^ηονμι-ηιι qurmnTW•: lifiil^' μίαιμαηνγαΐ•; 

αγιην aTToiiitiTnr ri/()i"Tf/, ■/ionijor f\i αγιιϋητι^Πί, πί(ΐιανγα1ηνβι^ς, οκ roiv fia&t^TiC^• α- f/.tl>ij t7j 

πάιτα μ^ι• πλι^ροΰΐ' rjj δνιύμκ, μόιηι,; δ( Όι• μεΐΐ^ίχ- ϋηοτάτιι μ(τ(ΐμη()((>ώαΗ' r/]s• & inijJi•; ηντον φωτη- 

Ίον TO(V (ΐξιΌις' ονχ ηί μίτίΐφ μ^ηχημήην , aV.a ίοσ/ιί, fV άτταχ^ι^ΐ χαι άνλω τφ ιφ μιτίχοιτΐ',• πηι 

y.UTU aitu.nyinr Ti^i ηίητίω^ δκαηηνι• τΐ/ΐ frtQ- Τί^^ νπι-η ιοϊ'ΐ• ίνοιπίω^• ίΐ• rii/V το»' VTTfQipicrcoi' 

yuar' αηληϊη• τ»/ oimui, nor/.u.nr ταΤς δνΐΊψίηιν' ι/.•/.τ!η<ιν αγίΜπτηι^ y.iii μΐ'.-λιιηύα^ ι-πι^ηλια•: n• 

όλον ίχαστο) παηην, y.ci η).ηι• ηιαταχην ηι' κ.τιί- thiint\>ii. μιμι^σκ τιοι- V7rnjr>i'nioi'o)i• ιοωι: 

■&ώ•; μ(ριζόμα(ΐι\ y.in (ίλιισχίηώ•: μίτίχημίπ»• ynTii Και η μηΊΐ^' /jKfTiP.Koc άΐ>ληι• (μ^αη• αηιτη•; 

Τί,)' fiy.ovd τ;,^• /j/./«zi],' (/.κτϊιικ; y.ici ty.unTO) το»' 9tni• '/ntnlha y.ui Τ(;) yi(.9unMTUTin (μοτι Χ((τα- 

SsxTiy.ior ο;,' μηΐΊ;ι ττκηηΐ' διιωκΐ/ Tfi(V πασι τι^ν drnanrtntUu , τ/^,• ijanits' ίχίίπι•: νιυν γίνομινην η 

χάρη• και ήλόκλι^ρηι• inacfii^ai. και πάλη• ΑΙ μίΐ• μι^ί διακήπτίται. ζόψφ. αλ).ος γηι> ταί•τ>μ• ποίΗ ήλιο•;, 

Ιιίργίιαι τηΙ< &tnv πηικίλαι, /, (V ηναία άπλί/. ?//«(">■ ό το αλι,Οιιιη• ffco^• άπαατράπτων' ο•; (τιαδίίΓ άπαξ 

δι l•/. τών ii-i-oyno)r γΐίοηιζαι• λίγημ.ίΐ• rnr ihoi; t)j tTiirpKvnij ι,μη; ηνκι-'η fj' δΐ'Πμαΐ^• κηντττίται, άλλα 

δι ονβία αντην πρηβίγγίζίΐν ονχ νπισχηνμίϋ^Η' α'ι πάντα τΓ/ ψο)τιητικϊι αντην δννιίμα τΐίριτττρξάμίνης 

jt*t)• γαρ (νί'ργααι αιηον τιηο•,• ημα•; κατα^αι'νοΐ'Πΐν, διι^νίκι-,• και αδιαδοχην τηϊ^ aiini,• τη τρώ,• (μποιεϊ, 

ij δί ονίίία μίτ'νίΐ άπρήπιτης. κια αϊηον^ τοί\• μίτίγηντα^ την ίμοτη,• lytivov 

ΟιτΜ γαρ και ο μι^γα^ ΑΟανάηιη•; λί'γίΐ, ητι άλλην^• ι^λίιη•^• κπίηγαζημίινη^: τι>τ( γαρ iji^ni και ηι 

ov^Hi' άνϋρωττων δνναται !hnv nvniicv γνμνι^ν ιδίΐν δίκαιοι λάιίΛνονηιν ois ο ι^λιο^. 

ονδαμην' outv πρόδι^λον οτι ον τι^ν iweiav την Και η ι'ίίΌ^ Μάξιμο^• JI ι/''7'/ γίΐ'^ται Hto•; TfJ 

ϋ^ην ίβλίπην η! άγιηι άλλα τι^ν δή'ίαν, ojc και ττίρι μ.ίίΐίίίΐ τί,•.• ι'ί/'κ/],• χάοιτικ; τιαοων τιον κατά νηνν 

των άπηητίιλων γίγραπτια οτι διαγρι,γηηι,ηαντί^• ο τί και αιόΟΐι(ΐιν ΐνι-ργίιΐών αντί, Tt ττανσαμι-νι, και 

Πήρη^ και ο1 σνν αϋτω ίϊδον την δόξαν αντοϋ. και τα•; την πώμ.ατικ grrifxiic ίνίργα'ας σνναποπαν- 

αυΟις ό αΐ'τός Άπα&ι]^; qt^ni, κια ιν τοκ,• τταϋι]- σασα, nvvlhoiifHTn^• αντί) κατά τφ• άναληγηνβαν 

μααι ΤΙ]•; ιΐαη-κη.; ο ΧρίΓ,το^, ω,• \ho,- νικι,πα•; ϋα- αντφ μΑ'Ηϊιν τϊ^^• ίΐίοιηκο..; οιιττί- μηνον τοι• ϋίον 

νατην και άναστάς rjj' τριτί] ήμί-ρα , και άνιλϋών διά Tt τϊ/ς ι/'ί^'/ί•' ^*"' '''"'"' toj/"<tos• τοτί (paivta&ai, 

i(V Toi' ηνρανην iv δήξΐ] rfvaiySj κ«ϊ ηνκ (v χάριτι νικι^χ^ίντων αντών τϊ νπίρβολιι τ/%• δοξ/,\,• τώρ 

ίρχημ,ΐ:νη<; fv t7j αΐ'Την ί^^ότ/,τ(, ίμΓΐιανώ,• r /.λάμπων qvniyS)!• γνωρισμάτων. 

ίκ την ίκ Μαρίας ηωμί'.της αντον την ά.γίην τι^ν Και ό μ!-'•'ας . Ιιοννιΐιικ• Ονδίμι'α,ν ορωμίν Otw- 

δηίαν τι^ν απηρρι^ην, ο),- κια ίπι την ίιρηνς fiV/Sf;• ηιν ;] Γοί/,ΐ' Ί^τις (ίζικρΌκ• iμq^ρi|ς ί'ιττί τ/, ττάντων 

απο μι-ρονι;. διδάσκων ijia.,• οτι και πρήτι-ρην κια νπίρ•κίΐμΗ•ιι αίτια, και η αίτος ίρωτώμενος πώς ο 

rvr ο αντος ιστιν, αναλλοίωτης ών άπ και μΐτα- πάντων tniy.nva κια νπίρ ϋίαρχίαν ίατ) κα) νπίρ 

βηλήν ονδιμίαν r/wv nn/i τι]ν Οίότΐιτα. άγαΙ^αρχίαν , Ει Hnnija, qi^ni, κια άγαϋίίτι^α 

Ο('το) κια ο μιίγας /Ιιηννσιης Όταν ίίψΟαρτοι, τοι]σαις αντί) το χρί,μα την άγαχΥοπηιην δώρον καΐ 

q>,ni', κια αί>ανατοι γίνο'ψίΟα, και τί,ς χρίΓιΤίΜ- τί> άμίμι,την μίμι^ια τον νπω&ι-'ην κα) νπίραγάΟην, 

δονς και μακαριωτάτι,ς fq ν/.οψι Ο α λι[ξκ•ις , πάν- y.ufl' ο ΟίονμιΟα και άγαίΗ•νιηαί}α. κια γαρ ιί 50 

Titvtn αρ/>, γίιίται την ϋιονηΟαι y.ci ay('.Ovna{tui y.ic ^οβη•;, nntr, ον τώι• uaaydfiuoir αλλίί toj;• τί- 

Τ'»ν ihnvMini.• y.iu ayiiuvinfiHoig, η πάαι^^ 'h'X'i•' λίκο;•, πίοι ον Cfi^niv ό τιοοιρ'^τι,•; Ο qofkK y.V(_iinv 

vnffiunyioi yja τϊι•.• οντω λίγομίη^ς ϋ^ιήτι^τοί mu αγνός δκιμίνωτ εις αιώνα αιώνης. y.ici αλλαχηΐ• 

άγαϋότΐιτο•; ώ•ί ΰίαοχΰις y.a) άγαΑαρχίας ίστιν πάλιν Φοβι]&>ιτε τον xvQior πάνης οΊ ΰγιοι αντον. 

inty.tira. δίη/ια &( τΐ)ϊ• /(/, τον tinaybiyiy.ijv α/Ια τον TU.tior 

Και ο Λ'ί'σσ/,» {ft7ni Γηι^όηιοϊ Ει τά κρίματα ί/ίΐν τότε (μιβον τονς άποστόλον•:, το ζ/,τ^ϊν παρα- 

αντηϊ'. (μ^σίν, iifotvv>i\Hjvai ον δνναται, y.ai αι οδοί μι-ηιΐν an τω απορριμο) ey.tivqi ϋΐαματι.' ΠοιιΊσω- 

ovy. ί^χι-ιάζοιται , y.ai ί/ των αγαθών ίπαγγΛία μίν γαρ coiV (jifii τρίΐς σκι^νά^•, y.ui Καλόν ΐοτιν 

Ttani^s• ντίί'ρκίΐται τϊ^ς απο στοχαημων ny.aauu, ι^μάς ωδί nvai. ο γαρ i-Ttnin Τί/ο;?!/)' τον ηόβον 

πόα(η μάλλον το) μι-τροι y.aTa το α^ραητον Tt y.ai ίχων απ fy.nvov προϋνμίτΐται ιμνγίΐν ο y.ai qofjthai. 

άπροαπίλαατον άνω ίστι y.ai νχΐη^λότερον αντο το Πίτρο^ ι» /^ κορνφαία τών αποστολών άχρότΐιί:, 

ϋίίον rto/' περ} αντί) νοονμίνοιν. νομίσας τον διαΓ,τι^ματν/.ον τοντον y.ai πεπίραα- 

\Ίλλά y.ai ο ι'ί/Ό,• Ιωαννι^ς ο Juμaa^λ)jVO'; μ^νον αιώνα παραρρν>]ναι, τον dt αδιαστατόν τι 

πάλιν ίν τοις Ιίροΰ μίλίπιν Ινα σον SnSiji; (μΓρανως y.ui αλι/.τον τον φοηυς ιχιΐνον ίπηγανι^ναι. Καλόν 

τι^ν άπόρρι,τον δινη'ραν κατάβαση; οτιως ό νψιστος (στιν ι^ιια,• ώδί tivai , άπο δια&^σίως t/^c ιί'ί^']? 

ίΗος iiqihiGij ϊστως ίν μίποι ΙΙίών To/V αποπτολοις {vίhaστιy.ως Άίγιν. fy.tivo γαρ πάντως ίΐδίν ό ονλ 

ίν Θαβώρ Μωσίΐ σνν ΙΙλΙα τα αρρι^ως ΐλαμψας. αν πάντως ανϋρωπίνΐι φνσις οραν ίο/^χ'^ί/'ί,, ti μΐ} 

y.ai ίν fTf'<"." ,"Λί( Και μικρόν νποκί'Φας τϊ,ς σαρ- προς τι,ν τον αγίον πνενματος χάριν άνακραϋα'ι^. 

κιις 70 προηλι^ιμα μιτίμορ^οιΟι^ ί-'μπροσΟίν αί'τών, τοηοντον γαρ ty.ihoi Tfirt ι^'ξιωϋι^βαν, όσον ανΟρω- 

ίμ(μ(ΐ'νοιν 7ίΐί' αρχίτνπον κάλλονς τι^ν ίνπρίπίίαν, πινι^ (ίνσις χωρι^ίην αν σνναιρομίνον ταντί/ τον 

και ταντι^ν ον/ (ΐ/.όζλ/,/ιί))' Τί) μ^ν , πλ>^ρο(:μ\ρων πνίνμΐίτος. 

«cTok• αμα και <μιδόμίνος μι] πως σνν τι/ όράσιι Μι,δίΐς ύ'ί /^μών ακονων, αν&ις ίιπίν ο και τα 

και τι) 7v' απολίσωσιν , (</./.' ώς )]δνναντο χωρπν {tua σο(ΐος βασιλίνς, Hfoaov είκος ιξνμνονντων το 

τοιν ποιματικονς ιιq^laλμol■ς πίρημ'ροιτίς. χΗιοτατον ίκίϊνο f/iu.•, τι^ν roi• Ihov (μ'σιν Οίατι^ν 

Και ό μή'ας ^ιοννσιος αν&ις Ό ίΗΙΌς, Cft^ai, λ.ίγαν ν,μάς νπηλαμβανήω. ti γαρ και προς τοσον- 

yvoqog ΐστι το άπρήσιτον ({ώις, ίν ώ κατοικΐΐν ό τον νψος &(ωρίας άνί'δραμον , χάριν και δι')ξαν 

ίΗος λίγίται, και άοράτ(η όντι δια τΐ^ν νπίρίχηνσαν ίΐδον {Ytiav α).λ ον τ;,γ ^νσιν αντι^ν τι, ν χορι^γον- 

ηανότι,τα και απρόσιτοι δι' νπιρβολίιΐ• νπίρονσίον σαν τ;))• χάριν, και γαρ ισμιν fy.n'viyv νπο τών ϋίίων 

(ΐωτοχνσιας. (η•χ ο &ίος δί cfi^oiv ο Χ.ρνσί)βτομος λογίων μιμνι^μι-νοι α/αϊΗκτον (ίλι^πτον αορατον και 

πατι]ρ, αλΧ >/ χάρι^ ΐκχΰται. ανταϊς ταΐς νπίρκοσμ/οις και ιαωτατω δνναμίσιν, 

Επί) δΐ τον προσγ(νόμ(νον ΐπι τϊ/ς Αίίοτατι,ς ως ονδ' ίχνος ολιος καταλι,\ί•κ<)ς καν Η'ΐλον τοις μίτ 

^κnlΊ,ς {ίίας to/V άποατόλοις ψόβον ϊκεΐνος ίΐνΟις αντι^ν καταλίτίψασαν' ίπίΐ και Ρρι^γορίων ο ί}ίολογι,- 

π(ιοί|^(ίλλ(το, ώ^" άτε}.ΐΐς και ίπ αυτΐ/ς ίκα'νι,ς δίιξαι κώτκτΟϊ, ί'ατιν α τών προ^ΐ/Τΐκών ϋεαματων κατα- 

δια τοίηον τονς άποστόλονς , και το qώς τοίτο λιξας προτερον, ^q^h|ς ίν&νς (πι,νιγκΐν ^ίλλ οιτε 

χαμαίζι^.ον το τι,νικαντα τοΙ'τοις όρώ^ιίνον, ο ίΗιό- ούτοι πίρι ών ό λόγος, οντε τις άλλος των κατά 

τατος κηι άοίδιμος βασιλίνς νπο τον τοιούτον τότϊ roiVois• taTij tv ί•ποστι]ματι και ονσια κνριον, κατά 

φωτός πάντως κατανγασ&πς την διύνοιαν, "Εατι τη γεγραμμίνον Ονδΐ Oiov qvatv η ιιδιν i/ ίξηγορίν- 51 Cfi'. ίξ ώι• δη (ιητωι- κκι λ(Ίγο)ΐ• ((ntod),- roiV (i(<oiV 
(πφά).λο)ν ο Βαηλί'.κιι y.iv tnimj lO.oi^ lini^Xty/tin 
Tf κ«ί χκτίΊπχνίίτη. 

'Κτ( 7l• tvijijia ο ταιιΐί'Τη^• /j('M/.iii\it ττιιλλα y.((i 
τών r;^c ήσΐ'/ία•; ΐΟίμων ίγγ^Μίχα^ διαστρί'ψκ^ χαι 
z«ri;jOy/,(T«c, ίψ.κ Sf y.ui τι/ ανη^Οί!. τοιτοις /αίλ- 
ληι- δι πΰηι niiV A/i/nriKMj/V TToontv/ij ίπιΟι-ιιαΊκ; 
τ{ΐ Λί'()ί{ liiGov XotoTt ν'ΐί τον ϋκιν fXn^noi• /η. 
δηλίψ^Μία yan y.ia ππ^ι ταντι^.; ΐπ iwtmi- το»• 
λ/;ί(ι))' ovrconi Ί',γώ πολλοί• ιιιτωι• « τ/^• «)■ ί/ιιι 
δικι'.ίο)•^ ίγκ((λί-ΐι• τιη τϊ,~; toicvti^^ ii^nny.iuJn.•: nyi^- 
j7jT(j, οί'δι-ΐ'ΐι^ ίλαττιιι• ι^γιιΐΊϋ'.ι y.iu τοντιι, οτι τα 
Χιιιύτκ'.ιωι• iTtf/tiijior δια τωι• tianiitwr araTnniKv 
Ιΐι<ητι]ρια, avy.oq lirrtJ χαι τιινς nuTtoiu-, οκ• annj 
ι VI' ('.('7(1,• ΐκδιδίίπκα, ταύτα κάκίίΐΊΐι•..• (fimn^naiTa^ 
π(ΐότίοον. ί/Ί^'ΊίΤ/,τέ y.ai fuaiil•, τι•,• ηωτζοτί fytnoti' 
ΐ'^ι/)(ΐ• y.ai (jvXay.i^r γ.αηδίας y.iu π^οποχι^ν τηιαντι^ΐ' 
τίΐιατίίαΐ' inat' ι^ν ηαι^αδίδο..• lorniia.dt ; tjaei δι- 
TiWTor iniiHuOtTi^yJva.i tih^ /ιναται..• ir/;, -/ηΙ^Πί^υ 
διαπαντ'ιι^ ιιυτο)^ ίχιιιβι^ Kfoit li^eiir ΧηιιΊτι- νη 
τιη• thin' ίλύ^βον /u. yay. τιιντιιν ιινι• ίητι nvn^tir 
ίιπιιακ /;!■ Ι) ΤΟ))• ίίαπι-ηών tvotTii^: το /in• γαο 
Πάτίο ijib)r, (;') δια(μαιιΤΗ_ιθκ• οΊ Ιΐοηύιιιληι γοών- 
ται, (IV νημοΟίΤΗ' bjtTi) γαρ ιιντω ■λατάδι^λο•; tVrfrr- 
•>■>«(. Ois δ' ομωϊ ταίιτί] μυνί] τ/, μικ{ια ίνχϊ^ δια (ϊιιιν 
nimria.rr/_iiv νπιιτίίΗται , τογτι»,• tiu ]'t αλλα^• 
άπάπας ίνχα.,• ^αττιιλιηΊαν καταλιμπαηι πιμίζί- 
πίΐαι' οκ ίί' αΐ'&ις παιτων Χ(ΐιητιαιο)ΐ' tr ταντι, τι; 
ίνχΐι ΤΟ)• yvijiDi' ι^μων Ιι^σιινι• Χοιητιιι• και Ihoi• 
ι^μιϊιν καλιιΐΊ'ΤΟ)!' , ιύ'Τΐ)•: το () tUos ι^μοη; fiV το 
TU TIW Ihiir, μίτιιλι,ΐ]!:' τιιντηις το παν Τ)]η' tiw- 
τον κακηδο^ία^• ΐιμϊΐ' ί^ίκαλνψκ. τφ γάρ των ϋωγιι- 
μίλωΐ' ακιιλονίΐω•; δογματι μίταβαλλ^ι και οί'τιι•,• ti• 

'^ii *''t"//"''''!/ ^''Χ'.ι ^" ''' "'^"s '/ι'"'-'''' "'^' ^" ^" '''f"i'' 
inti αλλι^ν yt αιτίαι- δι i^r τι^ν τοιαιτι^ι• Titnnii^y.i: 
μαα^ολί^ν, ονκ <α• ίΐτηϊι- τι,- r/ni. Και ταύτα, μι-ν ο α.τιιτίΜτατο^ Ιίαηλααμ' τα 
δΐ κια αί'τά άπίίαιτίοκ ί^χη πάιτω.; τ;"/ μακηοιστίι 
ηωΐΊι τιΐί' Οι-αΛίοι• Τ)%- πίατίω•,• ΓΙίτρην την κο^υ- 
qiiinv ΤΟ))• μαΚι^τωι και τψ fV αΐ'Τΐ; την δίπποτον 
μακαοΐήμι;!. ο μ>'ΐ• yan tlnt TTnii^ αντηΐ' —ν H ο 
A'()ir7ros• ο ΐ'ίί),- τηϊ• Htnv τηΙ< ζοιιτικ•' ο δ( κΐ'οιο,- 
ττοίκ• ΐ'Λ'τίιι Μακιίηιικ• u —ίμ(•>ι• [Ιαη 'hora, οτι σαο^ 
και αίμα η'νλ άτκκιίλνψί σηι, αλλ' η πατι^η μην η ίΐ' 
ToiV oi'OK)o/V• αλλά και ίι• το") σνμ{ίηλι;ι τι^•: πιητίωϊ 
/7ΐ(ΤΤίΐ'οι/ί)•, λ/;'οΐ(ί)•, iiV ίνα Οίον πατίηα. παντο- 
κράτοηα και iiV το)• ν'ιον την Οίΐιν τογ μονηγίνΐ/ την 
ίκ την ττατηο^• ytvvi^DtvTa ηηο τταντοιν των αιώ- 
νων, ά.η 0(1)• οι• thhv tlvai την Χ(ΐιστην δοζαζημίν, 
inn ττιηηνίΐν ι)αμίν tu την νιην τον fltnv; 

Φι,ίΐϊ δ^ πα/ι Tijs• τοιαντίι^' iVoo;»• ποούίνχι^•; και 
ή χΐινσηιΐ(ΐΐίμων και ihin^ διδάσκαλος Ιωα,ννη•; μονα- 
ζονπιν ΐττιστίλλιον —χηλααατί διατηατος και τταοα- 
μπναΐΐ- κνοήο τι;ι Ihci ijiotv , toi,• ην niy.THni^nij 
ι^μάς' και μι^δΐν tri-onv uji^oijt ), /ί.ό)•ο)• ίλίο,• 
ηαηά την κνοίην Τ)],• δή'ξι^..•' ζιJnvvτ^:~ δι- ι-λίος, fv 
τατηπΊι και f/.tio ι/ καηδια ζΐιΤίίτί , και ^jnaT:- αττο 
προιι Η•ι~• fiT/T,w)«s•, ίϊ δννατην και ηλι^ν τι^ν ννκτα, 
τη Kvnit ' Ιι^πον Λ'οκΤΓί vlt την i>tov ίλι-Ί^σην ι,μά•;. 
παηακαλω ηνν ί<μά,•, ^ιάηασΟί την νουν νμών iiV 
ΓοΓτο το tnynv κο,• θάνατον, πολλής γαο jiix,• 
χοι'ιζ!•! τη ϊ-ργην τοντο, ητι βτίνι^ ioTiv i^ πνλι, και 
τί&λιμμι-'ηι Ι/ οδίις Ί^ άπάγονηα n\• τ'ι^ν ζοιι,ν, και οι 
[ίιαζόμίνοι ^ϊπί'ργονται fv αντίι' φαατί'ΐν γαο tnriv 
ij βααιλίτία των ovfjaviov. παηακαλω ηνν νμας, μι/ 
χωρίζίτί τάς καηδίκς ΐ'ΐιοί)• α.πη την Οίον, άλλα 
προσμΗίΤί και ηνλάττίτί αντην μίτα τ)^^,' μνι^μι^ς 
ΤΟΓ κι•ο(Όΐ' )]ι/(.))• Ίι^ιΊον Χριατην πάντοτε, κ>ίς ην 
ΐμιμ'ΤίνΟΐ^ τη ήνημα την κυρίην ίβω fv Tij κάρδια' 
κια μι^δϊ-ν ί'τίηην ηνηπτί ), ινα μίγαλννΟιι Χηΐόζης 
fV ί'μϊν. παρακαλώ ηνν νμας, τον κανόνα ταίτης 
τη,• πρηπίνχύ^ς μιβίπητί καταπανωμΐ ι, κΐίτιίφοο- 52 )7;(7/,7f' άλλ' the eaOiiTt tnt nirtzi ίίτί όδίήτι 
ΰτί τι ') /Tf/iiiVf, άδΐ((λίΐπτω^• κοαζίτί Kv(iit lifiov 
Χιιίατί ί'/ί τϋί' Otdv t/.ti^niir i^iuu. αδιαλαπτω,• γαη 
qt^cii ο thUi.; άττόΰτιιλη,• ττύοαινχίσ&ί, χωοι^• OQyt/•; 
y.iu δια'/.ο-ισιιιιν. 

.ΊΊ.'/.ΐ'. -/.αι 11 itiid•; Jia^o/ui '^ίτιιατίϊ, ((ΐ,αίν, 
ι,μΰ^' παιτω•,• ιι ιον•;, όταν nueus τας Sit^oSov^ 
αντιιν 7/] ΐιΐ'ΐ,ιιι, (i.T(/cf(i(iSoj(<f)• τοί' x>tuv , niyov 
(κμΐλην αντον πλι^οονι• τι^ν (ΐτοίχααι: δίΐ ουν αϋτφ 
διδοιαι τη Avijit Ιι^σον Χηιβτί, tu• o).ox).i,nor πραγ- 
ματίίαι- τον ny.nnov' οιδίΐ^ γαη (fifii ).tytt y.viiiov 
Ίι^Γ,ανι il μΐι fV nrtvjiUTi «;";'. οποί γκη τοϊτη το 
ic/iov χι'.ι ΐτίδοίοι• oioiiic τοι ρ'«ι7κ ιαλίτωπιν att 
7/js• χαοδία^ κττίαστο)^; ια'τοι y.c.i το ijok• αντώι- 
τον ιοϊ• δνκατίίΐ οο((ΐ- ποτί. ττιατι'. ;«<) τυΐ' (ττιπο- 
/.luoiTd (ivTTor Tij ι.'ί/;, ff αιαϋι^αα ly.ici ij /.ιιτα- 
q).t)'tl' y.(U ;■(«> ο Oto^• ι^μώι• (jifii πνο /.ατίοαλία- 
y.ni: oOtr κ? nyani^r λοιπόν πολλι^ι- τι^ι- ι/'ΐ'//;'' τι^ς 
ίαντον iVii/, .' 7Τηοηκικλι-ϊτ((ΐ ο κιριο.•' f~yoon^or γκη 
το Ηύ'ηίο;• fy.tno y.ai 7!o}.vnoih^Tov όνομα δια τι,•; 
jwryo^,• τον τον τ\\ ι'ηι/*;, t>,ii y.a -ρδια^, ι-ξιν ι^μΐν 
TTcvTCo^• (μττοιι-Ι τον ayarricv τι^ν αντον ayadoTija. 
οί'τος ;•'(«* ιητιν ο μκογαοίτι^.,• ο πολύτιμο.;, οντινα 
πωλι\ΰα; τι; τΊ^ν πίηιονηίια αντον tvijti'!- δνναται 
y.ai t/iiv ανίλλαλι^τον ιπι τϊ\ αντον tv{itr,n χαοαν. 
y.ai μαχρον αν f <;, λίριν τα; tiuji τοί>τον y.(t.i ti; 7((γ7() 
τών xhnqono)V πατέρων nniiyi^an; yiii προτροτια;. 

Ία/νριζημύων τοίννν τών μοναχών τΙ,; nvtv- 

ματυχινι^τον των ί^ί()()τί)()0))' διάνοια; ιηιτίρπί; τί 

y.ai {Itkiv ^ϊ αρ/,ΐ,; tivai μύ.ίτι^μα τι^ν iv/i^v 7«ι- 

7/,ι-, «/<« δα /ΜΙ βηνλ(ΐμ>'νύ}ν fqtii^; σννι-ίρίΐν οαα 

πίρι αντί,; ΐν τοϊ^; τών άγιων ανγγραμμασι y.thai, 

οίον ιοτι y.ui το iajijuvov τιο δια λονων δι-ιμιηηΐ(;ι 

7ί,ΐ' χλίμα/.α τΙ^; πνίνματι/.ΐι; laufJaaioi;. μη^μΊ 

Ί Kilisiiiudi ad mudiiiii cddicis oxiiressiiims. 
-i Ila L'(>n-C(,-tuin cst κ\ τιΊ — vtm>jiiiiof. 
■Ί Suiier ύ;}ηαάμ notatum est 7ωΐ'«)•. Qiiaiii 
tradita respici videutur. γαρ qiiair Ιι^σον χολλι^Ο/^ω τ/] ;?;0(] σον, y.a) 7ΰτί 
tiajj ι^ανχία; (oqilnav. 

Τοιαντα προ&νμονμήχον Hfi~^,; λίγίΐν τώιν 
μονα/ών, ο τα πάντα Οανμάαιο; (Ιαηιλι-ν;, ννν δι 
y.ai μακάριοι τι-'λίΐ y.aTayltlna; τον ρ'/'υ;•, ώ; χριπτο; 
κνρίον τον νπίρ του χρίααντο; Χρίστου λόγον ai&i; 
νπολαβών, !/-/λλ' ίστω, qι,σί , y.a\ δίδόσ&ο) τών 
χακοδοζων τοντο τίνα qaviti τι^ν αρχι\ν, ονδίν παοα 
Tortf ;,ί<π• ίγ/.λι,μα , χαλώ; χρωμίνοι; τοι χαχώ; 
ϊχίίνοι; jiJoy<iV(o-). ηνδΐ γαρ ίτηιδι^ &tov ονρανον 
λι-'γονσιν οι Πι-ρααι, τον ^-Ιβρααμ^) χα/Μ; ίρονμίν 
iiTith- 7()i' «'ifor τον ονρανον ίγο) σί'ρομαι. oiVV 
i.TKiV, χοσμοποιον νονν Ελλι^ΐί; qaai τυν Dtov, 
ijitl; τοντον τον χοσμον ποιι^τι^ν ον/. (ρονμίν ι] 
τοντο λ^^ονη;. f;'/;A;,i'>t//,/(tr αν διχαιω; ω; χατ 
ιχίίνον; qρovovvτt;. Ελλι^νί; μίν γαρ τι^ν νλιμ• 
άγΗΊ,τον /ΜΙ τώ Otio σνναίδιον λ.ί'γοντί:; , ίί χα) 
noiiji^v (\ασι τον χοσμον i)tov, αλλ ον/ ώ; πιιο- 
αγωγπί τον μι^πω προτίρον μι^δαμίο; ιΊντο;, «/./.' 
ω; τον οντυ; χοσμι^τορα, ταξί ν μόνον χαι (ίδο; χα) 
ϋίσιν (ναρμόνιην ττροστιίΗ'ντα τοί; οναι, μιχροϋ τΐ^; 
χατ (Ο Λ/ώ,Τ(/ί\• Tr/ji^; μι,δίν πλίον τ;, δννάμα τον 
ihov νί-μοντί;' y-t'V δι- τι^ν ti; το tivai πρόοδυν 
tx μι^ 0VT01V τα πάντα δ^'ξaσ^faι πιστίνοντί; προ; 
llmv, πηι>ιτ1^ν ονρανον χαι γϊ^; χαι τών fV μ,'-'σοι 
τοντην α/.ρΐι'ϊώ; γινωσ/.ομίν. οιτω χαι ί'ίοΐ' νίίιν 
τον χνριον ι^μών Ιι^σονν Χριστον λι-'γοντί;, νμνον- 
μι-ν χαι ιπιβοωμιΟα αντον ω; ihov αλι^Οινον ι/. 
ϋίοϊ• αλι^ί^ινον, χαι τι^ν 7υΐ' ιιον utoTija ο/<ίΐλο- 
γονντί; χαι 7ί)ί• αίτιον τι, τον νιον ίΗοτι^τι προσ- 
μκρτνρονντί;. ιμ'.ηι δι- χαι Μασαλιανον; χαι /ϊω- 
;•ο^((Λ(Ην 7/,)• νπο τον χνρίον τοϊ; αγίοι; (ίΐ'7θϊ' 
μαΟι^ταΐ; χαι απόστολοι; παραδίδομί'νΐιν ίνχίσ&αι 
Η'χί,ν. τι ονν; αποσ/ώμ^ί^α ταντι^; ';i«i'V δια τοντο, 

m rcm ct'. Joii. 1, !i. Scd Abraluiini verba (Jon. \1A, 'Λ. 53 χ«ί χαταποιι^ώμίν roiV y.f/./.oqoni κκκω^• τα ι^μ(- 
T((i(c, y.iu t)ii\ τιινς νπινλοιιομύονς ιν λογοίί Τ(ΐ 
tWifift,• τώι- όιτως irffijjO))• ι^μίΚ• ΰποιίτωμίν (μοιών; 
άπαγί t;^c αίσχίστίι•; χΐ'Μΐ^ίαιλιΊ'.^•. αλλ iTZnfiij πα- 
(ΐάχλι^ται- ί-'χομΗ• ττιιη,,• τ(ιι• πατίοα, /i^novr Χ(ΐιΐ7Τ0ΐ• 
Sixaioi; και «ιτό^• Ίλααμό^ icri ntin τών αμα(ΐτιώι• 
ί/μών, /μγ" ίλττίδικ• ιπικαλίπόμίΟα τα αιιιμα αντον, 
ΧΜ (>ωτί,()('«!.' ί/. 7/]s TofiiiT/,,• tmyJ.ifiiOii Tnio- 
μί&((, y.UTiC τι) f('()/,//iVo)' νπιι τιιυ π()θφΐ/Τθΐ) Και 
ΐαται πα^ (">■ ih- inry.idtnijai τιι ιηιιμα χιχιιον 
ΰωΐ^ί^αηαι. χαι tnnSl^nni ιινκ ί-'ητίΓ οιομα i-Ttijfif 
το itiio/itVoj• fV άνϋ(ΐωποις ιν ';< tVi" ab)!h^rai ι,μα^•, 
y.ai (j|(V/c ι^νιαται αηίΐι• y.vaiiti Ιι^βονν XijinTnr 
ii μ.ι^ ly πΐ'ίνμιι,τι αγίΐ;ι, y.ai H' τι;ι ιιηιματι Ιι^ηαν 
\\ιΐατιη• παν yiiiv χαμψίΐ ίπιιΐ'ΐ^αη'ωι /.αι ίττιγαων 
χαι χαταχΟοιίιαν, μαχάιιΐοϊ ο δια τι,ς tiii^ity.in•^ 
/ίίλ/τ/,^• τον πολννμη]τον τηντου ονόματος i-iniy.or 
ίχοΜ• fV ί-αντοι τιιι ihiir. ti.; αίώια γάο ((ΐ^αιι• αγαλ- 
λιαπιιιται, και χατιωκι^ιοίπ^ΐι; tr α.ντιιί^, και y.a.Vfi^- 
(Ίονται ίΐ- πιιι οι ayaTroiiTt•: τιι ιιηιμα βιιν. /τοι,• ύ' 
ονκ αν '/Ηοιτη πνΐ:νματιι<; ayiHv ττλι^η*^^ ιι τιι Dtniv 
70UTI) και ΐ'πίι^δίδιιζαύμύυν ιιηιμα. κατί /iiv ιν tij 
καηδία σπι-νδιον /,ι/ί'/ικ,• χαι ι ί•κτικ\ τιιν y.v(ji'iiv tv 
ι-ναγγίλίύΐ^- AfjocTOs' ιιτι διόύί-ι πΐίνμα ayiiiv roiV 
αηονσιν αντίιν Ί^μίι^α.^ και ννκτίις. 

ylvn)avij ονν και απι^λί^χΟΐι ϊκ τιιντων ιι Βαρ- 
λαάμ ^λ.ασψι^μω.; χαι καχοδόζω^' λαλών tthji η τια> 
ιν τοι Θαΐίωρύο Otlov (jonii^ και ών κατά τών 
μονάχων πι-^ι τι^~; μίλίτιαμύι^^• α.ντιιί^• και TTniiqt- 
(ΐιιμΗΊ^^ ύΐ'χνο)^ Ίίοάς fi'Z'^s ΰΐ<νίγ(ΐά(ι ίτιι. ιίι δι- 
μιινα/ιιι απίδίίχΟι^παν άνώτΐοηι τϊ^ς κκΓ/,; ooikc 
αντον ί•ί^ ητι -fiyiivTt•: και ίμμήοντί^• 7«(V πίρι τον- 
των τοιν ayiiov πατίηοιν ίξι^γί^Πίΐΐι κια .7α(ΐαδιΊΓ,{σι, 
χκι'Μη• και αντιιι αι_>ιδι/.ι•ι^• διο>μιιλόγι^6ΐ'.ν και δη^ίί- 
IjaioinavTii. 

ΙΊνΙΙίν τιιι και y.iiivi^ Γ,ΐ'ΐιιδικι^ ι/'ί//(;) art κκκοΝ' 
χαι ι-πίΓιΐ] ιά.ΐχι^ τι>ϊ< ihioK ίπι(1αλ(•)ν ο αντίι•; />a(j• λααμ ί<κ fi<i/,r«/ y.a.Tail-i^Cjicthl.; , σνγγνωμιμ• (πι 
τιιί'τοι^ δϊ^ίΐίν ί^τι]οατιι' κα\ γοϊψ άποφαινόμε&α, 
ώ,• tl μ'ίν ίνδίί'ξίται (ί/.ί, ι'ώ,• μ^τανοιαν χαι διηρ- 
{hiidtTai ίαντόν, χαι ονδαμω^ ovxtTi ττίοι των τοι- 
ιιί'των λ^γοιν κια ηνγγιιαφόμ^νη^• ^ω(ΐα{Ηίιι, ίυ αν 
ί'χοι' ίί (V ιινν, άπιικιίρνχτο^• ίατια και αηοτίτμημί:- 
νο^• rijs άγία^• την Χοιι^την καΟιιλικίι^ και αττοατη- 
λιχΐ^ς ΐκκλι^Γιία^ και τιιν injO οδό'ίον τών Χοιητιανοιν 
ανατί,ματο^: άλλα και n' τι,• tTtiiiK τι των νπ 
txtiriw ρ'λ«ι7(ρ|/(οκ χΐίΐ καχιιδοίω^ κατά τοιν μονα- 
χών, μάλλον δϊ: ri^c ΐκκλι,Γιίαχ αντι^^ λ.αλι,ίίίντων ι/ 
rtvyyoaij ήτοιν ijavtii^ πάλιν τί•<ν μονάχων κα-τι^γο- 
ιιώιν ι, ιι'/.ΐ'Κ• τιιιτων η τ•'»..• τιιιοντιιι•; κα^αητομίνοί, 
τ{ι ΐ'.ΐτίι καταδίκη naija τ/,» ι,μων μίτοιοτι^τος χαϋ^- 
ν7Τΐΐ(}ιύ.λίιμίνο^, άποκι^ονκτικ- ίπται και αντικ- χαι 
άττοτίτμι^μί'νος τ?,•; aylai τιιν Χ^ιστην xa9o7.r/.ij^ 
χαι άηιιύτιιλικϊι^• ΐκκλι,ΰίαί χαι τον oqOov τών 
Χιιΐ6τΐ('.νι~ιν Γινβτι^ματο^. μι-τ ί^(ρν»ί>κ«,• μίντοι 
και 7Τνι-νμα.τικϊι,• α'νητίιοίαχ χαι ίττιτιμι^πίω^ λiyo- 
μίν μι/.ίτι άπο τον ννν δoyμ((τιζ!:lV ολω•; τίνα των 
απάντων, κινονντα πι-οι τιιντων τί και αλλίον διν/• 
ματικώιν λiιyωv, ιι'ντί {;■;'()«(/ ω^• δι,λ.αδί/ oiiri ιηχια- 
(/(.)-•, ο'),- ον μικ^ιοιν fVTtvOtv n\.- τ\ν ίκκλι^αιΊ'.ν τοϋ 
ihiiv άνακνπτόιτων σκανδάλων χαι ι>vyχvn(ω^ και 
ταοι'.γ^ς κια αάλον και τοικνμία,- f;7i;i-c()/(/)'i,s• r«/V 
ψνχαΐ',• τοιν άκιινοντων , και των ay.iiiaiiiTnjMV 
μ.ιίλιητα' δι' ά δι/ πάντως και ιιΊ ΐίΓωτ^ιω ίκτί•ί)Ή- 
μι'νοι Ihiiii xaiovt^ τοΰ' ihoqoooi•: naTfiaciv fjirt- 
Ih^nav. χάηιν yao τιιν μι^κι-'τι μι^δ^να. ταϊς ομοίαι•,• 
πλι'ιναις πίηιπίόΐ-ίν ποιονιηνοι πηιινοιαν, και το 
πιωιιν kV iWf lO.nav ίκίΚ^μίνιιι ynaiiiii'., ταϊς ηικίίακ• 
vnoyijaq αϊς νπκιι^ιι,ιάμίΟα, κατά μι,να .IvyovnTor 
7/,i' fV(<7/,s' ιιδικτιΐ'ΐνιι.'. 

I'.r/l• και vπιιyίy^ιaμμ^Ί'lιv δια τι^ς πατοιαοχικι^.; 
χίΐοος τιι Ίωάννίιϊ ΐλπο Otoi άοχκπίηχοπικ• Κων- 
(ΐταιτινιινπιΊλεως )•/«>• Ρώμιιί χαι ηιχονμινιχος πα- 
τοιάοχι^ς. 54 

FJ/t y.Hi f'ri'/(«c v7Ti>]Q('Si 11..: τάρτας' n THTTtim,• (cnyiniHoi- τηοι τον nvroSiy.ov τηντον τόιιον λίγοι• 

fiijoDTTii/.iTii^ —i'.(j<^ioir, i-h((jyn^ ττιοιι^ς .Ivbit'.,• y.ui ovtco^' —τίηγομίΐ• γ.αι ano^iyoittihi. τι^ν ntoi τϊ^ς 

νπι-'οτηιικ• Γ^ι^γοηκις' ο .Jvnoic/iOv tictthio^ -/^(",- tvriiflntc^ y.ijinn• y.ui ^ιύγηοηιν και anofjanif τϊ^ς 

yoniii.' ο Tuntiroy iiijooni}/.iTii•: -lir/.ti^iaiiinia.; y.m ιηγάλι^ς ly.tiii^.; αννόϋον, y.nO Ί]ν TTnoty.aihjo y.m 

νπ>ιηι\ιιι~ Αίΐλος' ο ιιι^ηοπολίτι^ς Μιώντων τκπα• η Tijieiii/.y.wjinTo^ y.ut άγιος i^inor «ίΆΗτ;,>• y.ai 

ϊΐκ]ααάχ'οταπυΐΊΐςμι^ιιοπη7.!τΐιςΜ)^νμΐΊι.;•/.(ΐι βασιλίί\•' y.ta τον ίπι ruvTij γιγοιότα τόμοι• ώ, 

νπίοτιμης Μαλαχίκ.;' ο τκττίΐι-ος μι^ηοπολιτηϊ y.uTU τΐιυτα ηνη^γοοον τί^ς tvatfSnu^ y.ai ταϊ (r 

Πιτζίη^ς y.iu ντη-οτιμος Μκκκηιος. ιιντω ι>ιαγι•ωβίΐς y.iv uTToquntU' ατίογομα• fV πϊιβι 

Εί-/ί -/.(1.1 οπισ'άίΐ- τοΊ•ΆΊθι^ ■/.(ΐ.τα μψ•α Ανγον- y.ui άπο^ίχόιαΟί/.' τον ί)1 τι^νικαντα y.aTitSiy.ii- 

ΰτον τι^ς ίνάτι^ς ι'νδικτιθ)νιις roi' ,ςωμί)•' ίτοιν '). α&ίντιι Παολααμ. y.iu τον,• ■y.oion «P./,i)())j y.ai άδί- 

Eini nyt y.ia νττογοιαιίν roi' AivVxoc, ττοηγί- y.aaTi'j Γ/.ίγχίϊι^πομΗον.,• πννοδι•/.ώ,• τΐί iy.tlvov qoo- 

γΐΗ'.ηότος yai τι'.ϊ•τΐ(. Οι• nvvtyli^ih^v τι^ν uo/ij• νοΐ•ντ('.~: yiu αμίτιαοί^Μς r/iiVTiu (y. V'/',!' '"^ο- 

i(V To tr/.iivr,i'.i Ti^v vnoxhniv ποο τϊ^ς avvoSov' ιΰ.λα ivu./.ontlh'. y.ai ιι,πο-λι^ονττομιν. 

y.ia fV Tfi ϋί•νοδι•> y./.i^thvTo^ μην xui πηοΐνίγχοντος Ei-/t τοντο το γοαμμα y.ai ι<πογρΜμις ταντας' 

τινά γηΐίμματα ίΐς το icvayvconift^vHi, ονχ <(vi- ο τιιπίΐνος μι^τ(ΐοπολίτΐι•; (Ι'ιλιώύ.ψίία•; Μακκοιος' 

yvioirOij. μίτκ Λ> τι^ν y.oiaiv πιύ.ιν ον/. ίκλι^ί^ι^ν tu• ο τατηινος μι^τοοττολίτι^ς Ιίαλαιων ΓΙατοων y.ui 

τιρ• (ηινδιάσ•/.ίΗΊν τον γρικγί'ττος τόμου' &ιά τοντο νπίοτιμος Μ>,τιιο()άνι^ς' ο ταπανός μι^τηοπολΙτί!•; 

ovy. ι,ϋίλν,αα ντιογράφαι f(V toj• τόμον ir τιό τίιπιο ΜΐιΟνμνι^ς y.ai νπ^ρτιμος Μαλκ'/ίας' ο ταπανος 

μον. ΐτηι δ( y.ia αννίβι^ fvfyy.Hv μοι τινας μι-ρι, τίνα μν^οοποΊ.ίτι^ς /'ωσιον y.iu νπι-'οτιμος (-hobov/.o^' ιι 

άπό τοίν ηνγγηαμματων τον τιμιωτατον ηρομο- τκπίΐνος μι^τηοπολιτι^ς /ιαονι^ς y.ai νπίτητιμος Mt- 

ναγον y.vQiov foQOniOv τον Παλαμά, ι^ααν δ( ηΐί- ϋοδιος' ο τατηινος μι^οοπολίτι,•; και νίτι-οτιμος 

[ΐαχί'/ιωαγμίνα, ως νητίηον ιδθ)ν y.ai avir /νηνς τα —ι^λν^οίας Ηοαιας' ο ταπι-ινος μι^οοπολιτι^ς ^Ιιδν- 

yy.tivov πνγγηάμματα ίμαΟον τι^ν αλι^ίΗιαν , yia μοτίΐ'ων y.n.i νη^ητιμιις (■)ίολι^πτος. 

i-fiuflov ΟΤΙ tv ττάηι ηνμι^οινα tini to/V αγιΌις ic/.oi- l'.r/h y.ia οττιηΙΗν το τοιοντον γηαμμα τας νττο- 

βώς κατά πάντα' αλλά y.ai τονς λόγονς αντών γραιμίς τα.ντας' η ταπίΐνος μι^τοοπολίτι^ς Κνζίχου 

ακονβας, και αντονς σνμ€(0)νονς ι-νοον τοις ΐ',γίοις ^ίΟαναβιος' ο μι^τοοττολιτι^ς Μαδντιον ταπίινος 

κατά πάντα, διά τοΓτο ιδία ίΐς μαοτνοίαν και απ- Ίβαάκ' ο ταπίΐνός μι^οοπολίτι^ς Αλανιας και Σω- 

(jf (<?.*(«)■ τϊ^ς άλι^ΟίΙας τών λίγομι-νων -/.αι γιγ(ΐαμ- τι,οιονπόλίίος και νπί'ρτιμος y /ανιιίντιος. 

μίνων νπό τί τον τιμιωτατον Ίΐιιομονάγον κνηίον Eryt το icov όντως Το παρόν ιαον αντΐ[^λι^&ΐ:ν 

Γρι^γορίον τον ΙΙαλαμά και τών λοιπών μονα•/ο>ν και κατά πάντα ιξισαζον τοι πρωτοτνπω il'(»^ί^f;• 

υπέγραψα, διά δι τΐ/ς ainov γαρος το ό ταπαινός iifffvi)(<g/, -/.αι παρ ^ιον δι άαηαλίίαν, ο ταπΐΐ- 

μι,τροπολίτι,ς Κν^ίκον νπίρτιμης κα) ίξαρχος πάπιας ιός μΐιΤροπολι'τν^ς Σμνρνι^ς και νπίρτιμος Μακάριος. 

Έ'/Ιν^απόντονΆΟανάπιος. SoijuitLir iuiniu posteriori subscriptum: 

El/h y.a] κάτωίΗν προαι,ρτι^μΗον το ιητά τινας ό ταπίΐνός μι,τροπολίτι^ς 'Eqtaov Μάρκος' Μα'ξι- 

χ/)0)οιν γί-νιψίνον γράμμα παρά τώίν ϊίρωτιίτοιν μος Αωρόχ^ίος'ΐηά/.ιος .Ιαλμάτων'-). 

') Id ΐ'Ηΐ ;ιιιιιΐ) muiiiii <iS40, sivo Christi l.!41. 

-) KiHeutior subscriptio tostatui• lioe eoiiicis friigincntuin olim ex libris moiiiisterii Sinaitici 55 

Β: folia IK,' (muiierantiu• lOSj scd quattuor ab initio adtlunda sunt, duo vcro 1• ct 
10. desunt) in 4", recoiiti niriuoria et iit Λ -idetur iu luunte yiiiaitico scripta. Pagg. la — 4='. 
1 — 8. .Sunt fonimlac ad usus ]ituru'i(.'iis vel siuiiles compositai•, iit Eu πη^ηβαΊα; y.ia <7/,'/<v, 
ίπι T<i«.Tf7'/s', f'!.' 7o;• oiy.oviiniy.nr ττατοιαοχι^ι•. Mtra τι^ν !/';/'■','' Ίον ΗηγίίπιπΜιττον —iiiuHp οηηικ. 
Μίτα τι,ν f/'//"/'' '■"" μΐιΤρηπολι'τον Αί/ζ^τ/,ι,•. Pag. 11 sqq. Οι άπη Χ(ΐιστοΐ' πίζτοιαηχι^σαιτί^• ίΐ'^λίξία- 
t\*t('«. Initinm iit a Jlarco evaiigelista. Post κησμά^ ίι y.ai χ^ι,ιαίτίσας πηότΐ{ΐ<ιι• yMraTaiTiiov- 
πόλΗ•κ postcriori inaim addita smit inimina liacc : κιισιιά.: trino^• ή άττο menitiiu^•' imrlhdd^• ή 
μίτ((τίί>ίΐ..• icno τι^^• μΐιΤοοπιιλκιΐ^ λίρ'ί'/,,•' y.vnoiaro•;' ο η<ι• ynjiiniim.; ο μίΤίΐΤίΟκ^• άπο τϊ^^• ϊττιηχιιττ^^.; 
μίτηώι-. Rursus receiitiori iiianu additum est πιωΙΗ'ηη^: Pag. 1Γ)— 17. legitur χατάλογο,• τώι• 
κατά x«/i)Oiv τΊΐίτηιιω/ών ΰντι<ιχίίι/.ς. Priiuus cst: Ο ιν/κκ πι-'τηο•.- ιΐπόητιιλιι•; , άπο χ^κστον λϋ'. 
Ultinia numina suiit: σί'/.ρίπτοικ• (cui adsL-ribitui• aiimis uwy.d' i. e. 1824). (:μ1ι]μων' Αχη/^λ' άι&ι- 
μιι^ (liaec tria addita sunt alia niami). Pag. 27 S(]r|. la τιϊι πατηκωχικίπ {ffjiiroi «λίίιαΛ/ί/κ,• 
i'7roy.n)in('.i μι^τ^ιηπυλίΐϊ y,iu ι-πισκηπια, αιτιη.; δΐίσωζιιιτο μ'-'/χ» τι^^• «P.ojof-ojc αιγνπτον νττο τώι- υίΗομι'.• 
ηόι. Pag". .'->0. ιτιιατολι^ α' αύ.βίβηΜν πι<.τιηαΐΓ/ιιν lUTioytia^ πο!ι~: rnr nijwi^nliTi^r y.nnov y.vo διοιί- 
oioi. Eiusdcm Silvestri srquuiitui• eiqi. aliac trcs cuin alioruni nciiiuullis. Pag. 43 sqq. 
Twr Οανμααίων y.ai &n'[<jy άιίηώι• τά ονόματα καΙ τά ίτι^. Α\> Adaiiio iuitium fit; ixltimo loco 
dc Cunstantinopoli per Tmx-as (o/ άγαοιιοί) capta refertui•. Pag. .01 ct seqcp τά ίητά μνο- 
Ti]oiu r/%• iy.yli^nia^. a'i ίτττά vnor,-/h(-;i:i^ 7/^s' ττίητίοκ: τά ίπτά {)Ία•άβιμα άμαητί,μα,τα , et siiiiilia. 
Pag. -ΰ sqq. ayayi:Cfa).ia'o)Gi•; των αγιωτατων πατι^ιαοχών, τών οοο&ίπίων, και ανναοιΆμΐ/Πΐζ των «,τοσ- 
τολικών Οηόκον. Sequuntur similia. Pag. 71 — 7ο. legitur χονσόβηνλον τον άοιδίμην βαηιλίως 
Ίηνητινιανην, ό ίι>ωοι]ηαηι n\; τον τον αινα όο(ΐι\• ι^ονμίνον. Vido inira. Pag. 7ο af[([. το yaOJ^y.ov 
και o/ios' τον βanιλ^ω^. απο τον νομιμον pifi.iov, flani).tiov, κωναταντίνον και /Λοντο,; ατιο τον α.' τι'τλον 
y.Hf. {>', et siiiiilia. Pag. 87 sqq. reeeiisentur τά οιμ'κιι'. τον παλατίον; iteni pag. !I2 sqq. onoi 
ιπίακότηνααν ev βνζαντίοι. Horuiii primus est Aiidreas apostolus; ('xtrcmo loco liaee legun- 
tur: και yiyovtv ο άδριανονπόλίως γί(ΐμ.ιαό^•' αντοϊ• Sf Ϊκβ7.ι^0ύ•τιι•; avi^Kitv i(V τον it(jovov uoai/f ο τοί 
•ι'ίύ.ΐιΓιίον ι^γΐΗ-μίνο•;, ανι^ο Οα.νμαιιτο^ τον βίον και ομολιν/ία^• στίΐ)ανοι κίκοσμι^μίνο..: 

C: folia (3 in 4" ante aliquot saeciila maiui Grauca scripta. Fol. 3. incipiuut zov 
icyiOv και οηιωτάτον πατ(ΐος Ί^μών Ισαάκ τον άνα/ωηι^τον' ο ηοο^ το τίλος τϊ,ϊ βίβλου αντην λόγος κι/' 
ΐιγονν 01 Ihji^voi αντον οι τκλι'.ιν'.'ηιτίΗ• τοί\• άτιίκτονς μοναχοί;: Supersunt Ο^ί^νοι α' usque ι9' ct κζ' 
11S([U0 («ν. 

1): lolia 4S in 4" sacculi iere sexti decinii. Sunt varia liturgica quao pleruinque iii- 
terprctationem Ai-abicam in luargine adscriptam liabent. Litteraruiii iuitialiuin rubro 
seriptarum magna pars cum arte facta est. 

fuisse: τό παοόν ;3ιβλ!οΐ' ίπτϊν tnv άγΙον xai &>ι>βη61ατον ίίρηνς ^ινά, χαι όστις ϊ•στ((ΐήιηι άπη την ayiar itoi'>;>', 
ΐ'ά i/fi τάς ά(ΐβς• των ayfwf πατί(ΐων χαΐ τφ άχαταφλίχτον ,ϊάτοι•. Cuiusmodi obtestationes in codicibus aii- 
tiquis saepissiinc iuveiiiuiitur; cf. excinpli caussii subseriptioiies codil. Ijiij). l'ar. 52 et 370. a Scholzio 
exscriptas in liiblisch-kritischc Keisc p. J ct S. 5G 

Ε: folia 8 iii 4•* sacculi fere 17. Inest y.uiotr τ(>ΐ('.ι%κής. πού^ιια /«,τ/^οΓ/κ/οίν' Mitti• σί 
ΐαληο) Ύ),>• Toiai]hiiy qi<oii: ϊη fine deest. 

Hitc loco apponere placet doeretuin illud, quod lustiniani imperatoris esse dieitur, 
de coenoljio moutis Sinaitie•! supra a nobis cx cod. IX.B. pag. 71 sijrp enotatuiii. Faciemiis 
id vero ita, ut cuin eodice nustro eonferamus textuin riuem nupcr ia Drcsd. Cddiee Α 187. 
pag. 7•) sq. inveiiimus. 

ΧΡΤΣΟΠΟΤΛΟΝ TOT Α01Λ1Μ0Τ Β.\ΣΙΛΕΩΣ ΙΟΤΣΠΜΑΝΟΓ, Ο ΕΛΩΡΗΣΑΤΟ 
ΚΙΣ ΤΟΝ ΤΟΤ ΣΙΝΑ ΟΡυΤΣ HrOTMKNON 'j 

Ει if y.tii urbnuni τοΐ.; rzfQiStiini^• f/,• νπι^ηίβίαν Tcor ^((αιλκοι-) άηχοι icoi• y.c.TcMTQa- 
7/;j'/^(ifi( •*) I, τιόλίοη• διοικ/^σας ίγχαρια&ΐϊΐαι jy λαηνς οδι^γΐισαι ij y.ta άλΧ αττα τοιαντα^) πράτ- 
Τί(ΐ' dtdofitioi^' ΤΟ) y.iinTH τ;,,• των Ρθ)μαιωι• (ο^χι/ς Cfunofitic. χη)^σιμα τιιιψ• ίΛ'ΐ,κίτΓ/ιίΓ T/^r πηοα- 
ήχην<Ίαν των νττι,χόοιι-') όαηι (vyroiitoit^• , iinijoviitrnt δίκαιηι ΰν utv τα τϊ^ς νττοΟ ι]κι^^• τοντο»• 
βλίτιιιν το πίραί ίπιδεχο/κτα ιαδρίίσι αίμιοΐ^• παι βύη χαι τηΰτκο και iho) πληηιάζηναιν^), 
ονχ niya των κ.ατά τα ν/.το•; σνντίΐτοντων άλλα κρίίττω και f/c χίη'χψ• ιάτί^ν παηαπήιπηντα 
τι]ν iiqAnav, μάλλον δί και τηντη κακίΐνη τηριπηιηνμίτα τιιντοι^ ΐκ 7/~c d.vcothv Stiiit^• πηο- 
βαλλημίνι^^ roiV αντοκηατοησι. τκο.; ονκ αν tHi των καχ^ι^κοντοη• ίπικλιν:-^ ωτίιιν floaliivtiv και 
fiV τίλο^' άγαν απίη αιτι^ααιντο. n lif και (ίλλω,• τ;" Λκ,σίΐ τιμάται τη ίΐ'ληγην, ην/ ηποι^ δια 
τίρ' τοιτω)'^) πίίράκί.ι^αιν, αλΧ 'ifi)j και xuxf αντο το πράγμα άξίως ί-'χα'^) ytvtn&ai, τιμΊκαντα 
και μάλλον τοΰ? αΐτι]σκϊΐ τη\<των ίπαινΐτίον τηνς ανακτάς και παρίκτίην^^ άπι-ρ fflAnev, ι'ν 
Ηίν ην μόνον «iTOiV ((λλα και τω δικαίιο κατά το kVoc χαριζι^ηνοι. '"j τη'ντο και αητι 7)/ βαηι- 
7j:ia μην παρΜΖΐν ώίΐν (κτίλονμενον, δωρουμίν)} το /V ιν τω οοα —ινά τψι,ν τι^ν ντίίρτιμον' 
τοντο μίν δι ly.taiav φ• (7ΐοιι[ηατη προ•; f;<f") ό /7τολί/(«ί'Λ"ο^- μι^τροπηλίτι^ς Ό αρώτατο; κα) 
νπ^ρτιμος' ον γαρ ίκρινα ολο)^' άξιον μι^ πίΐ&ΐινίιηκ τηντοι δονναι τα; ακηα; ίνληγα αιτηνμίνο) 
και ά μΐί τίτύ.ί<ϊμίνα τω δικαίω τινά ζι/μίαν «)»'-) προΐ:ίΗ•ι^παν' 7θίτο δί και δια το άλλο); 
ψ/ίΐσ&αι το τοιοντην ορη; ηίδι-'αιμον κα) τιμή; άπάσι,; ΐπαπηλαηιν δίκαιον ο)'•*), και τομίζίΐν 
μάλλον τιμαΓ,ϋια r/,)' βαηιλίίαν μην ίκ τι^; προ; τηντη τιμι^;, ιπίΐ και δοία^ίΐν OiiV ϋίο; τοί; 
τηντην δηίά'^ηναιν. ηρο; γαρ 7θΓΐ7θ νπ^ρν^ρμπον των καθ' ι^μα;, «(ΐο^• Οίϊον και αββακονμ^^) 
δαην και κατάηκιην ται; των αγι'ων '■') ίργαπίαι; και Λρίταΐ; παντηίαι; κατακημην. m δι- και 

') Cod. Dresd. 'Οιηημύς τοι" |•)«ιΤ(λιωι,• Ίηιατίπα- '■') \\Λ Lip.s. haliet ; I)ri'sd. ττηιημίην. 

rov, ό'ΐ' ίποίηηιΐ' όιά τη .ίίΟ,ίάΛστοί' όζίος τό Σίναικι•. '") Uterque codex /aiiuo/if ror. 

-) Tta cod. Dresd. a prima manu; pod. Lips. et ") Cod. Dresd. nqoq μι. 

corrcctor codicis Dresd. ίίς ι'π>;<)?τώ)• (ίασίλίο)!'. '-) τιιά Ζ^μΙαν άι•: ita emcndanda videbatur 

'■') ('od. Dresd. χαταατυατηααι. seriptura eodifum. Lips. τί\ν ζημίαν ^V, item Dresd. 

'') Cod. Dre.sd. ij αλ/.« τάτοίοΓΓα; postea idem omisso ri'. Post iu Dresd. est ττροίίίΊ',σίΐ•. 
ίιημιΊοιζ pro όίόημίηιΐί. ") ον e.\ cod. Dresd. est; in Lips. deest. 

^) Cod. Dresd. om. rmr ίπψ/.όων. ") Haec \οχ derivanda videtur ab as (άββας) 

'•) Cod. Lips. πΙψιά'Ζηνσι. et a-p•; (locus) sive ab huius radice D5p. 

') τοΓτΜΓ e.\ cod. Drrsd. ost; I.ips. omittit. '") άγιων i'eposuimus pro άξΐίτώι•, quod iu utro- 

") f/it: ita DresJ., iioii liabot Lips. que codico scriptum est. i/.yiuaiimo.,• τιιττι» /.αλκτια τι~ fjiiv/.tTia /.κι iiiyjir τιιϊ• lltdv Ihy.m^j, nnduijt'••-. iifr το TTijayiin 
y.c.i r/js Mi^lhu'.,• ι/.κοω^• r/oiinm• -/.αι- tu• llnonoii, τοαιοΊτίηοι; 7r/.i,(i/,s• « ι''ί»)>• ιιιτα^ ιιικικ 
Λί;/,«' τταλλι^^; π /.i^r ίπτια y.av τ<ιι\• teyUTOK Tfirroi.; y.itihou• /itniK• τι Λοί/,,•') ΐ'.ττοΐίηιιι,ηίηιΐ' 
τιιιτιι tliiiji'. 7/,,• ^U'.r,i).tiiu iiiir. ncroi y,i'.i ι^ν ;iyi πιύ.ι'.ι ιίίιιι TU' κι• ίττι τιι /ia\.«;• ζ«7« τιιΐ' πιηι- 
fjiiTi,!' πηοκοτττιινΰι'.ι . 

Τκί'Τκ ;•()(■( τιι πΐ'.οιιν τι]^• [ji(ni/.n'i'.^• ιιιιν πηιΊύτΐ'.γιιικ ΐίιιν/.ίτιυ. τιιιι'ι γκο ι, βΐίοιλίΐΐί μιιι• 
τιιν y.f.Tir. y.iaoin':,' fr τ(;ι —ιικ ττιιιιητι^ηιΊιαιηι• τιον vTTniTiiiwr τι;ι ι'.ϊιθ)ΐιΐ'.τι , κΐ'.ι ι^ιηιιι.ιτκ.ι ηνία- 
(ΐιί^μίΐπΟαι τοίτιιι•'-) tou• ιιντο) τίτιμίιμί'ινι^' ίί' Ηττααι y.ui πνιτιμΰαϋια ίΐ• τια^ jTijnoSni.; , y.cOt- 
&)«(,', στάπίΐη τί y.i'.i r,vn).tvGtnr afi.iyitrrvn9M δι xui αμψα nmnu y.oj τώι• αι>χΐί(_ιι-ωι; οπιιηοι 
7y τιιΐί'.ντι^ν τιμίων >κ nor ty.uthr γηόιοιν y.iu ivr απΛί'.^ίιιν. τιύ.λΐί Τί ηαιτα nnif. τιιντοκ, κΐ'.ι 
τοντο) π^ιΰσίατια, y.iiTU /ιι^ύα• ΰ.ΐίττιινμίνΐ'.. ίττι τιιντοι γκη ιγιγόηι κι'.ι n πι'.οωι•-') ηιιιημο^ 7;,c 
[iaailtiui μον. y.nTu. μι^να ΙΙαίίμοι• ί-λλι^νιητι ινονν Ίηνλιιιν'*) ιΊ•δΓ/.τή•)ηκ• ίΛ'.') 
(_'(i(l. Tiscli. Χ. iiii'iiil>raiiaei'us IVilioniiii 41 tV)nii. inaxiinac, sai.'culi iIiiiHlcciuii, (|ua- 
vis pagiiia l.iiiiis culuiiinis scrijitus. Siuit tri.'s lunuiliai• < ii'i'i;-urii Naziauzriii intrgrac cuiii 
initii.i (lUartac Priiua est fol. 1: iu• yin^yimini τΐιν uM.ifnr ^-Ίκηιλι-ίιιι•. Suuuiitla fnl. ;>: ΐτητά^κκ 
Η,- τΐιι- μι-'γιιι- αΟιίηίσιιιΐ'. Tcrtia iVil.24: i(s• 7/]ί• τώι• ίκΐ'.τοι• π:ι•τι\χιιντα ίηιβΥΜ-ΠΜν παι^οναΜΥ. Quarta, 
cuius uiia pagiiia cum diuiidia su[)ercst., iiisrribitur: nn^) ίμλοπτωχίι/.^ y.ia TTtni ιμλητττωχοτηικμ'α^: 
Codex cst bene ct accurate sL-riptns, passiin ctiam idDiicus ad (■menilauduiii trxtum 
(•(litiuii: srd ludla liaruin Li.miilianuu inagiia difficTdtatc i-ritira laborat. 

(Jod. Tisch. XI. iiieiulji-aiiac<'us iolidruin drrcni iuvtn. inaxiuuK•, saeculi tV-re undc- 
i'iini. (^luauvis iiagiua. Λ-ίτ.'ίΐΐΒ 37 contimtns liahot. Est i'ra.n'in<.'ntiuii ιηΐΊΐηΙυμϋ. ,Sinj;'ulai• 
i\ui\c suiiersuiit vitac iiiagnam siiidlitiidiiifin raruiii lialiriit (juar cdilai• .sunt iii Mciudi)yiii 
( iraciMjnuii etr. l'rliiin 1727. Fniio 1. vcrsu sr\ti> lcgitur: τϊ^ αντϊ^ Ί^μίι^α' atHi^ni^ τον nyliti• 
μκοτιοιι.- TToijy.omOv τιιϊ' iv. πα/.ιαβτι'ΐΊ^^ ιΛι:. lliidciii μι^ιι τωι ι'.ντωι ζ;'. μαΊμι, τοι• οαιιιν πι'.τοο^• ι^μιοι• 
ΐ'.μιμλΐ)/ίοί' ίττιακόττον i/.orlm•. Sequitur iliidoiii ry ι/.ντϊ^') ijinji'-' μιί,μι, τον οηιον ;thtoo^• ι,μων 
'ηοιιμί'.οτνοο^• ηιαιπίον' ίπιηκϊιττον y.vjy.ov. Tcxtus ρΐυτιππιμιο ciuii cdifis ruiiveuit, nnn taincii 
(ll>i(|Ui•. Ita ί'ιιΐ. 1. viTsn, iilii rst τϊ, ιάτϊ^ ',Ι'^'.'"-' ι'^Ι-ι,^ί-^ 7i.w• i<;'/(.jr μι'.ιιτνηιοι ΰοχιττπον uii.tfijov 
ηιι.νλιιν τοί• αποατ. y.ia ιρλιΊιοηκ τον ητιιΐ'.τιώτιιν κι'.Ί ύμιμ'ι'., statiui ali iiiitio iii 1μη• cudic(.• logitui• 
Ηΐι'.οτνοι^ηα.ν ΐν χιιλιχϊι'.ϊ^ (prilnuin srriptuiii tTat y.o/.iinnicu-} ijoi :'r γώιι'.ι^ πιι'/.ίΐ τι^ς ijnv)'!iu, iu cdi- 
tidiir vcrn (piaiii dixinms IJrliiiiatc 1. p. L'0(j. dosuiit \ci'lia tv y.ol. ijni. Itciu ('ditio dosinit 
vcrhi) TilniivTia, cndcx vrro addituiii lial)('t: ίιμ.ιιι\•κ /μι /j iv;ii'. αμιμα. Vi-A. '1. Icgitur μνί^μ\ 

'i ri iSiii/,,: itii scripsiinus iii-fi /j ()oi)|s, iiuoil iii ζκί αι^ιΐίΊην (ita vidctiu• coinpoiuliiiiii quoil aclest 

(•(iilicibus iiiistris cst. IfHCndiim rssot (lne ιηΌηι'η- /οαιιιιάτων η],- flf/a,- 

-Ι Cuil. Drcsil. TiiiTiii. zrti. fiaailixtji -/noiii. 

■') Cod. Drcsil. τί) παιιόν, όοω/ιό,-. '•) Sic li. 1. iota adscripto, quod antea in τ/] αντϊι 

■') Jlaff/inv f).).. iiyovv: liaec cDrosd. suiiiiisinui.s, ιιΐ'ο adscriptum iiee. magis .subscriptum ei'at. Pari- 

Lijjs. 11(111 lialii't. Dresd. aiiti'a ζητά ιιψ'αν. tcr -ι•ΐΊ|ΐΙιιι•.-ι iii ii« quac scquiiutui• fliictuat. 

•Ί lii tiiM• r,„\. Dn^sil. addifum liabct: ί.' /f .)i Tiit niviir <lt<ii\,i'/.(ir. <!'. .ΜιΊΐιιίίΐι;-. I 'rlj. 11. \i. '.'. llllius liK liiDriar iu iilitis tilli^ ist: ;:«/ tTtlh^ 
Tii '/.nWKiiir la-Tiil• n τι] ;:ι.τ<«•) --Sijiiir uoic.tmi: eoi.lrx vird ρπι /j'^). κ/», lialiri: .το/./.κ.• /(<«/>• 
yiaiy/iii Tiii.- .T/fXrrvV- 1' "1• 1"• lialirUIur: i/ll/.i^ni^- tmi c.yiuji• Tijiior .τ«(Λο) ' «.κ'.ιιιι.' ii.laijic.' y.iu 
ιιιβι'.ιλ: ]iurn.i lOi.i^nu τιη• nudijijiiv iff.n//.: ili-iiii|Hi' kO/.i^cu- rtn c.yinr inajTfiin^ rjuy./in- Tiii• ικιν. 

<ΊμΙ. Tiscli. Xll. t'(iii:^t:it ioliis 17 iiiuiiilii-anaLri>. i|iiattuiir euili<-uiii rrliiiuii?.. 

Λ: tVilia .-i|itein iii 4". >aceiili (:l(/(.-iini. Lisuut fXffr|ita xaria. i[Ua(/ ad.IdliaiincmLvcliiiu 
Μ'ΧΤι sareiili heri|itiu\'iii ntV^ri-mla essc viduntur. lusiiiiiia pdtis.siiiuuu 0(.i sunt (jIUkI eadi-iu 
tV'i-e ninuia ftiain a|in(l Sniilani ft Coiliiuun (k• antinuitatibus Coustantinupulitauis expo- 
iifiitfiu le}:-uutur. itcuiiiiu• miuoi-i (/x partr iu L-ditione frayunLHitdruiii JuliaiiiiisLvdi. Duiun- 
\ iri cuim illi iiudi• sua liau>LTiiit uuu satis cuii:^tat. taiiirii dudiuu ex ecidriii iViiitL• liausisso 
\ i>i Miut. Cf. ]\u>t(/ri Hnta> ad Suidaiii ^uli /Λκο'/,ι/'. r-iili ΙανατιικαΎκ. siili Ζκ-.' i't aliis. 
laiii \ ΓΐΊΐ uil \'i ri (. ^t >iiiiilius (|iiaiii utruiiiifuc• i^ita c.iuiuia c\ Joliaune Lytlo dr|iri_iHi.sissc. 
(|Uaiii(|Uaiii liliri liii^ ιρί" n>i f-iiiil iinii suiiiTsiiiit iiisi cxferpta. ita ut ex iicistro rddice 
.■-up[ik'ii[i-uta fditMriuii [nrciKla >iiit. (^hia dr rt• aJii ϋ(|ΐκ• iutelliiieiitiorL'.•* vidi-Tiiit : unliis 
r-alij frit ipiiuii tcxtuiii cdi im.•. uiia(|ur acL^uratc iii(Ueari' (|Uac ralio sit inter Suidar it('iidini 
(■χι, -crpta t't Ιΐ'χΐιηιι ι•ικ1ίι.•ί> iiiisiri, ipii (juidem ip^a actatc illuiu utruiU([iu• aiitrL-i'dit. 

l'riiuii 1ΐ)ΐ•ιι le,a'itur: Tttw κΆκ^-Ιι,η].: Eadciu aimd .'■•uidaiu t^ulj \lki'.:'>i^n^ i't apud Cndi- 
iium Do origu-. Cimst. cd. LaiidH-c. γ. Κϊ. XosIit rcxttis .•^ic lialict: ^Ιντι, ι, /(.).<« /.ηκ'.ι πι/ο 
γ;],• utrid^iiTCMitu οι.• ίπι κικτιι/.ι^ι. .τκιιο• ηιι• τι••οώι>^-'\. ίΐ κιτι^ (V ίστιι y.iti-i lojq (α.τη,• i^ /.i;Y)i»tV/, 
i(iqi>«. ).r/tT(a <V «Ai«,>/,//, ι^ικ m nict :t/.hi>iiu (Snid. ,τλίκκν) ττιιταμαι^• fi iwTi^ y.ui ΰι<σχίηίστί'ηαι 
Ύΐιηϊι τ^ν (^iiifjiwi)•. i-y.tl•'^ ί'ατιι- y.ai /, i/cKv, (Siiid. ct ( '(nl. ini-v,. t.-iid. Siiidai• Α -i^\. τιιπι/.ντι,ν i)^ 
uci<l(u.ti('.i 7li>ni Tii(~ y.TifiiicMii i^ ΐ'Μίμιι.τιι^. (οητί- τκί^• οητιά^ tt/.iiIUiu• /.κι riiij /Λτττιιΐ^• /.ilhiu• iivuiwiiei'. 
ia/ioiiTi-iju )iiiTi'.i .Tioro,• ιΐιΐ^ι^ικη: ty.tiai t^i- trai yi'.i το (aioin ' ι ητιιιιιιιι- > ^Odhi. ΰτιιιιιΟ. ,'ί oc (Voor 
.Tjv-r/irt ΐ'.ΐίώιΊ^οτηι, mot;- nm iin• ίπν^ίΐιιι Smiiv tiiii iV» πτι^ιον') ιι.τιιιι) thiiini' y.i'.i ;-; ,7<»v τα τν/ην 
(>mi ιιι'^πιιηο (!Suid. - aiiiTni y.ia n i(iy.t!>iuii'Tii. αν/, αν loy.irilh^ n /foiio.• «/./.« y.i /.τ cv{>ti<'.i liinGii; y.ia 
<>'/.iyni κηοχυιιααι- πιύ.ιι- i'.iTuit'./.'/.i(7i'.i''i. y.c.i ty. τιιντιη' ra Tt ((Λκΐ. (rm.l ir vifi^/.dTnin) TitTduuc. 
ΓΓ(όατ«( y.ai TU ntiiii niKi/inii' ). /Jyii (V ο Λω/- τοιιητοι τι ι'ΊιιΙίπ. τι.\ inincy.nni ((Odili. fwwiz.j fV 
'liiianiil.ii τϊ,~ aauu, ηπι^η rtairti τύ ιιπηοκηιψηα qlhiiin .ύ/.ι^ι τωι n-nw/ior. taTir ό'ί ir τϊι άδια^ίι,τϊι 
/.(α i^ y.iir,iqw\. 

Socimdii lin-i> lci;itiu-: :j<i!>n '/.ryiTCj ((v/ornr^iin . (_'('. Siiid. sidi ^ lr;iiiiiT(u•; itciu (ΊμΙϊιι. 
l)c <ιι•ίι;μ•. ("iiii>-tant. {i'(\. Lainl)ci•. rarii.. Ui.V).) pag-. li'>. iii•. '-'rj: itriii .lidi. Lvd. dc jiicii- 

') Suiil. ic(l. (ini.sf.l 7V;'i>i,rti^. iixl. 1!K 7V;-i,n()o,•. '"'i (.'oiliii. unn^ifniiiHi; u/tfii τι/οι ιΊπ<ιηανΙ/ψ•ηι• 

-Ί Cinliii. ί ahi|m• ζ«/, itciii ι•οιΜ. Siiiilac ΛΙίΚ. και πι* χητ' ινΙ}ιίαν iU'JXfTar ύ'/.ίγην i)f i<if',</o<ifioi• 

■' Suiil. ιΊ {'mliu. ,'iililiiiit ,τιιΓ. μίΙ niii. cmlil. ηιηπι rcu τκύΐίάιταναχλάται. 

."^uiiliir Λ15Ε. ι Ilac vix-t• (initiii• .'iuidiU' uotii. Cuilimis iii 

•• Ita ciulrx, spd ρ Siiiila rl Ciiiliiin (■οηίμΐ'ΐι- ιί1. l.ainli. sic: y.ut τΰ πι\ιιξ '.Ίσιας oiann^i πήιτα ιΊπ- 

(hliii viilctiir'.-/iivior. ./^Miini/iiiit i[,')n'nn ni.tjf των frrov/im•. sod coilcx 

■■' . lOilin. WII7 >,τ.;•ίΐιιι ίι'ιι.ι• ά'.τκι• ztcr .τ.Γίΐιιίι. ('"(liiii \'alicaiiiis Jiprgit /ϊγίΐ u.sriur fvnii'/my. .7.) 

sil)US (ed. J>rkki-r J!<nili. |S;i7.l ρ,-ι;:-. 1(•7. lir. Sli. ( '(jilrx inistfl• sir: Ti^ ττηιπτι^ tiw oy.Toirlnior 
i/),)Ow• (i( /it;ffij)'('.(i/«i iCdilcx nl)ii|Ui' /i, iKill ό) y.cj rTf^j'«iT7()(; ιίίκ» ' l :/timr(ir : r τ<•) ιι.ι-γονητίιω'-]. 
ιικιν ir 701 oi('(),Tiii/..wVi) Η•ιιι1''\• -.to/.mih ι ' ι ί/.• 7•//ι/]/• r/|jf{i/or ' ι. Tiir iV Τ(ΐιιιΐ7ΐιι• τιιπηι- ιίί <ιι (Λοιποί 
ι<ι'•;οΐΊΤΓίί~ο)• xii/.orrr/)• '). < Ίηιι iiis (ΊΐιιίιιιΐϋίΊΐιΙίΐ .siiut (ju.n• Trrtin |υι•<ι lc^unliir cmii Ιίΐιιΐ'ΐ: 
rrnji ι'.ιγκνατκιιν' y.:(\. -Ι': /j,• ro (i.uy.tnnv 7/],• (^ιομι^^• n^- τ/,)• iiiy.ijio' i/.r/.iiV yoimTKi τϊιικ• i> iif/tu• 
tnTi^ati (iTii/.i^r τι].- κ'.ΐΎαϊ• /ο, Γ'κί-•, .■'; /,< nnoiic.nn' τίιι- τόποι• (/.ν]ΊΐΐΓιτ:ϊ(ΐι . \>\ liMfc [ιπιχίππ' acfi•- 
(huit Γ|ΐι;ΐ(• Siiiilas '■') luiiirt; [laullu lilicrius t<'Xtinii simiii ( 'liiliniis (■iiiitnnna\it : in .loli. vcro 
Lyilo ]i(ist yiaiinvr iiil .•\iii|iliiis iMlitiiiii i'st. 

\•ιΐ;ΤΓΐ(ΐ |iii-ii i's1 : πη/ι uTnn.ic.Tr/.Mv y.H\ . ;'. Ιίαι•(• in .Idliaiiiic IjViIo iniii scrvata"; ct 
Suidas i't (''Hliims accurali' ri>|jc>tii'niiit. Ti.^xtus sic liahft: Ι'.ν tuu tmiTuk• y.ui iSiiiil. d 
< '(iiliu. aililiint ruu) :-^in/.iiiu• yc.t π('.ιΐ(ΐιτ<<ιι πιJ^a.-k■<^ιι■ ίΐΊ-ί^ί'ΐιιτο (Suiil. aiMit /ιτί'ΐΐί'.^ yiu) χλιαιν^ί/^ 
,το/ζ/λ«,• ιΐ.πΐ) /(irruir y.n.i πικαμ'ΐιιι^ i^ I JTa '■tiaiii < 'oiliiius: Siiiil. ya.l ) i</./.(.i^• ,tou• Isic) πο'/.ΐΎΗ.Η^' :'i 
i^i- tkL- yriina•^ (ΤΐιιίΛι/.• άμικιοηλήκ^• το yiiwin'. Ι<ΛιιΙίιι. τιη /οοιιιι'.τι ) , ι'..: iy.c./jirv ΐ'.τηί'.όι'.ΤΓ/.κ^•. ν, 
ι aiiml .Suiil. i't (Ίιιΐηι. i^ il<'f'St) κτπ ror χηοιιιι'.το^•' το yi/.o ιη'/.ΐ'.ι- ΐ'.τοοι- y.iu.oiniv' /, οτι iitTi'. τι'^ 
TonrUaiu iSnid. Tiu iiuiiflit: ( ΊμΙ. ii;ti'. Tiji/.rinoif Tia-Tcis' U(:\!Ur,ni ((''"lili. ct Suid. noilhr.ni. ><c(\ 
ι•ο(1ι1. Suidac A\'( ' -liKiiut /οϊ^όϋιο' τιικ.ίκιι'. (cnrriec -Uim. nt rst a|ii\(l Siiiilain: < Oilin. 
τοί'φύα) ((.' /..'■■(ΐιπ'.ι ί'.ι πο'/.ντ:/.ί^ \χ'/.ιι.\ιι.ΐΊ>: ~•. 

<^)uhitiiiii loruin .ircii|iat τίτ'/.ο^ πι-ηι c.yiajiuTMi Ϊΐ'.ιονΐ'.ο1οι•. Eail<'iii a|iuil Siiiclaiii i't 
('i)(linuiu lcL;inifur, sfil ila ut <'iMliiiiis, ικιη itciii Suidas. jirioi-a |)i'iirsns ϊ••γι• ciiim inistn) 
(•(.idici• rxliiliral, ri'li(|uis inidld arcin-atiiis a Siiida (|iiaiii a ( ΊμΗιιμ i-cjirlitis. A|iiiil 
.lnii. voro Lvd. \)i• inmisi!). IV. 1. ]i. .')1. ipsa pdtius rrs i|uaiii sin.;;ula (|uai'i|U(• verba 
lialiriitur. TdXtll.^ sic Iialict: 7V< ((■(/j.iuc τον if.ioviwlor ΐότοοοηιι τι-το('.ιιοι»μ)ν Λ/κ tiu τκΊΠΐιοίΐχ 
τοοπά^'^). ΐ'.λλοι ΜΊιιΙίιι. α/Ι. ι\-'. >nid. ο/ iVj π'ι.άττονηη (/.rjiir :'r τΐ^ cVcii? ytoji (('iidiii. οιη.! y.}.tit\'. 
y.i/.Tt'/oiT('. (('iidili. y.c.Ty/nii i.i,• ΰο/ι\ι τον yoorov y.ia <noiiir τον ιικι.ντον y.c.i Hvoiaoi• (('iiilili. Hvohii, 
itdlll Jdli. Lvd.)• fTiooi Λί 7/i iViiu Toii'.y.or,iiu. ti^ A.' i'.oir,THia i:-' ^ατ^/οιτα (ούπιο τόι ina.vTor' o!hr 
yi'j Ό λογ-ΊΐΎκ• (.Idli. Ijvd. tacitd iniininc• «/./.o,• (V••') (fiiorouooir c.vTiir niii /μηναίο ^]ιι/.1ιτ<'.ι ΜΠίιηι 
(i.ioiriK nti.TUui. ^). 

Scxto liico lcuitur: moi ,Ί-αψισο^ (.mmIcx (/^,ό.ιιιίτιοι] ζοατο'νιτικ cVior. Idrm rapitis 

', Aim.l .luli. l.y.l. .., f!.',!.oiT,„i. ;ilis,|U.• .;.•;■. A..,nrr. .•,,• m .w^./r,•,• 1 sr,l ,•.„|,|. AK ύ.Τί(,•.τ,»'> τ. 

uinul ('(idiu. .., ,>;-.•„,,ιπ/,<, ι sicnilis,|ii.• .i.•,,', , :i|inil /«.j r. nr,]h,i• vtr. ('iMliiiiis |,cri;it: ir /.• ^,ύ ,ττ^;>.η, 

Si\i(i,1iu vevii iitniiiii|iii• Ir^ilm-. .ιττι,ιγπγ τοΓ ".>;•. hmnrT. y.m τϊμ <o τον /(ΐ,τπικ, Λ/η zrti 

■-) itU etiaill ill SuiilM (■diliUM .'^t; n|inil .l.ili. ,!TM,;,nanr- vtr. 

Lycl. rt ('..(liii. .'V Γ.Γ, /orffrfM... "t Apiul I i-(,iil'iTii iM.ti'st I )c masistr. 1,17. 

') ηύ(ΐηι• -;„.,..τ..,;λ.. c.iituin <-m. ]>. i.-u. 

■) Itii rtiaiii .loli. Jjyil. <'tSui(la.s; ('(nliiius vorn -| Ita :h1 vfrhmn ('nilinus, nisi iiiiiid '/.ίιι,μ |iro 

ίί,- τι/ιψ' την ,Ιαιτι/.η'οΐΎο^ χατη τήι• >!(«i!i>ii. /πι,,γγι,,,',,ι liabct. A|iiul Siiiilam |iraf'))Osit() titiilo 

■'') lisilriM |ir(ii-sus vcrbis liacc a.|)iiil .lnli. Lyil. Iruniruui•, \i'ii:\tnv: '.-lya/.iirt titohh. <)iri τά^ τίπσ. το. 

lcguntiu• ΐ'Μ.•ι•|ΐΙ:ι \ηη• rry. ('iMliiiiis ^l ί••/ηνστιώνιι Ί Jlacr liic'\i(ii:i a]aiil ('i)(liiiuin ill liuin; 1110- 

liabet. Suiiliis: rur lif .η», τό.τ. (ιί'η.ις iVri/.iTaj• «π-ό (lum lpi;niitnr: ΐπηοι i)> τί/ ό(ξ. χιιοί xotttilv xfojifun' 

την Αίγηνατην. (if'i',(fnv^ ctiani .lcili. l^yd. acl2)01iit) τίΐιαχήσιη , TJj iV.* 

") Pergit iHist Αίγηνατην. Ιυτι^πί lii -/.μ ό /liy. ivmvriim ίξή. ηύη, Μσαιίϊ. ττατίηη την χηόνην. titulns ιιρικί Odiliiiuin (■st; apud Suiilani ost: ^Jrh^ra^- aycljiii. tVwc yMc.rti, ct statiiii pcrgitur 
(Vi< ro ii7i'.l)nj(ir ftv. 'l\'xtus iKjster paueissiinis ab iitroquo diftV'rt: T;^,• tit- ΰΟι^ιΰ^• ic/iUMc. 
αόρν y.iMTtl naou (Suid. et Cod. &«) tu aTu&tQor y.ui arSQtioV ομοίως y.ui ασπίδα nu(iu (utcrqiK• 
rurBUS &ii) 70 TTticai' ϊπιβοΛψ• δια τϊ^ς noqia^ άπωΟίίπίϊαι' ή avTij γάρ ίση τώ νώ. y.al ntur/.Hfaluiai• 
διδίικβιι• avTij δια τιι nrai τι^ς αηιμας τιι ακρότατοι• αϋύ/.τον, και ιλαίαι- ϋ>^ καΟιωοιτάτι^^• ονσΙας ονσι,~' 
ι/ωζό,• γαρ ί'λι; ι^ ίλαία' y.ai γοργόνα (sio: (Od. editus γιιργονα, Suid. γοργόΐΊ^ι•) διδήι/.σιι• ιττΊ τοΐ 
στι'ίί^ον•.• ι'.ί'τί^ δια το ταχ'ν τον ιον. 

Si'ptiniuiu caput iuscriliitur: πίρι αγάλματος κρατοίιτος κιΟάραν. Idem titulus vt νιψιύ 
apud (Vidiiiiini lialtctur: Suidas siu: \1πόλλωιος άγαλμα. y.iHajiar ίπι /ίΐρώι• t/ov (cnd. Χ oiu.) 
πλάττονσι. τον αττόλλωι-ος άγαλμα olorti etc. Textus iid.stcr ita Indirt: kiViajar tm χαρών πλάτ- 
ηιισι τον άττόλλοινης οΊονίι τον ι^λιον τι^ν ( ( 'odin. οιη.) tiw παντός αρμονίαν' 7.ιρν(•Ηανος (Oodin. κρι- 
νάμι-ιος) γάρ τοις λοιποίς ά.ητραηι, y.ai τι/.ηι (iSuid. κτίζίΐ) y.a) ζοιηγονΰ^). 

( )ctavuni est: πίρι αγάλματος τον tv τω ανγονστίίω ιηίππον κρατονντος πτανρόν ya.i σιμαραν. 
\h\vv, (|uai• apud Jnli. Ly<l. ut editus est uoii mvoniuntui•. jiari fide apud Suidaiu i-t ( 'tidi- 
iium iTpctuntur. Srriptum cst sic: Κτίσας ο μακάριος (Cridiii. <iin.) Ίονστινιανός-) τ[ν ιΊ.γίαν 
ηοιμ'αν ίκιΐΐΐι^ρί (('odin. Γ/.α{>αρισί) τΊ^ν ανλ/^ι• και ίμαρμι'/.ρωσίν αντι^ν τό πριι• (('ridili. τι) πρότίρον) 
ιιίσαν -γονστΗον (ita ctiain ('iidiiius; Siiid. .■Ιί'γοιστίΐον). ό ίρμι^νίίίται (γνυ liis (Λκΐίη. Ί'^γονν) 
οιΙ'οπωλίΐον (Suid. rt (.Vi<lin. -πώλιον). και (('odiii. διο) ίτ'στι,πίν τι,ν ι-α.ντον ι-ΐκόνα. (('ddin. στι]λι^ν) 
ΐπι κίονος Η)ΐ7Τπον' και τι, fif-v α.οιπτι-ρι''. χίΐρ} tji-oii σιμ/.ίραι: ίμπίπι,-μηος (Suid. add. τον sed id uiii, 
codd. AV) στανρον fV αντί, και νπυσι,μαίνοντος (Cndilu όπι. κ. νπ.) ιος δια τι]ς ΐτίς τόν στανρϊιν 
πίστιως τ7,ς ;■;]-■ (Codin. add. πύσι,ς) ίγκρατι^ς ^'ί-'-ο;;-)• ( Codiii. γι-γονοΊς). αιμαρα ( rudcx -ικα) μίν 
γάρ (Suid. t't Codin. οιη.) /j γϊ, διά τό σιμαροίΐδίς τον ο.ΐ'τί,ς σχίσματος' πίΰΤίως (Silid. <Λ Cud. 
πίστις) δι ό στανρός διά. τόν ίν αντώ σαρκι πρησι,λωΟί'ντα (Cm(\. ,το. ιτ. Ι ίΐι-όν. τι,ν Αί |('iid. nin.) δίΐιάν 
χι-ΐρα άνατίταμίνι,ν r/fi (Suid. r /ων) κατά ανατολάς στάσιν των πίρσων σι,μα.ίνων, κα.Ί μι, μι -Tarlaivtiv 
:πι τί,ς ρωμαϊκίις γι,ς διά τ/,ς άνατασιως και άποΊπκος τί,ς '/ι-ιρό~ (Suid. τιόν /ίΐοων) fiinuv' στί^η ΙΙηι- 
σαι και /(/} πρόσω χωρ^h^, ον γηρ πννοΐσίΐ νμΐν. 

Si'quitar ηοηο loco: παρ) αγάλματος ί'χοντος ψαλίδα χαλκί,ν (codt^x -κι^ν, itclii ilitVa). Ilace 
ex .Idli. Lydo iioiidum cdita suiit; iisdfiii fcri" vorhis rrddmitur a ('iidiini, })anll(> lilicrius 
a Suida. Ί'ι,ν ι,ραν λι-'γονσιν ιίναι τον Κίρα' και tnt-i'^) ο α.'ι,ρ καίΐα.ίριι. ποιονιΐι τϊ,ς ι,ρας { (ΌΛ\\ι. 
addit 7ί)) άγαλμα. fiaoTiuov '') ι''α.λίδα ν•αλκί,ν, άπίι μίταιμιρας ιΙ'αλίδος τ•;],• άποκαρονσι^ς ((.'iidin. τί,ς 
άιω κίιρρονσι,ς) τιΐς τρίχας') κα.ι καίία.ρόν αποδακννονβι,ς τιι αιομα. 

Docimii Ιιιου lcgitur: πίρ) αγάλματος (βαστάζοντος πνργονς. Kxsi-i'ipsit ista Suidas 
prioribus tantunimodo mutatis; itciii accurate Cudinus omissis paucis. Johannis Lydi 
nuper fragiiientum odituni cst, ortum ox nostris iit vidctur io brevius contractis. 7'/]) 

') Αρικί Joli. J.yd. cf. ]). 73. De mensili. I\', =) Suidas: Ίι,ιητιηίΐη',^. Orrns zrunt,- ctc. 

38. - - ΚιΟάυοη•η ών6μασ(ίν οΛίΐ• Έιιΐ'ής κι /ianur ^) Hnkhlii: "Hmt. Ό aiiiJ. y.al ίπιί Ct^: 

όίόαισι /ίΐιΛζιΰς τω Άπόλ).ΐι>η, ιιΐην ό Aoynq τώ ήΙ.ίοι τι]!• i) Suid. /ηΟαι'^.,τό ΐιόωλον αντηςάντιιίαατά'ΐίΐ ι\ ./. 

τοί' παΐ'τός ά.ι>ιιονΙα.ν. '•) Suid. άτιό /iiTctq. τ»;? χαιιαίσηι; ifa).. τ«,- τι^ι. ϋ1 

!^i[iajnu (oorrcetuiii cst tijki) iii Ttia.iaiit ri^r ;/'/' λψηΰιν οίοι;} γί^ηι^ικ/ (("odiii. y.idiirai Dinissis 
(/('. γ>Ίμ.)' y.ui f/Tti ') ίΊ\ιι'. πάΰι^^ πίιλϋ'Κ /, γϊ, ■■ιίτιι• (isic) ώ^ (Μίοτά'Ιίη'Πι/. τα^ .τό /.fi,•, πΐάττίτι'.ι πναγα- 
ijomi.;-). 

ι ' adcriinii Idcii |i'nilur: πίι/ι αγιϋ.ιιι'.τιι^ y.THU (μοιιιτίκ, πιιλλ('νλΐ^ Άΐ y.ui jvwv, ίχοντα•;•''). 
ΙΙ,Ίΐ'ΐ• satis atTurutr rt Suiilas et (.'iHliuus lialinit: cditiu .Idliaiiiiis J.ydi \\<m lialjrt. Γ/],• 
idfwiiiiTii^• To''\ (ί-Ίάιια πλάττ(\νιΐι y.Ttnr. <;,wi(ic ''), inni^i^ uvn]v^ πατί ταϊ^ tmv οθ)ΐιΐ'.ίοιι• γηιαίη• κη^ιμ^ν 
λΐ)ηιώί)ιι (iii codita• ι\ nHiissuili) ytitnllui, y.ta 'ίνηιιΐ'μίΐίον πι'.Γ,Μΐ• γίγιιΐΊ>.βιι• ΐ'.ντί'.ϊ^ iit y.THt^ ΐ'.γηΰιιι' 
ίϊ•'ί('.ιΐΗΊ'...• δΐ r/j (<(/ori(Vr/; ΰΐ('.τηιχ(•}Ι^Ϊ^Γ('.ι. τιιιϊ^ι',ι/.Ι rt icrTiii- α^ιΰ.ιιι'.τι y.Tna Cfίιι<ιl•σί'.ι■''). πλί'.ττιινσι l^t 
ι'.γτΙιγ') y.tii ■■tniiir y/iwni'.r {('odm. y/ni), ότι (Siiid. Λ/ιτί, ciidcx Λΐί) y.ai ύοικη'. y.ta {li/.tc. r/_ii 
iioyc.iir.*'). αντίδι- (Suid. ται'-τι,ι} yilo /.r/ovni τΊ,ι- (Suid. i_'t Ciiil. (Hii.) Hjaoiir yirHitoK- ,τκ; Tr/,• (Cnd. 
Tiw παντ., 8ιιίι1. πάοι^^). y.ia ΰττίι r/^c ικτί/ cos' y.f.i (άω ((_'od. tinij . τι^^• annHii•) lr/(naiv licTi^v c.nijni/., 
Tu (V y.iiTO) Ih/.ta ( Suid. rt Cod. -λίκα). π'ι.άττιινηι ^l «ϊ'τΐιΐ• y.ia Ujittttiji; <iti η (Suid. ct Cod. iiui.) 
i'.in'i'.~: I Suid. ct ( 'od. -niu•) ii rii)^• ('it/^s' π/.:ν•Ί('.^ ."''/ί" "/^' ι^ΐ'ηκ•)^, iitTii τοντιι ιππο) ίττι-^ΐι,. y.n.i τι^ν 
iiijtoi'. tTiuiiuii• ( (Λ.μ1. -ιιί^Γ,α.τκ] Tiiiiirioi ayiu.iuiTi. 

SiM^utur d uii dcidimi Ιυυιι: ,τίοί (ΐγύλικ'.κκ• ^ίκστι^αι-το-• ir τι^ i/.iiirirnja χίΐιιι iti^/.c. ;•' ζΐ)ΐ< 
ijiKiz/.HDs. 'ΓιιιΙΙΐ)ΐν/1ύί Ttir ywiroi• /.ι-'γιιΐ'ση•, ικ• ΰΊη τοιιαοιΊ^•' ύ'.ο, Ihijti^; y.id ytiuMV. ( "uill his id. 
Suidac liaru: ΙΙιιιν/.'/.ί(ΐι\; Kyiuiic. ^ϊιΐ,ατί'.ζιιν ίΐ- r;, ΐ'.ιι. χ. iii/.c. y' Λΐί Τιι, τίι τυιιηηί.• ri,s• '/'''yj,',' y.ty.or,- 
ui](itl(a «ντόι: Itciii ajiuil Jcili. Ijvd. l.)o nR'nsiln\s IV, 4<i. [lau'. ^1. 'HiK/y./S^j !)!■ <, yoin;,^ πιωα 
ΓΙ;) \Γ/.ι\ιιάγΐ'> iioijni-- y.m «/./.οι,• Λ' ro/« \ιιι^λι'.), ιιτι Γο/ζ/ί-ιι/,Η ο yii(ti(K\ 

Trrtium dri/iiHUiii caimt rst: ,-7,•</ί ((yu/.iicTiK• rni"• Λιν y.idhiiainv yviivu ryaiK}^• τά ι''γ(•), 
7i'< Λί :iiiro> f(yy.t77<'.niitiir . y.iic.Tdrirn^- ;V t•/^ ,'-γιί)///!•) ιΐ/.ί^πτιιιιι• n^ i\' Aiin ci-Titv. Ilis i;'i/iiiiiia vidc 
apud Suidam suliZiv, rt aimd (Ίιιΐίιιηιιι, apud i|arin raimt iiiscrlliitiir: .ΤΜΐί i<;•. γι»'' Λό,•. 
Textus .sic linl)('t: '_ lycJ.iia πλύττιιηιι znr ι^ίό,• y.c.tlijitioi''}, yrinc i-yiti- τα κιω (Ciid. rynr τα μι-ν 
ά. ;■• ), τα ι\' ;;ι''γ(.) ίσκίττασμί'ια. y.ija.Tti (Suid. yiiaTnh) <V r/, //.'/■ :vmivi>m η/.ι,ττηκιι. ti^ Λ.' iVi/i< (Snid. 
iVS. (V, eiid. Ε Λό &S.) utTW ποιιτα'ηι (Siiid. -Ttinnj. y.ia το '") /(.w• y.atlJ^exUu ri'i /ΛιικΓιιι r;^,• Ληιί- 
//.iiOs• ι'ίιιττιτι'.ι, ΓΙ) ιΊ^ r/< (<)'ί•) yriiia ί -yj-ir οτι ij arnjo,- ^^) roiV ιοίίΐοΰ• >;«/ riiiV oroa.imi•: rai' y.iioiioi' 
utoMr τα Af /.iii.Tii ιτζ/,τ.': riii (ciidrx inalr i7;;.s7r;r. ) on (Siiid. i't Ciid. iV/nri) tiiu• γι'.ιιαίζι'/.ιιι^- ύ ί';ιΊ< 
«';;ojiTro,•. rii ι^ί Γί] /.κίΐί riy.i^TjTijm• y.azyynr οι^ικ'.ιιίί (('od. oui.) το tiovoianTiy.oy. το iV•- r/, fTnja ,τι/ιι- ') Suiiliissic: .Ιηιιίμιιο ίητΊν ή γ>; ηίην,ι ΙΊ,'η',τηυ '') Haec fodem inodo αρικί Suiilam Irgiiiitiii•; 

i.; οΓίχα' ^'πίι ()f ctc. (\iclinus vei"0 «;'άλίΐ«ιΤί κΤΜ'α tftnovai. '-') Joliaiiius Lyili Imc spectaut liaec: iin i; 
. ί ηιΐ ijT iii^' ;TOAf(«ls ΐιΤΓί y.aTai^ty.Tiy.tj, oinvfi η /'/J• oi^ij' και, 
rrrfiyoiiannv <ιιτί,ν -/η/κιπιπι. Viile Dc liiciisibus III. 
;U. i)ag•. 4'). 

') Kxtrciiia: .7o/./,iizi,-usi|i\c .■/<iiri);,ili'sinif Ίρΐϋ! 

^'.lllilHUll. 

') Sniilas sii;: '.Ιι/ηοόίτη. 7Ίιιτι,,• ro rlc. ') πλ. d't αντψ'-. Iiaoc in Suida male ilersse iam 
iibservatum cst. 

^) Codinus: ht Λ: /at ΰόήιηι^ y.ai 'ίι,ίιία^ ooyaia. 
Ί Siudas sii-: Zn\;. Viiiroi' ni liy. ίστοοοΐσι y.a- 

'") l'ro Ti'i /ifi• et tcr τη ι); antiiiuissima iiianu τω 
/ifi'. τιΰ ()ί ι•ιρΐ•ι-ι>ρίιιιιι est. Suid. i't ('ml. coufii•- 
maiit T(i. ■') (Odiiuis: i;foii, oiiiisso τιλατταναι. ") Aiitii|iiis.siiiia iniiiui additiim lor Tfiifii ιαταν (•,7')Λί,/.'» ι Suiil. ct (Ί>ι1. Si^/.oi) ω»• ( (_ od. ητι) τ(οι- uniiicfitimi ττΐίνιιάτΜν y.iufTU (■)," υ 
ι'.ίτϊι.• TMf ii!T('.ij(liii)y ιιιιι^ων ' ί. 

(jiuartiiin (lci-iimini: .Τίοί αγαλικ'.τίκ• γ/^.• ;•/Ϊ,• τύμπαιον ^ίαατά'ζοιτικ•. ("Γ. Suiilaiii suli 
ΊίΙητιΊ'. νΧ (.'iHliii. pa.L;•. l.i. lir. 31. (7r/ yvraiy.u ( cinlox ■viar/.tla) πλάττηνηι τΐ^ι ί-ίΐτϊί'.ι οΊοΐί'ι τη 
;;/ Tiiirrc.Kii .Ικστάζονσαι- - ) , ΐττίΐδίι τοί;• uvitiov,• ι, γϊ, vq' Ηΐντ7^^ (Suid. ct Cod. -τη) eiy/.hin. 

(^)uiiitiilii ilpcinilim est: πίο) άγάλιιατη.• niltvy.nv την ny.urom^• ν.ίηατιι. ύ τ\ ztr/«/.( f/o) 
70.•. Apiid Ciiilinum omittitui• in titulo «/.. i. rr/.. Siiidas sub Σί'ίΛνν.ικ sic incijiit: (>i7•».• 
ιπν/.ϊνλΐ{ΐο Λ/κκιωη, υ.• 7oi ιί/'ο ΐ'κΰ etc. Sci'i]ituiii ost iu nostro codice: Πί(η ά-άλματη^ (Cod. 
TV) δ( ay. 7i)i) at'/.Hiy.ni< την Λ uibnttuv ornaaadtiTn.: ny.ai-nno,• fCodill. Λικάτηηη/) τοί• ΰύιτη.; το) 
(iVfo ivfo (Cud. 7(•ι iVi;) αντηνΐ c.iTin/oi τι^ι ατίΗΐτηιί/.ι^)- τΊ^γ mvTOv yvriir/.n. nj(ce!tHTi κντϊ^^• y.ici ΛιΙ: τοι 
,τ«ο," «ΓΠ%• (Suid. pt ("odin. ττη. αντίδι) hjojtu ('.(ttyiil^aaiTi y.ui ίπιχηντττοιίΗίο, -ΊΜΰ&ύτι Λί ι. το 
ίηααιατηάτην την ικτοηϊ', (faot (Snid. et Cod. ιατηον. ηαηι δ() σνιόιτα σΓ/^νκον άλί^άιδοω τώ iiay.t- 
δήΐΊ Tuvijin Ονηιηνω αττηδηο.ιτίί ιιηιοι <ΐί'/^ν/.ηι mniydtnlhd κντην τιον y.inunnf y.imTiriiaTit.' y.ai δια 
τηΐτη τω ((■ίΟ.ικ'.τι κντην πίηιτιί^ιίηι τι^ y.fija/.i^ Ι Siiid. ct Cnd. ir τΐ y.nj. ,ΤίοίΓ. Ι y.uic.Tii.. 

Sextuiii dcciliiuiil : ntiji ('.γάλακτικ ^ίαητάΖηιτη^ ιιάηβιππην τιιν iijiiov. Apud Cddiuiun 
[1. 1Γ). ost πιο'ι «;•. Eniwv rS. ιιάοηιπην. Apud Suidam vide sub Έημϊ^ν. iiidi' a vcrbi.s ,/ήηνσι Λ' 
αντίιν y.ai τον κώΛην αιτιην. Xi>.-;ti Γ tcxtus sic: Την κίΐιδον•.• αίτιον /^'yovni κια των (μποοίων (Cod. 
y.ui ήιπόηιην) την Τημϊ,ν' nOtv τη ύ-ιό.μκ κίτην Ιατώοι flnnTiunv (Cod. -ζι-ιν) μάηηιππην (Siiid. et 
Ood. μάηαιττην, codd. Snidao -σιντο; ). α'ύ.α y.iii ni ηηίνι /.t,' τοίν ί>ίοίν αντών π/.άττηνβιν imqtoinTa,• 
ljic).avTia (adde χηναα^ (ο,• την χηνσην (τνμβήλην icodcx -^ιινλον) o;ro« SvvaaTHii•^' ηι bl tij.^vi.: ΰιδι,ηη- 
(fonnvvTiu κντη'ν^• rt'u'.TTnvniv οι.• roiV ο,τ/.ο/»• vTTOTUTTnumnv τιον κνί^ηοι^οιν (('ixlill. νττητί'.ττηιηηη.: το 
ί'.νϋιιωπηην Ι. 

Septiiiiuiii defiiiiuni inscTnjitur: τηηι ΐ'.ν/ηί•στην μι^νή,•. Eadoin ox.^rripsit ('(Mlinus ; 
Siiidas vero bievitcr sic: .Ίνγηνβτη^ ο y.c.iOKo - -κι) ην y.ia ο iii^v .Ιν•ηνστο^• ϊπιχΜ.ι,τκι. lii .liili. 
Lyd. of. quae \). 171. sul) Ίϊγονπτη^ iir. 72. lciruntui•. '<) ι'.ν-ηνοτη.• ό οχτκηνιη.• (Codin. ο ()/.τα 
βιανόί) αν'ονατω μι^νι νηκτίναν, y.Ki !τΙμι^β<:ΐ την μϊ,νκ (('ndill. ίτηι. κντην) σί'ϊτι\ι.ιην τη ττη'ιν i.f/n- 
μινον ονομύακ•; ανγονατον. ιν αντώ όι και ιτύ^ντι^αίν τϊ, ι'νΐία/.αιδίκύτι, ι,μίηα ( Cod. r/, ifl' την μι^ιή^•). 
μι^νι δϊ (Cod. τω ό'ί) απτίμίηίω (Codin. om. κ, itcni jHtstpa) fyfviiifli/ ίΐ/.άδι τοίτι^ (Cod. n\• τά^ 
y.y'), y.ai τΐ/ δίντύηι ainnv ( ( 'od. iiiii.) τον αίπτίμ.^ιοίον μι^νο^• (Ood. oni.J αντώνιον iriy.i^atv y.ai ι^ηίατη 
TijH μοναοχίκ.;, y.ui ίτίμι^αίν αντον αοχι^ν ίιδι/.τιώνο•; ((ΊκΗπ. ϊνδίκτον) κντον ( ( 'od. <ιιιι.) ττηιιβαμ^νο^ 
ιτηι αοχι^τ χοηνον, oflti' ο απτύι^ιηιικ Τίτίμι^ται ^). 

Dundcvife.siimun capiit inscribitur: πίοΊ κν/ηνπτον tvTv/uu. Eadi'in pasjini iimtata 

Ί Ita etiain apiid Suidam liiiitur. Codiuus vero ('oJiiius: Ti^v yrr /.lyovai Έστίαι-, ΐίαί α/.άττηισι 

addit : [ά/./ά y.al ττλάττονσιν αντον rijia μΟ.η ίΐ• τί; «rrrjy γνναικη τιιιτταί-ηι- etQ. 

χίίΐ/ι ιΐαστά'^κν] dia ύ' τϋ,ν tntoii- ιιήλων ι)»;/.οί το/α ■') His extremis testus Codini iii editioiie Imni. 

χλι'ιιατα /ητί/ίΐι• την πάσαν όιαχόσμησιν: quae coii- liekkcri multo emendatior legitur quaiii aiiiid 

fene iuvat (iim dociino cajtitn nostri todicis. Lambecium, ubi sic liabet: xal ίτίηΐβΐ-ι• αι'τόν 

•j, ^,,;,!., .. i.• . I• - 1 aii/vi' ίιόι'χτον, τιιη,ιΐάιιίιο; uiTOv ao/ilf /ijiiyov, oOir 

— ΐτιτί,ϊη. τίταχται. Ιΐ'μ'ηιιΐιιΐ' ajjiiil ('(iiliiiiiui ι•ιΙ. Ilckk. |i. .'>.">. (cil. I>aiiilirc. |i. ;')il. i. In iiiir-ti'i) Cddier ita 
MTi|itlllii i'St: </';/;/)' ι/ππκ'.ιό^• <^ι\•)ΐ• τί y.c.i lO./.iii iii rc. ιιιοιικϊ/.ι'. ιητιιιιι^ιΐι'.ιτί^ 'l ojs• i> y.tdcitiM απιι ir/.ii- 
ΐτιιλίο}^• nijiK' 711 i)niiin/j<ir TZtiniir'-}, iityu/.OV χλνδωιιι•^• ytroiindi• , y.ai Tm< •/.i'^jiijnj(w iiUTtoiji^GiiVTO•;, 
ii.yyiuHUTii^ (■j.••') τΐιν -,'.ΐ'.ιιΐκηι'. i( ."■</;■( ' i^r yuii κίκκ/.ΐ'/ίΚΗΐν τιιΐ' iii, ■/rMiH.^tulhd' ΐ'.ΐΊ'.κι'.ληΐΊΐιαίίΐ^• HTTti' 
Tnt'),• Tiif >:rriion]T.\i- HU') ttijIi^• tiii- yJ.vt^Miti.' y.cMiii.iHC i^otu• y.tci Ti^r y.ti.iiif.uiK τν/\ν. ο (V i<»)i(7«,• 
ihaiiii^at'.,• ΐπίοΐίΠίΐ ■'). 

l. mlc vii/os iiun lucn lo!;itiu•; πίοι ayiafui.To^ ίι- TrtToc. r/~,• i/.nufJic.,• lilhiv rtrnuytitnii' (ac- 
Ύίότιιΐ'. l'jxscripscrmit Suidas rt CiMllnus. Ι-Ιητ,ύ,ιι^^ IIh'k• ut^jtTc.i nn.n M-rii(\• i^yorr Hn),• ('μι^,•' 
nijxV -'(''.ο ιιύλΐΰτί'. τιιιώύΐ''}' τϊι ι(ί uytu.tic. λι'Οίΐ^• ϊΰτι /(.'■;'(<»■ TiTniiyoiHK- ίΐτιηοιτικ; (ί/ό,• ,τοΛογ ηη- 
ηιίιιωι-, ιναιι^• tVv), i^ulhi,• tro.•')' iauy.tiTci Αί ϊπ'ι ι^Ί^οκ- ■/ιι•ύι/.(''.τιη\ τιιντΜ Hrufoi y.i'.i το uiiii'. των 
Ιίοίίωΐ' (Ciiil. τιιν 'ηι_ι:ί(η•) ,Ύΐκι/Αινπη' (SuiiL aJdit yc.i ) tiivtd c.vtoL• ίΊττ-ίί' // αττιιιΐ^ι^. ii (\l• iiiy.o^ «πΐ'.^- 
MTt πιι'/Λ'/οι•σ(ΐ,• (•Ίμ1. o/.U^ij.)' m' τί -'άο ταϊ/οι χηί•6ΐιιι ( (Joil. -Gttii; Suiil. iiiii. iii us([Ul' ynvn.) yiii 
TU (Suiil. oiu.) άΐΊΐ.ΙΙι[•ιατ('. ττιι'ΰ.ά ΐότιν '('(jd. tuitv. Sniil. iilil.)'*). 

Virrsimum (_'a|iut inseriiiitur παπ avt^iiHiu. Nnn sii[ifrrst iiit(.'.U'nuii•. fViliuiii ιΊΐίιπ 
liitiT li rt 7, iit iiuiir muiicrainla suut. ilrsiilcratiii-. '^ί"'" vitii <iiiniia cajiita ri'lii|iia, 1':* 
ita siiit (/iiiiiparata ut rum siiiiiliKus Siiiilac• ct ('iMiiiii (•(Hitri-ri i(iii'aiit, Ikic uumii iii iicutrij 
lialict i|iiiir,sum rcferatar. '(Jiiac aiituiu su[MT^uiit. ita lialifUt: (h imaiy.m ai• 7T(}/.to)^• inoiin 
icTii ΐ'.ι./.ύ Tdc t'lh(ii\.: /, Λ>' 7r(i).u• /, rtii(iv/<win>. ίττι y.oi^iiitw τ:' tori χα./.ίπιιν, ζιο'Ίλτ.'ο ^'.πnr,ιu t^ni. tihw 
.iii/.fit(n\; ι^Γι!'.!• τ;(•κ- ,πι yiii^iiriDi•. τα i\' iiitiiii'. ;πτη• ο.ντι^ ui-kidvihiv ι\(<ιιί^ τι^ λκτιη/ yiiTiDl•.^• yuu nai, y.tii 
τι', iiiiiiiia -rc.iTi'. ■/oijfA Ti^ ιτ(ίΐ.ίί•> γ/Μίττι^. ι)ιίί'.Τ('.ι iih• ,5/,<) «''',(' tiiui, (^t iit'iov< ti•;. ocos' (V ιμ'.ηι 
/ijiilii'. IhoTTcicTTov ;πι /.c/w, τιμ• — 

Vic-csiiiiuiii )iriiiiuiii i'>t: π;ηι c.yiaiiKTn.• tuv :-i,iii}r. <'t'. aimil Suiilain ΊμιιΪ,ι•. a|iui.l 
('uiliimiii: tthh uy. πτα^οταν llijimv in <•ι1. Laiiilirc, ρ. ΙΓι; iti'iii .lnli. Lyil. I)i• lufiisili. I\ ,.)"_'. 
Vi\. ])i_'kk. [I. Sl). Ί'ον tijiiiii• (11 f'/././,)-,s• yi(i '" /.αιπαι τώι i'.ijy('.iO)r (<'iiik a(l(k /'ωικαωι) ytiTu τϊ^ι 
ΐ'.ντί»)• πίπλί'.ΐΊ^ι'η^ι• Hiii/.iiyinr ((.ΊκΚ iirihi/.ay.l vmi- Λ/ικ' i.ryi>vr,i ym iwjk^•'')' Ai»-• inr iiiiiv Tim lar, 
iiid('.~: l^/- 7/^,• 1/ <»);■(, fTtoj-• '") ■ ;•";; jar yioj ycj (/ί.(ΐ)/|ό.•(•:κ• ίι /.iiyii^• ;•ί j )((7•«( " ). Λί« τιιιτο yi'.i :7Τίΐιθ)Τι>ι 
ια-τιιΐ• ττιιιι,ί'πιι <•κ τκ/ΐΊ' ιιΐ'Ι^!-}• yi'.(i /.iiyiii' Tic/rTHjiir '-). oihr y.c.i οκ/,οι/,• .ν,ί/, f-.Tii? τττίι^ιιατκ, yiu omti 

') HarjL• ('udiiuis sie: Αϊγυιαι,• «ι Tufm^nay.a ^ Coiliiius Ιι. 1. udclit : ίπη rl,• τό ii>a;./(it ύ•//(>ίΐΐί 

ιστιιιιήσαΐ'τίί, '^Ιππ. Ίί. Τί ζκί ά/./. Ttrfs iiiTnniyiii'. r/],• '.Ίηηιΐ'ίη^. y.u: nrrcr .τι',Λ./τιιι ιιι'τιΊι, quibus ille 

-') Oodiiius: άπό l\'(y. ίί^ το linn. <)iu7T:ni',i'. r:i cxiircssif (|ii.ii• iii iin^trn ι•ιΐ(1ί(•(> fitiili locn 

■Ί Cod. ((;'!■. i)f «ri. scriptH suiif. 

-') V<h\. πη. τήνχ,•;;ΗηΊη;•τα lla/.nu. ■') Snid:l-^: Τ,πτοι- r,i,r ./».,• i.ynrni y.ni Π/απι,-. 

Ί Cod. wiTff Tiir χνβίΐινήτψ' iniiKl.iiTTnjnv 7ΤιιιιΓ,τ>~ ( 'cidiiiu';, ('xci|itis i|ii:ii• iiidirii vi .-iil vcrlmiii i-nii- 

,'tfvTa y.iii ri^i riyij,- oilinvarjc; γα.).ήνι,ν ynia,'/ni ym sciitit. 
AianiiiOTiKu. '") .Siiid. ct Cud. Mniix^, mnr τκν mv y.ai Tifi qn. 

'') Suidus: (-Jir^ '■•/n/,,- τιιΐ'τίατι .'Jia^ '^/'.",?. "• ") .loli. I.vd. Imcusiiuo sio : ΕΙσΙόί ηϊ ifctai ylioi 

Ιϋτιιΐί της '^liia^iaii. ai,hTiu df i)n'i\; -Ίοιμ Tcan ηι'ηιϊ,-• v.m Μαι'ας τιΊγ 7•.\ι/ίί;Γ ίιΊ'Πΐ. «/././,7"?"^'''''' ''"'■'> ''"'"■' ,""' 

T()i'()f yan etc. Codimis vc.ro sio: '-/ι-σία-ηΰ^ ,'/ηο; icftu τόν ylia. Malrip <)f τίμ' ι/Μίπισιν, ,ταϊιΚί Λ,• ti «/;- 

oi^fTftc/yiuafif^ df itaXtfjTa τικώσι. ηίΓιν'Εΐίΐηιν λήγιην itiviTTOtitvoi. 

') Codiiius /Λί.'/. iV. iiiitcii Siiid. cl Crid. rV ct ,ν, '■') ('(iiisiaitiuiit :\Λ vi'i-lniiii Suid. et ("odiiius; 

•Suidas vcro oinittif ,Λί,ν. iiiic .Kdi. Lyil. sic: :ti iii;i< ώχίταταΐ' ,τί-τοΓ/,ίτηι τηΐτιιι- (i4 

,τπ/ιό)" '' iVo//(i<'l. πύιΤΜΐ iV ΐίοιτι'.τιιι• ii.cror ίηγαίιιιτια ί\ιιι. τΐ) ιιι, yt^oaa/.Hy Τ(ΐι• '/.(lyoi -)■ luj.i'. ■/.ια 
τίτκά-ΜΚΐν ΐ'Λ'τίιι πιικιΐύΐ iVii τι^ι- iiTiijijUTijK τιιι• «Λί,ί'οίν• λόγηι•'^). 

( 'auut vifc.Ninnuu sccuucluiii ΐ-'-^ί: miji c.yiOMiiTii^• !ΐ•-Ίθιιιιιύί<η^^ τ[ btii<'. r,7./^:7Tniir -/.κτ:- 
viiiw,.-. Γ/] iV^ aijiriTiiji''. fSifi.iiir. Eadrm i^rd iia.-sim mutata ("odiiius liaLrt, i•!'. cd. Laiiil)cr. 
11. 1Γ). 1-/;•(;/.;/« (•_ΊμΙ. 7V) ic/.) ti^~: irvyroiiioari i^,- ti^ ί)>ίια ( ( Όα. addit ^tiii/j ny.i^moov y.nTtyn. oj^• 
(Vr/c(ii'<Ji,.• ( *'("!■ ('-i? ('.■■/iiiir οι'ιτ/^.•) 7/,«• ίνγιχομοσνη^^• , -/.('.ι τι^ ((-'od. τ;, (Vj luunrtna [Ιιβλίιιι- ί^ιΰ τΐ> τιη 
cviwjiiivc. (V'fi7i'/(/( ι/)ί(ΐ()/|(7;-(.ι«•, iji^ Λι'ί βιβλίων fscrijitum C!si -βλίοι•) γίητί'.ι. 

\'ic</siiiiuiu tcrtium t-st: niw αγι'ύ.ιιιιτικ- ποιύπαν. Haee similitcr ct ^iiid. rt (Jod. 
lialjont. 7'/] Λϊ/ι< ey.i^^Tijdf y.cTtyorTO,• tij άγαλικ/. την πηιιΊττιιι; τον coonr Ttiaj (codex ;iuqoi•) αίγνπ- 
τι'υκ- y.ry./.i^iniin• (codi/x -idj), ιαΟηίοππϋΐδώ,• (Suid. -Λκ') ,τοίοΓίτ/)• '■) ' fV (("udin. oni.) τ?, (\iiu σχ7,π- 
Tiiin y.i'.Tt/(ii . oiuian•'] nioj c.vTdv qiatini'.}- ίί'ίΜΐίη. ττΐ'.ικί τα ijKn^n/.i) ri^v S>iijur y.c.i ri^v ilii/jinac.i•' 
fi iVi 71 tvotiiiioi yijKTiiri rii ιι.ώιιΊον ιάτίκ- ίι-ηταιι^ιαι- . ιιτι (Suid. ι^κιτι) τΰ y.ty.nvuiiHU (Codili. 
y.inrTTu] η tJ, "/ 67τι-\ιιιΐ'.τι/. i\nvi^ni/ yi'./>iiiTi^nr Tu i\' rr7nj('' τι^ι• tk/vtiji'. ri^,' κιιί^αίΟ).:, ται- fit y.ry./.fii 
Toi- birr/.iw Ji^v ntuKjnjtw.i•*'). f/.' (ciidi'X ;-i ) Tniniv ynij ίβτι Τ(•ι [',/./(o tou] ΐ'.ντίη- I^DiuJirmi' ). Pcr- 
;;itui• ita ul (juar iam dieta .~uut. lirc^-ite)• vt i-(inciiiiic re])(.'tantui•: οκ• -ίοι n'/i/,r«(, arihjMnii- 
iKiiiqiii t/n ayiu.iia, fV ri^ (VSii( ηκι]π7οοι• yiirr/oi; ir tV ti^ ho)Iviw> icrTar ιαύιιίιιι• ίΐτί7('.ιΐίΐ(ΐΐ'. ίπι tV 
7IIV7IIV πτίΐιά' y.uTU /iHUir (Nf roir ttthjom- Λ/ΛχοίίΑ/].- y.vylo^. ( 'i'. ad liaiT (juai• rx CodiiKi adlin- 
taviiuu>. 

15: fiilia se|itein iiKMulir. iii >!". iutiTicirilms [)ai'til)us cx inadnio detritls. ('initinrnt 
svuaxarhira saocidi fore tcTtii dociiui, scd |iaiu-a siiir difiirultatc k\ui jiiissiint. •.•nniia fcrr 
])er comjjfiulinm sen])ta sunt. 

C: foliuiii uuuni uicmljr. |iulclirri'iiiiis liiti.Tis saiculi duodi.Tiiui atraiu('iitiM|ui• ΐιί.:;ι_τ 
riiud serii)tuiii. Fraymciituin (;■^^t roiitiniii i'vaii^'rlinruvii toxtiis. «.■(.iiitiin^iis ,ΙοΙι. 12. .ΊΓ) — 
Vo. -. ΙΙΊ'. iiii ny.iiTic. ιιιά^• ^ιαιύ.ύβι^ i\si|Ui• ;/.■ r/r yioil^ic.y ιιιιί^ι'. ιίι'ιιοιιικ• luyc.ijioiTdi . ])itt(_Tt a trxtii 
F.lzi.'vii'iaiiii ([αικί ]'2. 4n. ]rn-itur iuciniui, v. 4."). a pi'iuia maiiu ιπΐη γγα i]nnj, λ. 47. ay.ovi^ των 
iji^ii. y.iii /li) 7Ti67irn. !•->. 1. ιιτι i/.Hn- c.vTtn- / (.);«<. 

1): tVilia duii iiu-niljr. iii 4". i|uae vidi'iiTui- .κΙ tiiieiii cddieis (|uattuoi• (_'\'aii,L;i'liiiriuii 
jiosita fuisse: iiicst riiiiii rulim srri))ta, sarculn ut \iditui• dudilrciiim, notitia iinpriisac in 

T(Hi(T(uir«JTf,- πτίΐιηΐ!;, ι•οΓ ιΊίιτι,τα /ni rii/ii^ /nyiir i)m ,7f;•. xf/./.iji(ni)v ιΙΊκΙ. i-.a/.ijvKivdv i aiOi). ((.'(iil. «i- 

Tij, jiiiandf Tf/i'<;,- αίνιττή/ανοι. Ih^n>nii;inij<ii)rj ττηι. 

') .Siiii). et fdd. nil iiisi: xai "Om^nn^ ί.Ύ. 7tt!'j. . ■) fifTnifi' o.S\iida ct Cod. scnbPii(Uuii vidcliatur 

itcm Jiili. Lyd. ύ γηϊν nnivji;•; <ir;aiv ί.τ. /ΤΤίπ. μηι iJtxirii, i|iuid Iu fodice legitur. 

-Ί Kadciu ίίρικί Suid. et Coiliinim. SiiiiilitiT 'Ί rcc lU cti•.: ita etiam Suid.-is, ]]nsf xiri]ijH,:. 

.luli. ],yd. πάντων ,)i rionctTnr fi.ryaauvro ur; ύι; lu; :uU[iU, rx IK.nmdlis codd. ,\i:>.,n. ('(ηΙΙιι. ί /n Λ.- 

'■'ι liursus eailem apiid 8uid. ct Cod. loguiitur. ζιζ/.οι•ς• τη μ/ν πτιοά <)ιά τ);ν τα/ί'Τ);τ(ΐ τ-/',- zir/jiTiw.. 

Joli. Lyd. fiV« <)r τ(Τοάγωνΐ)ν nyi]iiari "Κλί.ν,νις (<rr<- τοί'ς df χνχλονς dia τήν την Λίσχον ττίοιι/ί'ςΐίίκΐ'. 

!τ).άττονσι τοΓτοι•, Tixutjytiiv ιιιγιατιη• τταιηγήιανιη ') Ita restitucnda videbatur (.■oiTUiita seriplurii 

hf/or tnm τηϊ-τον xai Ιήγον a).t\i}-)\. codicis. Suidas: ταιτόΐ' γάη τω ψ.ίω όοξά'ΐίΐνσιν. 

*ι Hllid. et Cod. Τ6 ά•/. τοϊ• ΙΙικ tinJinnt ,τ«</ (odin. Ταιτήν γάο iirat τώ ήλ/ο) αντόν ύοίαΖονσιν. 65 

(•odicem eiusmodi faetae. Quae notitia satis inemorabilis est, nisi quud non satis liquct 
([ucm mmmiu significet nota sexies repetita, neque alia prorsiis clara sunt. Sed id alius 
dicturos spes est. Textiis sic habet: // δε καταβλίιϋηηα ΐ'ξηδο^• ίίς το τοιούτοι• άγιοι• τίτραενύγ- 

γίλοι; ί'χίΐ οντω•;' ti^• χαρτιά ') δίχατρία' tt^• γραψηιοι δίν.αον.τω' ίίς •λίη'αλΐ'.ίω)ΐ.('. y.ui δια λαζον- 

ρίον (ίνοιγμα τώι• (ξωμτιλίωΐ' ...."-) iiV χρνσωμα τών •λεψαλ(ύωι• y.ui τώι• επιγραφών τον αρχοτύίου, 

φλωρία δε-Αίιεπτα' Ίστώντα, ίξιιγια δε'/.ατίσσηρα, κο εξ^' ι/τοι τριακοΐ'τατεσσαρα' εις μισ&ωμα τον 

χρνηηγρύψον — ϋχτώ' ει,- βτύχωμα — ....*). Cetorum quattiu.n• versus iacsimili expressimus 
tali. 11. nr. XII. D. 

Ε : tulia quattuor cliartaeea form. 4. cum fragiuentis musicis, sacculi fere deciiui 
qiiioti vel sexti. 

B. SYRIACA. 

Cod. Tisch. XII. membranaceus foliorum 130 in 4 * maiori. Est bilinguis, quavis 
pagiua duabiis columnis, altera Syriace, altera Arabice, scz'iptus. Continebat olim integra 
qiiattuor evaugelia; etiammim suporsunt Marci et Lucae liljri iutcgri, iteni Matth. 17, 13 — 
22, 3. (fol. 8. exeuute) 22, 24 (ful. 9.) usque finem evangelii; Joh. 1, 1—8, 58. 10, 41— 
11, 44. Bis erravit bibliopega iu foliorum ordine, collocaus Luc. 1, 11 — 5, 8. (lol. 69 — -78) 
post 5, 8—8, 52 (fol. 59—68), et Joh. 8, 41—8, 58 (fol. 130) post 10, 41—11, 44 (fol. 128 
et seq.). Syriis textus idem est qui nomine Pesfhittho sivo siiuplicis inclarmt, nee 
admodum ab edito differt; Arabicus sine dubio ex Syro translatus cst: quae res propterea 
gravis est, quod nonduin satis probari potcrat fuisse olim iutor Arabes qui evangelia ex 
Syro iu linguam veniaculam transforrct. Est textus iste Arabicus boni interpretis, 
Syriacum fideliter sed iiou cum improba anxietate reddentis, perraro paraplirasi uteiitis. 
Ad deiiniendam eius iutcrpretatiouis aetatem facit quod in Luca potissimum et Marco 
Pharisaei dieunturMu'tazLl ; secta vero Mutazil dicta exemite primo liegirae saeculo orta est. 
Item feria sexta, Graece παρααχενι], co nomiiie expriniitur quo Midiainedi sectatores diem 
sacri conventiis insignii-e consueverunt. Antiqiiitas ipsius codicis insignis est; videtur 
enim circa annum 1000. scriptus esse. Syra scriptura simillima est codici a Wisemano 
in Horis Syriacis facsimili cxprcsso, qiii qmdom annuui Christi 980. subscriptum Iiabet; 
item autographo Eliae Nisibeni, quud a Frid. Aug. Koiirn in Catalogo codd. Syriacorum 
Musei Britannici expressum iu finoin saccidi deciiiii incidit. Iii nostni quidem codice 
nulla Httcrarum forma depi-ehenditur quae sequioris aevi indicium sit, cuiusmodi Wise- 
nianus 1. 1. p. 181. in suo codice invenisse sibi videbatur. Arabieus vero toxtus eiusdeiii 
(■iiiii Syro artatis habendus est. Atramontiim quidom in Arabica colunina plerumque 

') Ul)ioum(|ue lias trcs liiicnlas posuimus, iii =) Ι1(Κ' lcico drrst nunienis, spatio vacuo relicfo. 

codicp habctur ' niia (somcl ποά). 3) γχ^ prorsus in codice est 

'^ Μ Hoc loco rursus deest numerus. 66 

Λ-ΐνϊιΙίΰΓβιη ('olorem quam in Syriaca habet, sed id non valet ad divorsitatem aetatis 
nrobanilam; passim etiam vix est difFerentia , ut fol. 25 rect. verss. 9 et 10 ab imo. 
tbl. o2 rect. vers. 12. ab imo. item full. 34 reeto, 39 recto, 45 recto, 08 verso, 5'J rocto, 
(52 recto; iiiprimis rubra mterpimctio in utraque eiusdem prorsus coloris cst. Arabica 
quoque scriptura eidein Eliae Nisibeni autograplio perquam similis est atquc uinnino 
GotL•anιιm Isstliacbri aliosque duodecimi saeciili oodices autiqiiitate formarum superat.') 
Utraraque scriptiu-am it iSyriaeam et Arabicaiu accurate repi-aesentandam ciiravimus 
tab. ΠΙ. loco secundo. Desumptum est hoc specimen a folio 119. verso. Ceterum liic 
codex es eodem monasterio Copto deserti Libyae petitus est, unde uberrima antiqiiis- 
simorum eodicura Syriaeorum copia brc^n post itcr meuin orientale Londiimin ad- 
vecta est. 

Cod. Tisch. XIII. meinbranaceus ίυΐϊϋηιιη 12 iii 4" maiori. Suut duo octuuarum 
plagulai -ΐΐιη fasciculi, sed exteriores utriiisque fa.scicii]i plagidae i. e. prima et octava, 
nona et sedecima, dudiim perieriint. Quae vero supersixiit folia detrimeutuiu inde 
cepentut qiiod passim cum gypso. quo raembrana enrcumlita est. ipsa scnptiira rcsolvi 
at• delabi coepit, indeque legendi difficiiltatem liabet. Quae%-is pagiiia triginta tres 
lineas compreL•endel•e solet, quaevis linea litteras fero trigiuta qninquc liabet. Lifterae 
siint ex earum genere quas Estrangelo vocant, similes inpriniis iis qiiai l-x antiquisiiimo-) 
evangeliorum codice Vaticano XII, dieto apud Asscmanum Xitriensi I. (Bild. ^'atit•. 
Catalog. p. I. tom. II. pag. 27 sqq.), Adlerus exscripsit N. T. verss. Syr. tab. I. Ad hoc 
litterarum genus acccdunt alia remotissimae antiquitati.s indieia, ut scriptio verboriun 
continua; ut consonariim semivocalium, puncti diacrifici. voc-aliiun acceutmunque raritas: 
ut quod ne librorum quidem initio novam lineaiu librarius orsus esse deprehenditur. 
Haec omnia coniuneta fiiismudi .suut ut aetatem codicis inille auuos cxeedere liaud 
improbabile sit^). Scriptiu-ae specinien dedimus tab. ΠΙ. loco tertio, iu quo observaiuluin 
est, quicquid signorum non plene expressimus sed punctis tantum indicaviunis , id vol 

') In his maxime secutus sum clarissimum siptisi cndieo ΓeIltί^teucL•i Syri maiiiisoriiito, pro- 

Gildemeister, qui nuper studiose et subtiliter grammatc auctumnali anni 1849, hanc iii rom 

totum codicem examinavit. Qui ante eum ex- dicit: ,,Quod attinet ad defiuiendam codicis 

amiiiaverat, parum sibi coustitit: quum enim a. aeiatem fii-miore quidem caremus fundamento, 

1845. Sj-ram scripturam ad decimum saeculum multis tamon--- movemur ut librum istum saeculo 

referendam dixisset, quattuor annis post adnu- X. liaud inforiorem esse existimemus." Libellus 

merari voluit recentis.simis libris Estrangelo cha- isto, quem ipsi in describeudo codice inprimis 

racterc scriptis. Addito ad hanc codicis descrip- socuti sumus, tripartitam disputatiouem exhibet, 

tionem aecurato soriptnrac specimine viris rei sed nondum publicatae snnt nisi i)riores duae 

palaeojjraphicar» satis gnavis iudicandi utruin partes; ac prima quidem de scripturae varietate 

probabilius sit copiam fecimus. explicatur ip. :5— 11). secuuda de piuictorum dia- 

-) Is codex, ut in subscriptionc est, anno criticorum et vocalium usu (p. 11 — Ui|; tertia 

Christi o4S. Edessae a fratie Mar Eusebio Ara- vcro de acceutuum ratione explicatum iii signi- 

maeo in usum copiiobii S. Thomae exaratus est. fifatum cst. 

^) Colloga <•1. Tucli in Cdmmentatione de Lip- 67 

rubro vel subrubente atrameiito a coiTcctore ailditum esse. Desuniijtum est a tYili<i 4. 
vcrso. Coutinet autem codex noster librorum (jreiiesis et Εχυιΐί partes bas: Geii. bU, 
7 — ^Exod. 8, 22. 10, l'J — 18, '.). luter Genesis et Exodi libros uullo intcrvalio distioctus 
iaterjjosita liaec leguiitur: ..Absuhitus; i'st libci• priimis legis. iSeijuitur liljcr sccundiis, 
exodus filioruni Israel c tcrra Aegypti." Item (."ΐηιιοη IMariao Exud. 15, 1. inscribitur: 
„Laudatio pro liberationc euinim." Sectioncs tam niaiurcs (|uain niiiiores distinguuntur. 
Maiores in uiargiiir codieis iiidieantui• duplici iiumeru : altern vnlni libri Exudi, altcro 
totius Pcutatcuclii scclidnos nuuierautui•. Ad E\ud. 1, 1. piisiti suut uumeri XXXV et I, 
(μιυι-ιιιιι ex priore apparet libnun Gouesis, ut iu Syriacis rudicilnis ficri solct, .siMjtionibus 
XXXIV absolutum esse. Exod. 3, 1. inchoatur altora Exodi ct trigcsiiaa sexta Penta- 
teucbi soctio; Exod. 4, li». III. et XXXVII; Exud. G, 10. IV. ot XXXVIII; Exod. 8, 8. 
V. et XXXIX; Exod. 11. 1. VII. ct XLl; Exod. \2, ;il. VIII. et XLII; Exud. 14. 5. 
IX. et XLIII; Exod. 15, 22. X. ct XLIV; Exod. 17, 1. XI. ct XLV. In liae oxtr(3raa 
sectione distinguuntui• niinores sectiones quiur]X\e ad 17, 5. S. 14. 18, 1 et 5. Xeque νοι•υ 
quae ouiie iii codicu scripta invciiiimtui• ouniia ab una eadcniquo inaiiu jirotecta siiiit; 
sed multa maxime iii puiietis diacriticis iiique voealiuin ct aceeiituum signis bomo soquioris 
aevi supplevit; passim etiaiu suum tcxtuiu aiitiquiuri suprascripsit, ut ΟίΉ. 50, 15. 
Exod. 1, 11. Ipsum textuiu qiium cl. Tucli t-dntVrrct cum Ijiljliis Pulyglottis Londincn- 
sibus et emeiidatiore Leei oditioiu', quar prndiit 182I!, aiUiibitis insupi•!' codiciljus Po- 
coc-kii ct Usserii et Epliracuiu, iiivenit iiipriiuiii inter nostrum cudircm et Leei editioiiL-m 
do lectione coiiveuire, consentieute plerumque ipso Hebraeo textu, ut Gvn. 50, 8 et 13; 
Exod. 1, 12; 2, 11; 3, 17; 4, 5. 'J (bis). 23. Alia sat multa nostro codici peculiaria suut, 
iisquc jiassiiii solis Hebraea bcue expriini vidontur, ut 2, 11. loci) tertio; 3, 15; 5,21. 
Fit etiam ut solus cuiii nostro codice Ephraemu.s faciat, ut 15, 15. 

(Jod. Tiscli. XV. bombycinus foliorum 58 in 8", ante pkira ccrtu saceula srriptus. 
Iiisunt L•ynuli Nestoriaiiorum litteris (juas dieuiit N(-'isti>i'iaiiis sive Chaldacis exarati. (.^iii 
an ot quatenus cuni oditis convcniant, iioiidum cxjilnratuiii est. Spec-iiiicn scripturat' ux- 
hibniimis tab. III. luuo quarto, desumjjtum a iVilio 14. rcctu. 

Cod. Tisch. XVI. mciiibranaceus, coiistans foliis 23, ([uoruni iie<.• iOruia uec ratio 
ncc aetas eaduiu cst, quinque codieiim reliqiiiis. Fraginonta qnae siglis ABCJ insigui- 
vimus aiitiquitati^ siiperant decem folia sigl.i Ε natata; onmiuiii vc.tu antiquissinunn est 
tiiliuiii uiiuiii I) siglo notatuiii, quod (ρυπ aiinorum plus mille sit vix dubitari pote.st. 

A: tolia quattuor formai• mainris, fragnieuta commcntarii allcgoriei inystici in 
1'anticiiiu caiititOruiii, ad ca])ut (piartuiu sjicctantia. 

H: iolia ([iiattiKir funiiac ciusdoin, pars liist(jria<' honiiiiis (■thnici qui Nisibi 
urljc iMcsupotaiiii.u,• uxorc Cliristiana iii luafrimoiiiuni dueta ι•1 ipse ad iidom Christi 
traii.-iiliat. 

9* C: tolia quattuor tOrmao inaximae, ex evangeliorum codiee qui versiouis sinipliL-is 
textuni continebat decerpta. Siint fragmenta evangelii Marci diio, alteruiii <>, 5G — 8, 2; 
alterum 8, 26 — 9, 27. Ipsam scripturam repraesentavimus tab. III. loco quinto. Inde 
apparebit quantam siinilitudinem liabeat codicis evaiigelioram Florcntini Plut. I. Γ)6. ab 
Adlero 1. I. tab. II. expressi, teste epigraphe, suspectae illa quidem ildei, ainio Christi 58(3. 
scripti, Adlero iudiee certe antiquissimi. 

D: foliunj uiuiai maiori.s fVirmae quavis pagina duplici cohimiia aiiti<juissiinis Htteris 
conscriptum. Seriptura prae ceteris similitudiuem babet codicis ab Atllero tab. V. non 
ita qiiidem curiose oxhibiti, cui annus Christi 752. adscriptus est. Curavimus scripturaiii 
facsimili cxprimeadani tab. III. loeo quarto. Fragiiientum est opcris quo philosophia 
Ai-istoteiis tradebatur, continens categorias novem, decima (y.HaOui) membranae laeuna 
deperdita. Literpres textum suuin Graecum magna iide reddidit, ad eundeni fere modum 
quo id fit iu versione Novi Tcstainenti Cliarkkaisi. Ita w πρό,• τι rcddit boc apud aliquid. 
Inveniuntur hoc uno folio iiiulta quae ad suppleuda lexica faciuiit. Siugidareni vero 
gravitatem boc fragmentum i-o habet quod inter viros ductos uondum iiotuni erat philosd- 
phiam Aristotelis etiam ad Syros transisse. 

E: folia decem formae maximae, aliqui>t psabuis ot precationibus litteris Syroriiin 
vulgaribus saeculo fere tertio deeimo conscripta. 

Cod. Tiscb. XVII., constaus G4 foliis bomliycinis formae maioris, sex codicum 
rellquii.s. Simt haec fi-agmenta omnia exceptis duobus foliis (c) argumenti liturgipi, 
antiquitatis laudc non prorsns dcstitiita. 

A: fulia 11. Precationcs litui-gieae rum signis rnnsicis. 

B: folia 6. Precationes similes. 

C: folia 2. Fragmentum liomiliae de luda proditore habitaf. 

D : folia 2. Fragmentum canunis liturgici. 

E: folia 11. Liturgica varia. 

F: folia 32. Formulae liturgicae, prccationes et lectioiies biblicae dicbus fostis 
et sacris quotidianis praescriptae. 

C. COPTICA. 

Cod. TisL-h. XVin. bombycinus tobnrmn 155 formae maioris. Est lcctionarium 
intoiirnm Memphiticum Arabicum, spriptum aiiiiu martyrum IIGG i. e. anno Christi 1450. 

Ood. Tiscli. XIX. bombycinus foliorum 220 in 4". Est psalmodia Memphitica 
Arabica integra. Textus Coptus insignis r-st multis formis Basmui"icis. 

Ood. Tisch. XX. bombyeinus folidrutTi 15() in 12". Missale quadragesimale 
MpTny)]iiticum AraViirum intpgrum. 69 

Cod. Tisch. XXI. bombyeinus folioruni 100 iu 4" minori. Est liljer piaruni iiiedita- 
tionuni, Memphiticc adiecta interpretatione Arabica seriptus. Prima folia et extrema de- 
sunt. Sed accedit fraoiiientum alius libri siniilis , folioruin eiusdem formac. 

Cod. Tisch. XXII. bombycinus tuliorum 171 ϊη4». Insuut liturgiae Basilii, (iregurii 
et Cyrilli et Mcinpliitice et Arabice scriptae. Priiua et extrema desiderantur. 

Cod. Tiscb. XXIII. bombycinus foliorum 144 iu 8". Psalmodia Mempliitic-a recen- 
tiore aetate scripta. 

Codd. Tisch. XXIV — XXIX. Sunt fVasmenta membranacea Λ -aria, quorum magua 
pars remotissimae autiquitatis. i. e. sexti septimi octavi sacculi putanda ost, colli^e-ta a πκ• 
in monastcrio Copto deserti Nitriensis, ubi cuiu iiinumeris fragmeutis codiciim boml>yci- 
noruin et cdiartaceoruin ad soluiii abiccta donsoquo pulverc conspersa tot per sacfida 
iacuerant. Quamvis ex bis fragmcntis uiuuibui; uihil iVrc totum rcstitui possit. tamen eo 
sunt pretiosiora quo rariorcs membranaceos codices Coptieus esse constat. 

Cod. Tisch. XXIV. membr. foliorum 50 formae maioris, ex partc iiiaxiniae. Jusunt 
fragmeiita iiiartyriorum tredecim eum fragmonto vitnQ JMariae. A: inartyrii S. Aiiatolii 
fulia 2; B: martyrii >S. Apa-Anuin fcjliuin luuiiii; C: inartyrii S. Apa-Apoli iolium unum; 
D: raartyrii SS. Apa-Hor et Apa-Ambrosii f.ilia 2; E: martyrii S. Apa-Ki-azon folia 2: 
F: martyrii S. Apa-Piziiui tOliuui uiuun; ('<: niartyrii 8. Apa-.Scbuuuti f\i]ia duu; II: niar- 
tyrii S. Apa-8ergii folia duo; .1: martyrii S. Justi folia octo; Iv: iiiartyrii iS.lMacarii folia 13; 
L: martyrii S. Pachomii folia 2; M: martyrii SS. Paesi et Dorotheac folia 3; N: martyrii 
S. Thoiiiao fulia U. Acredunt d(jiiii|UL• vitao Mariae iulia diK.i. 

Cod. Tiscb. XXV. meiubr. Suiit fulia et fulioruin partes vol partindae triginta 
forniae maiuris, quao ciusdem de qui) ia,in vidiuius oiartyrulogii fragmenta rsse videiitnr•, 
sed quoruiu vitam vel martyrium tradant nondum definire licuit. 

Cod. Tiscb. XXVI. menibr. fuliurum 32 in 40maiori. Suut fragnicnta luarh-rioniiu 
septciii. A: martyrii Abba-Macarii folia οι.•ίϋ; Β: iiiartyrii Abba-Pimeu vt cuiusdain arcbit.•- 
piscopi foiia quattuor; C: martyrii S. Grmiii (ita videtui•) folium uiiuiii; D: iiiartyrii S. Ja- 
cobi folia tria; E: martyrii S. Johaunis fulia duo; F: inartyrii S. Mariac coram praeside 
Macrino fi)lium unuiii; (J : inartyrii S. Tlieudori Aiiatolii t'(dia trcdeeiiu. 

Co(L Tisch. XXVII. mrinln•. .Suut fulia vel foliunnn parti.'.s trrdrciiii iu4", quibus 
(liiiiruiii luartyria scripta sint iioiiduiii liquet. 

Ciid. Tisch. XXVIII. membr. fuliuruiu 14 lOniia iiiaiuri, quibus fragmeuta conti- 
neiitur (juiiique liaoc: A: bistoriae resurrectionis Jesu Cbriisti ox ('\angeliu Marci 1Γ), 45sqq.; 
non sujxTcst nisi dimidia fOlii pars. B: 1 Regg. 21, δ sqq. l'(iliiuu unnm. C: historiae Eliae 
etElisac ex 2. Regg. 2 folium unum. D: bomiliarum Chrysostoiui folia tria. E: escerptaex 
Chrysostomo, Cyrillo, Gregono Naziaiiueno, Severo patriarcha, Epipliaiiio, Eusebio. 
Folia octo. 70 

Cod. TiscL•. XXIX. mcinbr. foliurum ,'51 in 4" et in 8o. A: folia 14 in 8" cum lct- 
tiouilms crclosiastic-is et prccatiouibus quae ccrti.s anni diebus praeseriptae siuit. B: folia 
4 iu 4", lrai;'iueuta psalmudiae. C: folia 2 iii 4", fragmenta psaltorii. D: fulia, undeciiii, 
trap;nioiit,a Icetionum ecclesiasticaruiii. 

Coil. Tiscli. XXX. niembr. folioruni 11 iii 8" maiori. Est pars psalterii. Fnlia 
singula iusto se ordiue excipiunt. 

D. ARABICA. 

(!(id. Tiscli. XXXJ. constaiis (|uatlu(ir fnliis nlOlnL•rallat•eis in4", (piorum hiiiaoius- 
dom iH)dicis reliqiiiae simt. Utriimque fragmeutum suiuma antiqiiitatc insigue est; alteruin 
(A ) eiiiiii collega clarissimus Fleisclier noni fere saecidi esse cxistimat, altenim (B) an 
iuultii piistcrius sit duliitat. Pcrtinet illud (A) ad evaugelionuii interpiOtatinnciii liiigua 
vulgi i'oiisfrij)taiii nei-duui iiitur viros doetos iHitam. (Jontiuetur liis duobus foliis Matth. lU, 
'.I — 11 , 4 et. 14, 13 — 15, 1'. iVlteruiii vero fniidnuii par (1!) uotas ad evangelia isagogicas 
contiuct. 1) legitur posterior pars iudicis capitum evangelii secuiuluin Mattbaenm. Cap. 22 
ineipit 21, ο,'!; cap. 2o: 22, 15; cap. 24: 23, 1; cap. 25: 24, 1; cap. 26: 2(i, 1; cap. 27: 2(;. 
o<J," cap. 28: 21), 57 (Vj. 2) pracposita inscTijitionr: Ijc Marro eiusijue ovangelio, lcguntur 
plura quae traditiones ajjueTyphas redoloiit. Ita Marcus Levita et quidem cx Aarunis fa- 
milia (irtus fuisse dicitur; postquam autein iidcin Clivisti amplexus esset, dcxtrum sibi 
jKillifoiu aiiiputas.'?c-•, ut nc aiiiplius ad (iffieiuiii trmpli idinieus ossct. iSiniillter quar de evau- 
gflin cius dicnuitur a].)OCTyphani rationein liabcut, i|nemadiLioduiii doutriua quaedam di• }μ•/ι;> 
in <-o dcpi-ciiciiclitiir. Scqiiitur tertio loeo iudcx capitiuu cvaugelii Marci. Supersuiit i-aj)ita 
prinra scptcin: 1. iiirij)it ab 1, 1; 2. al) 1, 2'.); 3. ab 2, 23; 4. ab 3, 31; 5. ab 5, 21; (i. ab 
G, 30; 7. ab 7, 24.••-) 

(!()d. 4'isch. XXXII. Ijoiuljycinus (\ili(iniiii 2Π4 iu -1" niaiori, saeculo iV'rc deciino 
quiiito scri])tus. ('i)d('x iiitcgor est, coutinens historias a])t)St()l()rum. Ordo siiiguhirum 
liistdriaruiu liif csl: 1) Potrus; 2) Paulus; 3) Λ -ita Andrcac; 4) Andrcas et BarthobJlnaeuί^; 
5) iiuirtyriuiii Aiidreai.'; <i) Jacobus Zobedaei : 1) apnstohitus .Inbaniiis Zebcdaci; 8) naonia 

*) C'hiris.sinius Cdllcga Floi.sehcr dc liis duobus fiiigmcutis exiJdsiiit in Zeitscbrift diT Uoutsclieii 
iiiorgcnliiiiilisclicii (icsell.scliaft 1854. pag. 585 sq. Ibi de scripturiiG ratione haec adnotavit. 1) dc 
Λ: Dif Sidivift, otwa aus dfm 0. Jabrli. uacdi Cbr. isl. ciii .siob tTst aus ib'm Kufi liprausbibleiules steifes 
Ncscbi, niit dor mir sonst iiocli nirgciids voi-gckoiiiiiiciirn Eigeutbihubcddicit, dass, wiibreiid der Punkt 
di's Oi wiobei dcn Asiatcu und Acgyptern, ul)i!r doui Bucbstabeu stcbt, das ϊ durcb einrn Punkt 
uutcr doiii liiiclistabeii bezcifliufit wird, abso dioG(>stalt des magrebiuisebeii f hat. 2j dc 15; - - - iiacb 
dfiii iicucrn Scdii-iftebaiaktcr, oiuem sflioii fa.st ganz ausgrbildoton Nesclii, jiingfir abs das vorigi-, wic- 
wobl dii• fiussci-sl, s|iar.>iaiiii>, ziim Tbeil iio(di iiicht riiditig untorscbcideudc Setzimg der diakritisclieii 
PunUtc zu (1(•ι• iiciicrn (!c;stalt (Ut Cunsouaiitciifigm-en gewi.ssormas.son ein Gegengewitdit bUdct. Hci 
dcii iibriL;-ciis g:uiz asiati.sc-bfn Spbriftzugcn ist cbT ibu-cligiiiigigir Gobraucb des tiiagrobiiiis(dieii *_j 
statl o. "iid 71 

in Johaunem; '.)) apostolatus Philippi; 10) raartyrium Philippi; 11) apostolatus Bartliolo- 
niaei eiusque martyriuiii ; 12) apostolatus Tliomao eiusqun iiiartyi-iiun; 13) apostolatus 
Matthaei eiusqiie martyrium; 14) Jacobus Alphaei; 1Γ)) Juilas; 10) Simon Cleophae; 17) 
Tliaddaeus; 18) vita martyriumque Mattliiao; 19) Jacubus qui dicitur frater doniini, epis- 
copus Hierosolyraae; 2(») Mareus; 21) Liicas; 22) vita S. Abauup. Accuratius liic cndcx 
nondum exaininatus est, nec quaesitum qiiae ratio his narrationibus intei-cedat cuni aetis 
apι)st<ιl•ιl•ulπ intor Graceos et Latinos viilgatis. 

Cod. Tisch. XXXIII. oliartaceus foliorum 122 in 4" minori, sacculi fere decimi 
sexti, contiueus libeJlos fres: 1) martyrium S. Isidori cum filio Laudaeo, matre Sophia et 
sorore Euplieiiiia. 2) vitam vcsiri Abiali. 3) \'itain et iiu>rtoni S. Aiitunii, patris oinniiuu 
luoiiachorum. 

Cod. Tisch. XXXIV. bombycinus iV)li(irum l•,!•! iii 4", sarndi fori• docimi sexti. 
Continet L•omilias ex ( iracco ut vidi'tui• trauslatas. 

Ood. Tiseh. XXXV. Iioinljyfimis foliorum 128 in 4", contineiis uiiracula ct martyria. 
(Jodex 11011 est intcger, videtunpie cd qui praecedit postoriur esse. 

Cod. Tisoli. XXXVI. tribus partibvis coiistans. Prima est foliorum chai-taceorum 
8 iii 4", contioeiis historiaiii S. patris Jolianuis, episcopi et eromitae iiioiiasterii S. Sabae, 
integram. Secuuda eundem iiunieriuii foliin-uni liabet, tOnna paullu iiiiiiori. Est tragmen- 
tum breviarii ccclesiac Coptac. Tcrtia duobus foliis boinbyciiiis formac mainris eoiistat 
et historiei argiimcuti est. 

Cod. Tisch. XXXVII. bouibycinus tVilioruni 17 tOrinae inaioris, saeculi ierr 
decimi tertii. Siint iVagmenta codicis biblici duabus*) partibus c'i)iii}Misiti, ([naruni prii)r 
textiim, altera commeiitariuiu c<iiitiiicljat. Prior, cuius supersiiut fidia truderiiu, cniuprr- 
heiidisse videtur epistulas catholicas, actus apostolonim ot Paulinas epistiilas. IIuik• siii- 
gulurum librorum ordineni luii^se iudu concluditur quud iiiter 1. Jdliaiiiiis et 1. Cnr. 14. 
folia 70 collocata fucre: qui quideni fuliorum iiumerus imdto uiaior Ci^t (piaiii quem epistula 
adRomauos cum 1. Cor. 1 — 13. explere potuorit, quamquam ad actus apnstolorum addendos 
vix satis esse vidctur. Textus codicis in epiistulis Pauli idcm est qucni Erpeiiius edidit; 
11011 idcni vero in catliolici.s, iiisi quod corrector ex libro siniillimo ei queui Erpenius ad- 
hibuit, plcrasque lectioncs cditas miiiio, iteiii nonnullas atramento iu niargine adscripsit. 
Ibidem glossae aliquot et indicia librorum Veteris Testameuti iii tnxtu allatorum iiiveniiintm•. 
Super.siuit auteiii fraguioiita liaei•: fol. 12 — VJ. 1 Petr. tiii. 2 Pctr. tota. 1 Joh. 1, 1 — 4, 18; 
fol. 21. 1 Joh. Γ), 19 — iiii. 2 Joh. 1 — S; fol. 90. 1 Cor. 14, IG— 38; fol. 100. 2 Cor. 7, 5—8, 7; 
fol. 104. 2Cor. 11,9—30; iol. 120. Eph. C, 13 — Hn. 

Quattuor coinraeiitarii folia niiiucris 21 et 22, 29 et 30 distiiicta suiit. Pcrtiiiont ad 
Koiii. 1, 4 — Γ), 14. ft ad 2 Cor. 3, 6 — Gal. 2, 11. liationoiu is lOiiimentanus Iialiuit liaiic ut 

*) Niimcni.s 21. iii liis 17 fciliis liis iuvriiitur; scmpl riiim iu lextu, siMiicl in commpiitario positus cst. 72 

praomisiia siugulis epistalis coiiimeiitatione isagogica (superest ad epistulam Galatis clatam) 
lofos difficiliures exegeticis notis illustraret, immixtis nullis, id quod iu Arabc satis memo- 
raliilc est, asceticis. Primo fragmento explicantm- liaec: 1,4. ϊξ άιαστάσιως νικρώ}' (dicit 
iuterpre» Christuni priiuum ita redisse in vitam ut non amplius raoreretur; aliter id factum 
esse iu iis quus pruplictaf priniae legis et apostoli doinini in vitaiii restituisseiit) ; 1, 7. πΰσιν 
τηΐς fivnif Η-'Ρώμιι (haer coiiiungcnda esse cum Πανλος etc.j ; 1, 11. ίνα τι μεταδώ χάρισμα etc. (post- 
quaiii eurum tidem laudasset, dixisse PaTilum impertiturum se ipsum iis essc donuni eius 
ciii fidein lialjuissent cognosceiidi); 1, 13. ΊΊα τινά -/.αρποί' σχο) etc. (Paidum his resjiexisse 
ad iidem qua Roraani iam a Petro imbuti fuisseut); 1, 14. βαρβύροις (eo uomine siguificari 
L-eteras geutes praeter Judaeos et Graecos). Hoc loco faput II. notatur; pergitur autem ad 
1, 24. 7Τΐ'.ρι-'δω-/.ίΐ- ut'Tol\- ό flfo,' etc. quibuscain coniuuguutur (juae 1, 20. in euudeni sensuin 
scripta sunt. .Sequitur, notato eapitc IV, 2, K!. iV ίιμι-'ρη όη -/.ηιηϊ etv. 2,'2\^. τηριταμί/ -/.αρδίαί,• etc. 
(additur cap. V. sed cinTcotum est IV; similiter igitur antea ex IV. videturni. corrigendum 
fuisse.) ύ, 1. TiV '/ ώψίλεια etc. In secuudo folio pergitur ad 3, 2. ττολν κατά πάντα τρόπον etc. 
3, 3 sq. f,T«L.-istud non ubiqiie a scripturibus sacris de pleuitudine atque univcrsitate dici, quem- 
adiiioduni illn a]iud prnplietam: Circumdederunt me oniiies gcntes et in iioiiiinedei dispersi 
eos, ΠΟΠ de omnilnis gentibus accipicnda csse coustet); 3, 27. πον olv ή -/.ανχΐβΐς etc. (his 
verbis Judaeorum obiectionem ipsiusque responsuni contineri, etc.) Incipit liis altera se- 
cuiiili fiilii pagina. Commentatio vcro isagogica in Pauli ad Galatas opistulam ita fere 

habt^t: Numiirus capitum liuius epistulae (Joptiee est (ipse numerns desideratur), et 

numerus ήψάτων 293. Scripsit eam Roniae indeqiK^ per Titum discipiulum suum ad Galatas 
luisit. {'aussa soribendi haec erat. Ipse eos ad fidera perduxerat iubens eos mandata Jesu 
Cliristi spi-varc, missis faetis qiiae lego Christiana abolita esseut, ut sabbati religione, cir- 
cuiiicisiuiie etL•. Jam vero ex Judaeocliristianis prodierant priniae legis vindiccs, iis qui e 
geiitibus fidcm aiuplexi erant mandata Pentateuchi observanda praecipientes. Qui quum 
ad Galatas venissent, de Paulo detraseraut, et ut fidem ab eo acceptam deponerent operam 
dcilcrant, dieentes Pauluiii noii ipsuni Mcssiaiii vidisse nec ex numero discipuloruin eius 
fuissc (unique ipsis invitis a circuincidondo prohibere atque esum carnium viutimarum 
(■()iiii'd( ΓΙ-. His similibusque sermonibus multos illi ad se traduxerant, proptereaque iam 
Pauliis liaiu;• scripsit epistulam, qua etc. In iis quae sequuiitui• comiiicutatdr inter alia 
<)pi>i-aiii dat ut demonstret, Pauluin in apn.^itoli.s quos roiv δοκονντας tJval τι ilicat nihil repre- 
liiiuliTc: id enim clarum fieri vt=Tbi.s additi.s: μΙ^ ποκ- kV y.tvov τρέχω η εδραμον. Nec magis re- 
prclHiisionciii Aiitiochiae Petro a Paulo inflictan] agnoseit. 

t'(jd. Tiscli. XXXVUI. bombycinus foliorum 8 formao iuaioris, ciusdem cum cod. 
XXXVII. actatis. Sunt fragmonta versionis epistularum Paidi e Copto factae aliuode iioii- 
duin cugnitai•. Arabica saepe suprascripta habent Copta, passim etiam ubi nomina propria 
leguiitur Gracca, quae et ipsa e libro Copto, ad quem interpretatio instituta est, exseripta 73 

i-sse vidcntur. (."oiitiiirin liacc octo inlia: 1) fol. ^V.I. 2 Vin: 'Λ, 7 — 4, IG; 2j fol. iV.) (?) 
Epli. (), cS usqui' fini'iii; .3) fo]. ()3 — <')S. Pliilijip. o, IS usquo fineni; porro cpistulaiu ad 
("dIo.sscuscs tiitani et 1 Tliess. 1, 1 — '.i. Ailsrriliam (•ollatioiieiii cpistulae ad Colos- 
soiises a clarissinio ( !il(li'iiioi?tei• ad (Μΐϊΐί(ΐιιι•ιιι irujaiii Novi Tostaineuti 184U. iiistitiitain 
iiii!ii([uc ί -uni iiuiltis aliis ([iiilins iii Ihk• catalogo usus sum benevol•:" coiiimuuifatam. 
1, J. eoiitiniiat Ίι^σιιϊ• Χοιπτοίι: ν. 2. accuratc cxpriniit Κολασαΐ,•, ibideni addit y.c.l χιχι. Ίι^σ. 
Xoimoi•: y. o. lialnt Trc.Tni sliio -/.κί: y. 4. cxpl-iinit ;,';■ ^//rt: v. 1). (iliiittit y.id et lialiot y.cj 
κνίκηψΗοι-: V. 7. liabct κί(!Ιι•'κ• sinc y.iii, iliidoiii ιγ/,ώ;.• ν. 1Π. oxpriniit ίψΰ^ ct i/c τ/);• f;7i';'i'. 
VI 1 fV τ(ι tTTiyiMun: v. 1-. lialict τι•} ttc.tiji ot iy.iaoiuc.iTi: v. 14. pr(.) 'ίγομα• liabct <iri-( ^,ί iuiis 
(vidc cditiDuis meae ι•(ΐιηιηίΊΐί!ΐι•ίιιιιι) ; iunittit Λ/; rm• κίιικη:^ ια'τιη• i.'t liabrt y.ia τι,ι- ι'/λμαι : 
ν. Ι'Ο. (V ι/Λ•τ<η• s('cuiiib> lufo iioii babcl, (■DiiHi-iiiat fV roiV; v. 21. ciintinnat r/y i\i/.nn'i( 
r/OiJ• i-'t ti.7riiy.ii.Ti]'u.(i.'iir: \. '2'2. habet ίν τι, nc.oyj τον cwiw.ro^ c.vthv ct OnniTnp ίΰ'Τίΐν: \'. 2o. 
cciiitiniiat Λ(ί;:οί•(ν- \'• 21. ]iim irr balirt '•.* η/ίΐ ιιίιιι<•\ i1ii(b'iii oniittit ^ioc : \•. 2Γ>. mnittit 
ΙΙια•λ(κ-: V. 27. ('(ΐηίίηΐΝΐΙ r/ ro ct τανταν: V. 2•^. iniiittit ;;(<) ΛιΛι/ΐτ;;. πάιτα. ai!>(i., iliidcni habct 
\inr,ri<\. 11, 1. pro ι'Κ'-'λο) γάο lialjrt ct rolo, ibidcin y.ai τών ίΐ•Ί:ΐΗ'.π. iion iiabet: v. 2. viilctur 
iutcrprrs nvii^iijiunlhjTMr ]Γ^■i.■<S(•; ibidciii addit πατοΐι^ το? Χοιατον: ν. 4. pri> t(wt(i (V liabet rf 
iioc: V. (i. (.■(iii(il'liiat r. Χοιητον Ίι^πανι• τω- y.roiui•: ν. 7. liabet ;';■ (iiVm fV ίΐ'χιω.: ν. '.Ι. (-oiiliiMiiat 
(;i.ii((<7izw.•.• V. 11. τών ΐ'.ικ'ΜΤΐών iiiiii ΙκιΙχΊ: ν. 1•'!. liabrt ('•/««,• primn Ιοιίι, itcm liabct νμά^ sr- 
laiiidniii, tiuu νιτυ /]ι/Γγ ot yfoj)'.• v. l(i. cDiitii-iuat t^ ί<οώα:ι, itcm liabrl /] ιονιιΐιΐύ'. t] aiiflflurou•: 
V. 17. (■oniiniiat (/'; v. IS. iiiuittit ;/.{.• ^'. 1'.'. nun addit Χηιητόι. 111,4. liabi-t ί•ιιώι-: ν. Γ), addil 
viioir: V. (i. (■Diiiirmat «, ct addit ,'',τί 7. ί'/ο/ν τ. i''n\ilhu'.^: ν. '^. (■(nitirui.ut 7(( πιάτα ν•4 siiuilc 
<|uid; iliidrm addit ι»/^ ty.rrnijwtniUo: v. 11. (όιοί/• ζ(/ί liy.r iiuii addil: (.(jiitra x(«'ex iiiijrc liii^nac 
iibivis liabot: v. 12. iinn expriinit or;•, iliidi iri zia' auti• ΐ^γΗπι^ιηνοι oinittit: \•. Vo. eouliniiat 
\i_>i:iT(K- vi riiir, |iract(rca in Hiir addit ■/αιιί^ίτ:-: ν. 14. riniliriiiat ti^IhUtijik-: y. 1Γ). Iiabct 
Λο(ΐ77οί• ct ,<■')•/.■ \•. l(i. liabot Οί(ιϊ> prn Χιιιαταϊ•, [χητο bis a<blit y.id, tuui fiiiitiriuat naV y.i/Mfiiuu• 
et &i(;): V. 17. >;«/' 11011 (Hiiittit•, tiilii lialict y.vQlnv Ίι,β. Χοιβταϊ' ct ι''ίο» ηατοί: ν. 18. aiblit ί'ΐιώι; 
itcni ν. ]'.•: \•. 2'•. babct 7(ϋ ^!7)ί'(;ι ot ν. 22. y.rinnr: V. 2."). liabct rie si f<ii-i(ilis Joinniu; ilii- 
dciii Diiiittit y.cJ: \. 24. 'ΐΊΐώι• linii addit, ibiileiii lialiut 7ΐ;Ί ^^ιν/. \οιητ(•^ι: ν. 2."). liabet ;■<«(, iu liiic 
iiiiu addit τηαιΰ τ. ihoi. \\ .2. ΐ'ΐιιιΗΐΊΐκιΙ ,w• ;ν/ι>.ικ: \. S. ■■,,Γι ct ιίιοώ•: v. '.•. r. ,τιιϊγ. y.ia ύγκττ., 
ilndriii iiiiii addit πιπατίπακ'.: ν. 1Π. ciiiitinuat iVSii.eih: ν. 12. liabrt Λ/ιίιτηιΓ' Ίι,αιιν: ν. 1,']. ,τΟμιγ 
\ιΊ νΜπιιν, ηυη ίΙ^/Μν: ν. 1Γ). liabcl αντών: ν. 1'). x«('ti'iict: ν. 1Η. ηΐ)η Iialict (ψ^•. SulisiTiptum 
cst : iy(iMi'>i ΐ'.πο .-ίΐ>\η•)ν ϊ^ια 'Γνχι/.ον y.ta 'Oii^niiinr y.nj Μι' /ny.ar. <^τι//. ο12. ζκμ). (). Kpistula ad 
Ephesiii.s .suli.^icriptuiu liabrt: fVi,"''/'/ ΰττοΊ^όιιι^^• i"iiu Ί'ν /iy.iiv. ctvj/. '■Ά2. y.cqq. (i. Itcm cpistula 
ad Pliilipjicuscs: r/iHVji, ΐ'.ττΐ) Ι'οΊιιι^ς f^ia '/Ίκοί'/οι• y.io Ί'.πιο\οηί^ίτ()ν. 74 Ε. GEORGIANA. 

(Cum Arnipiiiacis ct Aetliiupicis foliis aliiiuot.) 

(J(xl. Tisfli. XXXIX. inemln-anaceus fulioruni 55 iii 4", satis vctustus, i-ontineiis 
luagnain partem luartyrologii ccclesiae Geurgianac. 

(Jiitl. Tisch. XL. mcniliranacens fuliorum suptfiu et duorum diinidiuruin Ι'υηικκ• 
inaxiinae, ^ingulari aiitiquitatis laude iiisignis. Incit liistnria Georgiana Aruthae ut su- 
rioruiu cius. 

(-■iid. Tiscli. XLI. iiieinKranaeeus fulioruiii duudeL-iiu in4", Geurgiauus. Dun tolia 
psaluKjs ΐ'οηΐίιίθηί. Di:• rcliquis dfccm, quao ad tres codii-es ulim pertinebaiit, noudum lii|UL't. 

Cod. Tiscli. XLII. meiiiLranaceus foliorum 15, (μιοηπη (Α) 11 in 4" et qiuittuur (B) 
iorniaL' iiiaxiiiiaL• fSiuit, Georgianus. Α fragmentum liturgiae cst, destinatae primae dumi- 
iiieac iiiensis j\Iartis; 1! iudcx <.'St ad niissali•. 

(.'od. Tisidi. XLIII. cuustaiis ίΐ'ίΜΐιτίιη varii.s ioliis meinbraiiaccis autiquissimis. 
Tria <_• psaltfno Aotliiopico docerpta ei.nitiiK-iit ρsallnι.ι^^ ιμιϊικρκ• ]iriinos. ^Vlia (|uattu(ii• 
paliiiipst'sta suiit, liis Armrniace seripta. De rcliijuis tria luicialoni (|uaiidain srriptu- 
raiu Georgiaiiam autiquissiuiam liabeiit, altcra tria Armeuiacaiu. 

F. CODICES HEBRAEORUM ARABICI. 

Hi codices omnes in jjosseasioue Karaitarum Cairinensiuiii crant, atque ipsi Karaitici 
sunt, cxoeptls eoiiieetaneis talmudicis nr. 48. signatis. Scripti sunt Arabice litteris Hebrafis.*) 

Cod. TiseL•. XI>1\ . bi.iiubyciiius fdlioriuu ."ili tOriiia 8. iiiinori, caiitineiis Jlidrascli 
quem vocant de Mose sive historiaiii de Mu.se apucrypliain. Oui libollo siiiiillimiis est queiii im- 
per cl. Jelliuek primuni edidit Hcbraice in altcra parte libri cui titulum fecit: Bct lia-Midrastli 
(1Β~~72Π !V2) pag. 1 — 11. liidi• (|U(;)d ab iiiitiu scriptuiii e^t: Xuiic liistoriaiu ]\Iosis incijiia- 
mus, tMinebidciiduiii videtur luUR• liisturiaui ad t-dllectiiniem similiuin traditimiiiin pertiiiuissi^: 
si'd vidctur cliain ad usuni .synagugae destiiiata i'ui.'^sr. Ilistiiriac iuitiuiu Ht a laudc dei 
rdiiscripta vcrsibus qiKiruin clausulae iiitrr si- (■onsdiiaut : tuni i-datu Pliarannis smniiii) 
iiarratur Israclitaruiii al) iiitrritu liljiTatin, itciii quac acridi-nuit Jlusi ab iufaiitia ιΐ!<(|ΐκ' 
(biiii (b'us ipsi apparcbat diviuac b'gationis ad Pharaiinciii caussa. Prapterea rcfcrtitr (jud- 
iniiilo deu.s Mosi ostendprit caelos scptein, iufiTOs et paradisiun; (piac pioriiin rt iinpinruiii 
baliitationcs uberius dcsiTibuntiir nna ciuii jiraemiis et jiDcnis. ') 

Ί Cf. suimi pag•. 14; a<l eauilvm ciiiiiL rnllcctiiiMciii lii i|Uo(|U(• liliri |i('i-tiiicliant , srd .sunl a iiic 
(loiin ilati l]ilili(,tlK'fac iiiiivns. I.ijis. 

Ί .\iH'urafius (W Ikic lilielln cxiiosiiit Λ.1(.1ιι1ι Jcllinck I. 1. jviilc sH\n-.\. \<. 14.) iiag. .")*;(1 s,j(|. Ibi 
alViTuiitur rti.nii tvia ii.nrnticiiiiuu siiigularuin ('.xcnipla ip.so tPxtuAi-aliii-o. ]'i'i)na iuscriliitiu•.• .Moscs (ΐικτ 
|n'nilciis•. alina: HaciiluMi iiiii-acula odcns ; tortia: Mosis coUociuiuni ciiin .Miitatrini. 75 

(_'od. Tiscli. XLV. i-li:irtaeeup foliormn 8() fonna 4. inaiori. Est libcrritus Karnitiri 
is([ui• iiitegcr, iiisi quiiil periit \κη•α ίΊιΓπ in nic(lio libro positi. 

(!(ul. Tiseli.XL\'I. Cnnstat partilius trujus: Priiiia cst folidruin 10 tViruui i^. ininnri, 
continons quai• ad ritus inensis AL prrtinent. .Seeunda est foliuiii unuiu eum procilius 
prophcticis. Tertia cst calendariiuii Karaiticum in plurrs aimns ( 1702 — 1820) scriptuin. 

Cod. Tiscli. XLVII. cliartaceus fojiorum 17 fonna 4. iiuiiiiri. Fragnientum cst opcris 
il(.' historia naturali. iiisunt plura ai-curatiiin• studiu ilii;na. 

Cod. Tiscli. ΧΙΛ^ΙΉ. iMjinliyciims fidinnuu l(i fnnna ijuarta, continens foniectanfa 
talmudica noudmu puliiicata. 

C. PAPYRI. 

fndiccs iii papyracei umncs quos mπιl(Ί•isXL•IX usque LIV. signaviinus, a (iari)fali) 
natiuiu• Grai.To iu Acgypto supcriuiN' ox sepulidiri.-; jirotraeti sunt, iudequu post .suliitaiii 
Garofali inorteiu Cairinum advecti. l'aii-iid milii enntigit ut afquirerem. Kudux in patriaiii 
factiis una ciini fragmcntis Ciraocis nr. L\'. Inljliotliorao universitatis Lips. doni) dcdi. 
Fragnicnta voro Gracra iir. LV. iusignita inaxiinani jiartrni a i\[ai-i(:tt<•, ([ui iinTito mqjrr 
Serapeo prope Memplnn iiivciitn taiitaiii ninniiiis eelebritateiu naftus ost, pro cxiniia sua 
erga nio beuovuleiitia dijuii inilii data siiiLt. Iuv(.'iita erant propc Sakkaram. 

(jodd. Tiscli. XLIX. L. LI. LII. Sunt fragmonta papyracea (J(,)pta. llmuu ιρυκί- 
([110 in iorma lignca iiiclusuiii ct vitro iiiunitiun cst. ]'riimuii cst versunm 44, sccunduiii 
versuuni 37, tcrtiuiii \'itsuuiii 2<>, (|iiartuHi v<'i'siiuin l.">. 

(.!od. Tisi-li. LJIJ. Fi-aginentuui rst ciidicis pai)yraeei cuiii scri|itura. liieruglypiiiea. 
Versus .supcrsunt duudecim. In tOnna. lignoa jiiflnsuiii ιΛ vitro iimnituiu. 

(Jud. Ti.scli. LIV. Cudrx cst ]iapyracL'Us liiuratieo tcxtu scri]itus. Lnngitudinum 
habet fubituruui trrc si'x. Dolenduin est iiauc papyrum tanta fragilitate csse ut iain 
pcricrint partieulae aii((lliit, ac vciX'n(buii sit nc ctiani plurcs pereant. Pi'u univcrao Iiabitu 
et ratiune niagnaiii siiiiilitudiiniii habit \ijluiiui[um jiapyraccoruiii Heri-ulaiiensiuiii. 

<lod. Tiscli. L\'. constans variis tOliis trigiiita, maximam partem furnia quarta 
miniin•. Sunt oiimia draece scripta, scd plcraqne altcra tantura pagina. Imprimis graΛ-ia 
suut ratiiiiic paiaeograpliica, seri|ituras rnhn fVrc quiudeciin aiitc orulus pDiiunt; ijjse 
lcxtiis 111)11 iiiagni iiiciiiicnti cssl• vidctiu•. Iiitcr ca quae lcgi iii vdcciii iiicidi ιικιτιοττίολίΜ, (juao 
«juidciii iiiiiiibuu iKitata ost iu iexicis, ipiaiiHpiam ifiuTKmwltbi rX ι/α/τιοπαλ/ι^ haliciit. 

Iluic (•(jllrctiiiui Λ! a)iusc|-i ρ t iiniiii Tiscliciid nrllaim ru iii addam ap- 
])riidicis iiijiiiiiic codiees octii alios, (piiiiquc Aby ss iiiifds, trcs Arabicos 
I )rusia uos, qui roganti milii ad id ijisuiii douo dati sunl, ut i])se rursns biblio- 
ihccis Sa\<Miicis diiiio darciii. Si'x (iir. 1. II. \'. \'l.\'l]. \Ί11.| libiTalitati dcboiiius culelic-rriiiii iiiediei Clot-Bcy, reliquos iluo (lII.I^^j viro docto Muuaceusi liutli 
tilin, (juom cunstat bis itcr in Abyssiniam fecisse. Quiuquu bibliothecac Ro.iiiac 
Dresdcusi , trcs bibliutliecac uuiversitatis Lipsiensis tradidi. 

I. Codex Abyssinifus iiiembranaceus fulioruin cirea 2i)0 formae ([uartai• iiiaiuris. 
satis anti<iuus et eleganter scriptui, bibliotlieeae Eegiae Dresdensi a me traditus. Con- 
tinet vitain sauctae Walattai; (i. e. flliae) Pctri c-t (juae virtutis excrcitia sustiunit, iteiii, 
(juao separr.tim nan-aiitur, eiuiidein virfi-iuis iniraL-ula. ί^οιμιηπίαι- traditioiK•» di• sanetis 
duninviris Cyriaco et JoL•allDC. Deuique folia addimtur trigiuta quattuor ntraquc parte 
picturaii cxhibentia, qiiibus niiraculaWalattao Pctri repracscutautur. Has picturas quaruiii 
uiia (piartiiie inscriptioiic illustratur, accuratius iiojse iuvabit artis scicntcs. 

II. (.'odfx .\byssiiiicus membranaerus folioruiii Ιΰ:? foniiae quartae niinoris. 
bibliotlie(,'ac univorsitatis Lijisiensis a lue traditus. Scriptus cst ad usum lituri;-iL-iU)i. Pri- 
iiiuni laudes loguntur patriarcharum Abraliaiiii, Isaaci, Jat-ubi et sancti Geurgii. llas exti- 
piiUit inaioremqiR• libri parteni efficiuut latulfs sauctae triuitatis. Jesu ci-uciuxi, eL-ck-siae 
Cliristiaiiac. pruphetarum, apostulurimi. inartyrum, iiistorum. Druique lec.-tiuiies in dies 
festos praescriptae et precationes singuli» anui ece]e;<iastifi niensibus destinatae cxhiben- 
tur. Sod ad fiueni libri nυlUliL•il deesse vidotur. 

III. ("odex Abyssiiiicus meiubranaccus iOlionini 80 funuao (piartac iniiinris, luiiu• 
bil)lii)tliccacRegiae Dresdensis. Continet lortiunes biblit-as Testaiiieiiti utriuique, additis 
laudilnis Mariao ot Je^u. 

IV. CoaQs. Abyssinicus lueinljrauaceus fuli<.iniii] '.•!, ιηιικ• bibliutliecae universi- 
tatis Lipsicnsis. Scriptus est Anihariee sive dialecto Aljysi^iiiiae vidgari. Cuiitiuct. qui 
titulus pagina quinta legitui•, Tergnaiue Fidel, i. c. expositiouem alphabcti. 

V. Est volumeii quod proprio dicis, Al)yssiuiciim meinbi-aiienm, longitudiucm liabens 
c-ubitonim quinque, altitudineiii ciibiti fere diuiidii. Servatur in bibliotheca Rcgia Drcsdensi. 
Suiiimo loco pietus est angeliis, iimiiaiieiu illc quidein iu imjdum. iacontibiis ad pedes oius 
variir; figuris diabolicis. Quain pictnrain preot-s exeipiiint ad Fanucl angcluni dialiiilnnuii 
exactorem et ^licliaelciii arfliaiigehiin factan. Totiun voliiineu qiiem usuui liabinrit non 
est dubiuiii: aiiiuli.'ti eiiim iiaturain obtiuebat dcstinati advcrsns malos spiritus. 

\'l. \'ll. Duu codices Arabici Drusiani l)Oiubyoiiii iuliorum lere centum tOniiae 4", 
qiKiruiii alter prorsu.s ideni cum altero contiiiet: quaproptcr altcruin bibliothecae Rcgiae 
Drcsdeiisi, altcnim Ijibliothecae uuivtTsitatis Lipsieusis tradi<li. Suut ex ii.s libris quibui; 
Driisuruni religio traditiir: quos postquaiii diu frustra viri doeti cogiiosccre ciipivissent, 
lioc saeculii ia Europain identideni prrtulit rura iuvestigatonun. Eiusdein liljri qucni iiub 
i't Droidani et Lipsiani attuliimis exemplarla alia asservantur Romae, Leydac, Parisiis; 
fiirtasse etiaiu alibi. Eu quao eontinef diserfis vcrbis descripsit Silvestre de Sacy in libro uui 
liluluiu rccit : Expos.• dc la iVdigioii des Druzcs. t,<w. l. pag. CCCCLXXI— CCCCLXXXII. Siuit trartattis siiiguli srx ct vigiiiti, i|uos iudice tSilvestre de 8arv inaxiuiaiu partem Hamza 
serijisit. Inscriljitur priiims: Epistula (juac irapii ceroliriini (liniiiiuit (perfringit). Tcrtiiis: 
Xaturu diviiia virtiiti• onnii iiiaini•. Quartus: Litterae magnac ad triuiiias. J_)i_'L'iiinii; c(uiiitus: 
< 'olliKjuiuiu sccrotuiii. Hacr vcrlja sunt quae veritatis aiiuxns sccreto ad crratun•!!! faril. 

VIII. ('odrK Araliicus Driisianns liombyeiuus fonnae (jiiartac, diKilins iis ([ui 
l)raoceduut uiaior, inuu; liiljliiithccac' Kcgiae Dresdeosis. Iluius (juuiiuc lil)ri altfrum 
exeiupIarSilvestrcd.' Sacy possidchat. Exposuit do oul. l.pag. ('CCiCLXXX— (JCCOX( UV. 
Distributus est lilicr iii tractalu.s octo rt viginti, (piorum ijlurind ad Moctauani sivi•, ut 
passiiii nunenpatui•, licda - cddiii, qni iiuarto loco oxcopit Hainzam suiiimuni ministnmi, 
rciVnintiii- auetorciii. Siiiguliiniiii Iractatimui titulos ali((uiit adscriljaimis. Inscrildtur j)ri- 
luus: Primuin do scptcui maiidatis luiitarioruin. Altcr: Ilortatio, rei)i-ehensio, olijurgatio- 
iics ct instituti(j ad duos Da'i (]U()ruiii Hdcs vacillaliat. Drrimus ipiartus: Fons lcgum vcrau 
jiictatis, ((uiliUf; polytlieisini plarita cxstinguuutur. Dociinus (piintus: Exaiiieii ct iuvesti- 
gatid. iit lilrne satisiiat nfKcid iinstrd oxstirpaiidi ndigioiicin ( Uinstiaiiuruiii, iiiii)ii)ruiii 
\ rritatisipii.• iniinii-iiruni. 

('etenim oiusdrin liliii nlia i'>;c'inplaria •>χιι-,ήί i-t Parisiis asservari cDnstat. EXCEliPTA KX CODI('ir,US 

IX VAHnS ETTROrAE Κ/Γ ORIEXTTS ΒΙΒΜΟΤΗΕΟΙ^ Α ΜΕ EXCU8SIS. 

1. Intfr λΪΓοδ doetos coiisfat ('loiiientis Kumani ((ΐκιυ fcruntcr Ilomiliai-uiii diu.) 
laiituiii liueus(piL' ciidicus iiivontos csse. Alter est Parisinus, ad uuciu mutilus, drsiueus in 
vcrlia Hoinil. XIX, 14. ■;} vhj οττήτα (cf. ed. Dresso]. pag. 38o, 12.). Eo solo nitebatur uditio 
(Jutulerii et rpii tntniii ciiis de patribus apostolicis opus einendatius repetiit Clcriid, item 
iiu])('ra Schwolgcri cditiij. XupeiTime autein alter accessit, Ottobdiiiaiuis Vaticamis, ab 
Albcrtd Drcsscl iinciitus ct aiiuo IS").'!. ad iiovaiu hiiiiiilianim <Mliti(iii('iii .•idbiliitus. L• ct 
iiit<'grr c^st iiiH• raro lcrtidins Iidiiitate Γίΐηβϊπο praestat. Xildldiiiiiius imiltuiii al)est ut liis 
duolms (•(idi(_-il)us ar(|uii scrn(buii vidoatm• aut editione Dresselii crificis rationibus iaiii sit 
satisfactuiii. llalMnt cniiii critica rii-ca tcxtuiii lldiiiniarmii ( 'lciiicntiiiai'iiin stiidia cii pliis 
gravitatis ipio uiagi.s mistra actatc iiitcllcctuiii cst bliniiii iHiuii (_!lcincuti.> ,-ιΐΗκτνρΙπιιιι in 
lnsti)i-ia priiiiacvac (■(•clcsiar indagaiida iiiaxiini i'acicn(hiiii cssc. (,ίικκ- ipiuiii ita siul. 78 

maiinupoix• gaudeo (.-odices alios duo a me repcrtos esse, alterum in Italia, altonun in 
orieiite. Quos quantopere sperandum sit valitiiros esse cum ad restituendiuu textum anti- 
quisiimuin tum ad liistoriam cius libri illustrandam, satis apparebit ex j)rii)ribus priiiiae 
Honiiliae sectionibus locisquc aliquot seleetis. Dabimus aiitem ipsnm contimium textuin 
qiiemadmodum ct in orieutali et in Italico legitiu• codice, lectioues Homiliarum ex editio- 
nibus Cotelerii et Dresselii uiiaque Epitomes quae plenimqiie dicitm• tcxtum ubi ad com- 
parandum aptus cst sulj textu notantes. 

Titiilus libri in orientali codice liimc in modum scriptiis est: Bio~ y.ui Tjohrtiu xdi μαη- 
TVfiini• τηΐ' aylnv y.ui ϊ)^όξοι< ηηομιαιτνηο^ Α/.ί;;<ί;το." άηχΐ(7ΐισ•/.ήπην Ρω//),.• μαϋι^ηϊ- τον αγίον άποστολον 
li!-'Tij<ir. Ad haec ])ropius rcliquis librii scriptis acccdit ?en]iturrt quattuur Epitomes codi- 
oum, in quibus cst, tcisto Cutelerio: Bioi την άγίην αοημάητνοο^• {uanTviioS) Κ'/.ί,μ. ίηι<τ/.. Ι'ώμ.ηαί). 
τ. άγ. άποητ. Πίτη. Satis difFerunt reliqiii tres apud Cutelerium Epitomes codices, (|U(>nuu 
ιιυη^; addita liaue lialiet: Λ/./,'//ίΐτο,• τώι ΙΊήοον {;?/(%«&))■ -/.ΐι/ιν/μάτω)• ίπιτομι',, (j[liae quidoiu sola, 
(piod iiiii-eris. titiilo lueci, pracmissis duabiis epistulis, Homiliaram codices et Parisinus et 
Vaticanus liabent. 

Kj.i]ui,yitc/.(o({i<i τι;) y.voiq) y.ui ίπισκόττίο^) y.ui ιπισχόττωι- tTtiay.oni•), διίποιτι δι τ/,ι• iv') Ιιρονσαί.ημ 
iriia τώι• XninTiumr^) y/.ylt^ataf y.ai τά^ παι-τιί/η fltriv πηοιοία i^ui-fliiiKU y.u /.ώ,• Χοιστον τον &i(iv 
ί ιιώι fy.yj.inla.:'') σνν η ττοι-σ^^ντΗίοι,• κ«ί Ακκώοίν y.c.i roiV λοιποί^• ((irii/nt. λιντοΓ,•) ΐίττίίπιι• α^ίληοΊ.:' 
ffjiiri, m, παντοτί. 

Γκόοιαηι ίατω σοι, y.vnn μην, ότι ίγώ''') Κλι]μ>,~ ΡοηίΜωι ττοΊ.ίτι^ί ιον y.i'.i τι,ι rrnwTi^i i/.iy.iit.r 
σωηηόιω,- ufiia h^n^utu^) , 7/%• ίηνίκ.• μον « πΐ'.ι^ΐι^ αττααγοληνπι^>;'\ τί^ν ίν ίμηι ίτηΙΙνμήα- fu• τί αϋν- 
it!i(.• y.ici ττόιην,' ΤίΤ/^ΐ' γάη μοι λο/ιαμό^, ηνχ οιδα πόΐΗν τ/,)• ΰηχι^ι '/.a^kor, τιιηι Οιιια.την nv/.nu Γτηιονμυη.• 
vTrniinmi^; ότι άηα^) 1>ανώι• οΙ<χ αμι, y.i(i ovl^t .")■/, '",)' '''? ^nii^an μην ττητί'^), τον i'.rru'iiov χηΐιΐον ηαιτωι 
τα πιητιι ί/.• λίί>ι^ν qtnoiTO,•' ίσημια δι- ηνκ (οι, ονκ άιτα,• ίίΐίο),•, ην yntonyMV, ην ■/m•)cy■nμirnii , ον ytyn- 
titu, ni• ■Ίΐήμαη,•^")' y.ai άοα /τόη'') γίγοηι• ο χόαμοί, y.ut προ την ■■■HMl^ai τί άρα*-) ι^ι: ίϊ γαρ ι,ν (αί, 

' /.η, ϊηκί/.ύπΜ: ita cfiam Epitome: todd. voro i)racec<lcns.'• Epit. conseutit iuh,icforniac)ii(;.'/fi',•, 

t!ot. ct Dr. — iu inscriptioue epistulae Clemeutis sod siiigula verba coutra Iloiniliarum cod. sic col- 

a<l Jacobuni — omithnit. locata habet : όη•. ζ^-η-αι <το</•οόι™,•. Cotenim ab his 

■-' Ita etiam unus eod. Epitomes; textiis vero iiide verbisEijitome discedit abHomiliarum textu, 

E]lit. a])Ud Cot. tw Ti;i'7f<). άγ. τώνΧυ.ϊχχλ. Αιιπυντι. pergeiis Ιηγιπιιόντι Λίξάιιιΐ'ος ην/, ιηϋα πύί>(ν tTinaf).- 

C'i)dd. Cot. et I)r. omittunt ii: Λιίιτα iim y.ai TTfui /^αΐ'άτον πν /.rat notoiiifrni• ίπα- 'Λ τωι- ΧΐΗίττιανών: ita l-lim Epitome ; ciid. vpiu μιί,Πίΐί, πύνηι^ τό ληιπηι• y.al άί>ιμίαι; aviCiar cXO,. 
Cot. Έ;1οαίων (absque articulo); fod. Dr. plaiic •) J(a iiteniup codex noster; Cot.etDr. άττοσ;?»- 

oiiiittit. (|Uod idpm ex Epitomes codice Cotelerius ;.or'(7/;,-. 

'"'""'•'^ 'f- '\ Sif lilm nu'i : Cut. et Dr. άο«. 

^) .ν.)ΐ(ΤΓοΓ usiiue ίζζ/.ι,σι'αϊ: liaec cum Epitomc: ,,,-,. i , , 

. ' - „ ,..,,-. =') HuiK• hbn acceutum uabcnt; iioii "oi TTor;. 

111 l-ot. ct I)r. fodiciljus dpsunt. 

• liapc |irorsus (•υιινοιιΐιιιιί primis verliis Epi- '"* "al. om. or ;'f;-oi•. oc γιη,/ι. 

tomcs ; iii llomiliis vero initium fit ab Έγϋ, K).r,nr,^, "i Ita iui-sus euin libris spripsi ; COt. ct Dr. «.,<« 

ipinissis priorilius. ,τοτ;. 

'■) Cotel. fifl>iri,inii\ Drcss. iiotat: „Scvipseriin '-') Sic uterque uoster ciim Cotelerin: itpm Kpit. 

oum OttrdKin. linii ΐ);/ίίνο,-, scd obstat ζβ/ copiila τ/ «<«<«« ι;ι•. Contia Dress. τι' iro,- i;r. 79 

y.(a ίβται' ti Sf γι-'γοηι; y.ia /ητ(1 (cirient. aclilit τφ•) λί•αιν τι άρα ϊοται πάλη•, ti //;) τάχα ηιγι/ /.ια ^-',''''/' 
ι] Ζ(ίί') τάχα ίβται τι ο ννν (Ital. τ! ιινι) ιοί/Παι ιιιι ι^ννα.τόν. II. Ί\<ΐ'τύ rt xc.i τα τιιντοις ιψιιια ιινλ 
nJtiu πΰΐΐίν απανατιο^ ϊιΟνιιοί'μίΐιι.;-) ο&ννι^οάΐ' tiyjtr λνπι^ν τοσοντοΓ-') co^• ώχρίΗχήτιι (Ital. 0)•/ριΐ}•λ.) μί 
Tiiy.taiha' ν.ια το i\in'iTi'.Tiiv, ίΐ ττιιτί ιΙπώσϋσΟια tiji• (ρροντίδα ώ•; ar(<icptX>i ([hvlivaajii^v'') , άκ/ιιαιΊτίρόι• 
μιιι μιο.λοί' τιι πΐ'.ΙΙιι^ ^γίητιι. ν.ΐ'.ι Ί/''''ν"ι'' ^^' τηυτκι, ovy. iuVjs nvvoiy.iiv y.iU.i^r i-yMv ti ιοιια-'), i'.llaii'Mi'iw 
«j'(ii'/i~c''j ιατιι'.Γ μιιι ■/ιΐΊΐμί'ΐΊιΐ' ), ω^• ι»7Τίΐ_ΐ(ΐι• Tij ττίίοΐ'. ίττίγηον y.ai l)ti;i 7(ϋ 7Τ</.ιτοιι• i^tuninij ι^νχαρίατ/ιΠα: 
ι•π(ΐ yuij r/,s• y.icT ι'.ρχα.ς ΐΟ,ιροί'ΰΐι^• μι Hiniiu• n\: τι^ι• τώ)' ποκ-μάτοιι• ζί^τι^ηιν κι'.ι trijtan• i]n'.yy.i''.fjOiii 
flOdr, y.ai τότί ίταλαηΐιιν ois' τφ• ('.(ιχΐιΓ (V ύγΐΌΜΐ' μίν/Μ(ΐίζ(ΐΐ' fy.iySvrtimi:'^) III. Ε/, παιί^ίι•,• ουν 
i]).iy.i<u Ο))• fV TOiV") TOinvTdi^ λη-/ΐ(ΐμ(ΐ^•, χύριι• τον μ,αϋ•(ΐΐ' η β!•'β(αοι• ό/Ι,• Τ(<>• τώ)• ηιλοίτόηωι• (((οίτωι• fiin- 
ToirSii.•:' y.ici ί;ιΊ'^,w' ίτίοηΐ' ίωηο)ΐ' /, ίΊο'/ματωι• nviicy.tvu^ y.iu y.iiTnny.tvii.; y.ui ^{liig y.m rpiliirtry.iiw y.ia 
πΐ'λλογιπμων Tt/viu yi(i λι^ιματωι ίττηοία.^•'"}. y.ii.i niiTf |!<f j' "j ίττίκράτει , fpi-'(it iJytiv, οτι άϋάιατο•,• 
(orient. atUIit//;•) )/ '!'i'X''r -'^'"■'^ '^' ''''' ί^'Ί'"!- ^''' '>^<'>'^'^ )'<'i''' (Ital.oi';') '-) ιπΕχοάτη 7.ίψκ 'ότι άΐ>ΐίνατη^• 
ι) !/'('/( '•'), r/iiiooy' imim (V οτι ΰη^τι^, ΐΐνποί'μι,ι•' ηλίΐηι- (V ι]θι'<μ.ιινΓ*''} ότι oiW όποτίοων (ita Ital., 
iiricilt. -Ttnor) TU• Ttir ίμοΓ fk^iiiionici rovv i^t^ii uto^'). πλι^ι ΐν iioiirr"'), ιιτι ΐ'.Ί fiaic.i των rnoHtnntti- 
πάρα τον•: iy.^iy.ovrrn•: i/vcA.wV ί; κλίιΟίΐ•: νπιι).(ΐμ^)άΐ'οι•τι'.ι , κΐ'.ι ονχ (.is• r/iivnir (//./, i'Kw'n-• ιμαι-οιτια '' ). 
fWiffT/jfTiis' (ivr yV/| TTOTf oTi ov πο.ιιΐ'. τι'..: ^κί^ικιινμίιΐ'.•: vjrolhfTtu• ij y.nTio.iiiVi^ 'ρίνίτια , ιΰ.λα ttiwu τΐ)ί\• 
ΐκδιχηνιτκ^• ιά iViSc.i (InocpuiioiTui"^), ίτι μάλλον Ιλιγγίων (Ital. ι]λη•γ.) fV τοϊ,• πράγμαβιν. cVo ty. τον r/jt.• ') η χαΙ: sii; rectissime utcrque iioster. Cot. oiii. 
»/,• cod. Ottob. zai '/'. 

-) Ita onines Hoiniliaruin codicos, coiitra Ejii- 
tdiiie, μΟΓ eetera satis consonaus, ύιινΟ^νιιον/ηΓος. 

'■') Ita rursus omiips Homil. codil., contra Epit. 
άπανστον ξίχοι• afi τήι• λνπηΐ', y.ul τησοΐτητ. 

') Conseiitiuiit Homil. coilices ; coiitra Ei/it. τψ' 
nent TOVToii' ιριιηΐΎΐ'ί)α ο,•; fraTa/ar ίλαγιαάμην. 

■') axfiaiiWfnnv — ii-miav: ili liis prorsus convc- 
iiiunt Hoinil. ct Epit. 

'■■) aya»yj;: it:l, iiici ouiii Oiitclcrio ; Ottob. .ί/α- 
,'ΐήι•. Epit. fimittit. 

~) ywii/iiriji•: it;i orif iitalis ; Italicus fiiiii Cot. 
■/tvd/Kviii'; Druss. ;•ίΐ•);ιΤο,»ΜΊ,Ί•. 

'') Cuin liis, iii quilais oonsentiiuit Ilomil coili- 
(■ΛΉ, coiifcrrc iuvat textum E|iitoiiies qui sic liabff : 
wi,- Ί'στ((^οΐ' ΐγΐ'υη• ant) την τίληνς, y.ai- &ΐω τω ηάΐ'τιον 
ιμ'<χα()ί(ττησα ττοιητΤΐ' νπό γάί> της ν.α,τ άηχάς /κ jTifCnv- 
σηΐί tvm/a.; ι]ι•ηγχάηί)ην ih τψ των πιιαγηάτυιν ^(ΙΟην 

Λ/;μ ,)Γ, rnrnu.v TnXicr/Zdv ηί'Υ. ίττανσιυηι,: 

") roi,•; ita nt(i-(|uc luciis; Cot. v\ \h: ..iiiittuiil. 
itcm Eiiitoiiic. 

'") y.ai (ΐΓ.'λτ — iniriilai: nirsiis iu lii.s |]kMul ((uli- 
ΐΊΙιιι iJoiiiil. L'iiiisi'iisio ; E]iit. νιη'Ο sic: ak/.a y.ai 
ttvTiiii^ nrt)h' .τ,'ποι• .Tfi't firroi,' το (TTravdaloitfvoi• Ufitmv 
η ()α•/μ. uva^y. y. ynrufi/.. ':\iit)a^ Γί y. fSv'/.).. τΐχν. -/χΰ f)ij 
y.,u ;.,//<-<, ίπη•. ") ποτ! μ'ίΐ• — nnTf iVt : ita rcctissimc uterque 
iiious cuin E]iitomc; Cot. ύτα iin• vt ιίτ» Λ>. Ottoli. 
nrf μη' ot OTt i)i'. 

'-) Ilacc praostavc viilciitur liH^tioiii vulgatae: 
fi TToTf ηί-ν , item lectioui Eiiitoincs y.ui ΊΊτι iitv (per- 
git J.nyo^ ίπν/.ϋατών ψ>]. 

'■') Ita iiostvi codd. cuin Epitdinc; Cot. ct Dr. 
iiiiiittiiiit /; ",'•■/>,. 

'^) In ccMl.CdtrliTU desuiit ()'γ! Λΐ'/,η; usqup ψΟ-ν- 
iinvr. Nostri vcvo cum Ottobou. consentiimt, quo- 
rum ad scripturam propc aceedit Epitorac. 

•■'') Etiam haep, quibiiscura Ei)it. cousentit, oni- 
iiiiio pra.ostaiit b-ctioiii ()ot. et J)i•. quao sic liabet: 

ότί nriV ιΊπότίίΐαΐ' ii-i Titr intil• ^h,l. nivv ηίίννάμφ•. 

"■) .V iriiiivv: ita ailhibit.i UnlHiii vcvsidiu! (sed 
liiii' taiiliiiii ίιιΙιΙΙΙιμ liaiii scripsi pro ι•ιη]11ιιι1 iiiineis 
codd. parifevipio a Cut. iii Epitouic cilitum est, 
iifio-HT. lu Iloiiiil. C.it. ι•1 Ι)ι•. (■iliilenillt «rr.irourr. 

") Ilacc Epitoinator sic iiiutavit ut pro νπο'/.αμ;!. 
scriberet (tnaqafrniTcti , ac jKjrgerct xoii ονχ ιύ,- ϊχ. 
iirrtcl ιΊ/' IriVTMi• «A/;.?fi'a,- χατα).αιι;Ιάι•ηΐ'ται , roliqlul 
\ci'(i i|ii;ii' iii lloiiiiliis sequuiitur: ίπιπτήσας ns(iup 
(<,TiM/r<u(j;rf« oiidttiTet. (iiKMii a.d lociim cf. liuttiui 
vcrsio. 

'■*) Ita iiiistri. iii ('und('iiii|iie iiiiuiuiu h'i;piidiiiM 
(■ss(! (•(■iisuit ('(itcl(Mias; cdild. vcn) l'avis. ct \'atir. if'!•//..• βάθοι<~ iuTtiu^iif' iivTt yan τι βίlJ<aωπ('.ι iiitK• rt') ijimi , nvTt τί^ι Tbir τοιιιντοιι ijodiTil^i'. απο- 
ntlcii.etUa f Λ'ί•«/'ν'' " ) • '■«'■ΐ^'^α ρ'υί'λο/ζίΐοο, co,••') cjOudiu• tijrin' οτι ίΐιια'τφ ην/.ιίιτι-ηιιν ι^πν/άΛΐν Ιπι- 
τύησοιτι'') ονκ οΓΑ' οττοκ-^) /.c.iiliuiiiTOK• iitif /]Λο)ν^>- ο τώι• τοιιιί'Των μηι'^) ίίσί,οχίτο /.ιι-ΊΠΐιό^. 1\ . Kta 
πι'ύ.η• (</7θί/οι'ΐί£)'θί." ί'ι.ίγην ΐιιι'.ντί;! Τι ιιι(τΐ'.((ι:τ<ιιι•), σιαμιΐ'^• ihth^• τον 7Toi'.yii((T(u\ ιιτι ίΐ iin tU'.n<ir ι>ν/. 
tiiii. ιϊ<ΐ' oiTC. /if Ινπΰι',Οΐ'.ι ον ^nnriJy.tr.' ) hiii τι,ηΐιΠίη τα /.vntinHia i-i^ ry ToTt'^), iiTt in-/. ι<ιι <ir (oriont. 
iiractormittit) li'7TiJh[<-oi(ia. li Λ «<<« (orieiit. ύοιι) niii, τι iri- ί/. ττίοισσοί• μοι ^(jomnTi τι) λνιτι-ϊσΐΐια ; 
■/.ιό irlh-fK• ιΐίτη τιιϊτιι fVfiKK' /<;- fiiT;Jf( (orieiit. ίίσι,ΐίΐ) λιιγιΐΊΐιιι^•'-*). ί'/.ίγηι• γάι; Μί^ τι ;f '"j τιιϊ' ινν μί 
/.r.TorjTnc ίχίΐ ytioiir nuVtlr t /ω, ///) βίβιον/.ω,; tvnt^iu^, y.ui παηαδοϋιΊσομαι^^) y.ur iV/coj• (f.i/.oauqhn• 
λιΊ-ΐΗ\• Ιίΐ'ΐιιαλεγί&οΐΎΐ y.iii TitiiTiwio, Ws> ^7(Jf'()ro.• /, Τιτηκ•^-) ι, /ξίοιι- ij Τάιταλικ•, y.ui ίπυμαι ίν /ώιιν 
Tiir ΐ'.Ιιοια y.o/.iuniiniiu:: ιτκ/.ο• Tf '■') άι-ΟνπΗμιιΐΐΓ /./;mj• // ιώι[Ί.ιη' οιτο,• τιιϊ' πηι/.γματιις^''), ay.ivbvri•)- 
Ttiior '■'' ϊατιν ιιάλλον α^τίβώ..• βιώπια μί. y.ai Tta/.ir "'; Tho^ ί^νη^σομαι τυν ι)ν.'.ΐ'.ίιιν '/uijir ti^' ιώι,λοι- f/.TTitiii 
iWnunoi τ(ϊ)ΐ- Τ(ιν ηώματη.: y.iMTih• ifiiiiMv ; α/Χ ιη•{\ οτι'') πιιτί icri hiy.uiiir χ«/ "'j άιβπν.ηι• {fm ntnh^- 
iiiHjiiiu ιιιίΐ. livTt ti ϊ ι'.Ί'' /Ji ιοΊιΙη'.το^ ι] Ihiji^ γηΜακιο' ιιί•τί η»• /.ο;χ/^• ρ'φ'κιο.• tniitiy.tTia, iivTt τώι- τιιι- 
itvTMV hiyitjinor i^nv/altiy ί^ίηαμια. V. Τι wr /ijI ττι,ιΰι• ι] τιιΊτιι '^;' ;ΰ• .Ιιγιητιιι• τηιοιίτ,ομαι. y.iu τοΐ.• 
τώι (((Ww)' 'liijocf ίΐΓΤΚΐ,• γ;--") y.i'.i ττοοίμ,τΐ'.ι•; ι}ιλιι<)ΙΙι]ηιιμια, yiti μιν-ΟΓ ^iji.aiu- y.ia mv/iO)• /ηί,μι'.ηι ^ii/lnu 
mii-b) όττίικ• ιννχϊ,ς ιακηομπί^ΐ' τ\ν Itynutii,!- ηχΐ'ομαιτι'κι--') 7τηιι]σι,, ί'μιιΐ- oj,• rriw πιην/ματίι.; τιιτκ πη- 
I) ΐ'.ΐΊΐιιύην-- )' ί Af• !Τίϊ•ηι~ ίαται ίτίτίμ τοί" μι/.ΙΗΐι• κ άΰύιατικ• /, ''Ί'^'γ '/ '^^ ^'/^' '/''7'/' <ί'''οκίΐΐ(</ί• , ιιτι 
ι/.Ι>ύΐΊ'.τίκ• ifJTir, oiy. ty. τιιϊ• 'i.uur.ai ;j y.u) ay.mGc.i ίπτια-'') iwi -ίμικι, «/./.' r/. tiw orilh^iia μόηιι-, iia 
KVTnK• ocf ί}((λίΐΐ)ΐ,• /Λόλ urTiji• αντιαικι, y.ul 'ly.im,'.- άττίχμκϊΐν ίχω i/. τον μόνοι• !/«;■;,(■«( οτι ί'ητιι' y.ia ovy,- 
ήι h'rhr,iTai τα των ο(\Οιϋ.μών ('Λ« τα τλ%• ('σ.ω,•; άιατηίψαι ιώι^'/.α (ιι^ματα'-'^). ιηΐΜ y.iu ΐ'.ντι,ν ταντι,ι- ') τι: ita ιηΐ'ί cuin Parifino; Uttobon. τ'.- iilom 
ιινύ' 7),y pro ovTS τι^ν. 

-) In his et iis (iiuic srquuiitur ab Homilianuii 
tcxtu satis ditfert Epitome. 

■Ί m;: ita iiostn eumParisiiio ; Ottobon.omittit. 

•I Sic uterque noster; Cot. cl Dr. ίπιτιισηηηιι^. 
\'iili• iiifra ad μαι. 

•■I Ita nostri et Ottc.ii.; Cot. <ΰίία !τι•ις. 

'■} //(11 : ita uostri ct 1'avisiiius; Ottob. ,"f. 

■| Ita uimirsHomil. fiMliccs; Kpitome πηηπψι,. 

-■< Ita rursus oimics; F.iiitdini' vcro τι,η/αιτα 

!"■" '''■'■■ f• 

") Haut• Homilianiiii liH-tioneui imita\it Epito- 
iiiatin• luinc in nioiUiin: iVfoo,- (πιιαίμι iini /.iiymiit,;. 

"Ί Μ ή τι•/ί: ita luistri fuin Ottoboniano, asseu- 
tii'ntp Enituino•, Cot. νοι'ο Kt ιιή. 

"ι Λ1) boi• iiido loti' ItalicMni taiitiiui ti/xtHin 
i>xsei'i]isi. 

'-Ί Miruin iii iiioihim arccntus buiiis iiijiiiinis 
ilm-tiiaf. Sffnili sumu<llalii-uiii i-odiceiu iiostruin; 
Col. vcro (.ΜϋαίΙ '/■irrni, DiTS.S, TiTir,;. 

'■'i Ita (11111 C'oti'b'rio: Otlob. cikIox ζ«ί nai.irri. 

■Ί Ita feri^ <-uiii Kjiitmins nisi i|Uod ώς piO ),"ha- 
lift. (.'iit. vcrii ct l)r. >ic: /ι;'ω>• Ά).'' ιινκ Ιατι γ«Γγ((. χαι πάι.ιν i/.fyoi Ei ι): ίιττιν ; άι)ι]).ην (Cot. οι' όήληι) 
οι'γ (ViTn-- τοι' nijciyii. ί/.ίγιο' ^-Ιχιιί). 

'ί Ita LOdcx ut iiassiiii libvi scriiifi. Ciit. ct Dr. 

"•) Cot. ctnr. oiiiitmnt ,T(i/.ii'. Kiiit.oiiiittitomnia 
intci• ,ί'κΰιτη/ (Epit. ,ί'/ι'ιιαι'Ι in, -/.αΙ i>t ιι'η• Tor ποΊιιατη.:. 
'•> Cot. rt Γ)ι•. (il-i,- T,'. 

'-. Ita i-um ParisiiKi; Ottob. (,iii. y.n,'. 

'Ί Ita (iiiinino cx auctoritate lOdicum scribeii- 
duiii cst vit 11(111 distiriguatiivpost TToifii•. AliterCot. 

-"I T• Ital. ciiiu (_)ttob. addit; Par. om. 

"Ί Ita cum Ottiiboniano et codicc Epitomcs. 
Pavisinus vcio cuiii plcvisfiue codil.Epitonies n-y.ttn- 

-'-') liaec- Epitfiiiiaior sii- reddidit: -- π^ι'σω ττο'/.- 
/.(ji," ι/'ΐ'/ί/-; άνατζοιιπψ• — iuyaaaiT'/at . tfntr ')i;«9•?)' (-/,■ 
nini ,T<i. Tii•. nvrfyavfaOai ;ίο\'Ί.ηιι!ηιν. 

-'1 Ifa ι•ιιιιι Parisiiio: Oftobini. iirn cuin Epito- 

nil>S C(,(bl. 

■-') llacc Epituiiic sic: liabct: τηΐτ« ')■ παιτοι^ ιηκ 
(Χ τιιϊ' άπηχι^ιΊ•ασ9αι Ιιτι aOJajir, Ιΰτι ιιηι γν.ά'ύ.' άηιι 
τον ό(;.9ζι•αι (κ'.ΐΌΐ• ΊΊτι ϊστι'ν ϊίίϋιν γάη (ΐΐΎΪ,ν «ι'τοί,- 
oiriutair ιχατήν ΐξοι τι'/.ηι,οιιοιιήιν, yn• ιιι'χίτι πιατκτίίπι 
uiff)t-0.ii{'ir bira ποιήσηιιαι. 81 

τϊμ• σκΛ/'Ο• ayri-ijulXiir^) τιη rivrijxin ηιλοηοψιι, Ol,- avrf^iovXtvtr /ιοι τΐιϊ'Το fiij τηλμϊ^αία-) y.uTu ττολληιν 
τηήπονς•^). είτε γαο ηνχ tintc/.iin-tTia'') ;} '/'t'/'/ τφ /«iji;), Τί' TO(V ταντα ποαΐν anayoQtvovnn• ιόμηις ώς 
άττιτιρίΆα,' δνσαΐΊίιϋιΊτω..• ρ'/ιόσ^κ• " ίί' (if ϊτκν/.ηνπετΜ, μετά την δυσσνι•ίΐδι/τως nt (iiovf υΐμαι τα. της tmi- 
βείας ϋοι μψ/.ετι ττιιοχωιιεΐν , <)Ί< tirty.n• y.ai ίτι'ιλμησκς.^) εχϋραίπιν γαρ το ϋεϊοΐ' λέγιιυπιν ίτη τοις rij λναει 
ϋανόιτωι- αωματοιν π•/.νλλιινύΐ t«c ipvyu,•*')- fj'''' δε ταντι'. ay.nrna^ ιικη^ροτεροζ μει• πιιος το τοιούτον ε•-- 
χεΐ(ΐ7^ααι εγετομιμ', τι^ς δε ((π t'.!j'/Jii μοί' nvy. ετζί'.ΐ'βύιιι^ι• βουλΐ/ς, αλλ οκ• εμττοδκϊϋεΐί; της ηομης ijihniovv''). 
VI. Κιίΐ ίνα. μη ύ(ΐι Τα τοιαντα μαχριο διίιγηηΜμαι.*^) λόγΐ;ι, εν τοαιιντοις λογκίμαϊς y.cj πηαγμ-απιν ίΊντικ 
μου, ψημη τις ήρεμα ιτιι της Τιβερίον Καίααρης βααιλείας, εζ εαρινής τροπής την αρχήν λαμβανοναα 
ηνξανεν ίκάΰτοτε^), και ο)ς άλητ)-ώς άγα&η (oricnt. άγα&η άληΟοίς) &εον (oriont. omittit) άγγελος 
δι.ε'τρεχεν'^^') τον κόσμην, το roc Οεον βοίίι^μα σιγάν [ι]] ατε'γειν^^) μη δνναμε'νη. εκιίοτοτε ονν πλείων y.ai 
μείζων εγίνετο^'^), λε'γονσα ώς τις ποτέ εν 'Ιουδαία εξ εαρινής τροπής λαβών την άρχην Ίονδαίοις^^) την 
του άϊδίην &εον ευαγγελίζεται βασιλείαν, ής άπολανειν λέγει εάν τις αυτών προκατορ&ώσει^^) την ηο)^τείαν' 
τον δι'•'•) πιστίίεπίΐαι αντίιν χάριν, ότι ^Ιεότητος^'') γε'μων ταύτα πνε'ει^''), πολλά. Οανμααια αημείά τε y.al 
τέρατα διαπράττεται κελεύσει μόνΐ], ώς έχων εξονσίαν^^)' κιοψους^^) ποιεί άκονειν, τνΓρλονς άναβλε'πειν""), 
κυλλοί'ς ποιεί περιπατεΐν^^^ , χωλούς άνορ<9ηϊ--), πΰσαν νόσον άπελαννει, πάντα δαίμονα ίρυγαδενει' άλλ.ίί 
και λεπροι^^) εκ διαστήματος fwvov ενοροητες αντώ ίοΊμενοι απαλλάσσονται, νεκρό) δε προσΓίερόμενοι εγεί- 
ρονται, και ονδε'ν εστίν ο αδυνατεί ποιεΐν. 

His addam e variis locis execrpta hacL•. 

I, 8. (pag. 31. apudDress.) iii cod. meo orieut. liaec scripta sunt: Ταϋτα εγώ λέγων περϊ 
άλλων και έμαυτφ ομίλησα (Cot. et Dr. ώμίλησα) λέγων Τί άλλους μέμφομαι, εν τω αντω της άμεL•ίaς ') Ita cum Parisino; Ottobon. άιτί',ίαλοι•. 

-) Cot. et Dr. τοίμαν. 

^) Epitomator haec ita expressit: η/ιο/ς ι/ιλοσόφω 
ΤίΐΊ των σννήΟ-οη' y.al ταντην ίκοινηνμ-ην την γνωμην' ο 
ύί σνν^βονλίνί μοί μι) λνιτιτίλΐς itvat τοΓτο τολμιέσαι 
droiv trfy.a. 

■*) Cot. etDr. addunt ψησ/ν, item Epit. ϊφηι}ostγά(J. 

^) Ita cum Cot. et Dr., sed Epitome: oi' ivr/.sf τ« 

") Epit. sic: /πΐ τιΰς πχ.τάί ^νχ. μίτά τϊ/ν άπύ τιιϋ 
σωματο.; ίν.ίίνοη' ίίιάλνσιν. 

'■) Haec Epitomator mutavit sic: - - ί)χνψ.ι. μίν 
iTii τή ιγχ(ί{ΐ)ΐηα (γινόμψ'• άλίά της ποοτ(\ιαί ίιΐ'οί"»? 
^χ(ίΐ'ης τταντάπασίν άπηστηναι οΐ'χ ήόννάμην. 

") ύιηγήσωμαι: ita cum Italico etiam orientalis 
incus; Cot. et Dr. διηγήσομαι. Epitomo: — /ιαχ'ΐόΐ' 
άποτιίνω λόγην. 

'■') ICliituiilc: -- ήοί/ια, Τιβΐ(ΐ(ον Καίσααηι; τα ' Ρω- 
μαϊχά ύίίττονΐος σχηπτηα, ΐ'αρης ηόη άίίχομΰ'ηιι ιμ-ξανΐν 
όττόίται ι'ιμίοαί. 

'") Ita et Ital. et orient. oum Ottobaniano; l'ari- 
sinus όιήηχιτιι. Epitonie ϋιι'μί. 

") aiyai' πτέγκν: ita (ctltal. et oriciit.) (.ηιηι Pavi- sino. Videtur ?;' post ffiyacpxcidisse. Oftobon. cuni 
Epit. ΰίγη στΐγίΐν. 

'-) Ita Ital. et orient. ciim Ottoboniano; Paris. 
fytvfTo. Hunc locum Epit. sic expressit: iiai.Xov ΰί 
yal πλιι'ων ίχάστί]^ ή/ιίηας ζαί μιΚων ΐγίητο. 

") Haec: 'lnroafiii; us(|uc πο«Ιι• ex orientali co- 
dice siint. 

") Similiter Cot. πηηπχατη^&ώσιι, Ottob. ττζίο- 
χατο(ΐΟώση. Epitome: )/ς άπολ. μι'λλιι (alii Χίγιι), iav 
Τί,• αιηω άηίστην όιά navjoiv ίτΐιύΐΐ'ζιιται πολ. 

'■'•) όί : Ottobon. omittit. 

"■) Ita cum Epitome; Cot. et Dr. &ηύτητος. 

") nvtfi: Epitome <)ΐ()άσχ!ΐ. 

") Cot. et Dr. ώς παηά lifoi" ίίληψυις την ίξηι•σίαι: 
Epitome sic; πολλ. ϋ-ανμ. rttt. τί xat ύημ. έ^γάζίται, 
ρηματί μόνοι χοιφονζ axovfiv notoiv. 

'") Cot. et Dr. addunt γάΐ). 

^'') τνφΐ. άναβλ. in textu oniissa supplentur iii 
margine. 

^') Ita cum Parisino; Ottob. om. ποιη πιριπ. 

--) Ottobon. όοΛοϊ. 

-") Cot. ct Dr. IfTTQoi xfwQnf. Etiam Epitome om. 
'/■'■",""'• 

H 82 

νπύιιγωι• tyy.luitt.Ti'); άλλ' ι-ι\; Ίοΐ'ΐ^κίαι• H(jin]do), ^rrorfiio;• τόΐ' ί'((όι• Λ«ί)ίί,• ρ'/ο;•-). y.ui ϋη ηντα)^•^) βην- 
Xtvauutrov μην πολνς η τ;/;,• πα()θλ-/.ης εγίνετο^^ γοόιοί;, τών (ίιωτΓ/.ώι• πραγμάτων δνσί-/.λντο}ΐ• οττωι: πί'ρα^• 
γηνν ΰνννοι'ιβα^ ώδίπητε^) τψ' τον βίου ψναιΐ', οτι ίλπίδι ήΐ7τ).ο•/.ώΐ''') τον^ στηνδοΓΤΗ^ ινίδρίνα, ου μψ 
αλλά y.ai όΐ' ττοτί ^ίηίκλαπι^ΐ' γηιιπ»• ίληιΰΐ 8nim\iiiro^•, y.ai οτι. οντω^; αη/ηληνμί-νηι. οΊ αν&ρωπηι aTToifviiO- 
κομ(ΐ\ τα πάντα μον tos ίτυ'/ΐν άψε}ς εις Πόρτον'') όρμηβα.'^) 

Iloniil. 1, 10. fin. (ef. cd. Dress. ρ. 34.) ^.αιρον τοις τον^) ύλοιν άγνοηνσι ϊΗήν. Ταντα 
αντιιϊ' λί'γηντης, ί'κ '") (ΐνμηωνίας άταχτην i^qisaav γίλοηα, καταηΐΜπάν y.c.i άπηοίΐν αντον πίίριόμίνοι coc 
βάρραρόν τίνα δαιμηνωντα. f/ai ϋι ταντα οροιν, ζι^λο} iivy. οώ όπως li^qiyfL', ivae^ei -Ιίνμφ τον λοιπόν 
σιγαν οίν. ^λίωτίρονν, αλλά μίτά παρρησίας (βόύ)ν 7.ίγοη• Ενλ.όγως η ϋαίις ί'γίπ'") άχατάλι^πτον τι^ν αντον 
βουληπιν ίΟ-ίτο, αναξίους προΊ'&ών, ίξ ών^^) ννν τονς κριτικοί' νουν ϊχηντας πληροΓρορώι• φαίνεται, ίπί) γάρ 
ννν της αντον βουλήσεως κιιρνχις (ξαπιβτάλησαν, ον γραμματικών ΐπαγγίλλόμίνοι τίγνην, «PJ(i'•') άπλοΐς 
y.iij άπανοί'ργοις λόγοις^'') την αντον βονληαιν ικ^αίνοντίς, ο)ς παντα^') νοΐΐν τά λίγόμίνα, και ον μίτά 
ί'ξκϋς τίνος cpOov^ρΰς, παρί/αν πασιν εαντην μη βονλημί'νης^'')' πάρίστί: νμ,ίΐς προς τό '") μη votiv το 
νμϊν ύνμΐ(ίρην ϊπι τ// νμΐτέριι βλάβη γίλάν την ίΐς την etc. 

Hi)iiiil. Ι, 12. fiii. (cf. eil. Dress. pag. .'jfi.) άδικοι κα) ϋ^οβτνγίτΐς y.u) τον αώΖοντα λογισμον 
ίίς άπιστιίαν^*^) άπααχολονντίς'^'•'). πώς ανγγνώμης τνχΐϊν δννήηιβϋΊ, τον την &ίΐότητα~") τον ϋΐονίπαγ- 
γίλλόμαην νμπ' ίΐπίϊν νβρίζυντες, κα} ταντα άνϋ'ρωπον [ον\'-') ε'/ρην, ii κα} μηδέν άληΟ^ις λέγοντα'--), [δια] 
την άγαΟην αντον προς ημάς-'^) anoStiaa&ui προαίρεηιν.'-'') 

ΙΙυΐιιίΙ. Ι, 14. (cf. cil. Drcss. pag. 37) τάχα δί^ κα} σννοικησιο νμϊν τον πάντα μον της ζωής ') Eliitoino sk• : ΰ• ϊσοι τϊμ ίΐιαλ,'ΐ'ας ιΊΊΐ' /κίίνηις 
(γΜιμαη. 

") ProliisKpitomC: ζαί. οιΊ ποητίοπν τίιν (μον όια- 
&εΙζ βι'ον, ίί\"7οΐ'ί)«ι'«ί' aifiy.vovaat, μάητνς των τοιηντωι• 
αϊτό; γινησό/ιινος. 

'■') Ita cum P.arisino; Uttub. ιι'ντω. 

') Cot. ot, Dr. ϊγινήαη. 

■■) lu i)is() (-(Klice cst ώιίήπατι. Codd. Parisinus 
et Ottob. ό ()(/ πιιτί . Jam Davisius coniecit aSt πιπί 
legendum cssc. 

'■) l'arisiiuis ΐ/.ττλίχωι• (Cdtelorius conieeit *'/(- 
π/.ίχοιΐ'), Ottoboii. ιχπλοκώι•. 

') riiuniii• cuin Ottobuiii:iiiii ; Ccitrlrr. /Τοιτογ. 
Ktiam Epitomo /tojtoi' habet, scil ail imuu l•:n•um 
iam Clcricvis /Λ'μ.γιιι• (-(ΐιιίοΰοΐΊίΙ. 

Ί Cot. ct Dr. ωημηπα. 

'■') τόΐ': ita codc.x iiostcr χινο nur iu cndd. l'ar. 
ct Uttob. Iiitor vanantcs lcetiuiifs ad gemiimni 
F.pitoiiies locuni Cst τόν τώ;•. 

"'\ i'z: ita ciuii Epitoiiio; Cot. vero et Dr. m; ίχ. 

") i/iir: ita fum Parisiiio ot Epitome; Otti)b. 

'■-) ΐξόιν. ita cuTii E|iitoiiir,(|uac iii iis (juao paullo 
ant('b\iiinitur\nat;ii(i|ic!-('al)lloniiliis disecditfzrt,'/- 

nTtrn jHinilii.nnv Tira x<d η,,ηόιι: ναι: iyw ι), r. i>. iltctflip- μαίΐΌΐιαιτψ• ψνχήι•. xrtl 'ζή>.ω - ~ ληψ&-ιι'ς , σιγάν ην/ 
νπίμί -ruv cte.); l'ari.s. vpro ώς ίξ ων. itcra ut vi- 
di'tui• Uttob. 

'■I Cot. et Vir.al):. 

") /.(ijO!,•: ita cuni (_)tt.oboniano; apud Cofcl. 
omissum est. 

'"'I Cot.7rnrT«(JiTi>'r<i'or;' jitr άχηνσαντα, J)r. ,τίύ'.ν' 
ί'>ι'τηαη?ιι άχηι'σαΐ'Τα , itcill Epit. πήιτα ontraiwv τίιν 
it/io/iTftrTrt. 

"■) Ifa cuin Par. ot (_)ttob. cuius in laaruino cst 

'■) nittii τύ cuiu Cotclerio ; Dr. tuiii Epit. πηί); τω. 

"-) Cot. ct Dr. άπιπτίαν. 

") Ita ut suiii-a; Cot.voru ct Dr. rursus άποπ/η- 

ληΓ.Τί,•. 

-") Ita cuiii (Htdboiiiano; Cotel. Οα'ηψα. 

-') ίύ' iu uostro cod. oinissum est. 

--) Ita cum Ottoboiiiauo; Ootel. άληΟινηντη. 
Ilhiil Λιά quod seiiuitur, iipc in nostro noc in roli- 
quis co(M. lri;itui•. 

•i-l Cctcl. ft I)i•. ,τοός νμα;. 

'-') Ilace. iniiuia loiigo aliter Epitonic liabef : 
lC.xtroma sic: ώ /ηΐ'άλης άόιχίας, oVt μ>'χα' ι/ΛΟιόγ 
(ι/ίΟΊοή χινόΐ'πίηιιισίΐ' οΊ ηιΓι flfoi χήηνχίς^ χηΐ ταϊτα 
{'770 τωΐ' .'/-,• iTwr//'^iAi)' χαλονιήνων άη)η('ιν. 83 

/(irijfi)')' HVTo^•-) ruvTU uy.dvai'.•: UTTiy.ijiruTn 2.v (i fifr Ίητοηϊ^Πί'.ι τα Ί^μΐηοι'. y.ii.) μαϋίιν το aviiqtijtif 
Wf/.fis, ii«i'7;/s' /'w (ciid. jiif) ηίι/ιπλίΐ'ποι•' ti ίί Oi''') flovXtr'), ().ΐ>ώΐ' ίπιπτΐ^ς '(.""> *'}'''' J'"'' «ί'("0'' ?7(i- 
η^ι^ηίο/ιαι ) ί,τι τκ ίΐίαΐ'τον. y.ui Α// (ώνηοιπί/Τοι• ιϋων πνίΐ^λΟον αντιη ιαχοι τον λιμίΊο•; etc. 

Ηυιηίΐ. Ι, 17. (ί'ί. Γ(1. Dn/ss. pag. 40.) /«ί fi", τι ττοτί ίητιν biy.uwi• κκί «(ΐί'σκο)•'') ίλίώ' κ«ί n 
yiyortr ο y.oejin^''), y.ai Λι'ί τ/ yr/ovt' ν.ιύ tt uv ).v9!fiiT(u, y.c.i tl λνϋι]αίταΓ y.a) ti χ(ΐίίττοιι• ϊ'ηται, i} ovSs 
ί-'ατ(ΐΓ xai irc. fiij τίι y.c.T tiiio^- λήτ•], ται•τύ r£ '^) y.ul τα τούτοις ίπόμίνα μΐ'.ίϊϋΐι• ψ%λοΐ'^). Ό 8s Πήρης^^') 
ποΌς τηντα. άπ{Χ(ΐίΐΊ'.το —νντόμΜς σοι, ώ Κλι^μΐί^^), τψ τών orTcor γνώύΐι• ηαοί'ξομαι' y.iu τα ιϊη• tiuvTJj^ 
άχονηον. Χ νΠΙ. // 70? ϋ^ΐοϋ βονλη iv άδι/λο) γί'γονε κατά πολίονς τρόπους τοις αΓ&ρωποΐί; '-). τα μ^ι• 
ποώτα. δια το κ^ιατί/ϋφΊα «ίτοίΐ^"*'') ii(Tajco)'ti y.ay.ij, σνί'τρηΓρία nonjoa, (jvvijuala δαη/, ομιλία οι' χαλι'ι, 
ποηλίιψυ ow. ooihf y.ia ") δια ταΰτα πλάπρ fWfiT« '■') («/"ορ'/κ, άπιπτία, noQvtla, ΐ]νλαο]νιιία, χίίοδο'ίία. 
y.ai άλλα τοιαντα y.ay.a μνοία.^''). 

Humil. II, 1. (ft. L'(l. Dress. pag. 4;).^) y.a) μα&ώι- τογ IltToor ίγοι^γοοότα y.ai roiV cvvovai τταη 
:)•εολογία,•^') διαλίγόμίνοι•, dl i^nai δι-χα y.u) t"; '"*), (.'))■ κ«ί τα οιόματα^'') ίχϋφια ψΌΐ'λϋ'σκ///^)•-") - - χμι 
yla^ann^ η αοίυς, ον αι^πτι^ίΤί!• ί/. ηχοωι• ΤίΤοα.ί^μίοοΓ ο χί'οιος ι^μών Ιοπονς Ό Χοιατός-^). 

Hiiuiil. Π, 21 κ(|. (cf. νά. Drcss. ρ. 57.) οΐ δ( τον Οίον μαοτιχιάμίΓΟί μι^δΐΐ- il>trnau&ai ('ξίτί- 
ifnTo. ώ;'--) ποώτικ ο Αχί'λας ψ^ξατο λιγαν οντω•.: 

Hoiiiil. II, 27. (cf. Drcss. pag. G2.) Ταντα τον Ι-ΙχίΟ.α απόντος Ό άδύ.ιμκ αί'τιινΑ'ιχί,τι,ς πμι 
^ίι•αγχαΐοι• ιπτιν, αδύ^μ ι^ηο»• Κλί^μΐι'-•^), τα παοαλΐκιΟίιτα τω \-ίχνλΐ'. ηιί νττομίΊιΠία-''). ') Sic codcx nostro, ;ultlita uota iu margine: 
yQ. il/cii'. Cot. et Dr. ,ΐύιΐ', sctl cx Epit. /jitirai• assu- 
meiidum esse iam Davisius moiiufrat. 

-) Cot. et Dr. ϋ άί \nu αντός. 

") Cot. et Ι)ΐ. μή. Itcm Epitome XIII. 

*) Α βονλιι. jiriore ad βονλίΐ altcriun librarius 
transilivisse viiletur, si vidcmus tpxtum Cotelerii 
et Dresselii. Ibi euim scniiiitur; τ« «/./.α σημηα της 
αίχήσιώς μον χαΐ ών Άίλης ίγώ σοι σήμιοην ίιιω, iVn oTf 

■''.Ι ω supra seriptum liaiict ο. Cot. ct Dr. πηοιν- 

'■) ζ«ί ciiiifTznr (lioe acoeiitu ijiso oodcx): Cot. et 
l)r. η aumy.nv (Dr. αη(π/-.Ί 

'■) Cot. et Dr. γίγαΐ'ί xunnn^. 

■^) Ita cum Ottoboiiiann ; I'aiis. (nii. ri. 

■') Ita cum Epitoiiic; Cnt. ct Γ)ι•. uii»nv ίίπον 

'") Nomen Ιϋτι^ος ainid Cot. ct J)i•. docst. Cf. 
variantcs leetiones ad Epit. IG. notatas. 

") Ita cum Ejutome; Cot. ot Dr. ω Λ/)ί«/,ν. 

'-) τ(ιϊς άνΟ-ίΐώπηα;: ita ι•ιιΐΜ ΚρίΙίιιηΐ'; ('cjt. et Dr. 
oinittunt. 

") Ita nirsus cuin Ι'.ρίΐιιτιιΐ', iiisi (|uo(l π•Η7ιτα μίι 
μΐΌ τ« /f. Λ•;/, halicl. (ΊιΙ. vci(i ct l)r. oniittunt Jui 
ri) z(). (trr. Alnuc illc i|uidciii pcrj;if rlanywyr, y.axi] 
iis(|uo πψΊλΐιηα my. αη.'/ή: iii cod. \Γΐ•(ΐ Ottoboniano pergitur ftaayo)-/Ji z«zi} (Τητςιοι/ι'κ,• niivqhu.;, σΐΊ•ηί}ΐΗ'. 
ihinj, <ιμ. i)V y.ctXJ; , πουλίμ/Ή ονκ (ΊηΟΐ,. 

"j χαί cuin Epitoiiie; Cot. et Dr. omittunt. 

''•) ιπιιτα cum Epitomc; Cot. ot Dr. omittunt. 

"') Cot. et Itr. μνιι. y.uy.a. Epitome vero, post- 
([uaiu jjro nominativis τζίάιιι ά<ιοβία etc. dativos 
liabuit nlarij nifdflu;. ctu. pergit : y.nt άλλοις τοιαντοις, 

^') Ita cum Ottoboniano; I'aris ί/ίυπί^ΐιάις, cjuod 
iu nostri codicis margiuo in hiinc modum adscri- 
bitur: j-j. χαί Sinaifh/aq. Etiam Epit. '20. Οίοσιβί/ας 
tuetur. 

'"J Cot. ct I)r. oniittuiit χαί. Epit. ίχχαίόιχα τήι• 

ΰυιί/μό): 

'■■) Cdt. ct Ι)ι•. adduiit ik ry.amnr (Ottob. Ίχάπτιιν) 
'ίης χί,ιόΐ'ου μαΰΐι')!'. Tuiii iidciii ίχϋΛιαι. 

*') Pro his EpifoiiU': uir yui ni nr. f!c!i ταΐτα- 
ΖαχχαΙος ctc. 

-') Haec admodiiin convcniuut cuniEpitomo 2U, 
iiisi quod 6 ante Χοιατός omittit; Cot. vero et Dr. 
ad Λάζαρο:; niliil adduiit. ])raeter οί huHq. 

'-'-j tur: Cot. ot Dr. ώς. Ceteium ab liis Epitomc 
satis dilFert , liabet oiiiiii m lYf τ. β. μ. μηόίν παφχ- 
χλ.Ιναι τϊ]ί άληΟ^ίίας, νϊ-τΐιΐ τά χατ «ι'τόι• /ξίτί&ιντο. χαι 
πηώτος etf. 

'-■') Codex Κλήμη. Cot. ot Dr. Κλήμ);ς. 

•-*) Cf. ud haec Epit. •2s. 84 

Hom. IJI, 40. (cf. cd. Dress. pag. KJO.j n Ai vq ίτίηα^ ^iiaino].;, ^i^rrjtoi- και nc.iTi a^ntt 
ίίίτηατίον (φ8θ cud. ΐξίταα&αΐον , sed y.ai n. σ&. ίξ. secunda mami addita suntj, μ>Ί τι^• αντον 
μόνον άγαϋον οντά im πασι 7o/V -/.ay.ot^ νπί).α^ίν '). XLI. Κα) Ό Σΐμωι• Π()ό8ι,λος tl φάηχον άττο τ. γρ. 
- - κ«ί ό Πί'τηη,• .^ί'τό,• μαι quini-) τυντυ ττοιώι' ο γαη τάϊιν ζ>^τι]πίω^ φίΐ'^'ω;• ίξίτααιν «λ/,ι>;^ γίΐί'β&αι 
ον βονλίται. oOtr εγώ - - (XL11.) ΚαΙ ο Πίτρος ΤΙώ^ y.ai τϋι• rovr rvqXo^ tliai i&vvuTo'^) ο ττιιο τον 
γίνααβΟω τον ((ντου σνμγώι-ω.; τω κτίσαιτι αντον etc. 

lloiii. IV, 21. (ef. ed. Dress. pag. 131.) ωσπιρ γαρ υ λνασών y.vo)i- tovtovc άιαιοπ ώιττίτρ ar 
Wavaij, τΐι,• άφα.ηβτύτι,ΐ /.νσοιι^ μiτuδιδovς, οντως^^ και τ/^ί,' μοιχεία,• το κρήμοι• κακοί•*). XXII. E/.tho 
δΐ πάντί,•'-') ισμίΐ, οι,• ίπίπαν ΐτιι τοντφ τονς ίίιδραϊ άηττιαχΐτως δναχίραίιοιταΐ, πολψονς τι') ΐπι τοί- 
Tbii^) ΐγι,γίτρμήον,•, y.ui oiyMV γΐίτομίνας άνατροτζα^, y.ai ττόλεων αλώσίν,', κ«/ άλλ« μνρία.^^ 

llom. VII, 1. (cf. ed. Dress. pag. 174.) Γ;] δε ϊπανριοι•'") προιλι,λνΟότι τω Πετριο ΰπί,ιτίοι- 
πλιβιιΊχωροί Τί ονκ ολίγοι y.ai αντί,•: Τνρον πάμπολλοι ^^), και ίπίψώιονν λε'γονη,• Ο ί>ίό.•, διί( ηοϊ' ';,"«?' 
f/f«r(o'-), δια GOV {^ερατιενιτω. ο δε Πέτρος εστί, έπι λίΟον τιιί),• νυ'ι,λοϊ- προ,• το δίτασί^αι πάι^ιι υράα- 
χ>αι, y.ai προααγορενααΐ ϋ^εοσεβεΐ ιόμφ οΐιτως ?/piaro '^). 

ΙΙΐίΠΐ. \ ίΐ, 1-. κ«Γθοί)ώσ«^'*) και βαπτίσας, άπί) των επομε'ιων αντοι πρεσβντερων έια επίΰ'/.οποι- 
αντοϊΐ καταστι}σα,; ιίς τΐ -r Βνβλοι•^^) έξ{ιει. και γενόμενος ΐ•/.εΐ, και μαΑών Ότι —ίμων ει\• Τρίπολιν ωρμι;- 
(7fj•^), δι ολίγων ήμερων αντοΐς (ipse codex άσβοις) επιμείνας^~) κ«ί ϋεραπενσας πολίονς -και ταΐς 
βίβλοι,• αΐτονς ενι/.σκ>Ίσα,•, /μτ ι/νο,• τον Σίμωνος εις τι,ν Tρίπohv επορενετο. 

Ηυηι. VIII, 8. (ef. ud. Dress. pag. 18l!.) τογ i^t^^) Μαροώνον εις τί,ν νπαι&ρον κεκι,πενμίνον 
τοποι^^) προάγηντος-^) ειποντο οι όχλοι. Ό δε 1 Ιέτρης επί τίνος βάσεΐύς ανδριάντας ον πάνν νΗ'ΐ,λϊ,ς-^) 
επιατάς, άμα τώ (cod. το) τον όγλον Αεοσεβεί khi πρησαγορενσαι etc. 

Hom. IX, 19. (cf. ed. Dress. pag. 209 sq.) καί--) τω δεδω-κότι ενχαριστί,σίτε'-^) , εις άε) των 

') Ita cum Epit. 38 fin. Cot. et Dr. ediderunt ") Paris. σιτίΛι'ση;, Ottolj. σιΐίσΛ'σα,-. F.])it.oS. 

ίπίβαλίΐ: χαταοτίσαί. 

-) Ita codex; Cot. et Dr. φαΐνι,. '■■) Sic cum Epitorae; Cot. et Ότ. B(,-;/.oy. 

^) ItaomnesHomiliarumcodices; Epitomevero "•) Ita rursns cum Epitome. Cot. et Dr. ότ» -Ίη. 

i/iViTnro. oi'df μίΰ^ ij/ii^ai αϊτο'α πι^οσί'ικινίν , ηλ).' (ν&ίο>ς ili 

■*) όντως cum Parisino; Ottob. ηντοι. Τΐ)ίπ. οΊ(ΐιι. 

■■*) Apud Cot. et Dr. post χαχόι• additur: xar '■) di : Paris. et Ottob. omittunt. Epitome sic; 

ά'/νοηται, τι;,- διαίοχης την ιχχοπψ ϊξι^γοίζίται. XXII. ηι'τός |if»/'' παιια/ιι/να; αί'τοίς, et pergit y.ai ^fo. 

Άλ'ι.άτοΐτο μ'ίν νΐ•ν tjinr παηαλίλι/φ&ω, τώ)' /r Bi;ti.ui Tzoli.ovi xai την ινσίβιιαν αι'τοί-ς ixth- 

'•) πάντα; cum Ottoboniano. Paris. άπαντα. ()«ί«,-. 

Ί Tf cum Ottoboniano , Paris. omittit. '") !si cum Paris.ct Epit.G2; Ottob.omittit. 3/«- 

") Ita cum Parisiuo; Ottobon. (πΙ τοί'τω. (ΐοώνον eodem modo iu Epitome editum est; a]iud 

•') Haec omnia cnm antecedentibus et sequen- Cot. et Dr. Mannuvox-. 
tibus pluribus in Epitome praetermissa sunt. Cf. '") Ita codex noster. Paris. ct Ottob. ili τον (ex 

Epit. υΐ. Epit. corrigi voluerunt τόπον) νπαι&ηον χίχηπινμί- 

'" Ita cuni Epit. 53; Cot. et Dr. sic: Tf, (Cot. vov:V.\n{.\evo (U χίχηπινμίνην τόπον xal νπαιθ-()ον. 
om.> TiTaijTij Si i."iy« τής iv Tvqoi ή/ιών ίπιόημίας, -") ποοα/οιτος: itacura Ottoboniano; Paris.addit 

ιπ<: τι,ν (Ottob. τον) og&ijor. αίτόν, quod Epit. praemittit. 

"1 Pio his Epitome: z«;. αι'τ/;; (ί'τζ',"7Ί''^οι•,τολλοι'. -•) Oranino sic; Epitome //ίτίώροί' et ora,-- 

'-I Cot. et Dr. ϊλαίτω, item Epitome. -) xal cum Epitome; Cot. et Dr. άΐλά. 

") Ab his sic disceditEpitome: στη,• οΙνΰΠίτ^ης -') Ita cum Epitome; Cot. et Dr. ιι'χηυιστήσατι, 
πααι ζατηγαΐ'ΐ,ς ftvai , xctl πξοσαγ. etc. additis /ίίτκ τοΓ• τ^ς i/ji<j)'/;,- βασιλίω^. 85 

(/,τοοιι/,Γω)• «yTO/.«i'o)'r;v ') αγαΟχοι-, αττοληναΰμαοι-) ίπι τϊ] 7oic,u(r.y.t'.oin ίποιομαηία^)' ζ«ί *) ον μήιην 
τα ινβομνχηνιτα ύμιι- ττηίψατα antlauM δΐ'ΐ/^σκτϋι--, άλλα και τα αλλοιν βαιμόηα χαλεπά'') συν ro(V δη- 
inu ττάίΗαιι• ατηλαύίτί. 

Hoiu. XI. 'io. [ν{. νά. Dress. pag. 240.) ϊλττίϋοϊ τυχεΐν irjvyff// miTt. tuvtij γαρ μάλλοι- πλείονα 
νφι-'ξΐΐ^• τ!/ν^) κόλασιν, ότι καλά έ'ργα ουκ εποίι^αας καλώς, καλι/ γαρ /}'') tvaoiia Όηότ αν ώς Ό ϋώς ίκί• 
λΐυαεν γίνι,ται.' ον ΰ( ΐ! ου <}ίλει.ς ώς ΐκείνο) ϋδηξεν βαπτιοθψ•αι, τω σφ χϊελι'ιματι νπιιρετών ίχ&ραίνεις τχι 
εκείνον ρ^οιΛ ;]'*). 

Ηοηι. XI, 2(3. (upuil Dress. pag. 247.) άμι/ν λέγω ίψΐν^), iuv μι/ άναγεννι^ϊιτε 6ί vSuto^ και 
!Τ)•ί-ί>/*«Γ0ί,• '") , f,V το όνομα τθί~ι πατρός καΐ τον ν'ιοϊι και τον άγίον πνενματος'^^), ον μη ίΐύίλ&ιμε εις τψ 
βααιλείαν των ονρανιον. διο πρόσελΟε τιη νΰατι^-). 

ΙΙΰΐιι. XI, 2!:). (ef. apuJ Dress. ρ. 24'J.) ότι καθαρίζετε ζυν ποτηριού και της παροψι8ος το 
εξίοΟεν, εσο>!>ίν δε γεμει ρνπον'^^). Φαρισαΐε τυφλέ, κα&άριαον ^ρώίοΐ' τον ποτηρίον και της παροψίδος 
τυ εΰωΟεν, ινα γενητια και το έξωθεν αυτόν κα&αρόν^'). 

Ποπ). XII, 7. {νί. ed. Dross. ptig. 259). Έγώ δε άκουσας ηνντρομος έγενόμην και ίπίδακρνς' 
οίον λόγον εΐπεν άνηρ, ου πάντες οι της ννν γενεάς άνΟ-ρωποι τω της γνοΜεως και ευσέβειας λόγω (eod. 
λόγοι) ηττονες^^) τνγχανουσιν. ο δε ίδών με σΰνδακρυν, των δακρίκον επύΟετο την αίτίαν. κάγώ έφι^ν Τι 
τοιούτον ^ιμαρτον «'«""') τοιούτον είπης λό/ο;•"). 

Π. Excurptis illis ex Clcmentis Ilomiliis, unde simul adiutimi iri puto quaereutes (juae 
inter Homilias et Epitomen ratio sit, adiungain fragmentum ipsius Epitomes e codice 
Parisiensi (nr. 6.) petitum, a testu quem Cotelerius edidit diversissimum. Locis omnibus 
iis ubi Epitome gemina cum Homiliis habet, tanta fragmenti et Ilomiliariim similitudo est 
ut non ad Epitomen sed ad ipsas Homilias pertinere dixeris. Ulji vcro Epitoiiiator uoii 

') Ita cum Ejjitomo; Parisin. βασίΧίνηΰντίς , Ot- ») Epit. σν ιί'ί - - ώς τω »ιω So/.ovv βαπτ. τω σοι 

tobon. et coniectura Cot. βασιληΊοηα;. μαΙ).ον νττηιιιτώΐ' ,Ο-ιλήματι, Ιχ/>ί>. πάντως τΤ) U. β. 

-) Cot. ct Dr. praemittunt: iy dr τώ παηόηι, ') Ita cum Epitome; Cot. et Dr. lyili' λί;'ω. 

aivvaoj ποταμοί η πηχΤ/ imi γι xav ϋ-α).άσσ;ι. llorum ") St vS. x. ππίγατος: ita cum Epitome; Cot, et 

nihil cum nostro codice Epitome. Dr. νύ'ιχτι ζωντι. 

^) Ita nostor cum reliquis. Sed Epitome sic: ") Cot. et Dr. sic: ik όιημα πατ()ός, νίοϋ, ayiov 

τΓ; μαχαι^ιίΐί τή-; τυιάδος (πιχί,ησίΐ ποιηίςον,ι'ί «; χηλίς, πηνματος, quac vcrba oninia Epitome oraittit, pf. 

f i' τις σπϊλος ταΐς ιγίίτήιαις• ίπιποΐάζίι ψνχαΐί. 18. sub fiueni. 

'') χαί: Cot. et Dr. omittunt; Epit. οί'τω γάΐ). ■=) Cot. et Dr. διο πιιοσίλ&ετί absque τω l'r)ar<. 

■'') Cot. et Dr. άλλ' αϊιτοί μηχίτι άμαοτάνοί'τις xai Epit. όιϊι nQOadf)! τω βαπτίσματι. 

&ιω άκί'όοιάστως πιστινοντις τά άίΧοιν χαχάπνίί'ματα ")Itacum Ottoboii. ctEpit.68; Pari.siiiuspi'i^oiis-. 

xai 6αψ. χαλιπά, Epitome: αλλά και τά ίτίοοις ivo- ") Ita fere cliain Epit. G8, nisi quod τό ϊξω pro 

^λοΰίτα δαιμόνια. το Ίξω,9ίΐ• liabet. Cot. vero et Dr. extrcma sic edi- 

") Cot. et l)r. omittuiit. Ilabet vcro cuin nostro derunt: iVa γίνηται χαΐτά ίξω αϊτών (Ottobon.aiVon) 

codice Epitoiuo, in qua totus locus sic legitur: xa&at>a. 

ίλπ. ayaO -ης τνχην - - πληηνα μάλλον, ίιφ. τ. χύλ Ιίτι '^) ηττηνίς: ita cum cod. Epitomcs; Paris.//TTo>•,- 

zceAoI^• fViyon ηϊιχ (χοήσο) χαλώ^. οίύί yao καλοί" τό χα- Ottobon. et Ejiit. cd. «ίττοιις. 

λόν , ο φασιν, όταν μη χαλώς γίνηται (sed iii var. lect. "^) Cot. et Dr. adduiit /to». 

afleruutur pro καλοίς ί'(ΐ}Όΐς nostris propiora.) Cf. ") Epitomc (!.\treiiia ita habet. σί•ν<ίαχΐ)νν, tiiiv- 

Epit. 18. Οάνιτο την αΙτίαν. χάγω τιιιος αυτόν ΚαΙ τι τοίοϋτην 

') Cot. ct I)r. (iniittunt, itoni var. lcct. Epitumcs. ί;'<(α«τον, ιρημί, Ί'να xal τοιοϊηον άχοϊσαί m λόγον. tam ex liis quam e Recognitionibns sua hausit, ibi fragmentum propius (|uani textus Cote- 
lerii ad Latinam lUiffini interprctationem aceedere videtiu•. Quae ciusinodi smit iit lucu- 
lenter pruLent, etiaiu Epitoinen quae dicitur novis labonbus criticis esse dignissimain, nec 
posse de Cleincntinis quae diuimtur eoruiiKjuo historia satis recte existiniari iiisi variac 
ratioues coguoscautur quibus Clu'istiani illa homines in rem suam converterint. Queinad- 
modum autem iam ab co Epitomes testii qucm Cotelerius edidit nonnihil subsidii petituin 
est ad restituendum lloiniliarum textum, ita multo plus peteiulum erit ulji ipse dilijiwitius 
e libris scriptis erutus tucrit. Fragmentum vcro nostrum eo plus momenti liabet quud 
plura Lomplectitiir ex iis quae a Dresselio e solo cudice Ottubuiiiano edita criticam manum 
jjrae ceteris flagitant. Ceteruin ex re esse visiiin est varietatcm textus tiim ex Homiliis 
tuin ex Epitoiue adscribere. 

Seriptura fragmeuti prae plerisqiic codicibus proprium lioc liabct (juod iuta ad- 
scripto utitur. Quod iibi est, ctiam in editione cxprimcndum eurabimus. 

1. Μ/κιιώ τύ/ιον ^η'/.ίο (sic) τω• λόγοι•, ηάσι τα -/.τί^ΐΜΊΐι iiiiaoTijiuTH. ι, τοντων ίί οπωο^ί^πυτί 
ητι-'ιιι^πι^, άκί'.οτιώι ιατιν u(j (α'οίαις. y.ai η γι-'ρων irpj ^γί-ΑοληνΟο),•' y.ui οΠίτηης /Ιιχαιότατα. Ί. ΐπα yufj 
τώι ύ(ι)Ζ(ψίιωι• ioTif, ω^ ί({ΐ;ΐ', τον (ο^ϋίη μηδιν vnair/tn•' vnuiiyti ϋ( ηοΏ.α ποΏ.οΐ•; -/.τιΐματα, τυντον 
γάηιι fi vTZinfia/lovnii^ ■iJfOi' qUMrdQcomcw, ιπάγονται TTaidtiui tou• μι/ ii/.iKjin&Js' πυλιτίνημ^Ίηι^• , ίνα ό(« 
Tit ,τοίΤίό,• Cfilolhar, dia nni)r,y.uliMr τιμωριών, αίωιήοΓ (ΚοϊΗοσι y.fi).(cnto>i: b. y.ui ο ττατι^υ Ov ηηλλον^ 
urrtfiti^ ήΐ)ώμί)• πύητα^•; παοά τοντο y.ai οντυι των σωζομίηον nal; y.ui ο Πήροί Οι< τίάντιος' iw γαο 
άποΐίίχτ!/ >ι τον πίη,τος Titrtu, lur ίιρί'γηται ών ον χ(ΐι'/' ωητί τιΐί^• rij ττηοαιρί'σίΐ πλοντοναι γηι'ιμί'.πι, y.ui 
ojs• πλίυΐΐχτίϊΐ' ίπιίίνμοϊτης τιμιοοονιται. 4. ά)Χ ovS( fV TW πίνι^τα tival tiru, πάντω.: δίκιαό^• ΐπτι. (V'- 
ιατίΐι ;■«<) πτωγο^ μίν ro/V γρι^κ/.αιι• iirui, ίπιϋνμίΐν Sf >/ y.ut ττράττίΐΓ ο ποοι,γονμίίοι^• ιιν /(</). // γάο 
ίΐδωλί'. ci^itii ij [D.aecpiUHi• i] πηιιηναι•, ί, «&«(/ όί /OJC ζί/, /j ιπιοηκώι•, i; ψη'δόμινο^, ι, απίπτι•)^ fjnn\•. 
Γ). /Τ/.;')• ίι y.vnKK Ί,μί'η- 7/,(ΤοΓν ΧιιΐατΌ~ ο νιο•: τον {Ι(ον τον lmito,- ί-Ίμ^ „!\Ι('.κύηιοι <ιί πτΐΎ/οι τφ πηίματι. 
ίιτι ιιντώι ίβτΐι \ ^Ηίβύ.ίίιι. τώι υνιιαηοι." <>. y.ui ο πατι/ι '^Ιλι,ί)ώ~• ττύιν y.uTU τΐ/ΐ• νπόϋ(πιι• οοΟώ^• ί-'χίη• 

1. H ο 111. XV . ί•. Ιωςΐ /nyMOi τά /tnv Λιηλον τόν ).ύ- (Par. 0111.) nnmi ι; τοι'• πίν. (Ott. om. τ. π.) kir 

γηι: πααι τά χτ. ««. (haoc Ottob. ad uiodum Ejiito- 6υ>•/ιτηι ών ον /ςκ; (Ott. ών /ιή ηι>ηπ>μιν ϊιιιίγοηίΐ'η) 

\\Η•.Ά habet). »j Torrwi• «πως ntnf στις;, άμ. i. άφ. ζαϊ (Ί - - πλυντονσι (Utt. add. πινόμίτοι) . Kpit. 1 1. 

πατήιι i'. !/ίζ. ?/κ. ScijUUlltur alia plura. ζαί ή Πι. - - τι' ύαί (ύί); ηί' — ιΐτα παηα τοΓτο y.at ntVoi'; τί/ς 

.'fiz. Κ ]1 i t. CXXVII. ((«ί ι /(»>!!,'ώ πΐΜπΆίν ν/ην ιΐ()ΐ;/.ιι. τώι• ιιωί. f ίιαι /((ζ/ί)ης ψ>ιαομίν (παη. τ. ανν ζαί οίτοι τ. 

fi γάιι (ν πΰσιτά χτήματα π(>οξίνΗΐ• (ηύίν }'};ονσιν άμαυ- σοιί. ι!σ.) — ηπηό. ή ηίπ'α ών μή π;ιοσ>(ζί ΐ' ό^ΐί;'","!!•',• 

τι;/ιατα, )] τούτων (al. add. Λ?) ϋπω:; ποτί ατίιι.άμ. /. Keliqua omittit. 
άι/. χαΐ <ι πατήιι ί(ΐ i;'yix.i/n. χαΙόΠί. ΚαΙδιχαιότατα. 4. Η οιη. XV, 10. jjer oiiiiiia conseutit, nisi ijuoii 

:i. Hom. X\', !•. ίπ>Ί ;•άο ό τώι- σωΐ. ό'ςιος ίστ. ώς- rti;lfi ή fD.aaqijufl η ποονη'(ΐ liabct. Epit. vero to- 

ίΐ(. τοΓ ;ita cod. utiirtiuc: Duvis. voluit τοΓ) - - νπ- tum locum ijraetermittit. 

r<i,>/.'i iPar. -ς'/',) χτι]ιιατα xal a>.>Mf άιιαυτήμητα, 5. Epit. ιΙτα (al. ττλι;)') ό χνριος - - τοΰ ζώντος 

τηι'τοι — ίηάγίταί τά πύ&η τοϊ; — ι/ι/.ο*. ποοσχαί- //Ηιν . μαχαοί^ηιν τοί'ς πτωχονς (liaCC al. om.) Μαχά- 
ijoiq τιιιωηίαΐί αι. σω». xul. Epit. CXXVJI. inii - - mui. ni πτ. iift] τώ πν. - - Hom. XV, 10. πλψ> ό Λι- 
τό μη^h• f/ftr, νττάο/ίΐ i)f τΓΟλ/οίς ζτ, , τοι'τηΐ' — τοϊ; ι)αιτζ«/.ος ί^ηών πιστονς πένητας ίμαχάοκτίν, χαϊ «ιτοτς 

μ>; χατά το ΟοζοΓΐ' Οιώ (al. (ί).ιχι>ινώί) πο>.. qt).. ηΙ/ ώς etc. quae omnino diffei-uiit. 

nimnxa.((mt i ι'πημίκιντίς τιμο)ΐιίας αι. άπα>./.αγ(7ισι xiiL (i. U om. 1. 1. ad verbum coiiseutit; item Epit. 

■ !. H 111. XV, 10. - - τι it (Par. ύή); 01' — ('τη iii.si quod πιιοαιηίσιως i/w (sed al. }>< lu /i i, i- ) baliut. 87 

r« πραγιιατιί ηκύίται' Λο κΐίΐ TTQOninfneco^• ΐγινήμην τί/ 7('φι nc.vih•; Ιηκ'/.ηνααι τον λόγον. 7. και ό 
Πήοικ Ον/.ηνν τον λοιττον απ^ν^οιτΙ nm τα ν.ατα τ]^ι• ί;μίτ!-'οία• πίατιν /ιαϋ-ΰι• οψΙλοιτι. τ\] τάξιι. τον λόγοι• 
<ηρ&ΐιύ(ΐμαι (siv), άττ αντοϊι άοχόιιίΐν^• τον Otov, y.(a ΰακιν•,• οη αντοι• imror 8εΐ ).η•ίΐΓ {ίίό>•, ίτί'υονί Si 
/ο/Γί λίγαι• fujt rniu^i-i]•, y.ici οτι ο παοα τοντο ττοιωι- «('ωίί'ω,• ί'χίΐ y.oXiia&ijiai, ώ•; t/s' uvtov τον τώ}• όλων 
δεσποτιιν ασεβι^σας τα ι^γιατα. 8. -λαι τοντο ειπών χαι TOiV νπο παίδων οχλον/ΐΗ'οις κ«ί νοβουβι y.u) 8αι- 
μονωπι. τας χεΐηας επιΙΗι^• y.ai ενίαμενο•; y.ai ίασά/κνη^• άπΛνσε τον^• όγλον^' y.ai ίίΊΟ•' ο'ντοκ είαιων, των 
σννηΟ^ν αλύ)ν μεταλαβοιν νττνωσεν. 0. oqOqov St εξιών ό Πέτρος κα) επιατας im τον αννι]&ΐι τον διαλέ- 
γεσϋ-αι τόπον, οχλον πολνν ΰννεατώτα είδε' και αμα τφ μείλειν διαλεγεσ&αι αντον εΐπίμι τις των αντον 
διακόνων λεγοιν Σίμων άπο 'Αντιοχείας είσελι^ί.νΟώς απ αντ7/ς εσπέρας, μαθών νποσχόμενόν σε την περί 
μονιιρχι<(ς ποιεΐσίΝα λόγον, ετοιμιΊς εστί μετά ^ίΙ>ηνυδώρον τον Έπικονρείον διαλεγομε'νον (sic) ποι ε'πελ- 
&εΐν, προς το αιτιλε'γειν δι^μοσία πάβι τοις νπο σον νπερ μοναρχίας λεγομενοις λόγοις. 10. ταντα τον διακόνον 
λέγοντος, ίδον αντός είσι'ιει ^^ίμων μετά '^Ιϋ-ψοδοιρην κα). άλλων τινών έτερων (corrige εταίρων)' και προ 
τον τι ΤΟ)• Πετρον ψθε'γξασΟκι αντός προλαβών ί'ι) // 11. "ί•ψα&ον ώς νπε'πχον χίΐες τω Φανστιοι εις την 
σί^μερον δεΐξαι τιμ τάξει τιι)' Ρ.ο;ό(• ποιονμενος, και απ αντον αρχόμενος τον των όλων δεαπότον, ότι αντον 
δει μόνον λέγειν thov, ιάλονς δε μι^ε λέγειν μί^ε νομίζειν, ότι ό παρίί τοντο ποιών αιωνίως κολασθηναι 
έχει. 12. προ πάντων δη αληθώς καταπε'πληγμαί σον την άπόνοιαν, οτι ΐ^ϊ-πισας εις την σην βονλησιν μίτα- 
πεΐσαι όίνδρα σοιμιν και ταντα πρεσβντην. άλΧ ονκ ε'πιτενξη τών σόίν βονλενμάτων, ταντη μΟ,λλον, παρόν- 
τος εμον και roiv ιΐ'ενδείς σον δΐίλεγχοντος λθ;'θίν' ισοις γαρ ϊμον μη παρόντος ΐ^πατήΟη ίΐν ό σοίρός γε'ιιων, 
ιδιώτης ών τών πάρα Ιονδαίοις ciyioo/fi; πεπιστενμε'νων βίβλων, ίυ. κιύ το ννν τονς πολλονς νπερΟησομαι 
λόγους, ίνα της νποσχε'σεώς σον τάχιον τον ελεγχον ποιησωμαι. διό εφ ημών αντών τών τάς γραψάς είδότων. 

7. Ilora. XV, 11. ήιΐίτί!)αΐ' Ο-νηπχίίαν μαΟ^ΰν, μην. ντταγοηινηιιίνηι; ύη/ιοσ/α τταηόιν αϊτός άντιΐίγιιι 

όιμΟ.οι τ; - - ίχβί'ιναι, άπ αί'την ctc. in quilius iiul- (al. propius ad uostrum acccd.). 

lum verbum diftert, Eiiit. CXXVIII.-- v'fr. ^farn• i/-, τ_τ„,„ , - - - , ,,^.. „ ■ , t 

' j . , , , W. tlom. -- Ttron• Toiv fTaiuo)i'{Utt. om.T. !T.) VM. 

fta&ih' προϊήΐ'τι (al. /(«5-. όιιιίλοντιτο τάξιή τπν Χόγ. 17,,:* fvvv ;v ' - < ^^/ ' ■ m 

' ^ V f /^ ,t ^ j I il^pit. ΐ^ΑΑΑ. — ί()ο(ί jfftf, ο _(^ίί. iTij' AQ-. vxu τιιτιι• 

Ι/.Ο-ήση/ιαι (ita etiam pro ηφΟ-ι',σημαι comircudum ,νιι^.. ;,„'„ , , ν ιτ '•: > - 

videtur), cLt' αι'τ. η-οώτοί' (al.om.) άο;^. - - πι'γΟι' (al. "Ειια/}ην ιιιαίν 

οτι αντον) μ. oeXv. (al. ύ'ίϊ) χαΐ οτι παοά — αιωνία 

χοΑασ^,/σ.τα., ώς di avr. τ,:,ν ολ«,. <ίσφ\ ».6ν. ^^' "« '"• -"^'^1' 2. - ίχα>, (Ott.^,«d μύν.ν ,),1 Χ. 

8. yal τοντο (Hom. ταντα) -im».'i,: consentiunt ''"'" «'^'^ ^^^"^'^ Par. om.) - - iy.H. Epit. porgit: 
cum his et Hom. et Epitomc. y.al a'i«».-ra,• - - "" ^*^' νπ,σχον το, Φ. y.ara την - - άπ' αϋτον ττηώ- 
οχλονς: cousentit ΙΙοιη., itom var. lect. Epitomes, \°'' - " *' '"°™" ^^'• ''"''• ■*''' " " '"'' ''" " " «'"""'«'■ 
sfid cditum est: y.al τηντονς ινχή »ίηαπίνσας τψ ix- νιρίξη τι,ν τιμωοίαν. 

κλησίαν ΛιΟ.νσιν. Η Ο m. και (ΐΟ-' ~ - σνντι&ίπτί,Μν (sed 1'-. Η ο 111. 1. 1. nnh π. ι)ί - - ^ιπόνοιαν (ita Ott., l»ar. 

Ottob. «τυΐ'?ί»ω)') - -/ Epit. hlSf (al. y.al ΓίΟ-') ηντ. πηόνοιαν) - - πίπιατινμίνων (Ott. πεπιστωμίνων) [ΐφλ. 

ησιλϋ-ων (al. (Ιτιών) χαϊ (al. om.) τΰιν etc. Epit. 1.1. τΐηί, η. ηνν - - νπόνοιαν, οτι ηλπ.μιταπιϊσαι 

9. Hom. XVI, 1. paucissimis difFert: οοΟ-οην - - «• "■ ">'"" - - '''""' ϊ)-π(8οη• χαϊ τον Ο-ιλίιματοι;, aVt πα- 
ίΐδιν (Par. ΐό(ν) - - ίληλνΟώζ άπ' (Dav. eorrigi vole- φόντος - - ΐηοις yao αν y.ai ηπάτητο μη παο. ίμην, ιόιώ- 
bat tV) - - λόγον (Ottob. Xiyiov) - - /«τά (Par. add. τη^ - - πιπιστοψίνων βφΧ. 

;'f) - - όιαλίγομίνοι (scd Par. cum uostfo malo -μι- 13. Hom.1.1. ζαί TO(OU.r.t) - - nruMmaleaDress. 

,.oir) - - νπο σον ί>πι•'ί<τπητ( !•πίη etc. Epit. "OofXfi. ΰ( omissum) τάς - - tfivtiij (ita Ott., Par. ψινδής) etc. 

πάλιν (al. oiii.) ό //,■'. /ξ. y.ai (al. add. έπιστάς) ίπΐ τ. Epit. 1. 1, τά vrv <V? - - iVre ,ίαττό)' σον την νηόσχισιν 

ηνν. ιίια).. τόπ. ιττάς (id.om.), ΗΤ! y.al πολλών πννδίύ'οα- άσΟ-ίνώς ίχηνσαν Λκλίγξω. λίγί τοί/αοοΓ)• ο νπίσχον 

μηχότων ΙΊ/λων (al. CUI11 liostro), άμα - - μι-τά yf τον - - ί,^ίΑοις παοαλιπην - - οϊ'Τως άπάδιιξις οτι ψιι-Λ^ 

' Επιχ. ΆΟ-ην. ϋιαλιγομή'ΐ,) α. t. ιός αν πΰιτι τοΙς !: π. πίοΐ τά νπισχημίνα ctc. ό νΛίσ/ον λί'γίΐν, aoiai. ti δι τηι (λιγχοι αίδονμαο•: εφ ι^μώι αντών τ/))• νπόσ/ίβιι• τταιηύ.ιπίΐι ϋί)^ΐζ, 
αντάο/.ι•: y.ui ηντοι,• '), ΰττόδίΐίις οτι ιί•ενδι^,•, ■/.('.& οτι ίπι τώι- τά^ γραφας είδότων ιίτηΐι- ο'ν/. ίτόλμι^σας. 
14. y.ui ιν>' δ( τι ΰε άναμίνω λέγειν, μέγιΰτον εγων μι'αηνηα τι^^ ντζηαχέαεώί σον τι»' τιαηεβτώτα γε'ροιτα; 
y.ai ταΐ'τα ειπών εμβλε'ψας τώι πατρι εφι. Είπε' μοι, ανδρών (/.πάντων τιμιώτατε, ονχί οντο•: ο άνηρ νπ- 
εβχετό αοι δεϊ'ξΜ σι](ΐΐροτ ότι ε'ΐί εστί &εο^' ν.αι ον χρη ετεηόν τίνα λέγειν /] νομίζει ν ϋεόν, ο δε πάρα ταντα 
ποιών αιωνίως ν.ηλασ&Τ,ναι έχει; Ιδ. y.ai ο πατήρ έφι^Καλώ•: αν τιμ• μαρτνρίαν παρ εμην άπί^ιτεΐι:, —ίμ(ον, 
ει πρήτερην ι]ρνεηο Πε'τρη,•' ννν δε σν/. αιδεσ&>]σομαι λέγειν ΰ δει λ.ίγειν. οίμαί σε όργί; πεπρι,σμε'νον δια- 
)^•/9ψαι &ε')^η•, οπεη άνοίκειον οοί τε τοντο ποιεϊν y.ai ί^μΐν τοιούτοι• έπαχονειν, οτι μ(ί.χ);ν εατιν Ίΰτορ>ιΰαι, 
y.ui ον προί άλι^ί^ειαν ώφεί^ΐσ&αι. 16. κ«ί η<ν εξ 'E/li^viy.i^i• παιδεία,• ώ,• χρι; Tovg ζ>;τονντας ποιεϊν είδώς 
νπομνί;ΰω. έ/.ύτερη^ νμο^ν το έαιτον δόγμα εχ&ε'ΰΟω, ν.αι ει-: έτερον οι λύγοι γενέσ&ωααν' εάν δε μόνος 
Πέτρος ΐν.ϋϊ^ται το ειιντον ((ρόνι^μα, αν δε το αόν σιωπάς, έχδέχεταί τίνα λόγον νπό σον όηΟέντα ΰλί^ειν το 
αντον y.at το σον φρόνημα, y.at αμφότερους ίμάς (cod. ι',μας) νπο τον λόγον ψτι,&έντας μρ, φαίνεσ-&αι 
ηττημένους, αλλά τον εχ&ε'μενον το φρόνημα, τον δ( μη εκ&έμενον ομοίως ηττημίνον μη πρόδηλον είναι, 
αύ.α y.ai νενιχηχέναι νομίζεσ&αι. y.ui ο Σίμων άπεκρίνατο Ποιί^βω ώς λέγεις' ά&νμώ δι μη πως ηδη προ- 
ειλημμένος αϊτοί' τοις λογοις ον φιλ.αλη&ης έση κριτής. 17. y.ai ό πατίρ άπεκρίνατο Μή με βιάζον ακρίτοις 
σνν&έσ&αί σοι, ίνα δείξω φΓ/.αλη&ης είναι κριτής' ει δε τάλη&η ά-/.ονσαι &έ)Μς, τώι σώι φρονηματι μάν.ον 
ίΐροείλημμαι. και ο Σίμων Πώς προείληιραι, ονκ ειδώς ο φρονών (sic); και ή πατήρ Τοντο (ιάιδιόν εστίν 
είδέναι. y.aj πώς, ακοναον' έλέγξειν νπέσ/υν Πέτρον ένα \itov λέγοιτα είναι, ότι ιΙ'εί'δι-ταΓ ο δε ένα λέγοντα 
ελέγξαι επαγγ•ελλόμενος , ως αλη&ενων το αντο ον λ.έγει. ει ;«ο τώί κατα'Ι'εΐ'δομε'νωι το αί'το λέγει, και 
αϊτός Μ'ενδεται' ει δι τα εναντία λέγων αποδείκησι, τότε ά)•η&ενει. 18. ον καΐώς ονν τον ένα &εόν iJvru 
χΐ'ενστην λ^'γεις, ει μή τι ΰν οτι πολλοίς δοξι'ΰεις ϋ^εονς. ΰεονς δε πο'/ΐοίς είναι και εγώ λέγω' το αντό ονν 

14. Η ο m. 1. 1. - - άνδίΐ. .τάιτωΐ' - - π. τ. ποιών, ώ? 17. Η ο m. XVI. 4. et Ε ρ i t. CXXXII. - - ikt (Epit. 
τά iiiyiOTa άιια^ταιων al. χ. ίχίΐ; η yao οί•χ anoxulri; v>i ar) όόίοί — εί όι (Ott. et Epit. γάυ) τ. άχ. &έ).ης 

ιιοί; Epit. 1. 1. - - τί ,-τίζιι/ίίΊω σι /.fyfii τό)• γίρ. (Ott. et Epit. βηί'ι.Η tia&iiv) μάλλ. πρ. (Epif. Ttu. 

τοί'Τονί : ταϊ'τα ύπων χαΐ τω πατο'ι ποοβλί'ψας ψησίν /ια/.)..) ψρονυι - - ΙΙίτηορ (Epit. τον Πι.) 6 3i 

— ό τ(/«ώτατος, ονχΐ οΐ'ίος νπισχιτο - - ποιώ»• ά&ά- τον (Par. om.) ϊνα Ί.ίγ. ψινσματος (Ott. et Epit. oni.) 

rciTOr fianiia.yO-rfliTaiTtiii»qla,v; πάντα (ί'δηλον ύζ ίχιΐνος άληΟ-ινων, ου το αϊτό (sed 

15. Ηοιη. Χνΐ,3. --oiOtt. οιη.)/7£τρο,•--,τί.τϋ);σ- Par. plane cum nostro cod.facit) — καί αϊτός (Epit. 
lifvoi' (Par. πίπρισιι.) - - σοι (sed Ott. οοί τι) — τοι- ed. addit aua) — τότι (Epit. αντιχρνι;) αι.τ^Οινιι. 
οντον (Ott. το,ο.τω..) inax. (Par. ι'παχ.) etc. Epit. jg. „,•, ,„χ^^. Hom.et Epitom. rectius ovx άλλως. 
CXXXI. - - ω ΣΙ,,ο,ν - - 6ny7ii πιπ'/.ησ,ύνον Sia).. χ^η Epit. il »»; (sed al. μή τι) Άν οτι πολλ. αίτός 
{1ο•>.ια»αι• τοΓτο δι οΐ-τι σοι προσήχη ποιην οΐΊ>' τ,μίν δοξάζιΐί (Ηοχα. cod. Ott. -r;;;). Hom. et Epit. - - 
οΓτως ϊχοτα νπαχούιιν etc. ^ ^ .^.ayu (Epit. xal iyi) ).iya tOttob. et Epit. ?>;»Λ• τό 

16. Hom. 1. 1. - - xai ih iV. oi λ. y. (Ott. xai νφ „^^6 (Epit. τω αντώ) - - ).iyai (ita etiamPar., rectius 
itim, χφ'ιη,τι τοϊ'ί i.oyovi δοτιον) - - Πέ. μόνος - - iv- Qtt. XiyoiV, Epit. /d/w) aoi αά/.λ. φΙΌ his Epit. xay^) 
ύίχιτα, - - τό αυτοί (Ott. ίαι-τοΓ) - - 6μ. Τιττηαίνο, ποοιί).. (Epit. προχατιΰ..) Ίη sqq. χαΐ χατά usque 
(Ott. ηττομίνον) etc. Ε ρ i t. 1. 1. άΧλ' ίχάτιηος (priora γ„„^ώ piaue consentiunt cum nostro Hom. codices, 
omnia omittit) - - ix»ta&o> xai iif' ht\M xijironi τοί ,• contra Epit. sic : xa.1 χατά τοΓτο πιοι ίμοί σι τη πα- 
loynit ίοτίοι- χαΐ ηί'τω πάντως άraμφ0.oyor τάι.η»ι; ράπαν ον SiSoixirai χξή άλ'/.άΠιτρον Tvyyavm yaqai'- 
ιί'ϋΐϋ-ήσιται. .'υισι τω Σίμωνι τό 'ι.ιχ»ίν, χαϊ ποι^σιιν ^^, ,,„; j„ τά tr. φρονών . . . 'όπιο μιτά cum Par., Ott. 
νπισχιτο χατά ταΓτα. πλην άλίά όίδοιχα, τω Φαίστω ^'^.,,^ ^,„^. £ρ;( ^„^ g^ _ .Epit. πάσαν άποόνσ. 

Ίφη. μή πως ηδη πηοχατιιλ. τοΙς Πίτρον i.oyoi; oi ». „,,ό). jn ceteris omnes prorsus conveniuut. 

yivii χρ. (ΤΟί Ttm 7i,c ζι^τι^α(ως λίγο), ηηι ιι.αλλοι• Πίΐιηιλι^ιιμαι. y.ai ■/.ατα ηιΓ'ΤΟ u.yionav πίηι ϊμον ηνκ nqtilns', άλλα 
Πί'τοο^', ΟΤΙ α•/.ι»ιΐ• αΐ'τ(;ι τκ. α αιτία r/<»o;xo' imto μίτα τιμ• νμίτύιαν ζι\τι^αιν ίλπίζοι (μλ('.λι\&ι^^ ών ■/.ριτ/Ί•.•, 
πρήλΐ/ΐ)'!!• άη()8ιιαάμίΐ•ο^, τ(•ι ίπι•/.ρατϋνιτι ei<i<lir'e/li'.i λόγοιι. ταντα τιιν ττατηίι^• ίίπίιντίκ >]ιΐί'μα [ioy τις 
ίττκη'ον ί/. τώι• όχλων fyntro tjri tci nvno•; Tnr ττατΗΐΐ'- i^na.i-/lh^i('.i. Ι'.Ι. Και ιιμο).; <ι ίΐήοης τη ίαντον 
πίρι &ίον e^tOtTO φροη^μα' και τιιιλλα tthji μοναρχίας ί^ιαλιχΙΠις μίτα liic/.iiroiv, rij χπηι προπίκαλίϊτο 
τοι\• οχλοΐ'ς' οΊς ττροσίλΐΐοναι τας χίΐοας inirilhi.; iy.ai) ίν/άμίνος na.of/.iu.ii τηατας, y.ai Η'λο)Ί^παμιν 
απαντίςτον Ihov. 2(J. ' Τπίίσι-δρκμΐ:: ϋί τις λή'ων ττοίις —Ί'μωνα ^Ίππίων ο ΓΙλίίπτονίκι^ς (ΐνν\/ννοΐ'βίωνι Ijxsv 
αρτίο)^ U7T0 Αντιοχείας, και ταντα (ν/.ονοας —ίμων ίνϋάος ϊξϊιλ&ί τον νποδίξααΟια αντονς. ο δί πατί^ρ 
ά'λονίας y.ai χαρίΐς fijf'/ τώ Πετρωι Ει μιιι ίττιτρί'ττίτίς, ηορινομαι χαγω ηροσαγορηχιων Αηπίωνα y.iii Άν- 
νουβίοινα., ίκ πρωτιάς ιβ.ικίας {μ'λονς μοι ;;-;•.'•)ί,///;(ΐιν' τνχίιν fco<l. -/_(>ιν) γί(ρ Άννοΐ'βίοιια πίίσοι Κλί^μεντι 
διίΜχίΐϊ^ναι τΐίρι γίνΜίως. 21. και ο Πι-'τρος Επιτρέπω, ίψη, και ίπαινώ τά φίλο)ν at πλι^ροννΐα μίρι^ ' πλ^^ν 
iivon μιιι ως κατα προνοιαν Omv πανταχοΑίν ηυττριίχα. τα προς την σιρ• πλίίρη^ορίαν, oiy.tiav άποτί- 
ληνντα την αρμονίαν. τοντα (V ίΐ/ΤΟί δια. τι^ν Αννονβίωνος χρι^ηίμως ηιιι γενομύ-ην ίπιδι^μίαν. y.ia ίι πατΊ η 
Ηρι ^Ίλι^ως σννορω τοντο όντως ι-χον. και ταϊ'Τα ίιπων ίπορίί•ίΙΐι προς —Ί'ηωνα. 22. και ίνιιών \-Ιππί- 
ύ)να και ^4ννον.'Ίιωνα, προπαγορίΐαα.ς αντονς ίκαΟκιΙΙι^. ο tV ^//«or ακονηας ίπιδι^μί^σα.ιτάς τινας ίκ ποο- 
σταγης βασιλικής ιπιζητυνντας αντον, και ψαακοντας κα&οτι Καίσαρ πολλονς μάγους άνελών και τά κατά 
τον .iYji/.[oi'« μαϋων εις ϊπιζιιτησιν αντον ίπι-μιΐ'ίν. όπως και αντην ως και τονς προ «ί'ζοΓ' μάγονς κολάση, 
προς \ίππιωνα και Αννονβιωνα κ/;; <Ι>αί•στον προς ημάς ϊλΟαντος, ιύ.ων αντον σνμμετασχίΐν ημΐν ποι- 
ήσατε' (γώ θε μΐιρόν (sic) τι σκενύσο), ίνα δειπνήσας κια άναλαβών τίι ίδιον χρίσας πρόσωπον την εμι]ν 
πάσιν εχειν δό'ίη μορΓρήν. 23. κα) τοί' —ι'μοινος ταντα είπόντος Αππίων και y /ννονβίοιν Hfij Τι ονν σοι 
εκ της μηχανι^ς ταντίις εσται κ:'ρδος; και ο —ι'μο>ν Η/ί, ίίρωτον μεν σνλλαβοντες αντον οί ιμε ^ητονντες 19. Και ηιιοι; - - /ττη. χαΐ (hoc in cod. post addi- 
tum est) iv/. - - Tfu' />for: ab his disccdit Hom. 
textus (cf. XVI, 5.), sed consentit Epitome, nisi 
quod μιτά daxij. et τ. χ/1ι>. Tf ίπιτί•9(ΐ xai rniq αν•των 
ijf'/fTn• y.al ό//οΓ πάΐ'Τ. fvi.. τ. ϋ-. h.abet. 

'Ά). Ejjit. άχονσ. ό Σ /ji. ϊξηαιν ιν&ίως ώς τηνς 

ίΙυη/ΐίΐΌΐιι; νπηό'(ίήμ(νη.;. Ηοιη. XX, 11. conseiitit iu 
verbis νπιισίόιιαιιί τΐί iisiiuc απι) Ι-Ιντ., ad f|Uiie ad- 
dit y.al ξινί^ίται παιιά — ι'/ιοη. Tum vcro rursus Iloin. 
magis quarn Kpit. cum nostro cou.sentit: — άχηι'σ. Clim UOStlOI xnlaaij, nij.yiymvj}. χ.Άππ. ίψη Φαϊστον 

π. ή. ί>.'}όΐ'τα μιτησχηι• άλών πηιήσατί ονν ήμΙν 

χαταηχινάσω (ill. σχίνάσαι) ίνα S. χ. άληψάμινη^ (al. 
cuin nostnt) -- πάσι dof. >χ. μοίΐψ. InHom.cf. XX, 
1ΰ. άχψ.οιίι^ ίπιΛημήσίίν πυ&ίν τινας {ΐτ«Γ•ι?α τή Ααο- 
όιχίίιι ίχ πιιηαταγη^; βασιλιχής ζητηνντας αντόν, item 
ΧΧ|, 13. χαΐ ζητην αντίιν φάοχοντης χα!>όχι• Καϊοαΐ) 
πηλληνς μάχηνς άνιλών xai τά χατ' αντον μαΟ-ών ίμι 
/πίτην αντηϊ' ζήτησίν inf/iyfv. όπως etc. ad verbum 
consentit lusque ϋοί,αο;;. liursuscf.XX, 16. Φαίατω • /«1,'f'i (ρΐ'ο liis Epit.ed.a-»nCTf/..i>M)') i(/ij (Epit. om.) iSf (imovri τον ΐόιον Ο-νμϊιν [SnioTonff] φήσα•; όντως 

■ - ίπιτοίπ. (K\»t.add.'iii7;, xroii μον) nnQ.xclyO) [Jiom. π(ΐος ημάς Άΐών αντόν Ο.Οόντα σνμμίτασχΰν νμίν 0111., Epit. χάγ. σίν αντώ) Άππ. (Epit. add. τ*) - - /ίοι 

(Epit. ed. μην) γιγίνημ. (Epit. •/(νομίνονς) γάη 

(Epit. add. ζ«/Ί - - π. yn: 

21. Hom.ot Kpit. - - ι/Ζίων πι (cx ciTorf ut vido- 
tui• Di-css. Tf) — ίπιίίημίαν (E]>if. cod. {πιτνχίαν). 
y.ai t) πατ.ϊψΐ] (Epit. iiost^/Ai/*. |ionit, IIoiii. oni.) 
ηννοηώ (Epit. ζ(ί)'ώ avvno.) τ. oiir(/j,-(Kpit. οι'τωσΛΗοιη. 
om.l - - nu. Σι'μ. (liis cxit lloiii. XX, 11.) 

■Jli. E|)it. - - Hrrn. rr xnl 'ylvv. y.ai πηοααγ. 

έπιόημ ι'ιιταν τινίι.: — avfi.oiv. ftm yai τά χατά^Ίμ. πν- 
0-6μ(νος (al. ιιηί/ώνί -- πίιη/Ίΐίν, ΊΊπ. χ. η. ίιμιιίιιις (al. πηιήοατί' ίγώ rff /η\}θν τι fTxfvanoi, ίνα (V. χ. άν τι (Om- 
iiino ex nostro con-ige το) »)'. χο. πο. ote. ad verbum 
conseiifit usquc Αόξη (ita ip.sc codex) /fooifi/j'. 

23. Ε ρ i t. — ifaoi π{>ί>ς αντόν /ναι τ( άιια σοι xi^- 

<)ος από της μ'ΐχ. ΐ'αται τ«ι'τί;ς,• χαταλιπ. Πίτι^ω 

πξοοπκι οιτ ίιχασιν (al. cum iiostro). Ιη Η om. cf. XX, 
17, (xflvov di ταΓτα πι>οΙίγοντος iiii^v ΤΙ rvv (corrige 
ex nostro oiv) σοι ίχ της τοιαντ. μηχ.ίοτΐ (corrige ex 
nostro (ηταή χ(ζ&ος; Etiam reliqua plane conve- 
niunt; extroma: ποησηνγόντ[ίς τώ Ihtijo)] awiny. ex 
nostro confinnautur. 90 

ττανσοιτια 7;^«• '/.ατ Ηΐον ς'/,7•/^ιΤίω,•' ί( δί και νπη ^-Ιασιλιχι^^ '/^"/"~ liiutotdtli^, utyiciTOi ntiOo^ ί'ξονσιι• οι 
τούτον τταΐδα, ohiiu' i/<t ■/.ατα'/.ιπόιτίί πηοσ^νγόιτίς τφ Πίτρωι αΐ'ηργονση: 24. '^πον^ίων ό? y.ui 
'yinTikor -/.ατ tSiar τοι• Φαϊστοι- ηγόιτί^ τ1-ι• (πιβονλΐ,ι• f 5f'(jr;, ιαι•. ό δε Φανστο,• ονχ smaTtvnei- άλι^&ϊί 
itiai τίί λιγήαίΐα. οιηδίίττι/',σιι.; dt ο πατι^η ιατα Σι'μοίΐη•: -/.α) L7.t,T(Wjo,- γ.αι W; ΓΟΓρΊωιο.•, H.ain- l•/. 
■/tiMti τον Σίμωιη.; το μνηον, y.ai το ίδιον γχιι'οας ττοοαοιποι• τ>ιΐ- τον —ίμωιο^ ποοαΰ.ύ.βίτο μοοψ]ν' π'/.ψ 
fV μίαι, γί ιν/.τ] (ΐιαατας Ό —itiojr τι, ν ϊπι ΊονδαΙαν ίποηΐτο ΐνγί,ι-. 2δ. /] /«/V δί οι σνιόιτί•; τφ Πήρωι, 
δι (ί/-/,,• ιν/.τοϊ (πκλλι/Μί ,Τί)ί>«)ο/(ίΐΌ/ ιντό κ ι,δοΐΊ,^ y.n.i /«('Κ.• roji ^γομί'ιωι- jyjroJTf,• ίιν/.τΐ:ΐ>ίνΓ,αμα. 
ifiii δί πως νν/.το.; νπανγαζομί'η,ς Πί'τρο,• ιμβλί\ΐΊκς ήιοί η και τοις άδίλςοΰ• μον ΐφι; ζ]ιαπορώ τί ΐδοξί 
τωι νικτίρωι πατρι. y.ui λίγοιτο.; τοντο γ/.ει• ο πατι^ρ κντό&ι, τοί' ΙΊίτρΟί' ι,μΐν πίοι αϊτοί' δια)^:γ(')ΐϋΐοι• 
καταλαβωι' y.ai άΟνμονιτα ιδωι• προααγορίνβας απύ.ο^ίοατο , τΐι δί y• αιιύα• fiw κεκοίμι,ται. ij/ic/V δί 
ίμβλίποιτί- αντοι ι^ίΐητι/.ίΐιια; το ίϊδο,• Σίμοαος ορώιτί^, qcoii,.• δί τοΐ• πατρός ι]μοιι- άκηνοιτίς Φαίατον. 
y.ui όί, (fiVjoiTiov ι,μΐ'» αντον ίξίπίτι'/.ι/.το ο ττατι^ρ ίπι το όντως απι^ιώς y.ai ί/Αροιδως αϊ'τφι yjjJ^nitai. 
2'6. μόνος δί Πίτρος τψ κατά qvaiv αντον ορώρ μορ^ι^ν προς ι,μας tcpi Τίνος ί'νίκα βδύ.νπαύμίνοι 
ΰπωϋίϊΰϋί τον νμήίρον πατίρα; ι,μίΤς δ( και ?} μί,τι,ρ ίηαμίν Σίιιων ί,μΐν οί'τος qaίvιτut, qωv>|V ίχων τον 
ί,Ιϋτίριιν πατρός, και ο ίΐίτρος tqi, Τμϊν μίν /, αμάγίντης αντον qcoil, ιιί,νι, -ναίριμός ίατιν, ίμον δί τοϊς 
άμαγίνζοις 6q&a/.uoΐς και το ίϊδος αντον ως ίστιν ορίΐται, υτι /«/} ίατι (sic) —ίμιων άίΐίι Φανατος ο νμί- 
τερος πατήρ, τότε δ/} πρησιμβλίψας και τωι πατρι iqi; Το γνί,σιόν αον ίίδος αντοίς ον qaίvtτaι, ιύλίχ. 
Σίμωνος τον αβίβίπτάτον και /,/«)■ ίγβίατον. 21. ταντα τον ίΐίτρον διαλί-οιίί'νον ίπίΐηί^ίΐ τις των ,τοο- "24. Epit. \4πη. di χ. Άη•. /.. ί. παιτα τω Φαίητω 
όιασηι/ηΐαι ζαί τι,ΐ' iJr. qoa'lorai. y.al ή Φ. οι'ζ άλτ;&ίΙ; 
(ιΐ'αί τοϊ'ζ λό/ονς νόμισα^, ηννΰίΐτιι•. τω Σίμ. μίτά j'i 
τών ίταίοων Άππ. τι x.'ylri\ h. χιιο. τοϊ• Σίμ. /.αΐί,ίαΐίΐ 
το «Γ-ξίΟΐ•, χ. τ. ΐ. η/.ίΐΗ'άμΐΐ'Ος τιο. — ιν&ίς νιτίόν ιιοςψ. 

— yf τν ν. όίαΐ'αατοί ^ττΐ τ^ς *Ιην&αίαζ ψν•/ηι• έπ. 

Ιη Uom. cf. XX, 14. 'Air. [j-tiu οίκΰό,•] μηί• ιΐί ψι'ι.ώι 
μνατ. την (πιβ. ίξί^ψιι: χα: ηνχ /πίοτίΐ σα. Item ex- 
trema π'/.ήν h• etc. ad verbum leguuhir XX, 17. 

25. Hom. XX, 12. Epit. CXXXVI. -j,»»,• di oi 
α.τ.η. (Ep.^. «5. ye oi τ. Π.ανι:) — ίπαλλ. τιιιϋ-. ι Ερ. 
άλλήλοις (Ιιοίίί/.οΓιτίς, sed al. cum nostiOj -- ίινχτιρ. 

(Ερ. όικνχτ.) ινχτόί (Ερ. τί;? rrxT.) νπ. Πι. (Ερ. 

ό 11(.} - - τ( (Ερ. om.) - - μον (Ερ. om.) - - τΐ Id. τω 

νμ. πα. (Ερ. τϊ &ί)α γι τω ίιμ. πα. yf/nii [al. iioif] 

τοΓτο (Ερ. ταΐια) ηχ. ό π. α. (Ερ. ido!• χαΐ ό πα. ijx.) 

— ζατα/.. (Ερ. ijdi; κατ.) χαΊ άΟ. ιό. πη. (Ερ. άί}νμ. τ( 
ίί. ζαϊ πη.) ΰ.πύΜγί](7ατο (sequens τό uterque textus 

om.) ίξιστήχιιμα• — arror (ipse cod. Hom. αί- 

τοιν) xai ατν/οιι-τοιν (Ερ. haec om.) ίίί;Γ. ό πα. (Ερ. ο 
πα. ίξιπ. (ίπί τώ η. ά. χ. (χ&ιιώί; α. /η. (Ερ. pd. liaOC 
omnia om. , sed. al. habet inl τό οί'τ. ά. χ. iy&Mii. 

26. Hom. 1. 1. et Ερ i t. 1. 1. — όαων μοςφήν (Ερ. 
μο. έ>Όί)ώ•') — ίΐιχα [1ό>/.. απ. τ. ι'«. πα. (Ερ. ϊηχίΐ' 
τον ι<μ. απωΟ-. πα. χαί άπηστι>ΐΊ((σΟ^() ημ. df χ. η μ. ϊφ. 
(Ερ. ';.". ι>ί πηί,ί αίτίη- χα'ι ή ιιι]τηι> absque fif.) Σίμ. (Ερ. 'ότι Σι.) - - fqi; (Ερ. Οί , tjjoA) - - ιιήι•η -/ν. ϊοτ. 

(Ερ. γν. i.ii.) (iS. αιτοΓ ώς ιητ. ίζατόν (Ερ. dd. 

όπηΧόν ίπτι χαΟηηαταΐ), ότι (Ερ. i;rfi) ///; ίστ. .iV«.(Ep. 

μή Σι. £ί)Γ. (ΐίτο,-| πατί,η (Ερ. όιτω; πα.) — iifi] 

ιΕρ. ίίγα) [Γ()ι]η)• (Ερ. τη ;Ί(,'σιοι•, atque sicetiam in 
Hom. omuiuo scnbendiim cst) — {χΟ^Ιστον (baec 
vox in Hom. codice periit). 

27. Hom. XX, 13. Epit. CXXXVII. - - {ίψ.,- 
Οώς (Honi. ex couiectura Dresselii ^■πoστaqf/ς, sed 
repone potius ΐ>.ηί.ν&.) ).>. Πίτο. (Ερ. om.i — χνυ. 
iinv (Ερ. add. Πίτυι — 'ότι νπήυχι (hae duae voces 
inale in Hom. desuiit) - - πηιϋη• nvdn• άλλο σπηιόά- 
Cmi• 7;i' >; o! μισ>;τ6ν αίτηΐ; χαταατησαι• (baec omnia 
iude ab ovdii• iu Hom. desunt; sed videntur ibi ea- 
dem quae in nostro codice leguutiir male exci- 
disse, librario a /to«5c priore adposterius transili- 
eutel μάγοι• τι (pro τί quod iu ipso cod. invenerat 
Dress. σι reposuit; sed oumino Tf retinendum est 
restitutis iis quaeexciderimt)--z./(iaicjf.(Hom.z.,"i. 
om.)' xal (Ep. tif' I» xai) ποό-; (Ερ. om.) τοο. αντ. μΙα. 
/-τ«ζ). (Ερ. ρι•ο μίσ.παο. habet r;oi&iai ζατά σοι") ώς γλ. 
πά. άιβ-υ. των (itaDress.pro τψ' edidit, sed omnino 
scribendum est cum nostro τόν) ixiX (Ερ.ώ;γλ.τοϊί 
ίχΰ πάιτα.;) ιπιόΐίμησάΐΎωι- oaijxoiv (haec vitioseedita 
a Dr. possunt ex nostro textu corrigi; Ep. omisso 
ιπιύημ. pergit cuni uostro των σ. αιτ., tum addit 
&ηι>ιωόώ.;) άπ. α. 91 

όΛ'ωί• άττϋ r/]s' .-ίΐ'τιο/ίή'.^• f/.y.ci/ojc ).r.wr 1 ItTijoii lui^nui nt ϋι-λω, y.vijit μοί', οτι Σίιιωι• n- τψ '.Ίιτιηχίίαι, 
iitt νπϊ^ρχί δι^μούΐ'ΐ πο'ύ.α τίοαητίΗ ποιοιι; ociif;' «λ/.ο 7τρϋηί^ΐί?.ί•/ίτη /, df >τ</(),• ικνται•^ ποα^ /ιΓιΤοο πιιιώι; 
μάγον Tf οΐ'ομαΜν y.iu γοΐιΤα χαι μιαιφοΓΟί'' y.iii πηο•: τοαοντον ('.ντονί μισο^• naiitay.tvnaii' , ω> γλίχίΰϋια 
ηάντα uv&Qbmnr τοι• fxfi' ίπώ/ιμήσαντα (coil. aiUlituiii haljet at) των auQy.Mt• αντών άπογη<σασ&αί 
βον. 2S- ',,i(i'V (if 7ΤηλΙ< y.ii.711. r,tn• ^iuv/<n'C<i'.r tijV πιΊ'/.ιν fconc.y.OTt^•, ΐιλίΐαμίΐ- riil• άπ<'.γ-ίΐλια fJoi' ('<).λΰ y.ii) 
νπο KtdauorK n^μif\>^w ^^wnlr/.o^ ttijii^ Tor t/,s• ίπΐίι^ιχίκ^• ι^ιη'μαηι• n.; «;(iJ;,7/^(T/;' 2.ίμΜΐικ\ μΐ'.ίΐών οτι 
(fvyai n^ /ί)ίΆ(ί('«)• fTtomvOi^, v.ai αντο•; tu• ('.rt'.li^ri,r,ir /ιντην ιι.πι^' /.lhr, ira χΐ'.Τίΐ Ti^r ^ηοητί'.'ίιι- Kc.innon^ 
τιμωρι/σΐιΤαι αντοι: 2U. ταύτα άχοναα.; η rhifjo•; kpj προί τον TtuTtnu ^iVoc ίδιοι•; ώβιν άχψ/.υας των 
ττοοοδων απο ylirin/tiu; ίλΐ/λνΟοτο)!• y.ai ίίποιτων ω,• ίΧίϊ γίγοιο>; —ιμων ιηχί'οώ; τον; ιι/λην; y.az (μον 
TTuijojivn , μαγοί' y.c.i μιιαι'ίοιον ττλάιον τί y.ui γαι^τα αποκαλοιι•. πηίΐιβιιι• ηΐΊ' ojc fjto rroi A/jw, y.UTU/.inbiv 
Κλι^ματα παη ίμοί, y.c.i ττιιηλα^ίων yt«.' >w,• Τί,/• . /iTiii/tiai• μ.ίτκ τι^; ανμ^ϋην η<η<, ίτι δι y.ai Ί'αιιητίιον 
y.ui <]>avGTniav(>v των νΙών βον' avrtaovTai δίτ' σοι y.ai άλλοι τιΐΊ-; iw; ίγώ κοιΊο) δηΐ'.τον•,• i'nov(iyijnui τώι 
(UCOI ιΗλί^ματι. μίτιΐ τοίχοι• π .Ιιτιο/ί/α γίΐόμίΐο; fV οα<;> ο —ίμο)ΐ• ijaiiij (ΐ-•(.ιι1. fjaiiiji/.i), δι^μοσία z/J- 
()i'ior 7),ΐ' Πίι'.ντον μίταιοιαι•. -ΜΚ τΐ'.ντα τΐ)ΐ> ΙΙι-τηον ίίττοικκ Οιδα, tqti ο πΐ'.τι^η, ο τι (ita coclexj 
^ονλϋΐ' διο μι^ χΐ'.μπι' ίμοι yuij οι•/ ίιΤτοι- μίλι^οίΐ ty.tiai- ίλΟοιτι δΐ('.λίχ!Ι/^ΐΊ'.ι α χοι^ ττίοι βιιν διαλ^γαιθαι. 
31. χαι Sij 7()ί' πατοϊκ• νπο ιί'/.τα ι/;l'^ o>r ίτη'λίνβί ΙΙίτηο; nvr τοιι . /irovflioui οομί^βαντο; ΐπι τι/ι• πλψ 
ΰίον \4ιτιό•/ίΐαι ι^λΟί. και οτίι; tV ρί'σω/ 7/]c άγοοΰ; tinhv π{)θΐ το πλήίΐο; τον λιων ο'2. 'Εγώ Σίμωρ •1Χ.ΐ.\)Ίΐ. - - TiiiKf». τι^ βαη. ~ - ftiliiyl•). ι'ά/ίτη, quo ι)ίη/.ί;•!σ.9«ι prorsus eonsentit. Alitrr Epit. 

χ.α.χατά 'Ο'ιτηηιι• - - αντόν. Εχ liis pauca tautum CXXXIX. ταΓιτα τ. //. iiV<i/Tf),-, (Ifr,- «γ ίί,- τό vnr<iat 

CUin Hom. conveniuut. Cf. XX, V-).\>ost άπογίνσ. Φανστια ΟΊΐία, ίιιη. χιηήηηι•, τ/ ,ΙονΙιται τά {ιή/ιατη 

(ΙΟΙ', ubi pergitur: ϋ•9ΐΓ ημιΐ.; «ί πιιι'χιΛαι, rursuspost ταΓΓ«. ιΐιό /ιι) xriiiif /ιιλήιτα -/άο /κη ixiliii γινυιιίνοι 

ΆύΆπολνχατάοοϊ' ^inv/ovaar την πΰλιν ίοιιιαχότ?ς , κ^ι'- όιατ^/.ίσαι τό ποοοΓαττό/ίίΐ'ΟΓ, 

ι/ α ιι-; τό et post illiii Κο'ο'ήλιυ•; ίχατόνταηχο; νπΰΚαΙ- .'ίΐ. II ο πι. XX, 21. atl vcrbum (Onsciitit usque 

σαοοςπ(/ιΐ[&ιις7Τΐ)ο^τήντης έπαοχ. ryoi\iuror,<>i• ivetc. '.■Jmn/nnr , tuin alia sequuutur. Multo minils cou- 

29. Epit. CXXXIII. etHom.XX, 18. τα'τα αχ. scntit Epit. 1. 1. xni όή τα (al. dijTa) νπο νύκτα ό πα- 

ψησί π!>. τ. πατ. ί> ΓΗ. (ρΐΌ hi.s Hoill. τοι" tSf ;r«T(ios' τι/ςι μίΟ-' ων ix. Π. τί/ς πήλίωι; tfnp/f/J^a? ίπΐ την etc. 

(ίπήντοςΠΰν etc. όΠι. άνιχιιίνατο) Aitoi ίύίοις (Epit. Post verba xai στάς — ί7π. (Epit. fiV»;zf) πη. τ. π).. 

ed. id(ati) — πρηόό. (Hom. add. iiov) - - ίληλνθ-, (Epit. om. τον Ρ.αοί) rursus consontit Hoia. XX, I^Epit. ίίσίληΐ., scd al. Ο.ηλ, al. σνν>).η)..) — ή ^^μ. 
— κατ /μ. Tiag. (Ερ. πα. χ. i.) μάγ. (Ερ. πλάνον Tf) ζ. 
III. η'/., τϊ χ. γό. άπηχ. (Ej). κ. μι. πηη.; ύ> χαι μά•/. χ. ;'ό. 
xai τά τοιαντα χαλών. Hom. vero liis addit: ίπΐ τη- 
ηηντην ως γλ^χτυΟαι. πάντα; τοί'ς νχη τώνίμώνάηογίν- 
ααπΟαι ααοχων). ποιήοιι; ηνν ώς (γώ }.ίγυ> (pro liisEpit. 
νϊ'ν ηνν ίξαντης ποίησον υ ίγώ σοι ίντίλλομαή ^ χηταλ. 19. multo magis quam Epitome, et ipse Ildin. tex- 
tiis ex nostro ood. coiTificudiis cst. 

:;■!. Iloin. 1. I. Epit. 1. 1. '£;•(,; .iV. (Epit. repetit 
li. 1. :γώ) ήιιηλη•/ώ (ita ctiaiii in ΙΓοιη. reponendum 
est pro όμοίηγών , Epit. zra ίιμιιλογίϊι) aS. χαταψιν 
[onnOai τά την lli. ην ya<i] ίστι (potius in his cum 
nosti-o cod. ct Epit. ed. omitte τά et repoue ovx (Ep. xai χατ.) χαι (Epit. om.) πηη/.αβΰιν (Hom. πηη- pro ni• γάη) - - Utyov (Hom. ).ί'•/ων ΐφΟ-ανον νπό &v- αγα•/ών) ήμάί; (Ερ. αι'τό,-) f. την (Πυηι.οιιι.) ΙΊντιήχιιαν 
(Ερ, malc! -χίιαν) μιτά (Ερ. mali' χητά) τ. m μ;ι. σ. 
(Ερ. τί;.; yvvaixoi ΜατΟιϋ/α;) , ίτι t)> Φ. — σην (Ερ. 

om.) 01•,• ί/ώ /λί/.ήμ. (|Ι1Ό lli.s Epit. οί'τυ'ίς όν- 

νατοι taovTui νπηνηγ. μην τώ βοιΊηματι) — ίν τΤι'Αι-τ. 
γίνόμ. (haec νοχ in Ηοηι. cod. excidit) - - η (Hom. 
ώϊ) Σίμ. φα/νιι (Ερ. ϊν οηω τί/ν μοηφ}]ν ίτι ΣΙμιανος πι- μοΰ ίλαννήμίνη;) «ι'το.,• lyv) (Epit. ίγώ αιτ.) — τον 

yau — ιητ. ΟΓΤΟ,- li.TrJnr. (ρηι lii.s Hom. sic: τον yaQ 
ί'.το i/fnr rrn. σωτ. χήσιι. α.τΐιτταΐμϊνην άλη&ον^; ηοο- 

ψι'ιτην rt/.i;»i),• /<ττ. άπόστ. αντης (Epit. add. iyoi) 

nviiji. — χηηνηαω (omuiiio ν nostro eorrigc -σσ?ι) 
- - άπηλΗται (pro liis, iii quibus tautopere iioster 
cod. et Hoin. consentiuiit, Epit. sic: αύμβονλος νμίν (iirfiiinf) — ^({ra [/(eAfja)'] (omnino euin iiostro cod. τά γ( πςϊις οωτηηίαν τίμ• {μιτίραν χα&ίσταμαι, χαΐ 
et Epit. Cotelerii scribeiidum est /κτάνηιαν). παηαινώ πιί^ισϋ^αι τοι'τω χαί πιοτινιιν τώ νπ' αι'-τον 

30. II om. XX, 20. τηϋτα τ. //. νποτιΟ-ιμίνην us- χηηνσσημίνω &(ώ, f/rfi ττάσα etc.) 92 

ταντα iidi• κι,(ΐνσσω' οικΓ/.ηγώ αδί'/.οκ• -/.αταψίναατΟαι Πήοην' οϊ•κ ϊακ πλάνος, ον μΐΗΚμηη^, ον JOZ/C, 
ονδι όπα ποτΐ quv/M πίρι αυτόν tltynr' Stofiai ν/ιώΐ', αί'τος (γιο ό τσν πΐ)6^• νμΰ^• μίΰον•: αίτιος αντφ γι- 
γοι-ιό^•, πανσασϋ^ί μια<)νι•τί<• αντον' την γαρ ττηη.: aonijima• χόσμον ΐπίΓμίνΐντο•; νίην τον fltov ά\}'ίνδής 
ίβτιι- αποβτηλος. Λο κκ/ αντος σνιιβονλίνω αντί'ΐ νιικ.- τΐίί&ίπϋαι πίοι ώι• y.i^nvann , ίττΰ πΰ.ηα νιιώι• ί, 
πόλΐί αρδι^ν άηοΐΰται. 33. δι ψ δ( αίτιΊο- νμΐ)• ταντα ώμολόγι,σα, ΰδίιαι νμάς &ί).ω. ταντι, τϊ^ι ιν/.τ) 
άγγ().οΙ μι τον &(ην την «(7ί|ίί/, ώι,• (γ\)ρον ήττα τώι τ/%• άλι^&ίίας ■/.ί,ρν/.ι, δειιώς ηιαστίγονι: παρακαλώ 
ηνι• μιβ αι• αντοϊ ΐγιο α/.λοτί ίλΟοιι• ν.ατα ΙΙίτρην ίτιιχίΐρώ 7.ίγαν άπηδίίι^σΟ^ με' (ίημηλογονμαι γάο 
νμΐι-, ιγο> μάγος, ίγω ττΐάιικ', ίγώ ;ό/,^-. άλλα μίταιοώ' ί^ξίστι γαρ ίσως μίταιοίαι άπολονσαι τα πίπραγ- 
μίια μοι αμαρτψατα. 34. ταντα ΰηώι ο πατι^ρ δι^μοβία, ώς r/. προΰώτίον Σίμωιος y.a) Πήρον (cod. 
-τρον) ίνληγ)]σας, γ;))• ττάηαι ^-ίιτιοχίων πήλιν (ΐς πόΐΐοΐ' ijtTbtii^y.t, y.at i/. τηντην πάιτις ίπιΟνμίΐι• ίδίϊι- 
αντηι• ίπι^γγύΐον. (ΐκινς y.ia ■/αλίπαίιηιτας αντίο ιος —ίικοη, δι ί]ν προς Πίτρην ίίγον νπίρ^ίάλλονΰαν 
στηργι^ι-, y.ai /Ηρας ihlny ίπφαλίΰ• τ(•ι Φαίστίοι οΊς —ίμιοη. δι!ι μι\πως liM/iiiti');] δίδον/Μς, ί'ί αντΐ^ς 
ίλ&υι πήιψας ι,ξίον τον Πίτοοι-, όπως αντόν ζώιτα ίπιγ.αταλάβιι, '■'■'" W πόλη άχμαζηνσι, πό^ω τώι 
προς αντοΓ ηκαίροις ιπΐίΐαη,. 35. Πέτρος δ( ταντα άχονσας προς το (χκλι;σιάζίΐΓ πλίίστονς mn -αγαγών 
y.ai ίπιπκιιττιιΐ' καταητι^σας, (ίαπτίσα,ς τί και ΐασάμαος, ι^μίροιν ίπηηίΓας τρκοι- τί^ι .Ιαηδν/.Ηα.ι, ίπ) τΐ.ν 
πλι^σιον ορμι^ειν ^Ιιτιό /uar trintvst. 31). y.a) δι^ t'ij πόλη κατ αλανών, άπαν το πλίνθος προσδοαμον 
μηα χαράς νπίδ^'ξατη αντήι-, ώς όντα τί,ς «λ/,ι>ί('(;,• κι',ρνκα κια άπόστολον. προσίνξάμίνος δί κα] (πιϋ-ίις 
αντιιϊς τας /ίΐρας παιτας το'νς κακώς r /ηντας ΐΟίράπίνσ;-, κια ίνα ί>ίόν ί'ν τρκνν νποστάσίσιν ίναγγίλιπά- 
ικνος και πη/./.α διδαζας αντηνς πίρι μοναρχίας, προς τΐ^ν itviav άπί^αμίν. γνονς δΐ η πατι]ρ ί^μοιν τί^ν 
παρονΰιαν τον αποΓ,τολον, προπδραμων yaTtqu.i^nt τα ιχνι^ αιτιιν, παρακάλιων αντόν λα^ΐι-ΐν το ιίγιον 
βαπτιημα, όπως το αρχαϊον κάλλος τϊ^ς Μ'νχϊ,ς κια τΐ^ν μορ^Ί^ν την αοΊματος όμοϊ• δια τον άγίον βαπτίομα.- 

33. Haec rursus nuilto magis cum Hoin. quam αίτω ixfino Σίμοιη Sm. PergitKom. όιάτίμ• πυ. m. 
cum Epit. conveniuiit ct ciusmodi suut unde cor- {'πιρβ. στηογ. χ. χηυας usque ^tiiuiri; Eijit. veiO 6ta 
rigas Homilianim textum. Hom. 1. 1. Epit. 1. 1. i)i' τό vnfofiau.nv rijs τηφ τϊ>ν ΓΙί. στουγης, χαΐ χΗ{>. (πιβ. 
ην (5f — 0-(>.οι (Epit. pro his: ό'τοί' df χάυιν ιΐΐ}ηχα ίπ(χιί{)ηνι: Inde a Sio ιιήπως iisque ίπιφανΐ, ad ver- 
ται'τα, xal τοντο ν/ιάί fldivai βονίομαν). ταύτης της bum COIlveuit Η ο m. nisi quod ύ(όιιι.χιΊτα et πίμ- 
iixTOi (Ερ. ταντι, -/aij τ. ν.) - - την (Epit. om.) *foi" «αιτα άξκΰ,• liabet Vario inodo differt Epit. y.ai 
- - ίπ(>.&υιν (Ep. ίλ,9.] - - ίττΓ/ίίοΜΐ• )Λγω (inulto rec- ο,- μη παυ ηι'τών άηαη. όίδοιχώί - - ίπιχηταλ. ζώντα. 
tius Ερ, cum iiostroj , ιιή (Ερ. om.) - - ί•/!,) (Epit. ώ,• χαΐ άχ/ιαζ. τω πρ. αι'τ. πή&. τϊ/ πόλ. ινχ. /πιφ. 

ίγυι) iiayoi - - άλλα /κτανοώ (Iiaec Ηοπι. male om.: 3δ. Hom. 1. 1. Epit. 1. 1. Πέ. όί ταντα ιΕρ. τοι'- 

omniuo insereuda sunt) ■ ϊξίστι - - άπη/.Γσαι. (potius Toir) — σνηιγαγ. (Ερ. ed. άγαγ.) χ. ίπ. (Ερ. ΐπ. τι) 

cum uostro scribe αΛ-ολοΓοαι) τά ποοπατ/ια•///. (ita χαταστ. (Ηοπι. ΐχ τώι• άχολην,9ω>' χατ.) βαπτ. χαΐ ίασ. 

mpliu.s nostro) /im ά/ι. (pxtrema Epit. .sic: If. ;-. i'. (Ep. xal ίασά/ι. πηί/.ονι; χα', βαπτ.) ήιΐίΐιών (Ερ. -<)ας) 

ιατ. ιιηι τα χαχοι^ πιπιιαγιι. ιιιη σι•;•/ωηη»ηναι.). ίπ. τοιών (Ερ. τ<ΐίΙς) - - Ισπινη!. (Hac VOCe termina- 

34. E]iit. CXL. τκΓτα ιΐπ. — /; dj; — ?ί,• τόι• tui• editioDrossclii, sed nonnihil deesseex iis quae 
ixfimv ποί/. ιιιτ. (Jf. ad liaoc Hom. XX, 23. πώς ό in Epit, et in Kecogu. sequuntur credibile fit.) 

πατηη (ί(;/ιο[<τΑί] avTiw /lonqi;^ χατηγοηυη• HfTijor fv- 3G. Epit. CXLI. ϊπηλαβόι-τα , τό πλ. σνι- 

i.oywy τ»;ΐ' παιτ. Άντ. π. (ί; ποΟ. ιητ. Verba xra ix ίιιιαιι. απαι• fi. χαη. ίπ. ώς της - - χαΐ /iXuai αντ. ίπι&. 

usque ιπήγν. (in Epit. χ. πάιτ. ίπίΟνμιϊρ αίτον dfi- - - α>(ιιάπ., tra τι &iny - - μοια.(ΐχ!ας. (Ιτα ποϊις τ. ξ. 

τώς V.iyov] respondeilt his in Hom. XX, 23: χαΐ ix άπ. γν. δι ό ytiimr ϊ',τι Πι. πα•)ΐμ• , nunaSiiaii. ίαντήν τί 

τ- πανταςίπι&νμΰι• αϊτ. Ιί.άπήγγΐ:λ).(ΐ•{\ΐΆ.θά.\)ΐΰ5ί. τ[; γι/ πηησχαταΐαβών τά (χιΐνον χατησπάζιτο ϊχνη, 

sed ipso code.K -γιυ.ο). Sefjuentia: tViOr? usque άξ,ών τώ Οίίι,ι τιΊ.ηωΟϊρ'αι βαπτίηματι, ώοτ; τό άυχ. 

^liiom ]danc cum Ηοιη. oonvcniuut; Epit. vero Τί r/"i ψ. χά'ύ.. - - σώματος άπηλαβιΊι• ύιά τογ βαπτ . 

ίιιοι <),• κκι /rc/f,T«norrf,- ίίΐ'τιΓ. ,]παι• ύη,'ην. οΓά ,ΤΜΐ χιν y.niniio; τ. α/ρ. γί,ίσ,9αι. την Χο. μ ιοτ. 93 

ros uffo/.('.fld)i' y.oiio)!!),• tmi• αχηάιτοιι• y.id ζωοττοιοιι• τιιν Xqiutov μνητΐιΐΗ(οι• γίΐΊ,τία. •> i . παι ο JhT(j(ii 
πυ<}^• (/.ντον Hrpij Ο -/.νοκκ• ΐ/μών Ιι^γιοϊ•^ Χριητο^• ο (ίοη τον fltov tirrtr ί> πιατίναα•; y.ta βατττισΟα^ ffiu- 
iiijaixai, y.al Κατά τψ• πίπτιν αον ytnfii^Tio βοι ω^ ίΐίλαί. πολλά ύ> y.ai ί'ηοα άττο τώι ϊΗίωι• yoiccfwr 
τοντον ■λατψ/ΐ/ϋίΐ: scni(it'.i iff ytrojitr)j•; μίταλκβοΓτί^• τροφι/ί ντινωσαμα•, (ίΐιιιιτη^ y.ai ίνλογονιτί.; τον 
χϊίόν. 38. τψ Λί (πιονπι^ι tjinQHi αιαατίί•; ο lltTijo^• o(jOQib)7t{iov y.(u ττΐΗίΰίΐ'ξκιι^ιη^ μίτΐκαλίβατο τον 
ηατίΐΗΐ. ι^μών, ιιμα i^t y.ai ι^μα•;, λή'(ον —ι^μίοοι-, ω c.Msjoi, μίγαλι/ χιιη». γιητα,ι ir τωι ονηΐίτωι ίπι τι^ι 
βίοδθ}ηι]το)ΐ άνίΐ.γίνη'ιβα τον y.iu.ov yHmrTo^ 'Ι>('.νητον. y.ai πΐ(ρ(ύ.ι(βθ)ΐ• /^//«, ίί/,ί/μίν y.itTU κνατίιλα^ τι^ς 
7^oL•ως, ίιΌα υπά^χοναιν νδατα τιολλα •Ααι y.aOuija, και μόνοι• τον πΐίτίρα ημών λαβών ιδία, ■Αατι/χί^σας τι 
πολλά yai διδά^ί•,' αντον τα τηρι τον Οίον χαι τΐι•; διιζ σα(ΐκο^ αντον ττου•; ημαί.• ίττιδι^μία^, (βαητκαν 
αντον iiV τίι ojoi/k τον ττατρο,• y.ai τον νιον yui τον a^jiov πνίνματο^' y.ia λαβών κιιτον, ίνχαηιστηιια^ y.ai 
ΰλογί^αας μΐτίδιοχίν αντφ των αγίων κ«ί αγοάντων y.ai ζωοποιών τον Χρΐ(>τον μνητηρίων. 3'J. y.a) ημίν 
ομοϊ' ο/ ττύντί•; α'/αλλιωμενοι fv χνρίο) ί/μίρα•,• y.ai ννκτη^• (πι τ»; τον πατρο>; ι/μών δια τον αγίον βαπτιαμα- 
τος avaytvvijeti, ί'τι Tt κ«( τον Οίίον λο^'ο;• τταοα Πύρι\ν άχροώμίνοι. y.c.i ποιι^παντιον ι^μι'ιν ;i()o;or (πι 
τοαντό ( sic ) τίνα πΐ'.οι κκταδι/.κ γίγονί- τα y.icO ////((-■, y.ai tv τοΐ^• απάντων ημίν στομασι διαπαντο^• 
(sic), y.ai ίΐΐι'.νμι'.ζην πάντί^ (πι παι^ι roiV ανμβ(βι//.οσιν ΐιμΐν, και τΐ^ν τον ihov fiV '//i«s' βοί/Οίίαν (πι τοή 
αναγνωρίΓιμώ ijiiiiv, roiv μαχριη χριινί'ΐ απ αλλί^λοιν χοιριβΟ.•-'ντα^• κια τ(Οναναι (sic) νομι.σ&ί'ντα^ [(μ.(γά• 
λννοι]. 4(.). y.ai τοντον βοοιμίνον y.aTic πι'ίηαν τ'ι^ν πάλιν, μαί^ών τίι. y.atl ι,μα,• ο τΐ/ς \ίντιοχΗον ηγίμων, 
κατά. πάιτα τα ονμβίβι^κοτα τοι τί πΐ'.τρι ι^μων y.ai τι\ μι,τρί, y.ai οτι βασιλν/.οΐ• -/(νον.,• νπαοχονσιν, α.νι^γαγ( 
ταντα πάντα, άχριβώς τώι βααιλΰ Τιβερίοι. άχονσας δ( ο βασιλίν^• οία αννίβιι Ί'ανστο τώι ιδίωι αντον 
ανγγίνίΐ, ικίλίνσε τω ι^γίμονι r/,c ^Ιντιογίία^ το ταχο^ αποστίΐλαι αντον αμα y.ai της μι^τοιι^• ι^μων. δ(ία- 
μίνικ• δ( ο ΐιγίμων τι,ν τον βαπιλίοι^• κίλενοιν, προπκι'.λκηακνο,- τίιν πατίηα. ι^μι^ιν yai τι^ν μι^τίρα μιτα 
πολλί^^ "/"(>■ ■'■'■Ι ί*"?'/*' • • • • 

III. 

Ιη codice bibliutlK'i.'ae montis Sinaitici, saeculi fere ilcciiiii tcrtii, plura leguntiu• 
quae ad Conslitutioiies Apostolicas portincnt. Desfripsi inde liliri VIII. caput 32 et 
quae sequuutur. Scripturam codicis ita atForam ut quae a textii CotclLTii (pieinadmudum 
rccog-novit doctissimiis Ueltzenius difFerant, verljis latius inipressis distlnguam. 

o7. Ε ρ i t. 1.1. y-<it ο //ί. κ.ατηχηοας ttiToi' ίιηιικω^ ."ΪΟ. E])it. 1. 1. ttirnv .TftJTis' - - iiy.Ta Tf y.nt 

Tf τταλλά nfitl ηωτηηήίς, t/ri Tt/.ft ()f κ«1 τοΓτο tinwr, /ut')-' ίιμίΐίαν in( rf τί; τ. πάτο, i)ta τ. fhtinv πνίνματος 

Oji; (> nvit. — \9fnt' rol^ μη /hfirali; ίντίί.λήιΐΐνης'Ο πιοτίΐ'- aiay. καΐ τη άκηηάοίί των Πίτοον ληγίωι•. χοήνον ονν 

σας, ^'{η, '/■. ;*αητ. σωΟ-ι'ιυίταί, και Κατά - - &ΐλίΐζ. τινά ^πΐ το αί'τη ί)ία}'ηχόντωΐ' ημώι• πάαι όηλα κατίατη 

(πι( πίο ή κίΐιπό,- ποος ίσπί'ιιαν ?/r, τοοί/ i^s' /ηταλαβήν- στόμαΐίΐ , xai πά. (Ο-αν/ι. - - ί-τΐ τω άι: ηιιώι• ίμι- 

τας (ιΐ1. -ιτίς•) /ητά τήν σΐ'νήΟ-η ινχψ• ό νπνος (αϊ. aclil. γάΐννον (τηνς /ιακοώ Hsquc ναμιηΟ-. ιηη.) 

■ημάς) ίλάμβαι•(. 40. Epit. CXLI1I. της ψήμφ ονν παιταχόυί δια- 

38. Ej)it. CXL11. τί ()? ίπ. (nni. '/,"ί';ι.) όςι.^ςι. πά- ,^ιονοης, ό τΓ(,• Άντ. ή•/, πά. τά ονιιβ. /π/ τι τω η•«Τ()ί 

λιν άν. ό ΙΗ. χ. πη. /ΐίταχαΧΰται σίν ή/ΰν την πιιτ.. χιΰ χαΐ μητ{ΐι γνοί ς, χαΐ ό'η Καίσαι>ι χατά yivoi πΐίοοήχον- 

Σι'ΐμίυ. ω άδ. ).ίγ(ΐ. μίγάΧη - - }'ν&α φ' ί'ΐ)'. π. τι xai σιν , avaqiiift ταΐ'τα τοι Τιβ. χαΐ ό βαπ. άχοι'οας zfAfi'» 

πατίοα λαβών — πίψ. Οκιν — (νχαοιπτ. τί χα! το τάχ. άναπΐ/ιφΟηναι avrniii ιΙ^'Ρώμην. ο χαΐ yiyoyr, 

ίΐ'Ά. τοιν 'κηων ηί'τοι xoivoivfl ιιιίιτ. χαΐ /ΐίτά πο}.).. τιμής xai ιϊωΐίοφοςι/α; ό ήγιμών ϊξ 'yir- 

τιοχίίαί πηος τόΐ' Καίοαοα Τιβίυιον αι'τοί/ς άποστίίλιι. 94 

lUTAOV ΤΟΥ ΑΓΙΩΓΛΤΟν ΛΙΙΟΣΤΟΛΟν ΛΙ\Τ\ΞΙΣ ΚΛΛΟλΩΝ 
ΕΚΚΑΗΣΙΑΣΤΙΚΩΛ. 

01 (plura pracccdunt apud Cot. et Ue.) mjoiTO)^• πηασιόιη^' τφ /ινστ/ιρίφ r/%' Η'σίβίία.; διΰ 
των <\α-/.6ιωι• 7ΐηοΰαγία{>ωΰαν τω ΐπισκόπω ij τοί,• πηετβΐ'τί'ηοί^•, y.ui Τί<«• αιτία.; ϊ'ξεταζίσίΗ•)παι• ο'ν χάοιι• 
τιιιηβϊλΟηι τΰι y.vonc/.in λ(')γ(]ΐ. οι St πόησίη'γχαιτί; ιιιωηΊΐα'τωσαι• (Cot. αάά. αί'τυΐ/) ά-/.(ιΐβώααιτί; τά 
■/.ατ ΐ'.ί'τηί;•. ίξίΐίίζί'σ itio fit άy.ιJlβώ; ο τηόπα; y.ai ο βίη;, και ίί δονληί ιιση- /, tL•ίt^ilJrιι. '2. Και ίάν 
r τι; ί^ηνλη;, ίΐ_ιθ)τά(ίΟ(ο ο Ι^ίσπότ ι,; αντον ίί μαοτνρίΐ αντφ' κ ίί /(//, αποβαλίηϋο), ηο; αι- ahni 
εαντον ιπιδίίξι; τω δκϊπότι^' ubi [ΐαητνρίΐ αντφ, τζηοαδίγίαύω. i&riy.ov οίχί'τι;; διδααχΜ&ω ιναριατίπ• 
τω δίστιότι,, ίια μ>/ βλασιγι^μίϊται Ό λόγο;. 3. Ει μ^ι• nri• r/ti ymar/.a '/, ;} γνΐΊ/ άιδηα, διδαα/.ίαΙΗοσαι- 
άιι/.ίΐη&αι favToi;' tl δί άγαμη! tiai, μαν&αιίτωσαν /«; πηηηνΗν αλλά γαμΰν ε;• νομω. ti 6e ο δίηπότι,; 
αντον ηιΰτο; ων y.a] ί'ιδω; ότι ποηΐ'ίί'Εΐ , ου δίδωαιν αντω γνναν/.α !■ τ\\ -μηαν/.ι άνδρα, αγορΰί'σϋωσαν. 
4. 'Εάν (Cot. add. δί) τι; δαίμονα iyrj, δίδασκίσί>ω μη- τΊ,ν ίνσίβααν, μΙ προπδεχί'σ&ω δε ει; y.oivwriav 
πρ'ιν άν y.aOcMirnfi/ ει δε Αάνατο; χατεπείγει, πόηπδε/εσΙ}ο). ό. Ει τι; τιορνηβησ/.ό;, ι] τζανπΐ'.πϋω (Cot. 
add. τοΓ) μαητροπενειν ι] άποβαλε'σί^ω (sequuutur plura apud Cwt.)- των ε'π'ι cy.t^ri,; εάν τι; πρησείΐί 
(sic) άνι^ρ ί] γννΐ ί] ψίο/ο; t^ μονομάχο; /) σταδιηδρόηη; ι] λονδεμπιστΐ^; (eodex -ΰτ7^;) ι] ηλνμττικη; ;, 
γοηανλι,; 'ϊ} χιί^ίωιστί;; (seq. illia apud Cot.) Ί] ανλι^αιν ετιιδει/.ννμενυ;, ^ παναάΰ&ωσαν /^ άπηβαλε'η- 
{^(οσαν. G. ^ΐτρατιοηι^; πηοσιών διδασχε'σ&ω μι^ άδι/.εϊν, μι, avy.oqavTth, άιν/.εϊσ&αι δε τηΐ; διδημε'νοι; 
όπκονι'οι;' πειΟόμενο; ττηησδεχεπΟω, άντιλε'γΐϋν δε άποβαλε'ΰί^ο]. αηρι^τοποιο;. κίναιδυ;, βλαϊ. μάγο;, οχλα- 
γωγό;, ίτζαοιδό;, λώταί, περιάμματα ποιών, οίωνίΰτ/Ί;, σνμβολοδείχτη;, παλμών έρμίινεν;, ^νλαττόμενο; 
εν ανναντψει λωβά; (sic) όιΐηων /J ποδών ΐ, 6ρνί{)ων ϊ] γαλών ;J επΐΓ(ωνι]σεων η παρακρηαμάτων ανμβο- 
λιχόίν, γρήνω δοκιμιΰε'πΟωααν' δι•πε'χνι:7το; ■ - άποβαλε'σ Ι^ο)σαν. ι. Παλλα/.ι^ - - αηοβαλεηϋω - - fi 
lif)- δούλη ίύτίν - - ;■(' δε ε/.ενϋ-έρα, γαμείτο) - - Ό (ρΐΌ ί(') δε μι], άποβαλέα&ω. 8. Έλλι,νικοΐ; - - 
ιιετατιϋε'σΟω r] άποβαλέαΟω - - ιπποδρομικοί; άγιούιν - - άποβιίλε'η Iho. 9. Ο μέλλων -- εννοιαν 
(codcx άνηιαν) έ' /ij (Cot. add. περί το πράγμα) - - 1". - - λιά'κο; ti;,. 11. 77«.• πιητίι; - - προ τον 
το έργον χείρον ϊπιτελέηαι - - ει δε' τι; λόγο; /.κτι^χι,ηεω; γίνεται, πρητιμι^ηάτίοααν - - ενσεβεία;. 
12. Πιοτό; ι] πιοτΐ - - επιητολαί; διετάϊαμεν. 

luscriptum est Πέτρου y.ai Παύλου τών αγίων απυατολων διαταίι;. ' ) 

ΧΧΧΙ11, 1. 'ί,';ώ Πέτρο; y.iii (Cot. add. εγώ) Παϊλ. διατάαπομεν έργι'(ζεΰΑαι τον; λαον; 
πέντε ί^μέρα;, πιΐββ. δε κ. κνρ. αχηλαζέτωσαν (Cot. add. εν) τ;] έκκλι^ηία ■ - δι,μιηνργ. τρόπον έχειν ■ - 
2. Τ\ν - - ό ανγχωρήαα; (Cot. add. /]) y.ai αναστί^αα; - - πνεί'ματη; τιμ• δοθείσα ν - - εν άντϊ (Cof. 
add. τί))) άπροαδόκνίΤον χάριν τοΐ; άν&ρώποι; δεδόαί^αι - - λόγον (Cot. add. Ίηαονν Χριβτόν) έ/. 
- - τΊ^ν TO)V αγίων Οεοη ανίων έορτιγν - - 3. Τα; ι,μέρα; - - ι^ξίωσαν αγιιιν. 

XXXIV, 1.-) Εύ/ά; έπη. όρ9ρω; πρώτι, ώρα τρίτΐ] τε y.a} έκτ>ι χ. ενν. χαι εσπέρα; y.ai 
αλέκτορος (Ο ν ία;. ορΑρον μεν (Cot. add. ενχαριατονντε;) ότι έφ. ί,μά; (Cot. νμϊν, uon Le.) - - ννκταν 
■ - ότι εν αντί, από(( ασιν άπό ΠιλιΙτον έλαβεν ό κύριο; - - έστανρώΟι, ο Χριστό;' εννατι; (Cot. add. 

') Proxiiiuis titulus in tabula (τιίναί) est: πκ/ι τηΐ >; ι/.κΓΤίΐι• ty.afnnr rcejn ζμϊ /.i<roro; /αι•. 
-ι NuUa textui iusciiptio praeposita est. 9δ 

tV) ΟΤΙ πύιτα iy.iy.in^TO - - tq' t(>π^'ρnς δι- n•/. οτι l^fiti• (Cot. vfiiy, Uc. om.) ίδωκα• άπίτταναη- 
(Cot. aJil. τώι•) y.ii{h^iinjiiMy • - τϊ/^• παηονβία•; - - 2. /ΰ' /iij - - ποησίί'ΐΊα - - qtvy.Ttog - - omijs- 
y.iii n'i ?n<;'ciV μιο-ύηναιν. 'λ. Ια fit (ΐί^τΐ: fV iiiyj;) i/.iia fiiji fV f/.y.l. (Cot. add. (ηΊαΟραιβΟϊ^ΐία) διτκτόι•, 
^/.ιιστης (Oot. add. nwj ) ίιιΐ'τω ιΐΊ'.λλί'τω - - tiir ωβι (ita reete etiam Uc. contra Cot. fm) iji^nn- 
η χνιιιος (itcm Ui'., C(it. om.j - - 4. - - /.ατ οι/.. nnnetv/triOw fali liuc 7Τ{ι(ι(ιη'•/. srriba traiisiluit 
ad altcruiii) - - 5. - - δοΆοι^ (ita rccte Ue., Cot. δοϋληι) - - ΰποβαλίσΟωσαι: .lani sequitur 
caput XLII. iiulki titulo aut nota interposita. ΊντηηλίίσΟω (Cot. add.iV) τοίζιι - - fV τ/'κλ//. (,Cot. 
add. καί άιαγηόηίσι) y.ai ττιιοαα'χια,: - - y.m τρι αχοπτ ι). ■ - νττ. fivtUi.^ αντώΐ' διδόπΑι•) r/. τ. νπ. αίιτοϊ•,• 
£ί,• «(■. αντωι: 

XLIII.XLIV . 1. 7w• δΐ thu ιιη'ίμκΐι; -- πηίόβντίοηι γ u (ΐ ■ ■ λι-'γα γάρ-• oJror^CtA. add. δι-) μι^ ■- 
ην (Cot. add. 1(1,) δνιο)ΐτι/.ι - - μίτα τιη• Otor - - ο'νχ ιια ^(/) πι'ωηιι' όλω^• γάιι ουκ (ita ctiaiii Uo., 
C iit. y.ui) - - [ti^ πίι tiy ohov ti^ - - τον μίΟνηην. 2. - - το οιιιμα y.v(jlov τον \teov ί^μών Ιι,α. Xq. ■ - 
tiQiiy.t Τι'ΐΊ - - Oi'i τώι- χο<ιΐΊ J. fV οιιί;ι κΐ'.ι y.icTKny.oTroviTCoi• η. ή. y!r. XLV. -- πηοαίίΐται- ■ fq' ficvToi^ 
- - \ΙΛ 1., 1. Τοντο δ^ y.oiiti πιιβι - - τ/, αντίη fiothioij τι'(Ϊ!-ι ■ - ο (i.y.onov γαο 'νμώι, ί]Ί^β)ν ο χί\ιιο^, 
ίμοϊ' - - y.ici ο f/if uDtTiiir ctf. 

IV. 

Apud Faljriciuni Ilarlessiuinquo Biblintliecae Graecao tomo XII. lcL!,itur „Leonis 
Allatii diatriba de Georgiis, hinc iude contracta, cuin notis Fabricii et (ί. (J. Ilarlcs.s." 
Ibi pag. 30. do Georgio monacho uomiue Hamartuli claro baec scrij^ta sunt: „('lirii- 
iiicon ct ipse scripsit ab exordio inundi a<l Jlk-hacleniTlieojiliili tiliuiii (iinpcriu praefuit ab 
a. C. 841. ad 807.), quando ipsc vitaiii agebat, ex variis ct diversis clironographis et iiiter- 
j)i"etibus sacris coiitextum ; liistoria quidem non admodnm opulcntuiu, sed ad finiianda 
fidei capita dissertationilius ct sauetoruiii patrum anctDritatilms liiiigiusciduiu. rieraque 
siint in eo quar' in Cedreno, Theopliauf', Glyea aliisquc ii.sdL'iii ]jeiic vcrbis ac sentcutiis, 
paucissimi.s tainen exceptis dcscripta: cx lior autom ilbjs veluti ο funtc suo, cuin postoriures 
sint, hausisse nemo ambiget. llistoriain ad aliorum soriptoruni loca obscura ct ardua ex- 
plananda apprime neccssariam nos c Gracca iiiigua multis abliinc aniiis vcrtiimis iu Lati- 
iiam. Quae ufinam a]ii|uand(i biiiiu rrijiuljlicae litterariac hirciu vidcat!" (Xota editnrum 
ad haec sic babet: „Ncc dum, quod doleudiun, lucem vidit, nequn Allatio iiequc alio edi- 
tore, licot mauu exarata iu variis bibliothecis ut Caesarca, apud Laiubef. VIII. p. 462.") 

Ilacc (pio jure dirta (-t adnotata sint, appareljit cx aliquut rius cliiOiiici excniplis, 
desuriii)tis cx rijdici• Goisl. οΟΓ). saeculi tere d(.'C'iiiii (ipsc uliroiiici auftm• vixit iidiki sacculo), 
(•ollato passiiii cdd. licg. sive Iinper. ITOIi. aliipiut isacfulis reccntinrc•. ΓΐΜίηυ loeo qiiac 
dabimus, eo gratiura theologis fore spes est quuni iiiaximam partciu cx Clemeutiuis liausta 
ess(! appareat. Confereiida autein sunt ouin iis (ρυιο Cedrcuiis ntpoto a (ieorgio Hamartolo 
iiiutuata habet filitiouis l'arisiiiao pag. (205.) 20(i sq(j. (cdit. IJoiiii. pag. ."iliO sqq.) 96 

Mtra ΰϊ- KJMvdioi if]aai).tva( Λ'ί'ιιωΐ' (ITtlli. add. ό) ν'ιοί αντον ΐτι^ iS'' (17<•(). aildita habet: 
!).• 7τ<ΜΊ,ι_ι('ιτατο~ y.ci λύγιη^• (1>ι• τ;,)' ///^Γί'ί/κ κ«ί τ;,; ιαι^'^τι^ν άηλών tirovynr tyi^fin' ocros avttXi: τονς 
(/7Τηστίι).(ΐι\' Πΐτηον γ.αι ΓΙαΐλοι- ctc. j tif ον 2.ίιιων ο μαγη^• H.tkor fV Ροίμΐι y.ui πυλλΰ nijitia {)iu γοΐιΤίία•: 
y.ia ij tiiTuaia..• τηΰ^- ίπιτύ.ων (1706. ί/.τύ.ώι) y.ai ίιι.ντ'()ΐ- {^ior όιημύζωι: yia τοί• ιΐίγίί'/Μν fhTijov την 
Ρώμι,ι• τότι χατκλαβόιτης χαι ποοί ror μαγον ατίίλϋοιτη^• ti\it y.vra παμ^ΐί.γί&ΐί ϋεδίμίινν tu.vntaiv Η• τφ 
πνλοΊΐΊ' ον 6 — Υ/ίω;' δίσμί^σας ίχώλνΰίΐ• (1706. ty.aXvtr) πάντα•; οίν οΰκ 'tj&u.t }Τ()6; αντον ίίαΐί'ναι. χα'ι 
τηΐ'τα ην πρώτον Οανμι'. τΐ;ι (17θ•ί. aau. Πήοπι το)) μί'λλοντι nijfK• —ι'μοινί'. not'(jytnt)ai. ό δι- TltTijOi 
ίδών τον y.vva οντοι /</;«)■ χμ ατζηγιηωμύην, και μαίΗον οτι πηλλονς avitliv (ττιχαρίιαανταί tleuMtLV προ 
τηί ίπηροπης —ίμωνη.:, χηατήαα; ίλνσιν αντον λίγων Ειαύ.&ι προς σίμωνα y.ai ίίπί αντφ ανθρωπινή 
gcoijj Πήρη.; ο δονλο; Χριστον ίισίλ&ίΐν α ϋίλι-ι. y.ai τιη χννοϊ frihv δρομαιΌν ίΐσίλΟοντο; y.tu οντω 
λαλήσαντο; χ((τίπλιν/ηοαν οΊ μίτα —iucovoi ληοντί^• Τύ• ΐητι Πίτρη,•, χαΊ τύ• ;, τοοαντι, δνναμι.; αντον; 
πηοί ούί ψησιν ιι —ιμίιΐν Τιιντο νμα; μη ίίνιζΰοι' οπίρ χαγω ποιηηω' χαι προπχαλίπιίμίνη; τον xvvu χα] 
ωηαντωϊ πρόσταξα^ ίΐπίϊν ανθρωπινή φω;?] τω Πίτρψ ίΐΰίλϋίΐν. χαι τοντο ποιηοκ; πάλιν ο χνων, 
ιίύηλϋε Πίτηος προ^ Σίμωνα' χαι σνμβαλων μίτ αντον —ίμων ffc Οανματονργία^-, ίνίχηβί ΓΙι-τρο; ianeig 
ποιών, χαι πολλοί πιστίνηαντίΐ (^Λ'.πτίαϋηηαν. χαι ην ίν τ\ι'Ρώμ\^ ταραχή πολλή (170(3. μίγάλη) χαι βνγ- 
•/νηι•; tvixtv ΤΙίτρον χαι Σίμωνοί, ότι χατίναντι ά)1ήλων ΐποΐονν (1706. add. τα) ϋανματα. άπίρ μαχ^ών 
Αγρίππαί ο έπαρχο; ιινη-κγε τιο βααιλΰ Λ'ίρωνι λίγων Jvo τινί; ίίσιν ανδρε; ιν τη πολίΐ ϋανματα ποι- 
owWh• απίναντι ιϋληλων' ο μεν λέγει εαντον είναι τι>ν Χριβτόν' ο δε άλλον είναι τον χαι (17θ6. οηι.) 
επτανρωμε'νον Ίησυνν, οι• (1706. 0111.) χα) μαΑητην εαντον είναι διισχνρίζεται. οίν χελενβας ό Νέρων 
άχΑηναι χατενωπιον αντον λέγει προ; Σίμωνα Σν εί Όν λεγονσι Χριστον; ο δε ((ηαίν Εγώ ειμί. ομοίω; δε 
χαι τον Πε'τρον επεοοιτήαα; εί άληϊΗος οντό; εατιν ό Χριστό;, Ονχ εστίν ο'ντο;, εηη Πέτρο;, μι^ γένοιτο' 
εγο) γαρ εχεινον μαθητή; ειμί τον στανρω&εντο; χαι ανασταντο; χαι εί; ονρανον αναληί({Ιε'ντο;. ο δε 
Νέρων ω; τερατολογον; αμφοτε'ρον; ενθν; «7i/«fo^• εχ προσιόπον αντον ΰαττον εξηλααεν. οι δε διάγοντε; 
ίν Ρώμι^ ετιοίονν έτι ϋανματα χατεναντι αλλήλων, χαι ο μεν Σίμιον προπταία; χαι ά/βίντο; μεγάλον 
τικνρον είπεν hr/ov εί; 7ο ωτίον αντον, (17ΐ•'ι. μια ονν τών ijuijiov προσταίξοντο; τον Σίμχονο; αχΟηναι 
αί'τιο τανρον παμμεγίίΐη, ίλάλησεν ει; το οίν α.ντον) χαι πΐ'.ραχρημα (1706. παρενΟν;) τίΟνηχεν ο τανρο;. 
ο δε Πίτρο; ενζάμενο; χαι ανάστησα; αντόν, πάντε; μάλλον ίϋαίψαζον λίγυντε; Το ζωογονησαι νπέρ τον 
&ανατώσαι μείζον εστί (170(5. add. το) ^αϊγία. χαι μίντοι χα) άλλα σημεία πολλά εποίησαν, χαι 
J.ojOCC δογματικοί•; ελαλησαν απέναντι αλλήλων, ον jiovov εν Ρ(ομη άλλα χαι εν Σνρία προτερον, ατινα 
Κλήμη; ο Ρωμαίο; χαι πάνσο((ό; τε χαι μα&ητη; ΙΙίτρον (1706. χαι πανσ. μαΙ}. /ίίτροιί) χαι σννίχ- 
δήμο; ίπεξεργαστιχώτερον (1706, ίπεργαστιχ.) διηγησάμενο; (1701). διηγονμενο;) ο'ντω; εcpη, 

ΤοΙ• γίiρ Ιϊίτρον^) ποτέ διδάσχοντο; ίπι λαον περί τον μόνον Οεον. ο Σίμιον (1706. Τον μαχαρίον 
Ι Ιε. τον αποστολον διδάσχοντο; τον λαον σερεσΟαι χαι προσχννείν το)• επι πάντοίν μόνον αλη&ινον ■Ο'εον, 
ο —(/(.) εξοί τον όχλον ρ'οί] μεγάλη χρησάμενο; πρίι; τίιν ΙΙίτρον είπεν (17θ6. ί:ω τ. όχλ. έστω; ίβόησε Τι) 
Τι \1•ενδομενο; απατάν Οίλει; τον παρεστώτά σοι ίδιώτην ό'χλον, πείθων αντόν ϋεον; μήτε νομίζειν μίμε 
είναι, χαιπερ το»• παρ Ε^ΐραίοι*; βίβλ.ων λεγονσών πολλον; xhov; είναι; πλην ονν περί ου έφης &eov, δείία; 

Ί Cf. aclhaer ll.miil. III. ;!S. 97 

f)'(o μΐι avTDi' tinu τον αΐ'Μτκτηι• y.m παηοίνηψοί' Otor, /.aOo αττιιογίΜβτικ ίΰτι y.c.i «τίλ;/^• y.iu tyiin^i; 
y.iti οί'Χ άγαΟιι.^• y.c.i πολλοίς vTToy.tijitro^ jTnOtai y.ara τ>ιΐ• νμΐΤί(ΐαν y(>ii(f'iji•, ίτίρη^• τταντοις ntoiXtintTui 
nQOYfoniTiy.o•:, τίλίκι^-, «iijAf/^c, uyiiViu•, yi/.i παιτυ^ ηαΟοικ απίιλλί'.γιι^ιιις. Ίιν St βν Cfljs ϋΐιμιοΐ'ργιιι• y.ai 
ΐ'πί'ηΟκ)ΐ; ro/V ίΐι'.ιτίηι^ niriy.: ίμΐΊ(κ• ΐ'ΤΤκ,οχίΊ. 

^ΙυτΙχα γονν ο χαΟ υμοίωσιν 'j - - Οιινύπ'ΐ χαταδιχάζίτω - - ίπί( μΐ/ ηίοταχην p7.t';ri( ίπι τι, τώι• 
2^οδομΜΐ• κ«τ«στροφ//, λί-γα Λι<τ«|λ<ί,' οψημια ίΐ κιίτα - - y.ui το nmtif πί(ΐι τον ^-ίδύμ - - μί,πω•; - - /μι 
ιγαγωι• ζι^σίται ei^• τ. uuoiu, αγηιηνντοϊ y..(\\>.iari σνμ,ΐιιλοι: ωαπί(> y.ai τό Ι',ΐίΙ)νμι[θΊ, -- y.ai ThOnmiuith, 

- - y.ai το rtP.Os" τι,ι; νπομ. μι/ 7Τ(ΐθ(ΐδοτο^•. 

Ο ϋί ritTno^• fqnj ίΤ()()ί; αυτόν (ΙΤ'Κ). jrij. τον —ίμωι•α) Ει τιτβίκ• - - ττώ^• ίΊτίλλόμίηκ• ιΊ Hfo^• 
ίδΐίκιψίΐ' αντίο λή'ωΐ' ].-/πο St rfjc") - ■ y.ai ο TltTQO^ Πώ^ - ■ αίχοι• άΐΗ'ΐγότας - - Λζ/λο)• tiTihlhi' tif\r 
(17(-)(j. ύν/λο)'' (VVcrtii) - - y.ia (17()G. ijni.) ojfjiui'»' ίατι roi xiiTc.roiioO la (170(j. -roijaui) - - y.ia HSor/.i- 
(17(.»l.). add. y.i/j) ri;i urSi/i (tiT/yC μιτ ανη^^ (17<J(j. om. μίτ c.vr.). >ί ovr - - yiMnir tJyiir y.iu.ov Tt y.ai 
κακοί, όψΐ!• de (170G. xn} ότι ί'ιψιν) ί'/.ΐ'.ητον (17Π6. -ατα) - - γιώοιι• ιΙδιύιΐ'Οιιηοι• παρί'σχίΐ• - - τνφλον 
δίκιμ• (17(.)ΰ. 8!•λ. τνφλ.) - - y.ui ro ( 17()(>. τΌι) ,τύιν γιώοιμοι - - οντοι^• ονν y.ui ο \•Ιδάμ - - Af;.\wii'>/|(T«j- 
(17ΙΧ'). Λ;^;-.)' τίι γάη .Jii,ioi-/iK αίτώΐ' οΊ όι/ιΊκλ/ιοί - - ί-/γΗ•<ιμ.Ηφ• fl7<tG. ΐγγηομ.) - - πιΐ(_ιίυθί^• γ<''-(,> ■ - 
nXijTTiTia. 

Και ο Σίμων ψι^σίν Εϊ πρήγιωηιι• tqn••') - - y.u] Ό Πι-'τρο^ (llOij. ;i(id. thsr) - - ι^ί,όί ττρικ• το>' 
(17<•0. cji,e] τω) 1/ρ'ρ. Γιιωαχων γίϊωη/.ΐ: - - δονλώαονσιν αντιη (ita. rtiaiii 170(1.) tn^ y' (170fj. τ)'") 

- - άποΰτραφήαοΐ'ται ώδε. ^) ονπω γαρ άναηιηλίιρωνται αΙ ήμαρτίαι τώι• \-1μ.ορραιων ΐω^ τον ινι•. οντω δ/} 
y.iu ^rooi' Μοινσί'α φησίν Ιδον αν κοιμάσαι μετά τώι• πατέρων σσν , καί ανάστα^• ο λαο•; οίιτο^ ίχηορνΐϋαει 
οπίαω ihiov αλλότριων τΤ,ς yij^ ίί<; φ• (ΐηπορίήται ϊχίί, y.ia ί]Ύ.αταλίίχΙ•οναί με y.ia διασκεδάοονσιν τίμ• δια- 
t)^iy/.i,v μον ι,ν δηί>ί;ιΐιν αντοΐ^. και οργιηί^/^ηκμαι Ονμω και καταλ.ει'ψω αντον^• καΐ άττοστρε'ψο) το πρόσωπον 
μην απ αυτών, και έσται κατα^ίρωμα, και ενρι]σονσιν αυτόν κακά πολλά, οιδα γαρ τφ• πονηρίαν αυτών, 
οσα ποιονσιν ώδε σΐιμερον προ του είσαγαγείν με αντονς εις τψ γψ τίμ• άγαΟι,ν Ί]ν όίμοσα τοις πατράσιν 
αυτών δούναι, γψ' ρέουσαν γάλα και με'λι. και ψιγόντες και έμπλησίΗ'ντίς εγκαταλείφονσί με. Τι δε; 
ουχί και Μωνσϊ;ς (17U0. Μωσ) - - ει,• τα έ'Ανί/ πάντα διασποράν - - ό δε Μωνσϊι,• κιιι η! (ΠΟίί. om.) 
άλλοι - - προίβίΐσαν (17UG. προεγίνωσκον) ' πώς - ■ τα ίσόμενα (1700. τα με'λλοντα) - - καΐ μεν (1706. 
μέντοι) γε και τό Έπείραζε τ. !/^ρ(ΐ. και το Όσ^ρράνΟη (*'* et 170G. ώσιγρ) κια όσα τοιαύτα, σνγκατα- 
βαηκοις (170(λ σωματικώς) δια - - Μΐ/ (γάγομαι - - πίομαι; oihv ό ε'ξ αντον (170(>. f| αί'Τ. ό) προ τών 

- - ο ;γ«τ//() νμών ό ονρ. ότι χρ. τοντ. πάντων (1706. άπάντ) πριν αυτόν αιτί,σησ&ε (1706. -σασϋαι). καΐ 
τοις (1706. add. μη) νομίζουσιν ότι μι; (1706. om.) πάντα - - αποδώσει (1706. add. 1^«') εν - - διηγό- 
ρευεν (Ι7(.)6. -ρευσεν) ό ϋεός'Έλεος (17015. -ον) χ^ελει (1706. ηε'λων) και ον Ουσίας (17θ6. -ι'αν ut 

') Incipit h. 1. Homil. ΠΙ, 39 Conveuit autem '') Cf. ad haec Ilora. III, 42. 

haec fcxtus pars tantopere cum Cedreni libro ut «) Sequentia usqiie dum est Ttdi; iu Cedreno 

ea tautum exscribere praestet qiiae aliquo modo non legunfur; desuiit etiam in cod. Imp. 1706. 

differant vgI ad corrigendum Homiliarum textum Prima: ονττω-τον rvv cum Homil. 1. 1. conveniuut. 

valere videautur. Cetera cf. cuni Dcutor. 31 , IG — 21. 

2) Cf. adhaec llmnil. III, 12. 98 

vidctur) - - οίκτίημοΓί.,• o),• ο πατι,η νμών (noc 1706. add. ό) ονράιιης. Λ« Si τοΐν (CTTCt. (ΙΤΠβ. add. 
χαι νπολημβάΐ'οΐ'τας) ίτολλοιν - • '»'« yiicoayMai (1706. -σκονσι) σι - - προί; τον ιπίρωτ/Ίσαιτα (1706. 
ΐρωτ.) Ποία ιητΊ ττρο (corrige η-ρώ//; ?) ττάιτων (1706. iW. πρώτη, omisso πάιτων) πτο).!,, απν/.ρια\ 
(1706. ff/),) Πρώτι\ πάντων (ντολί, ί'ητιν '.-ίλονί 'ίαοαί'κ, -/.ίριος - -. 

Ό δι —('/«. ονν. ότι Πίτρο,• αντον (1706. ΐαντον) σννάγιι (170(λ add. εν) ταϊς γραφαίς tic - - οντω^• 
IV ί'ξι,α/.ΐιμίιο,• fV TuL•• μαγειαι^ y.ai μίΑοδείαι^• τον σατίαά, ώί (1706. fv ταϊ,• διαβολι-ΑαΤι^ (νίργίίια^• και μαγ. 
χ. μίΟ. (oc) -- σχίδον ίπι r«(V -- Ίπτατο ν.αι ί/. -- δραχ(ον ίγίητο χαι εΐΐ ί'τίρα ζοία μίτεμορφηντο' διπρόσ- 
ωπο^ ίγίνετο χαι fiV (1706. om. ί'τίρα ζώα nsque χ. ίι~;) χη. ;«ripViiJ,iro' -&vn(cs - ■ -ίμ'οιγα χα) σιδηρά 
(ηθ6. ύΐδήροη) δεσμά - - είδεών (1706. ('δίώ)) παριστών (ΠΟίι. παριστά) -- φερόμενα {1706. φε'ρεα&αι) 
πρ. [π. ε'ποίει βλεπεσΟαι (1706. om.) - - τών τεΟνηχιΊτων - - πηΐ'/.ηνς δε γόητα - - πειρωμε'νονς διαΏ.άξας 

- - 6iacfuijoi,• χα} δι•σιύτοις - - πλείστα (1706. add. ε'ιργάσατο) χαΟνπονργ. αντώ (1706. αντώι-) τών 
δαιμ. ειργάΖετη (17(•6. οπι.)' χάιτενΟεν ον μόνον έαντον fiV ετε'ρα^• μορί[ά^ άν&ρώπων τε χα) αλόγων, ώς 
iqijv, ιιετεσ/ημάτιζεν, άΏ.ά χαι ον,• η{}ε'/.εν όντως εποίει. χαι γονν - - περιΟει,• τφ μα&ι,τη Πε'τρον Φανστω 
(1706. Φαίστ. τω μα&. Πε'.) - - προς Πε'τρον ενώπιον ημών ε/ων την μορ^{ην ^Σί^κονος, χα) (1706. ρΐΌ 
ενώπιον usque κ«/ L•abc■t εδιοίχετο) νπο πάντοη• ΰπησειόμενο,- χαι μισονμενΟί; (17θ6. 0111. άποσ. χ. μισ.) 
δια τ. αν. εΐδε'αν τον—Ί'μωνος (1706. ((V«)• ην περηχειτο) εμβλε^ας (1706. add. ί#) ό Πε. - - ϊδών (17(_)6. 
add. τοϊ'τον) λ.νπονμενον χαι δάχρνσι σννιχύμενον έ^η - - παραλλαγή (1706. νπαλλαγη') - - γε'γονε δια 
χαχομη/ανίας χαι σιαανιχης έπινοίας τον γόι,τος (1706. 0111. δια usquc γόι,τος)' νπο γαρ Καίσαρος 
ζητονμενος - - ίνα (1706. add. τοϊ•) σνσχ. χ. αναιη. σον (1706. oiii.) λνπην - - λαοπλάνον (1706. add. 
χα) εχϋρον της αλι^Οείας) .Σίμωνος - - ιδίαν σον (17<-)6. om.) παρεξει (17θ6. add. σο;) τύχιον' 'όπερ δη 
χα) (1706. add. ανν τφ λ.όγω) γε'γονεν (1706. add. πάντων ημών {^εωρονντων). χα) ταντα με'ντοι - - 
γεγράψ/.ετ, ώς ει^ην, Κλήμης εν Σνρία (1706. Om. i. Σνρ^ λεχ&ηναι χα) διαπραγβηναι (1706. add. f j• Σνρί). 

Εν δε τη Ρώμη μετά το - - ως ειρηται - - Σν εqης - - και ιδών αυτόν Πέτρος - - απε'&ανεν. τον δε 
μιαροϋ αυτόν σώματος τεΰεντος ενϋα χα) πέπτωχεν, εχλη&η ό τόπος εχτοτε Σιμώνιον (1706. ό δι τόπος 
εχτοτε ό δεξάμενος αντον τό βεβηλον χα) παμμίαρον σώμα εχληϋη Σιμώνιον). περ) ον χα) εν ταΐς άποστο- 
'Μκαϊς διατάξεσιν^) ό αντός (17(1(5. ό μέγας απόστολος) Πέτρος - - εβχνλενσε - - εμπειρίας χα) ενεργείας 

- - διαστρέ^ειν τον λ.όγον (1706. λ.αον) τ. &ε. σνμπαρ. (1706. add. μοι) - - Ζακχαίον τον ποτέ τελώνον 
χ. Βαρν. (1706. add. καί Νιχΐ,τα) χα) Άχίίί.α αδελφών Κλ7;(ΐεντος τ. 'Ρωμ. (1706. add. επιακόπον τε χα) 
πολίτου) -- διαλεχ&ε)ς αντφ εις τον περ) τον εναγγελίον λόγον χα) τώί- προφ. κα< -- ήττησας(1706.7ΐττησα) 
αντ. δνν. τον χνρίον (1706. add. ίιμών Ίησ. Χρ.) χα) εις άφ. χαταβιάών φνγ. χατε'στησα, εις την Ίταλίαν 
• - πολλονς άνατρε'τζων - - τά τε εϋνη εχστάνων (1706. εξιστάνων) - - ενεργεία {ΠΟΰ.-γείαις)' ώς (1706. 
ΟΐΏ.) καί ποτέ -- πάντων δι &ανμαζόντων - - νπο δαιμόνων (1706. -νιων) εις τους (1706. om.) ονρανοι•ς 

- - επιχορηγησειν (1706. -γεϊν)' τών δε δήμων ίπενφ. αντον (1706. om.) - - Ίχε'τενον (1706. -τεναα) - - 
χατηρράίαι (17θ6. χαταράί.) τον λνμαιώνα (1706. λνμεωνα) χαι την ίσχνν τών δαιμόνων περικόψαι. χαι 
(1706. om.) άτενίσας (1706. add. ονν) τώ Σίμ. είπον Ει - ■ μετά ηχον - - χα) (1706. om.) τον ό/λοί' 
■ - όν (1706. add. ό Πέτρος) - - άπε'σβη (1706. άπεσβέσ&η) ■ - ήμε'ραν ικείνην τον • - οι Ρωμαίοι. 

') Cf. Constit. Apost. VI, 7, 8, 9. 99 

C^uae iain si'Cjuniitui• iii t'hronico (Teorgiillainartoli, ea apud Ceilroiuim non lcg'uutui•. 
— /((SfjiCToi- γαρ i^r ly i/i '/.((ΐ πηοσίνχη y.ai ΐΊ^πτίία roiV πιστοί^. tOo^ yuo ι^ν ri> jTQi)inf/tai>ai τιμ• ί•/.•/.λι^(ϊΐι'.ι• 
vTtiii τώι• biS(cny.a).coi• άγων^ημίνων ij &λιβομι-ΊωΓ, ώς ϊν T«(V ττραξίπι τώι- αττοητολοιι• γή'οηττται οτι 
Tinodtvyjj qv ey.Tnli^ γανμΑ'ΐ/ (170ΰ. γανιι.) νπο r/;s- ν/^ΐι^αίας ί'πίρ τον ΓΙ,^'τρην. (•χ• ovr fV (170(i. oiu.) 
iy.tinj r/; »;/«'[)« την riKiSrjUTnv γίΓομύι,^• τϊ^^• Aiiwroi Ji/.i^^• y.a) r/ys τττωόΚ'Κ• Tdr ι'.ιτιχιιίβτον {codex 
(V)isl. άΐΎίχρίιβιην) —Ί'μιοηκ, iniq'i/.i-ciioK• (ita 170(j; Oiiisl. -QiiiS) (7«ρ'ρ'(«τί το μΐΊ,μιΊσΐ'ίοι• ίκτίλονιτι-•; 
' Ι'ωμιαοι viifjTH-ovni χΐ'.ι nvinitu' (fmfiijK^• ττοιιιιόι, μι-'χρι rvr Tijf τζαραδησιι• iy.iirjjr (jfc/.Hrroer.s'• y-ni γ<(ρ 
και άλλαι, r/)'tv ί^χλι^αίαι διάψ^ρα παραφνλάττονσΐΓ tOjj, y.a&ai^ υ'ι τά, ϊχχλιιΰιαατΜας Ιατορία.^ \^•ρα\ρά- 
μΐ:ΐ•<)ΐ?\ αΐ'ίγράιΐ'αιτο. πάρα —•ΛνΙ^αι<• μ(ν γήρ, (fiijair, α! ττόλίΐί πάααι ιπίσκοπον ί'χονιϋΐ' ί'να y.iu μήνον. 
πάρα ί)ί- Κνπρ/ηι^ yua '.-Ιραψιι• και ϊι• ταϊ~: κήμακ• Hiiir ίπίβκοττιιι. (uantn ονν y.ia παρά r("V fV <1>ρνγια 
Λ'αΐ'ατιαί'οΐ.,• y.ai ΜοιταΐΊΠΤιά,• y.ut πάρα μιΐ' rij ίκκλι^αία Ροιμι^•: απτά μιινον Siay.ufui γίνονται' πάρα ot 
παηι τοι^ αλληΐ',' a(\(tcfoijo^• ο τούτων αριθμό^• ιστι. y.at fV Ρώμΐ] πάλιν άπαξ μίν (170G. om.) τοΐ• 
Ηΐαντον λίγίται το ι'ύ1ι}.ονία., ίν τϊ] προηΐ] τον ττά.βχα ι,μ:'ρα, και nvfitu• fV ry.y./.i,()iiu• Siiiany.ii ποτί, ovb' 
ΐ'/ντο•: η ϊπίηχοπο^. ι ν fif ^•D.tiavfioni'. liit^ariy.ti μίν ο imay.iino^: tn iy.yli^uia..: , των Se ίναγγύ.ύον άναγι- 
ιιοηκομί'νων ovy. avinraria τον i''(jori)i'. κα.ι τι^ν τιπηαρι'.κοητι^ν τών νι^οηιων οί μΐν fp'(ini/H[)«s• :' νι^ατίν- 
ονσιν, οκ• οι (17ΠΙί. οιη.) ιί• τιο ΓιλνρΓ,'.οι y.a.i -Ιΐ{Ίν\ι y.cX ^^ίγί'πτφ και πάσιι τι/ δνσίΐ κια ΙΙαλαιατίνΐ]' εν 
(Vf (17••Ι.>. add. τΓ;) Κοηηταντινονπό/.ίΐ και ττι-'ριξ άγρι Ί'οιη'χΐι^ η^δημάδας ζ' νηητίνονηιν' άλλοι Λ> tosvV 
μόνα.^: Ίιμίρα^ ίν ταις ί'ξ // ίπτά αποράδι^ν νι^σηνοναιν, (Τίροι iJf T(itiV ή:Ιδομάδα^• fcjpj-i/]s• ττρίι την πάηχη 
σννάπτηνσιν' (170ϋ. addit «λλοί δι δνο, ώ^• οι τά Μηντανον cfonvnvvTi•;) tv τιηι δ? πόλίβι τ^ς y /ίγνπτον 
^root,• ίηπΐραν i]niGTtf/.OTS^• τών μνατι^ριων μίταλαμβάνοναι. και ταντα μη' Ό Σωκράτι^ς ') ιατόρι^αίν toc 
ti/.h^ τήτΐ ([νλαττόμΐνα πάντα' ννν δα πλίτίατι^ και κατά. μίρο^ ίίαλλαγί γι-'γοι;ν fV (17(lli. οιη.) 70(V ίίρι^- 
μί'ΐΊΐι^ (llOCt. 0111.) tlU-niv. 

Ista excipiuiit ea quae apud Cedremim statim post ίπίβν,μον άγονα/ Ρωμαϊηι ι>ο»'ύα sunt, 
ad liistoriain de Simone mago et Potro pertiuentia. Ό μήτηι Νι-'ρων άκηνσας ότι ntqovivTai 
—ιμοιν νπο ΠίΤρην και αγανακτι^ηα^• ίκι-λινσίν αντον ατα.νρω&^^να.ι. ο δ( Πί'τρικ; παρακάλια.,• τον ίπαρχον 
ινα μΐί ορ!}ιο^ στανρί'ΐΙΙΐι ω^• ο κνριη^; κατά κίΐ/ίίλ/),,' ΐητανρίόί^ι;, καΟιο^' ι/ξίωαιν ίκ πολλής μΐτριοφροσίψης. 
μι^τά δι ye τΐ,ν Πατρόν τίλεντι;ν tv τω δίντίριο ίηι (1706. οιη. ίντ.δ.ί.) καϋώ^ ψ^αιν Ενσέβιος, Πανλο^ 
ο απόστολος κατά μεν τίγν πρωτίιν απηλογίαν Άϋών άπο τϊ^^Ίονδαίας δεομιης κα) άπολογηπάμενο^: Νέρωνι 
επι Γί;)' διακονίαν τον κι^ρύγματης (πτάλιι (170(3. ά.πεητάλι•). κά.ντενί}εν ώς ευικεν τ«„• τών άηοβτύλων 
πράξεις επ' εκείνον τον χρόνην Αονκάς περιέγραψε, μέχρις οτε (17UG. ότον) Γ,νΐΊγν τω Πανλω' καϋ-' ον δε 
καιρόν εμαρτνρησεν, ην πνμπαηψ' αντω, του αποστόλου σαφώς και τοντο (17(.)(!. κ. τ. σαφ.) λέγοντος οτι 
ηνδείς μοι εν τ\ι πρωτιι μον απολογία σνμπαρεγε'νετη, άλλα πάντες με εγκατέλειττον (17()Ι>. -λιπον)' ι/;) 
αί'τοίς λογισθεί/,. Ί}ν (corrigpndiun vidctur ut apud Cedrenum cdituin cst t//j•, aut alio uiodo 
|iiL-us sanandus cst) Λ} προς ΤιμοΟιον δεντε'ραν επιστολψ δεσμοΐς κατεχόμενης εγρηψεν, όμον σι,μαίνων 
τί/ν τι προτεραν αντοι γενομενίιν απολογίαν προς Νέρωνα, όν και λέοντα δια το άπάνϋρωπον και -Οι^ρκοδες 

') Nonnullii (|ιιμι• liiic s|ioc'fiiiit viiU• apiid Soorat.liist. occl.\',\XII. Srd iion ex uno cprto 8ocr;itis 
loco haec omnia ossci-ijitu suiit. 100 

τον τιιόηον y.a /.ώ•: οιιημασί' v.ai rt^r nciia TToi^c..• ηλίΐωαιν ίπΐ'.γα Cf ('(ny.oirEoijva fl r^y r/. στόια'.το^• /.f-O)'Toc. 
άλλα y.ai rjvneTid' ii( y.vnio^- απη παντός i-Qynv nnvi^QOv y.c.i σωσα i(V ^ψ' βκσιλα'ίο• ανταΐ• τι^ι• ιπηνηάηον, 
νηεμ^αίιωι το ιταοαντίκα μιωτνοιοι•, υ y.ai αα(μστ!:οον fV r;; iwiij ποοσαγορινα ;V)«i;i] λί'-ων'Εγώ yun 
ΐβΐι entrl>oiu'.i , y.it.i ο y.aioo^ Τί,^• ίΐιι^ς ((ΐίίλνσίω^.• s-qfnTi/y.iv. απηλογι^παιανος τοίινν τ>]ι• ποώτι^ν άπολογίια• 
y.a) ανΟις (πι τΙ,!• τον y.rjQvyfiuTO^ fiiuy.ortar ατειλάμίτο•;, thu πάλιν το divzeQOv επιβάί tfj Ρ^'ψ'ι A/fT«/nc. 
y.iii ωπαντο].: Λ'ύκ'ΐνι παίιαδοΟίΐς την {^ια ξίφους τον μαιιτνοΐον (iTHfuvor άνεδήσκτο μΐινΥΐοννίιη κΙ>'. yiitt' 
ψ ί^μι-ραν y.c.i ΙΙί'τοιις iuTiuncofli^. y.aOtmto y.ui Muoy.ii^ y.i'.i ^Ιονκΰς η'ι εναγγελισται y.ui /άχοιβος ό «Αί-λ- 
rpo&eog. ο ονν .Ιονκάς επι ελαΐας y.amocfOQOv ητανρωϋει'ς, μη ενηιηκ.ομίνον ξνλον ξι/ρον προς τη γίνίπ&κι 
ατανρον εν τφ τόπι;), λαβών τις το σώμα y.ui μετκξν πολλών μνι^μείοιν Οάψας uSip.ov εποίι^σε τον τάψον. 
T01V δε μα&ι^τών avaiijnvvTiov μετέπειτα y.ai μι^ ενριπκόντων αντον τον Tiicfov Λ« το πλϊ^Ους τώιν μνι,- 
μάτοη; y.a] προπενίαμένων αντώη• (QoiU. προαεν'ϊάμενοι) rij vvy.Ti flTOCi. acltl. ίκείνΐ]) κονλονηια Γ170(Ϊ. 
κονλλοΐ'ρ.) βρε'ξας (1706. εβρεξεν) ό -ί^εος Ιατρικά επάνιο την τι'<ι(ον, σί•μ.βολα τ;;.' επιστήμης κντοϊ'. δΐιλην 
εττηίι,σε την τιΌ/ην (17•1β. pro ό';~7.ο;' etc. και ί'κ τηντην την σι,μείην γε'γονε γνώριμης ό τιίιγης.) ην τη 
λ^εΐψανον Κωνστάντιης νιος Κοινσταντίνον ανακημίσας εν Κιονσταντινηνπόλει κατέί^ι^κεν εν τώ ναώ τών 
άποστόλ.ων, ον περ ώκοδόμι,σεν η πατΊ^ρ «ίΤοΓ' μέγας Κωνπταντίνης (Ikic accentu). Incithint liacc 
extrema in cd. Cedreni Paris. pag. 212; in editionis Bouuensis pag. 373. Quae vero in 
codice de lacobo iusto sequuntur, ea Cedrenus pauUo ante (cf. ed. Paris. pag. 205. C; 
ed. Bonn. pag. .'»•)'>.) in rom .suam convertit, scriptnra sacpe imitata. omtiilnisfjuo oniissis 
qiiae ex lobi librd aliisqiie afferuntiir. Scripta vcro simt in chrouico L•^ιnc in inodum: 

δε γε (1706. μέγας) Ιάκωβος άγνος νπάρχων εκ κοιλίας ^//τρο;,• αντον, οίνον μεν κια σίκερα ηνκ 
επιεν ονδε έμι\ψχον έΓ(αγεν, ονδε βαλανείιη έχηήσατο' τ« δε γόνατα αντον άπεσκλιγκότα δίκιων καμίλην 
γεγηνασιν εκ την κει καμπτειν επι γηνν και τφ -ί^εΐ;) προπκννεΐν. οί^ίΐ' δια τι^ν υπερβολι^ν τΐ/ς δικαιοΜΊΊις 
αΐ'τηϊ' και ■ΟανμαύτΙς πολιτείας έκαλεϊτη δίκαιος κα} ήβλίας (ita Coisl., όβλ. 17(.)6.), ο έστι πεηιοχί: τον 
λαην y.ai δικαιοπίνι;. ός (ab bac inde voce cod. 1706. omnia omittit iisque verba επεΊ ονν αίδέσμιος 
y.ai σεβάσιιιος) γε μεγάλοιν και {ίείωτ οράσεων ά'ξιοί'μενος εώρακέν ποτέ πρηψανώς τον διάβολην την κατ 
αντην γενι^πημένι^ν μανίαν και μιαιφηνίαν τώιν Ίονδαίων ά.πειληνντα (cod. -λών) εν έ'ϊαισίφ κια νιηβεροτάτιη 
σχηματι, περί ον φηαιν προς τον Ιωβ^) ο {Ιεός ,,^Ιδον δη ή ίσχνς αντον έπ' οσφιϊ' ή δ( δνναμις αντον επ 
(ΐμφαλον γαστρίις. έστι,αεν ονραν ως κυπάρισσοι•, τα δε νενρα σνμπέπλεκταΓ αϊ πλ,ενρα) αΰτοϊ• χάλκειαι, /] 
δε ήα/ις αντοϊ• σιδι^ρη/ντης. τοντο εστίν αρχι/ πλάσματος κνρίην, πεποη^μένον έγκαταπαίΖεσΟιιι υπό τιον 
ί'.γγελιον αυτοί•, πεποιϋεν δε οτι πρησκρονσει Ιοηδανι-ς εις το στόμα αντον, εν δε τφ οφΑαλμφ αίιτον δε'ίεται 
(άτότ. πάν δε πλωτόν σννελϋόν ον μη ένε'γκωσι βνρσαν μίαν ονράς αντον, καΐ ψ (sic codcx) πλ.οίοις 
αλιέων κεcfaλ7J^ αντοΐκ τις ηποκαλνψει πρόσωπο;• ενδνσειης αυτόν; εις δε πτνξνν θώρακος αντον τις ιΐν 
εισελϋοι; πνλας δε πρόσωπον αντον τις ανοίξει; κΐ'κλο) ηδόντιον α.ντον φόβος, τα δε έγκατα αντον ασπίδες 
■/(ii.y.aV εν πταρμιη αντην έπιφαΰσκεται (doscripsi έπιφάσκ) φέγγος' οι δε οφθαλμό] αντον είδος 
εωσφορην, εκ στόματος αντον εκπορεΰοιται λαμπιίδες καώμενια , και διαριπτοννται έσχάοαι πνρός. 
ικ μνκτηρων αντον εκπορεύεται καπνός καμίνον καιομένης, και πνρ'ι άνί^ράκων ή '>1>ΐ'χη (('i)d. -χΊ) 

^) Cf. lob. cap. XL et XLI. Textus chronici jjlurn liabet digna notatione critica. 101 

αντην' ') f /λοί if fx ητηηί'.τη^ αντην fito/tTia. ίν δ,' τιο τοαχι'^λοι ανλί^ίτια Sryufii,•' f/(7ro()r7iif)' αϊ'τιιν 
τηίχίΐ άπώλίΐΗ. taTijy.t (ff coamn ((-/.μων ι'.ιί])μτ(ι.,•. ΰ\>• ηΐΊΊ'.ιτί,αίοηΐΓ (iiV(r) Iny/ia, ovHh- itv μί/ ττηυΐοωοιι' 
>j'i'ijii-i fifi' γΰη oiSiiQor αχνηοι•, χαλκοί' Se ωσ^ηη ξιίην σαΙ>(ΐοι: y.ui ον μιι Ύοωαιι αντυν τόίοι• χάλ/.ίΐηι' 
ι'^γιμαι μη• π(τΐ)ηβυλην χορτυι: to^• ■/.ίύ.αμη St ληγιβ&ίίησατ σφνηαί' -/.(ΐτηγίλα μίν (Πίσμον πν(ΐφήοον. ί• fif 
ύτηο>μι•ΐί αντον o^t/.iay.oi oitiV. i^jv^rwi μ^ι■ τι,ι• Shu.anec.f taantit ί'ίύλατττοαι; τον (V τύατο.υοι• r/^c άβνηπίΗ' 
ΜΠπίο ('.Ιχμά/ΜΤηι: ory. fWr/r ίττι //,ν ;'/,,• αμακιι• tUTCh (ή γαρ ί^ιινλιιι rnr Hmr ιη-/:λΐ)ΐ TTd/J.iiyu- άιαμι/ζαιταί 
νηο rij•: {h(U~: γοα.ιρ^^• δια το ic/.i>vtii• c.vtov^ P.njOiv nuou ihov y.ui κηηη'ΐ-λλίΐι• Tou ληιποΐ<• ιαΟροίττοι^. 
<f>iT ;'!<!,' />rr(\i«s' '^Ίπίβτίΐλίν ο Ihii^• πηο•,• ΐ'.ντοι\• τον•: δοί'λην^• ΐ'.ντον το'ι\• nimfiji'.^' ι'.Ι'Το) At Γίΐτμί'κτι]- 
ίΚ,'οΓ τοι\• η•/γίλοΐ',• αντον. οισαντο)•; y.ai π;ρι τον ποοδοομιιν λ:'γίΐ y.vnio^• Ο'ντό^ ιατιν tthji ον γ^γοαπται 
ΊδοΊ' ίγοι απυατΛλο) τον ayyt/.ov μον προ προαωπον αον. y.ij.i ον μόνον i'.yyi).oi λέγονται οι δίκαιοι, άλλα 
y.a] ϋι-οί, κατά τον λίγοντα 'Eyio ίίπα Θίοί ΐοτ( και νιοι νψίστην ηάντί^. ϊτηι ονν'') αίδί'η;(ΐυ^ κια 
αιράημκκ• και ανιοδρα ntQi^ioijo.; νπϊ^ρχίν ο ισαγγίλο.; Ιάκωβος, H»iT//s' γίνομίνι,•; ro? ττάπχα και πολλών 
μ.νριάδιον ηννύ.Οόιτων ;V τι<> ναιο των Ίονδαύον, και τοντον avivi-yyavTt,• οΊ ί^ρίΰ• (in iiiargine yρaμμ('.- 
raV) !Λ' ^o πτiρvyιov τοΓ ίιρον διαπκίδά(τι'.ι ^Ιονλομίνοι το κι,ρνγμα Χριστοί', ίίπον μι■yάλι^ τϊ, <1<-•>ΐ'ϊί 
^■Ι'ξιονμίν at, διζαΐί, ίΐπ:ϊν τιη λα(•ι ινα μι^ πλαιωνται ο,τ/όίο τον λΐγομ,ί'νον \ριητοϊ'' ύο] yau πάντί^ 
ππΟόμίΟα, yivony.ovT!:'^ Πί δίκαιον οντά και απροσωπολι^πτον. ο δ^ άποχριΙΙΐ:ΐ^• ίΐ) ι^ Τι μί ίττιρωτατί πίο) 
Toi' Χριπτον. και αντος καΟί'ζίται .w δί'ξια τον fltov ίν τ(η ονραιοι. οι δΙ παράνομοι άρχιαιίτί^- κια Ί^ΐ'.ιιιοαΐιη 
ίκραίαΐ' ί' ώ (boc auceiitu)' κια Ό δίκιαος fW.f/j/^Oi,. κα] ίϊπα.ν προ^ αλλι^λον.,- Κακώ^• ino:i]r,aiiiv τοι- 
αίιτψ' μαρτνρίαν xuxf εαυτών υπέρ του Ιψοϋ παρασχοντίς. και πολ.λίοι ά τον λαοϋ άκονβαντί^ ίπίπτί 
και δη μαη'ντες οΊ ίξάγιατοι και τοντον κατακρημνίοαντες, χλίνα^ τα γόνατα ΰπιρ αυτών προηι,νχετο 
προσίγγίσα,; τι^• των νίων Ριχαβ και ακονΰα^ αυτόν λ.εγα αί'τοί^• Τί ποηΐτί; ό δίκ(αο^• μάλλον ύπίρ νμών 
(170ΰ. ημών) ενγεται. κα) δραμών τις κνα((ενί ίδωκεν εις την κεφαλήν αντον μετά τον ξί'λοι• εν οι τα 
ιμάτια εκπη'ζει (17<-)ΰ. -ζειν είώΟε), και παραχρήμα Ιτελεντι,αεν ο δίκαιος. !)άφαντες δε αί'τόν παρι\ τώ 
ναώ ανήγειραν αυτού την ητι^.ι^ν' μετά δε τι^ν μκρτνρι'αν αντοϋ πάρα πόδας Itijovaio.iji πολιορκείται, 
φηηι γαρ Ιοισηππος Ταντα δε ανμ.Ϋ,Γΐηκεν Ιονδαιοις κατ εκδίκηση• Ιακωβον του δικαίου, ός ην άδελ.φός 
Ιηπου τοϊι λεγομένου Χριπτον' ιπειδηπερ δικα.ιότατον αντον όντα Ίονδαΐοι άπεκτειναν. Ο/-*) τοίνυνΊονδαΐοι 
μετά την τον κνριον ημοιν αναλι^ψιν αποληιητοι ε'τι, μ' διε'μειναν, τοΓ' Χριστοί• μακροΟνμονντος επι τη 
παρανομία και ϋεομαχια αντίόν, όπως γνίοηιμαχι]σαντις ε'π) τη τοιαύτη πλι,μμελεία ίσχυριΐν ποιήσωιται 
την μετανοιαν. ο&εν αϋτοΐς ιροβερά αημεϊα επεδείκνυε την μέλλουβαν καταλαμβάνιιν αντους ίίλωαιν προμη- 
rvovTU. εν γαρ τή τών άζνμων έορτη περί ωραν ενάτην της νυκτός τοσοντον φώς τον νιων και τον βωμίιν 
περιέλαμχρεν επι ωραν μίαν ώς δοκεΐν Ί/μίραν γενεσ&αι. μετά δε τοντο εψάνη ίίατρον ύπερ την πόλιν 
ρομφαία παραπλησιον. ^ 

') Ita i-oi.lex Iiabct sod n\ chintiii pst vilioso. lu s) Qvkip nh Iioc imli' hn-o s(-(|uuntiir. Mjnid Ce- 

textu Vaticauo logitur: y.niniiin-^ πΐ'•ύ άι•ί)ηά/.ωι•. drcnum fxcipiuut ciim (|ΐΐ!πιι supi-a vidimus de 

tj ψι•χη avTcv ard^i>ay.i<t. Luca historiam, desiuciitciii verbis ό πατί,ΐ) αϊτυϊ• 

^) Ab bis inde rursus (•ιιιιι Coisliii. .'!0Γ). Iiniior. /ίί/ας Κωνσταντίνο';. 
ΙΤΟΰ. facit; item Ccdreuus tdxtus lur.sus coiilercn- 
dus est, cf. ed. Paiis. pag. 205. D. vnar. 
και U)2 

Quae apuil vctcres de epistulis Abgari regis Edesscni et CLristi cireumforebau- 
tur. ea a CV-ili-ciin n-lata suiit histiiria Cliristi exposita, cf. ed. Paris. pau'. 17."): ed. Βυιιη. 
pa>;. o()8. Α quiljus quuin satis difierat textus chronici, etiam hunc adscribere placet, 
praciiiissis iis quac cadeni Cedreous alio nexii (cf. cd. Paris. pag. 191. D; ed. Boim. 
pa.!;. 3ot).) et SL-riptura ])assim diftereote de Tiberii circa Cliristi lionoi"em studiu narrat. 
./((') y.ui Πί/.ατιι^ (lioc arci'iitu ipse codex) ίΐΙ^ώ-: αϊτοί' το cj i/.ai.iiitt^ y.ia cfi/.ofiiy.aioi' τα τίοΰητια 
Χηιύτοϊ• παιτα v.o.i τα τ1^^ ivnt^tia.: (WTOV ^oyttuTU δι ίπιτοηι^^ αΐίκικηοσατο αντώ, κκ/Όι.• ιητοοίΐ 
Τίητΐ').ιαΓ()~• ο τώι Ρωμαϊ/.ών νόμων Ιτιιατι,μων εν τ;] vnnj τών Χοιστκαών απολογία, δαΐιών χαι υτι 
μίτα lUac.Tov avtfilwai /μι ι^δΐι τταοα παπί &tL•• tivui πιστίήται , y.ai οτι Τ/βπ^ιο.; χαταπ/Μ-εί^• άν>]γγίΐλε 
πάντα, ίττι τι^ν σιγ/.λι^ον. ij St ον ποοσι/ζ.ατο παΟαοχίΐν , νομοί παλακο '/.tyovuc. μι, πηοτίηον χΗοποιΰαΟαί 
τίνα ti fiij UvJQT','' yai δογματι παρ αντι^ς ί;ζρίι9κ'/,. ο dt τον μ(ν νομον τιιντον ίδίΐατο, ty.i?.ivnir δι μηδίνα 
ίμποδυν γίνεαΟαι τον Χοιστον τώ κι^ρν/ματι, y.ai μίν γε yMi ϋάνατον πηοσι^πείλν^ε τοί^ κατι^γοοεΐν τολμώσι 
roi" κι^ηΐ'-ματίκ: οντο) γονν Tij {Ιίία Χοιστυν δννάμα άΟοόω,• >, βνμπαπα. ηι/.ονμε'νι^ τι^,-Ιεοα,• (siv) τον ^ψη'/'- 
αατο~ δια 7/^»• τών αποοτοΚων διδασκαλία.; πίπλι^ρίοται. ιξ ών θαδδαίον ιν Εδεασνι tij πό/Μ χι^ρυσβοντοί τον 
λόγον,^) y.ai ο ϊ/.είβε τοπάρχι;,•,"^βγαοος τοννομα, δεινφ πάχϊει χατεγόμενο; y.ai φ&ίΐοομενος , ά/.ονβαι; το 
όνομα Χριατιιν y.iii γη.• δννάμει; ηνμίμόνοι; νπο πάντων ιιαρτνοονμέναί, Ι/.έτι^; Χοιβτον δια γηαμματι^γόηον 
γίνεται, άξιων 7;j,• νυαον τνχεϊν απα/Μγι^ν , ;••(ΐ«'ί'«.• διά τίνος Ανανιον ταχνδρυμον εϊς Ιεοονσαλι^μ τάδε. 
,','^^βγαρο.; τιιπάργ)^; Ιι^Γ,ον αωτϊ^ηι άγαμοι uvaquvtvTi ιν Ιερονααλι^ι χΐ'.ίοειν. Η/.ονβταί μοι πεοι βον χαι 
τών ύών ίαμύτιον ώ,• «)ίΐ' quρμά/.ωv y.ai βοτάνων νπο ΰον γινομε'νων. ώ,• γαρ λόγο^; τν^λον; άναβλεπειν 
ποιείς y.iti χωλονς περιπατεϊν, και λεποονς καθαρίζεις και άκύ&Κίΐτκ πνεύματα εκβάλλεις, και τυνς εν 
μακρονούία βαηανιζομε'νονς ί^εραπενεις κια νεκρονς εγείρεις, απερ άκοίσας κατά νονν εί^έμιμ- των δνο το 
έτερον' ι] οτι ΰν ει ο ϋεος απ ονραναν καταβάς, η ν'ιος υπάρχεις τοΰ ϋεον ποιών ταντα. δια τοντο υνν 
γράιΐ'ας uhdi ελΟεϊν σε προς με (ita codex) y.ui το σννε'/ον με πάθος Οεραπενσαι. και γαρ ίγ/.οναα οτι 
καταγογγί'ζονσίν [σον^] Ίονδαϊοι κια βονλονταί αε κακιοσαι' πόλις δε' μοι μικροτάτ), εστίν, ι^τις είαρκε'σει 
ΰμ^οτε'ροις." Ο δε κί-ριος αναγνονς ταντα άντιγρι'αμι πρίις αιτον οντω. ..Μακάριος ο πΐΰτείσας εν έμοι 
κΰν μΐ/ έώρακέν με. περί δε ον εγραψας ε).&είν με προς σε' (ita), (Vo;• έστΊ πλι^ριοσαι πάντα δι ά απεστά'/.ι^ν 
ειτκίΟα και άναλι^^ϋϊ,ναι προς τον άπαστείλαντά με. και ούτως άποστελώ σοι τινά (sic) τώ)• /(«t^/,τώ^■ 
μον. και ϊάαεταί σον το ;7«ίλο>.•, και ζο»γν σοι και τοις σνν σοι παρε'ίει." Τανταις ονν ταΐς επιστολαΐς έτι 
και ταντα. σννΐ^πτο τι/ Τ(ι~)ν 2.ι•ρϋΐν qoivii θαδδΐίίον πρα'ίαντος μετά τίγν άνάλι^ιΙ'ΐν την κνρίον. Ο τοίννν 
[Αβγαρος άκοίσας τι^ν επιστολί,ν κι•ρίον μΰ)1ον εις πό&ον και πίστιν εξί,ίξϋη μείζονα, και κια• εν εικόνι τον 
Χριστον μόνον -Οεύσαοϋαι λίαν εqιε'μεvoς αποστέλλει ζωγράφον ωστε το θείον είδος εκείνον διαχαράξαντα 
προς αϊ•τον κομίζειν ώς τάχιστα, τον δε διαμαρτώιντος (sic) τον σκόπον διίι τι^ν νπερβάΏ.ονσαν τον προπ- 
ώπον χάριν τε και λαμπριιτι,τα, αϊτός τφ οικείο) προσώπιο όθόνιμ• έπιβεις εναπομάττει το εαντον ομοίωμα 
και εκπέμπει τώ ερώνη το ποθονμενον. Και με'ντοι και προ τούτον πά)αν Ίστόρι,ται ώσαί'τως, οτι περ τον 
κνρίον τεχΟε'ντος εν Βι^θλεεμ ό τών ΙΙερσοη- βασίίΛνς ενηνί, τινά ζωγράφον έξε'πεμιΡεν, ος τι,ν τε τον 

Ί Haec rerum coniunctio vulgatae veterum truditioni parum convenit. Ipsum enim Thaddaeum 
Cliristus ad Abgarum legasse dic-itur. 103 

τεχlhΊτo^• y.ai τί/^• Tf/.m-ei,^ tr/.OKi bw.yiuovc..; TiQn^ iwtov ι^γαγΐΐ. ίΐ Λί nr πάντα y.f.ra τι^ν ίνιι.γγι-λι•/.φ- 
ιατοοίαΐ' (iraytro«7Tr(a, oc παΐΎοι^- ίΤί',ηΐ'. ταΐ'τιι -/λ'.ι aniGTU. iivS^ γαο τα/.λι'. πι^μίϊι/. α tjT(iii,<itf υ Ίι^αοϊ'..• 
((ΙΗτ)ιΤ:'ηι\ πολλά γί οιτιι ω,' ί(//**ι' χωηιΊν τοί' y.nnnitr -/.αιί ίν jnaffoiaiti. 

V. 
BREVLS DE LIBRLS PROPHETARUM COMMENTATIO 

EX CELEIiKI CODICE VENETO UNCIALIBIS LITTERIS ΟΟΤΑΛΊ VEL NONI SAECULO SCKIPTO. 

ΕΝ Ίίϊ λ:\ιως. 

./. Η μίτα πύηκ^• π<ιιδίί((~; ίγ-/.ΐίτιύΛΊ\\>ις τι\ν Ιβοα.Ι^λ ίκ rh inu-Tiiwniha xhM, τοντ l•'στιι■ Χηκιη^ι, 
μηά λιμοί• y.ar σπανομ(ί()ίια' χαι νόσους ν.αι ν.αμπο^οιοαίαι- y.ui qiOoiiai' y.ia —οδομιτικι^ι• άΐΊ<.Τ()υπι]ι; ϊφ οι,• 
ονχ ίπεΰτ(ΐάφησηΐ'. ίπομύιι 8i 7;] εταιτιωαίΐ πτώαις άκπαιόΐ)\>ωτος y.ai ολίγων νπόληιΐΊς, από τον 
^•Ιπΐίγγίίλιιτί οτι τΐίντιι ι^γκπι,ηαν οι νιοι ΙποΜ^λ, λίγίΐ κίγκκ•, ύ•ις την ' ΤπολίΐιγΟιΙαοντια dr/.if. τιο οίκοι 
Ίσοιιι'ιλ. 

/)'. ΙΙοοορι^σις επΓ/.λνπμον pj^' ό y.m ΐίι^,• ίπίΐνιύ.ί'.ιιβιαίΐ πηό ror τ,τύητον y.tfjio.iaov, άπϋ τον Και 
ϊπ'ι τοντοκ ον ταραχΐ^ί^βίζτΐίΐ /; ;■?/, ί'ωι,' τον ϋς τοί ποτκμώ Αιγνπτον. 

Ι', —χοτασμος η• μεσι^μι^ιοία και μεταβολι^ ίοιηών ιι\• πίνΟος y.ia Μμύοίβις λόγον lUov. α γίνεται 

δια Χιιιστιιν, απο τον Και έσται εν εκείνιι 7/j ι,μ' -Qa, λέγει y.viiio^ ο θεό,; δνβεται ό ip.io^ ') μ'ΠΊμΊηίας, 

εως τοί• 1 Ιεριδραμοϊηται ζι^τονιτεί τον λόγον χνρίου y.ai ον μη ενρωσιν. 

.J. Εξαρσις πονηρών βααιλεων χαι νπόλειΜη•: τον οίκον Ίαραηλ μετά πκεδασμόν παγκόσμιον, άπό 
τον /δον ιιΊ ο(\Οιύ.μοι κνρίον τοί" ϋεον επι την βασιλείαν των ιαιαατύΐλών, εοι,• τον Ονδί μη επελΟη Hj.' 
ημάς τα y.ay.a. 

ι.. -Ίνΐ'.ατιιπι^ <Ί/.ηνης . Ιΐ'.νιδ τϊ^ς πεαονηης και κατάσγεηις γης έΟνοιν νπό τον /σραήλ, άπό τιιϊ• 
Εν τη ημέρα εκείνη α.ναατηηω την ηκηνην Ίανίδ, έως τοϊ• ^Ιέγει κνριος ό ποιών ταντα. 

>. Τέλος διπλή καρπο^ορία. γης και κατοικιβμός τοί• ]οραηλ έν τη γή αντοιν αμετακίνητης κα} τιόν 
ηι)ανιημένων πηλίΐον ι'.νοικοδομηηις' ίΐ εαται διά Χριβτην νστερον, ννν δε πνενματικώις' ιΐπΐ/ τον ίδον 
ημεραι έρχονται, λέγει κνριης, και καταληινεται ο αροτρκον τον Οερίζοντα, έο)ς τον τέλονς. 

ΕΛΊΏΙϋΙΙΑ, 

^. Εν μεσφ των παρι κάμπης και άκρίδος και βρονχον κα) ε'ρΐύνβης λίγια&αι δηκονντων κείται τό 
Μη δώς την κληρονομίαν ηον εις όνειδος τον κατύρξαι αντών έθνη, κα) τό Έζηλωβε κνριος την γην αντον' 
εν οίς δείκννται περί εχθρών ο λόγος ών, καθ' ών κια ζηλονν λέγεται ό ίΐεης νπερ 7ί)(' ίδιον λαον. και μετ 
ολίγα Τον από βορρά εκδιώξω κφ' ί'/<ώί•, κια είϊ^ς (-)ΐ(ρσει γη, χαϊρε κα) ενψραίνον, ότι έμεγάλννεν κνριος 
τον ποιηααι ώΰπερει «ανμασίον και έ.νδόξον σωτηρίας, και τό μείζον Τα τέκνα Σιών, χαίρετε καΐ ενψραί- 
νεσίΐε επι τω ΐΐεοι νμώ)ν, οτι έδιοκεν νμϊν τόν νποδεικινοντα δικαιοσννην, υς έπηιέρει την έ'ί ιΐκαρπίας 
καρπ^^ηρίαν, κα'ι πνενματικιός ενεργετών κατά την εις δικαιοσννην ίιδηγίαν την δι Ί/λείον (sic) y.al 

') Πυι: I(ic<i trcs fVro litterao crasae sunt. 104 

eoiiw.Tiy.o').,• /.UTa ro duvjiaoiov τών y.aimoii: και ίτζι τοντοι^ πάλιν ^-ίίη'σατΐ τΰ ιΊιυικι y.viiiov τον &toi' 
νμών , ί')~ initli^ntr μίΟ νιαοι• {hiviiuan'., y.ici ον μι^ καΐκισ/νιΟΐι ο Ρ.κο> μην ti,• 70f c.ioiru' υ τον ia /ατον 
fffri yiiiiiov yiii ti\: lo λίϊμμα το πιατίνον, απυ τον Σαλτιιηατί ααλπιγγι tv 2.ίω) , tco^• τον Και υν μι^ y.ar- 
uicryviOi^i ί-'τι ο λ«(κ• μον tu τον κιοιια. 

Ε. Έφ oii ί/ τον τίίενματος y.u& όλον δωρίά, ά(>'ίαμί'ν>^ μίν άπο τϊ/ϊ πρώτης παρονσίιις, τίλίονμίπί 
(V fV τ /j SsvTtof'., Κΐίΐ πάς μ(ΐ' ος αν (Ττν/.αλί'σΐιΤηι το όνομα y.vQiOv ποιϋ^ι^σίται, Λ« τα ί&νη ).ί'γ(τ(ΐΓ τηηι 
<Sf τον '/αραι^λ fTtuytTut οτι (ν τφ Όρα Σιων y.ai (ν Ίίρονπαλημ Ί-αται άναΰΐοζόμΐνος , και ΐν τοις νττολίΐφ- 
OiJmv ονς κνριος καλέσει. 

Γ. Ktii μίΤίΐ τ1μ• fW«!'oio)• ' Ισραήλ ΐ&νών kfoSov πρόρρί/ΰΐς και Ιηχνος ίηρίυ^λ κα,τα ίίΐνών, όίστί 
αι/μαλ(Ίτίζ:ιν και (VniP.OiV ποκΐν' Htu (ττι^ανονς ίνίργιας ihov κατά των ίπίλινηομύτον , μίΟ ην λi'γει 
Και έηται^ίερονααλημ άγΙα, και αλλογενείς ον διελενσονται έτι δϊ αντης οιν.ίτι. όπερ μετά την εξ αίχμα- 
λυιηίας Βα^}νλίονιΐ'//.ης επάνοδον oi) γεγονεν, ώς ό προψητης προεϊπεν Οταν έπΐΰτρί'φω την αίχμαλωσίαν 
Ίονδα κα) Ίίρονηαλήμ' άλλα Χριστώ ntqAay.rai τώ έπιαννά-οντι τονς εγγενείς της Ίερονσα.λημ πνενματι. 
και (7θ')ματι. 

/J. Και επάγει καρττοηορίαν παραδοίον yai τοη• αχαοποι ροννων και οροιν, και πηγην εξ οίκον 
κνυίον προγεομένην, ερημίαν δε χοίρων τών πολέμιων, τϊ^ς δε Ιονδαιας κατοικιαμον αιωνιον και κνριον 
καταΰκήνωσιν εις —ιών, άπο τοϋ Και ισται εν τϊ] ήμερα εκείνη αποστάξει τά ορη γλνκασμόν, εως τον τείονς. 

ΕΝ ΤΩ ΑΗΛΙΟΤ. 

yj. Η κατά. πάντων εθνών απειλή κατ αρχήν, εν οίς και η κατά Ιδονμαίας, απο της αρχής ίως 
τον ΈκεΚ^εν κατάξω σε, λ.ε'γει κνριος. και ίν τέλει η αντή' σωτηρία δε εν τφ Όρει 2^uov και κατασχεσις τών 
ι&νών V7T0 Ισραήλ και άνάλοισις τών έχ&ρών και εις ι'^ίό»• // βασιλεία πάντων, ά π).ηροϋται εν Χριστοί' 
άπο τον .JiijTi έγγνς ημέρα κνυίον, εο)ς τον τέλονς. 

ΕΝ ΤΩ ΙΩΝΑ. 

^4. Ο τνπος τον κνρίυν έν κοιλία κητονς ζύ)ν και σώος απο κητονς προϊων και κηρνσσοιν αδικοις 
ολεΟρον εις έπιστροφήν. 

ΕΝ ΤΩ ΜΙΧΑΙΑ. 

.^. Περί τοϊι λειψάνον τον Ισραήλ και περί τον κληηονόμον πρικ[:ητεία εν τώ λεγεσ&αι πορ&ησιν 
αντών και αίχμιύ.ωσίαν, λαμβιίνοντος εξ αντών &εον στάσιν αντον, ώς ό Ησαΐας την στάσιν της Ιερονσα- 

λήμ σ.νίαν φησ'ιν *) ' άπο τον ^ίήιΡεται εξ νμών στάσιν αντον, μέχρι τον Εως τον κληρονομον 

αγιίγο) σοι. 

Η. Ό εν τη έπανήδο) κα&ηγονμενος τον Ισραήλ βασιλείς, κ«ί^' ό λέγει ό προφήτης Προ πρόσωπον 
αντών διέκοψαν πνλην, και έξήλ&ερ ό βασιλενς αντών προ προσώ)πον αντών' απο τον Και εβται εκ της 
σταγόνος τον λ.αον αντον, εως τον Ο δε κύριος ηγί^σεται αντών. 

') Ιη codice scriptum est τζι^ό&ησιΐ';, quod corruptum esse apparet. Videtur ποξΟ-ηθ-ήσισΙ^Μ vcl 
simile quid corrigendum esse. 105 

Γ. Η την όηηι\- δόξα και σνιδηημίι πύιτων (9ιώί• ΐττ αντο χαι ίπι τι^ν τοΊι• ιομων τώι- ίκεϊΟεί' 
ί|ίό)Τ0)ί• μάϋι^σιν. ώ ay.dliiflhi ίτηόηοηΰΐς hV)/,)•»/^', κιαιρηνμί'ινν πολ^μην y.ui οπλών ίκ υηγαισ. γίωογικα 
μίταβιάλομενωτ, και άιατιανσιω^; πάβη^ ίσημίΐΊΐς, y.at qo^av τταιτυς ηανημί'ιην, ητι λίγαται (πισννάγεβ&αι 
ί/ σνί'Τίτριμμ,ήη και ί(σδf/1'''^yfff<rί^«ί // άπαισμίνη κκ! ϊ'σασ&αι ίΐ\• ε&ιος ίσχν(ΐί)ΐ', κα) βαβι).(νΰΐΐ\}-\ ') χίψος 
in αί'τονς (ΐ• onti Σιων, και /; βααιλίία // ττρωτι^ ΐοχιαί^ια ίπι τ1;γ Σιώι• τφ• ηη• ονβαν ώ<• πνογον ανγ- 
μώδιι. ταντα δί ονπιο (sir). αηο τον Και ίΰται (π (αχατών τοιν ιιμίρίον, koc τον /ί αοχι/ ι/ πρώτη 
βαηιλίία τι] ϋνγατρι Ιερονύαλημ. 

./. Ο ίκ Βι/ί}λΐψ έξίρχόμίνος άρχων τον Ίαραηλ αιώνιος ων, (κδιδονς τον Ισραήλ ί'ως ή καινή 
ίκκληοίίΐ Tty.ij τον savTiji; λαίιν. και τότε (πιστραφιΊαισί^αι λή'ει τονς λοιπονς των αδελφών αντών (πι τονς 
vioV',• Ίσραηλ και ποιμανεΐν αντην.; κνριον και δοξαν αντοΐς περιϊ^Ίϊσειν (ν tij τον πατρός ονόματι, απο τον 
Α'((ί σι' Βηθλεέμ ηΐκης Tot"i 'ΕΓρραΑύ, ('ως τον Μεγαλννϋ^ηαονται εως άκρων της γής. 

Ε. Τότε ('σεσΑαι τονς νπολοίπονς (cod. -λίπους) τον Ισραήλ ώς δρόσον ιπι τα εί^νη, καΐ ως 
λέοντα και σκνμνον όλεΟρύ-ηντα τονς 9).ίψαντας αντόν' ο ο'ντε γε'γονεν ο'ντε εσται, άλΧ η πνενματν/Μς 
γίνεται, από τον Και εσται το νπόλειμμα τον Ιακώβ (ν τοις έ&νεσιν, έιος την Και πάντες οι (χΟ'ροί σον 
εξολο&ρεν&ησονται. -') 

^. Πρόρρησις ηανομένης της όργης της επι τόν'Ισραηλ μετά την ννν παίδενσιν και αίπχνν&ησομένων 
τών άλ).οφνλο)ν των αγόντων Που ό &εός τοί 'Ισραήλ; κα] ταπεινωΙΙησημί'νων νπη εχΟρηΐς, και ποιμαν9η- 
σομενον τον Ισραήλ εν τη ίδια γή εις αιώνα και Ι>ανμάσιον εξηντος επιίνοδην ωσπερ την (ξ Αιγνπτην 
εξοδον, ίφ φ '&ανμάσειν λέγει τα εϋνη κιά εκπλαγήσεσχ^αΓ αντη δε χάρις Χριστην. άπη την Μή επίχαιρε 
μοι ή εχ&ρά μον οτι ίΤί'πτωκκ και αναστήσομαι, εοίς τον τεληνς. 

ΕΝ ΤΩ ΝΑΟΙ Μ. 

H τελευταία (πάνηδης τον Ισραήλ, ενί^α λέγεται Το ονς παρησεται εκ την στηματης σην. ετι οπην 
κια το Εόρταζε Ίονδα τάς εορτάς σον, διότι ον μη προσ&ώσιν τον διελΟεΐν εις παλαίωση: άπο τον Και 
rvv σνντρίφο] την ήάβδον αντοϋ, μέχρι τον Καί^ως υβριν του Ισραήλ, και μετ ολίγα περί Αιγυπτίων προ- 
φητεία, ών ή Αντίχριστης κρατήσει, σημαινημένης της Αλεξανδρείας, ής η ενπηρία Όάλασσα, Τδωρ κνκλφ 
αντής, και Αιθιοπία ίσχνς αυτής και Αίγυπτος, Φοντ και ..Ιίβνες εγένοντη βηηΟηί σην' και αυτή (sii•) εις 
ηιχμαλωσίαν πορενσεται, και τά έξης. μ(7.λει ταντα. άπο τοϋ Ίδον εγώ έπι σέ, λέγει κνριης, έως τον Και 
πάντες οι μεγιστάνες αυτής δεϋήσηνται χειρηπέδαις. 

ΕΝ ΤΩ ΑΜΒΑΚΟΥΜ. 

// ώδή του Αμβακονμ λέγεται της κριτικής παρουσίας τον κνράιυ, προαισΟανομενον τηϋ πρηφήτηυ, 
ι>)ς φηβερά., και ώις πρηντην μεν την άνάστασιν έργάσεται, το έργον τη ιδιην εν τ<;< καίριο του κόσμου 
ιααζωοποιών έτι έν καιρώ τής παρούσης οργής' είτα άποκαλνφΟήσεται εξ ονρανον και την δόξαν αντον 
φηβεράν καταστήσει , ην άπέκρυιΙ<εν εν τϊ\ πρότερα παρουσία τή τών χειρών έκτάσει τά μέγιστα Ιαχνσας. 
απη την Κύριε είσακήκηα την ακηην σον, εως τογ Και έϋετη αγαπησιν κραταιαν ισχνής αυτού. 

') Ιη codico pst jiaathvnii. 

") TTtraqiin igitur forma iii cdilii-t' cs(., rt ί'ίολ? .ί^ΐίΐ'ίιι• ct /io/.ofl^if i'fn•. μ; 

Β. Ει (^f 7?! διντί'ηα πηηοναίη τι^ν δοξαι• (ΤΤίΒίίζιι y.ai τι^>• κρίση• ιπιτύ.ί'σιι τιρίκ acoT/^ot((i• iiiy.aiO)i\ 
πιιο,• /.ατάχηιοιι• αβί^ωι•. τα ti/;,; ίω>• τον τύ.ονς- 

ΕΝ ΤΩ ΣΟΨΟΝΙΑ. 

Α. liorifjijtla την /.αταβχίΟ ί^ΠίΰΟ ('.ι τ'ι^ν <c).'/.ocfv).ov jv^J•') vnt) των Ιπηία^λιτώι fV τιΰ tTriOTijKqi^iai 
τψ' αιγμίύ.ωσίαι• αντών, όπην ).r/tTai το "Εσται το σχοίησμα-) 7//^ ϋ^αλάβαι^ς ro/V ■/.ατιύ.οίπιηίί οίχον 
Ίηνδα, -/ΜΙ τα titfi, '/μι το Μωάβ ώ^• Σόδομα ίατω y.ai νιοι Άμμων ώί* Γόμορηα, y.a) τη Οι κατάλοιποι 
τον ).uov μον διαρπώιται ι'.ντον•;, κια οι /.ατιύ.ηιποι tihov^ μον κλι^ηοι-ομι^αονση• ('.ντον•:, διότι ώιι^ίδΐΰαι• 
y.at (μίγαλνιΑι^ηΐ'.!- ιπι τοι ).aor χνρίον πιι.ιτο^ράτορο^' i-mqiin[eiTui y.vnio^ fV αντηι\• y.iLi fSo/.oOoivni-i 
-τκ/τκκ roiv ί>ίο('«• 7•;,," '/iji, και TTooay.vii^erovciiy κντοι ίκαστο,• ικ τον τόπον ττκσαι κι tt^noi τ(οι (^κον. 
ταντα δε ονν (supra lineam additum μ";•, sed id ad emeudandum locum uon satis videtur) «,τό 
roi ZijifiuTt τον κνριην πάντες ταπεινοί γι^ς, ί'ως τον Πάπια α'ι ιϊ^αοι των εί^νών. 

Β. Tlooqijiia παγκοσμίον ϋ'εοσεβείκί, οπον το 'Επιστρέφω επι λαον•ί γλωσσαν n\; γενει'ζ•: αντών 
τον επικα)^ϊσ{ϊαι πάντας το όνομα κνρίον τον δονλενειν αντίο νπό ζνγόν ίνα' και μετά {>ρα•/ν περί τον 
Ισραιρ. Εν τ;; ι,μερα εκεΐνΐβ ον μι; ■/.αταισ'/νν&ι^(^ εκ πάντων τοιν επιτιβενματων σον ών ι,σε'βι^σας εις εμε. 
και προρρι^σκ• την επεσί^αι νπολελειμμε'νον λαον εν Ιερονσαλι^μ πραην και ταπεινόν, και ενλαβι^ϋι[σεσϋαι 
άπό τοϊ' ονόματος '/.νρίον τονς καταλοίπονς τον ΊσραιΊλ, και μη ποι{σειν άδικίαν και μη λαλήσει ν μάταια, 
και μη εvρε{^ήσεσί)aι εν τφ στόματι αντων γλώσσαν δολίαν. απεο οΐ'•/. εστί τοί') παρόντος αιώνος, ωσπερ 
και μετ ολί';οΓ το Χαίρε &ν'/άτηρ Σιών σΓ/οδρα, και τά ε;ης μέλλοντα είναι εν μεταβηλϊί των Ίσραηλιτι-/.ών 
κακών Αελίηριοται γάρ σε κνριος εκ '/προς ε'/.•/&ρων (sif) σον' εν με'ση> σον βασιλεύσει κύριος, ονκ όιΙ'η κα-κά 
ην/.ιτι. απο τοί' .ίια τηντο νπομεινον με, λέγει -κνριος, εις ηαεραν αναστάσεως μον αιωνίας, εοις rot' τε/ονς. 

ΕΝ ΤΩ ΑΓΓΑΙΩ. 

Ά. Η επαγγελία της '/.ινησείος'^) τον -/.όσιιον κα] της μετά τα,ντα εις Ίερονσαλί^μ αθροίσεως την 
κατά τον '/.οσμον πλοντην και δόξης την ναού μειζηνης νπερ την προτε'ραν' μί{^ ην έπαγγελίαν, ά.πληρωτον 
ηνσαν έτι 'και ννν, -και είρήνην τοΤς '/.τίζονσι τότε τον ναόν επαγγέ)Χεται. έ',πό την Ετι άπαξ έ-ώ σείω τον 
ονρανόν 'και την γήν, εως τον Τφ '/.τίζοντι τον άναστησαι τον ναόν τούτον. 

Β. Η επαναληχνις τι^ς αντης επαγγε/.ίας, ενΐ^ι. και δηλοντια τις η κίνησις την κόσμον (ος βασιλειών 
■/.αϋαιριγνμένων 'και δννιί(ΐεως έϋνοιν '/.αταβαΏ,ομένης πυλ^εμούντων προς άλληλα, λέγεται δε 'και Ζοροβάβελ 
τίίτε την μεγίστην έξειν παρά -ί^εώ τιμήν, ως αυτός ων ο ενδόκητος ■θεώ. όπερ τύπος εις Χριστόν, περ'ι ον 
λέγει ^ωνή ονράνιος Οντός εστίν ο νιος μον η άγαπητέις, εν ιό ενδόκησα. ιΐπό τηύ Ετι άπαί έ'/ώ σείω τον 
ονρανην και την γην, έως τον τέλονς. 

') In codice τψ• pro yTjv scriptum est; ai./.oqi/.ov '■'■) τοΓ scripsimus pro τοΓτο quod iu codicc cst. 

emendatione (τών a/.).orf vkun•) non videbatur opus Itoni postea νίαπίο pro ώστ?. 
haberc. «l In codice scri])tiira pst σχήιηοιυις. 

-') lu codice est n/irt.nnu. ιυτ 

EIN Τίΐ ΖΑΧΑΡΙΑ. 

Α. TtaeuQa -λίρατα δΐ/λοϋιται διασκορπιζοιτα τον Ίονδαν y.ai τον 'Ισραήλ' ταντα δί ίατιν αι 
ΤΜΠαηι^' (SamXtlw , tV uk κ«' '/ 'Ρωμαΐχή. ίΗωρηϊη•ται y.ai τίΰσαρί^• τΐχτονι^ ττίριχόπτοιτα; τα τίαΰαρα 
■Μρατα, ά λίγα. tOvq ϊηαίρηιτα Κίρας ΙηΙ τφ• γϊμ• χιψ'ον τον διασκοηττίσαι αντψ\ άπόχαται αοα y.ui τι^ς 
τετάρτίί^• βασιλείας τιιριαίρισις δια τίμ• άδικίαν τψ κατάΊπραί,λ, όίστε ovmj Ισραήλ εις άηττίστροψον απο- 
βολήι- άποβίβληται , ύπιρ ου τιμωρία προώρισται. άηο τον Κα'ι ήρα τους ο((ϋιύ.μονς μου y.ui (ΐδοι•, y.at 
ίδιιν η'σσαρα χι-'ηατα, Ηος τον Το επαιρόμίπη• κώι^• ιπΊ τήν γήν χνηίον τον διασ/.ορπίσαι αυτήν. 

Β. Ατείχιστων Μίτοι-Μσ&ήσεσϋαι 'Ιερουσαλήμ ό άγγελος προλέγει, τείχος δε εξειν τον <*εον, και εις 
δό'ξι'.ν όντα εν μέσω αυτής, οϊτε δε το άτείχιστον γεγονεν τετείχισται γάρ' ούτε ή 9tov κατοι^ι,σις εν 
αντοϊς, ο1 ί'μελλον χριστοκτονίΐν, κα} εν&νς δε εξ αρχής ήμελονν (cod. ήμέλλουν) των νόμων κα'ι δεινά 
επραησον. άπΌ τον Και ίδον άγγελος Ό λαλών εν εμοί Ίστήκει, ε'ως τον Και εις δόξαν εσομαι εις μέσον αυτών. 
Γ. Εκ των τεσσάριον άνεμων του οϋρανον φ^ΰ]ν σννύ'ξειν αυτούς εις —ιών, κελίΰων ανασωί,εσΟαι 
τους κατοικονντας Βαβυλώνα, οϊιτε δε οΊ ίν Βαβνλώνι πάντες επανήλ&ον, ούτε εκ των τεσσάρων άνεμων, 
άπο του "fi ω φεύγετε άπο τής βορρά , ί'ως τον Ο'ι κατοικονντες &νγατερα Βαβυλώνας. 

/1. Μετά τήν δό'ξαν, ηι,σίν, ό άγγελος άττίσταλκέν με έπι τά Htivij τά σκυλεύσαντα νμας, και επάγει 
'ότι έσονται σκύλα τοις δονλεύσασιν αύτοϊς. ζητείτε (potius ζι^τεΐται?) ονν τά κατά τών εθνών ού γάρ 
πεηλήρωται μετά τήν γενομενφ• ολίγιμ• δόξαν τοϋ 'Ισραήλ, άττό τον Jwti τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ 
'Οπίσω δόξι,ς άπεσταλκέν με επ'ι τά εΟνι,, ί'ως τοϋ Κα'ι γνώσεσΟε 'όη κύριος παντοκράτωρ άπεσταλκε'ν με. 

Ε. 'Ιδού εγώι, ιγι^σίν. έρχομαι κα'ι κατασκι,νώσω εν μέσω σον, λέγει κύριος, και καταφευξονται έβνι, 
πολλά έπ'ι τον κύριον εν τή ήμερα άκΊ ι/, έτι κα'ι ταύτα ((πλήριοτα. έττολέμι,σεν }'«(> τοις Ισραι,λιταις μετά 
τήν έπάνυδυν τά έί^νι^, κα'ι υύ προσέφνγεν αντυΐς' υνδε &εΌς εν μέσιο αυτών προεγνωκώς ήν έ(ΐελλυν ε'ργα- 
σασϋαι μεγίστιμ- ιισέβειαν. άπ'υ τοϋ Τέρπου κα'ι εύφραίναυ ϋΰγατερ Σΐύ')ν, εως τοϋ /Ιώτι εξεγήγερται εκ 
νεφελών αγίων αυτού. 

S. -Ιίί>ιη• ά)1)ΐγορήσας τον κύριον όφι^αλμοΐς επτά κεκοσμημένον , άφεσιν εσεσ&αι των αμαρτιών τής 
γής έκείνι^ς ε'π' αυτούς προαγορεύει, ήτις εν τω πάθει γέγυνεν, κα'ι άνάπανσιν τού Ισραήλ νποκατω αμπέλι/υ 
κα'ι νπινκάτω σνκής αυτού, τά εναντία δε νύν άποβέβηκεν' αιχμάλωτοι γάρ είσιν μετά τ'ο τταίΗις, ώστε εις 
ελπίδα τούτο απόκειται, άπ'υ τοί' Άκουε δή Ίι,σού 'ιερεύς ό μέγας, έως τον Τποκατω αιιπελον και νπυ- 
κά.τω σνκης. 

Ζ. ΙΙερ'ι τής πανταχόθεν επανόδου τοί' 7<7ίΐ«ί/λ κα'ι άλι^θοϊις προς θε'ον οίκειώσεως, ό νύν ούχ έστιν 
ονδ'ε γέγονεν' όπου το Ίδον έγιο σώζω τ'ον λαόν μ,ον ιιπΌ γής ανατολών κα'ι ι'(πο γής δυσμ,ών, και είσαξω 
αύτού^• και κατασκιμώσω έν μέσω Ίερονσαλήμ, κα'ι εσομαι αύτοϊς εις ϋεόν, και αύτοι έσονται μοι εις λαυν 
εν άληΟεία και έν δικαιοσύνι;. ΐίπ'ο τοϋ Τάδε λέγει κύριος παντοκριΊτωρ Ιδού έγώ σιόζιο τον λαον μον απο 
γής ανατολών, έως τοϋ Έν άλΐ/θεία και έν δικαιυσυνί]. 

II. ΙΙροφψεία σννδρομ.ής έΟνών εί^ Ίερονσαλήμ έπ'ι λατρεία ίΐεού κα'ι δέκα ανδρών έν'υς αντιλαμβα- 
νόμενων Ίσραι,λίτον πρ'ος έίκολούο-ησιν κα'ι στι,ριγμον (cod. στι,ριγιωύ) τού οίκον κα'ι ανεπιβάτον γι;ς κα'ι 
τον λαού μι,κέτι έξιλασθψυμε'νον. ι'ιπυ τού Τ('(δε λέγει κύριος παντοκράτωρ Έτι ήξινυσιν λαοί πολλοί, έως 
7θίί .Ίιότι νϋν ίόρακα τοις οφ ί> αλμιης μιιν. (■). ι Ιΐ)ΐΊΐρι:τ(ία πίη'ι Χριστον Tunsirw σχΙ,μαη (ΐίκκυντιι^ sii τΊ /r Ιίρσνσαλψι ίίπα'ναι {cua. (lafitifui) 
ίπ'ι πώΐιιν y.ni τ?,•; ιι/^τρο.; ανταϊ•, y.c.i λαλψοντος είρψην τοις fih'fW(j•, y.ai fifTU tcvtc. ).OTnuviii-'ynv. το 
hrtxVaror τυν Ίαρκ/,λ, y.ai l^viiiuei•},• iiitioii/r>jf αντοϊς y.ara Ύων Ελλψων, fV πυλήιιη uv^trh^ αντωι- iV aiy- 
ιιαλωσία νίαταλίΐτκψίνον , ίίαλάσσι^ί &«(/)0i'/(f'j7^c αντοϊ^• (cod. αντη.;) και ποταμών ii^nc.nnin-roir. πρικτ- 
δυκάι• ίί.' (Vi ταντα. άττΌ τον .V('.i(<f acfij^Qa &ν)'ατι^η Σιων , hh^ ταν hc.i tr 7(ο υιυμκτι (ΐΐ'τον χα.ν/ι^ηιιι•τ('.ι, 
).r/fi κίχιιικ•. 

Ι. Ι liiiHiijTfit( Άαλνιιμι-ΊΊικ τ;^,,• προς τη tOvi^ Siiiili^y.ii^ y.ui ίττίγαιοομΑων αλλι^λοις των αηΐΰΤ},ααΐ7ί•η• 
ϊΟνών, (ίιαλνομι-'νΐιί ΰ( μ-ίτά ταντα y.a} τϊ,ί πρυς τον ΊσραΊ/λ κ«ί ΐπ()'ειρο[ΐίνυν τυϊι ' Αντίχριστου, οπον των 
δνο ράβδων υ τντιος, άπο τον Jta τυντο ον ψίίσομ,αι. ονκί'τι. tm τονς ΥΜτυικονντας την yi^r, ί'ως τον Και 
(Ι οιΐ'ΙΙ-αλμΌς αντον ο δφΐκ {'χτίΗ^λουμενος ί-ΑτιΚ(λω&)[(αται. 

Ι Α. ι Ιρόρρίβΐς ττ^πονμΗΊ^ς της Ιί:ρυνσαλ)^μ y.ai νπο ί'ίΐνων y.ai των πολεμίων ταπεινωΟ ΐβομενων 
/.α'ι λειιΐ'άνον ϊαχνρον μενονντος fv Ιερουσαλήμ y.ai καταχανσοντος τα έϋνι^ και βοι^ϋειας Ι^εον και δοίι^ς 
τετ'ξομε'νον κα) χάριτος δο&ι,σομενι^ς τοις πιστενονσι, κοπετού δε ί^ξοντυς ε'ν επιφάνια Χρίστου τοις απιστι^- 
παπι κ<α τι] χριστοκτονία σνντρε'χονσι. και πρόρρι^σις καϋ^ιίρσεως εν νδατι διδομε'νι^ς έπεται τοντοις, και 
πριΊρρι^σις άναιρουμή/^ς εΐδωλολατρείας και είδώλίον και ^'ενδοπριηι ι^τείας πασι,ς. απο τον Αι^μμα λογον κυριον 
ί'π] τον Ίσραι]λ, )^γει κνηιος, εκτείνων ονρανόν, εως τον Και το πνενμα το ακα&αρτυν εξαρώ απο τι^ς γι^ς. 

ΙΒ. Πρόρρι^σις πάθους Χριστον και κλψεως ε'Ονοιν και δοκιμασίας των σωζοιιε'νων. απο τοϊ' 
Ρομφαία έξεγερϋι^τι ε'πι τον ποιμένα μον , εως 7(*ΐ' Και αντος ίρεϊ Κνοιος υ ίίειις μον. 

ΙΓ. Πρόρρι^σις πορΟ-ήσεως της Ιερουσαλήμ., L•ιψάvov δε μενοϊ'ντος και μετά ταντα πολε'μον ιΊείιπ' 
κατά των έ&νών των πολεμ.ησάντων και διαιρέσεως τον αιώνος νπο τοις ποσι τον κνρίον εις τέσσαρα μέρη 
κα] άναπληρώσείος εις συνάφειαν τών μερισί)•έντ(ον' και προφητεία παρουσίας Χρίστου μετίι των αγίων 
αγγέλων και ΰκοτώπει•}ς τοϊ< κίισμον προς μίαν ημέραν, υδΐίτος ίίιοντος li Ιερουσαλήμ, και αρδοντος δια 
τε χειμώνας και ϋέρους πάντα τά μέρι^ τ« δντικίί και ανατολι/Α. έξης πρόροησις σεβάσμ.ατος ϋεου τα πάντα 
καϋ^έξοντος και Ιερουσαλήμ, έπ) των ορίων αντης στησομένης και μηκέτι ανάθεμα γενησομένης. απο τοί'/ύ'οϊ' 
ί^ιιέραι έρχονται τον κυρίου και διαμερισθησεται τά σκνλά σον εν σοι, έ'ως του Και κατοικήσει Ιερονσαλημ 
πεποιθοτως. 

υ. Ι'ίης απειλή «/φΐ'ίί/ου και παραδόξον διαφιχ}οράς τών πολεμησίίντων' και πρόρρησις συναγοιγης 
πλούτου παντός εις την Ιερουσαλήμ, και αναβάσεως έΟ-νίον εις έορτασμον της σκηνοπηγίας, και τιμωρίας 
(cod. τιμωρία) τών /έη άνιόνηον, και παντός γαλκον παραλείψειος εις λεβήτων κατασκενήν των έπι τά.ς 
{>νσίας εντρεπιζομένων. απο τον Και αυτή έσται η πτωπις ην κο\\'ει κύριος παντας τονς λΐίο!'.,•, έως τον τέλους. 

¥Λ ΤΩ ΜΛΑΛΧΙίΙΑ. 

.4. Τον Ιακίιίβ ηγάπησα, τον δε ίΐσαν έμίσησα, και μετά ταύτα ΕπικληΟ ησεται αυτοϊς όρια 
ανομίας, κια λ«ί(,• έφ' ον πκρατέτακται κνριος έως αιώνος, και εφεξής το περί τιον έ/Ινιον έν οίς φησιν είναι 
Ουσίαν αντώ καθαρίιν κα) μέγα το ίη'ομα αυτοϋ έν <(ντοϊς, έν δε Ίσραηλίταις μη είναι ϋέλημα αυτοί', προ- 
εισαγαγων τύπον τίιν ' ΙΙσαύ κα) τους Ίδονμαίον:, έπήγαγεν τιρ• τον Ισραήλ έκβολήν, ώστε είναι τνπον «ΐ'τοί' 
τον //σαν y.n.ltd. y.ai παρΐί τιί> //ανλω. απο τής έίηχής έως τον ' Τμεΐς δε έβεβι^.οντε αντο. lOit 

Η. llffii την TrQofiijoiuw , οπον Εγώ αποατελω τον ay/s/.vi• μον, y.ai ίξι^ς ttfqi τον KV(itov, Και if- 
aitfii;•: (cod. (ξίφνη•;) ijit( eic τον ηυιν αντυν λύρως, y.at τα έζΐι^'. άπο τον It^oh ίγώ άποπταλώ (cocl. 
h. 1. αποστΆω) τον iiyyirXov μον, ηο^• τον Και χα&ώς τα ίτη τα ιμπροαΟ-ιν. 

Γ. T)jV τον ττοοίίοόμον άποστολιμ' ί'ν το} τύ.ει λι-γει κ«ί τψ• άνάμνι^σιν τον νόμον τον ,Ι/οιί'σκο,• κ«ί 
ταντα τιλψίυν της κρίσεως•, fV ?} ϋιαστΛλίτια τα των πονι^οων και των αγαίΗον. α:το τον Ει^αοννατε ίττ 
tfte τον? λόγους νμώι; ί'ως τον τε'λιπ'ς. 

ΕΝ ΎίΙ ΔΑΝΙΗΛ. 

yi. Et' τω hvnruft τον Ναβονχοδονόηορ δείχννται ή βασιλιά ή αιώνιος, ini γης αναστησομίνη μετά 
τας 7TQ0 αντης χατασχίηισας τεσσάρας, την Βαβνλωνίαν, την Περσιχην, τι^ν Μη•/.εδονι•/.ην , την Ρωμαίαν' 
κια βεβαιονται ταντα ποοι) ι^τιγ.οις νηο τον .]ανιηλ λε'γοντος ' -ίλίμΐινον το έννπνιον y.ui ττιστη η σνγκοισις 
αντοϊ'. άττυ του Και εν ταϊς ημέηαις τώι• βασιΧέων ε-/.είνων άνηπτί^σει ο ΙΙε'ος τον ονοανον βασιλείαν ήτις εις 
το'νς αϊοηιις ον δκίί) ίΗωΙ^πεται , ίώς τον \ΊληίΗνυν το έννπνιον /.αι τιιστη η σί<γ-/.ηιπις αντοϊκ 

Β. Κι'.ταοίίΙμι^σις τώιν τεσσάρων βασιλείων των y.athAr/Mv , γ.αι πρόρησις (siu 1ι. 1.) μετά ταντας 
άναστησομε'νης της Χριστον βασιλείας της δοΟησομε'νι^ς τυϊς αγιοις y.n.i γ.αΰεςονσης άπαντα τα έΐΐνη, ώστε 
χα&εστώτος ετι τον κόσμον y.ia τιον fiijto;• μενόντων ο σοηηρ παρεσται y.ai την βασι^ίαν χαταστησεται. 
άπο τον Έ^ριξεν το πνενμά μον εν τ// ί'ξει μον, ε'γώ Javιηλ, ί'ως τον "Ε(ος ώΰε το πε'ρας τον λόγον. 

Γ. \"7 ετη προλέγει ο πριηι[τΐις, (μίσκοη' μετά έτη Γ7 II , fV τοις τελενταίοις επτά ετεσιν απο- 
L•iσ&aι τον Ψενδόχριστον, ιή ονχ εστίν ή βασιλιά, άπο}^Ισ&αι δε μετά τρία ημισν έτη της ανανεωσειος τον 
Ισραήλ, έπεισελϋύντα τώ άνον/.ο5ομυνμέν(\) ναφ χαι άνελόντα τας Ουσίας y.ai στησαντα βδέλνγμα έρημιοσεως 
έν τώ ναώ' ών έξης έστιν ή προειοηιιένη (Ιναίρεσις της τε πόλεονς και τον ναοϋ y.ai παντελής έρημωσις' 
(ίτινα γενέσθαι δει Χριστον παραγινομένον y.ai καταχρίναντος την αποστα.σίαν y.ai κατα.ργονντος Ttj επι- 
φάνια της παρονσίας αΰτοϋ τον Ίντι'/ριστον και αναιρονντος αντον (cod. «ΐ'τοϊ) τω πνενματι τον στόματος 
αντοϋ, κα&(ί qt^aiv ο (Ιπέιστολος. 

/J. Τα πειιΊ τον .4ντι/ρίστον προδηλονμένον , οις έν τνπω ,-ίντιοχω τω Μακεδονι , ί;;(;)τυ^• μέν τίνα 
τνπον έν \,4ντιόχ«ι, κατά πολλά ϋε διαλλι'ατυντος, έπαναστησομένον πιίσι σεβάσμησι y.ai νποτοέχυντες πχή- 
ματι τ'ην τον &εοϊ> ϋιαΟήκην και παραβαίνοντος , y.ai πυλεμονντος πολέμους πολλονς, χοατονντος τριών 
βασύ^ιών, Αιγύπτου, .Ιιβνης, Αιθιοπίας, πίπτοντας έν Tij Ιουδαία' μεΐ)•' όν και η αναστα,σις των νεκρών 
προαγορευεται , τιον μεν έπ αίσχννη, τώιν δε έπι δόξιι. αττο του Και αναστι^σεται εκ τι^ς ρι~ΐις αυτού ψντιιν 
βασιλείας, έως τον Κιέί άπο τώ)ν δικιαών τιον πολλών ως οι αστέρες εις τονς ακονας έτι. ταντα δε χαι ο 
σωτηρ προ της /ιελλονσης έαντον παρουσίας έσομενα προαγορευει , και την λντρωσιν τοις αγιοις. τότε και το 
μακάριον τί'λοι,• έπαγγέλ^.ται. περ) του κολοβο&ήσεσ&αι τ^cς ήμ/ρας τι^ς τοΓ' Αντίχριστου βασύ^ίας, ώς ο 
σιοτηρ λέγει, δηλοϊ και ο . Ιανιι[λ, έ;αριΙΙμών τί/.ς ημέρας των τριών και ι^ιίσεως έτων \Λ^ί, και έπι τια'ταις 
άλλας |\'ltJ. άπο του K<ci από καιρού παραλλάίεως τυΰ ένδελεχισμον , έως τον Και αναστήσει εις τον 
καιρόν σον εις σvvτέL•ιav η}ΐερών. 110 VI. Qui inter Epiplianii 02)era eaque suspectae nun modo fidei sed etiani originis a 
Petavio editus est libellus de prophetarum vitis, is iu dnobus codicibus Ouisliiiianis, 
utroquc decimi fere saeculi, inventus est. Alter numero CXX, alter niiD:ero CCXXIV. a 
Montefalconio signatur. Qui quum et iiiter se scriptura valde discrepent et ab editione 
Petavii longe discedant, noo abs re esse visum est utriusque textiim plene edere. Edemus 
aiitem ita ut codicum scripturam quamvis vitiosam maxime iu nominibus propriis lectoribus 
aute oculus ponamus. 

ΕΠΙΦΑΜΟΊ" 

Πΐ;ΐΊ Τί'Ν Γ? ηΡυΦΙ1Τί>Λ• ΠΟΗΚ.Ν UZ\S και ΠΟΙ' ΕΤΕΑϋΙΩΠηΣΑΝ.') 

{'FnavUa Hrayriaqnrrai τα ονόματα y.ai αί ποοσί,γυοίαι nor uyuor και ΐι-(\ΰίωι• TiQoqijior, y.ai 
οποίας /W(>«s' Hy.aGTO•; αυτών v7T(C{iyti y.iii ΰπον ίΤί)^-ΊΐόίΐΊ^, κ«ί i-vlhi y.aTiTtih^ τα τίμια αντοιν /.fiwavu.) 

^. P.ait νίοί Btioi ι/ fy. Βίλΐ:μω&, cfvli^^• /σαγ/ω, y.ai 0•ανων tTacpi ι'ν tij ytj avtov ϊν είρήτΐ/. 
y.ai icicijzf)' 7ί'((«^• »;ίκ)• (cod. i/iui) τυν y.vniov tm 7i,s• ;V,s•. Hcv, ififiiv, ή Λιί',• >/ fV Σιλίομ (ΐίρισ&^ fiC ιβ 
(t.(f eavTiii; y.ai ytvavTui δρνίς ιβ. 

{E.'^) 'Siat/t' υΰτυς ψ' ΐχ Βιΰ^μώϊ^, τ /j,• qv/.i^,• Ίβάχαρ, ΰς ττιιλία π(ΐυ(ΐ) ijivaf κατά τον Ιαιιαί^λ, 
και unttfuvt και haqi/ ι'ν τι] γν; αντον ΐν (ι\»Ίνΐι. και ilibry.f Τί'ιιας ι'^ξίΐν τον κνηιον ϊττι γϊ^.; άνϋρώποις 
axniivudTnequfterov. οτε Si dvij ο riho^ tv Σι^λιομ και μΐοιαίΐ ij ij 6(ΐν^ >/ ΐν —ι'λωαμ uq ίαντι,^• iu- ίίωδίκα 
/ti-Qij, }'H'YihJffO!Tf« δώδακα δρνε•;.) 

Β. ^μως (sic) ι'^ν ίκ θικυί'ί, και avijotlfi^ νπο τον νίυν ' 4μ.ααίον, πλί^ία•; αντ'υν ΐν ρoμqaίa κατά 
τον y.iHnaqov. και ίτι ΐμπνΐκίν ι^'/Μιν ei.; τψ γψ αντον, και μ(&' ί^ιιΐραί γ τα/^ντίρας tTaqi^ ΐκεί. 

(S• '^ίμως ψ' ΐκ Θΐκυνΐ, και ΑμισΙον αντον (τνχνώί τνμπανίσαντος, τΐλος (απλεν αντυν W//(o,• ο 
νιος αντον όοπάΪΜ, πλ/^ξα^ αντυν τον κρόταφον. και ΐτι ΐμπνίων IXittv ei^ τι^ν γι^ν αντον, και mU' ί,μίρας 
δί'ο amihcvi, κα'ι ΐτύq)j ΐκίϊ.) 

Γ. Μιχαία•; νίοί /ιραμο},• υ Μωραϋΐτι^.; γΐ^οναν ΐκ qvXii^ Γ,ψραίμ, και τιοΏ-α ποιι^βα•; τοι^χααβ, 
νπυ /ωραμ τον νίυν αντυν uviji^itihi κρι^μνφ, ότι ijltyyev αντυν ΐηι ταϊς άσιβίίαι^ τών πατΐρων αντον' και 
tTaqij ΐν Tij' γϋ αντυν. 

(/. Μιχαία•; Ιν απυ ΜοραοΊ ΐκ qvXi^i Eqoaiii. otno^• noU.a ποιι^σα•,• το) Άιαάβ, νπο Ιωρίιμ τον 
υιού αντυϋ άντιρΐ&η κρι^μνώ (iiqeii,•, οτι ί/λιγχεν αντον ΐπ άσεβείαι•; πατΐρων αντον' και ΐτάq>^ ΐν τ;/ }■»/ 
ίΐντυΰ μόνος, σνν(γ•)νς τυν ττυλνανδρίυυ Ένμαχίίμ (corr. est -χίμ).) 

/Ι. /ω'ηλ νιος BaOovij). /]ν ΐκ r/i'/./^^• Ρουβιμ. ΐξ άγρυυ &ι-βορων' και ικανών ΐν ίΐρψ')] ΐταγη ΐκ(ϊ. 

{ζ. Jitjij). ψ' ΐκ qvXijS τον Ρσνβιμ άγροϋ τοϊ' Βεϋχορών' και άπΐ&ανεν ΐν εΐρψνι και iVaqw/ ΐκεϊ.) 

>. Άβδιον ψ ΐκ γ>;ς 2^νχΐμ, ό και T()iVfv πεντι^κόνταργος ου fqftauTo 'Ηλίας' -και κατΐβη προς 

') Hic titulus in cod. CXX. habetur, nisi quod -) In codiceCCXXIV. singulorum proplietaruui 

pro '£;rii(ai'/Oi', quod iam praecessit, τοΡ αίτοΓ• ρυ- ordo hic est: A. 'Ησαΐας, Β.'Ιίυιμίας, Γ.Ίίζιχιι])., 

situm est. Textum codicis CCXXIV. ubique kuiu• J. Jam])., E. 'JiarJ etc. 
lis inclusum apponcmus. 111 

Οχοζίαι•' μετη Ss τκϊτα άπυλύηων ri^r λιιτονργίίο• τον (ί«σ(λί-'ω,• n<jw<fijTivnsv' -mu {ίαιώι• ϊτάφη μίτά 
τών ττατίρωτ αντον. 

(Η. Α(ίδιον ι^ν f/. γής Σνχίμ, άγροΐι Βη&αρχαύμ. ovTOg ψ' μαθητι^^; Ηλία, -/.αι πολλά νπομίίι•α>; 
δι αντον ηίριπιο'Ζίται. οντος ι^ι• η τρίτος ττίΐτγ/.όνταρχος, ον (ψα'σατο 'Ηλίας' y.ai ■Mirh]iij προς Όχοζίατ' 
χαι μιτά τανια άπιι).ιπών τψ• λίΐτονργίαν τον ραηιλήος nnotqt^tvnt' y.c.i άττι-'ϋαιι^ y.c.r ίτάιμ, μέτίί τών 
πατέρων αντον.) 

Ε. Ιωνάς νιος Άμαϋι, ijV ΐ/. γι,ς ΚαριαΜικριμ πλησίον \'/ζώτον πολιούς ν-ατα 1>ύλ((ησαν' και l•/.- 
βρασ&εις fx τον χι]τονς χαι άπιλΟών ίίς ΛΊ,νίν'ι και άνακάμχΐ'ας ονκ i-'fi.nrtv ;ίς τι^ν γί^ν αντον, αλλϊΊ. παρα- 
λαβθ}ν τιμ• μητι-ρα αιτον παροικι^σίν τι^ν —ονρ χωράν τών αλλοίμ'λοιν. Ά^γίν γαρ οτι όντως ά^ίλο} οναδός 
μον, οτι ΐψίνσαμιμ• προι] ι^τίναας κατά Νιμηη τι,ς πολίως. ην t)'i τότί ι'λί'-χοιν /Ιλίας τίιν 1-1χαάβ, κα'ι 
καλί'ύας λιμον (π) την γην ϊ'ψνγίν. και ίλ&ών ώριν την χήραν μίτά του νιου αυτϊ/ς' ον γάρ ηδννατο μύναν 
μετά άπεριτμήτων. και ενλόγηαεν αυτήν, κ«ί &ανόντα τον ν'ιον αντης Ίωνάν πάλιν ν/, νεκρών ό ϋεος ΰιά 
τον Ηλία. άνε'στησεν' η&εληηι-ν γαρ δεϊ'ξαι αντφ οτι οίι δνναται άποδράσαι (su•, alter cod. -(<-) ί>£0)•. και 
μετά τον λιμον ελ&ών ε'ν τη ; ;/ Ίονδα εν Σαάρ καΐ &ανών ετάψ} εκεί. και εδοικεν τέρας επι Ιερουσαλήμ 
λε'γων Οτε ιδοιβιν λίϋον βοώντα οίκτρώς, εγγίζει το τέλος' οτε δε ίδωσιν εν Ιερουσαλήμ πάντα τα εϋ^νη, 
τότε ή πόλις έδαιγισΟήσεται. 

(Θ. Ιοινάς ην έκ γης Καρια&ιαρ'ιμ πλησίον ./ίζώτον πόλεως Ελλήνων -κατά ■θάλασσαν' και εκ- 
βρασ&εις εκ τον κητονς και άπελ&ων είςΑ'ινενη και άνακαμψας εις την γην αντον ονκ εμεινεν, άλλα παρα- 
λαβών την μι^τερα αντον παριηκησε την Ιωρ χοιραν aλλoCfvλωv ε9νο>ν. ελ.ίγεν γάρ οτι όντως ά(ρελώ το 
όνειδος μον, οτι fi/i{ca«/(.y πρικρηηνηας κατά Λ'^ινευη της πόλεοις της μεγάλΐις. ην δε το τηνικιά'τα Ή).ίας 
ελέγχων τον οίκον \4χαιίβ, και καλέσας λιμίιν επι την γήν έίρυγεν. και άπιλΟών ενρε την χήραν μετίί τον 
νιου αντης, και έμεινε παρ αντοίς' ον γαρ ίιδννατο με'νειν μετά άπεριτμήτων. -και ενλόγησεν αυτήν διά την 
ξενοδοχίαν αΐιτής' ην γάρ γινωσκων αντην εκ πολλού, ϋανόντα δε τον ν'ιον αντής Ίωνάν πιίλιν ήγειρεν ό 
ι^ευς δια τον Ηλίον, δεικνυς αντίο οτι ονδε Οαιων δνναται αττοδρασαι Οεοι: και αναστάς ίοινάς μετά τον 
λιμον ηλ&εν εις γήν ]ουδα' ϋανοίσαν δε την μητέρα αντον έ&αχρε κατά τήν όδον έχόμενα τής βαλάνοί' 
/ίεβώρρας. και 'κατοι-κήσας έν }'ϊ/ 2.'αάρ ι\πέ&ανε, και ετάφη εν τω σπηλαίω Καινεζιον •κριτον γενομένου 
μιας (ρνλης εν ημέραις της αναρχίας, και εδοικε τέρας επι Ιερουσαλήμ, και iif ΊΊλι,ν την γήν' όταν ίδωσι 
λί9οι• βοώντα οίκτρώς, έγγίζειν το τέλ.ος' και οτε ιδωσιν' Ιερουσαλήμ πάντα τά έθνη, οτι η πόλις ί,φανίσΟη όλη 
εως εδάφους, και μετατεί^ησονται οι λίθοι αυτής -κατά δυσμάς ήλιου, εκεί έσται ή προσκύνησις τον είλημμένον.) 

Ζ. Ναονμ νιος Ελκεσαίου ην άπο Ίεσβή Cfvλής Σνμεών, και μετά τίιν Ιωνάν τή Νηνενι τέρας 
έδωκεν, οτι υπο υδάτων και πνρός υπογείου ιι.πολεΐται. όπερ και γέγονεν' η γίιρ περιέχονσα «iV;))' λίμνη 
κατελνσεν (sic, riictms altcr) εν σεισμοί, και πνρ εκ της έρήμον έξηλΟεν και το ν^ιηλότερον αντης ενεπν- 
ρησεν μέρος, και ϋανοιν ετάφη εν τή γή αντον. 

{lyi. Ναουμ ην από Ελκεσεμ πέραν τον Πηταβαρήμ φνλής ΣνμεοΊν. οιτοκ μετά Ιωνάν τη Νινενή 
τέρας έδωκεν, οτι νττο υδάτων γλνκ.εων και πνρος νπογείον άπολεϊται. ο και γέγονεν' η γάρ περιέχουσα 
αντην λίμνη κατέκλυσε ν αντην εν σειαμώ, και πνρ έπελί^όν έν. τής έρήμον τό ίηΐιηλότερον αντής μέρος 
ένέπρησεν. απέθανε δε ΐν ειρήνη, -κα} ετάφη εν rf^ γή αντον.) 112 

//. \.4μρα•/.ηνμ /'»■ ίΐ άγοον Βώ'ΐον/ύη, qvli^i Σνμίώι-. y.ui ifiey πη'ο τι^,- αΐχμαΐΜοία^ ntQi 7;Jl,' 
(άώσίω,•' /ίρονσκλι^μ, y.ai intiOifiiv β^όδηα' y.ai 0K~i,).9tr Na^ov/o^ovoaoQ ίν' Ιί^ονααλψ, ί(μψν fiV 
οατηαν.ίΐΊ^ι• , και ψ πάροιγ.ος η• γι] ' 1αμαι]1. ως δ( ϊπίστρ^χΐ'αι• οΊ Χαλδαΐοί και υί χκτάλοιποι υ'ι 'om^ ίν 
' Ιίηοναιύ.ιιμ y.uTi\jiiaar n\• Α'ίγνητον, ψ οντοί (cod. ούτως) τταροΓ/.ώτ τψ γφ• αντον y.ai λΐΐταιχιγών 
ϋίοιστιιϊς τιι'ν λιωϊ' αντον. ολ• δι Άαβιι• το ίδίσμα aTitriyy.ai το /V ίργά.ταις, ττηοΗμΊτίναα- τυΐς ιδίοις αποη• 
Ποοινομαι ιίς )'ψ μακράν, και ταχίοις ίλίνβομαι. tav δ( βραδννω, άπαί'γχατε τοις ϋ^ερίΰταϊς το άριστον 
αντώΐ'. y.a) γίΐόμαος Ιν Βαβνλώη κ«ί δονς το αριητον τω Jarn;)., f πίστη τοις ϋίρισταΐς ίαί>ίυνσι, και 
οϊ'δίνΊ tlnn• 70 γεγοι-ός' αννψ.εν δι ty. τοντον οτι Tic/uor (ττιστοι-'ψί-ι ο λαυς ϊχ Βαβνλώνος. y.ai προ δί'Ο 
(τών της ίττιητρο^μ,ς ΰαιοιν (ΤΜρη ικεϊ ιν άγρώ. ίδωκεν δε τέρας τοις εν τ;/ Ιουδαία, οτι 'οΜ'ονται εν τφ 
tuoi ψώς κα) ούτως ΐδωσιν τψ δόξαν τον raov. κα) ττερ] της σνντελείας τον ναον ττροεΐπεν οτι νττυ έΙΗονς 
δντικον γενήσεται, κα) τότε το άπλωμα, φησίν, τον /Ιιαβηρ (sic) εις μικρά διαρραγησεται, και τά επίκρανα 
Toh δνο στνλων ά^αιρεΟΐισεται , κα] ουδείς γνώσεται Λοϊ< έσονται' ταντα δε εν τη έρημφ άπενεγβψοντΆΐ 
ύπο αγγΐ:).ον. όττον έν άρχη επάγη η σκηνή τον μαρτνρίον, και τιιΐς επι τέλει γνωσί^^ησεται κ.νριος. 

(ΙΒ. Άμβακουμ εκ φυλής ψ Συμεών εξ άγρον Βη&ωαχάρ. ούτος είδεν προ της αιχμαλωσίας περί 
της ι'άώσεως της ' Ιερ. κιΔ τον ναον, κα] επε'ν&ησε σqόδρu. κα] ότε ήλ&εν ο Ναβονχοδονόσορ είς'ίερ., εφνγεν 

Ισμαήλ, ως δε ύπίστρεΜ'αν οι Χαλδιάοι και οι κατάλοιποι οι οντες εν Ιερ. κατεβησαν εις Αιγνπτον, ην 

παροικών την γην αντον, κα] ελειτονργει τοις ϋ^ερισταίς τον άγρον αντον. ως δε έλαβε το έδεσμα, πηοεφή- 

τενσε τοις ιδίοις αντον ειπώι άπενεγκατε το άριστον τοις <>ερισταϊς. κα] γενόμενος - • - δονς τον (sic) (ίριστον 

τω .Ιανιήλ, επέστη τοις ιΊερισταϊς εσΟίονσι, κα] ούδεν] ε'ίπεν το γενόμενον' σννηκε δε οτι τάχιον ί'πιστρεφει 
ο λαός εκ της αιχμαλωσίας της εις Βαβνλώνα. κα] προ β' ετώιν της επιστροφής άποϋ^νήσκει, κα] ετάφη έν 

άγρω ι'δίο) μόνος, εδοικε δί τέρας φώς, κα] ονηος όφονται την δόξαν τον ί>εον' και περί σνντελίΐας 

τον ναον προεΐπεν ότι νπό ε&νονς δυτικού ραγησεται. τότε κα] το ίίπλωμα τον .4αβήρ, φησίν, εις μικρά 
ρήγματα ήαγήσεται, κα] τά επίκρανα των δνο στνλων άφαιρεΟ ήσονται , και ονδεις γνώσεται που έσονται' 
αντά δε εν τη έρήμιο άπενε-χϋ/^σονται νπό αγγέλων, όπον εν (ΐρ•/η ην ή σκηνή τού ιιαρτνρίου' εν αντοις 
γν())σΟ)ισεται έπ] τέλει κύριος, τοις διωκομένοις νπο τού οφεως, οκ• εξ αρχής ην.) 

θ. Σοφ ονίας νιος Χοΐ'σή ην εξ ιίγρον Σαβαρα-Οά, ^>λήςΣνμεών' προεφήτενσεν δε περί της πόλεως 

y.a] περ] τον Tilois• των έϋνών κα] τής αισχύνης τών ασεβών, και τελεντησας ίτκι/', f ('i'QV κυτοϊ: 

( ΙΓ. Σοφονίας ψ εκ φνλής Συμεών ες αγρού Σαβαραϋά. ούτος πηοεφί^ευσε περί τής πόλεως -και 

περ] τέλους έΟ^νών κα] αισχύνης ασεβών, -κα] &ανών ετάφη εν αγρώι αντού.) 

ι. Ι-ίγγαϊος νέος ήλ&εν εκ Βαβνλώνος εις 'Ιερουσαλήμ, -/.α] φανερώς περί τής επιστροφής τον λαού 

προεφήτενσεν , -κα] ίδεν εκ μέρους την οικοδομήν τοίν ναον. -και θανών ετάφη ενώπιον τον ταφον τών 

ιερέων ενδοξως. 

(υ. Άγγαϊος μικρός ήλ&εν εκ Βαβνλώνος - - - προεφήτενσε, κα] είδεν εκ μέρους την οί-κοδο- 

μήν τον ναού. κα] &ανών ετάφη πλησίον τον Taqov τών ιερέων ενδόξως' ψ γαρ και αντος εκ γένους 

αρχιεραΤΓ/.ου.) 

Ll. Ζαχαρίας υιός Βαρα•/ίου ήλ&εν από Χαλδαίων εις Ιερουσαλήμ, ήδη προβεβη'/.ώς , κα•κεΙ τφ 

λαω πολλά προεφήτενσεν κα] τέρατα εδω-κεν εις άπόδειξιν. ϋς και το) ' Ιωαεδεκ ειπεν οτι γεννήσεις νιον, -και 113 

fV 1ιροΐ'ύ('.λ)^μ ίίραηίϋίΓ y.c.i ri)f Σ((λ<(0ι1λ ΐττΊ νίφ it'/.ir/>iGi f y.ut το όνομα Zooo^iu(jt). ιπίΟι^χα' y.c.i ιπι 
Κνρον τίρίί^• ίδωκΕΐ• f/V ir/-o^\ y.c.i Trtiji τι,•; λίΐτοί'ργίκ^ αντον ποοηγόοίνσίΐ• ψ' ποιίιβίΐ ίΥ ' ]ΐρονα(ύ.ι\μ, yui 
ινλογηΰϋΐ• ('.ντον' y.ia παη τ^λον•.' ίΟνων και Ισοκι^λ y.ai τον ναον y.ui aoyia^ ποοΓρ^τών y.ai iinf'u)v ττοο- 
tqijtvGiiV. αττίκτίΐνίν if αντον Ιωί(,• ρκσιλίνΗ JovSa μίταξν τον ναον y.ai τον ίΐνβιαπτν^ρίον, ηαοαινονντα 
αντφ τε y.ui τφ λαφ αττί/ίαΟία Tijs άαιβίίαί y.ui επιστρί'φΗΐ• προ,• &ίόν y.at λα^ΐόντι.; α.ντον οί ίίρεϊκ 
ίϋαψαν μετά τον ττατρο,• αντοΐ: y.ai άπο τότε ηίνοντο τεηατά τε (ν τω ναοί ττοΏ.α φαντασιώδιι. και ονκ 
ισχνον οι ιερίΐ',- ιδεΐν οπταπίαν αγγε').ων Οίον υντε δοννια χοΐϊπμον•: ίκ τον ^α(}ι^ρ οντε δια των δίπλων απο- 
κριΟι^ναι εν τιό λα.φ) ώ,• το πριν. 

( ΙΕ. Ζαχαρία^; ip.div r/. γι^ς ΧαλδαιΌίν , ι^δη ττροβεβι^κώκ, κακεϊ τιη λαοί πολλά προεφι,τεναε και 
τίρατα έδοικεν ίΰ• άποδειξιν. οντος είπεν τοι Ιοισεδεκ οτι γεννι^ίτει νίον, και εν Jto. ΐίραηνηει. οντι>~ και 
τον —αλαΟιι^λ επι ν'κη ι^νλόγι^βε, και το όνομα αντον Ζοροβάβελ {',ΤίΊ'^,κί' και επι Κνρην - - ποη^σει επι 
Ιερονααλι]μ, και πίρι τ.Ο.Οίν εΰνών, και ενλόγ/^ιίεν ΐίντον α^όδρα. τά δε r/j,• ττροίμ^Τίία^- ει'δεν εν /ερονηαλί^μ, 
και [ττερ}] τον ναοί' και αργίας προφι^τών και ιερέων και πεηι διπλϊ^,' κρίσεο),• εξε'Οετο '). και άπε'ϋανεν εν 
γ/Ίρει. (corr. est γιΊρα) μακρίι) έκλείττων, και ίτύφι; ΰννεγγνϊ; τοϊι Άγγαίον.) 

]Β. Μιι.λαγίι'.^: μετά τι^ν επιητροιμ^ν τον λιων τίκτεται ί'ν —0)/α, ό^• vto,• ο>ν βι'ον ίϊχεν καλόν 
ττάνν. και επειδι^ ίτά,• ό λκοι.• ετίμα αυτόν (ο•; αγιον, εκάλεσαν αντον Μαλα/ίαν, ο επτιν άγγελο,. ψ• γαρ 
και τφ) εΐδει ενπρετζίι,• κα} τώ λόγοι πλ/^οωτ//,• (corrige 7rλι^ρot{)•είι;?y όσα γαρ είττεν αντοΐ,- εν προφητεία, 
«iVi/ T\i ΐιμί'ρα οιγΟει,• άγγελο,• κνρίον ίβεβαίωσεν. και έτι νεο,• ων ιτελεαοΟίι, και ίταιμι εν αγρο) αντον. 

(JS- Μαλα•/ίας' ο'ντο,• τίκτεται εν ΓικμΙ μετά. τι^ν ίπιοτρο(μ^ν τον λα.ον. και έτι πάνν νέος chv 
καλόν βίον έβ'/ι/.ε. και ίπειδί^ πας ο λΐίο,• ιτίμα αντον ο),• οσιον και πραον, εκαλκιεν αντον Μαλα•/ιαν, ό 
ερμι^ιενεται άγγελο,•' ι^ν γάο κια τφ> ειδει ενπρεπιΊ,•' όάλά και οβα. είπεν ((ντο,• εν πι^οφι^τεία, «ιτ;] τΐ] Ίμε'ρίί 
oqOih Ο],• άγγελο,• {>εον ιπεδεντι-'ρίΊπεν, οΊ,• εγένετο εν ι^μέραις τι,,• αναρχία,; ο),• γέγραπται εν παφαρ gcor(/<, 
τοντε'ΰτιν εν βίβλ(ο κριτίον. και έτι νέος οιν πι^οαετέί^ι^ προς τονς πατέρας αντον εν αγι^ο) αντον.) 

ΙΓ. Ησαΐας ν'ιός'^ίμώς ην από Ίερουσαλψ' αναΐ()ε9ε)ς δε νπό Μανασσΐ,, πί^ισΟεις εις δίο, ετάψι/ 
ίπο-λέίτο) δρνός \Ρωγι]7., πλησίον της δκιβ/'.σεως τόον νδάτοιν όιν (\πόλεσεν (sie) Έζε•/.ίας -/ώβίίς αντά. -/.α] 
ό ίΐεός τό σημεϊον τον 2.Ίλ(οιαι δΐ(\ τόν προιγητην έποίι,σεν, οτι προ τον Οανείν ολιγορησας ηνξατο πιεϊν 
νδύ)ρ, y.(a ενΟε'ως απεστάλη αντίο εξ αντον. 'κα) δια τοντο επεκλή&η —ΐλίοάμ, ο εστίν απεσταλμένος, και 
Έ'ζεκίας έπΙ των ευ'/ών τοί'τον εποίησεν τονς λά-κκονς κα) τίίς κολνμβή&ρας. μι•/.ρον γ(\ρ ην νδωο εξεληλν&ος, 
ότε /))' ό λαός ϊν σνγ•λλειαμ(ο άλλοηνλοιν' κα'ι ίνα μη διιαρϋαοη ι, πόλις οις μη εχονσα νδωρ, εποίησεν τοντο. 
κιό ί'ιταν ονν 'ηρ-/οντο ο'ι ποΊ.έμιοι ιΐντλησαι, ονκ ήρ'χετο νδ(ορ' όταν δε ίονδαΐοι ι^ογοντο, >,(j'jliTo και το νδοιρ. 
όθεν έ(ος τον νϊν αΐιμ ίδιον εξέρχεται τό νδωρ. Ινα δειχί^Ι τό μνστήριον τον thov. '/.αι επειδή διίί τον ΙΙσαιον 
τοντο γέγονεν, μνήμης χάριν '/.(ίΐ ό λαός πλησίον αντόν έΟίΟΐ'εν ενδόξως, ίνα δΐ((. τιον ενχόϊν αντον (ιπ marg. 
;L(l(litiu• και μετέι DiuaTov αντον) (οσαντως ε-χοισιν την άπόλανσιν τον νδατος, οτι χρησμός εδο&η ((ντοις 
πιρ'ι τοί'Τον. έστιν δε ο τιΌρος ε'χομενα τον τάιμιν τ(ον βασιλέοιν οπιΚεν τον ταιμιν των ΐίρκον επι το μι-ιιος 
τό πιβς νίηον. ^"ολο/ιώτ γαρ εποίησεν τονς τέίφονς τον Jav}5 δΐ((•γριΌΐ•αντος κ«7« ανατολάς της Σιχύν, 
ήτις έ-/ει είσοδον (\πό Γαβαώ (sic), μϊγ/.οΟ-εν της ηόλ,εως σταδίονς ■/.'' και εποίησεν σκοΡ-ιάί' σννϋεσιν 
Ί His iianim foiiriiiii'' sfiiiitis iii\ilto ]iracst;it alterius codicis seriptura. 114 

ΰΐΊ'ΤΤίΐιήι την, ■/.</'( ί-'ητη- ίω.; τον ινι• Tou• ,το/./.ο /V αγνηυνμ^'η^. ίκ(ΐ tlyjv ο βασι'/^ν-• το γηΐ'αίοι• το ί'ξ .-ItOio- 
η!((.~ y-<'-i τι'ί αηώΐΗ'.τα. y.iu ί/Τί/Λ;] Έζ('/-ί('.~• tt)iiiii- to/V iffnai το μνατι[(ιιηι• ^ΐ'.ν'ώ '/.('.ι Σο'/.οηώιτο^, y.ai 
fmiutr οητα icT^imv ΐ'.ντον, Λ« τοντο ο flto^ (τηο.Ηΐ.βα.το fic δονλίκα• το ατιίοίΗΐ. (ίντον Tou• ϊ/ί^ηοΐ•: 
ιιντοϊ', yi'.i i'.y«ij7Ti)i' ίποίι^ιαι ο (ho.• αττο τηί i^iuna,• fy.tiyi^.'. 

(yj. Ήπαίί'.•,• ο jtr/a•; niiocf!j},g ί,ν άπο Jinoiaa/.ijt, i)r>]ay.ti δε πρισΑπ^ νπο Μαικσϊ^ βαπιλποί 
v'iov'ESty.ior, y.ai ιτίΟι^ ντιο/Μτιο δηνος Por/tj). ί/ομαα τι^ϊ διαβιΐΰίω^ τών νδατων ώι• αποίλίβιν Εζεχίη,• ο 
β(ΐηι).^ϊ\• yi'.T('.yM(it'.,• ΐίντά. y.c.i ο flio, το oijiuoi- τον 2:Ί'/.ω((μ ίποίι^σί δκ'. τον ττηο^ι'^τι^ν, οτι ποιι τον απο- 
uiciiir όλιγίοηι](ία•; ι,νξατο niur νδωρ, y.ai ivthOi,• UTttCTal.t] α'ντώ ίί ίάτον. δια rofro fzP./Ji9•;, ^(/o)«/i, ό 
ίρμψ'ίνίται άτηατα'ί.μίνοί. y.ui ίπι τον Εζεχίον δί προ τον ποιι^βαι αντοί' τονί λαχχηνς y.ai ζΰ^• y.n).vui>i'iih^}<w, 
ίπ} τϊι ivyl τιιϊ'Ήι'αΐην μΓ/.ρον νδωρ (Sf).)/.vOti•, οτι ;])■ /, ττόλι,• fv πν/κλίΐαμφ ια.'/Μ(μ'/.ωι , y.c.i irc. μ'ι^ 
fiinqflidjii i^ ηόλι^ tot.' /", εχονσα νδωρ. ιδρωτών }'«ρ ο/ πολήιιοι πηϊΗν τιίιυνηι' δκι y.ia i/iUHi/MCiar τι^ν 
ίτό/. /j , κΐίί TTiojc/.athXoiTo τι;ι —ι'/μκοι. όταν ovr ι^ρχοιτη (jvv τι{> ΙΙααη οι Jot^idoi, «rjfjoj ;';γιχίτιι το 
ΐ'δωρ' ίπαν δΐ οι uu.oqvt.oi >[ρχο>•τΐ), oiy. (ςι\ρχίτο το νδωρ. ίί/ό y.ui ί'ω»• σιΊμι-ροι• αί([ΐιδιως (ξερχεται, και 
y.uTK Ti^r oyouf *,)■ ',ρ/ίτο H(ii'.iic~ τυτε ανι• roiV Ιονδ(αΌι~\ iru δ^r/^y|j το μνατι,ριον. y.at επειδή δια τον 
ΉιΊιαοι• τοντο -ε^οιε. ιιιι,μι,,' κντον χάριν y.ai ο λαο,• πλι^οιον τον 2.Γ/.ωάμ ιττιμε'/.ώ.: ίΟαιΙ•ει αντον y.ui 
ίΐδόζω^•' ό;τω,• δια τώι• εν/ών αντον y.ai μετά {^άιατοι αντοί• έ'/ωσιν ώ^• αντο^ τι,»• απόλαυση- τον νδατο^•' 
ΟΤΙ και χρι^πμο•; εδο&ι, uvtou• περί τον νδατο^: εβτι δε ο Taqo^ αντον εχομεια τον Tuqov των βααιλε'ωι- 
όπισθεν τον Ttr.qov των ιερέων έπι το με'ρο^ το προς νίηον. —ολομοιι• γαρ -.ποίιαε ζοί'ν Taqov..- τον . ΙανΊδ 
διαγραιΙ'αντο^• /.ατα απ'.το/.α.: —ιιοι, ι^τι.: ε/ει εισοδον απο Ι'αβαων μι /.oihr r/,,• πολεο).,• οταδίον^• y." y.ui 
(ποίησε ακολιαν και ηνν&ετην τι^ν εισοδον και arvnoroijov τοϊ.- πολλοί.;, y.ai έστιν ίω.' τί/^• σί•μερον tou 
πολλοίς αγηιονμενη τών ιερέων και ολω τω λαω. εκεί είγεν ο βασιλεν.; το γονσίον το εϊ . ΙιΟιοπία•: και τα 
αρώματα, και ίπειδι^ Εζεκίας ο ρασΓ/.εν~• εδείίε το μνστι,ριον . Ικνιδ και 2.ολομθ)ΐτο; γοΓ.• έΟιεσι τοΐ; /ίαβν- 
λωνίοι,• και εμίανε τα οστά τον τόπον τοιν πατέρων αντοί: διί'. τοντο ο Οεο; σνιεγωρι^σεν ει.• δονλείαν ε'σεσίΐαι 
το σπέρμα αντον, to(V έχΟροΐ•; αντον, και ά/.αρπον αντον ο {}εό<; έποίι^σεν άπο r/^i.• >ιμέρα; ΐκείν/^ς.) 

1.4. Ιερεμίας ί^ν έί ^./ίνα&ώΑ, και εν Taqvau' r;;,• ^Ιΐγνπτον λίθοι.; β/.ι^Οει; νπο τογ /.«οι" άπο- 
Ονι^ακει. κείται δε πλι^σίον τ/",• οικία; Ί'αραω, οτι οι ,Ιιγνπτιοι εδόϊασαν αντον ενίρ/ετι^Οέιτε; δι αντον' 
ί^νίατο γαρ, και α'ι ΰβπίδε; αντον, έασαν και των υδάτων οΊ ϋψρεί, ον; καλονσιν οι ,Ιΐγίπτιοι I\hi^q(oO; 
Εύ.ι^ες δε κρο/.οδείλονς, οΊ (cod. οΊών) ί^σαν αΐΎου; {>ανατονντε;' και εύξαμένον τον πρoqί|τnv έκωλΰΟι^σαν 
εκ τϊ^; γ>;; f^iijv,,: το γένος των ααπίδοη•, και εκ τον ποταμοί• ιοσαντω; το ειεδηον τοιν θι^ρίων. και όσοι 
εισιν πιστοί Οεον, έω; τον rvr εν/ονται εν τω τόπφ οπον κείται, και λαμβάνοιτε; τοϊ• χοό; τον τόπον 
δί^γματα ασπίδοιν Οεραπενονσιν και τα ϋν,ρία τον νδατο; ψνγαδεΰουσιν. ί/μείς (V ι,κονσαμεν εκ των παίδων 
νίντιγονον και Ι Ιτο'^μαίου γηρόντων τινών, οτι '^ίλέξανδρο; ό Μακεδών έπιστά; τω Taqo;) του προίρί^του 
και επιγνον; τι/. ε1; αντον μνστίηια, ει; '^ίλείάνδρειαν μετέστι^σεν αντον τ« λεί\!'ανα, περιστείλα; αντα 
ένδοξοι;' και iy.oy.vthj εκ τ;;,• γϊ^; το γένος των ασπίδων, και έκ τον ,τοτα/ίοί"' ωσανζω; τά t'h,p/'fi. 

Οντο; ο προςμ^τν^; σι^ιαίον δέδον/.ε τοις ίερενσιν ^4ί}νπιον, ότι δει σειΰϋϊιναι τά είδωλα αντών και 
ανμπεσεϊν τα '/ειοοποίητα αντών, όταν έπιβϊ\ εν ^Ίΐ•^νπτοΊ παρ\>έιυς λο'/ενονσα βρέφος ■ίϊεοειδές. διυ και 
ίοι; ννν τιμώσιν παρθέιον λο/ονν fsic) κ«ί βρέφος εν ffUTVij τιθέντες προσκννοϋσιν. και Πτολεμαίο] τω 115 

β((6ΐλ(ί πΐΊθαιοιιύ(ΐ) τφ• (ΐ.Ίτί<'.ι ΐλίγαι• οτι τιατηοπαράδατοι• /,γίπ' (στιι• /ινστι^οίοι, νπυ 0'7ΐυι• ποοφιμον τοί•; 
π('.τι_ι('.<7ΐν ijiibiv παοΐ'.ίΊιιϋΗ , /.ta ικδίχομεΑα το TTfnu^• τον μνβτι^ηίον ι^ιιωι•. 

Οντο^ δί 7TIUI 7ί^,• ύλίήηίως τοί' ('«οί" Ί]ηπααει τι,ι• -/.ιβωτοι• ηη< ηψοί' και tc. u• «.ctij, y.ui ΐποιι^βίν 
αί'Τα y.aTUTTolliiiai fV 7τήο(/., /.,^';•(0)• roiV παοίατώπιν Ατκδι^μι^ϋίν -/.νοιος ί•/. —ιθ)ΐ• fu• υνιικιιιι•, y.c.i πα/.ιν 
ilivatTai fV δνιιψΗ. y.ui αι^μίηιν νμ'π' ί'ατω τηί παοονσία,• αυτόν, ojt ξνλοι• ηΰντα τα ίΟνι^ niiony.vrifiiaair. 
τψ' δι! χιβωτον ταντψ• ιινδύ^ fy.fSuD.ti ίί μι; '^nijcii' y.ai τάς iV αντί) πλά-λας ονδα^• άνατιτνασα 'κρί'ωΐ' // 
TTijfXfiiTwr tl μΐι Μοιηϊ^ς ό :•/.λ:/.τιι~: ταν Ih-nv. ya] η- rtj άηιστάαα ττρίοτηι• η κιβωτό^• τον Οκιν αι-αότι^Πίται, 
y.al ί'ξύ.ίνπΐται fx 7/^,- ττίτρας και τι-ϋιΊσίται. /)• ό'()ίί Σιιά, y.ai τότΐ πάντες οι άγιοι ryvra-/J>>fionui 
ly.il, ίχδΐχόμενοι τον Χριατόν. ιν δε rij ττετιιη εσφράγισεν τφ δακτνλφ αυτόν το όνομα τον ϋεοϋ, και 
}'t'j ■());:;■ ο τύπος ώς '/Ivcflj αιδιΊρον, κια vtqiXi, επκέπααεν το όνομα, κα.ι ονδεις νοεί τον τόπον fOJc τι^ς (τνν- 
rt).n'iu-. και ί-ητιν ι, ττύοα εν r/; fV'/i".'' οπον πρώτον η κιβΜτος γεγονεν μετα^' τον δυο ορέων εν οι,• κείται 
Μιοηϊι^ και \•Ιαρών' και εν ννκτΊ νειμ'λιι ως πϋρ γίνεται κατά τον τύπον τον αργιϋον, οτι ου μι/ παυβι^αι 
ij δόξα του ϋεοΰ εκ του ιόμου αυτού, κια έ'δωκεν ο Οεος τω Ιερεμία γαριν, ινα το τέλος τογ μυοτι,ριου 
αυτόν αυτός ττοιΙ^ιι. όπως γενι^ται κοινιονος ΪΜιουβεως. 

(Β. Ιερεμίας Ι^ν ε"ί \Ίναί>ώθ, κια εν Τάψαις .-Ιίγύπτου - - άπο!Ινι[ηκει. κεηαι δε εν τόπιο τι,ς 
οίκι'ιΠεως Φαραώ, ότι ^Ίιγύπτιοι - - ι/ύξατο γάρ, και α'ι όλο&ρεύουααι αυτούς άαπίδες άπέ&ανον, και τών 
νδάτο)ν 01 &ϊίρες, ους καΐοναι μεν Αίγύπτιοι ΝεφώΟ, "Ελλι,νες δε κροκοδεί).ους. και όσοι είσι πιστό) ί>εοί, 
(ώς σι^μερον εύχονται ίν τω τι'ιπω εκείνιο, και λαμβάνοντες τού χοίις τον τόπον δΐ/γματα ασπίδων (Ηραπευ- 
ονηιν. ί/μεΐς δε ίικούσαμεν εκ τών παίδων \Ίντ. κα) Πτολ. ανδρών γεγηρακότων , οτι \-Ιλε'ίανδρος - - τα 
λείψανα, περιί>ε}ς αυτά ενδόξως κύκλοι' κιο οντοκ εξωλο&ρεύ&ησαν εκ τύ^ς γι^ς ε'κιίνι,ς τό γένος τών ιίσπί- 
δων, και εκ τού ποταμού (όσαύτως. κα'ι τότε ενε'βαλε τους ό((εις τους λεγόμενους άργολ.ΐίίονς , ο εστίν οΓμο- 
μύχονς, ονς Ί\νεγκαν εκ τού'ί/ργονς τού ΙΙελασγικού, όθεν κα) άργολαϊοι καλούνται, τουτέστιν Άργονς 
αριστεροί' λαιον γαρ λε'γονσι πάν ευωνυμον. 

ούτος ό 'Ιερεμίας σι,μεΐον δε'δωκε τοίς Ίερεύσιν ^-Ιίγύπτου, ότι δει σεισΟϊ^ναι τά είδωλα αυτών και 
πεσεϊν διά σοντϊ,ρος παιδίου εκ παρθένου γεννοψένον εν φύτνΐ], και διά τούτο έως νυν -Ο-εοηοιούσι παρθενον 
λογίιν (sic), κα'ι βρέφος έν qa.Tvij τιΟέντες προσκννούσι. κα] ΙΙτολεμα.ίω δε τοι βασιλεΐ πυνθανομενοι τψ' 
αιτίαν έλεγον ότι πατροπαρά.δοτόν έστι τό μνστί,ριον, υπό - - παραδοΟέν' και έκδεχομεθα, γι,σι, το πέρας 
τινν μυστηρίου αντον. 

Ούτος ό προΓμ^τι^ς πρό της - - καταποθηναι έν Ty πέτρα, κια είπεν τοϊς παρεστώσιν\Ίπεδι]μψ,ε 
κύριος έν Σινά εις τον ούρανόν, κα) πι'ό.ιν έλεύσεται νομοϋετησαι έν —ϊνά εν δυνάμει, και σημεϊον - - οτ αν 
ξύλον - - προσκυνί/σωσιν. είπε ν δε ί'ντι την κιβωτόν ταΰτην ονδε)ς έκβαλεΐ εΐ μη Ααρών /ioioc ο ιερεύς, -και 
τάς - - αναπτύξει ονκέτι, ούχ ιερέων ου προφητών, ει μη Μιουσης - - πρώτη η κιβωτός αναστησεται, και 
έ'ίελεύσετα.1 κα) τεθί^σεται έν ί'ιρει Σινά, κα) πάντες οι άγιοι προς αυτόν συναχθησονται , εκδεχ. κυριον και 
τϊιν έχΟρόν φεύγοντες άνελεΐν αυτούς έθέλυντα. έν δε τη - - κα) έγένετο ό τύπος - - και νειμλη φωτεινή 
έσκέπασε - ■ νοήσει τον τόπον, ούδε άναγνώναι αυτό δύναται έως της ημέρας εκείνης, έστι δε η πέτρα εν τη 
- ■ ορέων όπου κείνται Μωα>ις τε και Ααρών, και εν ινκτ) ώς πνρίνη ηφέλη γίνεται επι τον τόπον κατά 
τϊιν τύπον τον αρ/α'ιον. 116 

//',■. 7ί=1'ί>ί(ί;λ ivos />Oi'l''j V' t''^'«pi()«, ε/, των κοί'ωι•' y.ai ΐ'.ποκτίίια,; αί'ΤΟΓ /joi'i(f joc τοϊ' Jdfiiu^). 
ίΐ• τί] y?i τοη• Χ('.'/.ί^('.ίωι• ίττι r;,.• (ΐιχ/ικλωσίας, ίλίγχόμετος νπ ιιντον ιπι εώώλωι αί,^ύιμασιν , tihal'((y 
ui-rlir iy-t? tr ir/ijoi Mc.nro, ir τω TUqmJiljt y.ui 'ylocfUiaO, πολλά nnocfrjtvaana Tou• fV ri; '/ονδαίί/.. y.ici 
taTir <> 7«(/(),• απι^λαιον διττλονι•, οτι ν.αι η ^i^inuufi n^ Χίβοών πηοί τι^ν υμοκΊτι^τί'. «ντον ΐηοίι^πεν τον 
τάφον ^'ύοοα,: διττλονν δε λί'γετία οτι ίίλικιώδί'ς εστίν y.ai unoyMi>qov εξ επιπε'δον vjTtQMOv. 

Έδί•ν/.< δε τε'οΗ^• τφ λ(Φΐ ωατε τιοοσέ/ειν τφ πητιψο) Χοβύη, και ότε εχλει'ίτοι, ελπίζίΐν το δοκτανον 
τ/%• ^oijicuiiiOK II.• :τ:-οΐί^• π,? ;7/?'> -'■"■ΐ οτε πλι^μιιν(;ι^βι^, τι^ν Ιεοηνακλι^μ ιπανοδον. y.c.i yao ί/.εΐ κατώλει ο 
όσιο,•, κια ττολλοι .tooc κντον σνη^οχοντο, ώστε Cf0[lεi'σϋ αι τον,• Χαλδαίον,• μι, άντύοωσι. διό y.u) επι]λΙ>ον 
αντοϊς ει,• αναίηεσιν' -αμ εποΊι\σεν στΐ,ναι το νδωο, ινα ε-/χ(νγοιαιν ει,• το ττε'υαν' y.ui οι τολμ)[σαντε,• των 
εχ&(ιών επιδΐί•)ίαι κΐ'.ΤίπηντίσΟι^σκι: 'jcto, δια ττοοσεν/ϊ^,• (/.ντοματών αντοΐ,• δαιί'ί^ τοοι^ι^ν ίγ&νων τταο- 
ε'σχετο, yai πολλοί,• ε•λλιπυνηιν ζωί,ν εχαοίσΐ'.το. ο'ντη,• άπηλλνμε'ιον τον λαον νπό των y/ihjcov πηοσϊ^λΟεν 
τοίί ΐι'/ονμίνοι,•, κ«ί δια τείΗ'.στιοιν qo. -ίι^ιΐεντε.: επί'.ί-υι'.ντο. τότε ελεγεν ΐ'-ντηΰ• οτι δΐί>.πΚ(ωγι/Μηίν, απο)λετο 
>ι ίλπι,• ΐιμών' και εν τε'ηασι τιον οστε'ων των νεκηών αντον,• επεισεν ότι ΐσται ελπι,• τιοΊσοιοΊλ, και εντανΟα 
■/.((ι ε'πι τον με'λ'Μντο,'. υί'το,• (fod. οντωί;) έ/.εΐ ων ε'δείκννεν τιό λαο) Ίσηια^λ τα εν Ίεοσι<σαλμ και εν το") 
νΐ'.οί γηοιιενΗ. οί'το,• ι^οπα-Ί^ εκείθεν ει,• Ιεηονααλι^μ ει,• ε'ύγχιιν των άπιστων, ιιντο-ί κατά τον Μίοπϊ^ν ιδε 
τυν τνπον τον ναυν, υν το τειχικ και το πεοίτει•/οι πλατν, κα(Ηϋ^ ει'πεν Javiil). ότι κτισίϊί,σεται. οντος 
ε/.οινεν εν Βαβνλώνι τ\ν rjv7.\v τον Γήδ, ότι ι^σε'βονν ει',• κνοιον διωκοντε^ τοίν τον νόμον ιγνλάσσοντας, -/.α) 
εποι\πεν τον.; οι^ει.; αναλίσ/.ειν τα ι\>εΊγ>, και πάντα. τι/, ■κτί^νι^ αντών, λε')•ων ότι Λ αντυν,• ονκ ,^πιστοειιει υ 
λίίό.' ει.; τ\ν -ρ^ν αντον. ii ών κια ανι^οεΊΐ/^. 

[Γ. Ιε,εκι/^λ εστίν εκ yi^; Λ'αοιοα, εκ τιον ίεηεων' και άπε'ί^ανεν εν yij Χαλδαιων ε'πι τι]; αιχμΐ'.- 
λωσία;, πιΛΧα ποοΐ]>^τεναα; τιιΐ; εν τΐι Ιονδαίΐ(. aπέy.τειvε δΐ αντον ο ί^-^ονμενο; τον /,αον foonif/. εκεί, 
ελεγχόμενο; νπ αντον ε'πι ειδώλίον σεβάσμασΓ και είΙαυ•αν αντον ο λαό; εν «;('(;. .Μαο'νο ε'ν τφ T«c/f;i —ι^μ 
και ■ΙίΗμι'ξαδ πατεοων '^ίβοαά.μ. 'και εστίν ο τι'κιο; σπν'/.αιον διπλονν, οτι και ^Ίβηα.άμ εν Χεβοών πηό; 
TtjV --λέγεται οτι thy.TOtv έστι -/.αι άπό -yMvqov εί ε'πιπε'δον ε'ν νπεοφω' -/.αι εστίν ε'πι ;''/ί' «'■ πε'τοα -κοεμάμενον. 

Οντο; ο πηιχμ'^ι^; τε'ηα; έδωκε τι•) λαφ ώστε ποοσε'χειν τι<) ποταμό) Χαϊκο' ότε fcod. ότι) εκ^ίπει, 
επελίΐεΐν το δηε'πα.νον τι^; εοι^κόσειο; ει; πε'ηα; (cod. τε'οκ;) τ/,,• ;•ί^>', και οτε .-τληιμνοίσει. ι'/^ν ει; /εοονσηλι^μ 
ε'πάνοδον. και γαρ - - πηό; αντον αννί^οντο. κυ.ί ποτέ πλι[ΐ)ον; σννόντο; αντοι εδεισκν ο! ΧαλδαΙοι τον; 
Ι',.-ΐηια'ον; μ>^ ανταηωσι' και εποΐι^σεν ο ποθ{[>Ίτι^; διαστι,ναι το Ι'δίοο, ινα ε'κηνγωσιν ει; το πε'ηαν γενόμενοΓ 
ο'ί δε τολμ>]σαντε; τών έ/ΙΙοων (coiT. est τον ε/Οηον) κατΐ'.διω;αι κατεποντίσΙΙι^σαν. οντο; διά ποοσενχϊ^; 
αντοματω; αντοί; ό'κιΐ'ίλί^ τηιχμμ• ι•/ί)νων παηε'σ/ε, και πολλών έκ'/.ιπόντων ζω'ι^ν ε'/.ίΐεϊν εκ ifeov παηεκάΊ.εσεν. 
οντο; αποΏ.νμενον τον λαον νπό των ε^βηών πηοσι^λΟεν roiV ί^γονμε'νοι;, και σι^μεϊα ποιι\πα; 'έΟοανσε τιη<; 
πο).(μίον;, -καταπλι-ξα; avTirv; ονοανόΟεν. τι'ηε yuo ελεγεν ά Λτοκ),/. οτι διαπε^ωνί^-καμεν, ιιπό'κω'υ^ν /j ε'/.π'ι; 
ΐιμων' και εν τε'οασι τω)• οστε'ων των νεκηοιν αντον; επεισεν ότι εστίν έλπ'ι; τι;) /σηαί/., κια ώδε [και] ίπ'ι 
Τ(/ΐ' μελ'υιντο;. ιιντο; εκεϊ ων ε'δείκννεν τω λαιο ίσοια^λ τα εν ]ειιονσα'/.}.μ και εν τφ) νιω} -/ενιηιενα. οντο; 
ΐιΐιπα•/ι; ικεϋΐεν -/.αι /^λ!>εν ει; Ιερονσαλι^μ κατ αντΊ^ν τ'ιμ- φοαν ει'; Ihy/ov τών άπειϋυνντων ι/ίώ. («ιτο,• 
•/.ατα τον Μωνσιμ• είδε τον τνπον τινν )•«()ΐ' και το τεί/ο; λία το πεηίτει'/ο; και τ}ρ• πνλιρ' εν ij ■κνοιο; εισε- 
/.ενσεται και ε;ελενσεται , και έ'σται ;, πν'/.ι^ κε'κ'υ^ισμενι^. οΐ'Τ'),' έκοινεν ε'ν ΙΐαΗνλίϋνι τίρ- ηνλιμ• .Ίάι και τον 117 

[Ί'ώ, (Ίτι )-σί]-!>ηη• ΐίς -/.νηιυν fiior/.iirTt^ - - ίποιΊ^σεν (ά'τοΐς τίτ'οας ji^ya , ότι (ή orfn^ avi])jny.oy τα βί>!-Ί'(>; ((vrdi- 
Λ« τ);)• an^^Hiiv (ίντίοι•. y.iii ττοιιίίοΐιΧίΐ' οτι ΰί αντιη'^• υν/. ί'πιστηί'ψίΊ υ λαός ίΐ^• τι^ν yi^v ηντοί', αλλ (>■ 
Mijdfin taiivria κο,• πνιτίλίύί^• ttIiui^^ α1<ΤΜΐ•. -/.(/.ι f'S αντων y ti αιίτλων αντιη' anr/.tno -/αιι αντοι πιωα^ 
τά^' ΐι/ΐί'ηας Τί,π- Γωί,,' (α'Τ(Α•.) 

fS- .-/«ΐ''ί;λ') (];■ fV ((-■od. f'x) Ihlloowv (sicj τ;/ anoTtija (ρνλι^^• laviia - - y.ai νττΐ-η ταν Xariov/ji- 
δοΐ'ΰηοη ττυλλα i^viaTn τταιπν/.. cvT. Βαλτ. τυν viiiv αντον, (iTf γι-'γιιη'ΐ' - - y.T/^rii^• & οτι u^(uvyi<ir ί^ι τιιν 
Βίλίαη. y.. νττ. y.ai ο),• inr :jijik• i^nihFV χοητιιι- - - ηνσίω•; tqih] i^ - - y.ai ηιων evlhO).; iSay.iicnci', y.c.i ncMt- 
y.iUJ:! -- (11 Si ύφίΚ αντυν yeyoraeiv -- ί-τττα μι^να^. y.ai το μνπτί^ηιον των ίπτα •- άιυμία^ αύτιιν' antSoy/.H' 
πάλιν αΐ'τΐ;) Ο ίΗυ^ T//J' βασι)^ίαι• αντοι•. y.ai oim αοτον - - ίξιλίωσασΟαι τυν Osov. Siu τοί'το iy.('u.fne το 
dvoita ι/.ί'τοί' ΙΊι'.λτάηαο - - aTTfoiriD^Twr. y.m TiiU fUTtntiTi'. fif - - jiovo^ αντϊι^ lln•) ποοηι^ν/ίττο. το Λί 
ϋίί•τ(οον -- y.aTTViaih^aeTai τυ ϊ/. βοοοα, τότί ηί^ι - - οτί & οκ• .τνοι χαήτια, τότί το Τίλικ τιάπι^^ -- ό^ναωηιν 
νϋατα - - )Ί,ν αντών' (αν δ( αίμα oevaMniv - - tij jij. 

[J. .ίανη^λ' οντικ• nlr ι^ν iy. <:μ'λ\Λ loviSa των fii-yovToiv τι^ς ^ani/jy.i^^ v7Ti^o?oi<u. u)j. ίτι νΐ^πιο•: 
cov ijyjh^ fV 7// αιχμ.αλοισία απο τι^^• Ιυνδαία^• ί(,• '/ι,ν Χαλδαίοιν. sjirVvi^Oii tit ,<V ΙΙίίΙωοοΊν τι'ι avMTtoa, y.ai 
), ι• αι\ο (ittiijOMV, ώστε ϊΝα'μαζίΐν τοί\- ίονδι'.ι'οι\• ττιατίνοιτ:'.^ i-u• αυτόν tivai σττάΛιντα. οί'τικ :τολλά ι'τιή- 
Οι^ηι-ν :'πι τον λαον ν.αι τι^ν ττολιν Ιίοονσαλι^ι, y.ai ir vt^aTtiai^ i^ay.:^n:-v' α.πο πι'<.ηι^~: βοοισιωί imt>voiji^^•, 
αττί'ομα.τα j7,\.• ϊβίίίων' y.ai ι^ν ανι.ο ίι,οο•; μι-ν y.ai ιτπανο^• τι^ν n^tav, αλλ [οοαϊικ• iv χαοιτι νιρίατον. οντικ 
πολλίί ι/ι•ίι'.το νπίο τοί> ι\αβ. Γταοακαλονντικ• - - οτί iytvtTo (Us' Οι^οίον y.ai y.Ti^vii.; - - ϊμττοόηίΝα ον βοι'κ; 
Ιίχων το ηχι^μα και χκμι,λι,ν, y.ai οι ,τοΛ'η• (τνν τοΐ^• οπιαίΗ'υις λι-Όντο^: y.ai ansy.iu,v(j{)i^ τμ οσ/ι;) ττι-οι ι'.ντον 
το μνπτι^οιον τοντο, οτι y.Ti^vos• ■/.'■'jovf liia τι^ν αλιηον αντον (fu.ifioviav y.ai (ϊκλ>ιθοτοαχι/.ίΐ'.ν' y.ai οτι ok• 
βον^ νίτοζνγιον jVjoji roi Βίλίαο, ?.hov Λ- δια το aorray.Tiy.ov y.ai τνοαηι/.ον και Οι^οιωδί^• τον τοόττον 
αυτοϊκ ταντα γαο ^χονσιν οί δνναηται ϊν vniriji, τοντι^πτι το χτι^νο)δί-^•' tv vitthjw St th/jti• γίνονται, αοπά- 
ζαντΐ^•, υλο{)ο(νυντ(^•, αιαιοονντ^^•, τνοαννονντί^;, αηίβονντί^•, πατασσοντί.:' τα.; Pt τοντων αμοιβα; τταοά 
τον Sr/.aiov y.oiTov Οίον απολα.μβάνοντι;. r/vco ιινν δια τον ΐΐ:-'ΐιν υ orwv, οτι μ; βον; ί'^σΟι? χόητον y.ai 
tyHfTo avTci ανΙΙοωπίνι^; {α.νανΟοωπ.') ι/ιντΗο.• Tooij ι^ ο χοοτικ: δια τοντο y.ia ο λα.β.μι-τα τΊ^ν .τΛΐν;• 
r/^s' Tooffi^; ϊν καοδία avHocirrov γι-νόμίνο; ί'χλαΐί και ί,'ί/οί' y.voiov ννκτα y.ai ι^μι'οα.ν τίτσπαοακοντιίκι; 
δΗΐμ.ηικ•. ως ύ> (πιρ'νίτυ αΰτι•), χαι ilavOavtv ϋτι yr/ovtv άνΟοωττο;, ι,ο'/ίΐ >, γλιηπσα αντον τον λα}^ϊν, 
y.ai )•(ί(ι))• svOho; ϊδακοναν' υί δΙ υΓρΟαλμοι αυτοί' ήσαν ω; vty.i/ov y.ou /ς ty. τον κλαήιν. ττολλιίΊ γαρ (ξιόντι; 
(/. τι,; πυλίύΐ; iiltoioovv αντόν' ο δΐ . Ιανιι^λ μόν(}; ovy. ί^ϋίλίν αντον ιδίΊν, ότι πάντα τον γρόνον τϊ^; 
αλλοΐϋ)σεως αντον ιν προσενχΐι y νπίο αντον. //.,'■;.•■ γαρ ότι πάλιν άνθρωπο; γενι]πίται, y.iu τότε υχρομαι 
αντον' /.αι ijninTUVv αντω. υ .Ιανη^λ ονν τα. ίπτά. fV/, , α ίΐπεν ίπτά καιρόν;, ποοοενχόμενα; ττρί); τον 
ν>Ι•ιστον ίποιι^σεν ίπτα μι,να; γίνί'σΙΙαι. και τό μνατί^ριον των ί-πτά. κα.ιρων ίτελίτ'πίίι^ ί'π αϊ'τω, και άποκα- 
Τίπτι^ ίν ίπτα μι^ιΊΐ-)' τα iV ).οιπα ti ίτι^ κα.ι ;-' μι^να..• νπι'πιπτί τω ίΙει;ι και (-ιμολόγει τϊ^ν ασίβειαν αντον 

Ί llaoc rnccnsid tiiiifdpfrc coiivciiit fum loxtu DilVcnml niitcm |ilcrai|uc sic ut editis iinicslarc 

oo (lUcinPetavius appeiulitis loco tom.II. pa<;-.2l;i. claniin sit. 

cx Augustano codiee cdidif, ut ca tantuin cx Cois- -') Ila restilucudu cst vifiosissima soriptura a 

liiiiniio Cddkx' cxscribaii] (|ΐι;ΐ(• ali illn clilViTinit. 1'c'tavio cdita : i.ri ci,Tozfirirrri,'j,<r ,•,7τ« '(^<ffi'r/;,•. ;'{ mli- xta .7(<ί7«Γ τΊ^ι• ανιιμίαν ανταν. y.ua ικατα r/^y αφίσιν r/,s" iciniiia^- α.ντιιν a!Ti'lSoy/.ir αντ(ι> ο ll«u• τ'ψ- fiifXiOjiiav 
((VTDv' y.ni ovTf ΰοτιη• ιιντι y.riHC^ icjuysv υντι υίνυν Lyitr, ί^ίΐιιολυ^ίΐνικπκ• Τίο -/.νηκ•! υτι Jar. nnnah. ϊν 
υηττιιίιιι^ ^inf/.riiu• y.ia yj.of.u• fti).. y.vniiir. Λ« τοντο ■ ■ td). ii rfii.• iivy. ι^ΟΛι^ΠίΓ, ΐτίπώι Ιλ^οκ μοι arfehui 
((•(M.l. «(ρ^;•(α) /<ί y./.i^ijiiitiiiii'.i' ,t«t.'Woj• κι'.ι κολλι/Ιι^κ'.ί /ii-- y./.i^o. αττίο. /.ι'.ι itii^ αλλιικ t)t ^■ifMU.tviii Ι IsQaay 
t7ion,r,t τεηάστια, όσα ;c«g^ '^"^ 7T(ct)tfiu{hi. y.ut άττίΟαην ΐχίϊ, y.ni traqij iv τω στη^λιαω τώ jinaihy.o) 
/ιόηκ !-ι•ίίΰίω,•. y.ta o.vTh^ ίϊωκ? z/okl,• fV - - Βαβνλώι-η^•, ότι (kf y.ii^rtaxlijneTiu το r/. βυρηΰ, τήτ( ijtfi το 
τΛικ 7. Hu^j.' οτίΐν Sf ω,• ,ΤΓ(» y.imjai, τυτι -- iV 7(;ι roTco (invij νδΐ'.τΐί, ί-ττιστιιΑνίΐ ο λα'ο^• - - αίμα /'ίΐ'Τί,, 
(fori)c ί-'σται τον βίλύ'.ρ fv Ttaarj rj j7/. y.ui ίΥ.οιμϊ/ίΙ-// ΐχΗ ό oaio^ tv fii>i,rij. 

-7. 'j λ (cDar nnorfijr^g >;)■ τον JaviS fx Γαβαώι; y.ai αϋτος Ιμ• ό Λ/Λ<ί«,• αντω• νόμοι• y.vnitiv. χαι 
ίίΑί•!• ότι .Ιανιϋ ίΐ- Tij Ih^mii^tt πι<ιιηβι]σ(ται , y.ia tannvir τον tlOtir προς αντόι- y.ia αιανγπλαι αντώ' 
fi-i-mii^int (V ο lh'/j'i(o, οτι y.KTn τι^ι- ο^ον n'oe rsy.nov y.siiinvor γνμιοι• ίΰ(μΐ)•μίνοι•, y.ai ίπί'μΐΐηΐ' (y.d. y.ai 
oTf tyio) ΟΤΙ tnoii^nt τι^ι αμαητήο• ο ^avid, vjTtaToexiif πΐΐΌών' y.iti ως uihL• τον urSoa Πι^ρσαβαί, 
ί,τί/ίΚΐί y.vniii^ i).tyh'.i αντόι. y.ai αντος τιάιν γι^οάσης (cud. ^τιόν, γνο/σας) απι-ΙΙΐ(ΐ(, y.ia ϊτάιρι ϊι• τ;, 
ν/, αντον. 

/). -■/χ'« ',)' από Σι^λίομ, οπυν ij ;, '^''■',''>ί ""> παλαιοί, y/. ποληος Ίίλίί. οντος ι-ιπα- ^nji —ολαμωιος 
ότι προσκηονηίΊ τω χνρίω' y.ui οντος Ί^/^γξι τον Ι(ροβοάμ, ότι δόλοι πορηνεται fKTa y.voiov. y.ni (ίδε>• ζενγος 
docoi• πατονι• τον λαον y.ai χατα των κρίοη ίττηρί'/ον' πριαίττεν & y.ui τω Σολομωντι οτι αι γνναίχίς 
ι'.ντον ίίαπατΙ^πονηι y.ai παν το j.wiv αντον. y.ai απίθανε, y.iu ΐταιμ^ ηννι--/γνς τι^ς δρνος —ι^λοψ. 

/'. Ίωΐίβ //!■ ί/. γι^ς ^ιαμαοίίας, όντινα ϊπάταξεν ο λ/ωί' χαι άττίϋανεν, ότι ιΡ^γίε τον Ιεοοβοαμ 
έπ'ι ταϊς δαμά/,εσΓ y.ui hwjii iv Βεϋ]^λ σννεγγνς τον \ΐ'ίνδοπροιγΐ/τον τον πλανι'^σαντος αντόν. 

.J. ν^ζαρίας ι^ν ιχ ;),,• -i'i',v'«i'(<, υ,' απίατρ(ύ•ίν ΰς Ιεροναιλι^μ. τι^ν ar /μαλωπίαν Ίονδα' y.ui ΙΙανών 
ι'τάηΐι fV άγρί'ΐ αντον. 

/•,'.-) lli.ou [ΙΙλίας δί) ο Θίπβίτι^ς /,!■ εχ ρ/ς .-Ιραβων, ι^νλι^ς .-ίαρων, οι/.ων ϊν Γιύ.ααδ, οτι η 
Ηΐαβις δίψα ψ• τοις Ίι-ρενηι. χαι {Ιερενσιν' ότ( δΙ έμελλ. τι'χτεπϋαι) υτε έμεΏ^: «χι'λ/,ΐ'(«, —οβα.χ ο πατηρ 
αντον (ί'δεν Σο/αβα ι, μί^τι^ρ αντον) ειδεν ότι άνδρες ^νχιχμυείς αντον πρυσγ/όρενον, χαι ότι εν πνρι 
ίβπαρ'ι'άνονν αντόν [χια εν τω πνρι αντ. εοπαργ.) , χαι ι^λόγα πνρός εδιδυνν αντω ι/αγεΐν. χαι έλΚων (υ 
πατήρ αντον \^σώμ) av/]■■■ειL•v εν'ίερυνσαλημ, χαι ειπεν αντοι ό χρι^σμός Μι/ δειλία (ο χη. θάρσει)' έ'σται 
)αρ >■ οι'χι^ηις αντον (μος, χαι υ Μγις αντον ά7ΐό({ασις, χαι χρινεϊτυν Ίαρα'ηλ εν ρομίμαιι χαι πνρι. (Addita 
liahct eadcii) prortius cuiii cod. Augustaiio Pctavii: xai γαρ ζι^λωτΊ^ς χαι (/νλαξ -- χαι χαρισμάτοιν 
(sic emendanda est scripturu Aug. οοά.χρισμ.) ϋει'ων -- ό δε τοί'τον qoιτιJoς (cod.grr.) Έ/ασσαϊος 
,^ν >ί ctc•. miJla distinctioiic facta.) 

5. Ι',)ασσαΐ<)ς r,v ε'ξ ^ίΛελμαιηιλ (^ 4μελμον/ιλ) , γι^ς τον 'Ρονβι'μ (add. ηνλι^ς .Ιενί, νιος Ιωβαιγάτ.) 
επι τοί'Τί,ν γε'γονεν τε'ρας, ότι ψίχα (χαι ούτος δι ψΊχα) ίτέ'/ϋι• εν Γαλγαλυις , ij διίμαλις ), χρνβι• [η χρ. 

Ί lluiic iu iiiodum solus pergit cod. Coisl. 224. -| \'itasEliaL' et Elissaei alter qiioque coiliciiiii 

AltevpostDaniolcm duas tantum vitasbabet, Eliui; Coisliuianorum coutinet; qui quibus differret, ad- 

et Elissaei. Vi<loiiifrasiib Ε ct c. Ceterum numeri ditamentis ipsi textui immixtis significavimus. 
vitarum in Coisl.'_'24.. ut cdidinuis, rursus ad^. i>'. 

.'tc. |Ί•(Ιι•1Ι1ιΙ. αάιι.) oiv ί]-Ίόι;σιι•, conTe άγ.ιινηΙΙΪ^ηα tr' l(mwci(i.}.i])i. χμ (Itt^v ό iWi',- Λ« Τ(ο;• t^i,)Mi\ υτι mi(«p,T/,c ί^^'/βι, 
fV Ίΰ(Ηΐι[λ, ο,• κκι'λίλθι' 7« γλντττα αντών -/.ία τα χιοηρτη <(ντ(>η•. χαι ϋ<(}•ώι• fV«(/7, fV Σαιιαοίίη. (χωνΐντά. 
και Yitif ί'παναττανσάιΐΐπιν /π αντοι• το πι•. ιίιπλυνι• j/jiir(i• :'y hvt<;i ίίιττλα fr πν^νιιατι και τα χαηιηματα v.a.i 
τα εΐ'εργι'^ιιατίί' οΙ>(γ ον μΰικν ,<Ί• τι^ aoy αντον }^αι•ιιατονηγ!-Ί, άλλα y.ai ϋαιων y.ai ταιμι^ ίν Σαμάρια, 
ίχιριφι; rfy.Qh•; /ωνόζωυ^• ί'ν τψ τάφ(ι) αντον, y.ai evOv.; Μ'^ζι^σαν ο ηκοό^: 'j 

Χ. Ζαχαηί((^• ιμ• f^ /ίηι/νσαλίιμ, νίυ^• Ιωΰαί ηιν ηηί'οκ: ον αττί'/.ταΐΊ-ν Ιοια^• ο ^-Ιασί/,ι-'ν^ Ίιινί^α 
r/i\iiFya τον ϋνπιαατι^ρίον, y.ai ;ir/(si• το αιμι'. αντον ο οϊχικ ./ανιϋ αια /ιι-'σιιι• τον Ι'^.αμ. και λα(1όι•τΐς 
αυτοί• οί isoei^ ί'ίΝίΐραΐ' αντον ματα τον ττατρο,• αντι/ϊκ fxzori ipreTO τί'ρατα ((ανταηία.; ir τι•) raoi. και 
ουκ ισχνοί' οί ίΐρεκ• ίδην υτττασίαι• αγγι-λων i)eov ovTf Suviai χρι^σμυνί• ty. τον ζΙαβι^ρ οντε έρωτι^ΰαι η• τώ 
Ίΰγονί^ (((ίτί 1)1 α ίι[λ(ύν αποκηιίΙ i^rai τΐ\ΐ λαΐ'ΐ ω,• τί) πριν.-) 

Ιί•^). Αν&ρωπο^ τον ihiiv ο ί'λΟων ι-'κ ;;,,■ Ιονδα tu• /ερονσαλψι :τρυς Jfoo^ioaii Ιαί^ΐοκ {καλιΊτο. 
οί'πν προαγίιΤενσε περ) Ιωσία. roii ραηιλύ^ι^• /ίίΐ'ιΊκ, ότι τα οστά των ιερπον (cod. -ριον) τοί' Ιίάαλ (c(id. 
fiiOS) κατα.καί'Πίΐ ί',τί 7((ί' Οναιι'.ιίτι^ρίιιν, ήίΐι'. Ι^ηο-Ιοι/,μ tHvtv tij ίίαι'.λ. και προί) ijtvovTo^• αντον iii-Tnvty 
ο βαηιί^ικ• τι^ν '/(ϊρα. αντον σνλλαβίϊν αντον, κα.ι tii^oavlh^ ;/ χιιρ τοιι ΐ'ΐαύΐλί'οκ τταοαντίκα. 

(■). Και άλλοι δι- ηρϋ(ΐι^αι ίγί'νοντο κρνπτοί, ών τα ονομ.ατα ίκιμ'ροντα.ι ΐν τκΰ' γ(νεα.λογι'αι^• αντων, 
επι βίβλοιν ονομάτων Ίπραι]λ' ί)•ράψοντο yan ηάν γύνς Ισρια^λ και τα ΰνόματίί το)ν ίΤοοι^ί^τώι• και όσιων 
ανδρών, και ο ϋανατος αντων και τα αίιωμ.ατα αντων, και ποτε αττι-Ο νι^σκον' και ι^ν n\• μνι^ιόσντον των 
Ιερέων και βασιλπον και m^iicfijiov και των μεγιστάνων και οσίων ανδροίν. 

]. Σίμων ό ivos' τιμ' Αλωπά, ό α,νε^ιίυς τον κνρίον, σι<κι^(/.ντΐι{Ηις ί'τιο των αΙρεσεων κατ>ιγορί/ϋΊ/ 
επι ' -ίττικον νττατικον. κα.ι ΐττι ττολλα^ ι^με'ρα,; αίκύομενος εμ.αρτνρΐισεν, ω^• τταντα^• ντιερΙΝα'μύσαι και τον 
νηατικόν, πω.: οκ' ιτιον τνγ/ανων νπέμ^ινε τα: αίκία.;' και ε'κΛενσεν αντον στανροιίΐί^ναι. 

Και ταντα μεν μέχρι Τίίΐ'Τίυΐ'. παρακα.λω δε τοιν ε'ντνγχανοντα^• 7ΐ;ιΛ• τω πονι^μ.ατι ι'^γονν τω ίστορικω 
διίιρΊματι , ενχα: ι^ιύν αντιδονναι τοί' κοπον' νομΰω γαρ ον μικράν τνγχανειν τι^ν εκ τοντίύν ω({έλειαν, 70 
a'ij α-/νοεϊν τφ• των αγίων τοντων ττολιτεία.ν τε κα.ι τελείωση-, οτι μνΐ/μι, δίκαιον μετ εγκωμίων, κα.ι διότι /j 
■Ύοο: τον: αγαΙΙον: Τίυι• ομοδονλων τιμή αποδειξιν έχει 7/,,• προ: τον κοινον δεσποτι,ν έννοια:. 

VII. 

Iluic suppositirio Epi})liaiiii lilicllci cn ailiuni;';im ([uae iii ('(κίοη cnd. ('disliii. 
nr. 224. Ι'υΐ. 14. lcguntur de adaniaiiti' μοιπικι suiiuni lI(diraooniiii [Hnitiliris: ista siint 
oiiiiii et i])sa iu Epiplianii scriptis iisque genuinis a Petavio iMlita ad (■aleciu lUMdli di• XII 
^■('nniiis. \\ih- tnin. II. p. 230 sq. Exseriljani auteiii e cod. ('uisl. taiilmii ca (piac ali rdito 
tcxtii ali((iii) iikmIii dittOrunt. 

() λιΙΙιι: ο αδαμα.: εμ^ερι^: ίστιν τω αε'ρι. ον ίΐ[ορει ο αρχιερε'ν: οτε - - roc πΐ'.σχα και τϊγ ν και Tij 
σκι^νοπι^γία. - - τι^ν επωιιίδΐ'.. ι,ρχετο δε γ ίποιμι: κατοΊτερον - - και ι^μίσεω: το - - ί'πάιωΙΙεν των μαζών εν 

■ llirf rxil liliilliis iii i-o(lir<i Coisl. 120. tJu.-M• ■ ι (.>ii:i(• iiuii sci|ininlui- ιι^ίμιρ finem, eji iii icli- 

soi|iiiiiitiii• vitac, cx :iHri-o κιιΐο liaustan .miiit. tioiic ΓγΙ.-μ ii iiou lial)(Milur. ICorum loco ibi lci;uii- 

-I Cf. Ii.-ieo extrcni.i (Ήπι c.vlrcniis vitiii' Zarliii- tiu• fri;i alia brevissinie coiiccpta: i'i /•<ΥοςΓί)Γ• .i'r((,<wj', 

riac paii 1 1:!. ,', ,Λ-,,^ Ί,,,ύνη,ι• rar ,-Ιαπτιστον, i.rO.nym. t 120 

ω Λι'ό rt(T,7. ιηιΐ'Ηΐιΐ(/:;ττο - - άι^ίψα^ τι^ΐ' cfvaiv α(ριζθ)ΐ'. ίττανω Λ'ί τωι• οιμων οι i(i' λί&υι, ώι• τα ονόματα 
ΐίηι Tiitie. —('Mt)iiir, τοττάζκη•. το fii τοπάζκη•'^) ί'ηνΟοόΐ' ί'στιι- το) -) fiiVi νπΐίι τΐιν (αϋ\ια-/Μ y.aXovjisrov, fV 
τόποι ΓΛ.• Ίιί^ι'α•; ί'νηια'/.ύιιίτπιν , fV χαηδία liihiv λατυμιινιι/ΐ'ον τυγχ((ΐνΐ'. y/ei tti- <ιί<τικ υ λίίΐο.; Ι5ι>•/.ιμ.ψ• 
τοΐ('.Γ(ί^' τ(ΐι[!όμΐτΓθί fV ay.onj ίατοι•/.ι] οΐ'•/. ίονϋοοι- άπυϋίδωαι τ'υν χνλοι• /^ τον γλνόν, άλλα γαλαχτοιδί/' πλι^οοΐ 
Sl -/.(Μτΐιίΐαι; πολλοί'^, y.a) ο αντος τϊι πίοιφεηιι'α y.a] τφ αταΟμω Ί'αο•; ήψ'σχίται. γχιι^σιμίνει ό'ϊ τυ (ξ αντον 
λίΐαηόμη'ον (sic, fOrma epiea) ηοΌς ο^Ο-αλμιώνταί y.ui ν^οωτταοντα^ y.ai προς τον.; άττυ στα^υλϊ/; ϋαλάσσι,ς 
iiaivnf(/vnt\•'•^). σμιίραγίο;' αίγνριον'')' άχάτι^;' άμΐτ'ίΙνητ<ι;' χονσ/Μϋο;' [^^ρνλλιον' ονν/ιυν' ιααπι;' ανΟραί' 
πύπηκρο;. τρις'"') ύ'ί ώ^• ί'ί(>ΐ]ται -- πετάλου' εί ϊι• άμαρτίηι; ενρί&ί^σην, ει εν t«iV εντολαΐ;, και ει δεϋώχει, 
φησίν, άπόφασιν υ ϋεύ;, ι'τρε'πετο η χρύα τον λίΟ-ον κα) ε'γίνετο ιιε'λης - - ε'γίνετο αιμάτινος - - τον ).αον 
τοντιη y.ai ίίελΟετοίπαν ■ - y.a) 'όσοι εις μάχαιραν - - ως χιάιν λαμττρος - - λελί'τρωταί σε - ■ ονκ οφει - - 
λάμπρος εγε'νετο ό λίΐΙΐ)ς ■ - οτε y.a'i ι'μβοαδννοντος - - ,u/; εηται - - y.ia εξελίΚ αντον γνύντες ότι - - ΰεδοξασμ. 
το πεταλον kfavij. 

VIII. 

Fragmentinii est Irenaei ex liljro (]uint(i adversiis liaereses, quod ut in Catenis 
aliquot est iuventiim , ita iam ab Auastasio iii Quacstiuiiibus in scriptm-aiu sacram ox- 
scriptum est. Evulgavit Auastasii textum Gretserus iii Q.uacst. ur. 74. Sed ad eum emen- 
danduin cgrcgie facit ideni de quo iani vidinms antii|uissiiiuis ood. Coisl. 12(1. cuius folio 
IHG. locus Anastasii vcl potius Irenaei hime iii inoduia legitur. 

"Οτι εις τρεις τάξεις y.a) καταστάσεις διαιρεΟιΊσυνται υ'ι σωζόμενοι. Εϊρι^ναίιιν ε/, τον κατά ιάρε'σεων 
ε' λό;ον.''} 

ιίΐι.σιν γαρ ' ΙΙσαιας Ον τρόπον ονρανος καινός κια γΐ/ y.aivi], « ΐγω ποιώ, μένει ενώπιον μον, ).εγει 
χνριος. οντοις στι]σετα.ι το σπέρμα υμών'') κ<α το ί'ινομα νμιον. και Ιωα.ννι^ς εν τι^ αποκιύ.νψει qifiiv Ιδον 
ονοανον y.aivov καΊ yi^v καινΙ/, κα'ι τ'ι^ν πι'ιλιν τψ• ύγι'αν ' ]ερονσαλΊιμ καινών ιΰον καταβαίνονσαν έκτον 
ονιιαιιιν απο τον ΙΙεον, ΊϊΧοιμασμένι^ν ως νόμιμων κεκοσμι^μενιμ' τω άνδρι αντΐ^ς. και ψ.ονσα φωνι,ς μεγαλι^ς 
λεγονσΐις Ίδιι'ν ί, σκι^ν/[ τον ihov μετά των άν'&ρώπων, κα) σκι^νώσει μετ ανηον, και ο Οεος μετ κντων 
έσται κα) εξαλείφει πάν δάκρνον άπυ των 6(-(9αλμών αυτών, κα'ι ϋάνατος ονκ εσται ε'τι, οτι τα πρώτα 
ηπι'ίλίίεν. κα) ίδον τφ• πόλιν Ίερονσαλίβΐ εχονσαν τ\ν δίιξαν άπ'ο τον Ihov' κα.ι οί ΟεμΛιοι τον τείχιη,'ς 
ιι.ντϊ^ς λίΐΐω τιμίω κεκοσμι,μενοι' κα) ;] πλατεία χρνσίον καίίαρι'ιν, ως νελος διανγι^ς' και ναον ονκ ιδον εν 
avTij, ΟΤΙ κί'ριος νιώς αντί,ς εστίν, κα) υν /ό^ είσελΟΐι εις αντι^ν πάν κιιινον κα) πάς ποιών βδε'λνγμα και 

') Hiicc de toijazioconferendasunt cimiiisquai' '') Ah hnc iinli• Ioimi prrjiituv cum tcxtu (Mlito: 

ile topazio leguntur Π, 226. Α et B; item II, 233. p. 231. A. 
I! pt ('. i^) Cf. Irciuiei υμμ. ab Ad. .Stiercn ed. tom. 1. 

-i (ΊηΙι'χ t(Zi. Siiiiilitor iiifra />■ τό.τωι, ίν «(«Λ'κι. ρ. 818 sq. Cetonim quaeritur an quae ex Jolianne 

τώι /κιΓ,ι, τ/'ι ηίοιιμηιΐΐ'. t't aliii. aflerunturad Auastasiumpotiusquamadli-enaeum 

-) Ita (!tiam 11, 2-33. legitur; foutra II, 226. est refcrenda siut. lloc loco iu codice iuterpungitur. ^l Ita e.x coil. dciscripsi. Petavius 11. 226. edidit 
''(iiM, ciun iii>t:i : „forte Aryzoriuo)'." 12J 

■il<(vfiii^•, fi' /Dj 01 γίγοΗΐφι-Ίίΐι fV τΐ] pVjiAio t/jC C('-i/,s•. y.c.i i/ πάλι.; ov χοίίΐίν y/ti riiv ι^λίυν ονδΐ: 7;^^• σίλ/,ίν,^' 
ti(( qninoaty uvtij,uti i/ iWii τιιν ίίευν ίιμοτιπίΐ• αντί])' y.ui rvi ov/. ίπτια ty.tl ίτι, ο -/αο κΐ'οιο^• ιμοτιιΐ ιπ 
αντονς' κηι ^ίασιλή'ονσιν α^• ιαωια ι/.ίωιυ.;. τότε γηΐ) ο! μεν y.uTa^icoHtrTe,• τ/,^• iV υνηαιω διί',τριιΐϊ^^• ίχεΐηε 
χ(ορι/σ<η<σιν , οι δε τΐ/ί τον π(ΐ.οαδείπον τοικρ^^ άττοληνσονσιν , οί δε τ/^ι• ύγίιυ• γι]ι• χαι τίρ• Xc.imotnija τι]ς 
7τό)^ω,• χηΟε'ξονσιν σνι• (citd. efii) π«.(ΐι τιιϊ^ πεη] α'ντί^ν ajiiOoU εττιχοοι^ονμε'ιοι^: vjro τιιν ίΐεον' πΐίνταχον 
γαιι ο novTijo οοκΙΙ^ι^ίΊετια, y.c.lh')•; Kiioi έΰιιιτκι οι οοωιτε^ αντοι•. είπα δε τι^ν διιαττυλι^ι• τ^ντι^ι• 7/,,' οιχι^ηειος 
(γοιΙ. ιίΓλί^ώπείικ) των τα /ι' y.iiMTTinjnnnviro»- y.ia τιοι τα i' χαι των τα λ" ώι• ιιΊ ηΐν fic 7i)iv iivoa.iuv^ 
ai'u)jiCfih^norTai, οι δε εν 7(;ΐ παοαδείβο^ διατοήΐ'ονσιι-. οί δε τι^ι- πόλη- χατοικι^αιιΐ'ηη-. χαι δια. τυντιι είοι^χέναι 
τον χνηιον εν roiV τιιν ττατρό,• μον μυνα•: είναι ττυλλά,•' τα τιάντα yao τον Οεοϊ', ύ,• τοϊ^• ττασιν τψ• άημύ- 
ζοναα.ν οιχι^σιν παρε'χει. 

IX. 

Ιπ ])apyris Coptis TauriniMisilms, undo nupcr ti'xtuni Coptuiu Actorum Pilati 
ad editionem meam evangcliorum apocrypliorum (cf. Prolegg. p. LXXIl.j adhibui, iuventa 
ctiaiu sunt fragmenta sermonis ,,Thcupliili archiepiscopi" (Alexaiulrini ut vidi•- 
tur). duiluiii doporditi, et inecuiu a rv]. Pfvron comimmicata. (Juius Tliei.ipliili serijita (νϊ. 
Cavr Si-ript. cerlesiast. liist. littorar. ])ag. 17S ct 17','.) rpuuii taiituiii uoii ninnia pericrint, 
ox iiiterpretatioiu' Aiiiatlci 1'eyron adseril)aiii (piirqiiid ab iuitiu cius ^cnnonis lcgitur, 
usqm• dum laciina luiiiis folii sf'ipiitui', itom singula plura cx partilius rrli([uis. 

EXEGESIS .SAXCTl ΤΗΕ0ΡΙ11Γ>Ι APCIIIEPISCOPI, (^UAM ])1ΧΓΓ 1)E CKUCE 

ET ΕΛΊΊί()ΧΕ. 

„Sol iustitiac apparuit iii orientr, illuiiiiiKn-it eos qui crant in teneliris ct umbra mortis. 
Rex iustitiae tidit diadcnia regni; inimici ciiis liumiliati suut sidj pedilnis cius. Suavis eius 
odi.ir Ijriie ulct supor altarc salutis; cessavit fuotur iu iidorc unguenti eius. Lco robustus 
siirrcxit cx silva; forar• oiiincs abs(/i)iidi')'iint sc in aiitris suis. Mcdiciis saiii-tus veiiit ad 
niis rum suis mcdirinis vitae; υ vos i)iniii's qui laboratis, aeripito iiiciliriiiaiu gratis. Lae- 
titia totiiis mundi i'fi'usa est; qui dulciit, iiiiuios lactoiitui• cum cu. (.,>,uciiiadmuduiii ΐΊΐίιη 
civitas (juaiii inindrus rcx ubsidebit et inrludi.-t caiii, tiuu• qui in ea versaiitiu• suiit iii iiiagna 
afflictionc afflicti, dolcntes et clamantcs: quandi) rcx ]}oti'stalein L•abl_•lltl iu ea audicrit 
luagnaiii aiidaciani qiia ausus est iu ea iiiterficero rivrs suds, tuiu• cnngrrgat copias suas 
oinnos, purat ut inn-iidant sagittas hostiuni; postquaiu \cr(i (bu-ucrit coi)ias siias bcllLim 
gercrr cuiii liiistibus, it aiiti' cus fuin gaiulici, sciciis pnilli^atiiruiii sc csse eos inagiia 
victnria. Ita doniiiius iiiisfcr Jesus Cliristus ([iiuiu vidissrt \iTmii hostem totius liuinani 
guiKTis .scu cliabiiliiin iiciMipasso uiii\-iTsmii iiiiukIihii, alllixissi• niiincs iiiultis pciTatdruiii 
sjiociclius ciisiini' dispcrsissc iii plai;is iiiidtis, scilicct iu scr\iliM idnliiruni. rapinis. vaiiita- 
tibus, a<l•lItι■Γiis, l)las]dii'iiiiis , liuiiiicidiis , flctriTtatiniiibiis , clirictalibus, (■oinessatiniiibus, 122 

rixis, invidiis, orliis, iiuligiiationibus, iris, incantationibus, magiiii, pollutiouibus, astu, fraii- 
clildis, sujnTliia, iuraincntis ialsis, iinpuritatilius, foniicationiljus, astutiis, et liis similibus, 
quac suiit laquei diaboli, fjiiibuis insidiatur huuiano gcncri ut illud pordat et dispergat: 
cugp ouin vidiinus qua ratione rex Cliristus belluiu gessit cum co, donec eripuerit ab eo 
auinias ct fceerit liberas. Ineipiamiis nunc ponetrarL' in magiiuiii tliesaurum plcuum fruetiuiin 
vitao, ([iii (.'st inaginiiii iiiysterium sanctuiu ligui criu-is, in (juikI ciiiii ainore adsL-eiidit deus 
verus ,Ιί'ίΐικ Cliristus. (^uum descendit in liiinc iimii(biiii, venit ad populum Israel pracdi- 
cavitqiie ei dicens Pocnitemini, apprupinquavit eiiiiu regnum aeternum. Ipsi xvru πυη 
attendcruut eius consiliis sanctis. Post bacc fccit virtutcs omncs suae diviuitatis in modii.i 
Cuniiii iiiimiueraliilcs, caucos A'iderc fecit, e-laudos aiiilndaro, surdns audire, leprosos mun- 
davit, incirtuu.s resuscitavit, daemones eioeit, paralyticos rodditlit tirmos, peccata ois remisit, 
publicaiiiis ad pocnitentiam addiixit, manus siccas cxtcndit, paiijicrcs evaugelizavit, udul- 
teris ]ioccata remisit casqur purifieaA-it sua divinitato et eftV-fit uti virgines. Xam ut fonii- 
cariam illani iiudicrcm dignaiii rcddidit maguae liuius gratiau (piod maiius eius uugerent 
pedos sui riTatiiris, statim illa particeps fuit puritatis diviiiitatis eius, statim λόχ dei per- 
venit ad (•aiii Fi(b's tua ti' salvam iVeit, vadi' in pacc P<ist hare oiniiia alj ipsu facta in 
mediii (■uriun nim ercdidcrtmt ei, sed eum conipreliuiidcruiit ct tradidrruut ut eriK-iHgurrtur. 
(,>uuiii \ΐ'Γ() iutriiduutus fuissut in aulam pontiHcis, uontumclia pni honoribus aftcccrunt 
euin. Tluk• serlptura impleta est diceiis Coiistituerunt mala milii pro boiiis, ut odio pro- 
sccuti suiit pro ainore meo. Quauta siuit niala quae croatiiri suo feeit populus hnmicida: 
tcrribilia suut dictu ct creditu; lingua mea trcinit, oculus mcus larriiiias elfundit, spiritus 
ineus goinit, aiiiina mca turbatur iu iis dicfudi.-'. Dcum conqirrliciidiTniit, doiiiinuui liga- 
veruiit, ri'geiii gbinao cruci affixcTunt, Jesiuii Cliristuin liga\-<Tuiit, elavis cdnfodenuit 
niamis creatoris sui, percusserunt alapis faciciii diuiiiiii siii, puguiis CfcidLTunt oaput eius, 
oordnam spineani posueruut suixt caput cius, inducnmt eum flainydi.• pui'purea, dederunt 
ci Ijiljcrc acctuiii et tV•!. Ilaoe «nniiia ijisi fr^^ri-uiit. (Ίιιη en criU'iHx(.'nuit diws latruucs, 
<juiiruin nltiT <.Tat iiidignus iiiaiiit'fstatii.iiii• diviiiitatis rius; dciiiii allncutus est improperaus 
euiii Si tu es ('liristus, salva to ct uns. Altcr ipsi iHspdiulit (ibiurgaiis oiuii iraciiiide Non 
tiinos diiiiiiuuin":' AL-cipiuius nus quod dignum est pcLOatis iioslris quac leL-iiiuis, liic autem 
iiulhuii adinisit pcccatuni. Et dixit Jesii Memento mei quaudo eris in regno tuo. Ivcspondit 
t'i .Icsus (Ίπη iiiagiia lactitia Anien ameii dico tibi, Iiodie iiicoum eris in paradiso. Porta 
paradisi clausa a Iriiqxirc quo Adam peccavit; scd aprriaiii illaiii liodio, introducain le in 
i-iuii, qiiia agnovisti subliinitatein capitis mei supra cruceiu. Particops iiiLOum fiiisti doloris 
cnuis, particcjis niccuia eris cuin gaudio regni mei. Glorificasti mc in mcdio hominiiiu 
farnalimii prccntnniin: cgo ctiain U• gloriHralm iii iiiediii angcbnnini. Fuisti adhaerciis 
iiiihi siqira n-iicciii, adluu.Triis iiiilii iii tua Vdluntatc cordis: cgo rtiaiii to amabo, et patcr 
1111'us aniabit tc, (.'t aii';xli tlbi niiiiistrabuiit iii saiicta cuciia. Fuisti antea boinit-idanuii 123 

sociiis: ecce fcci te sociuin ineum, qui suiu vita omnium. Aiitca aiiilnilabas in ilesertis'J 
eorum cum liliis tcnelirarum: cfce tc amhulare faeio ince^im, qiii suin lux totius mundi. 
Consilia aiitca inihas cuiii ln.iiiiicidis: ecce feci tc soeiuni laciun, qui sum creator. Haec 
vfiO omnia tibi uratis (l<i, quia cootessus es divinitateiu iiieani iu iiicclio ounmi qui me 
negabant. Ipsi enim viderimt virtutes oinues quas fcci, ncc milii credideruut, tu vero qui 

es fiir, raptor, liomicida, latro, avarus, destructor" -) „crcavit iius pi-optcr res liuius 

inundi. .Sunt ι:•ηίιη luuic quidaiu negantes dcum proptor suljstaiitias ; avaritia cniin rxcaceat 
oculos eoruin (jui eaiii diliguiit. Ille etiam aceipit 2)arteui, naiii Iiic ctiaiii vendidit doiuiuuui 
pro triginta argcnteis." 

Alj lioc iiidc loco (jxecrpta taiituin oonini afterani qiiau Cciptieu scripta iii jiapyris 
supei'sunt. Po^t jilura alia, in quilms dc (.'liristo pcnduntc dr ltucl• c>cpi)uitiu•, pergitur 
sic: ,,Vidcte dilecti inel, (il)siTvati• iniscricordiaui doi iiiuudi. l^ui vestit ereaturam 
(imnciii, luulatus fuit suis vestibus, positus fuit iiudus supcr liguum crucis. Scd sul servus 
prudens operuit doniimuu suum tciiobris, quae factac sunt dunce obtunebravit oculus eoruiii, 
ne vidercnt magnuin inystcrium iaci.ais in ligno crueis, ipiia id nnn uirrcbantui•. Qui cnim 
dignus erat ut vidcrct liorain illani, vidit complementuin mysturii divinitatis eius. Quis 
vero digniis fuit magiia bae• gbiria iii hora illa? Vidcamus cum. Patcr vidit de coelo. 
Latro etiam positus supra siibliiiiitatcm crucis vidit uumia quai- cdutigLTunt, et gavisws, 
laotatus est quia r:\ vidit. (j|,uis vero euiii viditV Colmrs augeliiruia circunistaiis erueeiii 
hymiiis uum celeliraliaiit. Patcr vidit do cocbj gliiritiraiis unigcnituin siuiiii; arr umiiis 
exsidtabat, quia curpus rreatiiris sui pendcbat. Tfrra oniuis lartatur, quia sauguis reuis 
sui effusus cst supcr cam t-t iiiuiidavif <_'aiu. Arljrircs onines florcnt, quia dnuiious pependit 
supra ligiiuiu cruci.s, ligiiuiu iiiiuinrtalitatis, lignuni iucorruptiljilitatis, ligmuu remissoris 
peccatorum, liguum saiiaturis, ligiuua viviticatoris, ligimm fructificaiitis, nguuin plenum 
requici, lignum plenum laetitiao, ligmiin plenum gaudii, ligmiiii plcnuin gratiac, lignuin 
plcuuiii salutis, lignuin plciiiim laudis, liginua plemua iiniiiis gratiar• a Cbristi) Jfi^u, qui 
pcpoudit in ligno crucis.'' Pcr iiiulta contimiatur laus crucis, ut „Criix est scala sancta 
quae clevat humines ad coeliim. Crux est vestis sancta quam ierunt Christiani." „Criix est 
laetitia sacerdotuiu qiii sunt iu (biiin) duinini." ,,Crux est patcr (ιl•pL•auul■Ulll custodifiis 
eos." Pustca pergitur: „Vidistis quanta sit magiiitudo crueis, ciuis virtiis vt iiiaguum auxi- 
lium ((aod luit uiiini croaturae. Quando cniin houio expandit inanus siias ad typuni crucis 
et orat ciim fido, augeli turbantur inter se donec concedatiu' ci ipsiiis petitio. Zacliarias 
oravit, Gabricl ivit ad eiim cique coiicossit eius pctitioneni. Jolianncs - - - (dcest unus 
versus) ,,Petrus oravit: angelus euin adiit, \inrula ferrca dissolvit, pcirta turrca ipsius aperta 
est." Allatis aliquot exeiuplis simililais additur ,,Quarf orriims (iiiini tciuporc sine intrr- 

Ί Π(>(• (,-ιιιιι iluliii si^^iiilu^atiiini• rx]ircssit Pcvroniiis. 

-) IImo liMMi cxi-iilil fdliuiii |):i|iyriii'c'uni uuiuii, l'('yiOiiio tcsto. 124 

rupticiiie iu omni Ιοού c-t snlvabiiniir in temptatione οπιηί. Dixit ciiim apostolus Oratt• siue 
interniissione. Qui a daemone vexati simt, oratio eo» sauat. i?alvator ait Hoc geiius eiici 
iicquit nisi in oratiune et ieiunio. Quapropter" . Desunt cetera, sed ut videtur pauca. 

X. 

Ex eudem Coisl. cod. CCXXIV. uude iam plura allata sunt supra, descripsiuius banc 
nomiuum Hebraicorum interpretationcm, quao eiusdem generis cst cum iis quac 
tanfuiam fragmenta lexici (Jrigcniaui iu opcrum Hicrniiyini volumine III. a Vallariin i'dita 
siint. Har vero ipsae partcs ciusdem ut vidctur libri ibi iiuu leguuUu•: atquo oa ([uac taiituni 
Latinp pag. i'8 sqq. ct pag. 117 sqq. nomiuuni HeLi-aiconim in Apostolorum Actis et iii 
ApocalyiJsi scriptorum intcrpretatio legitiu•, multis quidem locis ad Graocum hiinc textum 
accedit, sed nce paucis alj eo discedit. Ceterum ι.•ιιιη hoc Parisieiisi codice cunlVTcndus 
e:it Vindobiiiifnsis aLambeeiu Tuin. III. nr. XXXIV. deseriptus. in qun ^iniilliina liabentui-. 

Enitrvfic. ί-?ιη(α/.ών (ιιαμύτωι τίοι ij r«(,' ,7(*«ifff( τώι (\ indob. addit άγι'ωι) απυατυλιον 
iiiqfQdu^icoi• y.aTu aTnr/flot /, pi/i^ i f ίΉί');, (\ iudob. -«fVior.) A)jqahtt 

\4nii3i(i. 

.-■Iiuriii..: ■ΙιιηίποΐΛί 
.■Inii/JMVta 

.-ΙΟϊμαι 
. Ί/ιύ('. όμα).\ Tiefin^ 

'j/iqIm χνιιίον η '/κρίί cwzcoi 

/.o(t.7iw>.: 

itTTo/.onuiKHj,• 

'wjir ατόματι πΐηιπΐητιαν.οτα 
TTwhk 'j αντών ?, fiirajto;/; 

αντώι- 
■/.ατά/.οπηι' >] τατκηΐίί' >; /.αι- 

a8e)jj\ yMTiKOna 
■/(wiaaiurbn άιεβι.; '.4)'ΐ)ίπ7Τ('.^ 

■i 71 π iov qooo; 
Ay.a.Saim 

Αττύ /J-ia 

Αητεμις 

'.-ISoiiu• 


iifjfnmr nTtqiiDH- ταπαχ•)- 

σνστ^ΐί'ηοιν fi«/'(ji7,s 
laoijiTi ii-frfoj^io).•" i^ αιηιιιτι 

iUvt^tiHt -/.uiiTiDffitiiiiL' ίπι- 

yjtaTwi' y.iiiiTZUcfonar 
/ωοιι (ΐιμιιτο.: 
/(ίΐιιηαμίκκ• 

/.(ίΐηος y.vQiuv 
fifydmvaa ιύσορ 
σνίίΐχι^ y.ir/.ioi «'/ο, TianuyXlfifio^ Ί Corrigeiidum est ^αιΛίι'α, r|iU'madmoduin 
ajnul HieronTniuin est: ..(lisoiplina vel svnagoga 
(Vi ofirum." -I λΊ(1<>Ιιιι- in hac vocc vitium latero. 
Hinroiiymuin ost : ..primitiva solemnitas.'• \\>wl 125 Πλαστός 
liaoir^aDVv 

UHmu 
lliO vila 
Ihritr/.r, Γ((λιλι(ΐ'α 

Γί'.λιλί'.ίοιν 

Γαμαλα',λ Γα'ίυι; . Ιαιι.ΐ'.πγ.ΐί.; 

. Ιιιηνπιιις 

. Ιι/,/ικοις 
- ^',!"Ji.""^' 

. Ιιιιη'βίΏ.ι, 
. liiirjy.iiiKii Ί'.λαμΙται 

7•.'λι'/ί«>• 

"Ι'.οιωτ(Κ 

Ι',ντν/ι^ς νιοι- Ι77ΐητιιΐ:ψίατα 

ί-'χων ήιπο(ΐίαν 

ττηιιινιτί'. ηα/.ίαι' >j ■/.ίί/.οκ• 

πιιιιινντα 
νιος ('.ι<τι]ς 
DvyUTiiQ ('.νωψί-λί/ς •/.('.Ύίν/.νλιπτίι 

•/.((Tay.vhnHtiToir τιιιιχοιν 
άΐΐίΐψκιΐΗΊΛ' ίλκίΐ'' ι] απυ- 

(ίιΐ^όιτιι•; Οίαν 
■/.ιη,ίΐκ'ς θίόψλος 
Ηη•δάς 
<')eaG('.hii'i-/f{i^ 
θοψάς 

HvU7H(J(i Κ('.ππΐίί^ι')•/.(α 

Kvnt^viuiiiv 
Λ ('.ισάοίΐα 
Κίΐονι^λως 

Κΐΐλ(όΐΊ-ΙΙ(. 

ΚιΊοηΟος 


πίποΟι^ιιήΐίς' ι^ iy.c.nK' /.'ίο/ 


/\ί'(ι/,|), 


αψατος TTdTiaiifK 


/\ νπηικ 


luhji]' ι] λαλιά 


Κιλιχίιι. 


ϋιακίχοιμ/ιυς' /, i^iic/.oiroiie- 


Λίθ'ίι'κκ /jk,• 


rn.• 


Κλανϋιος 


(ΐιωττωπα. y.fqiu./j 


k ρίσπιις 


Ί/.αι•ώς ryAy.Mi' 
λΐ'.λι,τύς 


Ίϋΐ'ίτι^ς 


jHOVs' ίί'ο/,ινκοιι 


JkWu• 


f (it/tViV c>y.!:7ti'.r,ai ' η Jioc vim' 


-Ι/Ι^ίΟτίνΟ)! 
Ιοίν.ιιις 


niiD^k^^.i^iinoi' /, rT{ii)cfl.i]ll i^- 


. /vAiaiiiici 


mu• 


JviMic 


ΐ'.ττοαιατι^ς' >i αποστΐ'.τώι• 
«ύνλφ/ν μυν ^ίλίπων 


. Ivy.ia 
- Ινβτοας 


ίίισταμίπις 


.Ιΐ'Γιίας avacffQbiv' ή ίττιστοίηοα- 
αίγμαλωτιζων 
<ϊ7ΤΗ(%)ΐ• ny.iKV στι^ριζίΐ) 
ί^ίϋνμυς' y ά^ιΐνασος 
χαΊΜίωτιζομίρι, 

λνπονμίΐ'οι >α>(ιίοι 
χλι^σεοις τί}^σμΰς 
χλιηιηομΐ}ΐ>ντι•ιι• 
y.Tt^ai•; α(ΐχιη•τυ•; 
HTiyrov^ ττίοιτιιμι'^ι• 
αιι'.κΐ'.μ,ψις ΐ(ί'Τ0)ΐ-' ι] vifi/.i^ 

ij μΐ)'άλι; 
nohrniu αντυϋ 
Υ.λι^ηιιΙΊίμιινπα 
βκΐ'ίΐΊίοιττός 
ϊχκλι^πίκ. ^Ιοι'^ΐ'ΐΗ'ς 
ίΊ'ΰιΐιλλαγμίΠι•; 
ίλττις ΐΐ'οιδίκ•; 
γΐΊ)ΐκ•' Ι/ ι-'πιγι•υνς πηυσχίίΐμίνυς 
ωψΆααν 
τοιν κΐκοΓΐοη' ;, 
υΐ'ΐτωι• 
κντνς ιαιστώΐ' 
τυν αΐ(ΐ.(ΐ7ΐ]ηια 
Mij ι-λΐι lldnn 
^itc/.nnvDvdit 

γΐννωμΐπις ν/ΐ'οιιπιιι- /Ιοιόδ,,ς δnJμι'.τιι^: διιξί'.' /, δΐίΐμΐ',τιΐΊΐς Μηοίκ 

πμτι^ιηΊ'. y.VQiiw MnTth y.i'(ii((' i^ cfMTiaitHuii' i^ cjoni- 

ζιιναα 
i%i\.io)ifino^' i^ διιματιηΟεύ• 12(5 Μί,δο, 


fy.uiTijoviTU•' i; 


■ μΐματηι,μΗΐ)! 


lliirwHi 


ΰια/ωηισιώ^ 


Ηίώιάιι 


{^KC/jiim,• 
[lOTthoi 


a/.iiir^ αντοϊ' 


Maoy.ij^ 


viit^/jiv (Ίτολη 
ΙΙυτιύ /MVi 


■/.'/JIOITIU 


MaxiSoiiic 


air/aia 
Ρ 
ΜΓ /j, τιι,• 


■jini^au 
Ρύΐμ^ίϊυι 


νχΐ'υί'ΐΐίΐυι' i/ ^οοιτάζιητί. 


Mnja (sic) 
^fOUTHiTuuta 

Μνσία 


απαιαιμΐη/ /; αιτίΐη 


Piuqqui- (sic) 
Ρώμΐι 

'Pco&, (sic) 
Ρ/Ιγιαν 


/TniijceoK Vfuav 

ί' 117/4 (JpWT/j 


Μιτνλι',ΐ)^ 

Mitirro» 


TTanay.iUMy 
'PUSi>i 


0O(«7/.• Λ i/.ij/.iw.• Hiaiq iiJu 

Πιλάτο.• (hijc acc.) 

llou/uoUy 

ΙΙύα/α 

ΙΙϊο'ρ, 

ΙΙύ&ωι• 

ΙΙτο'/^μακ• 

ΙΙύο /jo-.• 

Iliwlfiii 

Πόιτιυ,• 
IluQiuiu..• 
iliicf ο,• 
riiiirt/jijj'. y.al^icoo,• 

(iqoiMJvv), h.y'u\Giu•; 
(tio^vny &uvuuaz)'i 
ifiTu,' i.v/ioi 
(lyajiiiKuf rtvaicaa uno τττιοαηοί 
ατύμα πψνηολΰτιωι• ' /, στύΐΜ 

(iia^iuju 

χύαμιι 

στόμα αβνσσυν 

άτΐίΐΐ/βϋϊβίΐ eu μίτηι^σιν 

ϊ^ΐ(ΐΐ(>ωι• cyjjjmziju αντώι- 

t^iay.om^j τίλίύί.•' ?/ ϋιαχΰτί- 

yJSrfuv ^juvu\v 
biiLyMTitiov τιυ^αμίηψ 
λντηωσι•; 7ΐΐπτων.1η(χ>ν 
hTtr.inMiyjuvGa — MKWtKL 

Σιμών 

Σϋ'υιμων 

Σαμυνΐ^. 

Σύ:τ(}(ΐοα 
Στ^'q ιαυ..• 
Σν//μ 
ΣηΪ'/μ^ 
Σίυΐίοια.• Σιί^ωΐΊΐ)^ 
Σί^νκαα 
Σίωίλ 
Σα/Μμάιι 

Σΰ.ας 
Σωσύί'η^,' 
ΣtyM•l■^og 
Σί^αβτϊ^ί ηνλίίσσονσΐί 

i^f ί." λιντ/, >■ ■ /y (ίχονωι- λΐ'^τ/, ; 
fy(</,ifi'(oi ■ ;■ f »«/,Ί«''ω>• 
ιηυιυί αντοϊ' ϋίυν"-) η αν- 

dit, γυνμί'ΐΊ, γραμμάτια flifth να 
y.avcov ί'μών' ή ενϋί'τη^ 
ωμίασι^ μίτηιιν ^) 
πιιηασμο,• ανανηνίί.• 
άδων λϊ'πι^ν' τινί•: Si- \4οαά- 

ouirnffaeir, ονχϊ Σ<α>ώνιι, 

Ο/Τί» yMHττ(»^ 
ί>>,ΐ)η•μα arcoqiL•^ 
lioacH ίαντι]ν 
aiTija^' ι] αίτημα 
ayja aiujuv' ?j σιοτι^ιήα yjii- 

σεω.• 
άπυστα/^ύ 
σώζων αυτυύί 
ίπαίοων 
κνχ'/^νονσης 
σΐ'νυχή '• iu cod. scriiituin cst iiirov. lieijosui ίιιο,ι-, 
quemaduiodum aimd Hierouvmum est: ..rts ve- 
ster.•• -; Fortasse corrigeuduin cst Οιή;, ut aimd Hie- 
ronymum cst: ..iioincn cius deus." 

^i Hieronyinus simpliciler: ...Sicbem . iiunieii.'• 127 ^Lafuiiffiuxi/ 
ay.dtj άπο•/.αλνΜΐ(ΐ'ΐς 


^ίόπατι/Οί,• 
A/,}'w''/w/'(w 
<l>i)j7i7TIK 


SlXdQIOI 
ιαΙΙνυντι:•; 
<Ι'(ίρισιώΐί 


Snficoiii ') 
ίηΊψα <My.)^7ifiitiv 
<1>υινίλΐι 


Svijrr/.ovnic 


Τ 
Ί η'>π- 


'Ι'ιτνγίκ 

<Ιΐ('Μ('.(0 


Τίμων 
(Ιρι&μώΐ'' i] πλΐΐ('η)ι^ 
Φί,λιξ Τνριυι 

Ti(fJi'iii(a Τύ>τν)2(κ• Μιχαήλ• 
Ίω,]λ 

\-l(i8iuv 

/ωνά,,• 

Ναιινμ nvvtyoiTi.; 

υοατων ιι.ντων' η αγαί^ι^^• 
ιΐ(ΐάηι-ω,•' τιι-Ι.; ιΐ'ί tc^jinnw 
τα /ΤίοΛιχίΓίί -) <μ'.σίι- Χαρράν 
Xuvttaf Ερμι,νϋία των προιγι^τι-λων ονομάτων. (ΤΑλι^ρος' ο δί τον Ησιύυν 

γΗ'ον^ (^ov)jK• 
ι'.ντίι,• ιτ/ν^ 
(^ον).ιι<(ον' if δονλυ^ ίίυμυλο- /ίζί/.ιι^λ 

γονμίνο.,• .JavitJ. 

ττίριστερά /Inahu• 

πατι /j ϊγΐίρων — OCjVViiU 

Ζιν/αρκι.•: 
Μκλαχίι'.^• 

7f/lf7//(is• Γ,τόμα }.(ψπα!^ικ 
ι)ιι<.-/.(γωρισμΗ•οι 
vfvmv' if tvEvnfV 
στόμα πο)λών 
■/.ατίπτιγμΗΊΐν ητίιμ 

acc.) 
ίί,τυ,τίΓκηιί,- ΐ'.ντόν 
πτωπι^ ποιι^ματο•: ω,- δαιμονίων 
ϋηνσσυντι αυτόν μίτάβιιλυς ανιστων ποοοωττοκ ^) 
1-ορτι^ ' ΐι ίΐιρταί 
vi-Aiji^^ λκοί' 
(MLni)jii\• 
παροχ'ι^ vficcTo•: 
■λρατος ίΗον 
■/.ρίσι,' ατίο ιηχνροι• 
ayjaniin^ (hu(_ Ι'.ρμ,ιμΐία t ρριίΐκΐ'ΐν ονυμκτοιν των ΐν τ ij icrToy.a/.vil'ei ('/(η ίριιμήΐιΐν χατα ezorftiov. .Ίημ.αγεδ(ι)ν ί'ϊί'γίρσι^ τον Λιίΐίκτο^•' ι/ 

f'ίί•'JΉ)ί7(^• i/s• Τΐί ί'//;7<Ι0(7(7ί)' 

\Ίλ}.ι,λονϊα aivHTf τον Ihov' ij ο χνριικ• 

άρχεται, aivHTt αντον 
lUujiiqi μΐίταιοτι^^- λαον' ij ιιιιταιικ• 

λ((ΙΚ• 

') Siu. Siiiiilitci- 1ΙίΐΊ•ιιιι\ iiiMs: .,S;imciiii'm." Sod 
spectutiir lucus.Vrtca•. 27, 7. iibi i'st αιιτά-Ήλ/ιωΠιν. 

'') Ita coilieis scriptura ciiiciiil;niil;i vi(lcli;itiu-. 
Jbi enim sci'iptum ost παντύ. άνιίρρί^σπ(•)ν ιίί'ο όνον..•' ί| 

άναΜίτττων δνυ o/f/iv 
rrnoaTi/jiov' i^ ττκραβιιίκ 

ΛιΙ/ίΙ4 

ϊκανω^• ί'χδιωξίπα' ι^ /κιίΐο),• 

aafitSoi yjiTaiiahi 

'■■) Apud Hirrciiivnniiii cst „specula domiiii", 
itoni iii Graocii iVugiiicuto coilicis Vaticani (III. 

(;.S•!.) πχι,ηία y.vninv. lUu.ay. 

Γ,'ώ 

/ωδ (sic) 
. li.iDjiiio.: 128 "/ιφ«(Τ(ν 


βσνλημά /ων ί'ν avrij 


Μαγώγ 


FrcpQHTijf• 


χαρττυφορο)!' 
l-)v('.Ti{n(c 


ιών -/.άτω ίττιχρατυνσα' ΐ; 
■/.αταίρωτι'ζυνσα 


ι\ι-/.υλαϊτία 


7fC«jifA 


Qvai.,• κίικ'.τιι,•' /^ ήί'υνσα αίμα 


iXiCf (hdeiii 


Ίωαίιψ 


π(ιυστιΙ>ίΊ'ϊ 


lltfjYUiKj^' 


Ίυνστυί 


gf/i5o/(.fj'0s"' ί/ ίί'ϋίίίοο 
Ίωηλ 


[i(aiiiti(&r(i.: ίΐίω' ι^ ων ϋιον 


' Ρονβίίμ 


Ιάσων 


ποϋωι ['/,] ηοιί^αα^ 7ι^ι• ίΐ- 


Σιιί'ονκ 
τυλι\ν 


Siiofiii.; 


. /«(ίίί/κ?(κ 


|-]()ΐ'λ// nit<tnijtl]j^ χνρηο 


^'('//ftoj• 


-/fi'(r/|.- 


:Toijny.n'ii!-i(i^ 


>1>ι},α^ι!)χμια 


ΜαΐΊχηϊ^ς (sir) 


fTTiX((r!)ici(iiteiiK 

ΊΟ fiMlln' 1- tj ((7Τ0)λ(Ιί'.' ?Ι 7, 

•/.('.το.ητρίΗμ^' ι^ ο ατιιιλλί'ίον 
ty.yJki^niu uoijMnTiicna ' i^ t/.- 

y.Xt^nia•; αί^ηοανη^ 
avyc.ranTni-ijoiy 
ϋίαιρανι•' i^ liiay.ii^TToi• ffu- 

ραγγ«. ' ) 
(cVfTf νίόι•' ij IdfTf μίτΐ'.ίν μον 
μίλωϋία.; αντων 
αργονσίίΐ ενωΰίας 
αχανών λντη^ι: 
σο'κυναα II yijoc. y.ai y idtc. ίιυ^• ϊχάητυι< litttiv των n τ;, tivrij άτιυχαλνψα. 
Α. ύι.ππι•:' μύ.ιΟΊΧανπίί noiifnvoc, tyovan Cj)j-'^ii^ τίτρκητοίχον^-): 

Β. χαλκιάδων' ω,• πνη λνχηκ (sicj' υντος bt ΐν tij τυν .-ίαοων (ττωμίδι (^νίΐραί ^iqtQtTui ^): 
Γ. (τμάραγδίκ•' πράσινο•; χλοίζων, πύα; ψνσιν y.taa -/ρύαν νπ(ρβαι'νων: 
Δ. σά7Τ((ίΐρυ;: χαλλιάνο;, ωραι'α; ί'/ων σπιλαι^α; χρνσίιη• (ο«• fV στίγμαηιν: 
Κ. πΐίρδώνν'ί' δίχριιιι;, υπάρχων ον α'ιμα y.ia ovvt'- 
^. σάρδιον' αΊμΐίτΙζυν (ο; αίμα, νπι-'ρίΌριιν ηοινικοιδί;: 
Ζ. ■/nvuiihthi;' ί'/ων σπιλαδα; χρνσίον αΐ'γΐίζυνσα; ο); ί'ν ραντίσματι: 

II. βι[ιιΐ'}.'/.ικ•' χλοιζων, πρασίζων' ίνρίσχιται & iV ΪΝό.ασσι^: 

(-). To.TiUKJv' ΗρνΙΙρ'υν Τ(;1 κ"&' 70 ίί 70 ovy. ί-'πτιν (ί.ρ(ΐρ<ιν, (•κ Tivt; (ficaiv*): 

Ι. χρνσόττρασο;' πράσινο;, νποχλωριζων , ίχο)ν σπιλαδα; χρί'σα;: 

ΙΑ. vay.ivOo;' υνρανόχρου; , ονρανίζοιν , αίρωδι,;, νπυμίλανίζων, vnfi/.oji/,;: 

III. aμ^ίl ί•στηΊ);' ώσπίρ οίνυ; ι•τοι οίνύχρυο;, νττίρνΙΙριζοιν ον βα./Ι,Ηο;' ο αντο; δι li-yfTai. y.at 
αιΐίίΐνστο;: 

Ι',ρμι^νΐτ ία ονομάτων των δ' μεγάλων ποταμών άπ'ο τον παρα.δασον .■■ϊίρχομί'νο)ν. ΊΊ'γρι;' ί'πίταγμα. ο'ξΐ'τι,το; πν^ΐ'ματο;: 
Ίιιισών' δια το tjtinanllai τον ΙΙίιιν τι^; ανΟριο- 
niiTijo;: 

Ί Αρπι! llicrdiivmum est Pergamo , iHriilinli 
rorniia ι-ιιηηιι ιί Ι lUs.icciinti rallem. Videtui• igitiir 
poit ΛιπιΐΗ,Ι,' ;ili(juiil oxeiilissc. 

-1 TtTnainiir/iir;: sii• iii ("(χϋοί' cst. Cf. Stepliaiii 
l'hesaui-. sub vucilnis Tfrooirn/n,• et τιτιιάατυιχοί. Ι'.ν^ράτι^;' ανίιήτον ((ωτι'ζοντο; πνίνμιί: 

Γι^ών' ΟΤΙ απο γι^; ί'πλασίν ο !>ι-ο; τον ανίίρωπον. ■'ι Ιΐα, iiuiiiiiquain pcr coiiipemliiiiii , scriptiiiii 
lctur; -^ιμΙ st-riptura non satis apparet. 
^l lii liis iKimiiliil vitiosum cssc vidotiu•. 129 Χ. 

1π coclice mcuibraiiaceo bihl. Iiiipcr. Paris. nr. 2'.l(), noii inediocri aiitirinitatis laude, 
iuvcniuntiir ί'υΐ. ()<S. reeto ct seq. exccrpta quacdam liljulli arcliacologiei, cuiu« qiiud .sfiaiii 
nec auctor uec- argumentum iuuotuit. Longe maximain partem in „deliramentis apoeryphis" 
poneuda esse liaud dubium est. Laborant magua scripturae vitiositato; nihiloniinns 
insignia sunt vdialius multi.s alibi iiunduin invcntis iisque cx parte certo liaud impi'iil)alji- 
liter effictis. Eiusniodi suiit y.uvy.o^, quod saepe repetitur, yovijthr, στρογγνλογί'ηιο^; (ιαντοπόλιος, 
λιγνομάγονλος. Iiiscripta sunt: Ά'ζ τώι• ILiniOT τον Ρωμαίου άρχαιολογονμί'νων εκκλψ 
ηι κατιχΐ/^• ΐβτηρία•^•' ntni χ('.(_ΐ('.κτΐ/(ΐύΐΓ πωμοτι/Λοι: ϊ*ν'ηηο Ιονο eat: πίηι '^Jt^iifi. Scquitur: 
Trtoi f(0()g//(,' ίχίΜτον rur nim)ijMr. Priiiins cst losaias. 8ecundus leremias. Ίιιιΐ-μύίς γίρων y.ut 
αντοί μιχρον (iiirtnoi y/Mi• ^o jvwfioc rnto τίιν Iluf.uiv. Tertius Ezochiel. 7ί^ίκί/)λ μαν.οοχπμύ.ος, 
λητοπιιόσύίπος, y.ai μικηοι- fViii/^zfc τιι γύίκΐΓ r/o)r. (^Hiartus Daint'! : .Ιαηί^λ' σττάδων tvetdi/',' λίαι: 
Quiutus Barucli (ibi eist iiitrr alia f/wr γοηβοι- r/.v πηοπΟή.- ita jinirsus). Scxtus Malacliias: 
Μίύ.αγίας' νιος η<ίώι\^, ατρογ)νλϋπ(ΐόσωποι;, c,u• μΐι (ita priirsus, iteni iiilra) τΐ^ι• τρίχωοιν ί-'χ(οι; 
πλατνκί'φαλο•;, y.icvyuK•. iSeptimiis Zaidiarias: Ζαχαρίας' πΌς κκίκοο, ivnSii•;, μαδιών y.ai χαηοττοι- 
ίχων το πρόσωποί', παρά μκρον ίηίν/.οιιρος. Octavus Sopliouias: ^οφοινκ^•' ίιμοίως (sic) rw Ίωάννι 
τοι \ho)Ji'/<n μν/,ρον τον πώγωνα ητρογγνλίζοιι-. Nulius Haggacus: '.Ιγγαίος' γΐιρίος ητρο•/•/Ί'λογύΐ:ΐυς, 
τρίχας (sic). Duciiinis Habaciu•: \/μ^1ακοί/ι' στρογγι•λογΗ'ίΐος , ον τι-λίίοις yidv.o^, ώς μν (ut. supra) 
τι^ν τρίχωσιν τον μ(7ω7ΐον '•/'■j''. ρκι roniilto,- y.ai ίπι τι^ν y.HfuXij yai (πι τιμ• ytniui^a. Undecimuw 
Naluuii : Λαοίμ' ητρογγνλογι-Ίίίος, ίττίλιγνος προς τοίς μαγοίλοις, οις μΰ (\\i supraj νιΐΊ^λψ• ίχ_Μΐ τί]ν 
τρίχωηιι• τον μιτώπον, μακροκ^ι αλός ctc. Dliodrriinus lunas: Ίοιιάς' ίμάα/.ρός, στρογγνλο•/Η•ίΐος, 
Πίμαγί-Ίίίος, ytoioi. Tcrtius douilllUS lufl: Ίοο\).' πλατνμίτΜΠος, οτρο^μλο-'ί'ΐίκις, λΐ/ίομί'.ρινλος. 
μαχροχί'φαλος, κανκος. Q.uartus docimus Abdias: '^Ί^ϋιον' μανροκύμάος, όμοιος τώ άποβτίιλοιΊ αχώιίοι, 
Quintus dcL-imus Michaeas. Sextus deciinus Iloseas. 

Proplietas cxcipiimt haec de Icsu Christu : Πίρι τον δίσττοτΓ/.ον χαραχτΐ^ρος τον κνρίον Ί,μών 
Ιι^αον Χριητον, οαα τηρι αντον οι παλαιοί Ίητορίιται yiyniUjaeir. Ι^νι^λικα, rivroifari•, ίνοΐ)Οαλμοι, 
ίπίρρινοϊ, υνλότριγ^α, ίπίκνψιν, ήιχρονν, τι^ν γίΐίΐάδα μίλα.ιναν r/orra, βιτίιχρονν, τι•> ii^n κατά τ'ι^ν 
μι^τριηαΐ' }μ(]ιαΊ:ΐαν, μιικρ(ΐδακτν).οι\ HHjioioi•, ι^δνλογοι• , πραότατοι•, ι^βν/κι, μακραϋιμοί', aitir/.ic/.oi• /,αι 
τίι. παραπλί,αια τΐ^ς άρίτί^ς πλίοι-ίκτί/ματα πι-ριιμροντα' ΐν oientn /δκόμΗβιι• ο ΙΙκαδρικος ιάιτην χαρά- 
κτι^ρίζι^ται ).ο)'(ΐς, ινα μι/ τροπί^ς αποπκίααμα και παριά.λαγϊ^ς άλλοίωαις ίΐ• Τί] ΙΙιία τον λόγον ίναιΑρωπίΐαίΐ 
ηοραΐΐ^ίιΐ κατί'. τοιις Μα.ηχαΙωι λί^ρονς, και ιας ΐ)α.ιταηίας ηδαλμκ λογιαΟίίι^ το αλι^ϋίς (ci.id. τοι άλι,Οίΐ) 
και αικλίοκοτοι' το γαρ (</./^i''.s' "' τα ομοιαιματι δίΐκιντο (f^ii') το κρ/ήνποι !ΐ• Γί, ίΐκοη, το ίκάτίρον Λ• 
ίκατι-ριο πάρα το τι^ς ονοιας διαίμιροι' και δια αιό/Ιι^τωι• ι'ϊνμ^ΙολίΊΐ• ιπι τας άπλας τιον ιοι^ματοη• αιαγώ- 
μίϋα (sic•) ϋίωρίας. 

Scquitur: ΙΙι-'τρον απόστολοι: ϋ άγιος αποιίτολος τον \ijir,7ov ΙΙίτρος /jj' τΐ^ ίίδύ/. διμιιιααϊος 
(sic), άΐΊ'.ηιίλας, κοιδόΚρίξ. λη•κό•:, νπωχρος, οιΊοπαης {η>ι]. οικιπαγι^ς) ι-'χο)ν τονς iitj ί)αλμονς, Όλοπολιος 130 

τι,ν κάιιαι• χαι rn γίιαην, ίντιοιγο)!; ικικοηηιια•;, aviocfrjv^, aruy.ii&iiiKiOi, ίρροημος, οξΐ'χηλο^, Η'μΐΤίφΙι^ο•;, 
δίίλι'ι^•. q Οίγγήιιειο^• νπο πΐΗ<ματ(κ• αγιον. 

Item Παύλοι' άττηητόλην. Ο δί απόστολος Πκνλη^ ιμ• τι/ είδία y.ordonSij^, ιαχρομεγί&ιις, arurf>a?Mi, 
χΐ'ΐλος τ;; y.tqa)S], άγγιίαΐος τ(ίϊς χνήμΐίκ;, μιξοπόλιο,• τίμ• y.nQar κ«/ το γίνειον, tvQv.; (cod. (νιιοΤ^ί), νπό- 
γλαΓ/Μ^-, (7ί')Τ)</ί)ίν% Itvy.oyQovc, άΐι^ι^οοπροσωπος, εντζωγων, ενεχτικό^', νπογεί.ώντα έχων τον χαρακτΐ^ρα, 
i/()o)7/<oc, ;]ί'ίκό.", ενόμιλί}^; γλνκίκ; χαηιτος πλι^ηι^^\ νπο πηνματη.; αγίον ειΟονσια'ζόμενη^: 

Sequuntur .Ιιοιναιη,• {'Ην ο μακ-αρίϋ•: Jiuvvaiog τον ηωματΓ/.ον ivnov το μή'ΐι&ο^• μί'σο•:, ίσχνό^: 
λενκόί, ίπωχρο^•, ι>7ΐόαιμο, τνμ- όπα, ταΐί οφρνοιν άνααττααμί'νο^• etc), τον αγίον Γρηγορίοι• Ναζιανζού, 
τοϊ> άγίϋν Βασιλέων Καππαδοκία^, Γρι^ορίον Nvaoij•:, 'Aflavualov Αλεξανδρείας, Ιωάννου Χρυΰοστόμον. 
Κνρίλλον ..-ίλεϊανδρείας, Κνριλλον Ιεροαολνμιον, Ενατα&ίον ^-Ιντιοχείας , τον αγίον Ταρασίον , τον αγίον 
Λ'ί/<///ό()()ί' Κωνοταντινονπολεως. XI. 

Codex AL-tuum Apostolorum, cle quo supra relatura ost i>ag. δ ct seq. mim. VII.'), 
textu ille quiclem jn-aestans cuni antiqiiissimis codicibus nustris mirum in luoduin coiive- 
nieute, nupeiTime transiit ad thesauros Musei Britaunici. Gratum facturi uobis \'idebamur 
viris rei Novi Tostanienti criticae studiosis adscribeudis hoc ipso loco lectionibus eius 
codicis omniliuis qiiibiis iii rc critica aliquid momeuti esset. Scripturae specimen a siib- 
scriptione desiiiiiptuiii exliiliiiinuis tabula 111. num. VIII. Elz. 
I. 

l. /i,lTOi's• 

l). τεσηαρακοντα. 
4. πκοιγγ. αντοίς Cud. 

funfirmat 

τεασερα/.οντα 

ccmfirmat 5. (ΙαπτίΰΟ. εν πνενμ. εν πνενμ. (ϊαπτιαΙ^- 

ΰ. ΐπι^ριότων confirmat 

7. είπε δε είπεν'-) δε 

S. μι,ι coniirmat 

y.(a έι• πάβιι y.ai πάαι^ ■') 

1<Ι. ieOlji Ρ.ίί•κί) iCiOinteiv λίνκαϊ^'') Εΐζ. Cod. 

11. είπαν είπαν 

εμβλίποντες βλέποντες 

13. άη'β. i(V 70 νπερ. εις το νπερ. «)tjj. 
JayM^. y.ai Ιωανν. Ιωανν. y.ai luy.b)^. 

14. y.ia 7ί] δεήσει omittit 3Ιιίρία 

y.ai ύ'νν τοις 
Ιό. y.ia εν 
μαΟιμών 
ι, ν τε Μαριιοι 

cuiitirinat 

eonfirmat 

confirmat 

couiirinat Ί Ihi iii eo crratiim est riuod vcrsu secuudo -^Ι In codice est ;r«r7);, non πάιτ/,. Eadom codicis 

<>, 17. jiro 7, 17. scriptum cst. Praeterea, ut iam ratio iibique est; iota cuim nec subscriptiim iiec 

iudicatuui cst, iu exhibeuda subscriptioue plura adscriiitum habet. 

con-ccta dedimus, ut τη'ίίγιατοζίΛ-,τος pro πηνιια- 4, i.^fKaia,,.: jta Cddcx. De similibus vitiis iufra 

ΓοζίιΊ'ΐτης, uuu pro iiiia, ηίτί; pro αιτί; , /«zw/J prii suminatiin explicabitui•. Nec euim iu variis loctio- 

laxv.jl. ί loiuifiii• mak' exi)i-essum e.st pro Iv•.), Λι» lubus locum habobunt uisi quae iu vcrbis i)iOpter 

Ρ'^ο "'"• aliara caussam referendis inveniuutur. 

-) fr.Tfi• ()>'. iiou ιιπι ύί, iii codice cst. Ilac (k' rc 
summatim iuiVa dieetur. 131 Elz. 

15. ti-Aoair 

16. f&, 

τον Ίι,σιηη• 

17. σϊ)!• 

18. τοϊι [ΐιη&οϋ 

19. !/^>!ίλδο!/ί« 

20. αντον 

21. fV ώ 

γεη'σ&(α αιψ ;//(. 

23. Βαρσαβΰι• 

24. πποΓ 

ί•Α τοντ. τώΐ' δυο 
ί'ια 01' (ξίλίξω 

25. 70)' κλϊ^ιοί' 

26. αντών 

Π. 

1. απαιτί-; 
ojioihijiu^or 

2. •/.(/.& t'iflt ι οι 

3. (Mi&iatr 

4. άττί'.ιτί,• 

«CTOiV annqQtjy. 

6. i^y.DVijr 

7. ii/Vrr. Λί- narTtc 
ττρη,• u).).)j).oiK• 
nvy. 

πάντίς 
ηντοί tlmr 

8. (ytvnilh^ntr 

11. llf/u).Ui'. 

12. διί/πόρονι• Cod. 

ί(κο(7( 

confirmat 
om. r«i''T/j/' 
continuat 

αΰτώ)' 

φ^ημωμί'νη' 

λιφί'το} 

ώ 

m>< 

ΰνν ijii. ytriad- 
Βαρσαβι^άν (llOC acc.) 

Ο)' ίξίλ. f>i TOiir. 
τώΐ' δι'ο fVfi 
fonfiniiat 
<<φ' //^ ϋ/ων 
conlirmat 

ΧΜ (χάΟισεν 

πάντίς 

αττοιγϋ. avTnL•• 

'γ/.ονίΐ• 

confinnat 

(Jiuittit 

οί•χ 

cuufirmat 
nair ούτοι 
fytrijiliiitfi• 
lOntiniKit 
coiitirinal 23. 31 Elz. Cod. 

&tloi. &ίλει 

χλευάζοιτες διαχλευαζοντε^; 

Πετ(ΐο•; ο Πί'τροι; 

απί'.ντε•; ηαιτε^; 

Ίωήλ coniirmat 

y.ai έΰτία coiifii-mat 

πριν ι ι η (11 ν 

τη!• iiiuQav confirmat 

os' ΚΙ' couui-iuat 
απο τον ϋ^εοϋ άποδε- 

δειγμ. άττοδεδ. ά. τοϋ &εον 

Ηα&ωι; y.ai κα&οις 

έκδοτοι' λαβόΐ'Τες ΐκδοτον χειρών 

άηίλετε 

■θανάτου 

ηροωρωμί)!• 

ενφράνΟ'η 

;/ καρδία μον χειρός- 

άνείλατε 

confirmat 

confirmat 

ι^νιρραιΟί/ 

coiiiirmat 

continiiat 

αδην αδου 

το κατά ααρκα αια- 

ατί^Γιειν τον Χριατόν omittit 
τον Ορόνον τον ϋρονοι• 

'ότι υν ότι ο ντε 

κατελεί^ϋΐ/ ;; ypv/jj αυ- 
τόν εγκατελειφϋ Ι/ 37. ίίς ηδον 


εις (ίδιμ• 


olS 


οντε 


τον ('r/tov πνείψ. 


τοΓ' πν. τον άγιου 


rvv νμεΤς 


νμεΐς 


νμεϊς βλε'ττετι 


conHniiaf 


κνριον 


και κνριον 


Χριπτον αντον 


('oiiliriiuit. 


ihoi εηοιι^ϋίν 


ίποίι,οεν ο θεός 


κατενυγι^ααν 


κατι,νΰγι^αν 
Π' 132 Elz. 

37. ri, -/.αιβίί'. 
τ! /TO(;,ffo/tf ;• 

38. Πίτΐίθ, -Si tqi, πρ. (wt. 

ΜίΤίΟ: 

fiti T01 
αικιητιώι 

39. οσοι\• 

4U. δli!l(lίιTl•rιiTΊ 

41. 7Ταηί•/.(ΐ.λίΐ 
άσμίιωί άποδί'ξύμ. 

42. y.(ii T^ y./.aati 

43. ΐγίατο 
ποιλά τε 

44. rFuiri^• iV 

45. y.c.i Tii y.Tiji('.T(i 
4l3. z/.(u)Tfs• (^> 

4 ( . T>i fy.xt.ifiiii 

III. 10. ίΤΊΐ το αντη & Πίτηο,• 

fV) «Γ/, ι 

,7/ιό." 7/, ι {>ι'ηαι• 

ο,• it^b» Πίτιιον y..J(<). 

i«/J.O;t«5 huihui 

£(V το /fiior 

. kVth• 0> IhTijo^ 

ίγιιΐΗίΐ y.ai ττίηιπΰηι 
. t^eunv 

. y.ai αϊιώι• 

■ (ατοί .T(t,- ό /.(«lc 

7f 
OiTO,• 

701• lathiTi},• yoihw Cod. 

7/]) y.iajSiar 
τι τιηυ^βωμιν 
Πί'τη. δ( /Ύο. (ίντ. Μίτα- 

ιοι]θ(ίτΐ qrfiir 
confirmat 
rwj• αμαρτιών νμοιι 
cciiitinnat 
ίίαμαρτνρατο 
παρίχα'/Λΐ αντον•; 
Ητιοδίξάμενοι 
tr T)j ημίρα 
τΐι χλάσιι 
confirmat 
πη'ΰ.α δί 
coufirmat 
χα'ι ,τ«) 7ί>• δι-' 
uniittit τά 
omittlt cV 
omittit 

ΓΙήρη,• δί 

coiiiirmat ; aliter 10, 3. 

ί,τί Τ),)' ih'o«i• 

*" ίδοΓ 7f TOJ• Πίτρ. ν.. lb> 

ά>): omissis reliquis ; 

*oinnia omittit 
cuDtirmat 
c-iiutinuat 
ί'γίΐρί y.. ηιρηι. 
;,;'f7of)- aviw 
ai il<(ntu avz'W 
y.ai airor 
,7«.• ο λίίο,• Κ1>70)• 

αντον Elz. Cod. 

11. /θ«ίΐ)7,)• 70)' /C0«i•)/, J 

,Τ('.«• ο λίίόί," ^rofl,,' «ΰτ. ^o. ία'7. πας η λαός 
—ολομώιτο•: Σολομώνο•; 

12. Πήρος υ Πίτρης 

τοΓ πίριπατΗΐ τοντο πiρι7raτ^ϊv 

13. y.a) Inaay. y.a) layxi^ coufirmat 

(',«i/V l'/M(V i*f'' 

ί]ρΐΊ]σαη9ε αντίιι >ιρνήααα&ε 

16. ί,Ύί 7ί^ ττίστίΐ τΐ] πίοτιι 

18. ffooqr. «iVoii 7τα&. τον προφ. 7τΐί&. τον Χριοτ. ilv- Χριστον 


τον 


2θ. ττρο/Λχι^ρνγμένον 


προχε/ειρίΰμε'νυν 


Ιι^σονν Χριβτόν 


confirmat 


21. ττάντίον 


TCOV 


α.τί αιώνος 


άπ «ιω/').• (ί(•7θΓ• 


22. μί-ν γάρ 


μεν 


προς τονς πκτίρας 


omittit 


αναατι^πί! 


av('.ijTi[eii 


ό &ώς νμών 


(.•oniirniat 


/.Ul.lfi)^ 


/.(4/.;iiTf( 


23. άν 


εάν 


είο/.οΟρίνΟι]αίται 


conrirmat 


24. οσο( 


(^■onfirniat 


Λ•οοκ«7ί,; ;;(/.«) 


y.aTi//-ci/.i'.i 


25. ι/ο/ 


111 νιοι 


δη'ίΗτο ό ι'ίό.• 


διεΰετω (sic) ο iVtii, 


']."W' 


ίψών 


Τί/ί GTrujnc.Ti 


εν τω ύττε'ρματι 


2^'). \>ίος αναατί,βας 


coiifirmat 


7/, (70 Γ Γ 


(jmittit 


νμών 


(.■ontinuat 


IV. 
2. r/j) ίκ 


(outiniiat 


3. tftnro 


confirmat 


4. (Ί άριΟμής 


coniirmat 


Μ(ΤΚ χιλιάδες 


χι}Μίδες 13ο Elz. 


C 


od. 


Elz. 


Cod. 


(). και Arrav τον ico•/- 


κ«ί 'Άννα•: r. 


' aoyjfQi^vg 


34. άποστίλώ 


ϋ;Γ0ί77ίίλω 


και Kaucqur και 


και Kaiaqa 


s' και 


3Γ). δικαστίμ• 


δικαβτΐιν fV/" ί//ίώΐ' 


Ίωάννψ-•Λ.\4λί'ξαι•<^(Ήΐ] 


ΐ'Ίίούννι,ς κ. ' 


.-Ιλίξαν&ΐ)ΐ>< 


άηχηντα 


κΐί/ άρχοντα 


7. ΐν τώ μι-'σο> 


couiirmat 
amanO.tv 


άπίαταΐκίν 


Inde ab "^(ΐχοιη^: 4 


:, 8. codex dcucit usque 


(V imji 


ανν χ^ιρι 


χ^ιόιος t;^s" (ττηγγΐ:).; 


ίας 7, 17. 
3ΰ. γ\ι Αίγντττην 


γϊ] Αη'ί'πτιο 


VII. 


TS(raa(jay.ovTu 


ί*' 


17. ωμοαΐν 


coiiHnaat 
37. Ητιών 


ΐΐ'πας 


1S. ίχοις 


ciiniirmat 
avTiw άκονβΜ&ε 


(jmittit 


tTiQO^ absque ίπ Aiy 


. cniifirmat 
3y. y«.Jc 


[ψών 


W). naTiitai ymr 


fonurniat 
άΐΐ 


coiiiinnat 


TToidv ίκ&ίτατα ^>iii-ifi 


jnoittv τα βι_ι 


'i-qii avTbiv ίκ- 


ταϊ^ καηδίαι^ 


confirmat 


αυτών 


{Ητα 
4υ. ytyovtv 


coniirmat 


20. πατι/ίκ• αντον 


ηατ(ΐΐ)ί 
41. ίν'ΐραίνοντί) 


Hfρaίvovτo 


21. ίκτι&ίντα fif αντον 


f/.TilhvTog (|> αντον 


42. τίβσαράκυντα 


/'■ 


άνύΧίτο 


α.νίίλατο 
τταρίδ. avrmv 


τιαρίδ. avTolg 


22. πάύΐ} 


conHrinat 
43. ι>ί()Γ' ί'/κο)' 


fonfirniat 


24. ΐ(ίών τίνα 


ii)d)v τινάν ( 


sic) 


PifKfav 


Ρίμι'ί α 


'2'.). «δίλφοίν ('-ί'τυν 


uoiitinnat 
44. f )• ro(V 


70lV 


aUTok• ηωτίίΐιίαν 


ΓιΜτι,οίαν <i.i'Ting 


iW()ttXii 


(.•(intinnat 


20. τ-Γ/ ^^t 


Ti^ ri 
4(). TOi ΟηΪι 


Cuutirmat 


βΐΊΐ'ιλααίν 


ΰννί^λλαπίν 
4S. χαοιιπηιί^τηι^ vaou• 


χαροττοιί/τοι^• 


fffTt νμίϊ',• 


ϊστί 
ΐ>(). ταντα πάντα 


courirmat 


27. Ijfiag 


>iimv 
51. 7)/ καρδία 


cunfirmat 


28. βν 


Miiiittit 
ω? 


cuiitirniat 


p'^k 


confirmat 
Γ)2. γίγΗΊ^σΟί 


tytviath 


."ΊΟ. τΜααΐ)ά•/.οντα 


b. 1. confirraat 


Γ)."). fZ&c 


coiifirmat 


άγγίλος y.v(>inv 


(<j7'fAos' 
Γ)υ. ανίί;ιγμύ-ον•; 


fiii^Dr/fitvovi; 


q).oji πΐ'ΐιιι•; 


cinitinnat 
;)8. ιιιαηα aiTotv 


cijiifinnat 


31. iih(Vfiaot 


ίΟαί'μαζίν 
• i(J. 7;)/• άμι'.ρζ. τα.ντιμ- 


Cdutirmat 


■/.ιχιίην ηηικ αντον 


κνηίον 
VHI. 
.'52. κα) ίι <>ff)C ΊηαιΙκ κα'ι 
2. fjriuifiavTo 


ίποίι^ααν 


IhiK• lay.oifi 


y.ai Ίπ<'.ακ και /ακ(<)[ί 


Γ). ,^•; 


:i:„_ **,>-i 


;llj. tv f;i 


itf ... 
fiV -τιίλίΓ 7;;k• ^«^((ί 
34. ίΓΛο' 


«.■iiiitirniat 
ί,'ί•'"?' 


(.•oiiliniiat 


liVTMV 


ciiiiliniiat 
G. 7t 


δί 134 Elz. 

7. πολλών 

!tlr'/('d)j (fOJIt, 

ίξί,ίΐ/ίτο 

8. και eytrtto 
χαρά μεγάλ.ι, 

y. ίίιητών 
10. TtavTti άπο 
Ί, μΐγάλι^ 

12. 7« ΤΤίηι 

τοϊ' ^tfiov Χοιστσϊι 

13. βι,ηίϊίΐ ■/.. δΐΊκμίΐ^ 
μίγάλας γιιομίι•α•ί 

14. τί))' Πίτοον 
U). ονπίο 

■/.νοίον hfiot 

17. ί'πίτί&ονι• 

18. {tncniiuiri)..• 

τιι ττηνμίΐ τη (ίγιον 
111.«;• 

21. ivbminv 

22. flfor 

2.5. ί^ΐ((μ«ητι•οαμίΓυι 
νπίύτηίχναι 
/ίρονβκλι^μ 
ίΐΊ^γγίλισκΓτο 

2(•). fV; 

(ii'7/^ ff)7/)• ΐ:(>>ϊμ<κ 

21. τϊ^ς βασιλίΰΰι^ς 

-λ• ίλ/,λί'ι'λί/ 

70)• TTQiKjijTi^ r'ficn'.i(a- 

70C TTnlnjiji^i' ΙΙΰιι,ίία 
•>2. y.tlimiTii^ 
aiy. tr τ. ταπαι: αντοϊ' 

η ι- λ; Cod. 

ττολλο) 

qoin^ μιγαλ/^ 
iti\nyiM7(i 

πολλι^ χΐ'.ηά 

(ίι^τάιων 

conlirniat 

// ■/.('.ληνμίΓη μίγύλι; 

πίη) 

Ίι^σοί- Χρίστου 

coniirniat 

conlirmat 

Πί'τρον 

Oi''iV;7io 

coniirmat 

(πίτί&Κ)(α• 

ΐδύ)Γ 

confinnat 

ίίαιτίοΐ' 

y.vtilov 

couiirniat 

vntfjTi^tcjor 

/ίροσολνμ(( 

ίΐ•ΐιγγίλίζηΐΎο 

omittit 

(WTIj f()i//*Ot,' 

fonfirmat 
confirmat 
contirniat 

προσδρ. 7f 

coiitiniiat 
coriirniat 
cuntirmat 
c-onflrniat Elz. Cod. 

ίϊττε όί ό Φίλ. usque Tor Ίι^α. Χρ. 
Καισάρααν 
IX. 

7//;." ο8οΐ' οιτα•; 
•/.UI ί'ξαίψΓ. omittit 
Κιασί'.ριαι• ') 

οΐΎΗς 7;^c oSov 
ίξαίψτ. τε ττεριι^στρα^ιεν αυτόν αυτόν περιήστραψεν 
ο δε ■/.νριος ειττεν *ό δε είπεν, **ό 8i 

0. ΰ'/.λι^ριιν σοι ττροϊ 

■/.ε'ιτρα lisque ό κι'- 

ριος ττρη^ αυτόν άλλα 

τι ΟΤΙ 

(rvtoi εηοί 

άκοί'οντ. μεν τ. φ.'μ. δε 

&εωρ. αχ. δε τ. ψ. μ. &ειορ. 8. 


ό Σανλοί 


.Σανλο^ 
άνεΜγμε'νίον 


ί^ηίογμε'νων 
οϊ'δε'να 


coufinnat 


10. 


υ κνριο.^• ίΐ• οραμ. 


confirmat 


11. 


ΰναστά. 


continnat 


12. 


ίΐδεν 


ιδεν 
εν οραμιίτι άνδρα 


άνδρα 
ονόματι \ίνανίαν 


^νανίαν ονόματι 
χείρα 


χείρας 


13. 


ό \-lviauu 


'^ivavia^ 
α•/.γ/.υα 


i.y.ovoa ]f). 18. εποιι,αε τοις αγ. σου τοις αγ. σ. εττοη/σεν 

μοί έστιν εατιν μιιι (sic) 

εϋνων ε&νων τε 

άπεπεσον άπέπεααν 

από των orjll•. airrov coufinnat 

(•>πει (.)s• 

έγε'νετο δε ό 2ι(ϋλος εγένετο δε 

Τον \ριστον τον Ιι^σονν 

έλι,λύΟει έλι]λυΟεν 

') Coiitrn !Ι. Ι,'!, confirmat coilc.x Kainunn, 135 24 Elz Cod. Elz. Cod. τι (ΐ'ί y.iu 

αντοί' οί μαϋι^Ίί'.ι ιή iutihj. αντ'οι•^) 

xaih^y.iir Λκ τοί' Τί-ί- Λ« του η-ι'χαΐ'^• ■/.ιιΙΙΐιΧί'.ι• 

ZMS- 


cvTdr 


20. 


naQttyerojifvo•; tSl 


ή Sif.v/.iig 


παηκγίΐΊΐμ. 6f 
si\• hoiwOiiXijji 


ίτ 'lnHivrnil. 
iTTeiQHTI) 


tnnniUty 


27. 


i/if)' 


confirmat 
τοί Υ/^ίΐοΓι 


coniirmat 


28. 


iV ' 1ί{ΐΐ)νσαλι]μ 


ίϊς hnovniu.i^/i τυν κΐ'οίον Ιι^αοϋ τυν y.viHnv 

3•λ fi(i.7ii:'ariri).(ir tanhv contirmat 

ol. (ύ μίΐ' υνι• ίχχλι,ύίαι /y fitr υνν ty.y.l\riiu 

ψυ^φ ζοϋ y.V(>i'uV (f'H^• '^''ί,'""' 

82. .1ί<δί<ια• confirmiit 

33. Aivtar υιόμΐ'.τι ύηψατι Αιιίαι- 

ίττ) y.o(i[l[SaTm 


ϊτιι y.(i('.[j(iTTiiv 


34. 


υ Χοιστίκ 


coniirmat 


35. 


ΐΐΰον 


coniinnat 
jmur 


coiifirmat 
^^άιιωνα 


^t/.noivc.v 


36. 


Ταβιϋά 


T((fiii ίΐά 
άγιιί^ών f(»)'fO)• 


coniirmat 


.57. 


iJ'.W'f7') ()<^ 


oniittit cV 
ί'.ντ]^ν i-'lh^y.(/.v 


tlh^y.ii.v ain\r 
f 1' νπβ()θΐΐι> 


contirmat 


3S. 


Ίή\%,^• 


^lvt^tiiig 
jii^ oy.n^niu 


μΐ/ oy.ii^ntj^ 
fWi,• (ίντων 


f"(Oi,• ιιμχϊη' 


40. 


tico πάΐ'ταί 


contirmat 
.'/f/^• 


y.at ΙΗί,• 


42. 


τλη• ' Ιάττττι^ 


coiifinnat παλλιίι ίττίητίΐ'βα!• ίπ/ητηκιαν ττολλαι 

δί ;//(. ίκ«ΐ'. μΐ:ϊι\ «ντ. (V nvTor inlf. /,/(. ι/,ιιν. 

Χ. 1. 


Τ',• ν• 
τις 
ί7;Γί/'()ί, Η- 
confirmat 
τοι• ihhr 
70)• y.vQKir 


ο 


τταιών τι 
ποιων 
tuVi/• 
cuiitinnat 


Ό. 


ώσΐΊ 
tu,• /7fO( 
tird-Ti^f 
ίΐ'άτι^ν 


4. 


ίΐώηιιιν 
ί'μ.ττηοσΟ'ίΐ' 
yai ('.! ί'λόί,/ίΟίΤί' 


]ΊίΙ 


uuiittit ΐ'.ί 


5. 


f/s' Ιιιππι^ν ύνι). 


a"-i 


(όΑοίί^,• ίί^' lonnijV 
ΣίμΜΙΊΙ. 
—Ί'μ(οΐ(ΐ τιΐΊί 
(λ• ί/Τ(κ«/.ίί7«( ΙΙίτοιις 


■ coiitirinat 


G. 


κντίκ• λ(().ί•ηίΊ 


(T(H τί 
βί Αίί /ΤΟίΛ»• 
oinlttit 


7. 


7(0 Adijn^lii;! 
(ilVo) 
uiy.tTO)!• ι'.νταΐ' 
iiiy.iTOii' 


S. 


(uning απαντκ. 
απαντί'. ιά'τιη>; 


9. 


iy.eiio»' bis 
αυτών bis 


10. 


tnimaif 
fJ'/l'fTi> 


11. 


yAaii.Aalrm• ίττ 


αί'τοι 


' y.ari'.{'jii.lvnr \•2. ') Siid u('-roi' ox (tiTor ijisa iiriiiia uiuiui iuitcqua δεδίμ-ίνιιν και y.aOit- 

μίνον cDiitirinat 

ί'πι 7;^c ρϊ^ ϊπι τ]^ν J7/'' 

t;,s• yi,~• y.c.i τα .w</T. κ. tij^. τι^^• ;/,«• 

7« τι-τοι'.ϊτιιδιί κκι τα 

Ih/jia τα τΐτιιάτιυδα 

τα π^τίΐνα πατίΐνα 

y.tiivhv ij coniiriiiat 

ty.HOaoinfv hy.aihiiiifv 

y.a] ττάΐιν y.u] fvO^v•,• 

y.ai ιδιι'ν ΐδιιν 

ιίπ'ιι VJO 
leceutii.s :ip|H)iirictur (.•οητοίιιιιι ost. 13G Elz. 


Cod. 


Elz. 


Cod. 


Siuaiid,• 


ίΟί" 2V/«iJJ'<V 


45. όσοι 


conlirmat 


li'. ινϋνμονμίΐ'ον 


8i(i{h\iiiwfuiov 


τον άγίον πνεύματα•: 


confinnat 


ειπεί κντώ τη πι . 


είπεν th πν. αντώ 


4(3. υ Πετρικ 


ΙΙε'τρο^ 


«)'i\'f,' TpnV 


coniinnat 


47. y.b)).mta dvraTai' τι.: 


δί'νατ. y.iit).. Tu• 


Ztjovnir 


ζι^τονιται^• (sic) 


y.H&co: 


ως 


2^-^. όη εγώ 


omittit ε'γώ 


48. τε 


δε 


21. Ιίετι^ικ- 


enniirmat 


βαπτισ&. fV τω όιόμ. 


. εν τω ονομ. τ. κνη. /ι^σον 


T(ii\• (ΐπεητ. απ'υ 


τ. 


τον yv(iiov 


Χριπτοϊ' (sed ** om. 


ΚυΐΗ-. πη. ανηη• 


omittit 
//,σ. Α((.) βαπτίΓιχΐ . 


22. είποί• 


ί?;τ«)' 


XI. 
23. ό Πε'τοιι^ 


«J(iffT«,• 


2. y.i'.i υτε 


οτε δε 


τί,~: Ίύττττι,ϊ 


7(.j,7.7/,,• (sie) 


' Ιεοοσόλνμα 


Ιερονβαλι^μ 


24. y.ai Τ)] 


τ;; of 


3. πο'υ~ (ί)(\ι. nyjjo^. 


ει'σϊ,λϊ>ε,• πρ. άνδρ. άκοο^Ι. 


είσί,λι^ον 


ί7'(7/]λίίί1 


ίχιητ. ει'σϊ^)Μες 


ειοντ. 


σνγγεηϊς αΐτυν 


^|iJ'J'i)'f<V 


4. ό Πετου^• 


Ιίϊτρο.; 


25. fiσf).t^είl' 


7(;Γ' εισελϋεϊι• 


5. y.aTU[U'.hi)v nyjaHK τι 


ΰκενίκ τι κατα^^αίνων ( sic ) 


26. idnhf ί^γειοεί' 


ί^γειιιει- αντοι 


«'/()/,• 


(.•onliniiat 


■/.αγ(Ό αντυ•.• 


■/.ΐ'.ι εγοι αντιι.,• 


7. i^y.iivnii. (if 


γκυνσα δε και 


28. y.ia ε'μΐ)Ί 


y.ul μιιι 


8. /7(i)' κωί'ύ; 


κννον (item post κνιον. 


II tUh.• έδειξε ν 


eonliniiat 
similiterque alibi) 


2\}. maiTnjnijiOi 


(uiaTiinjM^ 


y. άπεχηί&>ι δε fwi 


απεκρίΐίΐι δε 


30. ΐΐ^βτενωι• και 


omittit 


Cfcoiij ε'κ δεντεουν 


confirmat 


ίννατι^ι• ωηαν 


iJiiT/,»• 


fy.ii.i> άοΐΰεν 


έκΐ'Λΐέριηεν 


32. <λ• τταοαγεη'ιμ. λ. 


κλν 


10. πάλιν ιαεΓ,πάαΟι, 


άνεβπάηί)•)^ nahv 


(TH πιιι 


uniittit 


12. (ίίΗ Τί* πνεϊ'ΐιΐ'. 


το πνενμά μοι 


33 . .7«ij« •■εΐΊΐμεΐΊΐ,• 


,τ«/)«;ϊΐ(ίίΜ)'(ν 


iivTnU μι^δεν διάκοι- 


avTou μι,δεν δια/Μΐ- 


νττιι τον {^ειιv 


t''y70 ί^Κ«"ι 


νόμε νον 


ναντίί 


34. τϊι ητόμΐί 


L-onlirmat 


13. 7f 


δε 


3ΐ). (Ι)' antnrnhr 


άπί'ατεύ^ν 


ειπόντιί αντοι 


είπόντα 


37. «<)i«/(fioi• 


coniirmat 


Ίόππι^ν ανδηα^• 


Ίόππι, ν 


3'^. Λ «rH()tV 


eiiutirinat 


Itj. y.voiov 


τον κνρίον 


3U. ι^μεκ έπιιεν 


'/,'"■ 'V 


17. ί';ώ ό'ί 7ί'ί 


εγώ (sic) 


ο, 


itv y.iii 


18. fi(o|iis«)• 


ε'δόξασαν 


ιαεϊλιιι 


uifi/.icf 


άρα γε 


άρα 


42. «,.70,• 


Cuiitinnat 


έδωκε ν fi, Γω/^)• 


ίν',',ω/,)• εδω/.εν 


44. ιπεπεσει 


confiniuit 


1"ι•. fOT 2V(y(iJ'(;) 


couHniiat 137 Elz. 


Οθ(1. 
Elz. 


Cod. 


2( t. ι-ισίλίίώτίς 


ίΐί/όιτί. 
¥'"'■/." '^ 


Ί""'ί'Ί 


Λ,'άι,νν 


ΗΛίλουν y.ui 
i/.• Tiji' πόλη• 


ί'ττΊ Γί,Ι• ΤΤί'ιλίΙ• 


ΕΏ.ΙιΠΠΤΗ^ 


contirniat 


11. 


ytiiiii. fV ίΚίΤοΊ 


ί'ΐ' tav7. ytriifi. 


21 . πιπτη'πας 


ό mcTtmHi.• 
ίξΐΐλατο 


ί'ξίΐλίαο 


22. τ-;,• U- 


τι]^• οίί(τ/;κ• fV 


12. 


αιηώών τί 


aviiSchi• (Ί'ί 


h{iiif7ii/.i'i((ii•: 


'lnjova(u.'i^ii 
_1/liil/iiC 


7/^η' Mc.niu^ 


ΰΐίλίΐΗΙ 


oiiiittit 


lo. 


τιιν lltTfjtw 


II.V7IW 


2δ. ίΐ^Τά(>σο>•ί>Β<ίίΐη'ί[^α 


i-coutinnut 


1,^). 


finiii• 


ίί,Τιο 


(VoMf lanhr 


K'(<CiJl• 
tliyur 


cdiitirniat 


ijnytv ΐ'.νιυν 


«'«/■"' 
(i.yy. liVT. ίοτ. 


coutirmat 


2<J. αντιινς 


αίιτοίς 


IC). 


ίίϋαι• 


coniirmat 


(i.vJiiU ini/.t<Tiir 


coufirmat 


17. 


Siiiylfiiau avruU 


Sn^yiflu7o 


28. fGi]iii'.ni 


confirmut 
(ίϋτυν ih'iyayiri• 


fiijyHyiv idnhi- 


(uyav 


fityaXiiV 
Sl 


rt 


οστι^• -/.α) fyivtzo 


ψΐί f)'t'nTo 


li». 


Ίψ' Kc.inuijtNO• 


Ko.irittQtiav 


Κλανΰι'ον Καίσιιηυ•; 


Ki.HvSillV 


21. 


y.iii y.i/.ihaiw 


y.ciyha•: 


29. )^vriiioH7ij 


L-ontiriiiat 


23. 


τ\ν tiohir 


uoutirmat 


Xll. 
25. 


ίξ hniwni/.Xi^fi 


fiV JfoomaliiH 


1. 'Η(ΐώϋΐι<,• υ (iun. 


(β βασ. //()(oci/,c 
y.ia Ίωάνη,ν 


confiniiat 


2. /(.((-/(/.ιοα 


fiajiuQii 
i:Tiy.}.iJlH7ir. 


ijiy.iujiviimii' 


3. y.iii /Λόΐ' 


iSdir iVf 
XIII. 
IJIHJC-I 


ai ι^ιιι-'οια 


1. 


t^aiii' (V' rijtv 


/jfTia• bt 


5. ίΧΤΙ-ΐϊ/^• 


ty.TSiit^• (sic) 


2. 


τύι• Τί 


cunlirniat 


γιηιμΗΊι 


ytvofnvii 
7CI)• .Σανλοί' 


ΣκνΙαι (lilirarius scrip- 


νίΤί-η 


TTI-OI 


turus crat tuv ante 


G. ijitlhr 


ijif)ltr 


Σαν).υι\ sed anteciuam 


αντυν π(ΐ()ά•μΐϊ 


nnoayuyHv (ώτΐιν 


absolvisset dele\nt.) 


7. iitmnor 


i^tntac.v 


4. 


(JV70I /in• iivr 


ta<7in iilv 


S. w 


contirmat 
Tdi• TTfi-vii. 7oii liy. 


7IIV o.y/iiv 7irn'iiii.7. 


/7i(<C''lT('.( 


ζώαΐ'.ι 
7l^l\l'tl.L'{ 71^1• Ku.TIJ. 


bis oiii. Ti\i- 


(λ|ιΤ(•)0 


iwTiu 
7t 


λ; 


Μ. i^y.iihivHn (ίύτιο 


ijy.d/.dviln 


5. 


y.(i.7i^yyt71iiy 


y.u7i]yyih)r 


j'(rOHfi'())' 


ytvu/iniir 


(i. 


Γ/. Γ ri^nttv 


(M/|i' Ty r^riof 


Λ(ί Τίη'ι «)';•. 


c-onfirniat 
Tini 


(i.rSiia 711«. 


10. difXt')i'ii'Tti,• ό'ί 


ί^ηλϋόντι-^- 
lliwn^ndi•.; 


Um>it,r;iivv (lioe acc.j 


ν./ίο)• 


coiitiniiat 


8. 


ιιντω^ 


(ni7(v 138 Elz. 

11. y.ui laniea^ 
1 1 . 70V y.cnlin' 

l.i. 701- 1 Ιι'λ'/.ιιι 

14. tim/.lluiTf^- 

15. Η 

17. 71 ivrin' IniHU^}. 
^■ίίγν7Τ7φ 

18. hQonuquoifiei• 
\W Y.ai ■/.('.!! ί-λών Cod. Elz. y.VDiijr ir7ttr,Fr 
I lid').i)i 
ί'λί'όιτί,• 
n' 71.• 

cuutiniiat 

.^ι•μ<π7(η< 

couuruiat 

y.aihlo)!• 

y.iahyJ.i^oii^im^nir y.iaiyXtii^nniju^ntv 
laniiU Ti^f γι^ι• 7i^r yij 

^l•. /.. jlt7l(. 7la'7U (0,• tr. ώί ίτ. 7ίΤ». /.. 7TFI-7. ΛΙ'Ι 

TtTj.y.. TTHT.tSwy.. /μγ. 7<ιντα tibr/tv 
τον TToiiqliJuv mjtiq ijiiv 

Βίπα/ΐΜμ (sic) 

I* 

cuiiuriuat 

(vi'.-.H• 

fontiriiiat 
coutiniiat 

/(ΟΚΙΙ/,ί.' 

τ/ μαι (sic) 

ffnovGa/.ijU 
coiifiniiat 
τταιτα 41 42. z«/ αττίι 
7(•) roiKtt 
f;w ΐηγάζομια 
tiiyov f;) Cod. 

CDnfinnat 
1)111. m 
ίογιιζομηι fyco 
ί-'ηγον 21. ^anUMi 
ΒίΐΊίίμιν 
τίϊτσ«()«κ()ΐτ« 

22. ιι.υτυϊϊ ror Ja. 

23. »;;'fi(if r(;) leiHit^t. 
(TO)T//jK li^niivy 

24. ,-7«J T( r(;l λ«(;ι /<)(' 

2o. ο 7o)«j)7,,• 

26. iV i//<()• 

άτκατάλΐι 

27. fV Ι^ιη)νη(ύ.ημ 
2'.•. fτι■'L•nιίr 

Ιιινδιιί(•>ι• 


ια'τωι 
nait(y.('ujjvr 7a i-'lhi. 


Triwy.a/.iny 


43. 


,7/"J<7/.i</.i)i')Tf.• ΙίΙ'Τίΐϊ^ 


■ eiintiriiiat 
i-TTflildl ί?ΓΓ(/1>• 


i^TTnllof «cToiV 
fmnm-ii 


77(ιυσμήι^ιν 


44. 


,n; 


coniiriiiat 
Η//υμ.Η(') 


coiifirmat 
7IIV ihiiv 


τον y.vniov 


4Γ). 


ifioiTt^ (5i 


/iiojTf,• 
/^;'u/in'(«s' 


/.«λίη'/ίί'ΐΌΐ^• 
iiiT/Xf';</)'7fv ziii 


oiuittit 


4ti. 


,v; 


Tf 
f//T(«• 


είπαν 
ί',ΤΗύ'ί, (V 


tm'i ύ'ί 


47. 


fVTfV«ATf« 


iVTf/J^Tii/ 


4><. 


T(;(' κινίίί/!' 


confirmat 


50. 


7ra(i(07()V>Uf 


παοίοξνναν 
yvncixiw xni 7«," 


yviaixa^ r«.• 
ΤΟΓ Βα(>ι•ιφα 


Haoru^-tia• 


51. 


τών TTdt^coy ((ντιον 


τωι- 7Tin\i)r 


52. 


οί (ii 


(.•(intiniiiU 31. OiT/IfV f/l7/l 

32. aurwi' ///«)• oniffi rvi' tiei 
confirniat 33. (ι^\p(ύ.μlmτώbtvτ.■|•^yo.iι■ χναλμ. yryn. τω δη'7. 
35. S(o ••■ iii/ni. ■'■* Λ') 10. άπ(ΐ&(ηητκ 


ii;Tf(i'>/,(7rt)Tfs' 


xiii Λδοίτι 


/ΜΙ ϋιίυιτο^• 


7^ηι(ΐ ^vayyt}.ιζ. 


ενιη^ίλιζ. i;i>uy 


αντον νπαοχίΟΓ 


ΐίντον 


πιηκπιηατψ.ιιι 


πΐΐίηπάτι^αίΐ 


t^y.ove 


ηχούσα• 


ττίητη- ί-χ?ι 


ί'χΐΐ πίστη• 


τ;; Cftofij 


φωνή 189 ΕΙζ. 

λ; 

υ ΙΙι'Λ'λα^• 
.Jv/.iuninTi 
Ίον fihr 

Ιι'α 
ι, Αί 

Tiijd Ti,c πολκ•!^ (ΐ.ν 
τώι 

Ά'ΤΟΙΙ 

τΐιι lUiii Tiir SoiiTi'. 

y.ifiToiyl• 

ίιίΙ'Τ<}Ι- 

αγο.ιΊοπιικύΐ- 
ηνίΗ'.ϊΊΐΙΙί-ι Ί'ΐϊΐ' 1S. \[Ki'.vT(iu\ tmi/.iliii- ■/.κι .Tf/(7«)Tis• TdlK 

ίι/λον^• \•2 Ιο. 14. niiarW.iTf,• 

Ttlhn.in.i 
-0. nvTor Totr iin.H . 
21 . nucy/i-hnc./u^nii 

y.iti ly.iiv. ■/.. Ίντίιι/. Cod. 

(■(jufiniKit 

tlKUTII 

coiifirinat 
cunrinnat 

Jv /.Ι'.ΙΙΙΊΠτΊι 

τυν 
jJtur 
τύτΐτ ο 

ττοϊι (srriptiuu cst ττοω) 
TW) πυλοιι- 7/jh" πιιλκ•)..• 

continiiat 

.S-f.TvVvT-o• 

thiiv ζι.:)ΐ•τιι. 

'■' /.ΐ'.ιτιιι , ''"'' y.KiToiyl• 

cdiitinuat 

(i.y((il(ifi_iyc<)i- 

ιινο,αόίΐίΐ• (siTiptuiii f.st 

llVltiliUl•) 

c.VTiii^•, (UJ.u 7rti{ii-vKi!}i'.i 
r /.αατιιν f/s tc. (A/h. Λκ- 

TOI^llllTO)!• Ai (/.VTOIl y.M 

liii^i/.ny.iiiTotr ίπι^λΟκν 
yi'.i ιΐιι'Μγιιιιήοιι ι'Λ•Ίί•>ι 

7ΤΙ'.Ι_ΙΙΙΙιΠΙΙ'.('.Ι•^'77ίΐηΐ(ΙΤΙΙί\• 

όχλιιν,- ΐ'.τταστι, ηα απ 
«ΐ'Γ(.))•, }J-j<ivn.; ΟΤΙ ον- 
lin• K/./^iVi,• }Jyi)vnir αλλ 
άπαντα. ι/•ί•ι''όοιτκί 
(.■oiitirinat 

TtDn^y.A-a.i 

ΤΜΐ ιιιι.ΙΙ. a.vTor 

i-()ulil'inat 

χ. .W.' ly.iiv. y.. tU .Ίη. 

Elz. 
Cod. 


•2-2. 


. ίΐιιΐίΐίΐι• 
irfiHiii 


'2'6. 


. ποκι^ΐ'Ί. y.a.T , 


ίχχλ. 


κι (7 ίκκλ. ni^mo^j. 


25. 


■ ΐ'• ΙΙΚ'ΪΙΙ 
ϋίς 7ijV ΙΙί'ηγίιΐ' 
701' λό)ΐη• 
τυν λόγιιν Ίΐιν y.vaiui' 


21. 


. <ινια)'α)'(ΐντί.: 
Γ,ννά)•ιινΊ(.ς 
aii^yynLiu 
ανι^ yy^dv 


28. 


διύ()ΐβυι• ύ> i^y.ti 


iVtViiijjK/' (Ίν 
υΐ'κ ολιγιιι• 
ολίγιιν 
XV. 


1. 


πnJιnιιlΊ,(^l^ί 
πίηιτιιι^ {) 1^ 7ί 
.M„nwoK- 
Τί<) Μωνσίοκ• 


-> 


■/n•. mn- 
yfv. (Ί'ί 
y.ai σvζιJιlσκ■ι^ 
yai Γ/,7/,(Τίίυ^• 


'j. 


ϋι/[ηχ. τΊ^ι 
Λ/,',ι/. τι]ν τι- 


4. 


huDvniO.iiii 
ΙίιιιιηόλΐΊΐα 
άπίί!-'χ!Ι i^aar 
Tl'.Oi(V/l77^(7(il• 
νπυ 7/^c ό'χκλ. 
α.πιι 7/,s• ί•/.κλ. 
i7f(')C f'.7. /it7 


αντ. 


ΐπ. ιΐΐτ avTMV ιι ίΐΗ)^• 


(Ί. 


^; 
7f 


7. 


l>t i7lC/,7ii(Tf(OC 
7t ζιyTιΊσ^ωi; 
υ i''.w'),• ii iiiiiv 


ί'ίι-λ. 


.<V ι\ι<ίί• ί'ίίλ. (Ι Ihii..• 


,s. 


(Vnv avTuU 
ffok- 


1). 


iwi^^lr 
enutinuat 


11. 


y.vitidX' 
τ(ΐι> y.vijiijv 
Ίι^Γ,ιιν Snuniiv 
Ίι,σον 


12. 


ΐ'ίι^)Ίΐνιιίνοι>• 
{^ι,γΐ'ΐ'ΐιι-'νιη' 


14. 


ί'πι 701 οιοιια.τι 
701 (iVdiia.Ti 


17. 


ταϊ•τα πάιτα 
τα.ντα 


is. 


ροίπτΐ'. απ 


αίΜΙΊΙ. 


ίπτι 7f;) Ot<•! 


πά.ντι 


"■ 
τΐί ί-\ιγα αντον 


yvMuTa απ hhovik 


2( ». 


αλλά 
αλλ' 
απο 70)/' 
των 
y.ai τιιυ πη/.ται 
y.ai πνΓ/.τιιν 
τον αιιιατας 
αιαιαικ 


-)■> 


7(;) ΙΙαίλι•) 
CDuliniiat 

1S' 140 Elz. Cod. 

i7tr/.a/ji)VjifiDi y.iuovfuvor 

Β<ίηβ(ΐ.^άι Biwnu.i^Uir (hoc acc.) 

23. Sia -/(ΐοοί ΐ'.ντών r«(ff contirmat 

■/.(a r/,i<. τίιι- ιό/ιοι omittit 
δΐίσταλάιαΟί'. Λ«(77κ/.κ//ίίλ« 

2ό. f κ^.ί J««i'j f i',' 
28. 7(0 «•7Ό) τη-ΐνμ. τω πηνιι. 7ο) «jvw 
Tco! ίττί'.κ'.•/-/.. τιιντωι τοντο)ΐ- Toiy ΐιάκ'.-,ν- 2!Λ ν.ιυ Ttrw.tnv 
30. ;,/.ίΑυΓ 

32. ItjvSiU ίί 

33. «/T(W70/.(«V 

3ϋ. ΙΙαϊ'λ. /Τίΐο,• /}'«(>;•. /7(»)~' Ihi.ijy. ΙΙανλ. y.HTi/.Hor 
/αιΆ. 7f 
etmiirinat 

fLT(/(77f/'/.«JT«,• (£1ΐ7(/ί'. 37. f^m')j;vaaTii 
701• Iwain^r 
y.Hhjvuirui• 

38. (ivuTKUjaJ.a^iHi 
bll. r/imu wr 
40. 7oi ί^ίοΓ 

XVI. 
1. κίί! .Ιύατηίο 

7<H niLZtim <l.VT(lV 

ότι Κύ.\γ 

4. ,7«()f(Vi'(Wj• 

7ti)r ,7i<fi7|jt'7f'i>fi))' 

hmvnau^n 
O. «/ /(ii w) izz/.. 
t'>. fu/.OOiTf..- 

7/^1• /'(ac.Tiy.i^r coiiiinriat 

f]-jiivhTij 

y.m τίιι• loiai nj 

tniy.aij)V!iinn 

avit7Taoi'./.i(it.jWSn• 

ί'γύ'ΐτιι iif 

γΐΊΐιιχϊκ• 

coniirmat 

ότι Ε'/λι,ι I) πατιη 

ii.vriiv 
π<ίρ(6ι&κτΐ'.ι• 

,Τ()?(7.Λτί'(ι(ι)) 

hijiinii/.vitiiK 

κι iin ιινι- αί (■/.■/,'/.. 

ffii/.{)i)i 

Γιύ.ΐίτι-λΐι• Εΐζ. 
7. f/.wojTiv 

y.cTa τ]^γ 
rzofitnrjOw 
το nrtviiic 

S. Τοοκώκ 

!'. Λίί 7/ν Cod. 

ί/.ί /OjTfi.• ό'ί 
f/,- 7/, )■ 

ποιιΗ'ϋϊ,ΐιίΐ 

^τΰ /Ti•. Ίι^βιιν. ** οιη.'Λ,σ. 

continiiat ώ'ςίίλ/^ 70» Ι1αν)^ρ τ. ΙΙαί'λ. coqihi 
«)■(') Τί,• >^)• lifiKfiti);- άιψ) Muy.. τι•: ι^ν :τΐ'Μΐ(/.ιϋ.ωι 
lO.f,•^ 7V 

1 1. (Uic/ll HTt--; ιινν 
ιι.ττΊι 7ί,.• 

7/^ 7ί 

12. r/.nltH• 7f 

7;,,- .May.fii()riiu• 
■χολωιιΊι 13. .Tiy.f(i)k• zrii TiiiMuy.iUMi 
aiic/JhiTi,• cV 

(i,T(< 

7,; ,s•; 

κ(•)λ(ι))κ« (secl eorr. est 

y.o),wnia) 
oontirmat '/Ϊ' ίίοιιι^ί^τιι ττηοηίν/ι^ nimuofifi• ποοβη''/!,!• 
(omisso ov) l•;. ».• 

πΐ'Οχοιικ• 

ΐίττιυτι^παι 
1 t. ■y.uTir/.o}.</i<lh[Gi(iia 

ijiir οί^ον 
1 •'^. (* //«!'/.( V 

l!l. Tiii —i/.iii• 
2(_(. f;,7i/i• 

22. TTfoiiioi^iiaTt,• 

23. 7. 

24. h/.i^(]Ok 

2(). fiiiro/ih^iTii) 7f HfJ'f7i- 

*■'? ?','■ 

,7l'(/i,)J'(t 
(■/Tf<;7/ji7i<i 

mciiicy.o'/.ovO i^auou 

νμΐι• οΰοι• 

contirmat 

rraiiirfjf/M (hoc•. acc.) 

oontiniiat 

ι-ίπαι 

τηοιοι^ξαιτίς 

(S; 

/.«|3'fOJ• 

>iior/l) ι^σαι & 141 Eb Cod. ■Ji. 


, iiic/iaiHir 


■'- τι^ι μκχιίΐηια; ■'■■- οηιι 
tit τ/> 
ί'ίαλλίΐ• 


;^Hf/./.,w 


2s. 


ίΤίΐίΐ'Τι;) ■/.uy.or 


(7ί«(ΐ70ΐ• Any.iiv 


2i). 


Tw Σίλίί 


confiniiat 


30. 


πουΐίγαγοιν 


ττοιισΗγαγών 


31. 


ilmiv 


ίίπι'.ι• 
Ίι^πίΐνν \ηιστ1ιν 


Ιι^σαΐΊ• 


32. 


nhr ττΐ'.ηη• 


ηιιιιτη/.σι (sicj 


34. 


oiy.or αντυν 


(liy.iir 
ψι'ΐΰΐιύπίαιι 


(■i.)iitirin,-it 


3(5. 


ί(.πκηύ)Μΐ.οιι• 


ii7TtnTi-i/.i(r 


37. 


fijf/, TTiih^ 


πηΐι.• 
'^^iahir 


cmiHrinat 


3S. 


i'.n[y/fi).i'.r 


άπι]γ•/^ιλι'.ι• 
•A(ci tqi)[i)fOiinii.r 


H)i)(jl^ih^r,ii.r fil 


30. 


(itl&mrs^ 


amXOiivTl•^; άπο 


41). 


n]: 7i,/• 


n(jiK• t\i 
iHaiTt^ τ<ιν^• «ίΐίλΐ) . 


iSi)V7l•^ TTc.oi^y.. Tiiiv «Λίλ 
nif.aey.. 


Cjok- 
XVII. 
1. 


\-Ιπ<,λλοηΊΗΐ 


7/^/' \-l7!ll).).(tlll'l'.V 
/ί ηνίΊη'ωγϊ^ 


nvfir/oifi^ 


2. 


κ'πϊι)Μι>' 


n'ntf}.l)ov 
t^(^λ^'γeτf) 


difltiarii 


3. 


ί) Χοιστιι^ "//,ηοΐ'ο 


\η{στ(ΐ^• 7/^rT()|ic 


4. 


Έλλύίοι• 


y.((i Ι'.λλι,ίΜΐ• πιι<ιηλ('.ΐ'/. Ίι,νί^. ιπιητάιτες rf 

άγίίγεΐν 
έβνηιη• 
τον Ίάπονα 
. π^άττιη'σιι- •Μα ί'πιηταΐ'τες 

TtQDuyayHi• 

ciniliniiat 

ΙάηιιΐΊΐ 

ττιιύααουπιν Εΐζ. 


Cod. 


h'Yi)]T. fTfi). ihat 


fVi-o. λί'γοντ. (Ιναι 


10. (υ&ίωί Λκ T/,s' tvy.T. 


fl','</f.K• 


Bimjiur 


ciintiniiat 


τών'Ιονί^αάον άπι^^πα. 


iCoiiKrmat 


11. τί) κ«ί>' 


κΐίι'ΐ' 


13. ααΐΐνοΐ'τες 


σιιλενοντ. y.ia ταράσσοντί^ 


14. 0J,- 


ί-ΊιΚ 


νπήαηη• (Vf 


νττήίπνάν 7f 


Ιο. y.(r.(hrjT0im\; 


άπηκαίΙκιτάνιητί:^ 


ίΙγΗγαν αντυν 


,',ya)w 


Τι/ωΟίυν 


τον Τι/ιόΟίον 


V). Ι)>:0)Ο(ΐνντΐ 


Οκ•)(>ονντ(>,• 


is. TO-.V <ν; 


Tof,• & κ«ί 


7(01• Ι'τοι'ύών 


2"τωίκώι• 


iwTnu' εν/,'/γ. 


η'ΐ,γγ. αντοΐς 


VJ. τί 


i^t 


λαλον/ηη^ 


λι-γοιίΗΊι 


2(j. β<ιν).όιιίΊ)('. 


fliivlotiuDa 


τί ('.)■ Otkoi 


τίνα /ιΛη 


21. fi'y.(cio()vr 


i^uy.a.wovv 


y.ia (ly.iivnv y.aiv. 


roniinnat 


22. fV ^(f'i7(i) 


cmitirmat 


23. ύν ct τοντυν 


ct τιιντον (sic) 


y.tau)')'t).}M 


y.aτaγ)•tλιo (sic) 


24. y.vQio^ νηάογων 


hnaijyMV y.vnmg 


25. άνί>οώποη 


avi>{i(:inivMV 


ζατίί πάντα 


y.iu πάντα 


2(). ί'ί ,w(js• αι/κίτικ 


f'i /lOs' 


πάν το ποόσωπυν 


παντο,• ποοαωπον 


πψηϋτα^'μένονς 


ποοητετίη'ΐιήον•; 


27. 7())' χί'οιον 


τΐιν Ihov 


χα) (νουκν 


coiiHrniat χαιτοιγί iw 

Post fi^• X«i'7()'fs• 17 

23, !•; ul)i rursu 
y.ay.ov η•()ΐ'ηχομ.ι-ν. y.aiyf ov 

2S. cddcx (lerifit uscjue 
s incipit a vcrlns (wiitv 142 

Elz. 


Cu 


id. 
Elz. 
Cod. 
XXIll. 
yibifai 
iniyvoird.i 


!». 


jll^ l)H}ll(C/(-)IIH• 


(iiiiittit 


y.iiTjjay. ηντ. n\: 


711 
10. 


ynini/n^ ,■ στί'.β,'-οκ- 


ciintirinat 


(Tiij'H\/. ια'τώι 
omittit 
ί-νλκώ,ίΐΗ,• 


'rh^Otl- 
2'.K 


/(ί,ιΐί)• (V 
;<),ό>)' 
y.('.T(i.ii(i• 


cijiilii-iuat 


tyy.h^iui tyoiTa 
ίχοντα ryy.hiw. (iiif) 
ύρη- 


ei>iiliniKit 
3U. 


/ιΛλίΐι iataOta 
f'7f(7l>«( 


11. 


ihiian lliiv/.t 


conliriiiat 


(1,70 των /ιη-ί^ι'.ίωΐ' 
fS r(v7(i)i 
<ινΤΙ•) Πί 


fontinnat 


fiiiiT/,^• 
omittit 


\-J. 


τιιί,• των ItiVi^iaOir 


rTi'iT7("«//,j ';/ 


Iiivfiidoi 
7('< ;7ooc κντύι 
ίπι oov 
coiiririnat 
OLuittit 
7h(ieii.tjnxiirr(/. 


ii\ itriu V. 2 


Ί. 
njricoan 
confirniat 


Ιο. 


,τ;-.τ»//,κ(/7•Γ,• 


πΐΙΙΙ^ΠΙΙ.ΙΙΙ-ΙΊ>Ι 
;ii. 


Λ« Γ/;,• Μ'κ7ο^• 
A(i M-xro,• 


14. 


ίίπιιι 


H7Il'J 
32. 


7rni)tvtnllai 
uTzto/taihd 
/imVio,• 


contimuit 
;34. 


urayior•; ίι> ο i^yiitcoi 


■ (huyiuv^ if 


15. 


0,7 fo,' {'.vwiir 


O,7f0," 
o5. 


iy.t/.tvnt Tt 
Xi/.ii''(7«,- 
avvn ■/.('.τΐ'.γύ-.Ί, 


y.uTayuyti αντ'υι 
t'.vT(ir ίΓ τ. ττη. 


7tii 


tV ro") ,7(1. ΓοΓ //ο. qvl. αν- 
/Τί/Ο.• Γ/(ί/.• 


t/s• )'/«<s• 


Hij. ('/ i'/.iio(jf σι'>(« 


τίιι 


l<i. 


Tij :-i:\\i('.i' 


euullniiat 


xxi\-. 


17. 


ty.i<T'itTtoj'/(>ii 


iHintirmat ; 


UOll -1(11/011 


1. 


7(ill ,7of(7jj'r7.''<lt0i• 
;τοίηώ'7. τΐϊών 
fi/;, Tin- 


i/,Tf) 701 
;;. 


y.('-7Hij!>o)ii((nof 
(^i(in/)it)iii'.7iiii 
ictaycyi 


<C7TI'.yi: 
4. 


iyy.itTizM 
euntinuat 
Tl η7Τί'./•.ΰ/ΜΙ 


UTTayyti/.ui τι 
Γ). 


ατάϋΐν 
ατύσΗ< 


18. 


rturua• 


i!-nvirsy.iii• 
ϋ. 


7. y. ίΑΐΜτί^ααιίίν 


, y.. 


iy.lH'.7lir,ir,in\ oliussi.s rc- 


20. 


fu 7(1 rjurtTio. y.('.7i'.y 


■ riii• llii.v/.. y.(ait.y. n.; jii 
y.uTU 7(11 /,». li. 


<jl()l 


lii|uis 
Tiii• llavhit 


nvitbij. 


iisiiuc M)/. ί'ττΊ 


αϊ 


ιιι-' /j.iiiTt.: 


μίλλων 
8. 


7TI'.n itv 
ciiiitiriiiat 


■η. 


tToiiKii naif 


nnii- triiiiioi 
'.). 


nvrtthrzi) 
rtfitTttOi) 711 
nc.rlav 


(■iiiiliriuat 
10. 


fif 
7t 


22. 


Ttaitayyiihu 


niwuyytihw ι 


(iiTiii 
trllfiiiiT^ndi' 
Η'Ονμω.; 


2:i. 


t/.i/.ToiTUijyoii• {\wv 


τιΐ'ύ,- ιίί'υ 
11. 


yiconu 
i] ^ty.(c!^i't> 
tniynoiia 
^('it^ty.u 
acc.) 


(■Dntirinat 


fV Itiiuvn. 
hnove. 
(iiii()?.«|iw,• 


(■(iiilinuat 
12. 


ίπισί•ητΐ'.πιι- 
ίποατί'.ηίι'.ι• (sil•) 


2:χ 


■ ^n,'ii-/<'i'ni'.r 


r/iwnif.i 


οντί y.UTa 7ψ- 
oi''(V y.iiTK τι^ι• i liis arren- 


21. 


. fhihini^f nvTiii- 


i^n'/.i(ui^i- 


tiljus) 


26. 


. δ'ι- 


cuntirmat 
i;j. 


OVTt 
oi/iif 143 Elz. 
Oc.a. 
i^rnciTui 
Ι^νπ'.ΐΎα./ r,i}i 
14. κΐ'.ι Η• TO/V 
y.cj 7wV .'V Tiil^ 
15. tcitriiha rty.fjtor 
ietdlUa 
lCi. Λί αντης 
y.Ht (ΐυτιι•: 
y/HV 
coiitinnat 
πο(κ• τον 
(■oiiriniiat 
1 7. πλκι'η-. 711/Miy. : 


■λίΙιΙΙ 


. πλίΐίιι•. ί /.iiji. 
ποιί,π. f. 7. AV; 


. IKIl• 


π(>ιι[ΰ. ,'. τ. :'i'h: j 


ΐ()ΐ• TTUiji-y 


IS. fV oiV 
fV ακ 
rirh 
Tirfg lis 
10.&Γ 
ί'δί/ 
μ^ 
ψί 

Elz. 
XXV. 

τ// ίττκοχία 

λ; Cod. 7/, ι• ίπΐ'Μγιι 2( t. f ( 7( 7(' 

21.»ί)«ξ« f}ity.(>(t^(i 

iVi7ti)s• fV ('.ι•τ(}(\- fV «iVfHc fVr7fiJc ( hoe acc.) 

22. «xijcfffic Λί- Tii.vTU (ίΐ'<-^άλΐ:70 (V αντιύς 
όΦί/λιξάι-ίβάλίΠ) (/.ν- (tiir) ό (Ι'ι'^λιξ 

τον•: 

ίϊπών trnii^- (liucacf.) 

23. Si(CTuiafiii<K• 7ί διαταξαμαυ•; 
70)' Παϊ'ληι• αυτόν 
iwijiifrn")• ;^ nonntityia- 

iha νπΐΐρίτίΐν 

24. 71/ )vvaiy.i uvrtiv 7/) hV/« γνναικι αντιιν 

Χ(>ΙΠτθν .V(li(77(li' Il^GIWV II ('.ιι/ηηίν•: (II αιι/ΐίΐιίι^• 

τοιν liH'iii(ioir τι^^• πίι'ί.ίιο^ 

ίν Αιαύι'.ιιίίΐί ;/"s• Αι'.ιΟι'.οΙΊΐ'.ν (γΑκ -17«-) 

. ϊίΐΊΐ'.τοι ίννιιϊν, ιμ^σιν fv ciiiv. ιμ^πιν, ^ivn.Tiii 

iv τΐ;ι (Ο'Λιί ηιντοι ι-ν τιη i'.n\ii κτιιπιιν 

. πλίΐιιΐ'.• ι, iVz(/ ()(| /T/..W')(v 0/;7(•) /^ tVx« 

. πΐ:οιΐ:(ϊ7ΐι(ϊΐ'.ν ntijnaTifiuv ιίί'τοΊ 

uhiujinii'. ιατιωμιιτκ. 

C(:i(irivTi-<• y.('.Tiiqv\iovTf\• 

. αττιιλιιγιινμί-νιιν larin' τιιν Ι Ιι'Λ'λον ΐ',πιιλιιγυΐ'ΐηνιιν 

. τιιΚ• Ίιιη)<(ίιιι< ih/.iov /Itl. 7uiV /υί'Λί/οκ• 

y.tiivtniha in ίΐιην /Miihhia fsic) ^π) ίμαΰ 2;). /ιΛληντοκ• tatelli'. 

ΐατιύ,ίφων 
2•>. αμίί δ( και 

οηίύι; λνα\ι αντον 
21. τε 

χα(ΐιτα•.• μΛλοντο: 
λαβών 
αμα και 
ornittit 
*τι, **nV 
χάριτα ό Ί'ϊιλιξ κατι-'λιπίν υ Ί'ιΊλίξ κατί-'λίίπιι 10. /|Λ'κ/,ιτι<, (.λ• Μ. (Τί' 


ΐ/δικικοΊ^' y.ui 


r,i< (sic 


1 1. {(' ,ι<ί•ί' γά(ι 


Η μίν ιινν 
αϊ'ΤοΚ' 


ciiiitinnat 
12. ai')lid/]n(u 


avvXuXijGui 
13. άσττασ/ιμαοι 


continiiat 
1Γ). Λ'κ;,ι• 


ciiufinnat 
16. f/V άπώλίίαν 


umittit _ 
17. (ΤΙιΙ'ίλΟόίΤαΐ)' Οί'/• («Ί- 
7ώ)' 


ciintirmat 
1Η. (TTHptQnv 


κμρον 
vmvoiwv ΐ•/ώ 


fj'co vnfVfKivv 


πιιη^ηο}, 


20. iiV 7;/)• 77ό</ί 


71, V mij} 
70i'roi' 


TuU7t<IV 
i(V h^dvoidljf 


HC ΙίριίΓιιιλί'μ• 


l( 


21. πί'μψο) 


άνκ7τή(ψι•ι 
22. ί'φ,; 


oiiiittit 
cV Ανιιιιιν 


(■(iiitinnat 
23. 70iV χιλιήρχοι^• 


χιλιάρχηΐ:,• 
70(V κ«τ' ίξ. οΐ'(7( 


7(hV y.. ϊξοχψ' 
κκ/ >!ίλίίΊ7(<)•7ίν 


κίλίνηκντο•: 

144 Elz Cod. Elz Cod. 24 


. ,ΤΚί 


ύπαι 
δι- 


δ( κνριος 
f,T/jjOcoiTc>• 


(jOCOJTt?• 


1G 


■ ίΐδί,• 


confirmat 
7/^)• (cvTiiv 


αντον Γ/,ι• 


17, 


. y.a'i 70))• 


και l•/. τώ)• 


25 


. -/.αταλαβόμΕίος 


γ.ατί'ι.αβόμψ- 
£iV οΐκ• rvi• 


ίίϊ οιν ί;ω 
&(lrUTOV UVTOf 


&αιύτον 
σι άποστί).)Μ 


ΐξαποστΰιο σί 
y.ai αντον St 


αντον Sf 


1S. 


. ίπιστρπί'αι 


άποστρίΗ'αι 
TTtiiTTcir iwToi• 


πίμπίΐι 
7/,,' ίίονσία^ 


contirmat 


2i;. 


oyo) 


ϊ/ιο 


20. 


, πρώτον 


πρώτον 7ί 
■/οάιί'αι 


γρύινω 
y.ai Ιίροσο'ύ'μοις 


confirLaat 
XXVI. 


tii πασαν 


confirmat 


1. 


f,7/7-(<f';7c7lii 


ίπιτίτραπται 
απηγγύΧων 


άπι]γγί)1ον 
ΐ'/Τίο αιαντον 


π(ρ) atavTOv 


21. 


μι 01 Ίονδαΐοι 


01 Ίονδαΐοι μί 
απϋ-ογΰτο ί•/.τ. ημ 


■ i /.τ. τ>μ• χίΐρα 


άπΰ.ο] 


νΰτο 
ίν τώ 


οντά ίν τώ 
χείρα 
22. 


παρά τον 


απο τον 


2. 


ιιύΐωιάτιοληγ.ίπιαον ίττΊ σον ιιί'λλωι- 


οι^μερ 


. άπο- 
μΐ'.ρτνρονμίνη,• 


μαρτνρόιιινο,• 
ntjuooi• 


λογ. 


23. 


μί'ύΛΐ καταγγί^Μν 


μί'/Μίν καταγγί'/Μν (sic) 


o. 


δι-οικα αην 


δίομαι 
ΤΙ•) 


τώ Τί 


4. 


r;]j' ϊ/. η/ιτι^το,• 


iy. lionjOi' 


24. 


tifii' Maivij 


g/,mV' Μαίνυ (sic) 
ίΐ• Ιίηοβολ. 


iV η Ίίροσολ. 


25. 


cif 


δ( Πανλο.• 
πύιτί^ η'ι 


TtaiTt.: 
άλλ άληϋ^ιία,• 


αλλά άληϊΗι'α.• 


5. 


{tni^ ey.hia•: 


contirmat 


26. 


τι τοίτίον οι• πίίχΚ ονδίι 


ν τι TovTcov ουδ'ίν πα'ϋυμαι 


(J. 


TTQII^ Τυν~ 7I((Tt\l(U 


ci,• roiv πκτίρα,• ι,μώι 


2.S. 


ig/, 


omittit 


7. 


ϊγκαλ. (jUCiiUv Άγιιίπ- 


■ ην.αλ. νπο Ίονδαίωι; 


βασι- 
■■fjf'r7i>«( 


ποιΐ^σαι 
πα νπο τώι- Ίονϋ. 


hl• 


2;». 


(V Γ1αν/.<κ• f(,7ti• 


η <ν /7(4(7.0-• 


s. 


τι απιατοι- (ηοη τι'; 


ιΐ'ξαι'μΐιν 


ίνξύμΐιν (sic) 
άπιστοι) 


contirmat 
iV• ,τολ/.ίΰ 


fV μίγάλο) 


10. 


■/.Μ πϋ)1οΙ\• 


y.ai πο'/ΐονς η 


30. 


και ταντα ίίποντο,• αν 


η Γ/.(ίκ«(%• 


ίΐ cfv/.ay.Hif 
τον άνίβτη 


ανίπτίι Tf 


12. 


y.ia πιιοίνόιαιυ,- 


πορίνομίΐο.• 


31. 


α'ξιονΊ,δίσμώνπράΓ,σΕΐΐί δασμών άξιον τι πράσσα 
r/;c παρά 


^'ϊ-' 


32. 


f ;τί κί'κλ/, το 


eontiruiat 


i;j. 


,Tf^i//.«((IJ'«)• 


πίριλάμιίΊίΐτα 
XX νπ. 
14. 


ί; 


Τί 


2. 


μί/2οντί~ 


iii/j.oi τι 
/,/((0)• ίί,- 


;],(/(.) ι ί/Τί 
τον.• κατά 


ti,• τοίν κατά 
(μοιίμ λαλοΐ'Παι πρό^ 


■ (/ω)7|) λΐγονβα 


ι προ•. 


■ |(ί 


3. 


7ί 


δ( 
ιη γ., /.iyiwoat 


((/λοίν 


TOis' g''/.o('.• 


1Γ). 


ίίπιιι 


■<ϊπα 
πορη<9ίΊτΐ( 


;T0i)fi'/>fV7l 145 Elz. 


CVhI. 


EIz. 


Cud. 


Γι. Mvnu 


/17,V<(, 


μιβίι- 


riinHrinat 


0. ί•/.ιι.τ(ιιταιι/ιις 


tyiiTovTi/.nyii^ 


πηοαλίίβύμαοι 


(-■oiiHriiiat 


^■D.iiUlfiwKJI- 


.Ίλί'ξ«.ιι\ιιιόι 


•'!4. ποοιϊλΐ'.βίίι• 


i((tr«/.Hp'ti-|• 


(ηβίβασίΐ' 


coiifinnat 


νμετί'ραί: 


(•"iitiniiat 


t. ίΐ• Γ/Μπας 


i/' iy.tina^ 


k τϊ/ς 


(ί/Τ(Ί 7/^C 


8. .Ιαΰί'.ία 


-, 1('.<τύι 


nsathcu 


«;7(jAi-/"7(i/ 


10. φί)ΐ)τον 


<)οι>τίον 


35. sinin• 


continnat 


11. εχατόνταρχοί; 


ty.icTovTUo/i^.; 


ΐνχωιίστ/ισίΐ' 


ΐινγαοίητι^σεν 


ίπίίΟίΤΟ μϋ.λλιιι 


;uu).or tntiOiTo 


■il . tjitr 


ψΐΟα 


τον ] Ιαύλίΐν 


llcv/.ov 


n• 7. 7τλ. ί(! TTanm iiiiy 


. ('.! πιΊ.πα.ι Wvyu] fV τ. ττλ. 


1•2. nltlms 


TrlnOrt^• 


Λ('.κ. ,y'iN. ί-'ξ 


ηΐ)ζ 


y.ay.iiOir 


ty.ttOii• 


39. (βυν}^:νσαντυ 


ίβυί'λωτυ 


Vu."Anaov 


άησοι- 


δί'ΐΊαΐΎο 


coiitirmat 


14. tvmylvSMv 


ivooylvSo) (sic) 


4(J. aoTHmra 


«o7.7«o;r< 


lCi. Κλανδι^ν 


Klur^\< 


41. ί'πώχειλαι• 


tTTr/Atu• (sic) 


17. βοΐιϋίύας 


|A)/, i'Kw'«,• 


ηαιηΐ' 


confinuat 


IS. ίί 


roiitiniiat 


βικ^ TMV y.vniaMi 


ciiniiniiat 


lU. ί(}(ιίφαμί:ΐ' 


ί^ι/Ι/'Κ)• 


42.Λ,<,^,ν- 


Λ,<Γ/ ,γ'/ 


2(J. JTttfffiC iliT/C 


ίλπι^• πάσα 


43. r/.HTOrTfijyiK 


ίκι<7ί()'7(ί</;(/,5• 


21.cVf 


Tt 


Τί 


λ; 


2ί). 7/] ινκτι ταί'τιι 


TuvTij rii ινκτί 


XXVIII. 
α)•γύ.ΐ)^ τον {>tov οι 


■ 


1. fW;'i'(t)i7((;• 


fT/jTio^ffi' 


ii/U 


ayytkoi y.VQiov ov ίΐμί 


2. ,χ; 


t:- 


27. iytitro 


fTTiyntTo 


πκοίίχοι 


coiifinuat 


2S. bi.-; o,,j.,.„L• 


bi.s (Ίηγν,ι,- 


άι•(Όΐ<ί'.ντ(•: 


«ι|ι«ΐ'7;κ• 


2!i.7i 


δι 


3. πλίμΙυ.; 


7ί (scd per crrorem τί 


/(i,',7(0C 


μή πον 
scriptum est) πλϊ^ϋυς 


u\• T()«/iiV 


y.KTu T(j(r/HL: 


ίχ τι]^• 


ίίπο τ)ι^ 


fV.TTifTtOff/)' 


(-■(iiitirniat. 


(iellhivGu 


coiifinnat 


i/('/0)TO 


(.■iiiifiniiat 


y.tt&)i if'f'j• 


coiitii-iiiat 


."jU. ;roo'i(i(ic 


i'(iiiKni\at 


4. ί/Λ;;• 


lOuliniial 


/(.•-/./.. ayy.voKu; 


uyy.vij. μΛλ. 


Χ(ΐ(μύμ. 70 y ν^ίΐ/οΐ' 


το ι'^',ί,'. χορμιΐμ. 


31. i(Vrt;• 


ilntr hf 1) 


flij'. πο'(κ• κλλί,λον^ 


πη. ΰλ).ι]λ. tlfy. 


32. 01 f)Tij<'.TtwTiii ('.7Tr/.o- 


■ anty.oMHO• 


5. άποτηάξη^• 


άποτι^ιαξύμ^ιη^' (sic) 


INO• 
6. ^ιιταβίύΐόμίΐ-ηι 


Ι-ΐίΊαβίύΜμίΐΊΐι 


33. iiulln- ί,μίΐΜ 


y<. ι^μίλλίΐ 


\)f<ir ('.ντ'ίΐι• ίΐΐΊ/.ι 


ίΐντοι• tiiio \hor 14ί) Elz 

7. ΙΙ,,πλή•^ 
',Ι. τιιντιιν ιινν Cud. ΕΙζ. 1 1(Λ'πλίω 
cuntirmat 
τοντίΗ' ίί ^■/ιιι■τι■^• i'.nl>n•. ίΐ Tij n' τ/, ιν,ιτ. t/orr. ηηΙΙι-ν 

1(1.7/,)• '/x'i-ii'->' L-uiitinnat 

1 1. \-i).t'ii(i;\,m;> \-l).tla,\,Hi'ui 

14. /;7 uvTdu• 7TIW (i.vTt)L• 
iU'Ti^i- /'οηα,ι• ί^,Ι/ίψ,. ι'^Ι/Ι. i-i^: τ. Ρώμ. 

1Γ). iSJi/.ll(n- Cdutiniiat 

iiiih i/itoir 

iC/ou- ά/χ,ι 

1<!. i^'ijhifin• ίΐηι'•λΐΙιιια>• 

<i t-y.iaitnfMj. us(juc ι'ττίτοάπι^ τω Itc.vi.. 
τ. S. ΙΙΐ'.νλ. ίττίτούττ. 

1 t . 7iir I Ιΐ'.νλιιι- avTDV 

n;Aiii•.• (iiV/.(/i;/', ιγω r/O), ΐίΐ•(\ι. «&/.i/. 

,Ti<(;/Ti'.,• TTijiiiit^• 

15. ί.',,ινλιιντιι ei)utiniiat ■/.(i.Tijiiijifr;M 
. Ηπιιν 
uvTt γο. 
ττί-οι r,iw f(>'fi«/f, 

. ίίΤΓΠ' /^HH• 

. )^y.in• 

Ti'. 7THJI 
■ I^IIIOI' 

ir/.dintri- Cod. 

y.cri^yoi^Hv 

* ονϋΐ j'(i., ■'■■'' 01'Tf yii. 
conflrmat 
ν;ΰΐ' (sicj fiTTij• 
ι,λΟον 

ΐΤίιιί 

('//('))' 

contirmat 
κ'ττην (hoi• acc.) 

ίΤΙ'/'ί-ίτί• ■/.. |j'/.,s7i;)'7f,• (ΰ./ιΐι^τί oniittit 

f7TiaToi-'ipo)aii- ΐπιατιιίψοναη• 

ιάοαμια iiMoiiiy (sic) 

,Η77(ο ('/(ί)• ιι/(Γ;• Αττι.ι 

i-'i(!nn• ίΐή-Κίνίΐ• 

Sulisrriiitiun est: πηύξίΐ^ τοι ατιιιστόλο Prartcrea liacc (U• srriptiira (_•οί1ίί•ί8 adnntani.la suiit. r !\μΙ-/Λ<ατι-/.όν , ut in anti(|ui>;siinis 
(Mnlicibus ticri solct, plenuiique efiam aiite coiisoiiaiii s(.Tiptuni cst. yaepissiiiiL' iiiter se 
«•iintundiuitur ti, i., i, ([ncinadiiioiluni ust ■Ιγι_ιι]:τπι'.^\ Χι^ι,στόι• {'.>, ]S), Χοι^στκ'.ΐΊΐν^•, . Ιι-ηι^ιμ; 
Σι'.ιιιηΙ{ΐά/.ι>\ ,7(/jT/' JUM πύιτι^, -/.('.τι'.λίλι^ψ/ια.;, aidrlc.in^v, i/.}.(('uln(a , nnij(i).ihi'.T(>, y.oiili-ina, fellimnn', 
χαη'ιτι,σια•: itciii r ct oi, ut tit iu λνικ'η; χατύλνττοι, at ct t, ut ost lua \>ΙΌ ///. Kara siiilt oiusniodi 
iit /;7ίΐ/ι«, ίκ^ίτ/ WfVrts'. πν/ι^ίολ/ιη; itriu ποΏ.ν. Κ), 2. cst ΐϋ.νατηαι^ pro iV . /ι''(Τ7(ΐ. jVcfontus })lori<iue ad 
legcs graiiiliiatiriirum positi sunt; passiiu vuro al) iis disccssuin cst iit m his: πηά'ξαι, mjiuna, 
■λού.ναια , y.i^i^irii/.i , r.-lniaia, χατι^γόοιΐ!, Ίσι>ιι>ιλίτιιι, Ί',λί'.μίτια , yothir, Miiy.n^aiiK•, /κΐ'Λίίο/, ίΙνποΓ, υ'ΐ'^'ν- 
[tem ^s(•l•il)ituΓ 'l>i,/Ji, ΙΙιλύτοι•, ΙΊιλιιμώι; KL: (jontinnat ί-'ξωηΗ\ ϊΤΐκΊ^ΐί, κ,τολ }ii'o ^iVdj•. liipriinis 
νιτο acfcutus \-()cil)Us cnrliticis iiiijnisitds adiiutavi. Ita sci-il)itur i-i τι ,νττ/ι•, χΐί(_ιίζι^ηΐ)<ίΐ τινά, 
y.w fiiutr, ι-'τηιμιιι ίιιμή , μ('ίοτν(ι!-,• ifJ/in•, iwTti^• <<t77/V, ώ ί-'στιν, trJTii ;•«(ΐ, iy.hiyi^^ ϊ-βτιι• /κιι, ΐ(ντ(η< i-aTir. 
χιμΪΓ ί'πτίι, ττηι'κ• /ΐί-, παιίίΐ ηιη>, πιια•: τ/, ί^ια πιη\ :'.7ΐ tiiwi, ι^μΑ^αι- τι-. -, -?;). 1", -?• t'st ί^ια τταιτικ: 
24. Ki. Λίί τηατι'κ: 2'), 2Α. i'St y.id (yi^air ό Ί'ί^στα^; 1Π, ;!1. y.ia (μ,αη' Κιιοιί',Ιι:-. 12, 18. est 7ΐ' ύηΐ'.; 
Π, 18. ,/ο„. γι.; S, ;;ο ct 17, "_'7. ηοιί γι-•, 8, 22. ϋ ,}ηΐ'.. <Ίιιη[ΐ(ΊΐιΗ.•ι scripturae (juae in cDdicc 
suiit niliil siupulan• haliciit : iii Ifrtioniljiis prartrr iiuiiiiTos oiiiniii pleiir scripsiniu.s. 147 XIII. 

LIBEE THEOMS SMYRXAEI DE AST1{0X( ):\IIA IX CODICE 
VENET( ), ITEM VER.SUS ALEXANDKI AETOLI. 

Ex paucis dcmiini annis inter viros doctos innotuit testus libri de astronomia a 
Theone Smyrnaeo Platonico conscriptus. Primum euim ille cditurem nactus est Th. H. 
Martiniim, tacultatis litteranuii in auademia Rhedonunsi dGeanuni, tiimo 1S4'.I. ') Praevonit 
vir clarissimus libro suo qiiam ipse iam sex annis antc meditatus eram vel ut rectius dicam 
praeparaveram editioncm. Quod feliciter accidit; ncc enim, opinor, is Theonis liber edi- 
torcni eariuii quas traetat rerum peritiorem uancisci facile potcrat. Tamen ad edendum 
lilji'uin ipsr IMartiuo alicjua certe ux parte instructior erani. Invcneram (■nini et doscripse- 
ram auctumno aiini 1S43. Tlieunis textuai iii eudice Vcocti), cuius Icctio Parisicusi, (|uam- 
vis sit simillima, antcponoiida est proptcrea quod ex Voneto Parisiensem fluxisse tantum 
non ecrtum est. Quod antequam probem, breviter cxplicandiim est de editiune Martiiii, 
duce ipso Martino. llausit illc toxtum suuin e Parisiensi ciidicc, aiitea Tcildsaiiu, quum 
idoneis de caussis uon ante sacendum scxtum decimum scriptum cssc existimat, cf. cditiuiiis 
Martini pag. 30. Nec autem improbabilitci• docet (cf. ibidem pag. 31.), Parisiensem codicera 
transscriptum esse totuiii cx codico Mediiihmciisi Ainbrosiano, qui quidem priiinuii anno 
1(J44. per Iwiuaclcni Bullialduiii, Aritlimetieac Tbconis editorem, iunotuit, ct'. ibideiu pag. 
25 .sqq. Praeter lioc codiciuii par, te.sti.• Martiuu pag. 24, nidlus alius iuventiis est eiusdora 
Theouis libri codcx. Aitl.I. ,,Αη sit etiaiii tertius aliquis, valdc duliitanuis.'" 

NiL•ilominus adest tertius, iudeque, iit iam siipra signifieatum est, toxtum odcre dudum 
nobis propositum crat. EstVcnetiis iii bibliiithecaMarfiana, nuincro iiisi lallor o()7. sigoa- 
tus. Qua sit ratione, qua aetate, in scliedis notatiim iion reperi. Qua vero textus bonitate 
.sit, facile iudicari putest collato textuParisiensi, quo solo uti HcuitMartino editori. llaxima 
quidem iuter utrunique iiitcrcedit affinitas, coiispicua non in uiiivcrsa taiituia textus indolc, 
sed in ipsis scripturau vitiis et lacunis. liursus vero suut quae in Parisicnsi libro male 
halaeant, recte in Voiieto; nequc dcsuut quorum ca ratin sit ut facilu intellfgas quomodo 
scriptur Parisiensis codieis in describendo Veneto errare potiierit. Quaruin rrruni 
exempla afFeram exseribfiidis c nostrn CMjdice per priura capita (iniiiibus iis (|ua<-• vcl a 
Parisiensi diiFerunt vel ab cditurc in iKitis tractata sunt. 

Ccterum qiiod de Parisieusi codice dixiraus, idcin tVrc in j\Ifdi(ilaiicnsem quadrare 
vidrtur. Sod cx Ιιυο niliil exscriptum est praoter Airxaiidri versus, ncc pcr hos ipsos ubi- 
que satis accuratii iudic-ata cst Jlcdioiaiicnsis libri scriptura. 

') Liliii titulus est : 'llicon i.s Smy riiari Pln- Ims !j:i'iiiiic;'1rici.s, ilisscrlutiniir ct nntis illusti-.-ivit 

toii i ci lilier ili• .■isti'(iiii>iiii.'i (-11111 Scii'iii IV;i;;iiicnto. ΊΊι. 1 1. ,\1 a r t i ii. .\rec'(luii( rti,•. I ':i ri si is c rci- 

'l'c-\tuiii iniimis cilidit, L•ιιtillι■ \ cilil , (liscriiitiuiii- imlilicae l\ |Μΐί;ι;ΐ]ΐΙιΐ'ο iiiipciisis imlilifis 181il. 

lil' 148 

Ταϊΐ. 14U. Vcnetus rectc habot y.(a τη^ιιπ'ΐ'/.ι',αι^, Parisiensis -/.ι/.τα πεηιπολι^σ^ι^, Martiuo 
rcstitueiifi• y.ai'. Ibidcm Venctus μετίωρον, unile iuParis. est //ίΓίώροί'. Martinus vero /<i7ia)(/or 
restituit. Ibidem iiota 4. Paris. tvniey.iTai, corrigentc Martino ίνρίσκίτη iir. Hoc ijisiim Ve- 
netus codcx prafbet absquc «V. Ibiclein uterquc cddex τών πρη,' τοντον. Eaiendavit Mart. 
Tcor πρ. Tolrni. l'erL;'it vero \'cn. άπο γϊ^^, Par. απ'ο 7'%', restitueute Martino απο τ/]^• γι,.;. Paiillo 
post in utriMiuc fst j/, oiiiisio j•/^. Contra ϊω recte cst iu Veueto, iu Par. ίω^. In iis cjuae 
subsequuntur Ven. sic: ta τών αντώι- αατροιι ίπιτολία', in Par. vcro teste Martino (ΐ.ντώι j)raeter- 
niissuiu ost. Pag'. 142. in iitruque est -Λλί^μαύΐ. itriii (/.ιτιττίριϊοτί'.ιΐΝαν, ιητίίητίρηις, ιοτείωι; παρα- 
TT/.i^oHor. ('iiiitra \ ι•η. rro<i'uwai, Par. πρηϊηνσι; \ cii. tor (/.iti, Par. ΰίί; Veu. rojj• omOtr, Par. τώι• 
"rTinlhi ; Υη\. ττιιύταιοι- , ut emeudavit Martinus, Par. ττρότακ/.; Ven. παιτύπαΰΐτ άααη,, Par. 
TruiTUnc.iii aijaiij. Pag'. 144. inter utrumque couveiiit di.• πλυοι-, t^nriiua"). tV ί•7τυβ(βλι^ΐΗύΐ, 
γοη'ίί.•, y/.uTtoa^. Pni fo vero quod in Par. est ίπ) τίι iiteov, Ven. liber liabet ίπι τιιΐ< μΐαον. 
Martiims luavult ΐπ'ι το μΐαω-, tamen f /τί τον μι-'σην fcrcodum censet. Pag. 14G. Ven. recte 
πληϊοι• liabet, Par. π'/Λΐον. Tum vero uterque oit'i(, -/μι το, ίίσρρίΐι•, -/.ιλότίοα, τϊ^^• et inicfuniu.;, 
ΰνΰ]Ί)μίΐ\ f",T/.'f(''i<)i(i). \ er^u 14. Par. οντω' rrHjvy.t, \ on. ocroj,•' nHfv/.t. Vorsu l'J. Par. ί,τί μΐι- 
την μίοην, \ cu. ΐπι μίΐ• τιιν μίηιιν' Pag. 148. \ cn. recte lialiet τοί•, qiiod ρηι τό iu codice Pa- 
risien.si seripto Martiiius ctlidit. Uterque vcro amr,/)^. τό (nuta 10.), h (nota 11.), ,)( /,' (Par. 
Ζμ l) i'xliibct. In ri'lic[ii.is Ycn. ret-te rrt^iMi χΟι/.μιύ.ιΊτι,τΐ'. (Par. τΐκιϊ^ιΌ»- γνκμίΊώτι^α). iteiu 
ίί)θ)/(«λ/((.• i't τό)•, 11011 L-iun Par. αΐ(ψ<ύ.ί)'.ς ct τό. Pag. !.")((. Vcii. rceti• ίιβχϋ.ίων et ή>ρι,•/.ύαι, iioii 
i^iT/i/.. ft ηριν.ΰί'.ι. Coin-ciiiLUit iii y.ui γη) i-i (nota 7.) ct ν;τίρμ.ίτρονιτ<•)ΐ-. Vorsu 8. Veii. lialjet 
y.i'.Tii(T/.tvu(JMUi:r tuitc.vOh, Par. zwt. iiTuvOc; \ ru. tyyiciTo. ί^ϊ/Λ>. ί^ισι)• , Pai". r/yiaTa if y.UTiniv. 
Versu 12. in Veu. eudice iiou satis liquet utrum y.tyyoic.icu• aii y.ty/niir.mt^ legcudum sit; Par. 
iuali• y.cY/oKdau•. Iii ils quae sequuutur memoratu iii])ninis digiium est quod pag. 154. v. ό. 
in Par. cudice legitur μι, ;'. IIoc euim vitiuiu iiide ortum vidctur quod iu Veneto codice 
).t; z' ita Rcriptum cst ut dubitare pos.sis. prima littera utrum μ au λ sit. Pag. 158. (nota 8.) 
Paris. codcx aidOijuv iiiale ))ηι uiciittji^r liabet; iii Vuneto utruiiique per crroreiii scriptuiu 
ost hunc in iiiuduiii: aiOOijtn (UuOijIj. 

Pergani ad cclebrcs versu? Aloxandri Aetdli de stellis crrantibus, quos cx liuc 
ipso Theonis Siiiymaoi opere. codicc Mcdiolaiicii.si ut vidctui• adhibito, primuiii cdidit 
TL•omas Galcus Aiiglus iu Addendis ad Partheiiiuiii pag. 4'.'. I*ost (ialeiun repetiit Fabri- 
ciu.^; saerulo terc post Sfhneiderus etXaekiiis. Horiiin diimiivirorum (Oiiiocturis iion me- 
diocritci• eiiiendatos Aiigustns Meiueke iiiseruit Aiialcctis Ak-xaudrinis suis. Deuique eclidit 
Martiinis in libiO Thconis, ubi suum Uli duduui lueuiii iiacti suiit. Ipsi vero ad diios codices, 
qiiibus viri (bn-ti Inu-ustjuc .solis usi suiit, uoii taiitiiiii tcrtium addiiuus Tlieimis codicem, 

~) Qu.ac iii s|iiritu |i(iiii'iiilii ernita suiit, nna <ι•Πίι.•ι•ί (Ιρ suo ilhiil scril)a oxcinplaris Pavificiisis 

aiiipliii.s ailuiital»., iii'c iiiii^^is ul)i l'arisipiisis βονίρ- aililidit. 

tuia iota saliscriiituiii inali' lialjrt, ut ia vinymtT',: 149 

(le quo iaiiiiam exposuinius, vcruin etiam i|uartum, Marcianum et ipsuni, scd reli(|uis trilius 
oiniiiljiis praestantiurtMn. ('oniparatus isto ita cst ut (■oniceturas cilifdrum ijuns noininavi 
iloeti.irum saepe coiiHniict, passiiii ctiam πολί aliquid i(li[Ho bouac ut viclctur frui;is addat, 
liect plura vitia oum rcli(|uis codd. ennnnunia liaboat. Adscriliaiii tcxtiuii (Μίπαιι versuum 
totum ut est in cod. Veneto 2<ΐ;3, lcutionibus rclifjuonun codieum ct (■inciidatioiiilius edito- 
rum sub textu ajipositis. Γφιιν <ν u/lolhi• ΐ'.λλη^• ΐ'τη'ρτατοι^) tlic/t'-^ y.i'y.).or' 
γίγγοτιίτι^ jiir tVii —ίλΐιΐκί)^'•^) ntni γιΰαν, 
. /iiVfoOs liv .iTilflou• χίλνοξόον '') 'Efjfiiiun,-') 
Ti;> (V t-ni'') qoxnfnnn^• ίβτι (fUiiiOTCTd^ ΚνίΙίηίΐΊι^; 
TtT{i('.Trii') (i.vTo^^) vntQ&tv fV '//Λίο,•'-') ip-ijcll' ιττ.ύοι^, 
ΓΙήιπτο•: (V (w Trrnotu• (fdnridv (-)()iJr/.iK '.liji,^', '") 
F.y.Td^ (V ΐ'Λ• '/'ίίΛ'/ω;• ,//«,• άγλί'.ϊ)^ ίητατί'.ι «j/ji^;, ") 
"Εβδοιιο•,' [«('] <]>m'i'coi•^-) Ayojr;)'•') άγχόΑι τίλλίπα ιόττ-^ιΓ ''') 
Π(ατί\• cV ίπτατόιηιο λ{•ρι^ς ψϋόγγοιαι σιτ&ιίο/'•'') 
,/<γ(0)7'/,Γ (ίτίίχοΐ'ΰΐ "'j δκ'.ύΤί'οΊα ύλλίκ ίπ (ulij. '') 10 ') Sic codd.omuoi? i|u:ittniir; sed Mnrtimis mo- 
neute Meinekio mavult νπίητίηην. 

-) Versus ratio postulat U.l.a/f. Sod cudd. om- 
iies ϊ>.αχ(. 

■') Ilauc seripturara codcx iiostci• liabet, iam a 
Meiuckio jiost alios de couicftura editain; reliqui 
codices ΣιΙψαία. 

*) Ita solus codcx uostoi•; rcdii[ui χ^λιΐώαν. Ad 
margincm Grotius scnpsif /ίλιππήιη• idijiic rccc- 
penintCTaleus et Sclineidpras. Ucctius praoeuuto 
Kaekio Meiuekius et IMai-tiini.s cdidenmt χΟ.ν- 

'■) Ita dndum de (■oiiicctuia cdituHi cst, sed rc- 
liiiui uudd. omues Ίίηικ/υι• IiMbcut. 

'■) Ita recte iam couiecit Nackius, itrm Scliiici- 
dcnis omisso ό\ Keliqui vero codd.Twi' Ιπι. fucutiu•. 

") Sic solus ut videtur (•ddcx iiostci-; :ilt(<r Vf- 
iictus et Paiasiensis τίταιιτο^. 

") Altcr Venetus αί /ro,-, itciu l'arisiciisis. lliiir 
(ialcHS cdidit «ιτο,-. Nostoi- αι'τόΐ. 

■■') Ita codex ut iain cdi criiisuovit , sed altiT 
Veu. et Paris. ίπιί/.ιη^. 

'") Haec est seriiitura, iii..sti-i i-d.licis. Iii uUlm-o 
Veneto et Parisiiaisi pio iiOminv sri-iptinn cst 

Ψ — 011 (apad (ii-otiiun 1/ iit,\ , i|iiatiuiji- trn• lit• 

tcranun spatio rclictn. I•; (.-(ΐιπΓΓίιίΓη piiicciuitc 
(ialco i)l('riiiui' cdidcruut ■ιι.ιυτήη. Vvn ΝηηΙι/.ιις ς "7(,ij,M,-.pr(ibantibu.s edi- 
ilcx a scrij>tuva. ιτϋ^ηο- "-■Jni;i i-plif|ui codd. Ho 
toribus. 

") Ilac voc• iiustc 
rum άητι'ιο liudc discrdit. 

'-) av iu nostro ccidirc |Kiritri• .ί(ι|πι• in reliquis 
deest. Rfctissiini• μί-π balirt '/'«Λί.ιι•. i|Uod pro 
ιίαι'ηται, iit in ridiiiuis scriptuiii est. iain reposu- 
crunt editores, uisi (lUnd Srhncidercj i/'i'/!,"b• legeu- 
dum vidcbahir. 

") Ita uoster; ex l•(<ll•|llis cditum rst Knorar. 

") αστήρ iu codice scriptuni i:M, ut (nnii Siduici- 
dero Meinckius edidif. (.'oiitra altci• Venctiis et 
Parisiensis άοτι>ωι•, (|uoil mavult Martinus. Ciim 
(irotio tTaleus, Fabricius, Nackiiis «ιττςιοί'. 

'•'') Haec scriptura liaud sprrneuda videtur. 
Roliqui codd. σνηιύηι•, uiidc oditovoH σννωόόι• cor- 
rcxia-init. 

"•) Ita i-(jdrx iioster; rcliinii ητιαχοΐπι. liuum 
apud HeraclitiiMi scriptuin sit, πηοηίχίίΐ'οι, Meine- 
kiiis legCMuhuu (•ciisct nnnyinvni . asseiitieute Mar- 
tiiio. Schneiilenis vcm siispicatus ost poetam 
si;ripsiss(! πτίΙ/ηνηι. iil (juoil iu ipso cod. nostro est. 

'■) Diftprt liaoi• .-a'n'jitura a i'ch"quis (xulicibus 
ei) qund iioii ,-,τ' (ί/./.ι,ι• scd ί,τ' <'M.i; li:ibot. Pro dia- 
στάιιΐι (JabMis η Srliuridcnis cdiilriMliit όιασταόόι: 
Meiiirkius Ilcracliluia sim-uIus scripsit (jinirras• «'•- 
λο,• (ί,τ' li/J.or. Maitiiius .sic: ..\Oces ίπ άλλιμ• ρΐΌ- ΙδΟ 20 Γιύα μίν ηυν νπάτι, τε ρ'κΐίίΓκ n μίΰΰΟι rcJti'^) 
\-Ιπ).αη'ωι• Si cquina αυνψμίπι^ ίηλΐτο )•(τί,,•"-) 
Mtdj^v δ' >]Άω,•^) πλισ.τών^) &t(iiv ί'σ/ίϋίΓ-') (ίατ(>ων' 
Τ(ΐϊ• δ' ί'/Το") δΙ/ U'i'/oo^• fih• ί/ίΐ Htu τίαβί'.ηίί•) ■/.ir/ltor^). 
Ktlrriv S ήμίτοΐΌ!' Φαίιων αήψί χαλασϋίύ', 
Τον (Sf τόαοι-^) Φαίί^ων όΰον'^'^) οβιιιμο,-^') V/picv '-J «στ;;; 
Ηίλκκ• t>' νπο^-'') 7/^σ( '^) τόιοι- Γίί/Κ'ί'κ^^ηπν ' '' ) κ^/ίΐ. 
Αίγλι,•.• If ι]ίλίοιο^") τηα^ιίτοίον KvOnjnii^^'')' 
Ημίτονοι- Ο* νττο τφ '") ^τίλβων qt'ot&' Έημίάω '*), 
Τύησυι ό'ί''•') χηωσ&ίϊσα qvair 7Το7.ν/Μμπία-^) ί'ψ'ϊ- 
Κύτουν (V ι](λίοιο'^^) &ί'σιι• bi[u πί'ιτ] Άαγί--) χΟοιι; 
.-dvTij-^) ηΐντάζωί'ο•: απ ί^ώυ* fiV r /λο/οί)• Ήνη-"^) 
'^ημοσΙ>ίΐ(Τ ά•/.τΙσι-'') πνου,• >;</ί'£<(ί]σ/ -'') η ττάχκα.• cul dubio mutancUiP suut; ik• voce ()ιαστη<τίι nou- 
nibil dubii suiierest aii servari possit.'' 

1) Haec codieis scriptura proxime abest ab 
emendatione editorum : [κπηόΟι raln. Alter vero 
codex Veuetus cum Pai•. et Jlediolan. μίση&ιναή;. 

-) Ita codes uoster, reliiiui σν>•ηιιμίνν, ϊπΐ. >•οτ>;;. 
Ciun Galeo ot Schuoidoi-o Meinekius edidit acrrn- 
iiirii ιπΐ. roiToii. Martinus vcro pro ιώτηι; covrtxit 

■■') Ita recte uobtci•, dummodo ιιίασι,ν pro /(£'i7<;i• 
restitiiatur. Reliqui ηιαψ Λ' 'ή/.ιος. 

^) Ita codd. omnes; editores vero π>Μ•/χτϋΊΐ'. 

") Sic nostei• codex solus; reliqui ίπίυσχιη. 
uude editoi'es coiiiecenmt ϊοχ' νπ(η. 

'•) Pro νπό rcliqui άηίΐι. 

'} τίσααοα codcx liabct, quamquam oct periit. 
Alter Venetus τισσήοω. liiucPar. et Mediol. τίσαά- 
noir. Editores τίσηαηα. 

"-) Pro y.ix/Mv rectius rcliqui κι'ζ/.ος. 

■') Ita rccte solus codex nostor; |reliqui τω lii 
τάοιν. 

'"j '/'«(■ i!/mj• o(7o)•: ita reliqui codices ]>ra('tcr 
uostrum, iu quo cst ΦαίΟωτο^ t]y. ita ut ψ' ad ό,^κ- 
μκς trabatur. 

": ϋβηιιιοι;: liaiic codicis nostri scrijJturam dc 
touiectura cdideruutGaleus etMeinekius. Reliqui 
codd. praobeut i^nt/ioq. 

'-j Ita iu codioe iiostro scriptum ost ; in altero 
Veiieto et Parisicnsi "^-/ιιίως. 

'■-") Ita rectciaiu edideniiit pleriquc.sed reliqui 
codd. oiiiittunt i) . 

'■') Ad reliijuos codd. foiTigenduiii crit τηίσι. ") Ilacc uiistri eodieis scriptura est. Eaiidcm 
confirmat alter Veuetus. In Parisieusi vero lcgit ur 
τίΐ>ψ,\-1ηητος. 

'■■} Ita codex noster: alter Venetus ό' ϊμ'/.ι'ηιπι. 
ultima littrra noii satis distiucta. Roli(|iii fodd. 

"I Kvf /ίηίίι,^ iu omuilnis uodd. scriptuui cst, 
uon Kvi}iii!t'/j. Hiuc postea in nostro τώ, uou τν 

'') Ita codex noster, ut iam indicavimus; reli- 
(|ΐιί tTj. 

'^i Il)SO Codex '^:nu^ύinv. Koliqui libri Έοιιιι'α;. 

'■Ί Pro ύί. quod oniues libri scripti tucntur, edi 
solet T(. 

-") Ita recte iu uostro cod. legitur, iu ieli(juis 
.τολιζα/ι.τηη. 

-') Hacc- rectissimeiKistor; rcliqui y.tvTit d' ηιλίηις. 

") Cod. iiostor Λύ'ι.αχι; alter Venetns ila (sic) 
ϊλαχί. Par. din Ο.ηχί. Placuit Xaekii eouiectura, 
i' i. 0. τηΊ'τ" ante i/.«/f cxcidisse statuentis. Alii 
aliter. Cf. Martiiii libruin pag. 188. nota ό. 

"') Ita uosfor codex, item altcr λ'οιιΐ'ίαβ. Pari- 
sierisis nt vidctur αϊ'τή. 

'") α/Τ ηίοης ί/ς: ita uoster codes. Veu. et 
Par. άπί,ίΐιίηι;. idqiie (άπ ήι^ίης) servarunt Galcus, 
Sc-liiioidcrus, Moinekius, adnotante SchueidciO 
so non iiitcllcgei-c versum. Martiuus mavult iV 

-'■■) Ita ouiii i-('lii|uis scripsimus. Iii coil. luistiO 
cst ai:iinn,'^r'i,ia y.Troii. iu altcro Veucto άηιιοσ.'/ιίπα ■-' i;eli(|ui lil)i'i praebent 
(iditoribus servatiun est. ab 151 

Ovoc.iiir i-i('i.T(iV(ir 'j τόκιν ^a^tih -) τον ΰιά πάιΤΜΐ• •') 25 

Τοι\γ '') τι II fimii^y ο') .Ιιο•; τιιΰ•; i^iiininfr Ι\ι/ιι^^\ 

ΕπΊΐι.Ίΐιηη- y.il)i'Mii\ {IhiiiijT(hi(k• ίίχιιηί -/.ιισμαν.'') '27 

Cetenim istuni textuni Vciiotuni, cuius scriptura tantopcri.• jiracstat codieiljus iam 
ante cxcussis, ante multos annos ex longo itincre rcdux fuiii (ί ιμΙιιΙ'γγμΙο Hermanno 
coninnuiieavi. Misit Hfrinannus a se transscriptum ad Muiiickiinii qui cphenieridibus 
pliilologieis inseruit. Paufatanicn HcTmamius ex sehedis meis non satis rcjcte transscripserat, 
ut πάλλι-τια pro τι-'λλ^τια vcr.sii S, itein ΐ'.ίγλο \η•ο αίγλι^^• vrrsu 18. 

XIV. 

ΕνΛΝΟΕΙ.ΙΒΤΛΙίΐυΐ^Ι CARPENTOriACTENSE. 

Α viro (•1:ιι•ϊ»8ίιιιιι Oustavo Haenel in eo quem 1S30. cdidit Catalogo libronun manu- 
.srriptin-uui, iii(lequo a Selidlzid in Prolcgomenis editionis Novi Tcstameiiti ISoG. notatum 
est in bibliotlicca Oarpentnractcnsi codioem Graecum Novi Testanieiiti exstaro, litteris 
iincialibus sexti saeciili scriptuin. Quod ctsi non accuratissinio ipsius codicis examine 
niti credebam, tamen eiusmodi crat iit, qui totus esscm in rcquirendis antiqiiissimis sacri 
trxtus inonunientis, i>flleio meu defuturus luihi viderer iii^i adircni biblinthofani Carpcn- 
toractcnscm ct quora iiisignem littcrarum sacrarum thcsaurum habere tradeljatur in rem 
Novi Testamenti criticam convcrtcrem. Cum igitur iueuntc aniio 1843. Basilea Massiliain 
proiiciscobar, brevi post itcr Romauuni siiscepturus, nec impeusae nec tcmpiiri pcperci ut 
ad iisiim libri Carpentoractensis pervcnirem. Mux vcru, quaiitus in cl. Ilaenelii Catalogo 
error esset, satis intellcxi. Cndicem enim illum tauta ab co laiulc nniatuni uiliil aliud quam 
evangclistarium coiitinerc vidi idque saeculi fere noni. Duliiieavi lac-siiiiilc quiMl vocaiit: 
vides id lapidi nunc inoisnni oxtrenia parte tabulae nostrac secundae. LilMT siguatus ('St 
iii biljliothoca iiunicro Idl, lV)liis cuiistans 281 iOrniae maximae, quavis pagina duplici 
cdlumna versuum pleruiiique 25 scriptus. Scriptiira satis est accurata, aceentibus et 
spiritilms haud iicgligcnter positis. Λ1) initio plura porierunt; iiicipit enim ab evang. 
Joli. 1Γ), 28. Textus ciim autiqiiissiiiiis libris seripti?; iio.stris paulld magis convcnit quara 
)ilt'raquo quao supcrsuiit <'\-aiigt'listaria uncialHais littcris cxarata. 1Ι(κ• ap])ai'cl)it ex iis 

Ί lt:i. libvi oimio.s. iMartiiuis cilidil OiikhiU Ί Ita codicis uostri scripturii (•(infinnat lou- 

ίξάτιικίί. yuain iii rem quai.: siaiij.sit \iiir ;ijiu(l icrturam rtchiieideri, Nackii, .Mcinckii, .Martini. 

i|isuiii iKii;-. l.Sil. iidtis 7 ot S. lioliqui libri τηίννι: 

■-Ί Ita, i\tcn|iic \'ciiiius; Parisiciisis ί„χκι,'>>. ■""') Ipsi coilices iinnOiciil iifini;r li. Scliueidorus 

i|U(hI i(uniii(iili) cx allcrius \'ciirfi sci-i|itiira fit'i'i piOposuit o.w^jiji'' ύ. .Mcinrkius laiin Xackiii <τίί.ς));ΐ'α. 

liotiiorif. iiisci Incii iris|ii'ct() lin-ilc iiilidlcf^ilur. ") Dc lioc vcr.su coii.sciitiuiit codiccs, nisi quod 

■■) Ki'lii|iii liliri τι'ιι• ι)ίΐ< TTtirTinr. l';ilitcin's plciii|uc 1'arisieii.si.s χί9αο>;ν haliorp dicitur. Pro &(ηιιήτ<ιιιης 

(•i)rrij;oiiduin uciisucniiit r<'n• Λικ /ratjwr. (laleiis Mciiiekius ΰίπ/ιι,'ίΤΓοοιι,- lcgi voluit. 
soliis TOriir inyir' iTi7iv liiii ,τύιτωι•. 152 

quae c-xcerpsimus leetioiiis cxeini-ili.s. Quae ant<:'f|Uam cxhilieaiiuis, mcntio faciunda ost 

subscriptiunis ultimo fulio positae : quac etsi non cadem qiui totus codex manu suripta cst, 

tamen saTis aiitiqua i;<t ct ad cugoosccndam luiius evaiigclistarii liisturiam idonea. Habet 

enilii ita: I Innai^iy/Jh^ rn ,7i'(joy (vir-ythoi ίΊ• τϊ^ι ot(ianiiiia ικηι^ι τ/,.• vnnnc/KU lly.nv τι,; ^Ίιιπιιν τι,; 

M'Vi.1 /.τ»ί"»ΐίΓ"."•''"/^' '^" '-'"'^- ί<^^'^'''>!'- f*t, nisi talkir), 70Γ• Γίοίον' tkwu Εττκμυίυν ικηίατιιιιν τον 

ΙΙι'.σχύ/.ι -/.('.'ι y.Tijiiotu• 7/^,• kit;]-• μιιιι,;' ■/■tak τΊη- ΟκτοψηκίΓ ι<ϊ,η'. τϊ,; biiir/.iivni,; TitiTty.uiif/.UTi,; άδ. 

Ttir ;■/ iViiiv' ιιί iVrr;7i</(/)Tf,- τιιί'τοι (cod. τυντυ), ifytaiit αντώι biu τον (cetcra desiderantur). 

Pertinet igitiu- liaec• suljficriptio ad donationem codicis amio 1()'J2. factam. 

Excmpla autem leetionis ita delegimus, ut pi-iiuum ca taiituiu quac a receptu (pieni 

vocant textu diftVrrent adnijtai-eiuus, postca vero ui.iunulla adderenius in quibus evaiigi.'li- 

stariuni t-uiii illo tcxtu conseutit. 

I. 

Mt. V. 21 sq(|. scmper est tiwr^Oi,, non ίΐ^οίΟι, 5, '2>^. ίπιΟν)ΐϊ,πΐίΐ ιι.ντί,Γ π, 44. χιό.ώ..• παίΗΤΐ 
Τ(»ν /ιισυϊ'σιν ί'ΐιά; Γ), 47- ^οίν Cfi"u)v; νμώ!- ιιόηιν VII, 14. τϊ ητίΐ\ ι, ,τι'λ/, 7, 22. ον 7(ο α«) υιοιιατι 
ίπηιημ,ΊΗ'ηαμΗ-. EddeiU Uiodo 1."), 7. legitur ν.ιύ.Μ-• hniiqijivritr. AlitCT vcro cst 11, 13. idji 
legitur ί'ω; Ίωάικιν TToiitqijfVOC.i•. Mt. VIII, 8. iiiiniv ίίπΐ }.iiyin IX, :_). (cqtwTui (ante uqtMiTui) 
miv (d άιιιαιτί('.ι , ι] /-ι^γηι' iytiot y.c.i !•, 17. άίΗμηαηιι aviTnjuviTcj '.•, 18. (ΐοχων (latltHor πηοαι-χνηι 
Χ. 1(1. ity.utti•; fytinni, λί-.τ^Κίίν y.cDaijufTi: 10, 10. ο ί\ι•/ύτι,; τον iiuithih αντιιν (al)Sque fi77/Vj 
1Π. 12. srcunda iiianu additum: IrjniTu•' i-i\"',ii, rifi nr/.ui Tiihi;> lO, l."!. ι-ίσύ.ίΐι-'τω 1, niji,n, ι'ιηογ 
lO, 11•. oTia- A,' /7«(ΐ((Λ•ί(70)ί7ί)- νιιά; 10, 2S. y.ia lii, ifd.ltioOi- ΐ'.πο τών urToy.Ti-ioiTMr XI, 8. ir thu' 
oiy.Di; noi (Ui.(ii/.n'My Hoiv 11, 10. aW' ί;'ώ ττυητΰώ 11, 1<J sq. όμοια ίστ'ΐΓ πιαδι'υι; y.uOi^utiuu• ir 
.T(/of7r/(o)or(7(;• 7'iiV tTainiii; (ατών y.u/ /.r/(ivnii•' ι,νλι,ηΐ'.μίΐ• νμΐι• y.ai uv/. ωιιχι,σασίΐΐ:' fil(ii,- 
f'y.oilH'Mlh XIII, 1."). ιιι[πιιτί fiiVodii• 7. iKfH. y.ai 7. (οίΤίΐ• ay.twnwair y.. 7/, y.i'.iii^i'i/. πνίΜπιν 
y.ui ίπιστοΑι-ΜΟΐν y.ia ίύηομια αΐ'Τυν; Ιο, 27. ττόίΐίΐ• ονι• y/n ύζιαια. Ιο. οΠ. ί^/^σατί ι'.ντί'. ί^ιημύς 
Ιο, 44. y.ia Η.ίΙωι- tvniny.hi XIV, 18. ί'.τ! τιιν; χΰοταν;, λ('.:1ών Χ\', ο2. ι,μ-'ΐΗ'.ι τηΰ; πΐΗΐπμΗΐινσίν μυι 
XIX, 2'J. ί, rt;w)iv iify.fl ψοϊ', ^λατιηταπλ. h\\VfT<'.i XXII, ο7. ,Ύ o/.f, 7;^ y.nMi^iii. niw y.ai fi υ /.ij 
(rcQvuthxa addituiii est r/j) wv/ij σον y.ui ii- /.(, τϊ, i^iuioic. ciov XXIII, 8. t/^• yan fHTir νμοιν b 
y.n!h,yijil;, Χηιστό;: cOlTOctor vero f. ;•. f. ν.ό linV/.ny.i(/.ii.; ο \οιητ('κ• 2o, oO. iJuOit XX\ , 2. 
π^'rτf (Vf i;(7«r fi αντώι• (jooiijioi (^if) y-ai a'i .tm 7f μοιοκί 2;), 4>^. fdl>ii, i^f y-i'i ^ni,. Jiaru. \ , Ό est 
oviVu- ί<^ΊΊ'.τιι. Luc. III, 32. 70Γ' l!oi'u\ 3.'). 701'• l^foor/ ct τον <l>a).fy VII, 4. ά'ξιό; ί'στιι ι•> -TiWii/ 
7(/ι•7(; XII, Κ!. i,vijooir,fr ;] ιώοα et V. 32. i,My.i,(ifv ό πατ\ο νμώι- luli. λ'ΙΙ, 3ί•. ον ί,μί'ύ,ον C't Ότι 
Ίι,αο'ν; ovSfTib) VII, 52. post f-iYifotui statiin purgilur: ΙΙάλιν ovr avTok ό Ιι,ηον; flaliiCev λίγων 
(8, 12.) Practcrca notavd ϊηιγ/.οιτα, χρακμιλίται. τα (νι\>Ηγμα, Ι'ολομών, ^ιΑομώνος, τί προ; r>f. 

II. 

.Mt. \ΊΙ, 2'.•. /\ γΐ/,ο ΛΛ<ί7Χ(.))• αντον; οι; ί'ξονηήα- f/tor y.iii ονχ ώ,• οι γραμματΐ!; Λ' III, 2S. ΐΐς 
τι,ι -/Μοι'-ΐ τύιι Ι\ρ;!:ηι,ιώι XII, 2;•. ;'«)■ μ\ ιοώτον ι^ι',ηι, τον ισχνρόν, y.a) ToTf τΊ,ν oi/.iar αντον diao- 
ttUgh XIII, .33. iVf:'z()['i!'ti• t/,• ΐΜίχιον 13, 44. fi'iiiey.fi σ/ολάζοιτα πίπαρωμι-ιον y.ai χίλοημιοίπιν ayoijai.: και vi,na.ufv y.ai ovy. 1Γ);3 

13, 52. fiaihjevxlti^ ΐίς τι^ι• βααιλίτίαν Χ\^Ι, ο. χα) Α'λθτο fV (jvhc/.ij Λ/ί Ί Ιοω^ιι'ώι/.. XIX, !(]. .ΊιΑάσ- 
xaL• aya&t , τι άγα&υν ηοιί^σω ι'ια ίχω ζΜΐ^ν αιώΐΊοι• XX, 50. DJifiur ι^μα•; y.voit νι'υ^ Sut^. XXI. 2b. 
(ίνΟιιωπος Ηχεν rtxya δνυ XXII, ο2. υι<•/. ίπτιν ο Oto^ ι7ίϊ\• ηχρωι• άλλα ζιόι•τωι\ L•ιu^. III, ο-, τυν ί!β)[δ 
IV, 27. λ'ίηιαν ί) —ί'ηο^• ct υΐ. n\: Κκ,πίτοναιιίΊΐ \ III, 20. n^ τ'ι^ΐ' χώραι τοιγ /^κΛίο/, ito;•. Lih. λ II, 
Γ)2. πιι(η•μ]τι^^ ΐχ τ/,*' Γαλιλαίαχ υνχ ίγι^'/ίρτία. 

XV. 

lu ularissiina Ijililiutliefa durali quac (Juelplirrbyti tluret cx longo tempore fclc- 
berriimis est Cudcx Urigiiiuni Lsidnri. Coleln-itatis autem caussa non iu liis Isidori Uri- 
ginibus') pusita est, sed iii iis qiiaL- sub Isidori textu srripta latent. Est enini codex 
rescriptus ifiquc eunipactus ex variuruiu aniiquis.siinoruni fodiciun reliquiis, quarum pro 
summa siniilium mumimentorum raritatc iiiliil magis iii laiuk-m perveuit fragmentis 
Gotliicis epistulae Paiili ad Rumanos. Eruit haec fragmeiita c litura palimpsesta 
forasquc dcdit aiito aiiniis fero centmii vir ad promovcndas litteras curiosissiiuus Franciscus 
Antoniiis Knittcd.-j Quibiis Gothieis fragnicntis laudi• proximac sunt reliquiac• duoruni 
codicum Graecoriun quibus olim quattuur evangolioruni textus continebatur. Etiain 
ad lias orucndas edeiidasqm• Knittelii eura portincbat: iiisi quiMl plurcs paginas plaiio 
ηυη legit, alias imdtis lacuiiis relictis, dciiiqin' j)erniulta qnac cdidit paruiii aeeuratc, i-urir 
parum felicitcr tractavit. Pnqitrrca imjH.•]• ijisi, quicquid coruiii Xdvi 'J'c'staimiiti r<jdic-uiii 
ct aetate ct textu prar.staiitis.siiiiuruiu supcrcsf, iiiaxiino (.-ηη! studin portr;irtaAiiiius: cuius 
istudii cveutum lialminius tautuiii ut iiova qnaiii dabiiiius editiu iii.iniinr p)'iiii/ipis nuucupaiida 
videatur. Sed oa dc rc muu• non cxplicatius dic<.'iidum ost ; diceiims eiiiin propedieni alilH. Per- 
giimis aiitemadreliquaseiusdcnipaliinp.sesticodicispartes, adquasiiumiihilcuraceDutuliimis. 

Oraece quidem scripta iion sunt nisi Galeiii fragincnta. Quac (puit ct quibus 
fiiliis iiiveiiiaiitur, iani r lilii-d Knittclii satis disei jiotest. Loiigo cdi-uiii jibirima, si cuin 
aliis coiiiparantui• libris palinipsestis vcl etiam euin partibus (iracris Ni)vi Tcstaineiiti iu 
eodem codifC scriptis, iion diffii-illinia ad legfiidnin suiit. Scripturai- spi'cimcii a Kiiittelio 
cxliiliiiuiii (luuiii ab ipso eodicr iiiiniuui disi-i'dat, taeiuinbun (.•ura\iiinis .-iliuil ct tabulac 
iiostrae quartai,• jiracposito ιηιηιι,τυ λ'ΙΙ. iiisiTciiduin. Exarasse ]iut" (_ial( iii cudii-i-iu eiiius 
illa fragnifiita supersuiit , liiiiiiiiirin srxti vc•! scjitiini saixadi. 

Latiiiai• λΐ-ηι srripturai• ([Uattucir distiiigUfiidac suiit. Γνίιικι c^t qiia iiitiTprrtatiu 
ciiiitinctiir tcxtui 1'aidiiiii (iutliicn a]ιρn^i(a, fulia (iccnpaiis (juattunr. I laiic i.'adiiii tabula 

Ί .'^rii|itin:ic s|icciim'ii ('\liiliilit .Mal>illuii iu iiiciituiii |iru inuissd i>iiiiii]in aN|iii' ailco .[ιίκ•!-!!!!!! 

liln-u .lc n• (Π|,1<ιιιι.•ιΐ!.•:ι p.-i-. .'I.M. tali. 1. iir. 1. imt iniilfa sa.Tiila a.l liiine iis,|iic .linn lialiiluin. 

I.illi lanini ^iaiiis SaM.iiiruni Mirat; aliis Tiilf- Κ litina (■inli.is (■lliu^.lalιl iii-. rcsdii.li .|ui iii 

taiiuiii (liiiliir, iii lli-|iaiiia (Ίίιιι (•(■lcl.ratisMnmiii. augiisla aini.l ( ύιτίρίκτίη faiin^ l•il,|i(,tlH■(■a aiiscr- 

■-Ί J-iliio sui. Iiuiii- litiiliiiii lcc'it: l Ί|>Ιιί1:ΐ(• \ cr- vatur uiia iiiiii vaiiis \.ariai• littriMturai' iiu.iii- 

sioiiiiii ( Intliiiaiii ιιοιιιιιιΙΙ•.ηιιπ c.iiiituiii ('|iist. iiii']itis liiir iis,|iii• iuiMlit i-- rniit ciiiiiiiirntatus i'st 

Pauliail l;(iiiiaiii.s.\"c]Hr;!iiiliiiiiaiiti(inilali-iiiiiiiu- (lati|U(' Inras l'iaiic. .\iil. Kn. ι \li\-J.\ 154 

(luarta roprai'~entaviimis nuraero V. Ipsum textuin iiifra appouemus, (pioiiiaiu non niudo 
littiTaruiii palleiitium plus quam Kiiittclio asscqui sed noimulla etiam quae ille iam legit 
paullo rrctius legere nobis contigit. Cf. fol. CCLXXVU. vers. v. 14 et 27: fol. CCLVI. 
vcrs. V. 8. 'J. ΐυ. i:i. 14. IG. 17. Is. 10. lO. 21. 22. 23. 26; eiusdrm recti v. 1: tol. CCLV. 
versi V. 1: rcHti 1. Ι'λ 12: fol, CCLXXX. rccti v. 3. 13. 17. 

Diiiilius loeis priina Irctio miitata cst: iVil. 2.')."). versl vcrsii 4, ubi d littcra lineae 
suijersenpta est, iVirma quideni ρηιιΐΐο minnri, candeni tamen nisi fallor aetatcm retorcnte. 
F(d. t-iusdeni ri/cti vcrsii Κλ cx vestrum Currectum est nustrum, manu satis antiqua, sed 
11011 ii)sa priiiia ut vidctur. Kiiittelius iiiliil iiisi quod ab emeiidatione cst vidi-rat. Prai'terea 
eodem folio ver.<u 12. aesca est ut cdidimus, alilji esca. Item, ut iam recte Kiiittflius 
edidrrat. vnhniitai?, iu ira, spcrnes, oet. β quod ad fiiiem folii 280. adpiiiximus plane 
(n-accaiii liabet toniiam. Yidetiu• exiiumeris r-ssi' (piibus quateniioiies codic-is numcrabaiitiu•. 

Altora cst fragmentoriun libri lob folia octo occiipantium, exliibita a nobis eadern 
tabula iiumcri) IV. Tcxtus est Hiciroiiymi interprotis, ab editi.s non ita diversus. Lcetionis 
speL'iiiieii iiifra dabinui.s, indicantes una quac quovis folio eoiitincntiu•. 

Tertia viginti duo folia occupat, in quibiis textus legitur libri ludicniii: eorte riiiiii 
quic-quid legimu.'; ad istum librura pertinet. Ea vero quae legimus iiifra addiiims. Suut 
i/tiain liaec a textu Ilienmyiiii. Scriptnram expre.ssiiinis tabula IV. iiunieri) III. 

Quarta quae rostat, prao reliquis oiiinibus latet, iiee erit faeile qni ideiie lcgat. 
rcrtiiicut adhaiic oiiuiia ca fulia quae fugeruiit acifiii Kiiittelii. tria (211. 21l). 27i).) diL-oii- 
tis , scmiscpulta", alia scptcm (214. 217. 281. 31'J. 320. 321. 322.) .,sepidta", alia dcnique 
iiractfreuntis sileutio. Aliquut ex liis fulia cL•ell:ic•is adliibitis clariora redden.• iiobis licuit; 
lliL•ilolllillUs luagiia rcuiaueliat difficidtas legendi. Iiitoi• alia li-giiiius tVili" 211. \crlia liaoc-, 
cuni cpi-t. ad lioiu. t-ap. ^ΊI. Lciiiieronda: 

peccatu ei ilunihiabitiir• iieipie sub \vge e.-^f 
ce^i^ί^t ('iiiiii oiiTa emn auctoritas lc^is (|ηία 

liliciatus cst a pcccato• (|U(is (Miiin vco.•^ te 

(λ". 2").) ,st'(l ipsius (li piOvldeiiTiam seeuti sii 

(v. 2(i.) mu.•^ pcr xpm. 

(y. 27.) Xe.-firis cui cxibetis vo.s .-^οη-ο.-; ad oliaiul 

Coiu-ludcnduin cx his videtur, fragmenta ista ad coimiicutariuui vil pntius ad liumi- 
liani iii cpi.stulaiii ad Uoinanos scriptam pertinere. Sfripturae ratii) ca rst ut Latiiii,- priu- 
ribus. qiKis 111'scii) aii quiiito ct sexto saecido adscriliam, aetato paullulo cedrro vidcaiilur. 

laiii igilur dabiiniis loco priiiio (Λ) fVagnienta vfr.-iionis Latinar tcxtiii <t(]iliic(i appu- 
sitao, Sfrundn (11) ot ti-rtio ιΓ) tVagiiieutonuii libri lob ct libri ludiiuiii speiliiiiiia. Α 155 FULIUM (CLXXVII. 

FOLIUM RECTUM. FULIUM λΚΚΒϋΜ. t't scieiitiae di 
quam scrutabilia tsunt 
iudicia luu.s 
5 et invcstigabiles 

viae eius 
7 Quis euim cognobit 
7 sensuiu dni 
7 aut ({uis illi 
10 7 cousiliarius tliit 
7 aut quis 
7 priur dfilit illi 
7 et VLMldetur ei 
7 quoiiiaiu ex ill(j 
10 7 et pcr ipsiim 

7 et iu ipso omnia 
7 ipsi gloria 

in saecula• aiucu• 
Obsecro itaq- vos frati'es 
20 per misericordiam di 

ut exliibeatis corpura vestru 
Lostiam vivam scam 
placentem do 
rationabile 
25 obscquium vestni 
nolitc coniigiu-ari 
27 huic nmiulo 111 iiovitatL* 
sriisii.s vcstri 
iit prubetis 
quae .sit voluiutas di 
quiid boiium 
L',t l»eiK'plac;itum 
L't pL'rfeetum 
l)ico enim per gratiam di 
quae data cst iiiilii 
omnib• qni siiiit iiiter vi 
iion plus sapLTL• 
(piam oporti't sapere 
sed sapere ad prudentia 
L't iiiiiruiqiic 
iiicut divisit ds 
nuMisurani udci 
sirut ciiim 
in iiuo CMirport.'. 
multa iiicmbra 
liabemns 

nieiulira autcm omuia 
iion cundem 
actum liabeut 
ita luulti muun corpus 
sumus in xpo 
.sina-uli autcm alter liOM. XI, 33— XII. Κ<1ΛΙ. XII. 2 — 
20* 156 FOJ.. CCLVI. 

FULIIM \Ei;SL".M. 
cijr;im do 
sed etiam corain 
liomiiiibus 
!^i fieri pote.st 
5 qiiocl ex vobis est 

cum omuib• homiiiib- 
pacem babentes 
uou vos ip.sos 
defendentei; 
Μ kaiissimi 

sed date locum ii-ae 
Scribnmi est euim 
■ miLi vindiotam 
' ego retribuam dicit dus 
10 7 iM esm"ierit inimicus nms 
' ciba illuni 
' et si .sirierit 
' poruni da illi 
' lioc enim tacien? 
^' '' carbones igiiis 
Ί congeres 
' super caput eius 
' noli vinci a malo 
" sed %"ince 
i'' 7 in bono mahnn 

Oimiis aniina potestatib- 
-^ sublimibus sulxlita sit INVEliSrM. 

FOLIUM ΚΕϋΤΓΜ. 

non est eiiim 2j0te.st[as] 

nisi a do 

qiiae autem smit 

a do ordiuatae suut 

itaque qui re>iitit 5 

potestati 

di ordiuatioiii resistit 

qui autem re»istiint 

ipsi sibi 

daiiiuationem adqiii ln 

runt 
iiam prmcipes 

iion simt timori boiKj 

sed malo 

vis aiitem 

non timere potestate 15 

boniim fac 

et liabebis laiidein ex illa 

di enim minister est tibi 

iu bouiim 

.si aiitem mahim feceris ti lii 

in<- 
non enim siue eau^a 

gladium portat 

di enim minister est 

vindex 

in ira 25 

ei qui mahim agit 

ideoq- sulKliti estote 27 RUM. Xll. 17— Xlll, 1 UOM. XIII. 1-5. 1Γ)7 FOLIUM CCLV 

FOLIUM VEIiSUM. 
ut et vi[voriini] 
et niortuoinini 
tloininctiir 
iu auteiii qui iudicas 
5 tratmii tuura 

uut tii ((uare spenies 
tVatrem tuum 
omnes enim stabiiiui.s 
ante triljiinal xpi 
10 7 iScribtuiu est enim 
7 vivo ego clicit dns 

7 qiioniain milii flect(_'t um 

iic i;enu 
7 et coiihtctui• 

7 omiiis lino-ua do 

ir> Itaq• iiiiusquisij• nostru 

pro se rationeni 

reddet do 

non evgo amplius 

invicem iudicemus 
-'<) sed lioc iudicatc niagis 

ne ponatis 

otfcnsionem fratvi 

ant scandalum 
Seio et confido in diio ilm 
2Γ) (piia iiiliil coinmune 

per se ip.sum 
-'7 nisi ei (jui cxistiiiuit 1NVER8UM 

FOLIUM liECTUM. 

(|uid commuiie [esse] 

illi commuue est 

nam si propter escam 

fVater tuus contrista 
tur 
iam non secuiidum cari 

η. tatem amljulas 

uoli esca tua 

illum perdere 

piO quo xps mortuus est 

non ergo Ijlasfemetur 

bi iiuun vcstrum 

uon est eiiim regnum di 

aesca et putus 

sed iustitia cet pax 

et gaudium 

in spu sco 

qiii eiiim in liis 

servivit xpo 

placet do 

et piObatus est 

liomiuibus 

Itaque 

quae pacis suiit 

sectemur 

et q- aedificationis sunt 

iu invicem custodiamus 

uoli piOpter escam 

dcstruere opus di 20 ΙίΟΛΓ XIV, η - 11. ΚΟΜ. XIV. 14 — 20. 158 FOLIUM CCLXXX. 

FOLirM RECTUM. FOLIUM VERSUM. 20 inproperautium 

tibi caeciilcruiit super m[e] 
Quaecumq- eiiini 

prae.scribta siuit 

ad nostrain ductrina 

.seriLta. siuit 

ut per paticHtiam 

et consolatioiieni 

scribtiivavuiu 

spem habeamus 

ds autein patientiae 

et solacii 

det vobis id ip.sum sapere 

in alterutrum 

hiecundiim xpm ilim 

ut imiauiiaes iu uuo ore 

lioiioriiiccti.s diii 

et patrein diii 

ni iliu xpi 

propter tpiod suscipite 

invicem 

sicut et xps 

suscepit VO.S 

in gloriani (E 
-Uico eiiini xpm ilim 

niiiiistruin fuissf 

UOM. XV, 3 — 8. e — proptev vei-itatcm di 
ad coniii-mandas 
promissiones patru 
gentes auteni 
pnipter mi.sericordia 
lionorare dm 
oicut scribtum est 

7 propter lioc uonritebor 

., γ— tibi 
7 lu gentibxis diie 

7 et iiomiiii tuu 

7 cautabo 

Jlit itcrum dieit 

7 laetamini gentes 

7 cum plebe eiu« 
Et itenim dicit 

7 laudate oniiie.s gentes dnm 

7 et magiiiiicate cum 

7 oinnes populi 
Xit iterum eseias ait 

7 et ei'it radix iesse 

7 qui exsurget 

7 regnare geiitibns 

7 iu eo geutes sperabunt 
Ds autem spei 
replcat vos 
omiii gaudio 

KUM. XV, 8—13. 15 27 Β 159 FOLIUM CCLXXXIV. rOLirM KECTUM. 

en.s autem 

usque quo loqueris talia et spiritus 
inulti|ilex sermf>ne ovis tui• 
uuniquiil ds siipplaiitat iudioium 

Γ) ct()imii"ps• siil)vevtit([U()(l iustumest• 

L•tianl si tilii tui peccavtTuiit ei et 
diniisit voa iu manu iiii([uitatis 
suae- tu tameu si dihiciTlo eon 
siiiTCxcris ad dni- vt nnniipoten 

10 ίΐΊΐι fucris depraecatus- 

81 inundus ct rectus iiiccssLTis 
statim eviu-ilal»it ad tt• et pacatii 
rcddct lialjitaculiuu institiac tuae• 
lu taiituiii iil pi-ii)i'a tna t\u'riiit 

\-> pai'\'a L-t iKivis.siiua tiia iiiulti 
pliccntnr iiiiuis• iiitcriOga eni 
g'('iuTatioiK'iii pristiiiam ct dili 
H'L'iiti'i• inve.stiga patruin inemoria• 

JlcsttTiii qnippe suimi>; vt ignora 

i'(i luus qudiiiain sicut uiHljra dies 
iiostri sunt supcr ttTrain• 

r^t ipsi ddCLdiuiit ti•• lo(pientur tibi 
L't dc cordt' siii) profcrfiit fluquia• 

L'4 iuuiKpiid \'ir('rt' potcst scirpu.s FOLIUM VEKSUM. 

aljsque liiuiiorc- aut crescere carec 
tuiii sine aqua• cuin adlnic sit 
iii flore nee carpatuv manu an 
te omnes lierbas arescit• 
sic viae ciiiniiuin qui uljliviscuutur 5 
diu et spes ipocvitae peribit- 
non ei place1)it vaecordia siia 
i't siciit tela arancarum fidufia 
ciiis• iiuiitetur .supev donmiii 
8iiaiu vt noii staljit- fulcict eam 10 
ct iion c<iii8ui'gi't• uniLOtus vi 
videtur antequam veiiiat sol 
ct in ortu siio o-eruien ciixs egve 
dictni•• supcr accrvum pctraru 
radiccs cius deiisal)mitui• i't iu l•') 
ter lapidrs (■ounuKrabitui•• 
.si aljsorbuerit cuiu de loco suo ue 
galjit (_nun ct dicct iiou nuvi te- 
\νΜ•ν cst (.'niin lai'titia viae cius 
ut rursuiu dc tciTa alii geriui -'<i 
iieiitur- ds iioii ])r()iciet sini 
pliecm iiec jifirrigft iiiamuu nia 
ligiiis doiKH• iinplcatiir risu os 
timiu et labia tua iubilo• --'4 l<n; \ III I II. Iiil;. \ I II. II 160 

Quae mira in his — si οχοφϊβ fol. rect. v. 3. ser7no7ic, v. 4. et, v. 14. nf jinOra — con- 
seusio cum editis est, ea satis probat quanta autiqviitatis laude excellat textus libri lob 
Romae editus. Septem foliis reliqiiis haec continentur: fol. CCLXXXV. lob. 3, G — 4, 2; 
ful. i'cctum iucipit a vcrbis: sideat- non compufetur in tlirlxia: extrema sunt: cessai:erunt 
α tumultu• et ihi requl•, pergit fol. versum: everunt fessi rohore• ct ijnonda, usque: scrmonem 
tenere quis jMssit. Fol. CCLXXXVII. lob. 4,3 — 5, 1; fol. rectum: ecce docuisti rmdtos et 
manus las — i-isionis nocturnae tjuando solet; fol. versiim: KOpor oreupare hoimiies• pavoi- — 
voca ergo si est qut tibi resjjonde \\ at- et ad uliquem seonim conver \\ tere. Fol. CCCXXVI. 
lob. 5, 2 — 5, 24; fol. rectum: Vere stultum interfctt iracmidia — eormn quod coeperant; 
fol. versum: qui adpraeliendit sajnentes in astii — tmim- ct hestiae terrae ραηβ || cae erunt 
tihl• vt scies qiiod. Fol. CCCXXXII. lob. 5, 24 — G, 14; fol. rectum: 2M<'em habeat taber- 
ndciilum tnu — ai(t nnKjict los• cum ante praese \\ pe 2>^''>i>im stetrrif; fob versum: Aitf poferit 
comedi insidsum quod — derelinquet• frcdres mei prae \\ terierunt mc stcut torreits qui. 
Fol. CCCXXVII. lub. G, 15 — 7, 4; fol. rectum: rajitim tronnit in com-ullih(s — reritiifts 
cuin e voHs nuUas : fn't qia' possif anjuercS) Fol. CCCXXXIII. Ιυΐ). 7, 4 — 1, 21; ful. rectum: 
vespcriDH it i-cphJnir dohrihu.s — numquid marc su7ii ego aut rctits | quia circinndediiiti nie 
carcrrr: ful. versuin: .ti di.rero consohiitin• me lechihis — dormiam• ct si mane me quae \\ 
sieris 111)11 sidishstam. Fol. COLXXXVI. lob. 8, 22— 'J, 2C»; ful. rectum: qu! odrnint tu 
iiidiiriitur i-otifii.si — »0// vtddio• st uhicrit tivii iiitdJr . (/i>m eir iul. versum : s! rcpfufc 
infcrroipt ipiis i-r.vjtoii — cro- os meiim condcmn<ditf i/ic- |] si /inioccntim ontcndere-J- prdvu -'J. 

') Non iiddituiii cst me. 

-1 Sii-, nou osteniknj. Item paullo ante intdlcfjam ciiin ab cditis dittei-t ubi ciim dcost. 

η Λ';ΐ(.•ιιο hoc spatio ita uti iilacct ut raeiitionem iuiiciam codicis evangeliorum Latiui Tauriiiriisis. 
seiJtimi ut videtur saeculi, cuius iudolem niihi olim scire cujjieiiti vir cl. Amad. Peyron jjlura Ipctiuuis 
exemida niisit. Suut ca ita comparata ut saepe eonfirment codices versioiiis Hierouymi praestantissimos 
Amiatiuum ctFuldeusem, passiiu vero ab emendatoi-e nescio qiio profecta videaiitur, quippe uuac ab 
edifione Romana pariter atque a plorisque antiquis codicibus discedaiit. Praeterea siugulare hoc ost 
quod passim Marci textui supra liueam adscripta sunt quao locis Matthaei geminis legimtur. Ex capitibus 
Marei quattuor haec cum lectionibus Amiatiuis conveniuut : 1,1'. cci•!.' iiiitto ahsqnt' cgo, iliidcm dcsiinl verba 
ante te; v. 2. csi ot fgrediebantui• ad illum, item lordaiie flumine; v. W. iii iiavi cunponentes retia; v. 27. 
quae doctriua haec. 2, b. peccata siyte tua; v. 22. vinum uoveUuin; v. 23. ouiii sabbatis .si/ie domiuus, iteiu 
coepisseut praegredi. 3, 29. uon liabet remissioucm. 4, 1. iit iii iiaveni ascendens, v. 4. vohicres κίιιβ caeli, 
V. 6. uon haberct radiceni, v. 11. est scire mystenum: v. 2!i. eX cuin se piOduxerit. Alteriu.5 geiieris suut: 
1. 111., ubi ad ,.Simonem" supra liueam additur: „qiii dicitiu- Petrus;" v. 19. ubi ad „iu iiavi'' codem modo 
additvir ,,cuin zebedeo patre ipsorum;" item 2, 23. ad „spicas": ,,('t mandueare," item 2, 2G. aute „sacei•- 
dotibus••; „solis." Tertii geiieri.s sunt: 1, 30. ei de ipsa, \. 3lj. poi-secutu.5 est, v. 40. domiue, si vi.s, v. 41. 
extendens 2, 24. faciunt discipuli tui sabbatis 3, 9. ut iii iiavicula sibi deservirent, v. 2G. dispertitu.s ei-it 
et 11011 iiotcst stare 4, 10. cum eo erant discipuli parabolas v. 2(j. si faeiat homo sementem, v. 34. siiio 
parabolis aiitcin. c FOi;n'M ("Χ'Τ.ΧΧΧΐΠ. KJl FOLJUM RECIUM. 

Noluit 
efvaim etiain iioii iutLTfecif 

cliauaiicuiii qui liabitabat 

iii gazcr 
5 sed liabitabit cum eo zabiil(ni 

uoii delebit habitatores 

eaetroii et iiaaloii 
scd liabitabit cliaiiaiieus iii 

inedio t-iu.s factiisque est ei 
10 tribiitarius 

aser qiioque iion delevit habi 

tatores achacho et sidouis 

alabli et aclmzib et alblia 

et atech ct rohob 
15 habitavitque in niediu chaua 

iici habitaturis illiiis terrae 

iiec interfecit euni 
18 neptali noii iiitcTfecit habitatores FOLIUM VERSUM. 

Betliseiiies et bethauath 
et habitavit inter cL•ananeu 

babitatoi-fin terrae 
fueriuitquL' ei bftli.semitar 

et baetliaiiitae tribiitarii 5 

artavitque aiiiorreu.s filios 

daii in niuiitem 
iicc dt'dit eis locuiu iit ad pla 

niova desceiiderent 
liabitavitque in raonteni m 

liaves quod interpretatur 

testaeeo 
iii ahiloii et sadaliu 
et ao-gravata est maiius duiniis 

ioscph i'actiisi[ue est ci 10 

ti-iliutariii.s 
fuit aiiteiii terminiis amorrei 

ab ascensii seorpionis petra 18 lUDicdM 1. 28 -33. lUDICUM I, 33 — 36. 162 FOLIUM CCLXXXII. FOLIUM RECTUM. 
Necionem caderet 
sisara aiitem fugiens perve 
nit ad tentoriiim iahel 
uxoris aljer cinaei 
ό erat eniui pax inter iaLiii 
regem asor et domum 
aber ciiiaei 
egi'essa ίμ-ίίην ialiel in occur 
siim sisarae dixit ad eum 
10 intra ad me domine ini intra 
qui ingressus tabernacidum 
eius et opertus ab ea pallio 
dixit ad eam 
da mihi obsecro pauhdum 
!.'> a(piae quia valde sitio 
([uae apevuit utrem lactis 

et dedit ei bibere et openiit 
1•^ illuiii dixitque sisara ad ea FOLIUM VERSUM. 

Sta ante ostium tabernaeuli 
et quum venerit aliquis inter 

vogaiis te et dieens 
umiiquid liie e^t aliquis 
respondebis iiullus est 
tulit itaque ialiel iixor aber 

clavuni tabcniaculi 
assiimen.s pariter malleum 
et egressa absconse et cum 

silentio posuit siipra tem 

pus capitis eins clavuni 
porcussunique inalleo detixit 

in cerebruiu usque ad tcrra 
qni !SO])m"ein luuvti socians 

defccit et mDrtiius est 
et ecce baraae persequens 

sisarani veiiiebat 
egressaque ialie.l in occursniu ni>ICIM i\-. If, - II Dli r.\l l\•, 20- FOLIUM CCLXXXXIX. 163 FOLIUM RECTUM. 

Dixitque ei gedeoii 

obsecro dne si nobiscuin est 

r 

diis quum apprehenderunt 

nos haec omnia 

5 ubi sunt mirabilia eius quae 

narraverunt })atres 

nostri atque dixerunt 

de aegypto eduxit nos dns 

nunc autem dereliquit nos 

10 et tradidit in manibus 

mazian 

respexitque ad eum diis et ait 

vade. in liac fortitudine tua 

et liberabis israhel 

15 de manu mazian 

scito quod niiserim te 

qui respondens ait 

18 obsecro dne mi in quo liberab( FOLIUM VERSUM. 

israbel 
Κϋοβ familia mea iniirma est 

in inuiiasse 
et egO miuimus in domo 

patris mei 
dixitque ei diis ego ero tecum 

et percuties niazian 

quasi uniim virum 
et ille si iuvcni inquit gTatiam 

coi"am te 
da mihi signuni quod tu sis 

qui loqiieris ad me 

ne i-ecedas bine donec i-e 

vertar ad te 
portans sacrificium et oflfe 

rens tibi 
qui respondit ego praestola 

bor adventum tuum lUDICUM vi. n;iil( HM VI, Ifi— 18. 164 

XV. 

Iii cadem bililiotheca Guilplierbytana aliiis est liber palimpsestus antiquissimus, bis 
Latine scriptus.') Scriptura (juae priore deleta membranain occupavit opus continet 
quod Prosperi Aquitani Cf^so vulgo olim credituiii est, quum piitius sit luliani Pomerii 
Ai-elatensis, inscriptum de vita contemplativa. Quam scripturam roctc saociilo septimo 
adscriliere solcnt. Ea vero multo antifpuor est prior scriptura, a iiobis speciiiiine expressa 
taliula IV. iiumrTO II. I-^ta quin quiuti saeculi i^it, baud duliito. ('(intinot fragmenta lectl•^- 
uarii, lectionibus qimm c A'cteri tum e Xovo dciiuniptis Tcstaniciito. Singiili.s lectionibus 
passiiii intcrpositac sunt notae, qiiibus cautiis lectioni interiiciendus indicari Λ -idetur. Ita 
ful. 71. rcft. iiitor llebr. 13, 21: cL• aitteni fKiris qiii echixit <Jt• mnrtuis pastorcm incuj/iin/i 
oriain iii .s"iii/>i/'iic tct<famfinti artcrni dnm ywsfrum i/nii (iptcf vo.s iii omni hoito iif t'(""i(itix 
ritlunfdti hi tiiis, faciins tii fohis (piod iilaccat rorant κι• ρι:ι• i/iin χρα/ιι <:ui <jIoi-i(i in saecnla 
sinrii/onnn. t't loli. 10, 9. In tempore iUo ait Έϊΰι ilis disi:ij)uh's fniis• Ef/o mm onfittin• pnr mc 
si fpiis tiitroicrif sii/rnh/fin•. intcrposita simt vcrba haoc: exaltari elecfum de popuh ηιΐΌ. 
Iteiii fid. 74. vi.Tsti poi^t vorlja: scd /uuc hqvatus stKH vohis nt nnn rrkcrit liora toniia i-iminh- 
candni (piiie ( si recte vidi) (■(]o di.ri rol!t<. Ιυΐι. IC), 2., anteqiiam seqiiitiu•: Lectio isniae 
proplii'f(t( ■ liiifc dirit dns, intcriecta o^t nota: instns iitaiore. Rursus aliao notae textui simi- 
litr-r iiitorpijsitai• ratinncm litnrgicam Labeiit aliaiii. ut {<λ. 71. ver.so intei- verba : <f ncmo 
potrst rnpirf dr iihii,ii patris mel• eijo (t putt r υικ',α siiiniis. lul). lU, 30 ct i-'a quae sequuntur: 
Lecfio oamitf profvtoc- lacc dtci/tlTns• levittt in c.n-dsinn vcidos i-esfros. interposita legimtur 
vcrl)a: inponit sdcrrdos hii iiicriidv. Suiit liace. ni fallnr. fiusiuddi ut adiuvciit iudagantci 
quao antiquissiiiia ciTlcsiae Latiuao liturgia fiuTit. (^uaiu ad reni cndex (τuclpL•el•l)ytallUS 
eo est gravim• quuiii ipsum (iallicaimm loetiouarium aetatc suporarc proptereaque aiiti- 
qiiissiimmi librDnun eius geueris excmpluni €'ί.•;ο videatm•. Nun dubiiim est quin totum 
rodicem ea qua iii oxcutiendis libris paliinpsestis opus est patientia subtilitateque pcrtrac- 
taturis iiiultd plur(\s in\-eniciidac siiit untae limrgicac. Ita ad trcs iam relatas afcedit 
quarta fnlii 73. vcrsi vcrsu 2iJ; item quinta ί'υΐ. 77. vers. ab initiu. 

Ti-xtus lectionum mirum lioc habet quod, quuiii plcrumque cuin llieronynio intorprete 
conscntiat, ])as.iiin ab cd niagna cuni liecntia discedit. <,^>uaiii ad rein valuisse videtur lcctiuiiari- 
orum iiatura: iii liliris ciiiiu ccc-lesiastieis praesertim antiquissimis non tanta (piaiitaincodi- 
cibus euiitiimi tcxtui aiixictas obtinuit integritati.s textus con.servaiKlac. Taniou pro ea qua 
lectiunarium (<iiclpberl)yiamini cf^t coguatione caim quibnsdam Italac quam vocant versionis 
tfi.stibus pUira quae al) IlitTonynii usu diversa liabet al) antiquiorerecensiuncpcndore vidcntur. 
Quao lcttioiiarii ratlo quo iiiclius iudicari possit, adiCTil)ani aliqunt ])aginas iiitegras, itoin 
pkires locos ct leitinnf.s iu quibus mcmorabile aliquid inest. Pagiua folii LXXVII. sif habet: 

Ί liiovitn• i.im ile oi. ft ile utraque eius scriptura oxposuit Knittclius in Commcntarii .sui ail 
Ull.hihic tr\tum ni.iM.iiilicc 1. 1. \<ά'^. ,')!!? — 509. Codiconi dit-it LXX\'l. Wcissenburgensem. De quo 
f|ua(' .sΓΓi]ι^it, i.lri:i,|U(. reftf lia1)fut. 165 ηοη derelinques animani meani 
In teiupore illo cum aclpi-aehendissent principes sacer 
dotiim scribae ct farisaei dnm iliin iit eum morti tra 
derent- (■xj)uei-unt iii faciem cius et colaphis eu 
cecidenmt• alii anteni palmas in faciem ei dede 
ruiit dicL'iites proplietiza iioljis xpe quis cst qui te 
pe]'cussit• petnis vero sedebat foris iii atrio 
et accessit ad eiim una ex aiicillis et dixit• et tu ciiiu 
ilm yalilaeo eras- ad ille negavit ('orain oiimibns 
diciMis neseio quid dicis neque iiite.llego• exeunte 
autem ilLi ianuam vidit eiun uiiu.s ex servis prin 
cipis sacerdotiim cogiiatus eius cuius abscidet 
petinis auriculaiii• iiomie cgo te vidi iu liorto cu 
illo- ct iterum iiegavit cniii iuranicnto rion uovi 
li(i)iiinem• ct post pnsillum accerfseruiit (|ui ibi 
.staLant L't dixfiunt pet.ro vere ex illis es tu• 
iiain L't loquella tua similis cst• tune coepit de 
votare et inrare quod non novis.set honiineni• 

hit continuo gallus cantavit• et res])exit eum dns ilis 
et inemoratus est petrus verljiim iliu quod dixe 
rat• prius (puini gallus caiitct tev inc nrgahi.s• 

r!jt egressus turas amari.ssiiin' plnravit• inaiic au 
teiu facto consiliuiii inieruiit omnes principes sa 
ct'i-d(jtum et seiiiorcs popiili adversus dnm ihin 
ut cuiii inorti tradereiit• ct adduxeruut euiu 
ad ') caiplia in praetorium- erat aiitein iiiaiio• 

tiic iii si'lii'(lis iiipis. 

ΜΛΊΊΊΙ. \\\1, Ii7 - Td. 71. cniii h.li. 18. ■^{^. 7.1 — XXVII. I. luli. :;(i, 2S. 166 

(.^•ui'iiiailiiioduni in hac lectione textus Mattliaei ex lohanne iiitcrpolatxis atque fx 
utnifjui' iKiva quasi iiarratio coutexta est, ita quae lectio fol. 73. et rect. et vers. ex priore 
ad TiiiiotlicLim epistula clesumpta est, varios cius et alterius epistulac locos in novuni or- 
diiii'in redartos (?xhil)et. Haljet enim sic: 

ait dns ds 
Fidelis sermo et omni acceptione dignns• quia si quis 
episcopatum desiderat• bomiin opus desiderat- 
Oportit') ergo episcopum inreprehensibilem esse 
iiiiiu.s uxoris virum• eastiim• vigllautem- sobrium 
pudicum prudentem oniatum liospitalem ■ doctore 
iion viiiulentum• non percussorem• sed modestu 
11011 litigiu.suin• iioii siiperbuiu iioii copiduui- non 
avaniiii- suae domui beiie propo.situm- tilios 
habentem subditos• cum omni castitate• Si quis 
autem domui suae praeesse iiescit• quoiuodo ecle-) 
siae di diligentiam habebit• 

tu aiiteiu sollicite cura te ipsiiin pvobabilem exhibere 
do operarium inconfusibilem recte toactantem 
verbum veritatis• adteiide lictioiii exliortatio 
iii adque doctrinae• iiuli iieclegere gratiam quae 
in te est quae dabitur per propbetiam cum iiipo 
sitione iiiaiiuuui• haec medetare• in his esto iit γιτο 
fectus tuos iiianifestus sit ouuiibus• niaiius cito 
neinini iiiposueris neque eoiiniiunicaveris pecca 
tis alieiiis• adtende tibi ct doctriiiae• iiista iii illis 
hoc eiiini facieiis ct te ip.suin salvum facies et qui te 
audiuiit• Si enim beiie miiiistraveris• boiium gra 
duiii adquires• et niultain tiduciain in fide quae est 
in xpo ilm dno iiostro• 

') Eiusmodi formas iste codex saepe liabet. Cf. antea v. 12. abscidet, infra dicet. 

'-) Ita in codice scriptum est. Item v. 15. lictioni, v. 16. adque et nedegere, v. 18. medehire, v. 19. tuos. 

Cf. baec ad 1. Tim. .t, 1 — 5. 11. 2. 15. I. 4, 13 — 15. 5, 22. 4. 10. 3, 13. 167 

Fol. 73. verso loli. 21, 15 — 17. sic logitur: 

Iii tempore illo ait clns ilis petro• Symon ioliannis 
amas iiie- dicit illi utique dne• ait illi pasce agnos meo8 
dicet ei itcrum• .•^ymon iolianiiis amas me• ait illi utic|' 
dne tii seis quia amo te• dicit ei pasce oves nieas 
dicit ei tertio- symon iohannis amas iiie• eoiitris 
tatus cst petrus quia dixit ei tertiu ainas me ') 
Kt dicit ei diie tu omnia .soi.s• tu nosti (juia aiuo te• 

Fol. LXXVII. rceto logitur Jlatth. V, 22 sqq. Ibi v. 22. doest i</>iis, v. 23. cst oferes, 
V. 24. rade priiis rcciwcUiart, v. 27. moecahcris posteaque nioecatiis, \. 2S. dieo cohis quoniam 
omnis, v. 2\). proice: ita hoc vcrbuiu cum siniilibus seiiiper; v. 3'•. cxpfdit tihi. Versus 31. 
ct 32. practeriti suiit. Vorsu 33. cst uvn i/ini/ifs. Dc lectiunc e Ιυ1);ιιιιιϊ« capito 1<>. siimpta 
ful. 71. iain supra dixi. liule nutabilia iiiprimis liaec suiit: \. 12. iii.in oniittit autcm invitis 
Ainiatino et Fuklcnsi oodicibus, v. 15. habet et cf/o coi]nos<'o pitfj-cm.ihidcm i/itw non omittit; 
V. 10. auiUinif, Wcm ft iinus grc.r. Ful. LXXIV. verso legitur loli. 15, 17 — 25. IG, 1 — 4. 
Versu 17. cst id JiUijnfis (nvii-rm sicnt dilexi vos, v. 20. sen/wne.s, 'lieni frosefjn/ifi, w 22. 
loquHtns rix fnisficm, v. 25. ut uitjJca/iir, itom srri/itifs, item ine liahucniid. IG, 2. se ohxcijuiom, 
V. 4. '//icw «jo Jivi vohifi. (Antea v. 3. ηυη omittit vohts.) Ful. LXXXV. lcgitur loh. 20, 2C> 
sqq. Ver.su 2G. est ^ϊλ.γ rohiscitm; v. 28. omittit Thomas, v. 29. cst dicif ci doin!nu.s Icsus. 
Fol. XC legitur 1. Cor. 7, 2'J sqq. Vcrsu 29. est ut (jut liahcnt , v. 32. ijni aenc u.rore, v. 33 
sq. qiio/iwdo jjlaceat iixori- ct vir<]0 (jiiac immptd rst coijitat ψιαΐ', itcni .sdncta et corjtore: v. 35. 
verba: et qnod facultatcyn — ohnn-nDidt praetermittuiitiu•. Vcrsu .'17. ν•Αΐ potestdhin aiitcm 
hahet. Fol. LXXXIX. legitur 1. Cur. 15, 51—58. Ver.su 51. est nsHnjlinas: v. 52. <<(iiit 
ciiim rt] V. 53. iticorruptellaiii. (Jrtluigrajihiea suut: iinuorftilit<i((jin. iiuiwhilcs. altaorta. 
Ft)l. LXXXVIII. est Col. 3, 1 sqq. Ibi legitur \. 1. iviisnrrc.ristls C/u-i.sto et v. 3. absroiidita 
cs/. Fnl. XIX. lcgi E})L•. II, 10 — 17. Ibi v. 12. est i/i muudo, v. 15. in semcf ipsum. Vw\\\ 
luic ί'ιιΗο ef. LXXXXII, ubi ideui cpistulae acl Ephesio.s loeus liabetur. Fol. LXXVIII. 
legitur II<'br. XII, 28— XIIl, 1(). iudeque usque Xlll. 17. 21. pergitur fV.U,, LXXl. Versu 
1. est liKdiiat absquc /// i-dliis-, V. '.). ciiini csl ijraliit sliihi/iri. v. 21. voliuitiitcm eins, iteili riti 
'//iiriit. l)e orthograpliici.s uotabilia 1κι<•γ: ι-(<ιιηΐΗΐ iinnohili m , iinitainiiii, cOKnliiiii» . hvno 
fickutidi. l''(il. LXXXV. legitui' lacob. J, 2 S([(|. Ibi v. 4. est lntlnnU V. h. χαρίαιίίαιιι , sed 
antra iii\iti.s Auiiat. et J-^uId. endd. rcliiic^tur /« /cm/ifd/wDis ηη-ΰίί--. Loeuui Actdruin IV, 
!>— 12. ioU<i LXXIX. seriptuiii ]ilenr a.ldani: 

Ί liide Λ ΐΊ/ηΙη'Λ- ιι«((ΐιι;• <iiniis iin' oiiiiiia .sii|iL'r nisurarii η scri|ila .siuit. 168 

redarguimui• in benefacto liominis languidi in quo 
liic saiiatus sit• notuni sit onmibus vobis et omni 
plebi isrl quia in iiomiiie ihu xpi nazurfi queiii 
vos crucifixistis quem ds suscitavit a un)rtui,s• 
in ipsius nomine virtutes operaniur et iii boc 
iste adstat coram vobis sanus- bic est lapis qui re 
piObatus est a vobis afdiiicantibus qui tactus 
est in capud anguli et iion est in alio ullo salu.s 
ueqixe enim est aliut nomen snb caelo datii 
bomiiiibiis in qvio oportit nos salvos iievi 

Ceterum eadeiii textus iiidoles cst locis ex Vetere Tostamentu allatis. bi iis locus 
lesai. 40, 26 sqq. folio LXXIV. scriptus nuiltas ob caussas memorabilis (.'st. 

Levate iu excelso oculos vestros et videte eum qui e 
ducit iii iiumeru uiilia bouiiiium et omiie.s ex nonii 
iie vocat• qiiarL' dices iacob et loqueris isi•! 
abscoiidita est via iiiea a dno- et a do ineu iiuliciu meu 

ό transibit- nuuiquid iiesci.s aut nuii audisti• ds sem 

piternus dns qui creavit terminos terrae nou deii 
ciet neque laborabit• iiec est investigatio sapientiae 
eius• qid dat lassis virtutem et his qiii non sunt for 
titudinein et rubur inultiplicat• dcucient ])uci-i 
1» et laborabunt• et iuveiies iii inurmitate cadent- 

qui autem .speraiit in duui mutabiint fovtitudiiie 
adsmiient pimias sicut aquilae• ciuTeiit et nou la 
borabunt• ainbulabiuit et mm delicient- t.iceaut 
ad nie insulae et gentes luuteiit fortitudiiicm• 

15 adcedant et tunc loquaiitur- siinul ad iudiciiim 

piOphiquemus • et vos servi laci qiios cdeli') ne ti 
meatis quia vobiscum ego sum et ne declinetis 

Ί fiie, vitio scribeutis, pro ckyi. 169 

quia egu ds vester eonfurtavi vos ct uuxiliatus 
sum vestri et suscepi vos dc terra- eccL' ciinfuu 
dciitur et eriibcsceiit (nniK^s qui jni^-nant adver 20 

suin vus- et eruiit quasi πυΐι sunt et peribimt 
viri qui cuiitradicunt voljits• quaerite.s e(is et Jioii 
inveiiietis viros reljellante.s νυ1>ί«• eriiut (jiiasi 
iiun siut• et vclut coiisumptio homiiies bellaii 

tes adversum vus• quia cgo dns ds adprachen 25 

dcn.s manum ve.stram- p<:isui vos quasi plaus 
truni trituraii.s uovum habens rostra serran 

tia• vos ergo nc tiincatis neque paveatis quia ego :is 

custodivi vos 2!) 

XVI. 
DE EVANGELIORUM CODKIE GEAECO GUELPHERBYTANO XVI, 16. 

Esse ia Ijibliotheoa Guclpherbytaua etiam Graecuni evangeliorum codiceiii, dudum 
inter viros doctos notum est. lu codiciim iudicem receperunt et Griesbachius et Scholziu.s 
iiumero 12(i. insignitum, saeculo adseriptum imdecimo, quod non improbo; addidit quoquc 
Scholzius ex Alexandrino eum genere esse: sed lectiones codicis paucissimae tantum 
Knittelio auctore iuter viros criticos hucusquc innotuerunt. Propterea uuper nactus otii 
aliquid uperam dedi ut qua esset indole, quo pretio, cognoscerem acciu-atius. Nec reperi 
indignum cura critica: eiusmudi enim est ut multa contineat ex antiqiussimis fontibns 
derivata. Tamennon oumia quae a plcrisque testibus differunt antiqiiitatcm niagis quain 
iiegligentiam produut, atque iiisuper recentiorum temporumratio locis luidtis cum aiitiquiiirr 
iidxta est. Inprimis notabilia sunt quae ciun paucis tautimi testibns iisque antiquis comnmnia 
habet, cuiusmodi est Matth. 28, 7. ■/.a{^όκ ilmv ίγιΓ/•, qua in b_'cti(inc duos modo Latino.s codices, 
(iraecum nuUum assentientes babet. Adscribere autem placet textus speciiuiiia quao 
(ixcerpsimus oinma. Quibus lectionibiis lougc plerisquc manu quadam satis recenti lectiu 
recepta quam vocant in margine adscripta cst. 

Matth. I, 18. confirmat ytrv^ci.; II, ΰ. liulict f'i iw γαρ ^i. ττροιτκΐ'; ί,ττίο avrur 11. liabet sidny 
12. oili. ϋι αλλι^<; οί^ον III, ο. habet τί^ι (h%j• τον χνηίον 4. «ΐ'τίν ύ'ί /tofui/^s UT, 8. χαρπον άξιον 
IV, 4. γίγρηπτκι υτι ου•Λ, ibidem confirmat αν&ρωπος absque articndo 18. om. ό Ίι^αονς 22. babot 
άφί'ντε•; τα δίκτυα V, 23. y.a) txfl 27. Oin. τοΰ,• άρχαίοΐί! 31. habet υτι ος ar άπολναιι 44. toU 
iiiniwnir 47. Tois- Γ/Ζλοιν ot τί) αντό VI, 18. oui. fV τώ η•αι-ίρώ VII, 14. babft τι ητειή VIII, Ιί) 170 

SiT/.oist αντίο 2δ. ττηοπύ.ϋύιτίς οι uc.ihirci IX, 14. υ'ι bl σαι iKi.!hji(.t 27. Om. ανκη 36. lial)i-t 
i\>iHlu'roi Χ, 4. ό (sic) y.ca πα(ΐί'δω•/.(ΐ• 8. om. ηκιιυν^; tynotTs 10. habet 1)άβδυν<; 25. fWfX(ii^(7«j' et 
οι'•Μΐιι•/.ονς 28. «,Tox7ij'o)T(uJ• 39. ό ίί'ρ. τ. li'. «ΐ'7. σώσκί 42. \l'%'jnuvi• a prima mauu XI, 15. παώίυις 
ί'ν άγοιίίΰ^• y.athjtnoK <*t 7o(V htnou• 21. ycoriiuir et |i/,i7ff«iiV(t (liuc. acc.) XII, 3. ί,ΎίίΐΎκσίτ alisqiK- 
«vToc 0. ;ΐίϊζ(ΐι• 8. icrni' T(w absque κ«ί' 13. coiitirmat άπο•/.ατεστάθη 21. τ(;) σώ ονόματι 2ί•. (Ν/κ;)- 
/Τ«σ); 32. ίΥ τ(.ό i [')' αιώη 35. om. τ/^ί y.KfiSta.: ct τά ante ayaxhi 44. κ«ί ΐ/.&ων 45. κκ! rt/ri .τη(). κ. 
λαιι^ίάΐΒ 47. om. ver.suiu XIII, 1. Άΰών 14. avToL: iteni /j mjdrfijiiu absque Ίΐααίον 33. ίΐύλι,βα- 
uvTuU λί'γωι• 35. a7ioy.(y.nvuiiiva 40. χαίιται XI\ , 2ΰ. /,τί τ/^^• Οαλάίτσι^^ 28. om. iToo^• σ/ Χ\ , 5. 
τί,ΐ' iiijtoa ab.sqne «ιτοί 25. 7Τ(ΐυσ(λ&ονσΗ ^ritiasy.vrt^aiv 32. ϊ^ιι/οαι X^ Ι, 28. ToJr ioiV ίστοηοιν 
Χ\Ή, 2. iyivovTO XVUI, 6. «/;,• toj• τηά•/>ι).υι• 11. ζι^τι^σαι y.c.i ooiac.i -'J. y.ni απυδώσω πυι 31. ύίντώ) 
XIX, 9. ;<// fWabsque ti' 19. τόΐ' πατΐηα absque ηυν, tuiu ώ,- /«m/j• 20. om. Ίοντο, itfiu oiii. /στ/;• 
28. iVr! ίώί. ΙΙηόιωι- XX, 2. κκί evi>Cf(oii\aug ct fV);«Ttoj• κϋΓοί' 3. υΐιι. i;^'j• et iV Tij άγοηά 9. άττίλΐίνιτί.• 
23. ψοίμ. nuoa τυν 25. om. κ«ί οι μ-ΐγ. x(fiTiioi<a. αντων XXI, 8. τα ιμάτια αντών 21. ίχψί- πίστη• ώζ 
wy.y.ov βη-άπειος 26. om. ουν 30. ίποί^ηατ ώσαντοί^ absque αντοΐ.• XXII, 10. πάντα^ οίν 10. τ\ι• oShy 
τυν κνρίυν 23. om. οι XXIII, 3U. bis ijiiiYa ΧΧΙλ _, 2. ΰ,• ον κατκλνίΚ 9. πάντων των ί'ίΐνύν 1;). con- 
firmat ίστώ,' 17. τα ϊχ τϊ^^• 20. /(ί^όΐ σαββύτο) 24. om. μεγάλα 30. υιη. τυΓ' ι'/μγ 32. /κι/ι'ι; 30. κ«ϊ 
ώ()«5' 4.). ύ)• κκτ. υ y.vn. αντόν 49. ϊσ&ι'ει S. κ. jr/ifi 51. νπι^ηετών pro νποχηιτών ΧΧ\ , 1. τυΓ• ννμΓρώνυ•; 
3. λαμπάδ. αντών 7. om. ε/.ειναι 9. ///^ !70Tf οΐ'κ «oxf-fff/ 44. οηΐ. iaVffi XXVI, 33. /•,'/ πάντες et f jto 
δί 35. οι /laihjai αντον, omisso fi';roi• 36. γεσσ>,μανεϊ 48. "Ον ε'αν ί)0. fgi ο 52. /;• μαγαίη. άποϊ^α- 
νοννται 03. {/' αν oniisso f7 74. χαταί)•εματίζειν ΧΧλ^Π, 30. έ'τνπτιιν τι^ν 33. γιιλγοΙΝί (lioc aeo.) 
ό ί'στίΐ' 35. om. ίνα πλ\ρωϋϊι usque κλϊ,οον 46. tfi, >/λ!, Ρ.ί/(« ηαβαχΟανεί 64. η'κτοί κλίΊΐ'ί/ΐ'σί»• 
XXVIII, 7. κ«ι/ώί,• f?;rfj' ί7«> ρΐΌ ίδυν είπον νμΐν 10. κ«! ε'κεΐ 19. om. οιί•. Subscripta habet haee : 
σννεγρά^ει το κατά /ιατί^αΐον άγιον εναγγε'' /jov μετά ό/.τω yiwvov-; τϊ^,• γοιστυν τυν ϋευν ijtcot άναλι'^χΐ'είο.;' 
είεδόχ^ι; ει',• ιλι,μ φωνή τή έβοαϊδι' στίχοι, βχ' 

Miilto pauciora lectionis exempla ex evangeliis reliquis exferpsimus. Maroi evau.i;eliuiii 
inscriptum Labct: ιωχΊ^ τον /.ατά μάιν/.ον aytov εναγ-ελίυν. Ι, 5. est ε'ίεπυυενυντο, ibidcm oni. πάντες 
13. om. fV τΐ] ιοιΊμω 14. om. ϋ ante lifiovg 15. habet Ί^γων absque y.at 2>i: μετά δε Ιαχώβον II, 7. 
όντως, ηοη οντω 14. )^ III, 5. την χείρα absque σον, itein απε/.ατεστάϋν, 20. πννε'οχονται 29. βλασ- 
^ι^ιίαει IV, 4. om. τον υνρανυν 7. ει•; την γϊ /v καλιμ- 8. tcr ε'ν 9. oiu. αντοϊ^• 13. y.at πως γνώσεσΙΙε 
τάς παραβολάς 15. om. (V 18. om. υντοί είσιν 30. παραβάλλομεν 33. ΐδνναντο \, 3. ε'δννατυ 4. αντ. 
ισχχ'πε (ί. πηυσεν.ννει αντώ 11. -Τ^ιΟη• 7(;) όρει 16. ο/ ιδότες 4θ. είσπορενυνται t't ill filie κατακείμενυν 
Μ, 11. om. tw/Ks• 17. iV φΐ'/.κκϊ 18. {;((()■ γνναϊ/.α VII, 35. άνεω/ϋηααν VIII, 24. ανΟρώπ. ότι ώς 
2.'). confirmat άποκατεστύ&η ct απαντάς 26. fic («'κο)• «ιτί/ί IX, 50. αρτΐσεται Χ, 27. /Τ«()ά ιλίτΓ) ct 
(ίΐ'Γ. ί'στ. J7«(i6£ ζώ πιστενυντι ^^εo} 28. /^ηί. ό'ί ο ΙΙε'τρ. '/^γειν XI, 18. «.τκ/^-'ίτωσο• 31. διά r/' absqiu- 
οί'»• XII, 1. iv παραβ. Μγωι• 14. Οίη. άvί^ρώπo)v. 

Luc. Ι, 2. om. γενόμενοι II, 28. εδε'ξατο αντόν III, 23. ώ» iVioi', ibidcui ηλεί 24. /<f/.;;f7' 2.1. ί'σλε/, 
ναγγέ 26. ίΤίΗί?/ 27. 28. 31. ρψά, ηρ, με^ά: liis accentibus 28. Μλχεί 29. )^νει 31. (V<fi/i (sic) 171 

32. ναασώι• 3ο. άμιναΰάμ, item τ. άααμ τ. ίοίράμ 35. σιροί••/, item cfaXty IV, fl. Ει νίόΐ 18. εναγγελί- 
aaafliu et fiVtxfj' 38. πενΟ^εοα tW, 13. fi'(>. ν/.αϋαηίύί^ιι ί, /.tWn. «;?■' «ί'Τ. ^;). ί'φ' ο 3G. το «;τ() VII, 9. 
οί'τί 37. fV τί; π•(ίΡ.. T/s /,!■ ν III, <S. κίίίίττ. ίπταπλααίοια IX, i)8. yltiHii XI, -(>. ίλοόιτα Χ\ΙΙΙ, 2. 
?'»■ 7(/ πάλει XXII, 12. άίύγιι.ιην XXIII, 35. ό vloi τον Όεοϊ• ΐ•/.).ε•/.70ς. 

Ιοίι. Ι, 10. 11111. y.ai <Ί γΜημ. S. η. ε'γε'ΐ'. 2'J. om. ό 'Ιωάη: 38. οιπ. (V 41'. υηι. ό ante 'Iqaovg 
II, IC). fiij ποιϊ^τε 17. y.((T<(ij<'r/iT(a 18. oui. orj' oi III, 12. ττιΰτεναίιτε 15. //fi IV, 3. om. πάλιν 25. 
1<εσια^ 28. oiii. f<(V/;s" •>5. iiiii. jVi, ibidcm liaLet τετριψι^ιη^ 40. ϊ'/κιναν 47. ηιελλεΐ' V, 10. oiii. (L• 
34. liabet ^■«(ifl: «j'i>(i6);roi)' 35. uyiMiu&jjrai VI, 10. άνεπεβαν, ibideni om. nvv 3U. άναπτίιαω αντον 
τϊ] εηχ. ήμ. 42. om. Ίι^αονς 45. διδακτοί ϋ'εον et άκοι'ωι• 70. oiii. ό Ίησοϊ%• 71. έ'μελλεΐ' VII, 12. άλλοι 
έλίγοι• 30. υ ρΐ'Ο οί' 4( λ rwi' λ(ί}'ω)• VIII, U. >-'γραχΙ<ΐΐ• 7. πρώτοι• ;'π' «iV. λ/ιΚ |3'«λ. 8. έ'γριαΡεν 0. iV |t/i(7c;) 
οι•ί7ί< 10. 0111. // jTj/y 11. >;()Π'ο3 lioc acceutu. 

XVII. 

Ιη pluribus itiiieribus iiicis ad pervcstigaiidos bibliutliecarum libros niss. susceptis 
operam etiam dedi exciitieiidis Pliilonis ludaei codieibus. Feci id potissinium auctore et 
suasore Christ. Gottl. Lcber. Grossmamio, quo nemo est qui plus studii aut amoris, plus 
diligciitiaG aut sagacitatis posuerit in tractaiidis Pliiloiiis operibus. t^uaiii Grossmannus 
longissimo cs tempore novam opcrum scriptoris istius gravissimi cditioucm praeparat, ea 
ex coliationibus mcis codicum fere triginta ubiqnc terrarum dispersonim non modo appa- 
ratiini habebit l<ifuplcti.';simum ettcxtuni prioribus editiouilms multo con-octiorcm'j, verum 
etiam aucta erit incditis noDniillis quae iu Italia reperire iiiihi contigit. Quae iuedita spes 
est iam propediem lucem visura esse Grossmanno viro S. Ven. et editore et interprete. 
Nunc ipsum vero iiobis visuiii ost edoro quao nupor Calrini in bibliotlieca patriarchae 
Alexandrini excerpsimus cx codice saeculi deeimi .sententias antiquorum scriptorum col- 
lectas contincnte. iSiiiit enim liaec eiusiiiodi ut baud raro nec siiio probabilitatis specie ab edi- 
tis differant. Quod quo faciliiis iudicari possit, adpoiiemiis pleriimque editioiiis Mangeiauae 
lectione.?. In iis quibus nullimi editionis locum adscripsimus, ncscio an sit qnod lucem non- 
dum viderit; phira undc drn-rpta siiit, quiPliiloiiis ojicra. penitus iiota lialicnt facilc dicciit. 

1. ^-/'i i/. χρι^ιύτων y.ui κτισμάτων επιΟνμίαι τοις χρόνους άναλίακονΰΐ' χροινν δε γειδεσΟαι ζαλοι•. 
Οί". Pliil. ορρ. ed. Maiig. Π. pag. 474. Ibi vero cst: ^^11 γαρ χρ^μ- κ• κτι^μ. ε'πιμε'λειαι ctc. 

2. Τα καλά και• (fOovin προς ολίγοι• ίπκίκιασίΐϊι χρηιον, εττι καιροί λνΟειτα ΐ'.ιΌις ιααλαμπει. 
( U'. 1. 1. II. J>ag. 072. iScr. XCiX. Ibi cst: Τα κα) tlv qOoiqi πρ. όλ. επισκιασ II είτα χρόν- <'tc. 

3. Μείζον αιίΙροΊπιο κακόν άιρροαιΊιι^ς ονδί'ν εητιν, ro ίδιον τον ληγιατικύΐ' γενονς το)• νονν Γ/^/'ΐω- 

ιίε'ντι. (Ί. 1. 1. II. {lag. 048. Ρ. 303. Λ. Ibi ost - - ΐατι, ηκ' ι'δίον τον λογισμοί' γε'νονς τον νονν ζημ. 

') Λίΐ rrm (τίΐίι-ιιη iii operil)Us l'liiloiii.s rpcto factitandam jicrquaiu gr:ivc' ost quod invcni codicem 
uude prineeps editio fluxit. Qui quiim ex recontissimis sit, appaiet Miuigcium textuin a Tnruebo editum 
male fecisse tanfi ut non facile nisi cx plurium auctoritate testium mutandum cpnserct. CRterum, iit id 
obiter addani, non debebat Maiigeius Franoofiirtonspm oditionom spqui pro principo: ab hac enim illa 
saepo ita disoedit ut auotoiitatpm planr nullam habfiat. 172 

4. Ey/Qnruoi ί&ο^ qvatbis ■/Μΐι.τίίώτίηω• ΐητη' -/.μ (ed. addit r«) //(κρά μι^ /Μλνόμίΐα άμαητί^- 
ικ'.τα (cd. omittit άμ(((>τ.) ψί'ίται y.at ί'πιΐ^ίδοται πηο•; ιη'γίΑο^• ηνιανίύιοιτα (ed. ανζάίοιτα). ('ΐ- 1. 1. 
II. pa.ir. 'Ϊ74. Thoi σιτ/^ϋ-ίίας etc. 

Γ). Οϊχ (ό; 70 iy.ovrjio)^ αμαοταΐίΐΐ' ffJTii- aiir/.ov, ηντω^ τυ uy.ovaio)^ -/μι -/.ατα ύ-τοκα tvflv^- 
Siy.uinv' ά/2ά τάχα πον μίΑήηιοι- imqotr diy.uiOv y.ui aSiy.ov, το mo τίνων κίΊονμενον ('ώκί^οοιιν. (/.μάη- 
τι^ια γάιι ονδίν ΐογον Si /.αιοαννης. Cf. 1. 1. Π. pag. 051. Ρ. 526. Β. 

Ιί. Οι ίαντών μόνον tviy.a πάντα ποάττοντί•: q Γ/.ί<ΐ'Τΐ'α~ (cd. qi'uan!uv) ιιίγιστον y.ay.tiv ίπιτι^δίν- 
ιαηιν. Cf. 1. 1. Π. pag. 662. ab initio. 

7. Τηϊ' qavMV ΐτ(οα μ(ν τα ϊνΟνμια, ί'τίοα ί> τα (ιι[ματα, άλ'/.α.ι if α'ι πράίίΐς, ^iaqoou &t πάντα 
■/.ια μαχόμίνα. Cf. 1. 1. pag. 663. cxtr. Ibi pro «/./.(« (Μ.ΐϊηιηι est mi/lai, et cxtroma sic• halient: 
AV«ijf. if κκί μαχομ. πάντα πασιν. 

^. Φί.ο;ί,σί_• τοιν άλλων ((iiiTCov arr/si' μοιη^- ο aoqo< f/.i!'i^f()f)C τί y.ai άο'/ιον , y.av μι•(ΐιον^ τον 
(ΐώματο^• ('/ij δέσποτας. Ct. 1. 1. 1, pag. 252. vf 41. exeuntp - - - ότι ο aoqo^ μόνον ΐλίνϋ(ίιό~ τί κ. άοχ. 
y.ai αν μνηίονς ctc. 

!'. Φίλον ?,;7,7f'()r τον βοι^ιΗπ- y.ui avTcoquch ίϋίλοντα, y.av μι^ δννι^ία. Cf. 1. 1. II. pag. 65!'. 
Ρ. 7>*8. Φίλους .... ί&Λοντας, χα) «»• /<?} δύνωνται. 

1<•. Τοιοντος γίνου πιρι τοί'ί σονς οίχήας οίον tv/v, σοι τον {hor yivte9ai' ώ«• γάο άχονομίν 
άχουΰί^ι,ΰίιμίϋ α υπό τον -ί^ίοΰ (ed. om. υπό τ. θ^.), y.ai ως oocouiv όοαοΟιβόμί&α υπ αυτοϋ (ed. υπό 
αϋτον)' πηοσεη'γνωμίν (rectius editum est προίνι-'γχ.} ουν του ίλΐου τον ίλίον, ίνα τω υμοίιο τό όμοιον 
άντιλάβωμίν. Cf. 1. 1. pag. 672. Ser. LVII. 

11. Ουδ(ν ούτως ίνάγωγον εις tvroiav ως ^ των (ed. om. των) (ύίογι^μάτων εvqι■μίa. • "t. 1. 1. II. 
inig. 671. Ser. XLIII. 

12. .^ίποστοί^ου των χολάχων τους άπατι,λους λόγους' ϊξαμβλύνοντες γάο τοις τϊ^ς τι•υχϊ^ς (ed. om. 
T.xiry.) λογιαμους ου σνγχωηοϋηιν των πραγμάτων τι,ν αλί^ί^ειαν' ι] γίίρ etc. Extrema usf|uc χρα'ττονα 
ab editis non diiferunt. Cf. 1. 1. II. pag. 671. Scr. LII. 

lo. Πλούτου χάλ'/.ος (ed. πλ. γίίρ τό χάλλ.) ουχ iv βαλαντίοις, αλλ ίν τν^ των χριιζόντων ίπιχουρία. 
Cf. 1. 1. Π. pag. Gl.lm.42. 

14. Ο σπουδαίος ο)^γοδει]ς, άΑανάτου χα'ι {h>JΪ^ς qί'σi01ς μεΐ^Ίριον (rectius ineditis μίΟόοιης), 
τη μι-ν ίπιδκς t /ων διίί σώμα χ^νητόν, τό δε /</] πολυδεες ( ed. πολυτελές) δια Μ'υχίμ• iqnii^viiV αθανασίας. 
< 'f. 1. ]. II. pag. ;377. lin. 12. 

15. ^ίμι^χαιον τίί μεγάλα πρό των μιχρών παιδενϋ/^ναι. ('{. 1. 1. II. pag. 'J<j. lin. 3S. iibi est 
τελεσΙ)^ί,ναι pro παιδευί>. Quaerenti utrum praestet adhibenda sunt fjuae proxime praecedunt. 

1•'. .ίξίως οϋδίις (ed. ουδέ εις) τον -Οεόν τίμα, ά)1(ί διχκίοις μόνον' οπότε οί'δε τοις γονενσιν usquft 
οιόν τε τοίΓΟί'ί. Cf. 1. 1. Ι. pag. 89. lin. 20 sq. 

1<. Ο/ γονείς μεταξύ -θ^είας χα) άνί>ρο>πίν>;ς qύσεως (q^σεως in ed. ex coniectura adposituni 
est) εισι (hoc accentii codex) μετέχοντες άμqoΐv' άν-ί^ρωπίνι^ς με'ν, ώς εστί δήλον, ότι χα) γεγόνασι χα) 
q\Ui.oir,ovTai' {)ειας δ' οτι (ed. δε ητι) γεγεννίγ/.ασι χα) τα μι^ όντα εις τό είναι παρί/γαγον. χα) όπερ (ed. 173 

ήπιο yuo) ϋίμω ίΗίι•; πους y.fiaiini•, τηϊ'τη (ed. ηντοις) jT(ioi τήνκ γοιιΐ^•' ίττίΐδίί ώ,• txmo•; το) fi!/ νττι'ιη- 
χηΐ'τι νπαρϊιν y.aTHnyuaaTn, y.ai οντηι μιμονμίνοι κα&' ηβην niovrai (corrigeiiclum Cum ed. imr rf, sed 
etiani iii eod. Barooe. 143. scrijitum est οΊΌιται, vide II, 111'.'. mitani d.) τ;);• r/.tiioi• (Vtk;»)• τίι 
γπΎκ ά&ανκτίζονηιι: Cf. dc parentibus colcndis apud Mai. 0. et 10. 

18. Tor ομινί'τα μάτψ• (π άδίκ.φ (ed. im άδίκω) χ^ιης (Mai. od. ^^foJ') ό τφ• φίισιι• 'ίL•ικ (ita 
codox; ed. ilecoS) ονποτε τ//.• αίτία^• άττίΜ.άίίΐ δνσχύ&αητοι• χαι μιαηω• όντα, γ.ίΐν (ed. κκί «;) διαψνγ), 
(ed. δίαφνγοι et S(M-ftvy>i) τάί άττ (ed. άπο) ανί^ηωττοη• (Mai. ed. άιΟηώηοΐ') τιμωοίκ,ς' Sia&iS(jar:y.iTiu 
(V ηνδίποτί (Mai. διαδράσίται δ' oΐfδ.). Cf. do parent. colend. ap. Mai. 28 ct 2'..>; iteni ap. Manw. 
II. p. 672. Ser. LXXXVII. 1) 

10. Tiia ί'τίροι• tv ποιησονσιΐ' ο/ των ΰνγγΐηατάτωι• y.cj tu^ μίγιατα^• παραηχομπ-οΐΓ fed. /τκιι- 
ΐΰχημίιωι) icontKi,' ολη ωρονιτί^; , ώι• ίπαι δι νιτίρβολιρ' ονδ «//o/ji«s" (ΐδί'χοΐΎΐα. τιώ•; γαρ (οά. r(_'Ctius 
add. «γ) ό γίΐη,&Ηί arrr/inijaM δνιαιτο usquc ον δντύμει-οι: Cf. 1. 1. Π. pag. 19Π. lin. 32 sqq. 

20. Τω μΉ• άγΐΊκ'α τηυ κριήτοΓος διημαρτάνονη συγγνώμη τταρεισέρχιται (ed. δίδοται. scd <•ιιιιι 
nostro farit cod. Barucc. 402.)' ό δ( ηεπίτ)^δες (itcm cod. Barocc. 402; sed. ed. fi επιβτι\μι,^] 
liSr/.Mi- άπιιλογίαΐ' ohy. ί'χι-ι. Cf. 1. 1. II. pag. 51S. lin. 2!_•. 

21. Φοβι^ώμεν ουχί νόσην την (ξοι&ει• αλλ' (ed. κλλ«) αμαρτήματα δι α (cd. δια α) ι) )ό(Τ(»^> 
και (ed. om.) ήσον ψνχ'ι'ί, ονχι σώματα•;. Cf. 1. 1. Π. pag. 074. ΠιρΙ αμαρτίας. 

22. Εΐκότω; μελίτην μεν ϋανύτον, σκιάν δε κιά υττόγηαμμον τη; avih; εσομε'νη; (ed. επημε'νι^;) 
άναβιώσεως τον νπνον οΊ τα άλΐ/Οη 7T^(fρovιf/.ότε; άηε(('Ιναντο uscjuc εξ ολοκλήρου. Cf. 1.1. II. pag. C)iu. 
Περί νπνου. 

23. Ό μεν τον πόνον (μΰγοιν (γειγει (ed. add. και) τα άγα&ά' ό δε (ed. δ' icv) τλι^ικώ; και 
αιδρειω; νηομένων τα δνβκαρτέριιτα σπεύδει προ; μακαριότητα. Ct. 1. 1. II. pag. 102 sq. 

24. '^ιαιδε; βλέμμα και μετέωρο; ανχην κ«! συνεχή; κινησι; 6φρΰο)ν (ed. οφ&αλμών) κ«! βάδισμα 
σεσοβημεινν και το επ] μηδέν] των φαύλων ερυϋ-ριάν σημεία ψυχής εστίν (ed. ΐστι 'ψνχη;) αίσχίστης, το'υ; 
άί[ανεΙ; των οικείων ονειδών τύπον; (ed. τόποι;, quod corruptum esse apparet) εγγραφούση; το> 
((ανερώ σώψατι. (,'f. 1. 1. Π. pag. 052. Ρ. 658. 

25. Ουκ εστίν παρά &εοϋ (ed. εση παρά ϋεω) ούτε πονηρον 'όντα άπολεσαι τον αγα<^οτ μισί^ον 
περί ένό; ά;'«ι9^οϊ' μετά πλειόνων κακοίν πεπραγμένου, οι<τε πάλιν άγα&όν οντά άπολεσαι την κολασιν και 
μη λαβείν αντην 'η μετά πλειόνων αγαθών, εάν τι (ed. λαβ. αύτ. ει μετά πλ. άγ. εν τινι) γένηται πονηρον 
(od. πονηρενων)• ανάγκη γάρ usque τον ϋεόν. Cf. II. pag. 640. Ρ. 340. Α. IIoc quideiii lorn 
editus textus nostro anteferendus vidctur. 

') Hac occa.siono data iii textu eiusilcra ile iiarentibus coliMnlis libri ab Aug. Maiu priinum oilito 
locuin cum aliis multis ab ipso vitioso ex codion descTiptum corvigain. Edidit enim IUe §. 'J. 'νίί.λ' ηνχ 
ιιΐ'ΓΟ)? /οτί τις «ιόι,τος ο'ις nfxa τών /λαττόνων χτιίιωΐ' τηΐς αΐτι'ηνς, ιπΐ τηϊς /α/^ησιν — (άν μιιζον ύ'( ασί[1ηιια τοΓ 
πιιό-; ynvfli χητιιγιιρηί'μίνην χαΐ VfjQCoii ίνοί' τιΊ nnjl την ΰιιάν πιηιπ(ΐ>ιαιν l>nw γίνήμινον ix ψιΐ'άο(>χίας — [intitxfnc 
χιιήηίται}. Quem ίη modum quae malc legcndo corruporat, frustra studuit coniectura sanarc. Scriboudum 
Piiimvero ita; '.■!>.>.' av/ οϋτως ε'οτί τις ά«ίί;τος ώί iyfxa τών ίλαττήνοιν χτι/νων τοι•ς αϊτίονς (πΐ τοϊ,- μείζοσιν i<ir. 
μεΧί,ην Αί άσί,ϊηιια την ;init^ γοΐίΐς χατη}'ηηιιιιιίνην ζαί ι'•;1ιη'^(>ιηνηι• τύ πκ/ι την ίκ^ιί)' ,τοόσζυ,ιτυ• t)fnv ynninrny 
IX xfivdnQxiai;. 174 

2H. Οι cirflnowm π^'ιι{^^^ τιμοΐ(ΐιών sinu νομίζοναιν τον (ed. Oin.) θάνατον' iv 6s τφ flfim διχαητι^- 
ρίω μόγι•; ιιντός (cod. omoc) ιστιν (ed. ίστ. οντ.) uQyij. Cf. 1. 1. II. pag. 419. lin. 25. 

27. Τ;;,.• <Ι>ίλο>νο^• γυναικός. Ή Φίλωνος γνν!/ ΐηωτι;ϋίϊαα νηό τίνος (cd. om. ν. τ.) fv σνιόδφ 
ηλαόνοη• γνναικων, Λ« τί fiovt^ των ι/.λλων ον φορΗ χρνσονν ■/.όαμον (ed. -/.όαμ. χρ-), tcftj Αντάρ•λης κόσμος 
ίΰτι (lioc aec.) yvviayj ι] τον (ed. oin. τον) ανδρός «fifr//. Cf. Ι. 1. II. pag. (»7.5. Ser. CXXIU. 

Ali editis iiiliil dittVTunt quattuor haec: 28. Των ττολιτικών hcv usque or/. ϋχοντα II, <)61. 
29. \4ναΐ(τ/νντι'α μη• ίδιον cfari.ov usque κ<ίί ΰσν/καταΟ^τοκ• 11, <)72. Ser. LXXIX. 30. l-Jvay/.i^ 
άτηιρϊα y.ia (nini «jiiod ed. xal άππρ. και habet; ncscio an z«i'prius rectius desit) usque διααώ- 
ζεσΟια 1, !S5. 31. Σνγγτώμψ αιτονμιτος αμαρτημάτων usque γίνίται. απαλλαγή II, C)7U. Ser. VIII. 

Rcliqna siiiit: 32. Άτοπον γάρ ίιμαρτψαπιν ίνόχονς tivia τονς τοις άλλοις τα δίκαια βραβίΐιην 
άξιονντας. και το μ(ν δωροδοκην (π' άδίκοις παμπόνηρων ΐστίν ανθρώπων ϊ'ργον, το δ' ιπΐ δικαίοις ΐφ 
ήμισίία πονηρηιομήων. 33. /Ιοκίϊ γάρ μοι μι,δίν όντως ό θώς ηίΓρανκ• άπι-ργάσασ&αι μίμι;μα ώς όψιν 
λογισμον. 34. 'Κγκηατα'ας /(?<• Ίδιον νγίαα κα) ίηχί'ς' άκρασίας δ( άσΟύίΐα κα] νί^βος γυτνιώσα θανάτου. 
35. Κακίας fioi^ioc αρίτι^ς ίισοδον ίργάζίται, ο')ς και τονναιτίον νπίκστάντος άγαΟον το ΐΓρίδοίνον κακόν 
ϋίαίρχίται. 3ΐί. Ό άλι^&ΐία πρισβντίρος ουκ (ν μψ.Η χρόνου αλλ' /παινι-τοι κα} ταλίίω βίφ ϋεωρπται. 
37. Ο μΐν θιός οί'δίτνός δίίταΓ ό βασιλίνς δί μόνον Οίοϋ. μιμοϋ τοίννν τον ονδίνός δίόμενον και δαχΙ'ΐλΐΰον 
τοις αίτονσι τον D.tov, /ι;} άκριβοληγοίμίνυς πιρι τους αους Ίκΰας άλλα πάΰι παρέχων τάς προς τό ζϊ,ν 
αηι,σιις. πολν γαρ κρι-ΐττον (πτι δια τονς α::ιονς ίλίΐΐν και τονς αναξίους, και /<;} τους ά'ξίονς άποατιρειν 
δια τονς αναξίους. 38. Πύρυκεν ό ίίψρων ίπ) μνβενός εατάναι πράγματος, κα) ΐστιν αϋτφ ςω/} πάσα 
κρεμαμ/νη, βάσιν άκράδαντον ουκ ίχονσα. 39. ΙΊκρυκεν ό ίίφρων άεΐ επΙ τον όρθον λόγον κινούμενος 
ίίρεμίκ και άναπανβει δυσμενι^ς είναι. 40. Πλίον αγάπα βασιλιν τους λαμβάνειν παρά σου χάριτας 
ικετεύοντας ιγπερ τους σπουδάζοντας δωρεάς σοι προσφέρειτ. τοις μεν γάρ ό^ρειλε'της άμοιβΐ^ς καΟίσταααι' 
01 δε σοι τόν όφειλετην ποιί^ΰουσιν τον οίκειονμενον τα εις αυτούς γινόμενα και άμειβόμενον (ita corrigen- 
duin duxi pro -μένα) άγαΟαίς άντιδόσεσιν τον ψλάνΙ}ρωπόν συν σκοπόν. 41. Χαίρειν επι ταϊς έτί'ρων 
άτυχίαις ει και δίκαιον πυτε, άλλ' ουκ άνθροΊπινον. 

χνπι. 

Ιη autiquis libris scriptis a viro clarae memoriac Zacliar. Conr. de Uftenbafh olim 

congestis iisque post ex legato loh. CL•ristoph. Woltii in biljliothecam publicam tivitatis 

Hamburgensis translatis insignem locum obtinere iVagmenta uncialibus litteris scripta 

epistidae ad Hebraeus, inter viros ductos dudum cunstat. lain euim Beugelius, Wetstenius, 

Griesbacchiu!3 in codicum Novi Testamenti catalogum receperunt (vide apud Griesb. codd. 

epist. Paul. nr. 53.) ac passim in rem criticam converterunt, atque anno 1800. singulari 

libello tractavit Hcnr. Pbil. Cunr. Ileiike'). Nupcr contulit etiaiu vir cl. Sam. Prid. Tre- 

gelles, suaque mecum communicavit. Equidem fragmentis istis in prioribus editionibus 

') Est Iibellu.s aoadeinicus Ant. Aug. Ilenr. Lichtenstciii Thcol. doptorcm renunciandi caussa 
Helmstadii 1800. soriptus, cuius iu titulo legitur: Inest codicis Uffetiljachiani, qui ej^istulae ad Hebraeos 
fragmenla cunlinct, recamus et specimcn aere exsculptum. 175 

raeis Novi Tcstamcnti nondum enm quo digna sunt loeum adsifinavi nec magis singularem 

curam adliibui. Quam iiiiquitatem quo plcuius corrigereni, aiiuo supcriore ipse profectus 

sura Haiiiburguin ut ciua ad cudiccm evangcliorum 1Γ, ([ui rriiieis dici solet, tuiii ad Uften- 

bachiana epistulae ad ITebraoos fragmenta iiovuin studintn cDntViToin. Ac dc illo quideni 

evangeliorum codice, fpii multo saepiiis lectionis Louitate excellit (juam ex imperfecta 

Wolfii collatione disci putuit, nunc iion attinct dicero; dicam in iiova quae siib prelo est 

editionc mca Nuvi Trstaiiienti eritica. Ufienbacdiiana vcro iragmenta, olim insignita inter 

Uftenbachianos codiccs iir. 2, iiuuc iir. 50. inter Hamburgenses, haud indigna videbantur 

quae tota transscriberciitui• plencqiie cderentur. Quam editiouem cx schcdis mcis ante 

menses aliquot paranti i-outigit ut Lundini videroni fragmonta utriusque ad Cui'iiithius 

opistiilae, adnexa Harkaauo codici 5013 (Plut. XXXIV. H), do quibus iam firifsbatdiius 

in editionc sua Novi Testamcnti sccunda pag. XXV. sul) cud. (34. adiiotavit baec: ,.ί'οηι- 

parans quae de hoc fragmento abliiiic aiiuis 37 iuschcdis nieis nota\i eum elegautissiiiia 

fragmonti Uftenliacliiani (supra iir. 53) dfscriptinnc ir<'iikiana, suuiinam iitraruraque nicm- 

branaruiii siinilitudinera iion uiirari noii possuni. Utraquc IVagineuta ad eimdem (.■odieem 

deperditum pcrtiuuisse, saltem ab eodem librario scripta esse videntur. Certe pares 

omuiuu sunt et actate et praestantia." Qua de re Griesbacliiuiii uon errasse iiitellexi. Quam- 

quam eiiiin iuter utraqiu• fragmouta hoe iiiterest qiKxl llainljurgensia versibus 45, Londi- 

neiisia versibus 38 qiiavis pagiua scripta sunt, tamen reliqua omnia tantopere conveniunt 

ut dubitari nequcat ab eodem ca liomme et eadem aetate et ad idcm exemplum exarata 

e.sse. Utraqiie uuiin tcxtum habent duabus coluiiiui.s \'ersil)usqu(j riusdcm longitudinis 

distinctuiii, totum rubri> iiou atramcnto suriptum, scripturaiu iiuUa rn diversam, compendia 

scripturae eadem, eandem aeccutuum spirituumqiie rationeiii, iota seiaol adscriptum ') alibi 

vero omissumj eaadem iiiterpunftioncm cum ii.sdem qiios vocant arabescis-), atque ideni 

etiam textus ingeiiiuin. Acccdit idque maxime siugiilare ac grave cst, quod Londinensia 

folia idem in inscriptiuiic alteriits cpistulac ad Coriiithios dictuin liabont quud in Ilambur• 

gensibus praepositum legitur ad Ilebraeos epistulae: ικη&ίΐσα ώ•; tr niray.i. Quac quuiii ita 

sint, utraque fragmenta eiusdum planc corporis membra videntur esse, quaiuvis differat 

vcr.suuni nuiiiLTUs: passiiu eniiu iii autiquis libri.s similis inveiiitm• versuuiii varii-tas, (piciii- 

aibnoduiii in codice Epbraemi Syri rescripto paginis plerisque versus unus ct quadragiuta 

vcl quadraginta vel quadraginta duo scripti sunt, in cpist. vero Pctri priorc quadraginta sex. 

Ceterinii qiuid attiurt ilbid r /.τεΙΐΗσα ώ^• ii• πΐκν/,ι, ([ιμμΙ ct cpistida ad Ilibraeos et altera 

ad Corintbios iu titulo cxpressuni habent, nuu cquidi/in Ikukin asseiitiui• de cbaractere 

sfi-ipturae quasi (■()die-illari intellegenti^). Potius ita existiuio, iuisse oliin ooutimto epistulae 

') Iii Ilamburg. foliis nst ωι ή Λόξα XI Η, 21; iii 1.,οικ1ηι. τϊ;ι ϊ^.χλι,ηίη 2 Cor. 1, 1. 
^) Vido iii]ii'iMiis sigiia 7 7 7 ct: — 

^) Vidc 1. 1. p. \'l. ή πίΐΊίΙ riiiiii iii rc scriptoria dc i.M>(lic'illis usitari, codieillos vero iinppra- 

torum et oriciitaliuiii iiiiidciii ιΐΓΗ('(•ί|ΐιιο, iniiiiccis ριιι-ριίΓοίκίΐικ• atijuo dcauratis literis vel signari vcl 17Γ) 

textui praepositam cpitomen quam argumentum diccre solcnt. Quod quamquam postra 
inaliierunt oiuittere, tameii inscriptio mansit. 

Breviter autcin dicam qiiae ratio sit inter ipsas iiiembranas veteres et editioneni 
iKjstram. Singulas voces par\-o iiitervallo seiuiiximus: id cum ad inaioreiii lacilitatcm 
legeudi tiun ad codicis similitudinem factum est, quamquam ibi intervalla modo magis 
modo uiinus apparent, saepe etiam niilla sunt. Unumquemquc versum ut in codice scriptus 
est reddidiuius: hine singiJae textus scripti columnac duas in cditione paginas effieiunt. 
Compendia vocum ca quae linea trausversa insigiiiuntur, ut ίη•, ποα, yy, ma, σήκω; υνινι, 
«)wi, i^iti^xsinc,} , diligenter retinuimus ; qiiae vero passim syllabae, exeunte maxime versu, 
compeiidio scTibnntiir absque linea ti-ansversa, iit τω, των (cf. tab. nostr. culumn. 2. vers. o.), 
,T(«v, (/(', (V (in cAXqoi), ι,ς (in δια&),•/.>ιί). mv (in (ψ/Λοιν ct λατυνογυν/) ^) , y.ai, cas plene edi- 
dimu.s. Acccntuum et spirituum signa quaotopere ad siuiilitudinem codicis a uobis con- 
iormata sint, observato etiam loco quo sunt posita, quamquam ea iu re scriptura non 
constat sibi, collato facsimili nostro perspicuum erit. Cm-iose etiam providimus ne accentus 
aut spiritus poncretnr ixbi iu ipso codice deest. Xoe raro enim dcsuut; quod cuni a 
.scribentis negligeutia tiuu a lege certa vel consuetudinc profectum est, quemadmodum prae- 
positiones et coniimctioues aliquot plerumque vacant siguo. lis tantum locis foliorum Lon- 
diuensium (cf. 2 Cor. 10, IG sqq. 1 1, 8 sqq., 20 sqq.) ubi dubitari Dequit quin signum a librario 
pijsitum post evauucrit, restitueudum cm-avimus. In mterpuuctione cxprimenda omnis 
opera data cst iit recte distinguerentur pvmcta pro loco quo collocata siint diversa: modo 
i-niiii ad caput litterae praecedentis positum est, modo ad niedium modo adpedem, quorum 
quiid iiit discrimen constat. In Londinensibus fragmentis ubi .spatium vaciuim reliquiirius, 
scriptura periit prursus; nisi quod aliquot locis propterea cerui neqiiit (|Uod meiiibrana iiou 
satis pellufida obtegitur. Nihil eiusmodi iii Hambm-geusibiis accidit; istis enim multo plus 
detrimcnti Londinensia passa siint, agglutinata illa qiiidem tauquam por se inutilia codici 
fhartaceo recentiuri iii tVnnte et ad iinem. 

Ceterum codicem cuius haec ad iios fragmenta per\'eneruiit saec-ulo nono scriptum 
puto. Soriptiira aliquam similitudinem habet rationis Graecae Copticae. Quam in reni 
coiiter faesimile quod dedimus tab. IV. loco I. cuiu taljulae nostrae I. nr. IX. vel potiiis 
cum tab. III. nr. IV. in Mouum. sacr. ined. Nov. Coll. vol. I. Cf. etiam quae I 1. in Prolegg. 
pag. XXXIV sq. de ea scriptura diximus. 

perscribi etiam solitos esse docemur: iit itaque librarius noster, dum epistolam ad Ilebraeos a capite ail 
calcem nou summa tautuni cura et arte, verum etiain ciuuabari vel minio, quod plaue iusolitum erat in 
huius geueris et omuino privatis libris, describeudum sumebat ac titulos praeterea, quod pellucidum 
adhuc est, aureo liquore obducebat, quasi honoris caussa hoe a se factum, totumque librum ώς iv πίναχι, 
tainquam γ^ά/ιιια ,•}αση.Ηον, sive ad rescripti sacri iustar, exbibitum esse, significasse videatur." 

Ί Etiam Ilebr. 1, 4. in «iioi•,-, quo loco falsus est Henkius, cui pvo αντονς videbatur αντοις 
■^ciiptum esse. Kara siiiif vitia, ut «ι/λαο/ιοης 186, 35. + ( ιγχ«.ρΗ XI Κ) ί rxvixc: \)χ γη κχχ (>>) 

+ Η M|OC βΚρΧΚ)^ C t) IIC ΙΟΧΗ 

βκΊ eeelcx cbc e» j ι iit ιχκΐ: — ^ ΊΊο Χ^ΜβραΚ ΚΧΙ Ι Ι<)Χ>) ί )•()| KDC ι IX 

XXI ό β(: xxxHcxf Γοκ: ϊ ΙΧΊ pxcii J ei 1 
ι oTc ι ι )'( κ\^Η Ι ΧΚ:. ( :| | t^c;\X Γ( >>) ι cf)f ι 
ΗΜβ|»(ί)/ ι ι (')>) ΊΧΙ)! 1 iKKKHCVl 1 ΗΙ ΐΓ 

βΝ yitb ΟΙ 1 (! eHKc κχΗροι kSi ιον ι ιχι j 
ι 031 1 • Λ Γ ί)>) ΚΧΙ i] loiHce ί η\ C xkbi jxc 

κ Oc cbl 1 XI ΙΧ>) rXCI ΙΧ ι HC \(WhC ΚΧΙ \χ 

Ι'χκ' ι Hj' ι HC y Ι κ κ ι xct :cD( . χ>) - 1 ( )>| • d>e 
ycDt ι Γ(; Γχ Ι ιχι ηχ rcb |•ηι ιχι ι ihc λ>) 
NXMecDc• ΧΓ ex>j Ι (")>j KxexjMcr ίου 

rcbN ΧΓ ΙΧ)'Ί icbl ι ι ΙΟΙΗίΧΓ ΚΙ κκ: βκχ 

eicef J 1 1 1 Λβνιχ ίηγ: ι ieixxa)c>)MHc 
e:N y^l Hxolc ι oco>) rcD Kpeii roi ι re 
I jc)i lei loc rcbn xrrexcjDi i. occd Λΐχφο 
pcbi e:)»(3i I I ix|» .K\ \ n^c Κ( kxh)'()I loi ih 
Kei j biioMx ] \]\\ rxp eineN πο le 
- ixbi j xn e:xa)M yicic l• ίογ eT cy ei cb 
cHMepoi I rer er 11 ihkx ce• κχΊ i rxxii i 
ei (b i^xxn ixi x>^ i (b elc Τί]\χ . κχι x>) ι ( κ 

Γ <'( ι XI Ι ΙΟΙ ( κ: yiOl ι . : . ο ΓΧί Ι Α,(: Ι ΙΧΧΙί 1 ιικηΐί. ι. ι (πυκχ i:i'lSi'l Ί,ΛΚΙΜ ΡΛΙΊ.ΙΝΛΚΙΜ Μ 

ρκλ(;μι•:νγλ ιι.λμιιιικ;ι•;ν8Ιλ. 178 
7 r^GlCXrXI Η Ί OM n|»(JDTxS'IC)K()M eiC ΊΉί Ι 

οικογΜβΝΗΝ- xerei• κχι ifpocK^ 

7 NHCXrCDCXM X^ rcl). 7 JXiJ Γ eC ΧΓΙ'β 

7 xoi ey Kxi i rpoc ΜβΝ 'Γο\ c xrfexo^j c 
25 7 xerer ο 1 ιοιώί ι royc χίΊ'βχο>) c x^ 

: Ί0^ 1 f Me^ 'h ΙΧΊ 'X. KXI W)^ C ΧΘΓ I 0>| |»l X )>| C 

7 χ>|"Γ()^ I j^ poc cbxorx iipoc A,e ι ()i i 
7 yiorj- 6 θ)»()ΐ joc co^ ( > oc ( ic rof i xicb 
Nx ro>) xiCDNOc• KXi Η |»χκ,Χ()θ iHc e:y 
θγτ^Η roc |*xKA,oc ΊΉο Kxcixeixc coy 

HrxnHCXCA,IKXIOCyNHN KXI eMICH 

cxc xrjoMixN Λ,ιχ'Γ()^"Ί oexjMceM ce ο 
0c 6 ec co^ • exxioN xr xxxixcecDc 1 1 χ 
px royc Me loxo^jc co^" κχι cy κχ i x)• 35 ; XXC Ινβ ΓΗΝ ΓΗΝΙ GOeh leXKDCXC• ΚΧΙ 7 e|*rx rCDii xeipcbr ι ca\ eicii i oi ()>j noi 
7 X^" ΓΟΙ xrTOXc5>) ΝΊ XI c^ A.e Λ,ιx^ le 
7 Neic• Kxi nxi rreccbciMxnoM 7ix 

7 XXICDeHCONIXI KXI CDCC J ) )t :|ΊΚΟ 

7 XXIOM exi^eiC X^~ro>)-C κχι ΧΧΧΧΓΗ 

7 coNTxi cy A.e ο x>j't oc el κχι rx t^ rn 
7 coy ()>) κ eKxei^ o^ cif Γ iipocniix llF.IUi. I, β— 13. 

CODKX EPlSTfLAKLM PAILINAUI Μ Μ 
FKAGMENTA IIAMISIKOEXSIA. 1711 7 /Ve rCDI J XI re^^(DI \ eipHKtf J J \iYl i:", 

7 κχθο^ e:K veVicbi i mo^j . e(Dc xn ocb 
7 I ( )γο e\ej'( )>j c coy γποιιοΛ,ιοΝ ι xbN 
7 1 )(>\(1)Γ ι ( xy^ ()>) XI rrxNTec eici xei 
Γ()>| |'i u<x I II le^jMxi X eicAjxKOfj/ 
Xf J XI loc j exxoMeNx Λ,ιχ Ί o^ c Mex 
XOM rXC KXHjOrjOMeiN cplxN ei 
rxp 6 Λ I xrrexiDH xxxHoeic xoroc 
erer jero KeRxioc• κχι τ ixcxi ix|»xkxcic 

KXI TlXpXKOH eXXRGN βΝΛ,ΙΚΟΗ Γ II 
CeXl ΊΟ /VOcixf J• 7 KDC HMeTc βκφβ^ι 30 

^ leex thxikx^ ihc xr lexHcxrji ec cjm 
xc Hiic xj'XHi j χχϋο"^ c:x xxxelcoxi 
.\,ix τόγκγ yi 10 rcbr 1 χκο>) cxm roT 
eic HMxc eReBxicjbeH c^ ί lenii ixp r>| 
Ι'ό^ I j roc Ί όγ βγ CH^ leioic κχι repxcj 
κχι noiKixxic Λ,^ 7xixMeci κχι j inc 
xno\" I lepicr 161C κχί k 1 hn x^ ro^' et: 
Η XHCii Γ m rxp xne-xoic ^ r lerxVe i hn 

V >'lK()>jMer IHH ΓΗΝ MBXXO^j CXN J Ιβ 

1*1 HC XXX(")>|MeN A,ieh IXpi γρχ ΙΌΛ,β 

7 πογ Ί ic xercDN- ί ί ecriN xnoc ο ί ι μι ΙΙΕΙΙΚ. Ι, 13— II. 0. ilJEX KPIsrrLAKUM PAULIXARLM Μ 
KKAfiMKNTA HAMliUHCKNSlA. 15 180 ^ II iHCKH x>) ι o>) Η ^ K)f: xrj()>) on ( j π 

ΟΚβΤ Γ J "Η V^ ' ι (Η ι ΗΚ\: ι ι (DC Χ( : Χ^ Ί ΟΙ Ι 

K|'xxy η iixj^ χιτ βχο>| c • X(Wh κχι γι 

ι ΙΗ βΟ'ΓβψχΝΓΌΟΧΟ Χ^ ΓΟΙ I. ΚΧΙ ΚΧ Ι V 
CrHCXC X^ Ί ΟΙ J βΐ II ΓΧ ( )Μ χ ΓΠ)Ι ι X(^l)'dr 
CX)^ 1 ΙΧΙ ΙΓΧ γι ΙβΊ XVXC γι ΙΟΚΧ Γ(Π 

τ cbN 7 Κ) vcbrj χ>) γΓ)>) eri \Cd ιχρ >j^ 

ι Κ) rxSxi χ>) rd) ΙΧΙ ΙΧΙ ι ι χ. o>j Aer ι χψπ 

ΚΘΜ Χ^ ixb χι J^ ι Κ) ΓΧΚ ΓΟΙΊ Ι |γί Ι Ae 

ο>) ι ΚΙ) <'>)>ά)ΐ wt 1 χ>| ι ci) ΓΧ ι ixf ΓΓχ γι ιο 

Γβ ΓΧΓΜβΝΧ ΙΟΝ Λ β Κ)•ΧΧγ ΠΙ ΙΧ)'ΧΓ 
reXO>) C ΗΧΧ Γ 1X1)1 κ'ΐ ιοί |• ΚΧβΙΙΟΜβΝ 
II Ι \ IX ' ι 6 ΓΙ ΧΟΗΓ IX ι (")>) OXr JX Ι Χ)>) A.(SVH 
ΚΧΓΓΙΙ ΙΗ ec ΓβφχΝίηηώ ΙΟΝ. oitcdcxcd 
piceY γιιβρ Γΐχι iroc re^) ch ιχι exNx 
ι ο>) ei 1 1»(: 1 1 β Ι χρ Χ>) ι Χί) VI ( W J ' ΓΧ 1 1 ΧΝ 
ΓΧ. κχι Α.[Γογ] ΓΧ ι ΙΧΙ ΓΓΧ ι ιοχχογί: 

>j ΊΟ-\ C eic . νΟ>ΧΙ ι -ΧΙ XI Χ)Ι Γ ΓΧ ι χ )Ι Ι Χ)' 

ΧΗΙΧ)! ΓΓΗ(( |ΊΧ( X>j IXDN νΐΧ Ι Ι ΧΟΗ 

Ι IX Γ(1)Ν Ί eXeiCbcXI ο ι β ΙΧρ XI IX/J1)I Ι 

κχι οι xnxZonerjoi. e.> eiioc ι ιχν ixnc 

VI ΗΝ ΧΙΙΊΧΙ ι 6>j ΚΘΙΊΧίαχγΝβΊΧΙ 
Χ^ Γθγ(:Χ\βχφθγ( ΚΧΧ(ΊΝ V( Γ(Ι)Ι Ι iiKiiii II. ι; CODEX EPISTLLARUM PArLlNAULM Μ 
FKAGMENTA HAMHUliOENSIA. 181 XI ixriivd) ΊΟ ο; lor )χ co>) roic x\ex 
<.|><)ic MC)>) • itl MeccD eKKXHcixc y 
MNHCCJD ce Kxi nxxiN ercD βΟΟΓ )XI I κ 

I lOKKDC eiT X^ Ί d) KXI I IXXIi 1• lAoy 

eixjD KXi IX I )xi \i'x χ Γ ΙΟΙ ^-AXDKei ι ο 
ec enei oyi ι ι χ ι ιχι νιχ KeKoir ια) 

ΝΗΚβΝ ΧΙΜΧ roC ΚΧΙ CXj'KOC. ΚΧΙ Χ^ ΓΟ( 
HXpXTTXHCKDC Μβ'ΓβΟΧβ Ί CDN X^ Ί (1)1 Ι 
ΪΙ IX Λ IX ΙΧ)\ βΧΝΧ Ι ()^ ΚΧ rXjTHCH ι ΟΙ J 
ΓΟ Κρχ ι ( )C eXONJ χ ι 0>) ΘΧΜΧ li)^ Ι Γ)>| 

Ί ecriN ΓΟΜ μχκοχομ• κχι χι ixxxxvh 
J ( )>) ι ( )>| χ : oc( )ΐ ψ( >K(D exi ι χ ι (>>) Λ ιχ 

ι ιχι noc roy ΖΗΐ 4 er joxoi hcxi j Λ()> 

xeixc oy Γχρχ,Ηΐ loy χΓΓβ 
^ A<(i)M t^i iixxMRXNe ΓΧΙ• xxxxcnepMx 
I ( )(: xK)'xxi\ I en ixxh mxi je i xi • Γ)ββι ι 

ax|>eixe ΚΧΙ X ΓΐχΝ Γχ Γοκ: χ νβχψοκ. 

οι ιοκυοΗΜΧΓ VuxexeHMfD/ 1 ινι 1H ΓΧΙ 

ΚΧΙ 1 1 IC Ι OC xp\ie|*eSj (j ιχ τ ι poc ι οι ι βν 

eic ' Γο ixxcKecoxi ' rxc x^ ιχρ' ι ixc ι ό^ 

XXOy• βΝ Cb ΓΧρ ΤΤβΤΤΟΝΘβΓ ι X^jIXK Ι ΚΊ 

pxceeic. vyNX' ι χι ι o7c ι reipx/j )ΐ κ ι κ )ic 
ROHOHCxr oeerj χΛβχφοΊ χηοι κχη 1IKHK. II. 12- CODEX EPISTLLAIirM ΡΛΙΜΝΛΚΓΜ Μ 
ΚΚΛΟΜΕΝΤΛ IlAlIIilJKCIONSIA. 182 ■ii> cecDc ei loyHio^) ■ ^ jerroxoi i<x i xr K)H 
cx' re ' J oM xTToci oxon Kxi xpxie j'ex ' i H( 
oh loxorixc H^ KbN"iT^ • η ic i on on ι χ 
rcb rroiHcxf Jii x^ τόι j• cbc κχι ^ icdchc 
ei ι ox(D ' I cb oiKCD x>| " I o^ II xeioN(>c rxj» 
A.oVHc oyroc 7 ixpx ^ KDCHN HVKDrXI• 

I) Kxeoci )i J I ixeioNx ' ι ir ihn exei i x)\ oi 
K(^^ ο KX' I 'xcKe^ xcxc 'x^ ~ roi j • 1 1 xc ιχρ 
oiKoc ΚΧΊ xcKeyxze I xi ^ π( > ' nr κ κ> 
ό A.e ΓΤΧΝ Γχ Kx^rxcKe^ xcxc ec κχι ι kd 
CHC I lei 1 rucroc βΝ oxcd ι cb oikcd x^ 

Γ. Γό>) d)c ββ|»χι KDN eic r ixj» ι >) pioi ι ' rd)i ι 
xxxHOHCi )i leNCDi J xc Λ,β cbc ^ κ )C 
gm) roi 4 οίκοίχΐ x^)"! o>j"• oc οίκοο ech Itl 1 
Ht leic exn γην rrxppHcixi j kxi ίο 

KX^ XHI IX Ί HC eXrTKXOC: Ι\ ΙβΧ|Ί Ί VX()>| C 
KtRxixi I KXrXCXClDr ΙβΝ Λ,Κ) κχ 

"" ν3ώοχ^^ erronNe^ ΜΧΊ οχΓίοΝ• cHMe 

: Ι'ΟΙ 1 ("χι ι rHcdxDMHCX^ ΓΟγ XKOyCH 
Γ Γβ• MHCKXHpyNHI eTxcKxpXixcy 
7 M(bi J (bc ei i ' rcb 7 ixpxniKpxcr Kb 
Kx ΓΧ Ί Hi 1 Hh ie^pxr7 ru^j 7 leipxci lo^ ei 1 HEBR. III, 1- CODEX EPISTLLAKIM PAl υΧΑΚΓΜ JI 
FKAGMEXTA IIAMliLRGEXSIA. 1«3 ΊΉ epHMCD• c)Y eneipxcxN Me οι iTpec 
>)V Ki)N eN Λ,οκικ ixcix κχΊ έϊΑ,οί ι 
IX eprx h jo>- T^eccxpxKON' i χ e γη νιο 

1 ipOCCDXOICX ΊΗ Γ ( f iex Ί Xy ΙΉ• KXI ei 
I lON Xei ] IXXNCDNTXI J Η KX)»\j'x X>j 

TOi A,e ό> κ erNa3cxN txc 6λ,(>>) c γ κ >>) . 
CDC CDMocx eN T^H ojTH Γ io>)- ei eicexey 

CONTXI eiC ΤΗΝ KX' I X) IX>| CJN t )0>) 

Rxei re^ e χΛ,βχφοΊ r jhtto' j β ecTxi eN 

TINl γΚΚΟΝ- ΚΧρΛίχ ΠΟΝΠρχ XI II 

ciixc eN rcb xnoci Hi jxi xiTo ey 
/CCDN loc xxxx nxpxKxxeire βχγ 

ro>j c Kxe eKxcTHN H^ lepxN. xxpi 
6y ro CHh lepoN κχχβΤτ xi• Ti ix r ih 
cKXHp>) ΝΘΗ TJc eyyh icdn xiixth 

iHc XK ixprixc• MGTOXoi Γχρ τόγ χγ 
r βιχ)ΝΧΓ leN exN nep την xpxHN thc 
ynoc rxcecDc Mexpi it :xo>) c Reiixi 

XI J ΚΧΊ XCXCDMeN ΘΝ TCb XereCOXI CH 

Ι lejON exN ^ Hc φα^ΝΗο x^J ί ογ χκόγ 
cHie. Γ ΙΗ CKXHp^NH Γβ rxc κχρΛ,ί 
xc γκιώΝ eN Ί cb ι ιχρχτ nKpxcr ιώ ΙΙΐ:ΐ1Κ. 1U, 8—15. CODEX EPISTILAKCM P.\fl,lX,VIiLM Μ 
Ι'ΚΑΠΜΕΧΤΑ }IAMltLI|{(Ji;.\SIA. LS4 ΓΙ/ j( ci χ|'χκ()^ cxi Ι reci ixpei ιικρχ 
Νχί J• XXX o^ j ΊΧΙ Jiec oieiexeoN 

ί ecevxiryi ri o^ vix MCDcecjDc• η 
ci ve ripoccDxeice τ eccxpxKof i rx 
f' I Η o^ xnoicxMXj*') HCXCU 1 (ι5μ 

ΓΧ KfDXxeneceN eM i η e:|»HMCD; ί ι 
c:i χβ cDt )ci)cef I r ih eicexe^"cecexi 
e:ic'rHN Kxrxnx^ CIM x^ rc)>j e\t IH 

rolc^xneieHcxci• kx^ κχβι lor lef j 

() ΊΊ ()>)'K Η V^TJHeHCXN βϊοβΧθβΓΓ J 

XI XI iic lixi j ψοβΗβϋ)Μθί I oyi I 
h )H7 icn e KXT xxeiTK)! leNHc βτ ixr 
rexLvceicexeerrj eic γην kx γχ 
I ix>| ( 1/ 1 x>) 'rd>j • χ,οκβΐ ric e"> y 
r icbf I \ crepHKei ixi κχι rx)» ecf lei i 

e>) HrreXICK lef lOI. ΚΧβΧΙ Ιβ)» KXKt ϊ 

ΜΟΓ xxxo^ Kcb<.hexHc;eri 6 xoroc 

THC XKOHC βΚβίΐ κ )>| C I IH C^ ΓΚβ 

Ke|*xcr\ieN( )^ c ι η nicr i vi τ olc χκ( )^ 
cxciN eicepx( )Γ leex o^ ν eic ihi j 
KX' I XI I x^ cir i ol τ tic γ e^ ( xf r i ec 
KxeciK t i|»HKei ι cjuc cjdi iocx eri ί η 
ό|Ί Η ί κ )^ e ι eicexe^ coi ν r χι eic γη r ι HEBK. 111. κ: CUDEX ί;ΡΙ8ΤΙΊ.ΑΙίΙΜ ΡΑΓΙ-ΙΝΑΚΙΜ Μ 
FUAGMEXTA llAMIUKiiENSIA. 18δ ^kK κ( );^Η( )HC(r j XI κχι oy ι xdc <.|>( )Κ( )»( η \ ην 
ΊΟ ν|^χΓ ηκ/ΛΠΊ^ι i( >ι ι• Γ JCDCHC βπ ιβι Ι er J 
cjx)K(')ceii η κχι ej η por κ κ: χχχχ ι ipoce 
XHxyox Ίχ: C id)f J (')j'ej• κχι ι i(>xt ι ογ zd)^ 
Ί OC ίχΗΓ Ι (Ι !()>) τ ιια) κχι h j>) pixcii ι χηβ 

XCJDi J Ι ΙΧΙ ΙΗΐγΐ'βΙ- ΚχΊ βΚΚΧΗΟΙΧ Ι Ι [Ό) 

ί (rr()K(DN XI ΐ(>Γ( Ί j»xi II i/j κι>ί 1 (' ι J 6>jiqorc 

κχι Κ|Ί ΓΗ eCD ι ΙΧΙ η (1)! i• κχι ι Ιί κ >) ι JX 

CI Λ iKXKD! Ι J t ' Ι extiKDr κ -ί jcDj ι• κχι Λ,Ι 
ΧΘΗΚΉ(: f iVKc h. lecfiH \^ • κχι χΐΓ IX' η j'xi ι 

Ί ΙΟ ΐό^ .Kj'(-i Γ ΙΟΙ 1 ΧΧΧ()>){ ΓΙΊ ) |Χ|»Χ | ΟΙ | 

xKex Kxei κ ι β ι ιη ι γχ)»χι iHCHcee. γον 

ΧΧΧΟ^ί νΐ\Κ. β1 ΓΧ|*βΚβϊΐ κ )Ι < >>) κ (' φ>) ΓΟΓ 
em ΓΗ(• ι IXjVVI IHCXI ιβι ιοι roi ι Χ|•ΗΙ ιχί ί 
Ζοι ΐΊ κ. I loxxd) Ι ιχχχοι 1 Ηΐ leu οι ι οι ι χ ι 

ι ΓΟ>) ι κ ρ XI ΚΚΊ |'(λ|>ΟΓ κι ΙΟΙ• ογ φίΟί ΙΗ ΊΉΙ J 

ΓΗΜ (x:kK^\ie 1 ιο re• ι ιγι ι ve ei iHirt χ 
Γχι xei cjDi I οη e ι ι χι ιχν ('rcb γλ κ (d o^ 

ΜΟΝΟΙ J ΊΉΜ ΓΗΙ 1. ΧΧΧΧ ΚΧΙ ΊΟΙ I 0\ Ι^)Ν 

ΊΌ Α,β ΘΊΊ XI ΓΧν Λ,ΗΧΟΙ 1(1)1 J CXVC^ ΟΙ Ιβ 2 

f ICDI Ι l• lei xeecif ι cnc γπί ιοιηι Κ'Ι κιμ ι. 

υ IX Ι κ Η ΙΗ τ'χ ί ΙΗ CXXe> ΟΙ ΚΙ IX 

JO Rxcixeixi J xcxxe^) ΊΟΙ 1 1 ιχρχχχι ι 10 I1EHH. XU, '.'η— 2S CliDKX KPISTI L.VlilM ΡΛΙΊ.ΙΝΑΚΓΜ Μ 
ΚΚΛΟΜΕΝΤΛ llAJMlirUGKNSIA. 186 

Kxf !( )ί η Χ c. excjor lef ι xxpr j \ ι hc xxj j'ey 
20 ( )f κ :? 1 (^:^ xpec r(i)c rib ecD r le j k v^ χχκβί 
xc Kxi XI xo^x: Kxi r xpoecHh icbi 1 1 \^y 
Kx I xnxxK Koi Γ η φιχχχχ^χφίχί it^f le 
1(1) 'ΓΗ( :<.|>iX()3eMix( Γ )He:j iixxi ΐθΧΝβ 
cee . vix I x^ ' I Hc r xp βχχβί )i ι ' i iNec ^e 
30 Γ iiV:xf 4Ί ec XI rexo^ c ^ m if jHCKecee 

I (i)f 1 V( c 1 iKDi 1 cix ΓΛ) ij veveMt^f joi. i OJ" 
KXKoxo^ f lef iCDN. dx Kxix^ Ί oiorjrec 
eN cxDh IX I Ί nV iioc ο ι x^ loc eri ι rxci κχΊ 
Η κοί ΓΗ XI ιιχί η ()c 1 lopf !()>) c Γχρ κχΊ 
35 r loixoycKpMt ίοθΟ χφχχ|'Γ >) yoc ο γ|»() 

ι IOCXpK(>>) 7 lel KKFoici ΙΧ|'<)^ c υ ι• x^ 

τοο Γ χ|* eij'HKe:f ι < )y r ιη ce xMci) ( )^ ν < >γ 
ι !Η(Λ erivx rxxeii KD (ΥκΓβθΧ|'ρ<)"ί Ι ! 
Ί χ( xereiN • kc er κ η κ( )Ηβ( )c κχι ο^ φο 
40 RHOHcoK ιχι lii roiHc βι r loixr K)c• ι η ιη 
ι ιοί leyereixb.' ι ηγο>)Τ le? kdf ι yi κοί ι 
οι ΊΊΙ jec(:xxxHcxf ι yi πι ι ιοί ι χοιοί \ 
ΊiJ<^ ey (dn χΝχββα))'( )^ • ν ι νχ ' ι ην eK 

KXC Ιί Ί'ΙΉ(^ΧίΊΧΟ'Γρ(κ|>ΗΟί ΙΙί ίβΚ^ββ Ί ΗΜ 

4δ 1 1 IC ι ΐί \ κ ' XC xeec κχι ( ηγ ιβ|»( )ί i 6 χ^ IIEIiR. XII. 28- CiDKX EPISTLLAKLM ΡΛΓΙ,ΙΝΑΚΙ Μ Μ 
Fli.VCMENTA HAMIUIUiKXSiA. 187 Ι <)( Κχ) (Ί( :j Oyc ΧΚ!)Ι ιχο Λ.Ι \X\XIC 

J ιοιΚΊΧΧΗ KXi \yi \ΚΗ Ί !Η Ι rxpx«.he|Hi 

( ()(• KXXOJ 1 ΓΧ|»\Χ|Ί ΊΊ Κ( KVIO^f ( exi 

ΊΊϊη KX|»\ixf ! o^ K|'(nr ixcii j( ι joK oy 

K(!KJ>rXH()H(:X! I O) J Κ j»|J IX ΓΗ( XM ICC β 
X( )I i^t ι ( )>j ( IXC I ύγΜ )f j• eV ('>^ φχι esf J o^ 
κ β\( )>) χ :ΐί ι οι \ Ηί ΊνΙ Ιί \Η χχ j j>( •>^ ( )| | j ( ■( 

ci)i 1 rxj' ^;Kx|>ej'(r rt : /(i)fDl I I () xif ix I ny) 
xi ixj» 5 iKC vk: I X XI IX vix I ( }y kywifv 
CDC. -ro>) IXDJ 1 rx( :CJ)r IX ιχκχ Ίχκχιί ι Xl 
eiCD iHc I ixj'el• ikoxhc vio κχΊ ic ίί ix 

XnXCH Λ.ΙΧ I O^ 1 \ κ )>) ΧΙί IX IX )C ' ι ΟΙ ι χχ 
05 ι. eSCD ΓΗΟ ι iyXH( t:| Ι Χ( Η f Ι ΓΟΙ? ί>) J | 

eVepxiJDi icox Ι ιρκ : χ>) ιοί ι (-Sci) γη( : 

ι IXj'(^MKOXH( Ί οι ι OJ Jei VlCMOf 1 Χ>| Γθ>)~ 
φ( ροΜ Γ((: oyrxj'i:xoi Ι(ΐκϊ)\( ι κ πο>| 
<:χι 1 1 loxif ι . χχχχ ίήι ι ι η:χ V( >>) cxf ι (^ 
1 ηΧΗ royi κι ι Λ γ χ>) roy ο>)" 1 1 χι ιχ 

φ(Η{Χ13Ι κ ί ι 0>j χίχΕ J ΧΗ leCXXDC νΐΧ Ι IX 
Γ(Κ :rd)()(l) ΓΟ^ rrCII KXjM ΙΟΙ ι \( ΙΧ(', 
CDI ιοί ΙΟΧθΓ(')>| ί ΓΓ(1)| ι rci)(')} |(')| IX ΙΊΧ>) 

]\)γ iHc Ve eyi loiixcKxi κοιι κηι ιι IIEHR. XIII. 8— l(i. 

coDKX Ki'isr(:i,.u;i:M paimnaui μ μ 

ΚΚΛΟΛΙΚΝΤΛ IIAMIillKiKNSIA. xc Ι iH (Ι iivxi lexMtcee roix^) rvi ι v|» 
< )>) ( ΊΧΙ (^^ eyre' j ei' i xi 6 ec: 
^^T» eieecee ΓοΓο Hro^jMer loic yh iCDr \ κχί 

ΚχΊ yi If ΐ'κβΊ'β• Χ^~Γ(^Ι ι X|» Xrp>)f II !ογ 

( iM yj κ pixDM ^l >) xcbi I y; κΐ>ι i iijc κη\ cr 
xj i()\(DcoN I ec 11 IX r κ ι χ xxpxci ()^~i ο 
1 lOKbci Kxi I )H c rt I ixXoi Jit^cxx^ ci re 
30 x( c I xj'yi linio^ lo ι ipoc t^^ \ecee 
1 κ :j'i Hi KJjf j I leieoi leex ι xj» on κχ 

XHf I C^TJeiVHCIN βΧΟΜΘΝ. ^N 1 TXCI 

KxxcDceexoi I recxf ixc rpexbecexi ι le 

)'ICC( ) )X- pCDC Ve I I Χ)'ΧΚΧΧ(ΐ) Ί( )^ 'Ϊ ( ) 7 κ )l 

35 Hcxi. ΐΝΧ'Γχχιοί I XI loKx ixc I xecL y 
Γ ιΓμ 6.xe ecTHc eij»Hi ihc ο xr JxrxrciT 
e^K r κ Kj'(f)f j ror j i ιοίΜβΜχ rcJbN upoRx 

Ί (I)f I Ί()ί I Γ ΙβΓΧί J• et I χίΐ IX Ί ι VlXeHKHC 
XKJL>IJK)>) ) ΟΝ ΙνΠ ΗΙ ΚΟΙ J II J• ΚΧΊΧ)' ΓΚΧΙ 

40 y^ ixc^ (^N 1 ιχντί e|T(i) xrx( xb ek i ο 

ΓΤΟΙΗίΧΓΓΟΘβΧΗΙ IX xyii )^ ΙΚ )Kbi Ι 

eN Hi ΙΪΝ ΊΟ e^ x|»ec'i ()i I ^i ΐ(ί)ΐ noi i 
x^ I o^ XIX ly x>| cbi η \ ( > vxeic ' ] Ύ}\ c 

XICDHXf rd)MXKUi KDI I XI IHH IIX 

45 pxKx v(b \ f^^ ^ I ixc X vt x«.| X )i XI lexecee HEBR. XIII. IC — '.'2. 

CftDEX EPISTULAIUM Ι'ΛΚΙ.ΙΧΛΚΓΜ Μ 
FRAGMEXTA HAMI!rK(!EXSIA. 189 

TO^ Χ( )Γ( )>) Ι Hc Ι ixjvvKVHcexDf :• κχΊ 
ΓΧ|» XIX R)'xxe(i)M ei lec γ( ιχχ yi ιΓμ 

ΙΊί I(DCK( Γβ ΓΟΝ ΧΛ,βΧνΙ^')! 1 Hh XJDN 

rir looeoM xj loxex^j r ιώ ιοί ι• iie 

ο uy exN ' I χχκ )i i 5 

e(»XHTxi()>| of jxi 
yMxc. xci ixcx 
cee I Fxr Γ i 'X(: i ( )>^ c 

Hf ()>) 7 ltMO>) C 

yf i(i)i I Kxi 10 

uxi nxc 

' I X )^ c XI κ )>) c • x( I rx 
ZOM ΓΧΙ >) 7 jxc ( )i XI 10 
rHcrrxxixc Hxxpicr lei χ 

I IXM Ίί!)Ι I >) 7 icbl 1 XI ΙΗΙ Γ i5 

> > > > > HEHR. XIII, 22-2."•.. 

CODEX EriSTKLAlUM I>ALILIN.\UUM Μ 
FKAGMENIA IIAMBlUfiENSIA. Ι'.Η) ( χχι IICC ι rvr i^xi οι ? κ ipoj βί ( {'onco 

ΓΧΙ χφοΧ)• ΙΟ). ΚΧΙ Ηί κ κ: XXXXIHCO 

h κ:θχ• \ ( ϊ rxj' ι ( ) «.hoxj' ι οι Γ ι < )^' Ι < ) ν.! ι 
\ ycx(o VI χ«.|>ΗΧ|'( ixf ι κχι ι ( ) Of 1Η ι Οί ι 
loy ΊΟ ( J 1 v^cxcoxi xexf ixcixi \ ο 

' ι ■ Vf 1 V( : ΊΟ e/ IH' ι V)5 Ι ΓΟ^ Ί Ο ^Ι [\.γ( Η Ι ΧΙ 
ΧΟΧΙ ΙΧ( ΙΧΙ Ι ι ΟΊ (- Γβ{ IHCerXI ο ΧΟΙ OC 

οΐ( ιρχι II leijoc κχι ei ΐ()βΗοοχηχ ι oc 
ei( : Ι ιΐκο( : ηο^ co^ exi Ίχ re j ο ι ιίκ( χ . 

ι ι oy CO>| " χ VH ' J Χ) ΚΗΓΊ' ]['( )Μ • ' ΓΟ ve Κ(' ι\ 
ι |•( )Ι ! Ί Ο^ ΟΧΙ !Χ ΓΟ>) Η XI IXj» I IX Η ve. 

.ν>ιΜχι ικη Η( ΚΙ )xrnxo()noi loc 

rCD νβ 0(D XXpiC Ί CD Λ.ΙΛ.ΟΙ ΠΙ ΗΙ llf Ι 

ΊΟ Ι jIkoc λ!ιχ ly xy ι oy i^y η ι κί)ΐ ι 

(1Κ Ί e χ νβχφ( )ί Ι ΙΟ>) XI VI ι ΗΙ { )Ι e ν |• νϊ 

οι ι ίι lecoe χι lei χκίι ιηίοι rit^iMc 

Ct:^ ΟΙΊΊ ec βΝ Ί CJD ί jMXD Γθ>) Κ^ ΓΙΧΙ J 

rore ei νοΊ ecoi Ί οκ()ΐ locyi kdi ι 
o^ κ t:c Ι Ί Kei κ W ei j κα3 CODEX EPISTLLAHrM PAULl.NAIiUM Μ 
lliACMKM Λ 1. 1 )NI)INEN"SIA. 191 

Ι Ι ( Ι'] \ ('• Ι HC KC η ixc: Ι hc ί k^ - 1 ί )yc χι ί( )>| c 20 

αχ J κ ρ νίΓ ι χνχ Γ νί( (-KKXHCIXIC IHC 

ΓχχχΊ ΓΧί- oy J (ΐ)( κχι yf κ ici ιοιη 

CXr( ΚΧΊ Xf ΜΧΙ ! (:ΧΚΚΧΓ(1)| Ι- e 

KXC rocyi κί>η J ιχ|•( χ>| ι (bi lei ια) 
eHcx>| |'ixci>i ι Γ) Ι Ί f :xf j e>j ( > \ α>βΗ 25 

ίί IX Ι ΙΗ Γ) ι vf ι ex(Ki) ι ο ι ( : χ( η ίκ\ 
ηι Ki)f η XI ο γ χι ι \(: ι ιχρχινι hd 

ΜΧΙ. (>>) τ t Χί S νοΚΙΓ IXCH ΊΧ:. Λΐ ei ι 
C'7 ΟΧί i)f rn )Υ ι ( )>| χ ι 1(^7 )ν| Ο) χ, ,^- 
/ ΙβΓΚί ΊΙ ι ι Ηί Ι χχρί ι >)' Γ ΚΪ)Ι I (IC 30 

it f ο>) ( χχη; ι exi ι \ t': XS κ )ΐ ι η 
roy κχΓ κ: ι loj^eyecoxi. c>) ί \ er ιοΊ 
1 κ>|νΛ) χ ο; ηχΓ ex(:ycx)^ ixive 
1 ipocyi ixc. ο rxf ι ί ixKx;\()f ji 

Χί ι Λκ':Χ(Κ13 ι ΙΧΜ \<)Ι ΐΐ'χΐ | ί χΐ» 35 

Aie :j»\( )l• ΙΧΙ Ι ι )'( )C ^ ι IXC Vi^ Ι >^ 
ΧΟί Ι ΚΧΊΧί leMCb Η ι ΙΧ|'Χ\( 11 IX 

CCD Τ/ IX >f ι kTc γ le 1 1 |»<>ι ι ώ i^ ητθ ss Ι. CflK. XVI. 1 — fi. 

COIUCX EPISTULAKUM ΡΛΓΙ.ΙΝΛΙίϋΜ Μ 
FliACMENTA IX)i\DINKNSIA. 192 f)y( ΧΙ 1 nojH^^ ΟΙ ixi o^ (jt χα)ΓΧ|'>) 
f ix( xj'n ei inxj'()AcjDL\,eiH ex 
niZforxj» xj'oi KM 1Ί iMxeniMei 
f jxi I i|'o(^yMxcexf ι ο i\Cf^nrr|'e^| η 
ei jii κ i ifo xe eij ex|>ec(i) ecjDc thc 

nt^I IJHKOCrHC θγΐ'Χ I XjM ΙΟΙ ΧΝβ 
fJDI β f lerXXH Kxi ei JGj^rHC. KXI XI i 

ΊΊκβίι it^i ιοιποχχοΓ exij xeex 

t)H'j II looeoc Kxerre'reiNxxdx)RCDc 

i^I JH ΓΧΙ npOC^IvIXC 'ΓΟ ΓΧρ β['ΓΟΙ 1 

Ry eprxZerrxicDc βΓ(ί) i ih nc 
o^ 1 1 x>j " ror J e3o>j eei ihch n j'( η lei i 
^l X I e 6yi j x>)-roi j ei j t^ipHi ih. ίυχ ex 
OH 1 ip()c r le βκΑ^βχοι ixi rxj» x^n (Γ 
1 it" I X I cbi I X vexcbfbi i 1 1 e pi xe 
xn< )xx(i) I ( )y xA.ex«. j>( )^ noxxx 
τ ix|'eKxxecx x^ τ^οι J ii ix exeH rrpoc 
yi ixci lerxT^cbr j x.xexc[xi)M 

KXI 1 1 Vi irCDC()>) KHI J ()( VHI IX ΐί IX 1. tiH;. XVI. .; -12. C<iDEX Κ1Ί>ΤΙΊ..\ΚΓΜ l".\LLIN'.41iLM Μ 
KKAGMENT.A LONllI.NESSlA. 1ίΐ3 ο'ΓΧΜ eyKxi — — _ — — _ 

κρχ'ΐ xio^ (^ee- iTxr \ \.κ yt Hbt ι (t \ χ 
I XI iH \\\ jececD 1 ix)'XKxx(b \ e 
y» ixc: ΧΛ βχφ( )i ( )i \ χί c ι ηγ j οι 
κιχΝ cj βφχΜχ ο ΓΙ ecni ι xj ιχρ 

ΧΗ ί HC XXXIXC ΚΧΙ eiC νΐΧΚΟΙ II 

ΧΜ Ί oTc XI ίοκ: erxVxi J < x^ ro^ c• 
iMx yfieic yi lo rxct Hcet- i ok; roio^j' 

roic Kxi ΓίχΜ'Γΐ icb c^ ί lejMo^ 1 1 η 
Kxi Koniibi m xxipcD xe hi Γι 

ΓΗ ) ix|'()^ ( Γχ ( :rex|)xf IX κχι »^)>ο^ j» 
To^) Nx^ o^ Kxi xxxiKoy ο η ro 
yMereporj yci β(*Η; ix x>) roi xi le 

7 rXH)'CDCXI I• Xf leT IX>)XXI 1 ΓΧ)• Ί ο 

er i()f 1 1 iTlx κχι ίο yi icb; ι t;i iin 
t KJJCKe I β o^ f J Foyc γοιο^"^! o^ c 

XCl ΙΧΖΟΜΊΧΙ ^ 1 IXC χΓ βΚΚΧΗΟΐ' Ι COK. XVI. 12 CODEX KPISTL'L.\ia;.M ΡΛΐυΧΛϋΓΜ Μ 
FliAOlIEXTA LONDINKXSIA. 194 Φ XI Ι Η( XCI VC xcnxXoij Γχι >)Mxc ηοχ 
XX tfi KCD χκγχχί κχι Ι ipcKx cyN 

Ί"Η ΚΧ r ΟΪΚΟί Ι Χ^ Ι CDH t KKXHCIX• 

xci ixZor j Γχι yMxc οι χΛ,βχψοι 
1 ixNT^ec xc] ixcxcee xxxHxoyc 
et I φιxH^ IX ΓΊ xr icD ο xci Ixc^ loc 
ΓΗ e^ )H x(:i|*i i ixyxo^ ei ric oy 

ixei T"oi I KM Η rci) xMxeeMx 
Mxpxijxex Η \x|*ic 1 o\ K^ ly 
xy κ lee ^ i\ icbr \ η xi χπη κ io^ κ le 
Ί X nxr nxiyi \ yh icbn eii xcD ly: — 
>>>>>>>>>> 
Η Τ ipoc Kopif leio^ c β erricToxH 
eKieeeicx cbc t:N ι in ιχκΐ: — 
x^ xoc xnocroxoc x\ ly Λ,ιχ eexH 
^ ιχΊ oc θ^ κχι Ί ΊΓ\ i()eec>c ό χ νβχφίκ: 

ΙΉί t KKXHcix \ Χ)γ G^ '] Η oyCH (Μ ΚΟ 

ρίΝθ(θ cyrj Ι olc χι ioic ι ixci ι oTc 
oyciN eN οχΗ ιη χχχϊχ xxpic y ι. ("ΟΙί. Χ\Ί. 111 — II. COR. Ι. 2. roDEX EPISTlLAlirM Ι-ΛϋΙ.ΙΝΛΚΓΜ Μ 
1 liAfiMKNTA U iNOINKNSIA. π. COK. Ι. 2 — G. COUEX EPISTIII-ARUM PAULINAUUM Μ 
FliAGMENTA LONDINENSIA. 195 20 25 l• HN Κ VI ei|'HNH ΧΓΓΟ θ>) ΓΓ|*0 HM(D 
Κχί l^ l>) X>) ______ Kxi ^ cbN oiK ΊΊ|'Γ κϊ)Μ KxiecirxcHc 

nXPXKXHCeiJDC () IIXPXKXXiDJ I 

HMxceiii nxcH Ί Hi exiyei eic ro 

Λ,γΝχοθχι Hf ixc I ixpxKxxeli J 

Toyc eri i fx( η exi^| ei ^ix ι fn: 1 1 χ 

pxKXHcea)c hc πxpeκxxoγ^ je 

ΘΧ x^ j o'j yiTo roy ey o^ ι Kxed)c 

nepicceyei rx i FxeHi ixr χ ι ί)γ xy so 

eic Hl• ixc. c>y ra3c Α,ιχ ray \γ j le 

H/ picceyei κχι η lixpxKXHcic hmcd^ 

vr^iTe xe exiRoMeex ynep ihc y 

MCbN ] IXpXKXHCeCDC KXI C)'IXC 

ei re Trxpxivxxoyrvieex. yrrep thc 35 

yMCDN rrxj'XKXHce(Dc fhc eNep 

rO>)MeMHC el I yi lOMOi iH rd)! I X>) IXD" 

rrxBHK ΙΧΊ CDM cbr 1 Kxi Hr leic ι ixcxo 38 196 Ι leii κχι Η iK] iic ηι κοι ι κ( κνι ν >) 
) κ Ι' yr )ci)f Γ el\x) ι ec ο η (ίχ : κοιι κο 

Ι ΙΟΙ ("(!(: Ί (DJ J ι ίΧΒΗΙ IX 1(1)1 Ι. <)γΊ(00 

ΚΧΙ \ Ύκ Ι ixj*xKXHcexi)c oy ι\γ ββ 
χοΜί ί ι yf IXC χΓΜοβϊι 1 χ\Λ χφοι 

^1 Ιβρ ΊHCeXI^| eCJDC ΗΙ iCi)i 1 IHC Ι θ 
t Η )Γ iV! JHC t:N ΤΗ Xcix ( ) ΓΙ ΚΧΒ y 

ι itij^KoxHM ynep A,yMxr ιιμ ^kx 

Ι'ΗΟΗΜβΙ J άκΓΓΘ. β">ΧΤ Ι<))•Η()ΗΝΧΙ 

ΗΓ IXC κχι Ί()^ 2:ΗΜ XXX Χ>) ΊοΊ βΝ G 

χ>) ι ( )ic ' Ι ο XI ιοκρίί IX Ι ο^' ΘΧΝΧ' roy 
ecxHKxr ιβι ι. 11 ιχ t ιη j lei joieorec 
cur leN (xj> ex>j ioTc xxx ei μ rd) 
ecjL) Ί cl) ei eipo.N ΓΙ Toyc NtKpoyc 
oc eK ΊΉΧικο^ T^o>) exMxi o^ ^rrV 
cx r<) ΗΓ ixc Kxi p\e'j c ik oi ι hxi iikx 
I le; I kxi άι ί j'y( erc c:^ i lyi lo^) ρ oyi ι 
Ί (jDi j Kxi yr KDN yi κ j» hi kdi ι γη 
A.eHcei iNx e:N ΐίοχχά) \ ipocxDj ]iD CCIUEX EPI.SrrLAlUM Ι'ΛΙ l.IN.VIil ΛΙ Μ 
FUAGMEXTA Li )Mi1M;N>1A 197 II. COH. Ι. 11 CdOEX Krisni.Aiai.M ι>αιί,ι\λκι•μ μ 

FUACiMlONrA Ι.( INKINKNSl Α. 20 το ( ic Hr ιχ(• \χ|•κ:γ ι ν λ ιχ ι ιοχχά) 

Γι ι Χ|•ΚΧ>) \Η( κ Hr ΚΙ)ί Ι Χ>| Ι Η 

]ot\ ιχρ Ι yj»i< )n ι hc c^ ι κ ιλ η( ecDc 

ΗΓ lci)M ο 11 It ι XI κί)' ΓΗΊΊ ΚΧΙ C ίχΐ 

KjMi κ IX J O^Oy ΚΧΙ < )^ κ Ιί ι C οφΐΧ 25 

C χρκικΗ XXX ei ι \χ)ί η ()>| xNe 

C Ι ΐ'χφΗΚ leN eN τά) μ κ ι κί) ι le 

Ι'κ (( )Ί t^pcoc Λ β npof yj ιχ(• ( >>) 

IX)' χ XXX ιρχφοι ΚΙ ι γι ιΐη χχχ" 

Η χ χΓ ixnr icncKe re. η κχι ( ι ιιιί 3υ 

ι jcm κβ ι β (ΧΙ ιι'ζίο χβ ο ι ι κχι 

ecDc ι βχο^ C C 1 1 nr icix ex ( )v • κχ 

ecDc κχι enei "Ι κιν ι e iir ixc χι lo h ιβ 

|Ό^ c ο ι ι κχ\ xHr IX ^' ι κΙ)ΐ J ecl• leN 

κχβχπβ|• κχι γι κΓκ: m κί)ΐ ι ( ι η ή 35 

ΗΙ k'j'X'1 Ογίορ ΗΓ id)! I ί^ Χγ ΚΧΙ 
ΊΧ^ ΓΗ Ι Η ι κι lOIBHCei βϋΟ^ Χ<')Γ ΙΗ~ 

1 1 j'(V ι χ ρ )f 1 1 1 ΐ'οΓ ^' τ IXC exeeii ι ιι ιχ 38 198 cxn leex. xxxx κχ' i χ ' ro ^ le γ|ΌΝ 
j ( )^ KXNOMoc oco^" eKierpHceN ημΓ 
cS ec ^ le ι |»( >>) βφικβοθχι xx)»i κχι 
yr irbi r ()\ rxj» (5c f ih βφικΝογΜβ 
Noi eic ^ Ί )xc ^' r ie)»ei< reiNor le.N e 
x^ I oyc xxpi rxp κχι γκ JCD^J e 
φθχοχΓν leii er I I cb e^ κγγ^κκβ 
' I o^ xy. o^ κ eic ι χ xr ιβ rj»x ivx^ χώ 
h lei joi ei\i xxxo i pioic xoj loic ex 
1 ι/λ.χ exoN' I ec x^ VxNor Jti jhc ' i ήο 
I iic lea^cyr icdn gn yMlN Merx 

X^ Γ 4ΘΗί iXI KX f X ΓΟΙ J KXMONX Η 

h iCDi j elc riepicceixi^ eic ' rx ^ j ley e 
KtiNx >)> icD! j e^ xi rexicxcexi 
o\ κ eN xxx< ) rpia) κχι i()Ni eic γ'χ 
erom IX Kx^ XHCxcexi ό Α,β κχ^ 
xci)MeMoc. βί iivOiKx^xxcecD oyixj' 

(> βΧ>)ΓθΓ J C^NIC ΓΧΙ \iDl l βΚ^ίί lOC β 

C ΓΙ Α,ΟΚΙΓ lOC. X[XXX]OM () KC C^ Nic THCr II. lOH. X. 13- CODKX EPiSTlILAliUM PAULINAIiUM Μ 
KKAGMKXTA LONDINKXSIA. 199 όφ exoi ι ΧΜ( ixecee r κ )^ r iikjh )ί γ ι ι 
— χ WX κχι XI lexecee — — — rxj'>j Γ IXCiMI xrJAjM Ι ΙΧ|'~ 
ΝΟΜ XI 1 ΙΗί ί ι IX|'XC ι HCXI rcbxCD 
φ( )Κ( )^"> ΙΧΙ Vt Γ ΙΗ ] ICDC (DC 6 ( )chic 

β^ΗΠΧΊ HceN eyxN e^M ΊΉ nxr if>^ ι* 
nx x^ Ί o^ . 6\ I (Dc ψοχρΗ ' I X ri< ) 

ΗΜΧΊ X yl• KDM XI lO Ί HC XI Ιχό'ΓΗ 

' I ( )c ' I Hc eic XI I ( Ϊ r ler ι ί\γ 6 eyxo 
^ leNoc xxxoN iri KHj*ycc( ι oii o^ 
κ ( KHj»yVxh leM η ι ir jx β repoN 
XXI iKxi it I eooyivcxxRi re Α 
eyxi I ( XK)i ι β ι χγοι ι ο ο^ κ βΛβ^,χ 
cexi )vxx(bcxfjeixecee χοι ι 

7(Μ ΙΧΙ ΓΧ|» Ι ΙΗ /V( ι ι yf Γί j'HKf " 

nxi ι ά)ΐ ι y ι κ |• χ/χι ι χι κ χ ι oxiJCr 
el Λ,β κχΓΐΛ κί) Ι Hc ι (b χ( )ΐ xd 

XXXOy ΊΉ INCDCei XXX t Ι Ι ι ΙΧΝ 11 Cni;. XI, 1 CCIDKX lilMSll Ι,ΛΚΠΜ Ι'ΛΙΊ.ΙΝ ΛΙίΙ'Μ Μ 
ΚΚΛ()ΜΙ-;Ν ΓΛ LOMilNIONSIA. 30 38 200 ί) φχΜβρώοχΓ j ι ec ex^ ι ( )^ c βι ι 
nxcin^r ixc η xr ιχρτίχί j tTFo/ 

HCX er IX^ I Οί I Ί XI Ιβ)Ν(ί)ί 1. li IX 

^ r lek y^l cueHre (Vn A,(D|*exi ι 
' I ο Γa<^ ey e^ xrrexioN e>) hi ι e 
vicxr iHiiyr ι li i xxxxct kkxh 
c/xc ecyxHcx xvKcbi i on| cDNuy 
iTpoc τ ΗΓ \ yr icbi j \ ιχκ( » ιίχΝ 
κχι ) ix)'(Di 1 1 ipocyr ixc κχι ycre 
pHoeic o>) Kxref ixj'khcx oyee 
ί joc ro ΓΧ|• >)' ΟΊ θ)ΉΓ )x Γχ lo^ rrpoc 
xNerixHpcDc ΧΜ ()ϊ χνβχφοι ex 

ΒΟΝΊ V:C XI ΙΟ ι ΙΧΚβΛ,ΟΜΙΧΟ. ΚΧΙ & Ι 
ΙΤΧΝΊΊ XRXpH ΘΜΧ^'ΓΟΙ Ι yi ΠΜ 
ei HpHCX κχι IHpHCCD eC ΊΊΙ J Χ 

XHoeixx^) t^j ι ei loV oi ι η KxyxH 
cic x^ I Ή o^ φρχί H(:e' I XI elc ei le 
emoic Kxii ixci ι hc xxxixc 
— — — (rnoyK — _ — — II. ((IK. Xl. c. CIIDKX EPISXrLAUrM PAILINAULM Μ 
ΡΚΑΟΜΕΝΓΑ LDNDINKNSIA. 201 

f4 b ΛΛ-: - — _ _ 20 11 ('(ii;. xi, 12 ( I |)i;.\ ΙΊΊΝΊΙΊ,Λία Μ ΓΛΠ,ΙΝΛΚΙΜ :\! 

1 ί.•λ(:μι:ντλ i-<imiim:nsia. 25 ΟΚ)^"ΓΟΙ ^| e^ \XI lOC I OXOI l f 

ΓΧΊ XI νοΛνίοι ί je I xcxHi IX η 
Xor lei κ )i ( u ; xi κ )C' ι ( )Xo^ c x^ 
Kxi ( )^ ex>) f ixc I c)i ι x^ roc ι x|» 
ο cxi XI ixc r κ ι xcxhi ix ι ί xe 
rxi eic χΓί ( xo! I ilxin (X ογ i le 30 

f X o^ f 1 ei Kxi 01 AJXKoi joi x^ ro^ 

Μβ' 1 'XCXHI IX' I ί Zor J' I XI (DC XIX 
K( )l κ )l \ IKXK Κ;γΐ IHC CJDN ΓΟ Γβ 

X( )c ec I XI KX' ΓΧ rx ( imx xS j cb 

nxxif! xt 1(1)1 iH'ncf KiVoSH 35 

χφ|'( )i IX eii ixi ei αλ ; ί iHre 

Kxi 3 (Ix xch)'( )i IX \,( vxceci i κ; 

iUK KXI CD I IIK|'( )l J ' η ΚΧ>| \H 38 202 KN. > cbc β^J χφροογΝΗ . βΝ rx^ 

ΓΗ ΓΗ >|TTOC'T XCei Ι HC KX^XHCeCJDC 

ei lei ΓΙΟΧΧΟΙ i<x>j xcbrjrxi κχτχ γγΓ 

CXpKX. KXrCD KX^ XHCOMXI ΗΧβ 

(Dc rxp xNexecee ί&>η χφροΝΟΓ 
φροΝίΜοι ori^ec xNexecee rxp 
ernc yr ixc κχτ^χΛ,ο^ χοϊ eri ic 
Kx _ — _ TjcxxMRXNer einc 
βτ τχι'ρβ'τχ) ei' ί ic ^ r ixc e\c i rpo 
ccjDiioN A,eper κχτχ χτιγ ιιχγ j xer(Ju 
(Lc oTi ΗΓ lejc Hceer JHcx^ ler j ei ι cd 
Λ, XN Tic TOKl• IX eM χφροο^ f iH xe 
r(D IΌX^ icb KxrcD θκρχΤοι eiciT 
KxrcD icpxHXiVxieici. Kxrd) 
cnepMxxRpxxMeici. ΚΧΓ(0 \i 
XKONorxy eici. rrxpx<.|:>poN(l)f I XX 
xcb. yrrepercD gn Konoicrrepic 
cor epcDc ej i /rxHrxTc^ πβρκχχ π. COR. XI, IG — 23. CODEX EPISTLLARLM PAILIXAKCM Μ 
FHAGMp;XTA LOXDINEXSIA. 203 

Kot ι ι CDc er J ψ^ xxKx7c' 1 1 epiccx > 20 

^ epa)c βΝ exNxroic 1 mjkkkkk 

— — KONIX 1 TXpX I lixN βΧΧ 

βo^^ Ί pice|»pxRA,iceHM xitx^ 

( XieXCOHN ^ piC eNX^ XrHCX 25 

ί I^ ΧΘΗΜβρΟί 4 eN Ί (b R^ θώ 

I lej hSihkx oA.oinopxicnox 

xxKic KiNxyMoic rro ΓΧ 

MCDH KinxyNoic XHC rci)N 

ΚΠ I xY I ioic eK reNo^ c 30 

Kii ixyMoic e5 eoNfbN Kir 1 

x^ I joic eN 1 roxei κιγ lA^yuoic 

eN epH^ iix. Kir^xyNoic eN 

exxxccH Kii 4.A,yNoic er j 

^ e^ A,xA,excbojc ef I KOTTCD 35 

Kxi MoxecjD ef j xr p>| 1 ir lixic 

iToxxxKic ht I xir jcb κχι js^/ 

>| ei er j mhc i eixic 1 κ )XXxkic 38 11. COIi, XI, 23 — 27 COIiKX la-ISTlU.AUrM PAILINAUIM Μ 
Ι•Ί;Λ(; ΜΕΝΤΑ LONDINKNSIA. •20i XCDjMC ι (bhJ ΤΙΧ)'βΚ'Τ (>C Η tlll 

cycrxcic mo^ η κχθ hi lepxf j 
Η κ wy\l• iMx nxccbr ι 'Γ(b^ ι ϊ^κ 
KXHCKDN ncxceeNel κχι 
oyKxceeNcb nc ckxhvxxi 
Ze [ XI. κχίογκ ercD TT^ poy 
h jxi ei Kx^ xxcexi Λ el, rx 

IHC XCeeNejXC r JO^ KX^ XH 

coK ixi ό ec Kxi ΓιΉ j' i ( )y K^ 
Hi icDN ry xy οΐΛ,βΝ . ο (JDi j ey 
x< )Γ HToc eic Ί o^ c xki)t ixc. 
( ) j Ί o^ ^| eyA,or ixi en λ,χ 
l• ixcKci) ο eoNxpxHc xper rx 
ro^ Kxcixeojc. έφρογρβι 

ΓΗί J VXf IXCKHMibf ι ΠΟΧΙΝ 

7 Tixcxi t le oexcDf j κχι \ ix 

e>) pixoc βΝ CXpiXNH β XX 

xxcθH^ j Λ,Γχ ' I o^ I eixo>) c II. (Ίΐΐί. ΧΙ. 27 — :!.•!. (ODEX EPISTrLAUrM ΡΛΓΙ,ΙΝΛΚΓΜ Μ 
ΚΚ.ΛΟΜΕΝΤΑ LONniNENSI.V. 205 κχΊ t^> βφ^ τ( )ϊ J rxc xelpxc χ^^ Ίθγ 
Kx>j xxcexi Λ,Η ογ c^ |\ ιφ - - - 

χίΓοκχχγφβιοκγ οι — 

βίΐ χίπ προ ki XDN χβκχι eccx 

pcjDi Ι . er Γβ eN ccD^ ix ι ι ογκ < )Τ 

XX βΐ Ι 'β eiv ι 'OC Ι Ο^" CCDi IX Ι ( )C ( >^ 

κοΤλχ oecoixeM χρι ixre.r η χ 
Ί of Ι Ί <)ΐο5"' <^^J ecLK Γ|Μ ro>j ογ 

ρΧΜΟγ ΚχΊοΤνΧ ΊΟΙ ΓΓΟΙΟ^ ΓΟΙ ι 
XNOpCDIFON ΘΙ Γβ βΝ ca)l• IX 

ΓΙ ei 1 1- βκ' Ι "( )c το^ cxDr ιχ 
' ι x)c ( )^ κ ( )Τ XX. ο OC oTxeri ο ι ι 
Hj'i ιχΓΗ eic Γ(Η 1 1 ixpxxeicor ι 

ΚΧΙ ΗΚ( )>) Χ^βΝ Χρί'Η ΓΧ |ΉΓ IX ΓΧ Χ 

( )^ κ t VoN xNCD xxxHcxi γι Ι Ιγ 
J οιογ ro^ Kx^ XHcol• ιχΓ γι κ )' 

Χβ βΓ IX>j Ι Ο^ Ο^ ΚΧ^ XHC( >^ ΙΧΙ 

ei Γ ΙΗ (Ι ι rxTc xceeNeixic r ιογ II. (ou. XI, :■.:;- xii. r,. 

CODKX KPIsrt Ί,ΛΚΓΜ Ι'ΛΓΙ,ΙΝΛΙίΙ'Μ Μ 
KliAdMKNlA Ι,(ΙΝ1)ΙΝΙ:ΧΝΙΛ. 30 3δ 206 XIX. 

Ιπ codicc GuelplK-rbytano Latino saeculi ot-tavi vel noni Pompiji g-rainmaticam con- 
tinente duu atl tinem fulia Graecis litteris uncialibus eiusdem saeculi si-ripta sunt. Coiiti- 
iientur iis quattuor hyimii sacri, quorum duo priores vitiosissime scripti sunt. Alter his 
incipit: νπο τ/,ι an-: nnnhc/na: y.iiTa(fiv/oun : i}iU)TO-/.at: τας ι^μον: i/.aiatu^ (\.e.'ty.tnl<i.S) μι παοιδι^: 
Alter pauUo Ιοημ'ϊοΓ priore lioc initium lialjet: ίοία ei νΗ'ΐστοι.^: &toi- y.w ίπι yi,^• injm tr 
(οϋοηποι-;: tv&oy.ia [■] ασνμει- cc- ίνλο-ονμα α: ποοα/.νιονμα- σί [:] δοξολογονμα ra: ίνχαριστονμίΐ συ, 
Ot hunc finem: ο> y.udiimoi n• detiu τον πατηο^ O.ttooi ι,μας• ontj (ί. e. οτί) σν n μοιοί αγιω^•• αν (ι 
μιιΐο,• χνοιως ιυ χα- £(»• δο'ξιο- ihor nuTtio^- ιψίΐ. Uterque ab usii litiu'gico satisque iiide notus 
e^t. Videtur eos mouac■L•us Graecus non ad exemplum scriptum descripsisse, sed memo- 
riter iitteris mandasse : hinc pleraque ad pruuuntiaudi consuetudinem, uon ad grammaticas 
legDs composuit. Alteri duo ab hac vitiositate scripturae alieni sunt et sine dubio ex anti- 
quiore foote fluxerunt. Alter est Mariae hymnus ex Lucae evangelio 1, 46 — 55. desumptus, 
alter Zaehariao Lue. 1 . GS — 79. Unde quum nonnihil frugis reduudet ad rem textus sacri 
criticam '), utrunique hymiuim ut in codice est h. 1. adponemu.s. Ceterum utrumque, addito 
insiiper tertio, qui inseribitur ποοβίνχη βιμίών τον πηίσρντον, ex Lue. 2, 29 — 32, invenimus 
nuper Oxonii in p^ialterio bibliuthecae Bodlejanae sigiiato D. 4. 1. (12(λ Bodl.) Mixtae sunt 
in eo codice scripturae mimiscula et uucialis; hymni vero nostri toti iincialibus litteris 
exarati sunt, uisi quod scliolia textui interposita sunt minusculis formis. Vir clarissimus 
Coxe, qui edendis miper liljrorum scriptorum Oxoniensium catalogis egregie meniit de 
boiiis litteris, rccti.ssiiiie psalterium istud ad noiiuia saoculum retulit. Legiuitur hymni 
foliis 313 et 314. Duu priun-s lios titidu.s Iiabent: οΐί*/, /(«/<('(«,' r/j,• OtoTmov. l•/. τον κατά ληνκΰι 
ιί•('.γ-Μον , et nimrttvyj, ζα/αυία τον πρς τον πηοδοόμον. Textum, si pauca exoipis, cum Guelplier- 
b^-tano codiee communom habet. 1.48. scriptum est μίγιόΛΐα ο δνιατό•;. y.iti etc. 1, δΟ. tL• 
■•iiffii y.iii ;f)t«i 1, 53. fcii/T. yiaiovJ 1, 55. αΰοαάμ et ί"ω,• αίώιο,• 1, 69. fi τω or/.io 1, 7". των αγ/ωι 
τώι άπ ιαώιο^• 1, 73. ώμωαεν 1, 74. l•/. χιιη. των ιχ&η. ι,μών 1, 75. /,;<ώ. τι,,• Joj/%' ΐ/μών 1, 76. κ«ί συ 
πιαδίιη 1, 77. fi άίμσκ ΰμαοτιώι- ί,μώι- 2, 30. (ϊδοι: Scholioruin exempla haec sunt. Ad verba 
/(iir7i''(^r«( i\<(^hr/.),,' uyiiu ((ί'τοϋ notatur: ισν/ίην' αντη γΰο /,/' i^ ^in9)]y.tj >μ• δη'ιΗτο fftJOC αντονς ο 
y.iiiio,• ,Tti)( τ>ι,• πιωονσι'α,• αντον. Item ad verba διά σπλάγχνα ϊλι-ονς &εον ημών: ιρνχίον' την σωτηρίαν 
πί'.σιν iqavinbwirv ίωάννι,,• ίίπών (sic) • ίδί ο άμνο, τον &ιον' σ.φεσιν δι αμαρτιών ιχηρνξίν λίγων' 
μcT('.ιιιίΐτ^. 

Reliiiuuiu e.-t ut textum adscribamus < HielplKrbytaui codicis-). 

Ί Cf. 1. 49. .50. .jl. .'>.'). Praeterea a Graeco homine alienae videiitur formae ιπτοαί'ι. et αβιοααιι. Item 
ef. 1. (iit. (74. a(f(/,iMj uegligeutia scribeutis excidisse videtur; certe euim in uullo alio cod. deest) 75. 77. 

-1 Cumulatas interpunctiones in priore tantum hyrano plene edidimus. 207 Merx^<>)Tjei • η >| "^ \Ή l• JO>j : τ Of I 
ivFJ Kxi Hixxxixcef j. f ο I ΐί ie>) 
Mx r lo^ : ei f ι ro ecD• ι cd c(d ι η 
piMo^j; ί) rieneRxe>| e^j; em 

ΓΗΝ'ΓΧΙ lir JCDCn ΙΊ HCA.O^ XHC• 
X>) Ί 0>j : l\()>| rX|'. XJ IO r()>|M>j ί ι• 

t jxKxpK )^ cif 1 1 le i ixcxi xi rer je 
XI: mi ei roiHceN moi: ^ lerxxix; 

OX^ I IX roC KXI XnOM Τ^Ο ONOl• IX 

x^ ' ro^ : j<xi ΓΟ exeoc• x^ ι χ )>) 

eic reNexN• κχι γθνθχν ί oic cboKo^) 

MeNOICX\~rON: βΤΤΟΙΗΟΘΝ Kj»X lOC 

eN κρχχιοΝί χγ ro^ : xiecKopj iicei i 
^ΐΊ^ριφχΜο^ c• xixr JOIXC ΚΧ|»Λ IXC 
x^ I CDM: KxeeixeM x^ Nxcrxc• 
XI ]o epor ια)Μ• κχι >j ^| cDceM• i χ 
1 riNo^ x:-. ι πι κηι η xc enei iXHcef ι 
xrxecDN κχι 1 ixo>) ro^ Ν rxc. eVx 
rreci βΙΧβΝ KXIHO^) C: xNiexx 
Reno ici pxex• 7 le xoc x^ no^ 
l• iMHcoHNxi• exe< )^ c• KxocDC exx 
XHceN I ιροοΊ oycrrxi ej»xcHr kdi j 

τ CD XRepXXM• KXI rCD Cl iej'MX ΙΉ 

x^ ' ro^ e (Juc Qi (JDi loc t LUC. I, 4G -55 208 I κ ()<( λ| χ j ο kxi (Ι κ )iHce:f ι x^ 

ryCDCIJ J Ί (1)XX(J)X>) ro^ : KXI iUit 

yet \ Kepxc ca3i Hpx( : hi iii ι vi ι < )i 

KCD A^X V Ί ( >>) I I XI \( )C X^ " ί ( )^ IxXeCDC 
eXXXHCeMAjXCI Or ΙΧΊ OCrCDI IXIIfDf I 
rCDf ί X] F XICJUI40C7 ΐροφΗΊ (DM X>)' !()>): 
CCJDT HjMXi 1 eV exepCDf J ΗΓ KDM; KXI 

eKxeij'()ci ix» i'j (Df nxi>{ ι ί ικ o^j 1 1 j (di ι 
Ηί jxc; ι loiHcxi exeoc ί lei χ rcDf ι TiyrjDiQ 

Ht KDt J KXI f II IHCOHr IXI A^IXOHKHC ΧΓΙ 

xc x>) 'Γο>) ( ))»K( )f 1 ( >i j (Di κ )cef I npoc XK 

pXXI I rofMljVVHI KDI ΙΊΧ)^ \C)>) I IXI HI IIH 

βκ \ei|'()C'i cjDi I exepcDi J ΗΓ ICD! I j•^ c: 
eer r rxc: xx^ pe^j (ίι ι x>j ' ι cjd er ι ( χ u > 

^ Η'ΓΙ ΚΧΙ Λ,ΙΚΧΙΟΟ^ ί ΙΗ (Ι JtDI ΙΙΟΜ Χ^ ι ()^ 

nxcxcfxcHr lepxc ΗΙ kdi γ kxic^ ι ιχι 

Λ,ΙΟί π ι j»< κ |>Η' Ι HC >) ν| If ι ( )>) KXHOHCH 
Ιΐρ()ΓΚ))'(:>) ( Η rXj' ι ||•() 1 lj'()CCl)l lO^ K^ 
βΊ'ΟΙΙ IXCXIOAO^ ( X^ ro^ : Γ<)^ Λο^ΜΧΙ 

Γ/ 5(ΐ)(Ίί 1 ( χί)ΊΗρχ( τα) χχίΐ) x^ ro^ 

ei ! X«.j>eceiXf !X|» IKDI S HI Kir, ! \IX( IIVX 

XHX(:xe;<yce>) Hi kdm 

ei ! ( )ir (1 κ ( jst n| X r< ) Hl IXC XI IX I X )XH c 

S>j >]()>)( < iikpxi ixiroict f 1 ( Kon Kxi 

CKIXOXI !X 1 <)>) ixXOHI U l Κ )1C 
I < )^ KX Ί( ^ ()>) ί ΙΧΙΊ ()>) ( 1 loVXCHI Hun 
eiCOXOl I ( ipHf IH(, Γ 209 

XXI. 
DE CODICE EPISTULARUM PAULINARUM AUGIEN8L 

Inter antir|iiissimos epistularum Paulinarum coclices Graecos locura noii ultimum is 
tenet qui a monasterio Augiae Maioris iu Helvetia Augicnsis nuncupari litteraque F apud 
viros critifos iusignm consuevit. Qui postquam ex lougo iam tempore privaturuiii liumi- 
num faetus erat, in manus pervciiit celeborriuii RiLlianli Bentlcji; a quo qiuun ad tVatris 
lilium et ipsum iiumine avunculi Ri(.•L•al•di dictum transisset, aiiiio 178(3 eollegio Sauctac 
Trinitatis Cantabrigieiisi legatus ost. Hinc ex Augiensi codicc dudiira Cantabrigiensis 
iactus est. 

Hoc de codice qui olim exposuenmt, Wctsteiiius, Semlcrus, Micliaolis, Herb. Marsh, 
Hugius aliique, ii omnes magnum in modum errarunt. Niiuiniin ipsum codiceni uemo nisi 
Wetstenius viderat isqiie praeter inorem negligentissime tractaverat. Hinc qui post eiim 
scripserunt, non poterant non cum eo orrare. Ncgligentia enim Wetsteiiii inprimis in ex- 
cerpendis lectionibus codicis variantibus conspieua erat. Quaiii fi)llationcni ((uum iuvenis 
amiorum quattuur et viginti anno 1717 Hcidelbergac suseipiebat, noudum a Bentlejo didi- 
cerat quanta ea in re diligentla, quanta religiuiie opus esset. Pendebat autem iudicium de 
codice a cullatione Wetstenii tanto magis, quuui quao ratio csset quae affinitas iiiter 
Augiensem et Boernorianum Dresdcnsem, quae quidem quacstio virijs critieos diu ct 
maxime exercuit, sciri non posset nisi accuratc coUato utriiisque textu. 

Quae qiuim ita se L•abereπt, anno liuius saeruli 4-f. adii Cantabrigiani nt aecuratuin 
codicis Augiensis exaineii instituori'in. In^^titui auteni iu celrbri S. Trinitatis cullegio esimia 
cum liberalitate exceptus. Cuius liberalitatis ineiiiuria egregio impcr reiiovata est: quod 
enim ante menscs aliquot secundum iter Cantabrigiense feci, id ex magna sociorum eius- 
dem collegii benevolentia singulare ornaracntuin suavitatemqiio habuit. Examen autem 
codicis fieri non potuit nisi cum constanti recordatione Riehardi Bentlcji. Illc L-niin, quein 
constat codieum Novi Testamenti et L-onquirendorum et cxcutiendorum studiosissimum 
fuisse, insignem hunc epistularum Paulinarum codicem noii tantum a faniilia Wetstenia, 
ad quam brevi anto a Ludnvico Christiano Miegio Heidclbergonsi transierat, annu 1718 
eniit atque maximi fecit, sed etiam tutuin cum exeinplari Novi Testamenti aiino 1(37;) 
(Jxdiiii iiiipresso magna cum diligentia cDntulit. Hinc codicem pcrlustrans iina perlustravi 
collatioiirjii Bi^ntleji, qua qmuu iinpi^fcetissiina Wet.sti-iiii cnllatid') (huluni iiiagiiopiTi; 
cmciidari pos.sot, taiin'ii iioiidum quisquaiii anto nos usus rrat. 

(^uain autem labon• ineo sup(■ll(■t-■til^•la critiraiu nactus sum, eam ([uautuiii ex re 
crat iani adliibui ad cditionem meam Novi Testanicnti Lipsiae anno 1849 pnblicatam, 
illustrata insuj)er in prulegoinenis affinitate Augiwisis ct Buerneriaui codicis. (iuod iitrum- 

M ΕχΓΐιΐ|ι1:ι vitiiiruia \Vet>-triiii iiifra iinii (l:i)iiiniis. Esse vcro iimuiiiera coiif<Tc'iiti iioslra cuiii 
iiotiitidiiilnis Wffstcnii fucile aiiiiaicbit. CetcniMi Latiiia ille vix attigit. ■2U) 

ijiii• Iiiic liicd supplero in aiiiino cst, iitquc ita quiJcm iit primuin accuratiu> dirain (juanta 
ioter uiriuiii|Ue lectiouis vel, quod etiam plus est, seripturae consensio sit. Est ca vcinj 
tanta nt duliitari nequcat quin Graecus utriusque codieis textus ex eodem esemplari fluxcrit. 
Xequ•.' eiiim in iis taiitum plerisfiuc coiiveniunt uude sensus scripturae pendet et sram- 
niatica scripturis ratiij'j, quamvis saepe discedaiit a reliquis testibus antifjuis oiiiiiiliu.-^, 
verum (tiam eiusmndi Cdiiimunia lialjeut quac a lc-gibus Graeca scribendi abhorrcnt vol 
etiam singulari aliquo vitio laboraut nec aliter (juam a iiocordia aut iguorautia desrriben- 
tium explicari possunt. Prioris goneris exempla nou afFeram, horuin eniiii largissimaiu 
fupiaiu rummentarius eius editiuui.s iiostrae qiiani supra dixinius contiuet. Alteriiis veri) 
haec iunt: 

liom. o, '21. Λ n' iSi' i[iVo 1ΙΊΙ Λ-) 3,2'.•. oiyt y.(a txhcoi• 4. 14. ■/.(αγ.ι/.ηωται ι, ninzu 4, Kl. 
iaiiuKii Ti^r f,T«;;-i/.i(«j• ,T«jrt/ .J, G. aothibii αιτίΐ ( pro ίτι) v.u.th., itflli v. >-. ίί ana ■), 17. 'i.tm- 
■VoiTo-,• Ι,ρΐΊ) καη^ίια-ογτί^) (j, ._). πνηινγοι (pro nviirfiTui) Ct aun y.ai (pro atj.i'. y.ai) li. '21. f/jTnr i. 1. 

ynioiny.oan- 8, -. ίλινΟίοωσα- σαι •ί, 17. ti & τ</.ια -μ/.! y./.inoiniiiii' & /iji: Hiinr iii muduiii 

in Augiensi codice scriptani est, spatio vacuo littiTaruui fei-e quiudecim ante ίε rolicto, 
quod expletuin est iu Latino textu exadvcrsum posito. lu Doerneriauo voro locus sic 
liabt't: ίί 6t Ttyia y.ai ■ γ.'/.ι^ικιι (iHf;i 5t /i.t•'-). IH. 1.). .toj,• ISi ίκι/ησσουπη- 1.), 1. αοίσ/.αν (pro -ίτζίπ) 
1. (Ό)•, ί. υ'Κ bis y./.fi>oiTti (ρπ) χλ((ΐοιτ^~} 13, 13. tuin & 14, 10. η τν/οι• (pro-/o/) 1."), 1."ι. 
e;iyti Ipru iytnjii} 15, 37. iirv/di,•' tiTov (pro f( τν/οι αιτον) '2. Cor. 1, 8. ihirrnnsuijai 1, 14. y.u&a- 
Ύίοι I Jin» y.aitiiTiiii) i), l'J. αστιζοιιαο,• [yro /.oyuoiitiog'') «>. 21. ίίχοιιϊι/. (pro γαχοιίίΑα) <), U. ω,-' 
nrriiO I i^ny.oiwi τί^•ι υΓ y.ici itn (pro co.- ατιοϋΐΊιΰ/.ηικ.; y.ui tzi) 8,4. iiriiiiu:i'0i ( pro l^tDiaioi) i', 4. tvonian• 
\'K 3. niQintaoviTUi (pro-roi^iwv) 11, 32. ,τισκί (pro πιαβαι) 12, 1. c/,• rii fpro τ«,•) 12, 7. των 
ιιπηκίάΐΗ• {\η•ο-λνψίωι). ΙηΒ excimte versu posituiii ι•.•<ί; hinc \ideturipsam versuuiu ratiuncui 
boc ctrt•-' loto ex vetustiore exemplari accurato rfpctissc 12, 12. «/.« fpn) «/./.«) Gal. 4, 8. 
inu• ii>i ιμτ,ίΐν matir {Uou• 4, 24. nTi,• (pn.i oitc.-) Epl). 1, 7. y.iau τον τιΊ.ηντο.; 2, 12. α,ιν (pro aOeoi) 
.), l!). αλλωνι Ti:,• iii Augien.si, α'/ίοιιτί,• iii Boenieriano (pro /.u/.oiiTtS) 5, ol. «ιτ/τ/ΓΟί• fpro αιτι 
τον) Pliilipp. 1, 12. Ιΰιωσκίΐι- (pr» Γιιωαχαι) 3, 1. (/.fit/.qni uoi 3, 11. τωι- ty. liy.ncor 3, KJ. ίφΙ^α,σμίΐ- 
'pru iqlUinuiitr) 4, 13. tj• no tit^vr. iu χιιιοτοι- (,'οΐ. 2, 18. χ((τα^1ιι<ί:Λΐτω 4, 2. If TTij(iGiv/ij Tpro 7V/ 
TTiiociivyiJ 1. 1 lies.s. 3, 3. aniiitfiOiei 4, i'. ; ω ΛΛ<κ7ο/ 1. Tini. 3, 4. TTQOGiGTautroi i), H). tniiiii- 
y.iiolfb) (pro tnany.nnUw) 2. Tilll. 2, 11. ανιΧίχαομα- (pj-o Οίΐ'^ι^πομίΐ ) 2, 2.'). f7r;• πηι/οτι,τι (pro .7()«')- 
Γί^Γΐ) 2, 2(). ίκ ro ([)r(j fi,- roj 3, !>. ty.Srjio^- (pro fztV^/.ri.•). 

' Hiic jicrtiiiciit ctiani insoleutioros fnrniaii liao, in utrn(|ue magiia cum constantia positae; 
'^!,""• ',,'""•>". '■',," ι.'Ί'ται. niiiyfiTUi , i tanieii Phileni. IS. O.hr/a jiraelxuitK οινηαητνηίΐ. σννητααΐίί, πα'ι.πιιξ. 
nxKTuinai. (■/■.,'/ηιιι, «,τοζτίΐΊίΐ. yiiirnrriiiiii: lO.sticinam liauc fonuam etiaiu Bentlojus iu fxeuiplan suo 
«iiligeiiter iiotavit, iiec igitur ab itaoisino explicuit, (juippc fiucin cx cndicc iioii excoii)('ret. 

-1 Etiam scrijiturao coinpcndia iii utroquo codicc convciiiuiit, iii iiuibus a i;iorc plcrisrjue r(M'Cpt(> 
reccduiit ii^ (t /;,(■ cum .simililnis. 

■■' Confnsac suiit litterae anti.ma .scriptura simillimao /VOPI et Λ^Ο'ΙΊ. 211 

Haee '(uaiu ad |irubaiulaiu coiinmmcni (irig-ineni viiu Labi iit, uain non amittunt loeis iis 
(|uibus scnljeiuli vitia i]i altcro suiit, iu alteru plaiio noii vcl crrtL• non prursus oatlem snnt. 
Iluiusmodi <•ιιίιιι luiis auotorrs fodiciuii projiriu Marte crrasse existimaiidi sunt. lluc liaer 
oxeinpla portiiient : lUnn. 4, 8. Aiigiunsis Λ -itiiise L•abc■t iwr iwrinw Boci'iicriamis rccte (wi- 
iiVTd,• 4, IS. Α •iiaetUa Β ytnaOc.i 5, 2. Λ καν/ωιατα Β ■/.Μ'χοηηΚίί. ;>, 1;). orTr/s' χ«( ro Β οιταχ' κ«ί 
7-() Γ), Ifi. Α y.f.Tic/.oijii/. Β ■/.aztr/.oifiu Γ), 17. Α fi' io;/ Β ο;• m :>, 1•*^. Α ττίακ'.πτοιικ vt ιη'Τ(Κ• χι'.ι Β παηαπ- 
τωικ'. vt o/70)s• /;«( li, 1. Α i(iH'iuv Β ί(ΐ(ΐνμΐν G, 2. Λ or/jis ιΊ iiTti Β (//γ;;;^• et ίΤίί <^), 4. Α itjiw/• 
Β ny.ijmr ΙΊ, Γ). Α «(«(Τι'/κσίω^' Β ανασταπίω^ Π, (j. Α πκ/.λκκν 15 nuuao^ •>, 1<ί. Α ΐ'παχίΐη, Β ί'πα/.αι,ν 
7, 7. Α ίηίπ,ΐίίΐ- Β iijariai- 'j 7, 2 et 3. Α «Miooc t(.'r υΐ «ϋ^κ, Β ι<π\»ν rt ίοΛ.ί. Altrr i-itur lit- 
tcras α et ύ c(.iiiiiulit, iioii itoiu alter: nisi mavis statucre ab altrni \-itiu.saiii scnjiinraiii quaiii 
inveuisset ci.irrcrtain, ab altcro servatam csse. 8, \->. Α tioi/..'-;7((.• Β <\ιΐ7.;/«.• 1 (Ί>ι•. ■>, 1'.•. 
Α αηααΰΐιιανο^ Β bQur,ui)jai(K: ut Ιίυΐιι. 7, 2. srp Itflli <Ί, li. Α. y.iiiic.rt Β y.nnaiTt (dcbcbat esse 
y.ijiiiTw) 1", 1Γ) (.'t 11, 27. Α y.iiidi^ et zo)o Β y.onini et χθ/Τ(ο Βί. 2. Α ίπίΓιτολιιν \\ ίπΐΰτη/Λ:)ΐ- 2. Cur. 
Γ), (λ Α tnii^i^iiiiriTU• Β tni/.niiii'i-7ts Gal. Γ), 25. diMjst ill Α Λ'/, iu Β JmsitUlll rst loCUIllipu• suum 
iiioLintr νίΓί^α <jljtiiict. <i, 1. Α mnjuuOii Β ntiQaaOij (viilgata lectio cst πίψίπϋι,ς) G, 13. Α TTtQi- 
Tiioi^iidi Β ττ:ιιιτιΐ(ΐ i^iimii Epli. 4. 14. Α ;-)• τι,τι. y.v^iu Β fj' τη κΐ'βΐ(( •ϊ, (!. Α «mVoj' nuntay.oi Β luOim, 
niwtay.oi 1. Tiin. 2, 1. Α Tann.y.iu.n Β Tunuy.iaii. Qua iu rc iiou practi.Tcunduin ost fpuid ijuibus 
iocis Λ -itiosa cudicis Augienf;is scriptura emendationeni superseriptam liabet, iis iii Buci'- 
ucriaiiii fiiiriidata laiitum SL-riptura iiivenitur. Ita Kom. 4, 1. Α fi njyoi• Β ;-; to-oir 4, H. 
Α nthiTiiiu,! V> πίηιταιιι,ι 4, 17. Α y.ntUt^ Β y.aOcK 4, IIJ. Α ηιιιια Β πογίκ Γ), 1. 2. IIJ. Α ίιτ///.«ιη, 
(ifiic'.-. firro..• Β r/i/.uuii, iinhiJ. ιιιτοκ-. S, .'ίι!. Α ατ:ι/αοανΐ'. (iii inar.uiin• (ΤΚ•;(ί/ί•ι/_.ιιί) Β οτηα/οιηκ'.. 

Inpriniis vltu iiutaldli^s suiit Irctiunes inainris luiiiinTiti rpiibus altcr ab altero dift'crt. 
Siiut eac iii fallor eiusiinidi iit utci• anti(piiiiri-iii scripturam cxpret^s^rit iiliTuiiKjur diibitari 
possit. Ad lioiu. 3, 21. Α i\iy.ait>r,ivi^ Tiir Dtrn' Β (Vziamj ri /, i'>tiir 4, 1. Α u/lic iiv Β «/.λ or .). Ki. 
Α z«( orx (.)s• Β y.ai m</ uk I->. B). A πιωαητ('.ητ(α Β πιααιατί'.ιηται <!, 20. Α'"' (VicAici^T-i,•'•* Λη'Ρ.οΐί^ rf - ) 
Β ι^ιΐ'λοιι,τε 7, 18. Α («^κ tvijiGy.o) Β ογ;^ tvoia/.io 8, 15. Α y.(ji>.'Siniti Β ΥΜαΙβμα- U, 3. Α »)■«( 
ανϋηια Β (ίΐαΑηκι nnu 'J, 4. Α κ(«. ίπαγγύ.ια ]ϊ κ(/.( i,nicji).tia i•, 17. Α α•8ίΐ'ξομαι Β ndtitbjiiw 
'.>, Ι',Ι. Α iinqtTia Β ιι^ιιιμτια '.•, 31. Α ίΐ,- ;οι«(ί;• - Λκκίοιτί'ΐν,^ ocx tqfliiyti'') Β tis' ΐϊΐ/'Ο'' f"'^ 
■c(j!>ityir 12. 4. Α 77οι<ϊ.(ί •7•''') Β λ/όΐ πΐΗίίκν 14, Β•. Α ?■( κοπό^' Β τί ;■«;■ κίΐοίΐ»• l•), 5. Α i/;<7m')• 
χιιίατιη Β /αιατί)!• ιι^παπ 15. 7. Α κι/.ίΙ(,κ• y.n.i χοιβτο•: Β κκίίοι^ ζκί ο χηιατιι^• 1•>, 24. Α trnXijnflco 
Β ; /(,7/.;, (7 .'*(,) Κ'ι. 8. Α 7ΐιί u)i'.nijiir Β το;• αγί'.πι,ται- fiov Ι. ad Coriiitli. 1, 10. iVii,(7<i(' γηιατοί' y.viniit' 
Β /ί,σοϊΐ χριοτηυ τον y.vijiiir 2, 0. Α oc «ιωΜί^- Β oc roc («ω/ο^• 2, la, ut Β). Α (ίΐκζοπκΐ et ί7ΐ•;•ρ'ί|Λ/.(7(/.; 
Β (/.;•«κ<)()•Μ et 6ΐΊβΐ[!ΐ(η;ι 4, (>. Α. ιαταηγι^ιατιβιί Β μίτι'.ηχι^ματίΓ,α 4, Bj. Α κΐ'Του• Τίο;• TTtqvnticoutror 

1) lii :iiiti(|uiiii(' fxciii|,i,-iri uiidi• ιι1(•η|Π(• (lcsciiiitils «'st viilrtin- scri|itum fiiissr: f!,.fri<n• su]ii-a• 
st-rilito ο .SN ll;il.;il' ..r. lliiir nllcr vrrW \o'/\t ,._„„, ,,r, llltlT liltcnilll π ]."st fr ill:-(M-uit. 
■-' (''..ni-r,,,l,, ,.χ (-: iini, Ι.',ιιι () (,ιΐΜΐιι Ό iiri- iiiciiri.'im fllVctuin rst. 
'Ί Sic. llt ill Πι.ι•ΙΙΙ•ΊΊ:ιιη'. IScilf IrjllN lci;('v:it ;.; .'/γ</μ•. 
Ί linliculur ίίμηι- ;i|i|ir,siiis \ι•ι-1ι;ι ti:iiis| Mitla esse. 212 

Β livTCor των TTtqvdiiMiiiKO}• 7, (). Λ κ«7« αΐ'νγιωμοι Β κκτίί Gvvyrtafuy 10, Ιδ. Λ -/.ηινιτί Β y.oirUTUi 
11, 12. Λ oiTw,' κ«ί «)•ί^ρ Β όντως και ο atijo 11, ο1. Α ίαυτηι• Β ίαυτονς 13, 3. Α οίό'κ Β οί'ύκ 14, 4. 
Α ο λκλίί Β ο λκλ{( t Ιαλωι• 14, 23. Α tav ovrt)Mij Β εα»• '^"'' ελ•&η 14, 25. Α a)«j';'tJJ.wj• Β απαγοη- 
γύΐωι• 1Γ), ,'ϊ. Α ajiiimnor η- i'fion- Β αμαοτιων tjiuov 15, 21. ASnt bis, Β priore luco &«, altero δι 
15, 24. Α ϋί(•) y.Ki πΐΗψΜι Β ί)ίω -/.αι nuTQi ') 15, 3!). Α* α).λα~) lult^ Β «λλ «λλ/, 15, 51. Α κοψίδ- 
ι* ;,(Τ(ο//ίι>(ι; Β -/.οιμίι&ι,ηομί&ί'. 1Γ>, 5. Α ό'ί δκηχημια Β ;•«(^) δΐίΐ)/ομΜ 1•), 19. Α τγκο Oiv" Β ;7«() 0(c 
II. ad Coriuth. 3, 3. Α πλαξαν χαηδια^• Β π).αξιιΐ' -/ιωδιαις 7, 2. 4. 5. G. Α νμας, ϋί^ψει νμίοι; νμωι; 
ΐ'μα•: Β ι^μας, &λιψ. ι^μωι; ι^μων, ι,μη,' 7, 12. Α ιιμωι• ημ' νπίρ νμων Β )^μων τιμ• νπίρ ι^μων 7, 14. Α ί, 
■/.ιίΐ'χι^σις νμωι- Β // ■/.ανχηαις ι^μων 8, 22. Α u^tlcfny νμων Β κδίλ^ην ι^ιων 10, G. Α ij vnuy.nij ι^μων 
Β ;; vnay.oii νμων 11, 12. Α χαι νμις Β >!«( /,/<(>,• Subscriptiun est in Α (tu.ta&ij προς κοριν&ιονς ■ β• 
!(ρ•/(ται προς γαλατάς, ϊη Β verO omissus est -β- numerus. Ad Eph. 1, 20. Α (η^ηγι^σιν iv τω 
Β ίνι,ργι,α ι tv τω 2, 3. Α (ίαρχος νμων Β βαρκος ι^μων 2, 5. Α'^ οντκς Β 0)7«^• ι^κις 2, 15. Α f)• αντίο 
ίΐνα y.oivnv Β fi' ίηντω ας tvui y.oivov 2, 22. Α Omv Β του &mv 5, 2U. Α κκθ-ωί,• y.ai χριητος Β καϋως 
y.ai ο χριοτος <!, 20. Α τταρρησιασομαι CX - σωμ(α factum videtur; in Β est παρρι^σιασομαι. Αά 
Philipp. 1, 8. Α απλαν/νοις ιψον χρίΰτον Β σπλανχνοις χριατον ιι^οην 2, 10, Α ας ι^μίρας Β εις >•μηιαν 
3, 7. Α αϊΐιτινα Β «τ(ΐ•« 4, 18. Α ίναρεστψ• Β κ'«()ί(770/•. Ad Culuss. 1, IG. Α επι γι^ς Β ιπι τι,ς 
γι,ς 2, 15. Α ί)• «ΐ'τω Β ι-ν εαντο] 3, 13. Α (αντονς Β ιαντοις. 3, 10. Α Ο άνδρες (debebat esse Οι) 
Β ίίί άνδρες. Vidcntur librarii iain in cummuiii exemplo suo pro Oi iiivenisse, ita ut Α iin- 
mutatum repotierit, Β ω correxerit. I. ad Tliess. 2, 4. Α απο τον ϋεον Β νπο τον &ε. 2, 10. 
Α προς ηγιος Β ^'ως ηηιοις. \ ido infVa. 3, 0. Α προς νμας Β προς ι^μας (Latine e.st vnos) 4, 3. 
Α ii/i«5,' «^70 -πασι- τι^ς πορνιας Β ί'/<α^• απο'- ' τι,ς' πορνιας 4, 13. Α Μν (sic^j ϋ-ελομεν Β Ot' {Ηλομεν 
5, 8. ΑΐΊίφομεν Β νηφωμεν 5, 24. Α Ο wwto? et ποιησαι Β OTffrOi• et ποη,σει. Π. ad Thess. 2, 2. 
Α ^(/,ίί δια πνΤί μψε δια Ιογον μι^δε Β ^(/,ζί Α« ίτϊν y/,7t ίκί htyov μ/,τε 2, 4. Α ηιί Jn• κα&ειηαι 
Β ""'/)« ι4)• y.athnai 2, 8. Α roti σώματος Β roi' στόματος 2, 11. Α ιΐ'ίνδει Β τω i/'frto 2, 13. 
Α «;7ίυ κω Β (OTo ϊϊϊο 3, 4. Α παραγγελλωμεν Β παραγγέλλομε ν. 1. ad Tim. 3, 12. Α τέκνων κάλων 
Β τέκνων καλώς 5, 21. Α τον {^εον και ι>;σον χριστον Β Tfji' ϋεην και χριστον nfiov II. ad Tini. 3, 8. 
Α y.ai αντοι Β κ«( ογγη/ 3, 10. Α παιδιαν εν Β παιδιαν τιμ• εν. ΑΛ Tit. 2, 2. Α ;7;φ«λίΐοΐ'ί Β !7,g«- 
λαιονς 2, 9. Α δονλοΐ'ς Β (5ij!'i.ots• ^f 3, 5. Α τω;• δικαιοσννι^ Β zto)• ?;■ δικαιοσννη. 

lam alibi notavi lacunas quattiior Graeci tcxtiis in utroque codice easdem esse, duas 
alteras in priore ad Corinthios epistula, altenis in epistula ad Colossenses et iu epistula 
ad Phik-moncni, qiicinadmudum ctiam in utroque cpistula ad Hebraeos Graece dee.st. 
Accedit lacima iiiter versiini 4 ct 5 capitis secundi altcrius ad Tiiuotheum epi.stidae, nisi 
quod il)i multo plus .•^patii iu Augiensi quam in Boerneriano relictum est. Couti-a vcro 
po.st Rom. 14, 23. in Boerncriauo vacuum spatium est, non item in Augensi; nec magi.s 

Ί Confusa igitur sunt 7lfNI ct ΠΡΙ. 

-) Alterum α erasum pst , iit iam lcctio codicis Λ cum Β conveniat. 

■') Xon recte igitur Wetstciiius iptiitit /ii; pro oi'. • . 213 

Aiigiensis codcx post opistulam ail Plnleinniiem titulum epistulae ad Laodieenses cum 
Boerneriano eummuiiem lialjct. Etiam notas iu luargine seriptas Boernerianiis codex 
pruprias habet. (Juiitra singulari• in Augiensi cudice hoc est, quod saepe iiiaioros lit- 
terae iueuiite ηυνα sectione adliibeiidae ηυη positae sunt, spatium vero cpiod ai'tifex 
earum litterarum occupare debebat, vacuum relictuiu cst. Cf. Roin. Γ), 4. [E]i γαι> δ, 18. 
[A](i« ovv Γ), 20. [N]o|i«is• &. Passini etiam accidit ut rocentiore uiaim littera quae a priina 
deerat suppleretur, neque taiiicn niaiurc .sed vulgari foniia. Hdc tactum cst Roin. ΰ 19. 
\ίϊ\νΰ-ρωπκτοτ 7, 1. [;/] αγνοίΐτι. 

Atque hacc quidera oninia dc Graeco codicis Aiigiensis textu, cui exadversum 
Latinus appositus cst. De quu antequam dicanms, redeunduui est paucis ad Beutleji col- 
lationem. Haec ubique ipsiiis Bentliji nianu laargiiii oditioiiis ( )xuniensis 1G75. adscripta 
est, nec noinine tanti viri critici iuJigua est. Pauea iiiiiii Bentkji acieiii fugerunt, qiicm- 
admodum Rom. 9, 15. non auimadvertit μωναα pm μωναι^, nec H), 15. quod τωι- ante nuy/uj- 
ζομίνων deest, nec 13, 12. anoiit0.b>inihi pro αποϋοιμίΟ^ίί, iiuc h), ll!. ([Uiid decst ίΐ'ποοηδίχτος, 
nec 15, 22. ίηκοπι,ν pro (ηκοτζτυμιμ; nec 15, 3o. ΐ/το) additura, uec 10, H. qiiod deest μου. Item 

I. Cor. 10, 7. praetermisit mii' pro πηιι•; 15, 28. ηυη vidit post Tort decssc y.ui, nec Gal. 4, 19. 
Tfy.iu pru Tf/.nu notavit. Pfr fridrem vcro liom. !•, ol. iq&uyiv iiotavit \ιΐα tqflo/ti; I. Cor. 

II, 22. πΐίΐν pro ntir, II. Cor. 1, 10. y.ui tzi ovtzia pnj xiu ατι (ir.'7<(/. Passiin vcro etiain untas 
adscripsit ut ad vmijti ι,μο)ν Ruin. 8, 34: videtui• nrtiuii cx duplici Icctidur nnjti ήμώτ, 
V7zt(j ;)/((■))•. AdRuiii. 14, 15c't 20. «τΓο/.λι'ίίΐ — yMTidvnv. Niita: iul^atini.i ('st nuli pcrdere, 
noli destruer•-'. Item ad versiun 21 : i] ay.iaS. Ί] aaxhv. in quiliusdaui dLM'st. Nuta ergo 
V. 13. i] ηκάΐ'δαλυι: Ad lacunam iiitiT 1. Cor. 3, 8 ut Ki. Vidc pag. 3'.•. Defuit iOliuiu in 
Autographo: naiii utrobique et Iiic ct 39. '^' ' ') }»ai• est spatiiun. Nec vero Ex- 
scriptus ost ex Cod. Claramontani): quia et istc et (irermanensis utroque loco 
iutcger est. R. B. Similitei• post u• χΰω, quiljus verbis Phihuu. 2l). eodex exit, adnotavit: 
Folium ultimum dcerat in Autographo. Ad Philipp. 3, (>. N. 13. ζϊ^λίκ• sic Clemeiis 
Roraanus utitur. Ad 1- Tliess. 2, 10. ubi scriptuiu cst ο \hi>,• προ•,• άγιος y.ai Sr/.uioK; liaec nota- 
vit: προ,: forte orat πρ-) ώς. Ad quas du lectiuiiibus (.•ndicis notas acceduut duae aliae de 
ipso codice pariter editioni C^xoiiicnsi illatac Priur liabitur aiite initium prioris ad Corin- 
thios epistulae. Epai; Pauli tullatae ad vctustissiinuiu I\Is. Codiceiu, Nostrum. 
R. B. Altera primo editionis foliu legitur in hunc moduiii; Duiiulr ') liic libor eollatus 
est cum Vetusto Codice Paulinaruiii Epji. Literis (Japitalil)us, siiu• accrnti- 
bus, pliis SOOannoruni, desuripti) vcro ox (Jodiee egregio, ([ualis uullus hudie 

') IIuiK• immerum .supra lineam post adscripsit. Spectat ad Col 2, l—H. 
-) Seil 1 ΙΛ^' I"H|* imsquam | 1 1', sod ubiipie I | HP per lOmpciidium scribitni•. 
') Nimiruiii prarccdit iiota de collationi' ('iusdcni cditiiniis fuiii ,,vrtusto Lcctiuiiarin SOO aiiiiorum 
iii liibl. Heg-iae Sduictatis Lniidiiii Literis Caiiilalibus .scriiitu (iiuiii. .'il. iii catalugo)." 214 exstat: Ροιτυ is cuJex luuie (Ί718) cs t Ιί irliartli Beiitleji. Praeterea duas notasiuaiiu 
liciitlcji scrijitas ijisr- (-(μΙοχ )i,-ilii/t: Altrra ail ίιικ lu iiosita est: Mijiiastcriuni Augiae in 
];rl,^-is, iilii iiisiiiiitus ο s t ( i (Mlilcsrlial cus. Alti.-ra iii frnntr codicis posita duas auti- 
(luiiii-c-s cxcijiit. iiiami scnjitas (•ηηιιη qui aiitc B( iitlrjuiii cndicrni posscilerant. Priiiia vst: 
G('oro-ii]\liili,-i(]is Wc|ifVTi, i^fliapluisiani. »Scciuida: LudovJL-i Cliristiaiii ]\Jir^•ii. 
]anlse(Juitul■]'.rntl(;jilla(■^■:El:lptuslli(.■elid(.■xI;ic•llardιil!(_■ntlt_■jυA.DL■i]\Il)(_'(;'X^'JJl.l| 
Ilauc nirsus oxri]iit notitia r(idici,> aniKj ]s;;'.l. iidscnjita. J )iianuii νιτο notarmn aiitii]\uu- 
ruiii. (jiun• suiHTMuit ad ralrcin liliri, a]t(raiii arrurale iaiu )■( tulit AVctstciiius K. T. ]J. p. S. 
., llic liliiT esf ctc Altcra al> ijii^ij cndiris auefdre srrijita A-idr1ur, Imiic hi niudiUii euiii- 
Jiarata: lu doiiiiiH.• nu i vcrsnruiii rjui millaiii liabrs i iid ίμ riitiaiii. 

iJriiiiliic iioiiiiiliil dc L•aIilllJ -') u1riii>(jUr iddicis texlu di.-ciiduni est. ]s in Bocnicriauo 
iiitiT liiicas r-criiitii:- cst. iii Aii-icusi i.ltcraiii iuiui.\is ji,;_uinae Culumnaiii eftifit. Multn 
vcrn gravius iu ip>u 1i/xtu discnnien e^t. ιρκαικ^κιη! id ηυπ ^atis recte oliiii iudicavi, iii 
Aa,i;iciisi uon arijuo ac iii Boii-ijcriaiiu italaiii sed vctureni vul^'ataiii inesse dicciis. Nimi- 
i-uiii imdtii (juidi'111 iilura iii Aiigic-iisi cDiliro ciun intci-jjrctatiuiiL' Ilii.TMiiyini , (iueuiadiini- 
iluiii c'X aiitiijuis (.■odiι■ibll^ iinidit. coiiviniuiit ijuaiii iii r)ijrucriaiin: sed alia liaud pauca ab 
Ilii Γ(ΐΐΛ•ΐ)ΐυ di.sroduiit. ca(|ur \ rl ruiii B(ienii'riaiii> leetituiiljus, inaxiiiii• iis (juibus sig-iiuiu 1 
}irai-fixuin ust coii.sjiiraut . vel ccrtr prupc ad (•asdriii acrcdunt, \-<A di_'iiiipic- soli Augiriisi 
c-iiilii-i jirujiria cssc vidiutur. (juijipo (|Uai• iiiiiidtiiu aliiunli• iniintiUTiut. Ita, ut aliipiid 
ixiiiijiloruiii aliciauiiis, Irgitur lioiii. o. 2l'. oiijiies i|ui crrilinit o. '20. egent gioria o, 25. 
priipitiaTioiifiii .'λ ."ίΐι, iustitira\it 4. 4. ei aiitt in (jui iion niiLr:\tur 4, 5. in euin (pii iustiricat 
iinjiiui]! 4. Ij. ciii (Ir-iis rejuitat ad iu.stitiain 4, '.•. in (■il■cullu■i^ilιll(^ /'t<_t/i in pracputiu 4. 11. 
^iguaruhmi iustiiiai•, ΙΙ,ηΙιιιι ut HiTot patcr, iti in ad iustitiam 4, 14. et ('xiiiaiiita 4, 17. 
ipu viviiifat, ili m ct vocat. iti m taiKpialii (■sscntialia, ifi ,ii ut fieret patcr 4, Is. dictiuii 
fst i-i 4, '!?_>. pi-dplrr funi (piia 4. 1'4. (pii suscitaA it lusmii doiiiiimni iin.stnuu ϋ, Ί. aix'e8- 
suiii lialjcimi.s 0. .'>. saiic-tiuii ipii datus cst iicdiis .">. 7. (piis ot auil(.'at [stiipiinn est audiat) 
0. S. riiristu^ jiru iiiijiiii> iiinrtuus est Γ), !•. .'^ahal-iiiim• ">. 14. ( liaiii in iinii preraiitr^ (i. '.•. 
niiir^ illi inni dciujiialiitiu• 7, 7. (■(riicupisiriitiain iinli ingi.o\ i iii>i 7, ■'^. .'-inc lcgr eiiiiii pue- 
caliuii 11011 ('rat 7. 11. iK/cidit iiif 7, l'J. (juikI iMli<i iiialuin illud agii 8, 11. .si auti/iii spiritu.s 
eilis. ihidi ni pcr iidialiitaiiti.'iii S, IS. quod iioii .-iiit i.(Hidigiiac S. !'(•. Vaiiitali autriu, !h!ih ui 
scil jn-iijitrr (111)1 ipii sublccit iu .-^pc- '.'. 1. tcstiiiKiiiiraii rcdilrntr iiiilii '.i, 11. aut egissoin 
alii|uid buui aiit iiiali '.', Ίο. r\ M^iiiidcn• ili\ icias '.i, l'.i. (piasi Sodoiiia, //(//; (juasi Uiiiiiorra 
ll•, ].). ijuuiiiodo aiitini jiredicabuiit K•. 2l'. iincutus siuii iii iiu• iiou <piai'i'(>iitibus, iii inaui- 
li>I(i factui suiii I] . 1'. ijuoiiiinbi pn.-tulaliat druiii 1 1. ,j. ct uiilK• \n lim• trinpiin• 11,7. ιριυ»! 

' Ι,:ιΐίιιί> >(•ι•ί|.1•'Γΐ•ιιι a(l-urti''iTiii i|U:nii ( ;r:ii'ci< f'ui->c. rr.ucliiMTis cti.-nu iuili' i|Umi1 j ussim Grai-L-i^ 
l.atiiia- iiiiiiiiM-uit iiltrni<. m Uuiii. '.I, 1.".. -.-ιμιιΙιιιι. r-t (-,( "X^S " ct IXCOK. 

■ If. .1.• li:,.• iT litt.ras K. |!,.|,tlrji λ 1 .1... .jac. WctsfcnaiHi datas ii, l>r.ilcg„ii.iMiis Xovi 'lesta- 
iiiruti \\Cf>ti-iiJaiii |ia;;:. l.Vi. 21δ 

qiiaercbat Israhel non invcnit 11, IC. delibatio sancta, et niassa (ahs/j/ir est) 11, 22. in eos 
quidem qui cadimt 11, od. in saecula saeculoruni (in Boerner. codici; voci saeciila adposi- 
tum est Clraece τω;' «ίοι/ωί) 13, 6. tribida penditis 14, 2. aliiis (|uideiii crcdit mandvxcare 
oimiia 14, 10. aut tu (|uare spcrnis Iratrem tuuni in manducando 14, 14. ei qiii aestimat 
14, Ki. blasplieinutur bomiin vfstnim 14, 22. tu tidein tenes 14,23. si manducavit 15, 14. 
pleni estis raritate, ihidi m ut iiivicem possitis. 

Α i(iia ralione satis singulari illa qmdem, si affiiiitateiu cxcipis qua Augiensis codex 
pcT Latimun (|Uu(pie textuiii cuin Boerneriano siiie dubio coniunctus est, nec epistula ad 
Hcljraeos') aliuna ost. Ita ibi legitiir 2, 1. superoffluanms 2, 3. in iiobis coiitiniKita 2, 5. 

') Praomissum est huic epistulae argumeut.uru, (juod egrcgic ciun eo textu convrnit qaem ο 
codice Amiatino edidi iu Novo Testameuto Amiatiuo (1850 rursusque 1854) pag. 353. Iiiscriptum cst : 
Incipit (Scriv. -pi) argumeiitum iii epistolam ad hebreos. Subscriptum: Expucit argiimentuni. luciiiit 
ipsa epistola ad hebreos. Coiivenit Augiensis tcxtus cum Amiatiiio etiaiii iu his: in liac epistola (Am. 
epistula) scribendo. DifFei-unt tautummodo haec: Aug. simili modo etiam, Am. simili iiiodo iam; Aug. 
Hano epistolam ergo fertur apostolum, Am. Hanc ergo cpistulam fertur apostolus; Aug. post discou- 
sum be. apost. pauli, Am. post excessum be. apost. ; Aug. composuit, Am. conscripsit. 

PraeteiTa ad candein ad Heliraeos epistulam aiipeudix addita est eaque duos commeiitatorcs 
nacfa est. Prior cum Oiig. liom. 2. in Levit. composuit, alter bacc notavit: „iino potius couveiiiunt iis 
quae Cumiaiius babet iu*) 1. de Paeiiiteutiarum meusiira, qiii auctov vixit anno (J40, ct iis quae extaut 
Bibl. Patr. XII. p, 42. Meiitio huius appendicis iam a Wctstcnio Nov. Test. toni. II. pag. 9. faeta cst. 
Quem vero tcxiiim attulit, eum niiro modo tacitus coiitraxit. Lcgitur eniin iu cfxliee uno fere post 
C'unii;aii niortcm sacculo scripto Imiic iii iiiodum : 

Post illam geueralem baptismi gratiam et illud pretiosissimum martyrii donum, quod sauguiiiis 
ablutioue conquiritui•, multi suiit peuitentiac fructus per quos ad expiationcm cnminum perveuitiii•. 
Nou enim taiitum simplici illo penitenliae nomiue salus aeterna i-epvomittitui•, de qua beatus apostolus 
Petrus: „Peiiiteniini igitur ct eoiivcrtimiiii, ut dcdeantui- vestra pcccata'', et lolianiies baptista vcl 
ipse dominu.s: „Peuiteiitiam agife, appropinquabit euiin rcgmun caelorum", sed etiam pcr caritatis 
aflectum peocatorurn moles obruitur; ,,caritas euim opcrit inultitudiiiein peccatorum". Similitcr etiam 
per elemosiiiarum fructum vuluerilius nosfris medela praestatur, (|uia ,.sicut aqaa extiuguit igiiem, sic 
elemnsina extiiiguit peccatum". Ita et per lacrimarum profusiouem ooiiquiritui• ablutio delictorum: 
„Lavabo enini per singulas iioctes lectum meum, lacTimis meis stratum meum rigabo". Deuique 
subiuugit ostciidens iiou iuaniter cas fuisse profusas : ,,Discedite a me omues qui operamiui iniquita- 
tem, quuni exaudivit doiiiiiius vocem fletus mei". Nec iiou iiei" criminum coufessionem eorum abolitio 
couceditur: „Dixi eiiim, pronuntiabo adversus me iniustitiam meam domiiio, et tu remisisti impieta- 
tem cordis mei". Et iterum: „Narra tu iuiquitates tuas priinus, ut iustiiiceris". Per afflictionem quo- 
que cordis et corporis admissorum scolerum remis.sio similiter obtiuetur; nam „Vidc", inquit „humili- 
tatem meam ct laborem meum et dimitte omnia pcccata mea". Praecipueque per emeiidatiouem monmi. 
„AatOrte", inquit, „miilum cogitatioiiiim vestiaium ab oculis meis, quiescitc agere pcrverse, discite 
bene facere, quaerite iudicium, subvenite oppresso, iudicate pupillo, defenditc viduam, ct veuite ct 
arguite me, dicit domiuus: et si fuorint pcccata vestra ut cocciiium, vclut uix dealbabuutiu•; si fuei'iiit. 
nibra (juasi Vfrniiculiis, velut laiia friint". Interdum etiam intercessione sanctormn impetratiir veiiia 
delictorum. „<s!ui eiiim scit fratrem smim peccare peccatuiu non ad niortem, ■pe.tit (sic), et dabit ei 
vitain deti.s peccaiiti non ad mortem". Et itcrum : „Iiifiniiatui• (juis cx \ (diis, iuilucat presbyteiOS ctcle- 
siae et oreut supei- eiim, ungucutes oiiin oleo in iiomiiic domiiii: ct orutio fidci salvabit iiifirmum, ct 

*) Aniio 1K42. (anin) enim 1H.")5. rctractamli coiisiliuin , quo Cantal)risi!vm veiuTain , exsequl nequibain, 
(luum coilex Falmuthum missus esset) ista manu recenti caque Angli cuiusdam scripta male legeram : Cumiamis 
Rabaiii. Trcgellps in lil>io : Λη introchu-tion to the textual crilicism ctc. lvS5G. p. 198. auftoritate J. A. Hortii cor- 
rexit: Cumianus Kota (sivo Fata) in. Nii|icrriine vcro V. 11. .Scrivciicr iii Codicis Augiunsis ediliuiie (1800.) \i. .\.\V. 
seriptum esse doeuit; {.ΊπΐΊίηιιηΗ lialiet iii. 21 G 

(juidain tlieens 2, 9. inortis eins 2, 10. pcr passiones 2, 17. propitiaret, itrm est ipse tein])- 
tatus 3, 2. domo illius 3, 5. dicenda sunt 3, 9. pruLaveruiit opera mea 3, 12. cor maligniun 
3, 13. cofinomiiietur 3, 14. fermara retineatis 3, 18. non intrare 4, 2. sermo auditus non aui- 
mixtis tidei eorum ex liis rpiae 4, 3. ψύ crudimiis 4, 4. quievit 4, 15. pro similitudino carnis. 

Quae exempla attulimus, iis qui cum Ifctiouibus Buerneriani codicis codicumque 
Hieronymi nec nou cum apparatu critico Sabatarii conferre voluerint, satis erunt ad signi- 
ficandam univorsain Latini toxtus ratiuiiem. 

Atque liacc ipiidein iam auno 1S55. scripta sunt. Quaui autein tuni fatiirani esse 
spera^T ct Graeci et Latiiii textus editioiKJin, eam Frid. Henr. Scrivener vir clariiis. diulum 
scite accurateque absolvit atque anno 1859. Cantabi-igiae foras dedit*). Praetercaque 
iam anuo 1857. paranti luihi editionem Novi Testamciiti septimam, qua est erga ine bene- 
voleiitia, plagulai'um libri sui eopiam fccerat, (|U0 factum est iit plena lcctio eius codiris, 
prout iiistitutuin ineum ferubat, in apparatuia recipcrotur. 

allevabit eum dominus; ft si iu peccatis sit, dimittpntiu• ei. Xouniimquain mispricordiae ac fii.lpi nip- 
rito labes excoquitur vitiorum - - -" Extrema suut: atque obliviseeiis ea quae posteriora suiit, ul (-st 
carualia vitia, ad ea quae iii ante siint extpudetur, hoc est sjjiritalia doiui atfjue virtutes. 

*) Quo in libro quvim darissimus editor ijassim respiceret in Anecdotis mois de eodpm cndice 
diita, qui taudpm qiiod de Latiiio textu miuu.s recte in Piolpgg. ed. Ni Ti 1849. propositum ei-at repeti 
potpvat p. XXVIII., rectioribus quap eadpm de re in Anecdotis j). 214. scripseram neglectis? 

Iii appeudice eiusdem libri cl. Sciiveiipr exhibuit „a fiill eollectioii ot' fifty Mss.•' etc, in i|uil)us 
quum sit etiani qui nu])er a me ad Mus. Brit. trausiit (hinc est ai)ud nos lo'' i. e. px Ti.sphendoi-fiano 
Loudinensis) Aetorum codpx, iionnullis loei.s scripturam eius a me uon aiiimad\evsam didici: 2,37. 
ίίπ. <ff 9, 11. * rnrmni)• 9, 13. om. σου (13, 5. τί pro ύϊ, itoin ύί pro τι 17, 4. 17, 10.* 23, 10.) 24, 12. *»«7ίο- 
στασίαν 26, 21. οιη. οΐ 27, 37. σος (pro σος). Praeterca illc 3, 11. σοίομύντος et IG, 17. Sjfuv oifoj', pgo 
πολομόϊνος et ϋμ- όό'όν: rur.sus 9, 2G. et 26, 12. equidem ii' pi-o ftg et ποηινημ. pro xa) ποη., iion iteui ille. 
Reliciuis vero locis quibus Scnvenpn collatio ab Anecd. p. 130 sqq. differt, iis onmibiis iam iu pd. Ni 
Ti septinia ex mea ip.sius collatione verum hausi, quum in Anecdotis vpl minus accurate scnptiim 
esset (scribpiidum erat 2, 3. 12. 46. Elz. txa&iaiv Tf , ΐα' βΟ.οι, χλώντ. τε 3, 2. cod. Ιπϊ το αυτό- π(. ΰί 
3, 11. Εΐζ. τιη. ίΐντ. ρΙρ. cod. τιΰς ϋ etc. 3, 21. Εΐζ. πάΐ'τ. spc. 10, 48. *""'7. Χρ. omisso τ. χιγ. 16, 39. bis 
ίξίλ,Ίιΐΐ' 16, 4(1. Εΐζ. /. τ. ('(. π. κντ. 24, 11. cod. ιΐς h<). 2.5, 7. Εΐζ. ι^ρ. χα. τ. πα. 26, 4. ed. 1849. h et ίν 
Tf , Elz. et cod. τϊ;)• tx Pt ^i' 28, 7 et 8. cod. πονπ)..), vel iion iiotata coiisensin codicis et ed. mpae Ni Ti 
1849., ad quam iiistituta collatio (4, 5. τονς πη. χ. τοι\- γρ. 7, 22. om. (ν sec. et add. αύτον 7, 37. om. 
χυρ. et νμ. 8, 1. π. iSi ρΐ'υ π. Τί 9, 3. ίχ ριΟ άπό 9, 18. om. παηαχη. 9, 29. ανιλ. αντ. 9, 31. οίχο^ομονμύ'η 
etc. 12, 20. 0111. ό ι'ιρώίί. 15, 34. om. Teis 16, 18. om. τω 16. 24. );(Τί/.. twr. 27, 16. ίσχ. υόλ. 2.S, 30. οιη. ό 
παϋλ.), vel dcnique iipglpcta collationis trausscriptio (3, 12 τοι'το pro τοντφ 3, 21. ptc. μ(οί<σης 9, 42. 
ήμ. txtcr, μίΐΐ'. 11, 3. flaij).&(v et avviifayii• 15, 4. ύπο 16, 18. om. τω 26, '2(>. ovHiv 27, 37. oiii. ni). Ac- 
cpiituuni quidpm rationem Sci•. npglexit aliquutics ubi ali(iuid iiioiiienti liabpt, ut 17,23. 23^7. 24, 12. 
'2ij, 23. Rpcte vcro videtur vidisse (ef- P• LXIX.) aniiuin suh.sfriiiliim iioii tain esse 6562 ( — j///S) = 1054, 
(luam 6.552 ( — j^) = 1044, praesertim quum buic ainio, iioii itpiii illi, iudictio 12. simul adscripta 
cdiiveuiat. 217 

XXII. 

Quo ex codice saeculi decimi C;iliii"ensi supra pag. 171. sqq. plurcs Pliilonis Judaei 
locos exscripsiiuus, iu eodem amplissima sentcntiai-um collectio ad modum Stobaoi est 
instituta. Tituli sive capita scriljuntur 71, quorum primuni est: περΊ βίον άηΐτ/^ς y.ui κακίας. 
alterum περί lyoi/ji^WiD^• κηι [ίονλι]ς, ultiiiium ,τ»/ί υτι <ιν/. an το πλιϊιη- αιηατην. Quuin liomo Cliri- 
stianus instituerit, nc ea quideiu neglocta sunt qiiac e scripturis sacris {τον (ΰαγγελίον, τον άπο- 
(ττόλον, σολυιιώντος, βιράχ etc.) aut a scriptoribus ecclesiasticis ad siiigula capita afferri possent. 
Xiliilijiainus noii modo celf])Grniiii scriptores antiqui, (juuruiii opera aotatcm tulerunt. 
magiK) cuni studio excerpta sunt, sed etiam rariora noiuina quaG Stobaci Horilegium simi- 
lesque alias collectiones exornant plurima per totum liliruiii cmiiparent. Cuins generi^ 
obiter perlustrando fere centuni adnotaviiims, iii i|uil)us sunt: άγάίηονυς, ('.γατιι,τον, αίβώπηυ, 
άναχάραιδο•:, ΰι•ταγόρον (sic), avTinihidv^, αντκγάνονς , (ατκγοη-τος, άρχεαιλύον , άριητωινιιυν, αριατίϊ- 
δον, ί1ίΐ[!ρίον, βίαντος, βίωΐΊΐς, γαίον, γλίΐν/ΜΚκ', yiiojinv, S(ifi).tiv, ιί/,//«ό'υΐ', ύ'/,^(0ΐ)'«κ7(^•, διογί'ΐΊΐνς, dijun- 
χρίτυν, ενηνον, ίϋκλϊ/ό'ου, Ιττιχάρμον, ζ/ΊηοΓος, ζαλενκον, ϋεογνιδος, ϋεάγυνς, ί^αλον, Ίππυϋόωντος, 
κάτωινς, κλεάν&υΐ'ς, κλειτάρχον, κλεοβονλον, κριτι'υν, κνρίβκον, κυιρε'λον, μεΐ'άιδρσν, μετείλον, μενεδί^μον, 
μ/ιτροδωρον , /ιιισχίωνος, μανσζονίιιν, r«rx(iii7niv , ηκυκλίονς, νικοστρατον, ζανϋίππυν , ττνρρυν, πίίρΐι)ην, 
πνί^ηγύηον, πιττάκον, ρι^γίιον, πεκοννδον, στρατονίκου , σοηίωιυς, σοΐΰτρύτον , αιμων/δον, τίμωνης, τρο- 
ij /λοΐ', νπεριδον, ψαβοχιίινν, ψιλι^μυνος, (μλο^ειον, Cfι}.Mrtδov, ηΊλιττττίδσν, Γροικιωνος, Γριλιστιοινυς, χίίρι,τος, 
χαρικίίίας, χείλωνοί, γρνπίππον, χο)ρικίον. Adponamus vcro (,'tiam nuiiuiliil oxciupluruiii ex iis 
qua.s exscripsinms scntcntiis, quam\'is non sit otiuin acciiratius de sinyulis videndi.*,) 

Λ. Μειΰ,δρ,,ν. 
1. Απίίΐτα διιυ'ι.α τον (pjoi^ii καίΝητο.ται. Vt. 8tob. ο, 11. 
-. Τβρις κια oiroi αποκιύ.νητίΐι• ειωΟι'.πιν 

φίλοις τα ij&i/ τώι• (jDmv. Cf. Fragiu. ί)54. Meiuek. (Aut. Jlcliss. <t<S, p. IIG.) 
'•'). Ο πολνς άκρατος oXly αναγκάζει ((ροιεϊι. 

ον γαρ τι) πλι,Ους, «;• σκυττιι τις, τον ττητον 

ηηιεϊ πιωηηεϊν , την πιόιτος Λ/; Γμ•σις. Ct. Stob. IS. 4 et 5. 
4. Χιύ.επυι• <n άν τις ώι• πίνει πλέον λαΐΐ/, 

[ΐΐ/δι-ν κΐ'-τειϋως, άλλα πρησποιυνμενος. Ct. iStnb. l^, 1'.'. 
Γ), ''ii τρισύίΐλΐόΐ etc. (μεγάλα pro μέγα). Cf. Sfob. -2, 11. ') 
Ι). Αριίττον ελι-'σΟί'.ι η<ε['δος // άΙι^ί>ες κακόν. Οί'. Stob. 12, Γ). 
7. ΤρίΓ,άολιόν -.ε ctc. ("f. Stub. !_Ι8, W.\. 

*) Vidf'l)it, ut spcro, Coni-. Hursian , collegn clniiss., qui .si/licdas nostr.-i^ pcrlu.striu it -.ιν. iiassim 
libri Stobaoaui ot ιι^Ηιμιοηιιη locos adscripsit. 

') Ubi iiiliii dubiao lcctioiiis iii eil Lip.s. a, \^'S> ailnntatuin ost, to.xtuin C:ihii-oi}bcm iioluiiiuis 
))lcMfi vcpct.ric. 218 

8. ΕϊηίμΊΐ γεωργοί' χι'ίΐ' πί'τρκις τηπρ] (sic) καλώ,', 

πύλίμοί ό* ί/ κάΐ' (sic: ti καν) πεδίω y.cxhs (ψν. Cf. Stob. 55, 9. 
y. Οίιχ ίστιν άνοιας υυδίν, ώς ΐμοι δοχεϊ, τολμκηότιηον- Cf. Stulj. 4, 35. 

10. "Οτ αν ηνσιι το xcDJ.og etc. (ΐπικοσμεΐ). Cf. Stob. 05, 2. 

11. Κατά πόλλ' αν εστίν υν καλόν εϊρημε'νον 

τό γνώ&ι σεαυτόν (sic)" χηησιμώτεηον γαρ ιμ• 
το γνώθι τονς αλλονς. Cf. Stob. 21, 5. 

12. .Σι' μεν παραινείς ταντα (ίσα σοι πρέπει' 
ί'μΐ (ΐ{ ποιεϊν κα&ηχον ονχ ο σος λόγος, 

εύ Ί'σ->}' ακριβώς, ό S 'ίδιος πεί&ει τρόπος. Cf. Stob. 37, 5. 

13. Ούί^εις πονηρόν πράγμα χρηστός ων ποιεί. Cf. tStob. 37, 1. 

14. ΤΌί'Η' τον Ίδιον δαπανοιντας αλογίστως βίυν 

το καλώς άχούειν ταχύ ποιεΐ πάσιν χαχώς.'^) Cf. Stob. 15, 1. 

15. Άμ)]ιανον μακράν σννι/&ειαν ε'ν βραχεί λνσαι χρόνω. Cf. Stob. 43, 31. 
ItJ. Το γαρ σύνι^-ΰες ουδαμώς παροπτέον. Ct. .Stob. 44, 5. 

17. Χρηστού προς ανδρός μι/δεν νπονόει καχόν. 

δίχαιος άδιχεϊν οΰχ επίσταται τρόπος. Ci. Stulj. 9, 9. 

18. Μισώ πονηρόν, χρηστον όταν εΊ'π\ι λίιγην. Cf. iSeiit. sing. ν. 35-. Meinek. 

19. Τά ωτάσον μη πάσιν νπεχε [τοις?] λιιγοις' 
λόγος χηχός καχών γαρ ') ί-'ργων ηγεμών. 

20. Ιΐλεονεξία μέγιστυν άνΰρώποις καχόν etc. Vi. Stob. 10, 3. 

21. Ενήϋειά-) μοι ηαίνεται δηλονμε'νη 

τό νοεϊν μεν ίίσα δει, q νλάττεσϋ αι δ α δεΙ- Οί. >Stob. 4, 28. 

22. Ψυχην εχειν δεϊ πλονσίαν etc. Cf. Stob. 93, 1. 

23. Μακάριος όστις ονσίαν — καλώς. Cf. Stob. 94, 7. 

24. Οστις νπε'χει χχινσίω την χείρα, καν μη ΐ]ηι (sic); πονηρά βονλενεται. Ot. Stoli. 1•', 20. 

25. Ου πώποτ ΐζήλωσα etc. Cf. 8tob. 10, 7. 

20. Ια/νς νουν ουκ έχουσα τάηιη τοίν εμπίπτοντας παραδίδωσιν. 8ic. 

27. Χρνσ'υς μεν οίδεν δοχιμάζεσίΐαι πνρί' 

η δε προς φίλους εύνοια καιρώ κρίνεται. C1• 3Ien. ύ\ iue- 143 (0()2) JMeiu. 

28. Ο χαιρί;) ευτί'/ονντα κολακειών Cfi).ov χαιρου ηίλος πίηυχεν, ου/ι 70(μ;(Α"Γ. ('t. ]\1l-)i. 

fr. inc. 145 (G(;4) Mciii. 
28 '. 'j '^Ιιιροσι μη χρω φίληις, επει κληϋηση και συ παντελώς ιαιρων. 

*■) Istos Mcnaiulri vnrsus excij)iimt baoc : ΙΓλυύσιον ύ'ε atiotiuv Hkiiihuvh; (Χαίας iniHovia y.ta 
ΐ'ίωρ πίνοντίί ί'{η' ίΙ όντως ι^ηίαταζ, ονχ αν όντως ίύείτινιις. 

') Ιη codiee scriptum est: λύγος γαρ κακ. xtix. εργ. ήγ. '-') ΐΛΐή;>ι_ια: ita Cuilc.x. ■ ι Quae hoc imniero 
(•iiiniirehenrlimus, t|mim subiuncta sint scntcntiae quac praccessit Mcnanilri iioniiiie sig^iiatai•. ot ijjsa 
ρι-ο .Mpiiandii sciitcntiis vRiiditari viilciitur. A( vix rccti• 219 <1'ίλος άλ/ιϋΐι^ ό κοίΐ'ωΐ'ώί' κίίί ταϊς σνμη:υ()αϊς τοις (filiii^: 
"ϋρυν ιηίίαν (λί'γχει τραχύζης όδοϊι ' χα) ψίλον eivow αί ανμφυηαι διαχηινιινσιν. 
Μυστή(>ιύν σον μη κατείπιΐί τω ψίλφ, καί ου ψο^ηϋ-ήσΐ] αύτυν εχ{^(ιυρ γσϋμενυν. 
2\). Ότιι.ν ί'τερός oot μΐ/δε tr πλέον διδφ etc. Ct. Stcib. 'ό, 23. 

30. ίΐλοϊηυς άλόγιητο,- πηυσλα(ίών ε'ξυνσίαι• 

και τυίν qfiiitw δυχυνντας άΐ'ΐιίμους ποιεί. Ct. btob. DL, b. 

31. Ονδίΐ• διαβολής εατιν ετζιποηότεοοι•' 
τ'ιμ• έτί'ηω j'«() κειμει^ν αμαοτίαν 

άεϊ μίμχΐηι• ιδίαν αύτον επάναγχες λαβείν. Sic. Ct. Stob. 42, 4. 

32. Όστις δε διαβολαίσι πεί»εται, ταχν etc. Cf. Stob. 42, ϋ. 

33. Ονδε'ις έπ αντοΰ το χαχίιν σύνορα, πάμψλε, 

σα(ΐώς' έτερου δ' ασχημονονντος οινεται. (Λ. htob. 2ο, 3. 

Β. Ενριπίδον. 

1. {ξ άνδρυμύχι,ς. Ου τοι λείψανα etc. Cf. Stob. 1, 2. 

2. Εχρίμ• γαρ ημάς σνλλογον ποιούμενους 
τον γΰντα ϋρηνεϊν εις όσ έρχεται χαχα' 
τον δ' αν ί/ανόντα χαι πόνων πεπανμενον 

χαίροντας ενφΐιμοϋντας εχπε'μπειν δόμο)ν. 01. Stob. 12U, 22. (rriigin. 4oL. N.j 

3. Soqiiv γαρ ενβονλενμα (sic) τίiς πυλλας χέρας 

νιχά • συν ΰχλ(ο δ' άμαϋ^ία πλέον χακόι•. Cf. Stob. 54, 5. (Fragm. 220. Ν.) 

4. (-Ιρι'ισει μεν ονδεΊς ονδέποι, πόνο) δε χαι 
γεννίίΐότι,τι χαι έπιειχεία άρετι/ν έπεχτήσατο. i5ic. 

5. ^ί! γί,ρΐ'ς, οίαν ελπίδα ηδονής έχεις' 

χαΐ πάς τις είς σε βονλεται ανίίρωπων μολεϊν' 
λαβών δε πεϊραν μεταμέλειαν λαμβάνει, 

ώς ουδέν έστιν (sic) χείρον εν ϋνητώ γένει. Ci'. Stob. lHi, <i. (Fragm. lOGa. N.i 
C>. ϋνδέν Ij ευγένεια προς τα χρίμιατα' 

τον γαρ χάχιστον πλούτος είς πρώτονς άγει. Cf. fetob. J2, 1 . 

7. Το γαρ λέγει-ν ευ δεινόν έστιν, ει ψε'ροι τινά βλαβην. bic. 

8. "Απαντες έσμίν είς το νονΟετεϊν nocfoi' 

αΐιτιέι δ' όταν ποιώμεν οΰ γινώσχομεν. Ct. 8tob. 23, ;>. 

9. '/■.')' τοις χαχοϊς δει τονς {ρίλονς ενεργετείν ' 
ί'ιταν γαρ ή τύχη χαλώς διδιο τι χρη cfihiv ; 
αρκεί γίίρ ό χϊευς αϋτύς ώιιελεϊν ϋελων. bif. 

10. Α ίδύ)ς γίιρ οργής πλεϊον ωφελεί βροτοϊς. C1. Stob. 31, 1. 

11. ϋσπερ δε ίΐνητον χα) το σώμ ημών εφυ. 220 

οοτύ) nnoai^y.si μι^δί ti^i• ooyip• ίχίΐν 

άϋάκιτον, coV (sic) τι.; αωψρονιϊι- έπίαταται. Cf. Stob. 20, 17. 

12. ϋστις γαη ini το πΐ^ϊον ίχιιν πίψνχ uri^Q, 
οί'δίΡ gnijifl δίκαιυι• ονδ( βονλ(ται ' 

qiXoig άμικτύς ίατι y.ai πάσ>ι πΰλει. Cf. Stob. 10, 7. 

13. Ενρΐίΐι'δυν afTionij. Ε! δ tinv/wi• τι^ y.ui (Ιίον y.iy.ri,uiio•;, 
μηδίΐ' δ υμωσι (sic) τώΐ' χαλώι• Πίΐοάαεται, 

(γώ μίν αντυι- ονττυτ ΰλβιυΐ' -λαλώ, 

φνλακΗ ύ'ί μάλλυν χφ^μάτων (νδαίμυνα. Cf. iStiilj. Ki, 4. 

14. "Οστίί δί τους τεχόντας εν ρΥφ αεβει, 

υ δ' ιστι και ζών και &αιώΐ' ϋ^εον (sic) φίλος. Cf. kStoL. 7'J, 2. 
Ιο. Oir/. ί'στι παιαι τοντυν y.u).hur γε(ΐας, 

■ι/ TtuTQOi ε'σ&λοϋ χάγα&υϋ πεφυκέιαι, 

/ΜΙ τυΐς τεχονσιν άξίαι• τιμψ νέμειν. Cf. Stob. 79, ο. 
16. Άαίνετος ΰστις e'r φόβφ μεν άσ&ειι'^ς, 

λαβών όί μιχιιυν τϊ,ς V'*'/i'/i•' φρονεί μέγα. Cf. Stob. 4, Κ). 
\.i. Οίικ έ'στιν εύρείν βίυν ίίλνπον υνδενι. Sic. 

18. fi χρνσε, δεξίωμα χάλλιστον βροτοΐί, 
ως ουδέ μι^τι^ρ ηδονας τυιάσδ' έχει, 

ον παίδες ανί^ρωποιοιν , υνδε φίλυς πατ>/ρ' 
ονδ Ι/ Κυττρις τοιούτον οφ&αλμυΐς ύράν, ') 
οίί> έρωτας μυρίονς αυτή τρέφει.-) Cf. Stob. 91, 4. 

19. Ευριπιδον αντιόττι^. Το ύ' (Ιβϋενές μον yai το tf^.v σώματος 
χακώς έμέμφχ/ι,ς' ει γαρ εΐι φρονεϊν έχω, 

χρεΐσσυν τόδ' ε'στι χαρτερον βραχίονος. Ct'. Stob. <j, 12. 

20. Έπίαταμαι δΐ χα) πεπείραμαι etc. Cf. Stob. 91, 7. 

21. Οταν δε χρι^πις /</} χαταβλι^ίΗι γένους 

ορθώς, ιΐνάγχΐ/ δνστνχείν τοι•ς έγγόνονς. Cf. Stolj. 90, 4. 

22. Φευ, ψεν, παλαιός etc. Cf. Stob. 90, 5. 

23. Βέβαιον ονδέν ιατιν etc. Cf. Stob. ΙΟδ, 47. ubi .Jiqaoo dieitui•. 

C —ωτίωνος εχ του περί οργιάς. 
Τοις σοφοϊς ιΐντι οργιάς usque ε'πίμι. Item 'ϊ2σ;Γ£() πλοία γενναία, υνχ ιΊαα uscjue ιαδρειοι. 
Cl. btob. 20, 53. 54. Οί δέλφινες μέχρι τοϋ χλνδωνος — ονχ ε'ξοχειλονηιν — παραμπουπιν, χαι το'νς 
φίλους εις — ΰπίασιν. Cf. Stob. 14, 10. 

') οίί' ι} ct όρΰν: ita codex. 

2) Rui-sus clejimus scripturam codicis: ονίέ ΐηωι αίκύτη τηίφει. 221 

D. Τπ^ιιδον (altero luco -(<fi'iVm'j. 
JsT τον άγαϋον entdemva&ai , ίν μιν toiV λύγυις ά q-ijvrsl, iV ίί τοΓ^,• ί'ργοι^ ά πυιιϊ. (Ct. Meinek. 
Stob. IV. ρ. 288.) Jik 8νυ π^οφάσαί των αδικημάτων άνϋ-ρωποι άπίγυνται, ϊ} διά φό(1υν η ϋί αΐαιίνψ. 

Ε. \•1ριβτο(]•άνυν•;. 
Εΐρψη βα&νπλοντε καί ζενγάριον βυεικόν' 
f/' j'«» ΐ/ιοι πηνακια'νΜ την ττολί'μον γι-'νοιτο 
(Τκάψηι τ' άποκίάσια (cod. -«■) και λονβΐίμίικι δΐίλκνπαι 
τι]ί τιηιγος αρτιιν λιπκρίιν κια {ιύιμανν (μ'ρυντι. Cf. Stol). 55, 2. (Fragni. IGo. Bei'gk. lOH.) 

F. Αι'αχνλυυ. 
Κάτοπτριιν fiiotv ctc. Cf. Stob. IS, 13. 

G. ^υφυκλίυν^. 
Φίϊ', ταϊ' {θανόντος etc. Cf. Stob. 126, 3. 
Κλί'τιτων ϋ ότ ϊίν τι^ (μφανώς ίφενρε&ι], 
σιγια• ανάγκη, κάν κ.αλον φί'(<;/ ατόμα. 
αιδώς γάη fv κακοϊσιν etc. Cf. Stob. 24, 4 et 13, 9. 
^Si πλούτε και τυραννις και τίχνη τίχνης 
νπεικ^ΗΗ)ναα τιο πολνζηλο^ βίω, 

όσος παρ' νμϊν ϋ φΟύνυς φυλάσσεται. Ct. Stob. 4'J, 10. 
Ζην αίσχρως αίσχρυν τυϊς etc. Ci. Stob. 17, 1. 
Εκ τώνΰε μίντοι των τρόπων usque πορεύεται. (Cf. Ajax 1240 — 1254.) His aclnectitur 

vei-sus qui Chaeremonis dicitur Stob. 3, 17: 
γαρ ι/ρονών εν πάντα σνλλαβών έ'χει- 

Η. Ίαμβλίχον εκ της ε'πιστ. τ>ις πεηι σιοφη. ΙΙάσα μεν γαρ άρετη τη ίΐνητ. πάν ατιμάζει, το 
δε ά&αν. ασπάζεται' πολ'ν δε διινιερήντως ctc. Cf. Htob. 5, (il. 

1. Ηροδότον. 
Αγαϋνρσυι αβρότατυι — οικί/ίοι — εχ&ει χρ. ες άλλήλυνς. Ct. Stob. 44, 43. 

Κ. Βαβρίον. 
^εον τα τέλη των πραγμάτων ημάς προυραν, και ούτως την τοντων ε'γχειρησιν ποιεΐσίίαι. 

L. Κλημεντος ρώμης. 
Ο γαρ /ασεϊ τις δια την επιούσαν τ;/ ηλικία σύνεαιν, τούτο δια την πυλνχρονιον των κακών σννη- 
Οειαν πράττειν σνναναγκάζεται , δεινην αννυικον την άμαρτίαν παρειλη^οΊς. Ista iii t'|)istulis Cle- 
mentis, quemadmodum editae sunt, nou reperiuiitiu•. 

M. Ίγνατίον. 
Τέλειοι όντες τέλεια ((ρονείτε. Οελονσι γαρ νμϊν εν πράττειν ϋεος έτοιμος εις το παρέχειν. 222 

Χ. Tuv αγίΐΛ< Είο);ιαίου iv. τ;/,' Ttqoi Ώίλτοιια. ΐττιατολΐ,.;. 
Εν Ο) άι• tti δίηαιτυ εν πυκϊι- τον-; /Τ/./,ίτ/'» , ηι- lu^ noiij, a/jMToioi τ7;ς άγαπί^ς τον xvntuv νομι- 
nOifinct. Cf. Iren. Ορρ. ed. Stieren Ι. ρ. '^27. ubi editum est τοϊς (sed cod. Monac. τονς) 
η).>;σί()ν. item y.ai ov { coil. Monae. κ«ί «/, ) rrotii. 

U. Κλι^μοτος. 
Όσα 77(01 v:ziov λί'γυνσι, τύ αντα χηΐ; y.ui πεηι &αιάτον (iuy.oveiy' ίχάτεηος γαρ δη/.υϊ τ'ηι 
ατιοητασίαι tj^; ιίΐ'/'ϊ» ^^'^• Cf. Stroin. IV. ed. Pott. ρ. (528. llbi editum est απΰβταση• ρΐΌ άπο- 
βταβίαι. — ι Ια; γαη υινωΰει; αίΓ,η χατ(/. τι^ν τοαγίοδίαι liscjue i/,Tf)• χί<κώ,-. Cf. Paedag. II. ed. 
Pott. ρ. ISl. 

XXIII. 

In nuperrimii itiuere nieo orientali nullam bibliotbecaiu exL-ussi rjuin libros palini- 
psestos omni cum stiidio anqiiirerem. Itaque factum est iit non modo duodecim eiusmodi 
libros vel libronim fragmenta Petropolin adferrem, de quibiis breviter iara alilji ^) ex- 
positum est, sed plures etiam alios cognoscerem hominum ductoruiu curis haud indignos. 
Inter lios est codex monasterii S. Sabac ad mare mortuuii) siti, multis ille quidein nomi- 
iiibus insignis. Commentarium euim in propbetas continet, duodecimo saeciUo scriptum-), 
queni ad uonticiendum sex codicuin autiquiuiMim reliquiae siuit adhibitae. Horum duo 
primum imcialem scripturam octavi fere saeculi babuerant, et alter qiiidem duobus saecidis 
post super imcialem iam acceperat minusculam ; reliqui qnattuor vel saeculo nono exeunte 
vel decimo primum scripti erant; imus λ•«ό coruui iam duplic-i scriptiu-a iiisignis crat, 
antequam ad cam quae est de projDhetis scriptiiram adhiberetur. Folia bis rescripta per 
totum codicem numeravi undecim, quorum quinqiie ter minusculis formis. sex priiiiuni 
uncialibus scripta sunt. 

Maxima autem folioram pars ex eorum est mimtro. qiuu- sub tcxtu pruplictieo uuaiu 
tantuni scriphiram eamque uncialem octavi saecidi praebent. Huiusmodi plus i2'-> sunt. 
Quorum priorem scripturam arguiuenti patristiei fuisse ea probant quae passim erui, ut 
ij τον πλοντον 7/,c γίη,στοτι,το; αντον . . . εστίν ει; Ουσιαν τω ϋω . . . τον; γαιι τττω/υν; εξε)^ί('.το υ lAc 
. . . ε).ί)ων δί ο ,τ/,() αντον . ■ . ιωαννι^; (ad qiiaternionem zi' pertinent) — των aδiλqωv ε/.αστον 
τα ε/, r/;,* nixiu; εηγασια; επι^ΐουμενον . . . ττηυσενχι^; μεταποιονσι (quatern. ιγ ) — απεστί^λεν itoi ζ/,; 

'■ Cf. librum quera sic inscripsimus: Xotitia editionis codicis biblioriim Siuaitiei auspiciis im- 
peratoiis Alesandri U. susceptae. Accedit catalogus codicum uuper ex oriente Petiopoliu perlatorum. 
Item Origeuis scholia in Proverbia Salomonis partim imne primum partim sefundiiin atque eniendatius 
edita. Lips. 1860. De libris palimpsestis ibi relatnm est pag. 48 sq Quae ibi p. 49. ineunte fragmeuta 
sexti saeculi tractavi, pluribus sciipturae exeniplis additis, ad Sap. Salom. et Seutentias tJiraeidis per- 
tinent. ut primus vidit Ewaldus, vir S. Ven. 

') Iste commeutarius , quantum memiui, iuteger est, nisi quod quateiuio )■ (octo foliorum) desi- 
deratur 223 

T(ioqrir' Isyfi UVTO) ij qaniiovu*) (qw.ltem. ις') — 7^τονμ(ϋα το rT('.ij(c/ye/Mit . . . τυ πνα το άγιοι 
παρικαζΐΐ πως εν τη χαταμοι-ας (ια ). 

Ad haec aetate prosime actcdunt folia sex, priinuin iincialibus tOrmis eiusdeni 
saeculi octavi {Οι^ισωμιΟα ovv των .. . quat. xj'), tuin mimiseulis scri])ta. 

Tertio loco oa ponamus folia, rjuao pliilosophici fuisse videiitnr argumenti ; iuveni 
enim locum ubi τυ ϋν, το ούλ ΰι> et tertiuni alirjuid sibi invicem opponuntur. Iste locus in 
iis est foliis quae triplicem scripturain niinusrulam prac se feriiut. Alilji scriptum vidi 
λΗΜ'ΐς λή'ίτια, qua de voce vide Handwiirtcrlj. der Gr. >Spr. vwi Jacobitz u. .Seilei•. II. ρ. 17S(i. 

Accedunt quarto loco reliquiac alius scripturae niimisculao, uiide τοις TTOfa^-lvTnjni^ 
<-'t co,• δι i/7[f7rfrrn•] ru πη'. (ττ uvtok notavi. 

Quinto loco commomoranda suut tulia trigiiita (ipiat. (/ 2, qual. (V 2, quat. i' 2, 
qiiat. c' 2, quat. ζ' 1, quat. >j' 1, quat. <l•' 2, quat. i' 2, quat. t;i' 2, quat. ιγ 4, qiiat. /;■' o, 
quat. ιζ' 3, quat. «/' 2, quat. it/ 2) litteris elegantibus deciini saeculi scripta, in quibus 
fragmenta operuni Gregorii Nazianzeni supersimt. Q.uat. f legi: οσα ('rSuii/i/y.u' Λ' 
fVzcoi• ήοο]ϊχώι\ Θα'οις fV λο/ίοισιν κιΊ γλώσσιμ τε η'ιωι τε etc. Iteni quat. r' tituluin : κ«τ('< τ/^^- 
auriy.u.;. 

Prao illis vero onmibus accuratius nutanda sunt fragnienta soxti eodicis, ruiua 
sujjersunt folia quindccim, continentis tragoedias Euripidi.s. Ac triuiii quidem, Orestis, 
Phoenissaruui, Audromacliae, aliquot locos exscripsimu.s. Ncc aliiinde irliqua tragincnta 
certe pleraque derivata esse apparebit, si quis iiotas nieas accuratius cxww editis conipararo 
voluerit. Quae a nobis Hiei-osolymis , quam m urbeni codieeiii jierfuliiiius, nntata sunt. 
observato singulorum foliorum ordine indicabinius. 

Fol. 1. — οντυς τΐ ηάΰχεις (ν. 1.) — ποης ίΐεών σε λισσο/κα (ν. 2.J. 

Fol. 2. rect. χηϊμ• γΰρ uafth' [ι]ιΐ' ίί .7ί"ί'' πίιιπει iV Mf μαστοί- ποίΐονιτίί' Οι^οσιι- ιίΟλιοι 
ρ'οοήΐ' etc. Pliooniss. 1618 sqq. 

Eodem versu: η-/.ρώΐ' δε τώι^ε' τον μίΐ• εις ϋόμοικ χρεών //"ί(/ κομιζειι' τον f)i t^ ος περσοιι 
πόλιν πατρίδα etc. Phoeniss. 1643 sqq. 

Fol. 3. χαλώς ϋαιόιτες ΐ/ χαλώς σεσωσμίνοι. 

Fol. 4. εξιίγγειλί μοι (ν. 1.) ονχ ή πρόσοφι.; tcV.a τάργα (ν. 2.) — 

Fol. 5. rect. σοι μΐι• ονι• εγοιγ' άμνιειι' άξιωτερος γαρ ελ Orcst. 1;)20. 

Eodeui verso: τυν ίλεΊι^ς qoioi' διοΓ/.ων otc. Ibideiii lo4'J. 

Fol. 6. rcct. πελοπυς ΐπι προπάτυρυς εϋραν. Orcst. 1441. 

Eodeiii vers«: οι δε πρΐ)^ {hioivv^ έσω μολόιτες. Ibidcm 14u7. 

Fol. 7. τλάμονα' αμιμ λέγ.τρων (ν. 1.) δώνμων (ν. 2.) — — γιώΟι (ν. 3.) 

Fol. Μ. πή'ϋικ γαρ (ν. 1.) δρασ (ν. 2.) — • — δ (ν. 3.) μ.υχη (ν. 4.) 

*ι Ivlitum cst iii Actis SS. Jul. toin, JJ. p. CilSsqf]. mailyriuiii Patnriimtliii. Ciiiirctis t;t Alcxanilri. 
ut cx Fabricii IJiljl. Gr. X, p. oUj. liausiiims. 224 

Fol. 1'. ;'f'('0»' γαη πι;λεί\• (ν. 1.) mii ύ' ιμ' 7/,• (ν. 2.) — — 

Fol. 10. ί/ί,ίΤ{1ν 7()• i/ituiiT/^y.fy ei.: σ κιικητίκι' μη ^ηώσ ί'γωγί χίΐιοι• oq&inpy.icy.w^. 

Fol. 11. ■/ωιιι\ηίτα1 7ti πνϊΗ-λψ• πηΐ)^ ίατίαι . Androui. 10G9. 

Fol. 12. i'u ττηΜτα ιι'ίΓ (ίίΓ y(ii]ii(ai<n• (ν. 1.) — ποωι- (ν. 2.) — λαβείν (ν. 'ό.) ■ — xui• (ν. 4.) 
— ;) χηιιστοι• (ν. δ.) — yviiatir (ν. G.) — 

Fol. 13. ίΐ γάρ -/ΐΊ-αΐκί,• ιι]; τόύ'' ί,ξυνση- ϋηάσον^. Urest. 559. 

Fol. 14. rert. hi μϊι• Ι-μπνίει ete. verso πύτηα τιΟύτκι. ivi etc. Orest. 155 sqn. 174 scjq. 
8cliolionim textui adiectorum exemjiluni lioc est : οΐχειονμειυ^ ύ yuijo^ tL• (ivuqoijiu y.ui cvva-/- 
ιΉψειοί γεγονότείΐον (sic) lieajr^ae τη ώ τάλα-:. δι'ο ηησιν o/.fL• ει βλΗ^αηκ χηι'^σει,: 

Fol. 15. δυσΰαίμοιι δ' έ'οι-; «/./.«. Phoeni.SS. 825. yaxil yuo /, )■ τ;.- πύλεμυ,• ΙΙΙμύλπιη• 

δυηύς. Ibidem 8G8. 

(Jeterum istuni librum palimpsestum iam antc nos viderat H. O. Coxe, clariss. bibl. 
Bodl. CListo.s. In libro .suo: I\ef)ort to Her Majcstys governmeut on the Greek Manuscripts 
yet remaining in libraries of the Le\'ant, Lond• 1858. p. 55. Xr. 22. his verbis mentionem 
eius iocit: ,,Codex palimpscstus ct re.scriptus trium scripturam librarioruni exhibeus; quo- 
riuii prior et antiquior sec. Ibrsitan VII. literis uucialibus usus est, hodie tameii vix enu- 
fleandis; seuundu.s Euripidis Orestem et Phoenissas tragoedias, nec nou (iregorii Theolugi 
poeinata aliquot, sec. XI. ineimtc oxara\'it; tcrtius. iit supra dixiiuu.s, coiniuentarium super 
proplietas.'' 

XXIV. 

in eiusdem monasterii libris pcrlustrandis iu codicem incidimns, cuius hgatura 
agglutinatas habet rpistulas duas encyclicas patriarcharuin iiiaim scriptas. Alterain scripsit 
ΓερμιαΌ^• ϊλε'ιο ϋεον ττατηιάοχι^ς της κγία,• πι'ιλεοκ ίεηυσολνμΜΐ•. altcram ΣοημπΊνιος - - πιι,τηιάηχ^ς της 
α)ίιι.ς ηυλεω,• y.ni τϊΐύ.αιπτίιης. Priori.s initiuin est: Οι ατζαιτκχον ίητες ττηΐΊίικότητοι μητηοπολΐτιιι 
y.m νττίοτηιοι χαι Οεικιιλε'στατοι επίαχοπαι υ'ι η- aylm πνενματι αγαπητοί a^s/.rf(ii y.ai σνίλειτιη'/ιγοι της 
ηιιωγ μετίιιοτητιις' και ειτιμωταται yai ενλΐ'.Αί'ητατιιι χ'/ηοικοί τε y.ai ιευεΐς κια ιιπιιι τον injiir καταλόγ'ΐν 
Οίτες, iteiu alterius : Όηοι τε τον ίεοοϊ• καταλόγου. Inventiuu indicavi iratribus duubiis, suadens 
ut pretiosa uvTOyouqa ex ligatiira ciirio.se siolverpiit. 

XX\'. 

Plures libros pnlimpscstos velGraecos vel Ibericos detexiimis iii iiioiia.sterio S. Crucis 
prope Ilierosolyma.*) In codico (irnci-o liturgifi» form. quat. iiicd. dudruiii antiquionuu 
librorum fragmenta latcnt. (ριΟΓαιη altci- litteri.s uucialibus saceuli \'II. scriptus (.'rat, alier 
ininii.sculis .sairuli X. De priuiv crui: της κατά ;το()λημιΐ'ηι . de altera: λ/, πεοΊ του ττιιϊ•. 

" ' Huius colk'yii iiovfia taulum codicrs iinlicuvit eliU'. Coxe in eo qucm uiodo vidimus libro 
!>. .'>o .sqq. Jlulto i/iiiru.s nobis f.\.Tiiiiii:iri- coutigit. lii iis quos Coxius iiraetcriit eti.am est cociex mcnibi•. 
form. (juiit, oiiuiium Xovi TestaiMenti lihroiuiii, itpiii, de quo iam di.\i iii nupcrrima cditioiie N'. T- iuxtii 
I.XX p. LVIII. |is;iltri-ium iiiii-ialil)u> liitcii.i s.-ipculi IX. scriiituiii 225 

lu aliu ciKliee suli recentim-c sfriptura Graucae litterae unciales sacculi VIII. appa- 
rcnt. fhiius .SLTipturae antiipiioris exeiiipla duo haec sunt: πυλλα•/.ι^ τις iva μη ti',• υφ&ίάικη• 
'/.K.jii Ti,r πλι/ριΐ\ ηιιιην μελυς, δί/ίται δειιμί'. i<7TFn: — /y κυπηκζ η παηος &ροιον βασιλειχου σεμνατερα' 
απιι μεν γαρ τον ϋροηι .... ()ΐι.σιλει-/.ιιν υνΰεν -/.ερδίκ' ιύΐιι. προΓ,/.ιαρος τίοψις. 

XXVI. 

Ιη libris patriarcliao Alcxandrini codex est cliartaeeus saeculi XI\'. Soplioclis tra- 
goedias Ajaocm et Electram fuiii si-lioliis coutincns. Textui ti-agoeiliarum praeinissa est 
poetae \'ita (pViv αοιμν/ίπιν^), cuius scriptura inpriiiiis ci.iiivcnit cuni L-odicc Jeucusi, (juem 
ad editioneiii vitaruni scriptorum Graccorum miiiorum A. Westeruiann, cullcga clarissimus, 
adliibuit. Qund ut doceani, indicaljo quibus locis codex bibl. patriarclialis a textu AVester- 
iiiaiini dittert. luitium vitao f.iuit verliis Κιύ.'υπίδιιν vnuy.niTov άπο εργασίας ii όπονιτας ty/.nrro^, 
quae ipsa cuiu codiee Jeneusi couveuiunt; vido apud Westermaunum pag. 13U. ineunte. 
Ver.su (32. cod. patr. habct περ'ι τον•: cuiii codd. Jen. et Pari>i. jinj παρά τυνς, ν. 03. 7τέμ\^<αντος 
(cuin cod. Jcn.) oijqiiy.'ui (7Taqv)j]i\ λαβύιτα uvjiiv, ilddciu (jmu Jeii. et Par. ράγα. (sicj fil.' τ'» πτόμα 
αντυν ίτι tHiqa.x., ν. tjG. (ίναγινώα-λίητα., ibidelii continiiat ΐΊη[μ</τι, \. (17. CUia Jen. // ντιοστιγα., 
ibidem iuA-itis reliquis oumilms τυν Ιόγυν αν-/, ί/ιητος πρ. αιάπανύΐν, ν. (j>!. άγα.ι- αττιηεϊναι euia 
.Γ(Ίΐ.. ibidem ciun eudeiii -/.α) τΊ,ν Φνχ. Γ,νν τ. qioiij, ν. <.Ί!•. αϊ δε, ibidciii uuia Jcai. nmittit ται• 
δράικίτιις , ν. 72. τΐ)ί/(ΐι• LHiiii Jcu. ρΓΟ 7εί/(ΐνς, ibiduui (/('.ίτί (Vf 1,71, ν. 74. coiitinuat χ(•ιριιι- cudi- 
i'is Jeii., ibideiii ciiui Jeu. et Paris. liabet Tiitr/jy.ino)!', iliidem κατά pro y.ar , v. 7.j. uinittit 
cmn Jen. κ.ατ όναρ. Ad iiuem p. 132. habet v. 5. ih/jh',• cuiii Jen. et ίπεxιcϋέζετo, ibideiu a/.h)i 
cum vulg•., V. (j. umittit cum Jen. τι/ στόμα, ibideiu (Vf y.aj cuni Jen. et alio Paris., λ*. 7. aih]- 
n^Oif cuiitiriiiat invitu Jeii., sed ψρνγκιι• cuui (Odciii tenut. 

Ai'gumentum Electrae sic scriptum est. ΐπόχειτα.ι ώδε ό τρογενς, δειχννς τάι υρίστίι τα 
εν αργεί, μικροί' γαρ Ι)ΐ•τα αντον κλε'ψασα ή ιβ.ι-κτρα, ιονικά ό πατ]/ρ ainiji εσ^αζετο, διδωσι 7(;ι τρη- 
qiJ, ψηβουμε'ΐΊ^ μι^ και αντυν ατιυκτείνΜσι σ'νν τιη πατρί . υ τριη^ενς δε εστίν ο προλογίζων, πρεσ^ντ/,ς 
toj', και νπεκϋε'ιιενος τον νρε'στι^ν εις τ/,)• qωκίδa προς τον στριΉμον. είκοσι δε ίτωΐ' γενομειος αιμκετο 
μετά τον παιδαγωγοί' εις το άργος, εν ώ καιρώ νπεδείκνν αντο) τα ε'ν άργει . — Απειρόκαλον δε' εστί το 
λεγίΐιτ ότι ΰν τρόπον κατά μέρος τά τϊ^ς ιΟύκι^ς Ι/ ά&ι,νά εδίΐ'ξε τιρ οδνσσεϊ, όντως έδει και τον παιδα- 
γωγινν τφορεστιι δεΐίια' τω μεν γαρ «;'i'W)tijTi δ^ί/.ννσιν ό παιδα.γωγος , τω δε απιστονντι ΐ/ αίΐι^να. 

lu textu Eloctl•. 1()2. codex habet δε'ίετ (pro δε'ϊετα.ι) ενπατρίδο/ν, ν. IGS. ό ό' ελάίητο 
pro ό δε λάϋεται, ν. 170. ερχετ αγγελίας pro έρχεται άγγ., ν. 171. aiVi pro άε'ι. Item Aj. ν. IIU. ad 
ενρωδίί Τροίαν addit (quod ex scholio riuxisse videtur) ί/νεμόεσσκν, et ν. 118. habet έπάγων άταν 
pro άτ. ΐπ- (^luac iu cditis ad Hnoin arguiiicuti Ajacis li-guiitur. τρωτάν έμεινε , pru iis codex 
praebet ατρωτον ov διε'μεινεν. Iljidem antea pro ι^κοιεν έ.πι τίι τοι. νοσί^μ. liabct έμπίπτονσιν έπι etc. 

ycholiorum exeiiipla suiit: Μαϋεΐν ότου: οι ιΙττικοΊ αντ) τον υποτακτικού ίίρ^ρον τϊ^ς 
γενικι^ς των γενικών τον ον και τι<ς δοιικίις τον ώ το ιιτον λέγονσιν και το οτΐ'_>, προστιίΙ^έντες τϊι τον και 226 

τι) ΤΟ). Ίοντοις δι- άχολον&ονντί:^• υ'ι πιιη^Ίΐι,ι ■/.((! ίπι rtoj' πλίαιιων ειάιτί τοντο ποιυναιν, iiiiir ότωι• άντι 
τον ώιτιΐ'ων, ■λο.ι ίηίοις άντι τον οίστισιν- ίπι & των αϊτιατιχών ουίί'πυτε τοντο πυιυνΰΐν, υντε οι ποιη- 
τα'ι ovTS ο! ώ'ίτηρίΊ;. — ΤΙπιπιν τιν ίχϋρων : fx την πιιοωμαι γίνεται, (ραμεν δι- πιιηο)μαί σε -/.αλεΐρ 
άιτ'ι τον δια τιειοι'.•; κΐ'.τκλαμι'ίαιω σε χαλεϊν' χαι πειηωμαι r/;C σι^ς γνοιμί/^• αιτι τον ϋίλο) Sia πειρκς 
ταντιρ' ■/.αταλί'.ρεΪΓ' χΐ'.ι πεΐ(ΐώμαι βλκπτειν σε αιτι τον επιχειρώ, aq ών πείρα, >]ν ό'/ύωσ/ τι^ τιη η 
λαμβάνει, και η ίπιχείρΐ/σις, ως ενταν&α. — ΆνΆηι δνπμενεϊ: διττώς τοϋτο' ί/ γαρ όχι άν&Ιβτατο α'ιας 
ΐιδνσσεϊ y.ai ί\ρλονείχει ζι^τών τα τιιν άχιλλεως όπλα λαβείν, καλεί αντον δνπμενή' ι] ότι τω αποτν/εΐν 
αντον των όπλων μανεις ε'ζι'ίτει αντόν τε χαι το'νς ότρει'δας (Ιπιιχτεϊναι, ως οντυς qΊ|σιv (liuc acceiltu) 
ο ποη^της. — Εχει περανας: αντί τον επέρανεν ο α'ιας απροσδυχι^τον πράγμα χα.τα τον χαιρυν τι^ς 
ννχτός ταντί/ς' ό ιινδεις άπο των έλλφοη• πριισεδόχΐισεν ίίν. εστί δε άττιχΐ^ /] σννταϊι,•. 

XXVII. 

Iu rodice Patinio sacculi Χ. plura let;untur exccrpta t'onimentarioruin Ilippoh-ti 
Roinani. Quorum ut paui.-iora iam in Faljricianain oi)crum Hippolyti cditionem recepta 
suiit, ita plura uoiidum inuutuerunt iiisi ex ultimn \-(ilumine novae patriim Libliothecae 
Maianae, quod Romae auno 1854. prodiit. (i>uae ex cuil. Patni. liausiinus, lioc loco plenc 
describemus, non modo ad confinnandam edituruiii tidciii, quod ip.sum iii fragineutis eius- 
raudi grave cst, sed etiam quoniain scriptura al) editis .satis dilfert, net• raro ita ut ad 
restituendum supplenduinque ipsius Hippulyti textum valeat. Ceterum ad priimim sfliolion 
etiam codicem Coisl. 120. (de quo iam siipra pag. llO. dictum est) ct (ex (.■οιιηη. bibl. Vind. 
Laiubecc. ut edidit Kullar. tuin. λ'ΙΙΙ. ρ. 829.) cod. \'ind. adliibuimus. 

Ni•. 1. 

ίππιιλντον ε'χ των (Fa. et Coisl. τοϊ•) εις τίι άσματα (ita etiam Viud., Fabr. et Cuisl. το 
άσμα) των ααμιίτων. 

Ααι πον πά.σα η πλονσία αντη γνώσις; πον δε τα μνστι[ρια ταντα χια (ita etiam Coisl. et 
\ ind. ; Fa. om.) πον αϊ βίβλοι ; (Ιναιγέρονται γαρ (ita Fa. Coisl. Viiid., Sdhis Patiii. om.) μόναι αϊ 
παροιμία/ xat ή σοφία χα} ό εκκλησιαστής χαι το άσμα των (ita Fa. Cuisl. Vilid., sed Patlil. om.) 
ασμάτων, τί ovv; \ρενδεται ή γραφι]; /</y γένοιτο' (Ιλλα πολλιι μεν τις νλν, γεγένι^ται (ita Coisl. et Vind., 
iteiii Patm. -έννι^ται, Fa. γέγονε) των γραμμάτων, ώς δΐιλοϊ τό λέγειν ?^.σμα (Fa. add. τώ)', liou item 
Coi.sl. et\ind.) ασμύτων. αι,μαίνει γίιρ ότι όσα (ita Patm. et Viud., Fa. ό, Coisl. plaiie om.) 
περιείχαν αϊ πεντακισχίλιαι ψδαϊ (Coisl.** add. ο) iV τω ίνϊ δι>ιγί^σατο. ε'ν δε ταϊς ί^μέραις Εζεκίον 7« 
μεν τών βίβλων (Fa. et Coisl. βιβ).ίων) έξελε'γιισαν, τα δε (Coisl. add. xul) περιώ^Οι^σαν' ijOtv qi^aiv 
η γραφι], ανται. αϊ παροιμι'αι -Γολο/ίώΐ'ΤΟ^.• αϊ άδιάχριτοι, ίίς εξεγριίψαντο (iteiu Cuisl. et Vind•, Fa. 
έγραψαντιι) υί φίλοι Έζεχίον (ΒοΙα."? cod. Patm. -χία) τον βασιλέως. πόίΗν δε εξελέξαντο αλλ ;/ ε'χ τών 
βιβλίων (Vind. βίβλίον) τών έγχειμένων εν α'ις )^γει (Fa. add. ταΐς) τρισχιλίαις (Cuisl. fV ταΐς — sed 227 

τ«κ,- ex («,• effeetum mauu emcndatrice — τηισχιλύα^• etc.) παρα^ίοληϊ^• y.w πίνταχισχιλίαι^• ouViV); 

f| αντών ovv τούτων οι ψίληι Εζίγ.ίον σοφυι νπάοχοντίς ί'ξύ.ίζίί.ντο τα (Vind. υπι.) πι/ο•; οίχοϋομφ• (Fa. 

add. τής, ηοη itein Coisl. et Vind.) (κ•Λ>ισίας. 

Nr. 2. 

Post haee cdd. 1'atiii. et Coisl. novam iuscriptiijiieni liabeiit : Κνηε^ϋον τον ΙΙιφφίλον 

ί'κ 7/^s" αηχί'Μίλογιχϊ^; Ίατοοίας, qua praetermissa Fabr. (ex Anastasio) et cod. Vind. ea quac 

sequuntur ad Hippolyti locuin qiii praecedit traL•unt. 8unt autem haec : Τας 8l (ίΐβΐυυ^ τον 

Σολομώιτος τας πεο) των παοα^ίολών κκί ω$ών, tv fcod. Patm. α!ν) α'ις πιοι ψντών κ«! παντοίων 

ζώοιν ιμ'σιολογίαί, ytoeaiOiv πετεινών τι και νι^χτων, y.ai Ιαμάτων πάί>ονς παντός (Fa. et Vind. πύν- 

τοις), γ(>ηψθίσας αντφ Μρανίϊς ('noiijfssv Εζεχιας δια το τας ^ίοαπείας των νοσημάτων ί'ν&εν χομίζεσ&αι 

τον λαον και περιθ()άν (Coisl. περ. και παρορΰν) αίτείν (pro αιτείν Fa. et Vind. αυτώΐ') πάρα &εφ 

τας ιαβεις. 

Nr. 3. 

Quem Eusebii locum uxcipit titulus : Ti εστίν η σοΓμ'α οι'κοδομι]σιισα έαντι] οίκον ^) addita 

nota nominis 1Ιίρρ(ίΐ7ΐϊ. Legitiir auteni ipsura scholium hiinc in modiim: Χρίστος ή τον 

ϋ^εον και πατρός σοφίΐί κα! δίναΐ-ΐις την εαντιιν σάρκα ' ό λόγος γαρ σαρξ εγίνετο και εσκψωσεν ε'ν 

ήμίν-). — και νπήρεισεν στύλους επτά' την τον αγίον^) πνενματος ή^(ΐΌ//ίάν«^) ' όίς ηησιν Ησαΐας, και 

αναπανσεται ϊπ αντον έπτα πνεύματα, τον ihov''). — έσrfai^v δε τα εαντης ίΐνματα τονς πρικ/ητας 

κατά καιι/ον άναιρονμε'ι ονς παρά των απιστιών''') νπερ της αληθείας και (Ιηωντας, ενεκά σον ϋανατον- 

μεΟα ολην την ημε'ραν, ίλογίσϋημεν ως προ[ίατα σ(μίγης. — ε'κίρκσεν^} εις κρατήρα τον εαντης (»/;•();•' 

εις την παρϋένον' την έαντου θεότητα ενώσας τϊ] σΐ'.ρκι ως οινον άκρατον, ο σωτηρ έγεννη\)-η ί'ί αντης 

ασνγχχ'τως ί^εος και ανίΙ^ρωπης. και ητοιμασατο την εαντης'^) τραπεζαν' την επίγνωση' της'') τριάδος 

κατί'.γγελλομε'νην. — απε'στειλεν τιίνς έαντης δούλυνς' σνγκαλονσα μετά ΐΜ)•/,λοί κηρύγματος, ος ί'στιν 

') Ιιι cod. Patra. et Vind. list τριοχιλίας nunu- oixnv εαυτι) ίξ άπ ει ούνί^ρον μητρός, ναΰν yuvr ['Sim. 

βολάς χ. πενταχισχιλίας ώδάς- de Mag. γήν) σωματιχώς περιδεμένος 

') Fabr. ίου άγίον' Ιηπολντου πύπκ'Ρώμι^ς εις ^) Fa. et Lag. παναγίου. ■*) lidem εϋωδίαν. 

το Σοφία ψχοδόμησεν (avrij οιχον. 5) Ad haoc addunt (aliena ab Hipp.) Fa. et 

^) Haec inulto auctiora (e cod. Taur.) Fabr. Lag. ϊίΐ.λοι ύέ ίίγονπη• ε'ίναι πτύλυνς επτά τα έπτα 

et (a Sim. de Magistr. in aet. mart.) Lagardius sic: ,Ίεΐα τάγμητα τα Snt της ίερϋς αϋτυΰ χαϊ Άιοπνεύ- 

ή aoifiu φχοόόμησεν έαντη οϊχον χαϊ υπήρεισε στ ν- στον όιύ'ασχαίίας την χι ίπιν βαστάζοντα, ήγουν τοίις 

λονς επτά, την νε'αν'ίεροιβαλημ χιΛ ίιγίαν σίιρχα. προψήτας, Γούί αποστόλους, τους υιιρτνρκς, τιινς 

στύλους έπτίί την εβδομάδα τοΰ <<γ(ου πνενματος ^π' ίεράρχας, τους άσχητάς. τους οσίους xai τους δι- 

αύτην {Ma\. Ιπ^ αΰτι]) αναπαυομ^νου {σήμανε. {Uaec χαίους. '') Haec illi sic cxaggerata: τυδείαΐ(. 

omiiia solus Lag. iJiacLiiittit. Exscrip-iit vero eu- r('< f. 9ύμ., τους πρυψ. φησ'ι χα'ι μάρτυρας τους χατά 

dem e cateuis Α. Maius Νον. ρρ. bibl. II ρ. 7.'5., πασαν πάλιν χα) χώραν χ«*' έχάστην υπό τ. άπίστ. 

ubi additur: χαΟώς'ΐΙσα'ί'ας μαρτυρεί λ(γΐ'>ν ίσι/αίε ιΐίσπερ άρνης άναιρ. ΰπερ etc. ') Fa. et Lag. χαϊ 

τα εαυτής αίματα) Χριστός -/άρ (Fii. om.) φ ηαίν. ή ίχ(ρ. ") Lag. (ex errore) >«υτοΰ. '■') Fa. et Lag. 

τοϋ itfov χα'ι πατρός noif- χ. δύν. ώχηδόμησεν έαντη τ ίη'ίας ιιι. χιιτεπαγγ. praetereaque adduiit: χαϊ τό 

οϊχον, την ίχ παρ!Κνον σάρχίοσιν, χα9ώς τιροείρηχεν, τίμιον χαϊ «χραντον αυτού σώμα χαϊ αίμα, άπερ ίν 

ό λογ. αά. (γίν. χ ίσχ. {. ημϊν, ώς μαρτυρεί χαϊ ο τη μνατιχή χαϊ Ιΐεία τοαπε'ζη χα,Ψ εχάστην ίπιτελοϋν- 

αοφός πηοι^ήτης' ή πρό Γοϋ ιι/ώνος, ι/ ησί, χα) παρεχ- ται ,'Ιυόμενα εις άνάμνησιν της αειμνήστου χαϊ πρώ- 

τιχή ζωής. ή άπειρης σοι/ ία τοϋ Ι)ευν ιόχοδύμιισε τόν της Ιχη'νης τραηί'ζης τοΓ μυστιχον xttiov δείπνου. 228 

άη/ΐΜΐ; tyy.Xi ι ύτο) πι^ιη^ με, ταυύ: (ίπυητυλονς (ΐς τον σν/ιττκιτα y.DCjKH• πι>(>6•/.ιύ.ΐΛηιίη)ν>; πάντα 7 α 
'ΐϋνΐί ei'i τψ ί'πίγτωσιι• τυν •ίΙίοΐ'^"). — y.ai^^) toic ινϋα'σιΐ' (ροινών είττεν τυΐς μήποι •λΐ•/.τ)^μίνοις την 
ϊ^ίηαμιν την α•/ίην ίτνενματυ.;^-), ϊλΟετί qc.ytTf τωι iucov «ρτωι• '•'), χιιι πίίτε οΐιυι• όν fy.tQitnii^^) νμϊν' 
την i/iiia• αντιιν nuny.ii y.ai τα αγιον '■') uvTOv ιάμα &'o'coxf'j' ημΐν ί'αϋίίΐν και πίνειν ει\; aqteiv αμαρτιών. 

Nr. 4.*) 

Τι, βδί'λλίι τηεϊ^ ϋνγατΗΐεί ι\ηαν α'/ατζησι/ αγαποίμεναι , tij αμαητία^), ί, πιιηνεία, qOijviK•-), 
tiSb)lii).('.7ijsia, y.ai αί'ται ■^) αΙ Tijiu nvy. tvtnin/.aoav ^) αντήν' iir ;.■('<(> εμπιπλάται ■') άει Λ« των πρά- 
ξεων τυί'των νεκρονσα ή αμαρτία τυν uv&iiconnv'•}. η δε τετάρτη '' ) ανχ ηρκεαϋη ειπείν Ικανόν, η κατά 
πάντων*^) πηνηρα επιΟΐ'μία'-'). ωσπερ yuo εν μεν εστίν τ'υ αωμα, έχει 8ε με'λη πολλά^"), (WToi,•^^) κα,ι 
η αμαρτία μία υναα πο'ΰ.ίι^ και πηικίλα^ ε'πιίΐνμίαχ εχει^'). ύ&εν τοντυ ΰιϋάξαι ^ΐυνλόμενιι^ &« παρίί- 
δειγματων ε'πάγει λε)ων^'^) ί,^ιδης y.ui έρως γνναικίις και τάρταηης και γη /''/''') έμπιπλαμένη vSaTOg' 
και νδωρ και πνρ ον μη ειπωσιν ^ίρκεΐ. ΰν γαρ τρύπυν ο αδη•; ον διαλείπει δεχόμενο^• χΐ'ν/ίις ανίϊοωπων, 
ονδε Ι) t^iov της αμαρτίας πανπεται ε'κπορνενων και τί/,ς Η'ΐ'χα-' των αϊ ΙΙριόπων δια(ι ΙΙείρων^•')' τ/^ο ''') 
δε αντης εννοίας έχυνται υ τε τιίρταρος και τίί ληιπά. 

Οί(&αλμυν καταγελώντα^) πατρός και ατιμαζυντα γήρας μητριις, (Γ/.αοιγημηνιτα τι'ιν ίΐε'υν και 
πάτερα, και ε^ονΟενυνντα Χριστον την-) τυν ί^ευν nocftav' έκκοϋ'αιαί'.ν •^') αντον κυρακες εκ των qtway• 
γων, τα ακα&αρτα και πονηρι'ι. πνενματα, τυ διυρατικον της ικρροσννης υμμα' και κατ ι'χμίγυΐΰ αν '^) 
αντυι νειιϋποι ιίετων, καταπάτημα•') έσονται τυϊς πιισιν των αγίοιν. 

Τρία εστίν αδννατα μυι νυησαι και το δ υνκ έπιγινωσκω'')' ιχνι, αετυν πετομε'νυν, τον \ριστον 
την αναληχριν' και υδο'νς Jg^ttiis• ε'πι πέτρας, υ διί'.^ίο/Μς ονχ ενρεν ίχνος αμαρτίας έν τω σώματι τυν 
Χριστον' και τρΐ(1ονς νηος ποντοποροναης, της εκκλησίας ο)ς έν πελαγει τω ^jίω τοντω τη εις Χριστον 

'") Fa. ot Lag. sic: το δε ίιπε'ητ. τ. έ. ιίηι'/.. •■) Mai. om. ζκΊ ctT. *.ι Ιη c-odice est /rf,u,7i'/7/. 

η aoifitt. !, χριστός δηλονότι, σνγχα).. με. v\p. χηη nt ftiam coil. Aiex. liabet ; Mai. ov Ινεπίπληπηι: 

υς f ί'ί, (χκ).. πρ. με ifttnxovaa, τονς ίεροϊς ίίτκκη ι ]I(ic aco. ipse codex. Mai. Ιιιπίπλ. '') Mai 

πρόδιι'ι.ον τοίις εΙς τ. οίμτι. γ.ό. διαδραμόντας κιη aildit: μι^δε'ποτε ηλλυιωμένη (ύλη πάντοτε Ιτταί•- 

71 ρηαχα).(ααντας τα ε. >/%■ τ. ίχίίνυν inCyv. άληΆως ξυνση. ') Mai. ή γαρ 7ίτ. ι/ηπιν. ") Mai. κατά 

τω νιΐ)ηλω χιύ 9(ίοι τούτων χηηί-ματι. ") Fa. et πάντα. "} Mai. add. τίτάοτην λίγων την μετά 

Lyg. το δε χαι. '-) Fa. et Lag. την του ίιγ. πν. πάντων ^πιϋνμίαν fniiuavtv. '") "Shu μίλ δ. πο. 

δύν. δηλονότι. '•') Fa. et Lpg. τον Ιμον άρτον. εχ. "ι Mai. οί'ιω. '-') Mai. (ν iavTij εχ. δί 

") Cod. ^(ραχα. Fa. et Lag. xixoaxu- 'Ί Fa. ών Ιπίβοι-λος των ανθρώπων γίνεται. ") Mai. 

^^XL•■Λli. τίμιον. Viaam γο&Χ ημίν mMwiu <ιηπίν. δια παρ. δη ιρησιν. ") Mai. ot'. ''•) Mai. οϋ- 

*) Qiiao secjuuntui• omnia inde a τ;} ί^δίλλί) δίνιι γάη τηόπ. ό ίίδ. ον δι. δε/, ι/λ άνόιηον (ΐΐ'ί/ρ. 

usque τόι• λόγον της αλη!^εί«ς, m Faliricii et La- ούδε ΰ εη. τ. ίιμ. ώς γνναιχυς παύεται Ικτι., πρυδό- 

gardii libris desiderautiu•. Protulit uuper, ut iara γι;; rijf αντον ψνχης όστις γηόμενος. "') .Mai. 

indicatum est, e cateiiis Vatieanis Aug. Maius. ώ? τίωταηος δε άεΊ ίν cttv iniiUus uiliil ίυ tcxiu 

Quorum uihil auimadvertit P. Α de Lagardf, Patin. respoiidet. 

quum .,Hiiipolyti Romaiii quae feniiitur oiiiiiia Ί Mai. negligontissiim! : ό(ΐ»αλμός καταγε>ών 

Graecc" a. 18oS. editurum se in lihri titulo pro- τά τον πα. (pcrgens χ. άτιμάζοντκ). -) Mai. cor- 

fessus esset. Quantoporc vero scriptura Koiiiaiia ruiite: ,βλ. τ. Άε. xai μητέρα ίioι•ί^. Χριστού την. 

ex codice Patinio cmeudauda sit , facilc iiatebit. :•ι Mai, cs errore hxoiiniaav. *) Jlai. χαται/ά- 

')^hu. Trj ύμαρτ. αγαπώμ. αγαπήσει. -i iMai. yoifv- ■) Mai. xal χαταπατημύ'α. <>) Μίύ. τέιαρ- 

ό ifHov. (s('d ipsc cditor correxit ifov.i xui tU). loi• pro δ' . 229 

•Λπίί^ι Λ('< τιιν nrcrijoi• y.iiflfnnoinii^^•' χΐ'.ι υϋ(η\• «ιΛκν fV jnWiji, roi ί'κ TTrfviKCTo^ αγιΊιυ και t;^c 
TTaoiltniit γϋγείΊΊ^μίνυυ' ίδον γί(η qifiir ariji), ανατολή όνομα «lirff)'}. 

Τηιαντίι οϊίυς μοιχαλίίίη^• , ')] ιιταΐ' πράξΐ], άπυηιΐ^αμίΐΊ^ uvSn• (ρ^αιι• πι-πηαχίναι^) άτοττον' τοι- 
αντίι tmiv η ai-anT{ioqlj Ti^s' ί'χ-Αλι,ηίιι.ς πιστενιινσΐ/•; X(jiaT('}, ί] /κτα τη παηκνβαι ίΊ'-Ί τοΰ" ί/Λόλο/^ 
άπαταξαμί'ΐΊ/ τοντιιις και τω (^iit^ioXoi κα'ι άπυ).ονπαμι!ΐΊ^ τας ύμιαηίΐ'.•: y.ia Xajiiivaa ιαμπιν ιινδι-Ί• ififiir 
πεπραχΗ'κι άτοποι. 

.Ιια ΤΟΚΟΙ' σεητκι ;/ γι^, Λ« πάτους y.ai^") ν'ιον και ajinv ^jf ('/(«ros•' y.ci τϊι tV' ov ί^νναται qhonv 
τι^ν ίηιάτι,ι• f^iqi/.i-u.u• τιη' r7cu7i;(i(v"). — Έαι- inV.tTi^^-) fiaoiltvnii. ΌΊβοιο^λ η• .Ίηνητιη ι%νλικ• 
γαόμίηκ- και sV τ;/ )■;/ 7i,s- ΐπαγγίλία^;^-^) ^ίαπιλενηα•;. και aifnMV πλι,σΟΙι ") αιτίων' τΊ^ν yi^v li ίτοίμου 
la.fkhv και φαγών και ϊμπλι^βΟεις άπΐλάκτισεν. και παιδίσκι^ ϊάν ά(ί«λί/ '•'') τΊ/ν ίαντ/^ς κνρίαν' ή κνριο- 
κτιινικ πννα)•ω)Ίι στανρωσασα τι;ν σαοκκ τί)ΐ' Χριστού ίξω t;;C ττνλΐι^^^'). και j'»»•// /«rr/^T;; εαν τίχ\ι ανδρός 
αγαθόν /y ί'ξ ίΙΙΐ'οιν ίχκλί/σ/ιί τον Χριητου^''). 

Τίσααροί. εατιν έλαχιατα ι'ττι Τί^,• jv^c, ταντα <%' εατιν σοιμ^ηίοα των σοι^ων' οί μ.νρμ.ι^κίς, οίς 
ονκ ίπτιν ισχνς, ΐτοιμάζονται ΙΗ'ρους τ'ι^ν τροί-μ'^' τϊ'."^} ί'χ'νη δια τι,ς tu- \ριύτοΐ' πίστεως ίτοιμάζονηιι 
ίαντοϊς τ'ΐ/ν α,ώΐΊον ζω\ι• δι έργων αγί'.Οο'ιν. και οί χοιρογρνλλιοι ί/Ινος οι•κ ιιτ/νρϊιΐ' ε'ποίι,σαν εν πε'τοαι^- 
τιίνς ίαντων οικονς' ταείΐη^ ^^ι fj πνευματικί] πέτρα Χριητκ'ι οι/.οδόμι,ντι'.ι , /^τις ε-/ειί^ί)ιι εις κειμο.ι^ν 
γΐύνίιις. ασκαλα^ΐιοτιμ• χεοιίιν ερειδομενο.: και ενί'.λι^ιτος ων, ούτος οίχεϊ ε'ν οχΐ'ριόμ,ασιν ^ίαηιλίοιν' ο λι^ατι^ς 
εν Tf/ ϊκτασει των χειρών τιρ ι^τι'νριιι του Χρίστου επερειδομ,ειιις οικεί εν τω παραδείιΐι<ι, τω ΐιχνρώιια.τι 
των δ'(ΐο '^) βασιλε'ων, πατρός και νιον και αγίου πνεύματος. 

.■^('>α.ηιλεντον rj ακρις, και εκστρατεύει αιγ ένίις κελεύσματος εντακτω.:. α^Ίασίλεντα ι]σαν tic 
είΗ'ΐμ νπϋ τΐ/ς αμαρτίας γΰρ ε(>ασιλεύοντ(ΐ' νϋν δε πιστενσαντα'-") το> Ο ειη στρατεύονται τΊμ' επονρά- 
ηυν στρατείαν. 

Τρία εστίν α ενοδως πορεύεται, και τΐι δ υ καλο'ις δια -ΊαίνεΓ άγγελοι εν ιιΐ'ρανοϊς , άγιοι επ'ι 
τι^ς γι/ς, ψνχαι δικαίων υπι/ γιμ'' και το δ, ο (Ιεης λόγος σαρκω{)•ε}ς δη[!ΐι καλώς μι]τραν παρίΐένου, 
αναπλασιν του Αδάμ. ποιούμενος' διε'φι'^} εν κόσμοι, κΐ^ονξ άλ/j{^είaς γενόμενος' διε^ίι^ εν «ίϊ/, ^"s" 
ιΐΊ'/ας των πίπεδιμμίνων λνσαι τον δε'σμηυ ^ΐουλενο μένος' διε\!ι/ πνλας ιινρανο'ιν, ατταρχΐ^ αναστάσεως και 
αναλίιψεοις πασιν γενόμενος. 

Σκνμνος λ/ίοτο^' ισχυρότερος κτηνών' Χρίστος νπό la/.uiri ε'ν Τ(ό Ιούδα.-'-) /Toi«//,TK'(mn7)^•. 
,-ίλεκτωη περίπατων εν {Ν^λείας ενφνχυς'-'-^). ΙΙανλυς εν ταϊς έ'κ-κλίισίαις πρυΟνμως κι^ρύβαων τον λόγον 
τον ■ί>εοϋ-'^). Τράγος ηγούμενος αίπολίον' ό ίιπερ των ίψαρτιών τον κόσμου σφαγιασ&είς'''). Και βασι- Ί Iluius liici tcxtus ijvorsus idcm cst apiul derantur. '") M:ii. malc κα) ιϊι '■') Sic cini. 

Jlaium. ") Mai. ncgligentci•: οΰίΤ. 7'»;(if( 77ί7ΐ()β- Pa.tm., i-ccfius ut vidctiir Jrai. joioiv. -") iMai. 

χ,'Ημκι. ■') Mai. omittit. '") Mai. om., postea πιπτενπηντες. -Ί Ab liot; altcro Λί",•}»; ail iiuar- 

plciK! scriiidnn habfit τό τέταρτον. It(!m iufra. tum transilit catcna aimd Maium, ita ut vcrba 

") Ma\. τον Χριπτυν. ''-) ^1;ύ. οΙχίτης. '■') co- Α'ιίβη h' χύπμω us(|ue ,ΐουλευόμεΐ'ος apud ciim 

άρ.\ ίηκγγελείας. '■*) Μ-,ύ. η λησ!) εϊς. '•"') Mai. dosint. -"-1 Mai. h' τ.'ί. ΰ.'ίηκ. '-^^) Mai. iv- 

IxpitXXii "') Mai. oin. mali' vcrba fiio i. πύλης. ιρίχως. -'') Mai. Χρίστου του Ι^ιυΰ. '-■') Mai. 

'"ι Ista. oiMiiia: xai yvvij - i. .\i). aiiud Mai dpsi- (ΐγιααΟ^είς. 230 

λί-ίν ϋι,ιι.ι,γΐ){ΐοιι• ?ν tiher Χηιστιΐί; ^ii.ei).evnii.^ ϊηι τα ίί/ΐΊ/ Siifiijyfinsi Sia nmqtjior y.d.i απυητόλων τόι• 

Χόγιιν 7i}k' αΐι^&ίιας. 

Nr. 5. 

Scquitur in codice: πώς νοψίον το Ονχ ΐστιΐ' άγα&ον εν άνί>ρωπφ, ϋς (sic, ut cod. 

ΛΙοχ.) qujtTui -/ΜΙ πίιται χκι Stitti τ// ψΐ'/ί, «ΐ'Τίΐί άγαΟοΐ' fV μόχϋφ αντον. (Eccl. 2, 2-ί.) Ilunc 

tituluui quae verba (.•χί'ίρίαιιΙ (praepcj.sito inunero n/), ea et ipsa Hippulyto (nec contra 

videtur esse codex l'atniiusj adsciibimtur apud Anastasium Sinaitam quaest. XL. et in 

Mss. Bodl. apud Sini. de Magistr. p. 273., unde ad editionem Lagardii transierunt, cf. 

pag. 201). ur. Ιοΰ. Oc ijnoy.r/Ms• faliitii• -aiu πίηιι• προητάσσα ύ iy.yJ.i^aianTij^ ύλλΰ ττΐίυ/κίτικώς etc. 

(.!ijuveuit autem scriptiu-a codiris Patmii cuiu editis, oisi quod pro untaaeits L•abΰt «.τκ- 

τΰύΟαι , itcui πηρίΐ'ίΐι,κιι pro TJOntviaOai . 

xxvm. 

Quo eodice (.'uii<liniaiiu supra (pag. lllt.) usi sumus ad edeudum Pseud-Epiplianii 
libolluiu de prophetis, ex eodem Moutefalconius in Bibliotheca Coisliniana pag. 103. cxt^unte 
aliipiot vcrsus de cannue bibliorum sacronim exsiTJpsit. Qua iu re varie erravit. Νυπ 
ΐ'πίιιι in ccidieecst: ii<)iai(w τον ι-ναγγΛίστιη• rx τώι f;7(or. "ikjou i^l ete. ; .sud iiidex libroruni 
Niivi Tcstaiueuti exit verbis : παύλυν ιϋ- unimUA'u<u ίωιίηυν τον ίνκγγίλιστυΐ• ■ lam scquitur: 
τοί' {>(ολϋ-/ον. (/. τών ϊ.τώι•. "Uqou ϋί etc. (^uae quidciii ad Grcgoriiun Nazianzenum, qucm 
Theologi nomine vetere.s insignire solcnt, spectaro iu promtu est. Altero vero ver.iu noii 
seriptum est y.ay.oi^Us^ sed x«zo/,Tt<•, qmid euiTigendum est κακύτι,τίς (non κακύτι,της, queni- 
ailiiiodiuii editio cjperum Girgorii Coluniriisis UtiH). liabetj. Neque qiiartu versu ϊπτ<ιηι- 
y.ia iii-i turii (ίί.Άυι livoy.itidty.a πάηαι scriptura absolvitiir, sed additur quiHtus: της άρχίαοτι-'ρ/,ς 
^fiρ(cΊyJ]ς σο(μ\ς, ad qiicni ipsiim illud πάσηι exeunte versu 4. positiim seiisu pertincre inter- 
ριηκ'Ιϊυπυ signifieatur. Quos Λ -ersus exeipit iudex libruruiii V^etL-ris TL-staiiifuti ex ratiunf- 
eiusdcm Grcgorii: cf. < >pp. II• p. '.•8. (^uaiiivis scriptura codicis (."ui>l. boiiitate ηυη cxcel- 
lat, tameii liaoc notari possunt. Versu 14. ρασιλίΐωΓ (vix recto) pro ^^αοιλι'ιΜΓ, y.ll. ηολυ- 
ΐιόιτκα*) pro -iintua, v. 23. ά^ίίίχονμ pro a^i(jnxovfi , v. 30. diiiihai (rectissime) pro iajixhioi. 
V. 32. fedituiii est male Λ' ϊταλίιι pro ό'' niOJij) άχιαϊύί)ΐ pro «/«ίκΛ. Finito carmiue 80(|ΐΰ- 
tm•: /Τί()ί τωΐ' ξ {iiflJMr κκ! όβα τοντων ίχτός. Rur»u.s post sexagiuta illos liic titulus puiiitur: 
y.ic'i όσα ίξω τών ς. Qui libri liuiic in moduiii notantiir: α σοφία σολυμώΐΎος' // aocjia σιριίχ- 
γ μ-ιν/.χαβ(αο)ΐ• ' δ μαχ/.αβαήοι' ε μαχχη^ίαίωι' ς μαχχαβαίων ' ζ' fnxh]^' // ίονδί^ΙΙ' (>' τω. -JiT. Hus 
deni(pie oxcipiunt: και όσα aniiy.nvcja. α ιο^ιίμ' ji' HMy' γ' λάμ^χ nsque κε' εναγρ'λκη• κατά ματ- 
ih'ai. Qiiae recte oxscripsit Moutetalconius, ni.si forte retinere poterat ηλιον pro ί^λίον, ct 
luuiirro (f/ potius βαρνά^-ία επιστολί^ quam -}.ai pro ratione compendii edenduin erat. Prac- 
torea sul) ι/λ' in coilii-r scriptuin cst: πανλον πράίις. *i Eti.-im iii cc no/.ouoiTi 231 XXIX. 

Ιη coclico Sangallensi ηι•. 912. sub recentiore scriptiira cum miiltis psalterii frag- 
mentis etiain aliquot Jei-euiiae fragmenta ex veteri versione Latina latent. Legimus non 
siiie magna diliicultate paginas 303 et 3(_»4. 30'J et 310. 25 et 2(1. 31 et 32., quibus quattuor 
paginae libri antiquioris i. e. saccidi fere qiiioti ad rescriboudum adhibiti repraesentan- 
tur, quavis pagina recentioris dimidiam antiqiiioris efficientc. Diiabus alteris contiuebatur 
Jeremiae 47, 12 — 18., alteris 17, 10 — 16. Prioris loci versio Itala nondum innotuit; 
nec iiiagis alterius, nisi quod ex Augustini, Ambrosii aliurumquc seriptis phira fragmenta 
colligi possunt iamque a Blaueliino collocta sunt. Itaquc ad utnuuque locum cumparan- 
dum Vidgatae textum additis ad postLTiorem patrum fragmcuti.s ex upcrc Blanchiiii ad- 
scribemus. I. Pag.304. 
JLex bibcndi calicem biberuiit 
et tu duiii muiidata videris 
11 on nmndaberis• per me 
eniui inravi dicit dms• quia 
nenio ])eiTransiet iii op 
probrio et iu maledictioue 
eris iii parte tua- et ouines 
eivitatcs tuae eriint deser 

II. Pag. 3U0. 
tae in aeteniuin• auditu 
audivi a dmo et nuiitios 
ad gentes mi.sit diceiis coii 
gregate vos et veiiite adver 
simi eam exsurgite in pug 
iiain• pupilhim dudi te intcr 
geiites digiiae isiu) coiitemptu III. Pag. 303. 
J.iitei• homines hisus tuus 
adcpiisivit Litc tibi stulti 
tiani (sic) cordis tui liabitavit 
in cavernis petraruin 
conprebeiidit iiiuiiitio 
nem culli.s excclsi et quia 
exaltasti sicut a([uiUi iiidu 
tuuiu iude detraham te 

IIII. Pag. 310. 
eritq• idumca siue vesti 
gio- ouinis qui transiet 
pev eam siljilabit .sicut siib 
versa est sodoma- et gomo[i•] 
ra et vicinae eius civitate.s 
sic subvertaui te dicit dms 
omiiiputeiis• noii .sedebi[t] Cf. ail I. usque IIII. Jciein. 47, 12. Quia haec dicit dominus : Kcce (|uil)us iion prat (I.j iiuliiium ut 
bibereiit caliecm, bibfiites bibent. Et tu quasi iiinoceus reliiKiuerisV iioii cri.s iuuoceus, sed bibeiis 
bibes. 47,13. yuia per me ipsum iuravi, dicit domiuus, quod iu solitudinein et iu oppiObriiini et in 
dusertuin et in maledictionem erit Bosra, et omues civitates eius eruiit [11] iu solitudiues sempitenias. 
47, 14. AiuHtum audivi a domiiio, et legatus ad gentes mis.sus est: Cougrpgamini et veuite contra 
eain, et consurgainus in praelium. 47, 15. Ecce enim parvulum dcdi te iii giMitibus, contemptibilem 
|III.] iiitiT boiiiiues. 47, Ιΰ. Arrogantia tua dccepit te et superbia cnrdis tiii, nui habitas in caveniis 
prtrao ct appreheudere uitei-is altitudinem coUis: cum exaltaveri.s qiiasi a([uila iiidura tuuiii, inde 
detraham te, dicit dominus. 47, 17. [IIII] Et frit rdiimaea deserta: omuis qui transilnt per eam, stu- 
pebit et sibilaliit super oniiies ]dagas cius. 47, 18. Sicut subversa est Sodoiiia et Gouiorrha ct viciuae 
eius, ait duuiiiuis: non liiibitabit ibi vir ctc. 232 V. Pac;. 2δ. [.sejciiiuluin vias eius 

[et seeu]ii(linn iructum cu 

[gitatiuj num 

s clamavit perdix 

|c(ing'r]eyavit — - 

multos i-apiat sibi 

adquiven.s divitias 

[iio]n euin iudicio in 

VI. Pag. 32. 
|dimidi]o dierum eius dere 
[liiique|nt i'Uin et us(j- in iio 
[vis.-;im]o suo erit stiiltu.s- 
ftliron|us auteni virtute 

[exaltat]uii (-'st- et ('vit 

() iiostra patientia 

rael• Vn. Pag. 2(j. 
JJiiic onine.s qui te [dereli] 
qiieruut confiiii[dantui•] 
qui di.seesseruut [a tc] 
scribautur in liljijo mnrtis] 
quia derelinquer[unt fon] 
tem vitae dmi• cii[ra mi- dne] 
et salvu.s ero• tu es |.secu?] 
ritas mca- ecce liii [difuiit] 

VIII. Pag.3i. 
milii ubi est verb[uiii diii] 
veiii egO autcm ii[()ii labo] 
ν-Λλί snbsequens [ΐι- vt die] 
li(iiniiiis iiou de[8idcTa.vi] 
tu seis quac procL'd[fbaiit de] 
labii.-i mei.s iii C(i[iispe('tii] 
tiK.i i^uiiT oiimia- Cf. ad V — VIII. Jemii. 17, lU. qui dn luiicuiiiue [V.] iuxta viam siuim ct iuxta IVurtuiii 

ailinvcutioniun suaruui l.Aug. ut dem un. sefuiuhuii vias eius et seciiiulum fnictuiu studioniiii t-iusi. 
17, 11. Perdix fovit quae nou peperit, fecit divitias ft iinii iu iudieio lAug. Claiiiavit perd., cougre- 
gavit quae uon peperit [Auct. op. imp. iu Mt. filios quos nou geuuit], faciens divitias suas ιιυη cuia 
iudicio) in (VI.) dimidio dierum suorum (Aug. eius) derelinquet (Aug. -quent) eas (Aug. eum) ct iu 
iiuvissimo suo (Aiig. -ssimis suis) erit insipiens (Auct. op. imp. stultu.sl. 17, 1•.'. Soliitm gloriae alti- 
tudinis a prineipio locns sanctificationis nostiae (Aug. sedes autem glor. exaltata est [Amb. throiui.s 
virtutis ex. est], sanctificatio nostra.) 17, 13. Exspectatio Israel (Aug. Patinntia Isr.i (VII. ι domine: 
oinnes lAug. uuiversi) qui te derelinquunt, confuudentur (Aug. -dantur); recodentes (Aug. qui reces- 
seniiit) a te, iii terra scribentur (Aug. super ten-am scnbautur; Auct. 1. fontr. Pulg. scribentur in 
libio mortis), quoniam dereliqueruut (cod. S. Gall. -liiiq-) venam aquarum viveiitiiim (Aug. tOutem 
vitae) dominum (cod. ut edidimus: domiiii). 17, 14. Saua me domine, ot sauabor (Ilier. salvus ero), 
quoniam (Aug. quia, Hier. omittit) laus (Aug. gloria) mea tu es (Hier. tu cs gl incal. 17, Ιό. Ecci• 
ipsi dicunt ι VIII.) ad me (deest itala): Ubi est Λ -erbum domiui? Veuiat. 17, 1ΰ. Et ego non sum tiu-ba- 
tus (Aug. etc. Noii laboravii te pastorem sequeus (Aiig. post te), et diem lioiniiii.s non desideravi 
(Aug. concupivii, tu scis. Quod cgressum est dc hibiis mcis, roctuiii illier. om.J iu coiispeetu tuo fnil 
(Ilicr. ante faciem tuam est) 233 

XXX. 

Eadeiu bibliothcca .Sangallcnsis pkmbiis gaudet coclicibus vetoribus Latiiii biblio- 
riuii textus. lu quibus excolluiit duo libri palimpsesti, alter evangelioruiu, alter ejiistu- 
larum Paidi. Prioris fragmeuta maiorem oinnium quattuur cvaugelioruiii parteni eompre- 
liendunt'), in alteru supersuut tragmeufa cpistularuiii ad riiilippcn.ses, ad Oolosseiiscs, 
ad Epliesios, jJfifiis ad Tliessaloniecnses et priuris ad Timotheum. Textum continent 
Hieronynii, sed antiqnissimis eius tostibus aduumeraudi smit; neiiter euim saecxdo sexto 
iiiierior haberi potest. Utroquc nuper xisi sunms in adornanda VII. Novi Testamenti 
cditione nostra critica (ct'. rrolcgg. CCL. vi (JCLI.), sed noiiduni ita excussi suut ut decft. 
Ceterum iaiu auno ΙΗ',Μ). βοηυη est mentio facta in Uustavi Haonel coUogae clarissiiui 
Catalogis librurum niaiiu.scriptorum pag. 729. adhibitis schedis Ildefonsi ab Arx. Qui 
rpuuii excelleret tractaiidis antiipiis scriptiiris, tanieii iu exicrprudis illis cvaugulioruiii 
tVagnieiitis duobus loci.s graviter ialsus est. (,*uae enim ad Mattli. "_^!, Ι.'ί. aduotata suiit, 
ox iis „Luciiiii exemplar" uffecit, (juod ad Haenelium quuqiu• transiit-); at pro ,,lucinii " 
legere debebat „latino", (|nod iic rui post iiie codicijin iu.spii iruti duliiuin sit. clieinicis 
iiifusis clarissimuin reddidi. Scriptuui uuiiii ita L'st: ,,/// lniiiHi ix<'ui[ihii-i jinst hnnc capitn- 
liiin, uhi iiirniiaiiiin- h αίσιοι• ritni• ( sic, iion JiijiH>cfit<ie), ιμιί clnihuif (sic, uou r/in/ititf) rn/mi/n. 
'•nf/oi/iiil , sfijiiifin• /lor rnjiifii/inii : \'(ic ro/ii^ ,ieri/'ai rf iilxirisdci liiipinicrildi . ijtt! comeclitis 
iliyiiio.t vi(hi(nni}i iinifiniii• loiKjit nrniitix: jifnjitcr lioc iiiiipliiis iicrijnVtis iinlii-iii in. Hoc (ita 
videtur, etsi secunda littrra jxitius ii quani ο es.se \-ideaturJ r< m iiini iailnt hoc cajiitiiltivi. 
iiiidc arbitriii• upKd liitiiioii nUqna siqierfua iiircniri. Siiiiili iiindo ad .Iidi. 1, oh. adnotatum 
e.st: Ih altero exemplari ioliainia repperitiir ρηι ίαιια, srd iniiii /iiiii//'.s riditiir hnc rcclinn, riuii 
if/iliil (11 (ilto Jocti milii/fistissiiiii• fli /niiii id rst hiindiiii ilii-nliir. Altel' Vel'u loCUs, (jUu ili 

erueudo IlJef. ab Arx vehfmenter erravit, Mc. 1, 2 sq. est. Signiiieavit eniiii sie ibi adiio- 
tatuin (.'sse: Ihu• in .//■(.< ο iiiiniiiii• rcjnritnr. (.^)uod si veMiiii esset, gravissimum cssi't. 
(^uum eniiu viris acutissiini.s dubium visum sit, aii ipsi• Marcus evangelii siii iiiitium illis 
Veteris Tcstamenti testiinoniis exornavorit, tameu iu veteribiis textus saeri documentis 
nibil unquain iuventiuu est quod dubitautes eontinnaret. At ncc in codice Saiigallensi tale 
quid iiiveiiitur; .scriptuiii eniiii ibi est : /// (scia niiin'iii<• rcjijn i-itnr. 

Ceterum „(jraecum exeiiiplar"', euius ciim Ildetousii alj Arx llaeiiclius moiniiiit, 
revcra aliipioties conlatum est cuiu Latiiiis. Ita ad MarL•. 14, o. adiiulatur, et inu-ialibus 
(|uideiii litt,oi-is puleliprriiiiis: ovrToufutaa το (sic; corrigo notain iu N. T. inco ad li. I.) αλα- 
(UiMziiDi. Jbidein ad v. (_i. : y.oniiv^ n(i(ie/tii. Ad Joh. 8, 2•): τιι κ^ιχ',ΐ' '" </nin<i (iccasatii/ii> 
(sir) sotiiil j ium iioiiiiiial iiim. 

') Saiigalleiisibus foiiis rtiani ;ili(jUot 'ruiii-ciisia ac.ciMluiit , i<iiHiltMii i-(ii-|i<iris (iisipcta mcmbra. 
-1 „Sc'riptoi• tria exemiilaria ad iiiaiius liabcliat . ι1ιι•ι Laliiia. (jUnnim iniuiji cnit l.uciiiii, et ter- 
tiiiin (ίηιι.ΊΊΐΐΜ ". 234 

8ed rmiic ([uidfiii servatis iu aliuil tempus reliquis pruposituiii e^t exemplum edere 
scripturae psalterii Latini, cuius eadem bibliotlieca non exigua fragmenta continet. Tex- 
tum illa praebent Italum, septimo fere saeculo scriptuin, conferendum cum variis eiusdeiu 
rationis libris, quos ad suani bibliormu editioneiii Ijlaiichimis adliibuit. LXXXIII. in fine pro tiu-cularibus 
Hliis coreph jjsalmus david 

ijuain aniabilia sunt tabernacu 
la tiui dne') virtutiun- Concu 
piscit et defecit-) anima mea 
iu atria dni- cor meu et caro 
Luea esultaverunt in diii vivum• 
eteni passer invenit sibi dtnnum 
et turtur nidu sibi ubi roponat 
pullos suos- altaria tua dne ^j 
virtutu rex meus et ds meus 
Beati omnes qui liabitant iu domo 
tua iii selm scli laudabunt te ■ 
Beatus vir cuius est auxiliuiu aput 
te dne ascensus in cordo eius• 
Disposuit in convallcni lacrima 
ru in locu que disposuisti t-i- 
Eteni benedictioncm dabit qui le 
ge dedit ambulabiuit de Λ -irtute 
in virtutem videbitiu• ds deonr 
in sion • Dne ds virtutum exaudi 
praecem niea aurib: percipe ds iacob: siipcr omnia taberuacida iacob• 

gloriosa dicta sunt de te eivitas di- 

Meuior ero raab et babilonis scien 

tib: ine• occe alieuigine^) et tyrus 

et populus aethiopum hi iuerunt 

in ea. inater sion dicit lioiuu et 

L•oπlo factus est in ea et ipse funda 

vit ea altis.sinius • Diirs narravit 

scripturis jxipulonim suoruin 

et priiKipum t-oru (jui tueriint 

in ea- sicut laetaotium i.iiiniiuiii 

nostroru habitautio est in te : : 

LXXXVII. psahiius cautici david• 

-L'ne ds salutis meae in die clauia 

vi ct niicte cora te- Intret 

uratio inea in conspecto tuo 

^) inclina aurein tua ad pre 

ce mea diie- Qiiia repleta est nia 

lis aninia nie;i et vita mea iu infer 

110 adpropriavit •") aestiiuatus su 

cu disceiideutib: iii lacuiii factus 

su sicut iioiiio sine adjutoriu iiiter 
mortuos liber. '! Secunda manu repositum est deus. -') Concnpiscit et defecit: ita etiaiii psalt. Corb. ■>) S,•- 
cunda manus addidit deus. ') Sic codex. 'ή Quod h. 1. scriptum erat plaiie erasum est. ') Ita 
pro appropiavif. 23δ sicut vulnerati donuieutis ^) piO ' 

ieeti iu inuuumentis quoru noii 
est menior -) amplius et quide ipsi do 
manu tua cxpulsi sunt• posuerunt 
me in loeo iuferiori in tenebris et ■ 
in u bra mortis- In me confirma 
ta est ira tiia et omnes elationis ^; 
tuas super me iuduxisti- Longe 
fecisti notus πίΘαβ••) a ine posuerunt 
me iu aboiuinatione ■'') sibi• tradi 
tus su et non egrediebar oculi mei 
infii-mati sunt pre inopia• claiiia 
vi ad te dne tota die expandi ina 
nus ineas ad te • numrpiid mor 
tuis facies miraliilia aut mcdiei 
resuscitabuiit et (Onfitcbuiitur 
tibi ■ numquid enarravit ali 
quis in sepulcbru niisericordi 
am tuam aut veritate tua iii perdi 
tione ■ Nu quid cogmiscentur 
in tenebris niirabilia tua- ct ius 
titia tua in terra oblibionis ■ [Ps. 100.] 
jyjisericoi-dia i't iudiciuiu can 
tabo tibi diie psallam et intel 
liga in via iumaculata quan 
do venies ad mo• perambu 
laba in innocontia cordis mei 
in medio domus tuae • non proponeba 
ante ociilus meiis '■) rem mala facien 
tes prevaricationes odivi non ad 
besit mihi cor pravu declinaiites a me 
iDaligiius') uuii agnoscebain • dctra 
beutem advcrsu proxiimiiii siiu ocul 
te') eu perseipicbar- suprrvu oculo et 
iiisatiabile corde cu hi>c siniul non ede 
bam- oculi mei super tidelis*) terrae ut 
sedeant bii iijeciuii• Aiiibulaiis in via 
iumaculata liic iiiihi mini^trabat• 
uou habitabit iu medio duimis iiieae 
qui faciunt supervia') i[iii••') lnquitur ini 
qua non dixit '") in coiispoctu oculoru 
meoru • lu inatutiuis interficieba 
oiiines peccatores terrae ut disperda 
de civitate diii onmes qui operantur 
iiiiqiiitateui : : XXXI. 

Ad aliud psaltfriuiii p<'rginiu.s, ciiius fraguieuta in thcsauris eiii.-idem y. Galli bibliu- 
thecae loeuiii habeiit*j. 'Γοχίιιιιι continet tmii (Jraecuin tuiii Latinuiu, sed illum et ipsum 
Latinis litteris scriptuiii. Ad siiuilitudluciu igitur accedit psalterii Veronensis, quod Blaii- 
cliimis aiiiiii 1740. Viiuliciis suis caiiDuicanuii scripturaniiii .-iddiJit. l't'. Vet. Test. nostr. 

Ί (Orrecliim est iloriiiii'i]ti's. =) Secuiula m;inu memovia. ■') Concotuni i-latiducs. *) Cor- 
r<'ctuiii iiotus mcos. ■■) Cdirfctum aboininatione. ") Correctuiii est ol-uIos lutMis. ') Hoc• loco 
iiil coiTi'ctuni cst. lutucta etiam manserunt oculte, insatiabilo, faciiiut su|iHrvia. '■) Con-ectum fide- 
lis. Ί (_'f.)iTectuin qui. '") Erasum est t, sed emendatio (diresit) ut vidftur nou est absoluta. 

') (_;uin iilis fragmentis etiam aliud psalterium Graecum et Latiuum bibliothecae Saugallensis 
eiHiiiiiriiioravi: Deutschc Zeitsclirift. fiii• cliristliche Wisseuscdiaft uud christliches Lebon, 1857, Nr. b, 
iibi est: Ncuf Arbciteu uber thoologisclie be.soiiders biblische Sohriftdeukmale zu Miiuchcn, St. Gal- 
lcu und Ziiriidi. Siinile istud Rst pro seriiitara ot aetale codiid evaiig(dioruin Saiigallfiisi a liettigio 
a, lK.'i(i riliti). Cum huius oodicis tum eonim, de quibiis iii tcxlii afiiuuis, fragimiiitunim uieutio 
l'aciuiid:i iTal iii luipfiriiiia iMlitiiine uoslra Vctcris 'reslaimMiti si'c. LXX |i;iy. LVIII. 23G 

ed. III. Prolegg. p;ii;•. ΙΛΊΙΙ sq. C,»Uurum utiunKjue grave est do pruiiuiitiatiuiie litiera- 
rum Graecaruni testimuiiiiioi ; veliemeuter aiiteui eo iuter se diileriuit (|uod liber VeiOiieu- 
sis, quinti vcl sexfi saec-uli, ab itacismo postei-ioris aevi midto magis quain Sangallensis 
nhliorret, qui miiduiii ηυηυ deiiiuiii saeculo srriptus videtur. (^uae differentia quo iiielins 
appareat, sub kSangallensi textu ubique adnotandaiii ciu-aviiuus Veroneusem srriptui-am. 
L•atillam vero columiiam quam vocant uon adp)Osuimiis, quoniani tota a vulgato textu peiidet. 

Ll"iiJulogitos ') kyiTios•-) oti etlia[umas]tosen i 

to eleos autu• eu poli pcTioclii.s-^) 
[E]go de ipa- eestasi-*) mu• apeviiniuc ''.) 

apo piO.sopu• ton oftL•almon"j sii- 
[D]ia tuto isacusas• ke•') tls fonis tis ιΐείδεοβ*") mu• r> ■ 

v\i to cecragene me pvosse- 
[AJgapisate") ton kyrrion '") pantes• iosii") autu 

oti alitliias•'-) ecziti'^) kyiTios'•') ce antapKclido.siir 

tis perrissos• piusin ^") iperlfaniau•"') 
|A]ndnzeste•") ce crateiistlio icardia imoii'-) lo 

pantfs lii '^) elpizontes• epi kyrnon--"j [Mjacliarii•') on afcthisan-) e aiioiuie 

cc oii epecalipthisan-^je amartie- 
[]\r]acharii)s•') anir •'') ο umi") logisete. kyrrio.s') 

aniartiaii uiide'') estiii eu to stomati autii• dolos- ir. 
|<_)]ti esigisa•-') epaleotbi'") ta osta inu• 

apo tu ci-aziu me- olin- tiu imeran") 
[0]ti imdras'-) ce nictos'•') ebarintlii '^) epe me• 

icheir•'^) su- estratin"') istalepovian nm") 

ento empagine'*) mi "*) acantha--*') 20 
[T|iii anoniian-') inu- egnorisa 21 

Ί eiilogptos -) qiiirios ■') iierioches ■•) en te ecstasi •'•) aiicrriiiime "J oplitlialuiou ') isecusas 
i|iiiriR ") tes phones tes deeseos ■') agajjesato •") quirioii ") y osiy '^) alethias ") cczpti '^) i.jui- 
rios '•') tys perissos pyusin "■') yperppliauian '') andrizestlip '^) ρ cardia ymoii '■') y -") quiiion. 

') macariy -) aphethesaii ^) apecalyphthesan ■•) macarios ■'') anei- ") *u (u u?) me, **o 
(0 u?) me pro ο u mi ") quirios ") ude "] esigesa ">) epaleothe ") olen ten emeran ''-) eme- 
las '3) nyctos i••) ebaryiithe '■') e chir "Ί estrai)lieii '') deest mu '"i enjiagene '") my -") acan- 
thaii addito di.ipsalma -') teii amavtiaii. cc tin [a]m;irtian Μ niii- uc ecalipsa•^) i 
[I]pa• exagoreuso • catemii• tin^) auomiaii iiiu- 

to ko•'') ce ypsi•^) aficas-") tiu') asebian tis") amartias mu-'',i 
[Yjper tautis'",) proseuxete- prus.se• pas• osios' 

en cero eutliett)- 5 

[P]lin- en catacli8mo ") idatun'-) polloir 

pros auton• iic eggiiisiu • '^) 
[S]y mu i catatigi'^) apotlilip.scos- tis 

periechsusis ^■'') mc- to agalliuma "') mu• 

litrose^') uie• apotoii ciclosanton "*) me'''J lo 
[Sjyiietiose- ce cimljio.se-") eii odu tauti 

i poreiisi"') e])istino --) episc• tus oftlialmu.s-•') inu 
[M]i-^) ginestlie ■-'■'■) os ippos- ce imicmos-'') 

is-') uc estiii siuesis•-'^) 
[E]ncimu ce clialiuo-") tas• siag(jnas• aiitou ιλ 

anxis ""j toii• mi"') fgigizonton^-) prosse 
[Pjolle- c mastiges- tu amartolu- 

tou de elpizonta epi ku-"^j eleos ciclo.su•^^) 
[E]ufrantliite ^'0 epi kn-•"') ce agalliastlic• dicei-^'j 

ce caucliastlie pantes liieutliis ti cardia • ■'"^) 20 

XXXII. 

In catalugo oodd. mss. bil)!. Keg. Β:ι\'. ;ib Iguatio llanlt phircs iiiJicati siiiit libri 
paliiiipsesti, iii quibus uijii idtimo loco jjoiicudum esse cudieeiu (ir. 'Jb-. aecuratiore nuper 
examiue instituto iutellexi. Couipositus euini est ex quattiior libris aiitiqiiioribus Graecis, 
quorum tres litteris iincialibus oc•taΛ•i et noui saecidi scripti eraiit. Ex his unus arguiiicuti 
erat patristici (cTifTnV Λ« τι γΐ'χι αν/, ^^ίαλλι — τυ το αιιγν(}ΐ<ιν μιιν «s τηι'. — !Te^iT((s' y.ayot ι-λίΐωι• . ■ . 
χαι εν τοις κοσ/(/ζωι," ποκγ — μασιτ ΰιατιβησιν την ΐαντυυ υΐΜίνυμιαι• .. . r;,,• μ^ταιοιιι.^- τι,ν {hcv — 
μαστφι ε-Μίνψ Qau(',' — ;,)' εοωσα ϋια μετανυιιι.;) ; altcr luctiones biblicas in usum ecclesiae ex- 

') ten aiioniiaii -) ec-,ilypsa ^) teii *i quii-io ■"■) sy pro ypsi (V| ") apheciis ■) tiMi "Ί tes 
"j carilias mu. Diapsalnia >"| tautes ") plen eii cataclysmo '-) ydaton '■"!) addit Ijiapsalnin "") i 
(sic) cataphyge '^) tes periochuses (vitiose cod. Sang. -chsusis) '^) agalliaina '") lytiOsc '^i cyi-lo- 
saiitoii '•') addit Diapsalma "") syiibibo se -') taute e poreuse --') episterio -^i uiihtlialnuis -• Me 
^^) Ilaec vox uon satis apparet iu cod. Saiig. "") emionos -'') ys '"i syiiesis -"i eii chaiiuo ee 
cemo ^^) agxes ^') me "-) eggizontoii ^^) quirion '■") cyclosi '■''•') eupliraiithete '-"^) iiuiriuii ^'t dicey 
'") V eutliiH tc! cardia. 238 ctirptas, tertius vitas sanctoruiu coutineljut. 
paginain (fol. 1*7.) eruere contigit, iii qua .sc: 
hiuic in inodiun: 

-Λι; /.ριη^ς αγα&ης tvj nr/.io ir^k i 

i;icr/it ημιν ν.ατα τη έλεος 
αιτον ■ κ«/ /.ατα το πλη{}•ος 
r/^c διγ.ιαηαννης αντον ■ 
ν.αι ει:τεν- ην/ι ?.αης μην εαιι '■> 

iL/.vu' ην μ)^ α&ετναηναιν' 
■/.αι εγενειη αντηις. εις ανιη^ 
ριαΐ'- ε/. :ιααΐ]ς ϋ-λιιρεως uv 
τνη• + ην .τρεσ.ίνς- ηνδε αγ 
■/ελης- ιύλ αντικ η /,ς εΰν>αεν H' 

αντηνς δια το uymtav αν 
ιηνς- ν.αι (ρειδεα!}αι αντιυν + 
^4ντης ελνιοιοααιη αντονς- Quem secundo loco dixiums, cius totam 
■iptum est Jesai. 93, 7 — y. et Zacli. 14, 4. 8. y.ui ανΐ).αβεΐ' αντονς- /.αι 

vxbioaev αντονς πάσας τας ΐ• 

ν^μερας τον αιιονος: 

αναγνωσις [εν] τον [ay] ζαχαριον 
1 αδε ΊΛ.)'ει ο /,ς + ιδην >,μερα 
έρχεται /.ν- ν.αι ατιαην 
Γ ε οι ΓΓοδες ανιόν- εν 1 1^ '4' 

ι, μέρα εν.ειιι^ ε.τι τη ηρης 
των ε?.αιων- τη ν.ατεναν 
τι ιι^μ- ί£ ανατη/.ων ι^/.ιην + 
ν.αι εν τη ήμερα εν,εινη- 
εξελβνσεται νδωρ ζων εν - 

ιλι^μ + m ijiiav αντην - Inpriuiis veri) notabiles suut tertii L-udicis reliquiae, iu (juibus, ut praetercam alia. 
inveni textiun extrenii capitis actuum Thomae, qualis uoudum mnotiiit, nisi quod priore 
parte midto magis quam Graeca a. 1851. οχ codice Parisiensi a me edita iii Actis app. 
apocrvphis p. 241 sq. cuiu Latiuis Abdiae liisturiis ( Fabric. Cod. Apucr. II. p. 73•") sq.) eon- 
venit. Legitur oiiini ibi sic : ()/)■ αντοις ε,ιοιι.τί-)' 
^ννείΊη 04 ην μετά 
jTn/.vv γρηνον ενα 
τιον παιδιον μια 
δαιην n/.ijetvai ν 
ίτο όαιμηνης -ν.αι 
η ν δε ι ς >^ό γ )'/,'>/; 
Ι^ερα^τενααι avtnv- 
iravni γαρ ην γαλαι 
:κης ο δαιμνιν: 
ενεί^νμηϋη δε μια 
δεως ο βααιλενς 
ανοιξαι την ταφον: 
ν.αι αράς τιυν ηατε 
ων την α πηστη/.ην !}ωμα 

τραχειλίΐν την νν 
μην ν.αι ί>-ερα;τεν 
d -ησεται- αττειει 
ονν ποιησαι ο ενε!)ν 
μη^η ο μισδεης η 
βασιλενς- η δε απη 
ατηλης Ιί^ωμας ε;τι 
([ανις αντο) ει.ιεν: 
ΐΐιΐς ζοη'ΐας ονν ε.ησ 
τενσας- ν.αι εις νε 
ν.ρονς ίτιστευεις; 
7τλην μη (fojiov 
επει α,τλαγχνι^ίεται εις αε ν.αι ελεηαει σε 
ο ν.ς ις χς δια την 
αντην χριστητη 
τα- αηε?.!}ων δε 
ν.αι ανηιζας ηνχ εν 
ρεν ηστεα εν.ει ' 
εις γαρ των αδελ 
φων νλειί'ας το ί.ει 
ιΐ'ανην τον μαν.α 
ριην α.τηνεγν.εν 
εις την μεση;ιοτ'[α\ 
μιαν α,ΊΟ δε τον 
τόπον τον μνημι 
ην. ενΟ-α τα οστά 
εν.ειτη. χηνν λα 23ί> βων /τερίί&ψ.εΐ' 
ΤΟ) νω αιτην /μι 
njrev- ττιστενΐ') [ίΐς\ 
σε χε ην oia (V) /.« 
[ΐελιττεν με ε/.ει] 
νης η ταρασποί' ιοιχ 
ανί^ρηπηις /.«ι 
αντιγ,ειμενης. iti' 
τοις h'u iii^ πϊο* 
σιν σε' /λιι ν.ριιικ 
σαΐ'ίης a.vior ro> 
παιδί, υγιείς ο ,ιαις 
εγενετη : αινεί 
&ρι•ζετ() δε /.αι μια 
όεης η βασιλείς με 
τα Tvjt' αδελ(_ρνιν 
ν.αι L;n/.?.iji'ai' την -/.εφαλην αντον, 
υιτη τας χείρας σιψη 
ρην: ελεγεν δε ιηις 
αδελφσις ο σιφορ- 
ί^ιχαισί^αι ν;ιερ 
τον μΐύδαιην ror 
βασιλέως- ινα αα 
ρα IV χί' εναιιλα)' 
χΐ'ίαν δεξηται 
και αμΐ'ησι•/.α 
■/.εισι αν IV) ■ jia 
τες δε εν ανμι^η 
νια γαιρονταις 
νηερ αντον ηρησ 
ενχην εποιονν 
τΐιί' ο δε (ριλανος 
δεσπότης, ο βασι λενς των βασιλεν 
όντων ν.αι /.ς 

ι νιν λΐ-ριεν . . . 

/ιισδείΊ τι^ν εις 
αντον ελ/ιιδα- 
vjiif /ετω ον>' 
μεια τον πληϋονς 
των πιστενον 
των- δοξαζιον 
πρα λαι ν ν /λιι 
αγιον ίΐνα ■ ω /.ρα 
της /αι μεγαλυ 
;ιρί,ιεια ννν /αι 
αει /αι εις τονς 
αινίνας ι ων αι 
ωνιον- 
α- μ- /;• ν- XXXIII. 

1ιι codicc l'atniio litteris uucialibus ιιυηί saeeuli srrijit(j inartyria duo iiiedita iuveiii, 
altLTum Petri, alteruiii Pauli, queiiiadinodum iaiii iii Actis apucryijliis iiieis pag. XX s(|. 
siguiiicavi. Quuin nuper secunduiu viseLain Patmi insulani, (uiii variis aliis, iii iiuibus 
(.■minont scliolia Origenis in Proverbia .Saloiuonis, Xotitiae cditimiis cod. liild. 8inuitici 
etc. adiocta, etiaiu illas dc a}iustolis taljulas tran.sscripsi. UndL• liuc luco nonniliil exseri- 
bere placet, non <iuideiii earuin qiiae narrantiir rerum caussa, sed ut intelligatur quous- 
ιμιο illo teiiipore depravatio scrijiturae Graecae progrossa sit: iwv enim inulta absque 
vitiu iu eo codiro scripta suiit, ita ut passiiii difticilc sit priiuu olitutu \τηιιιι perspicere. 
Quae res, observata illa quidein iu pluribus octavi et uoni saecidi cudicibus, (piamijuam 
nulliis aequiparat Patmium nostruiii, eu iiiagis mira videri potest, quuin vix aliis quam 
monachis Ciraecis debeatiir. Vidcutur autc-ui illi ηυη modo ab intcriore litteraruin eogni- 
tione alieni fiiissc, sed etiaiii putius dictata calaiiio excopisse (jiiaiu aute oeulus posita 
descripsisse ; ita eniiii tactuin est ut quicquid siniiliter soiiabat incuriosc coufunderent. 
Ceterum inter rei criticae sacrae peritos satis constat codices utriusc[ue Testamenti anti- 
quissimos Graecos^j inpriiais conspicuos esse seripturae vitiositate, quae quidem ipsos "1 Ut cod. V;it., Alex , Kiilmiemi 8yri paliuips.. Ootuteiudii (Ivigcniaiii fragmeuta Leidensia, 
psaltcriiiiii papyraceMin Loiuliii('iisp. Kxculluiit intci• lios prao oiuiiibus rsaliiii qiios iliximus, ipso 
quaito illi saeculo ut viiietur prioros, (>diti iu vol. I. Moiuiiiioiitonim Safnir. iiicd. novac coUeftionis 
a. l<sr>;j. Ne.(|UP vcro eoiieni miiiicro <>xiiiiciidiis ost codcx l)iblioiuiii .Siiiaiticiis. ■2i0 

i;an ( )rigciieiu et HieiOuyuium exen-uit. Cuius rei gravissiuia caiissa in eo pusita Λ -idctur, 
quotl cck-berniiii calligraphi AlesanJi-ini, a <|iubus illos eodices scriptos ei^se perquam 
probaliile cst , parum Graece sciebaut. Quod quamris molestum sit, tamen id habet com- 
luodi. quod certimi est tales scriptores abstiuuisse ab iruproba illa emendaudi audacia 
(Urigeiii τόλμι, fuy /βι^ηα τ(,• διοοΟοΊσίοκ• dicta); quae ipsis primis p. Chr. saeculis plurimuin 
valuit ad depravandas sacras scripturas. 

Scd ad codicem Patinium redeo, luidc quae bausi, missis plerumque accentibus et 
>piritilnis, qiii quJdeiii et ipsi saepissiuie p<:i-]u nuu positi sunt, ut paucis exemplis duce- 
bitiir, adscribam. 

lliTnOf• η ΐίποστιιλυ,• ϊι er τι, «ωκί; (r/u/j.i^oiuiitt,• μετά τοη• abilsfcoi ίπι το y.o) ιν/.το•: κκι /,/ιε- 
ηΐ'.^ ίτιι τυ ωχλω τη καί)ί<//ί()(Γ(0 το ττυυσιιγοιαηο το (οιιικιτι το αγίΜ τ>, τον y.v ιυ /ν /αοιτι^. ανηγοιτη 
ύ'ί κ«ι ί πιύ.λα/.ιβες τυν ίπιιοχυν «;•()ί,Τ/Τ« jiquj: τον πίτηι/ι•, τισσίαΐίς ονσκι, ιί•οϊ;ιπφα χαι ιι/.αηι^α y.ui 
(vqijua y.ui Sb)Q!^^' α/.οιονπαι τοι ζ'^, αγίΊ^α.; /μ'οι• y.ut τιΐ'.ιτα τα τυν χν /.ωγι^ιΐ ε^τλι^γι^οκι- τκ." ιΐΊΐϊχΐ'.^•, 
λίίΐ ανιΟεμί'.ηε u/j.i /.αις ίηιαι τι^,• αγυιπτια κιτ/,,• ί/,«((/)ί ϊιοχι.ονιτο νπ αυτόν .... ζ«ιτ« ΐ(ί αχηνσα^• 
ο y.aiGGc.ij ε/.αι/.εναει• .τ«)τ«,• zovi δεδειιαυν<• ττνιιι /.ιιτα/.αι^ιε , των δε ττανλυν τι>α/ύ.υκθ7ΐϊί^ίϊη τυ ηηιο 
Toiy υωμεωι. υ δε παν /jj,• ή• μι ΰι^οτζωγ τΐΎ /.ϋ;ωι. ιύ.λα κυηυνμειη,• τυ πηεφεκτο λυγ-μο y.ui /.ιαπτο το 
/.κιτνοϊυή . . . . y.ay.tiov {^ανμαζωιτυ.; χια ί;,«,7(«ιθί')το,•, οιικο• ειικτι^ι• εστοτωι• -το /J.tor //<•τι< τον καια- 
σαηυ•; (fi).oao)q^oi y.ai την καιιτνηιηιη^, ϊλϋει• υ παν).υ$ ει:τηηαΟεί τιιατωι- χμ ι^τιει' χαισσαο ι,δυν τιαν- 
λο.• υ τυν Θν πτηατι^ητι,~• t/vx ατιεΟα^υι, ιΰ.λα ζω' αν δε ηυ'ύ.α εατε y.ay.u, αι& or δίκαιοι εμα ε^ε/εα.• 
ην μετά πηλλκ,• ι^μευα^• TavTiu. ο δε zaiiaxlh^^ εχαϋ,ενβει• '/.νί^ειη τΟ!'.• δεσμι^υν^, τοιύε ηατηυ/.ι.υ\ χαι 
τυν.; πειιι την βαησα^αν. χαι ο, εταζατο παν/.ο,•, ουΟουν πυυενϋειτε^ ο λοιγγυ,• χαι ο χαιτνηιοι χεστος 
μετά (ΐυ^ην ποοσίη/οητυ το Tuqo πανλυν. επι^πταιται.; δε ιδυι δνυ αιδρα; πυοπεν/ημενυν.: χια μεαυν 
TTuvi.ot', οατε αΐ'τον,- εκτιλιη-ιιε, τυι- δε τϊτον χαι Μχ'χαι qndco ονσσχεϋειτα aifloonno ι,; qvyi^i τηα- 
7711 ε' τον δε διοκοιτωι• ^'/ηιτωι' ου διοχομει- οιμα^ ι^; ϋαιατυι- (ύ.λ ;,,• ζ(οι^>; ιια /;hij- δοτέ ο,• τζανλιι; 
ειετιλατο, ο με& υμών προ μι^χηου μεαυ.; ττουιΐίν/ομειι:^ etc. EiULMidatioues vide .supra iii iiutis atl iudiceiii lil)ri TISCHENDORIIANA. Ι. KEISE IN DEN OEIENT. 2 Baride. 1845. 184(3. 
(3'/„ Thlr.•) (TKAVELS IN THE EAST. Translated 
from thp Gernian by W.E. Sliuckard. London, Long- 
man & Co. l.'^47. ti sh. Veriirifteii.) 

In Ansclihiss daian: DEISUAELITAKUM PER 
MAIiE KUBRUM TKAXSITU. Cum tabula. 1847. 
l«Ngr.) 
II. BIBLIOTHECA MUXUMENTOKUM SACKO- 
RUM CRITICA. In dieser cluistlichen Urkuiulen- 
bibliotliek soUen die kostbareu iiltesten, d. li. tau- 
seiid- und grossteiitheils mebv iils tauseiidjiilirigeu 
Urkunden des heiligen Te.xtes des A. u. N. Ϊ., die 
griechischeu wie die lateinischen, durcli zweckmas- 
sige Druckvervielfaltigung den Gpfahven der Vfr- 
nichtung so viel an mis ist entris.sen und der christ- 
licheii Welt so weit sie eiiic Wissenschaft besilzt 
in die Hiiiide gegeben werden, womit zugleich die 
Zweeke der gelelirten Textfov.schuug eiin• wcspnt- 
liche Forderung gewiuneu. In deu (iiiit Einsclihiss 
der Aiieedota ete.) bereits erseliienenen 11 Biiiideu 
(grosstentlieils kl. Folio) liegeii 35 solehpr Urkun- 
den grijs.seni und geriugern Umfangs veiijffeutliclit 
vor. iSie tragpii folgpnde Titel: 
CODEX EFIIKAEMl SYRI KESCRIPTUS .sive Frag- 
nipiita iitriusqui' Te.st. e cod. Gr. Paris. eelc-berrimo 
c|uiiiti ut videtm• )i. Chr. saec. Eruit atqvie edidit C. 
T. 2 tomi. 1843, 1S45. (27 Thlr.) 
(1.) FEAGMENTA NoVl TK.STAMENTI 1843. (18 
Thlr.) Dicse dcii grosscni Thcil des ganzen N. T. 
unif'a.s.sendf'n Textfragniente de.s 5. Jalirli. wareii vor- 
her nur hochst imvollstandig und 1'elilerhat't gclesnn 
wordeii. Die cliemische Aiiffrischuiig liatte sclion 
1834 sfattgeiuiidcn; die EntzifFerung blicb trotz der- 
eelbeu sebr .sclnvierig, besouders aii den mehr als 
tausend von Con-ectoren ge;iiulprten Stpllrn. 
(2.) FHAGMENTA VETEKIS TESTAMEXTI 184.5. 
(9 Thlr.) Diese Fragiiipnte aus Hiob, dcn Spvich- 
wurtern, dpm Frediyer, dem Hoheiiucile, dpr Weis- 
bcit Saloiiios und aus Jesus Siraoh hatte vorher noch 
Nipinaiid zii bearboiten versncht. 
MUNU.MENTA SACRA IXEDITA sivp Rpbquiac 
antiquissimae textus N. T. Graeoi ex iX plus mille 
amiorum codd. per Europam dispersi.s. Eruit atque 
edidit C. T. 184(j. (18 Thlr.) 

Uuter diesen 9 Codd., von Aufang dcs 7. bis Endo 
de.s 8. Jahrli. vertasst, siiid die wichtigsteu die Pari- 
spr Evaugelienhdsclir., bpi dcii Kritikern L i;enannt, 
und der voihpr fast ganz uiizuganglich gewpseiie ^'a- 
tik. Ciidex dei• Apokalypse. Dazu konimen ver.schio- 
dpue Fragmente aus dpu Bibliotlipkpii zn London, 
Faris, Wieu uiid Roin. sonie ein Codex Ti.sch. der 
Leipzigpi• Univprsitiitsbibliothpk. 
CODEX FRlDERICO-AUGU.STANrS sive Frag- 
menla Veteris Teslameiiti e codice Graeco oiiinium 
qiii in Europa supprsuiit facile autiquis.simo. In 
oripnte dptexit, in pafriain attulit, ad niodum codi- 
cis pdidit C. T. 1846. 1,32 Tlilr., fiu• die wpnigpii noch 
ubrigpii Exx. iii Kfihlers Aidiquaiium 15 Thlr.) 
EVANGELIUM PALATIXUM INEDITUM .sive Re- 
liquiae tp.xtus evangeliorum Latini aiitp Hierony- 
mum versi ex codice Palatino piupureo i|uarti vpI 
qMJiiti pnst Christum saeculi. Nunc primum eruit 
atqiie ediditC. T. 1847. (18 Thlr.) DiPip uralte voizugsweise mit Β und D zusam- 
meiistimmeude Evaugelienhdschr. in dcr Kais Bibl. 
zu Wien. uuf Purpurpei-gampnt in Silber uinl Gold 
gesohripbei) , war bis auf piiie eiuzigp 8eite uoch 
iiubeuLitzt gpblii'l)ei]. 
CODEX AMIATINUS sive Nov. Test. Latine inter- 
prptp Hicroiiyino. Ex celebemmo codice Amiatiuo 
oiiiiiium et aiitiqiiissimo et piaestaiitissinio miiic 
priiiiuin pdidit C. T. 18.50. (ϋ Thlr.) Editio repetita 
18.-)4. (4 Thlr.) 

Dip altpstp kaum 125 Jahre iiacli Hiei-onymus' Tod 
gpM'lii iilniii• II iiHl-cbr.dpr Vulg.,ebpn so wichtig fiir 
dii• 1 1( 1 ■lilliiiii; il•^ Tcxtes des Hieroiiymus als fiir 
ili•• ΕΓίΜΐ-ιΙΐΜΐιμ il. s friihesten griech. Textes. Nur 
die t'.'li|pili,itti'^ti' \"iTgleichuiig war vorlier bekannt. 
CODEX CI.AKd.Md.XTAXUS sivo Epistulae Pauli 
omucs ( u-.ipi-c ct J^atiiie cx cod. Paris. pelpbpnimo 
nniiiiue Ι.Ί;ιι•όΐποΐιίαιιί plpninique difto. Xuiic pri- 
nium pdidit C T. 18,Ί2. (24 Tldr.l 

Kciiie Haiid.scdirift des Ν Τ. iibprtrifFt dpii Cod. 
Clarom. aii Altertluinilichkeit dei- Tpxtgestalt, Die 
Bparbeitung dps.splbpii wurde durcli die vielen alti>n 
Con-eeturen, iibei- 3U(IU, spbi- pi-sclnvprt Wiederholte 
Revisioupn der Abscbrift (von 1841 — 184ί)ι macliten 
die genaueste Hpraiisgabe niiiglieh. 
MONUMENTA SACRA INEDITA. Nova Collpctio. 
Voll. V. et appeiidix. (96 Tblr., spater 108 Thlr.) 
Vol. I.: Fragmpiita sapra pali iiijjs esta sive 
Fragmenta cuin Xovi tum Vptori.s Tp.-t. px quiiiqiie 
codd. Graec. palimpspstis anfiqui-ssiiids luipenimc in 
orieiite repertis Addita suiit fVagmpnta Psalmorum 
papyracea et fragiiienta evangplistaiiorum palim|i.sp- 
sta, item fragmentuin codicis Fr.-Augustaiii. Xiiuc 
prinmiii eruit atque edidit C. T. 18.55. (16 Thir.i 
Vol. II.: FragniPiita evangplii Lueae et libri 
Gcnesis ex III cndd. Graec. V. VI. VIII. sapc, uiio 
paliinpspsto ex Libya iii Musemn Biit. advpcto. altero 
cpleb. Cotton. ex flammis erepto, tprtio px oripiitp 
nuper Oxouivim perlato. Addita suiit et N. ct V. T. 
fragmenfa situilia nuppr in codd.VI autiquissimo- 
riim i-pliquiis inveuta. 1857. (16 Tiilr.) 
Vol III.: Fragmeuta Oi-igeuiaiiao Octateuchi 
editionis cum fi-agmeutis ovv. Gr. paliinpsestis ex 
cod. Lpidensi folioqiie Petroiiolitauo IV. vel ^^, 
Giiplfprbytauo eod. V., Sangalleusi VIII. feru sae- 
culi. 1^611. (16 Tlilr.) 

Bis 18G4 .soIIpu erschpiiipn: Vol. IV.: Fsalte- 
riuni Tiirippiisp piirpureum Ptc. saec. fere \'II. 
Vol. V.: Reliquiae textus sacri utriusque ex codd. 
duobus paliinps. aliisqup plus mille annoriim A'indo- 
bouap. Paiisiis, GupltVrliyti, FetiOpoli adsprvatis. 
Api)endix: Codex Laudiaiius aPtuum app. Gr. etLat. 
saec. fere VI. Ptc. Vergl. den iibpr das gaiizp in 2U0 
Exempp. gednicktp Werk im Srpt. ISiiO aiisgegebe- 
nen PiO,spectus. Die Subspribpiitpnlistp ziihlt 156 
Namen, von deiieii 100 aiif die |)iOtRst. Kirclien, die 
iibrigpn fa.st gleichmiissig auf dio lOmisch- katlioli- 
sclie uiid die griecbisch-orlhodo.xo kommpii 

Η i ρ 1" a η s c h 1 i ρ s s ρ η s i ρ b ii a in ρ η 1 1 i c h d u r c h 
die Hamburg- Lond ο ne r Unzial f lagme ti t e 
dpr Pau li II i sp lip 11 Brie fe die „Aiiecdo ta sa- 
cra pt juri faii a' au. m. EDITIONES ΝυλΊ TESTAMKXTI. 

Die znei iipnesten Aii.sgaljrii: 
ΝΟλϋΜ TESTA.MEXTUM GEAECE. Ad autiquos 
testes deiiuo leueusuit. a]iii:uatuin oritieum omni 
studio )iert't'Ctum a]i|)Osuit. i-ommeutationem isago- 
gicani liiactcxuit C. T. Editio septima critica 
maior. 1859. (8V3 Tblr.) Accessit anno 1860. uotitia 
cofiicis .Siiiaitioi. 

Auf Gruud der umfasseiidsten Quellenstudipii 
wurde hifr dfr vollstiiudigstt• bis jetzt voihandeue, 
niit den Belegen fiir und wider die aufgenommeue 
Lpsarf ausgestattete kritische Apir.uat dargeboteu. 
Die Textcoustituii-uiig rulit, uiiter Bevorzugung der 
alresten Zeugeu, auf aussein uud iuneru Grimdeii; 
an vieleu .Stellen siiid die Eutscheidungsgiiinde au- 
gedeutet. Proll. 280 S. Die .,Xotitia•' enthiilt i:egtn 
80'l Lesarteii (noch mehi• als die Sclirift: ,,Xotitia 
editionis" etc.) des Cod. Siu. 
XOVUM TESTAMENTUM GRAECE. Ad antiquos 
testes deuuo recensuit, cum apparatu critico et pro- 
legomenis edidit C. T. Editio septima critica 
miuor. 1859. (2-/3 Thlr.) Accessit aimo 1860. noti- 
tia codicis Sinaiiici. 

Der grossern Ausg. eiitlehiit. iintei- Beschraiikung 
des Apparats. dooh mit Beibehaltiiiig des Uritischeu 
Belegs fiii• uud widcr. Proll. 140 S. kl. 8. Die ..Xoti- 
tia" entbalt gcgeu 7W Lesarten des Cod. Sin. 
Frulici• PrscliiiMieii : 
(1. XuVUM TESTAMEXTUM GRAECE. Texium 
ad fidem aiitiquorum testium receiisuit. brei-em ;ip- 
pniatuiii triticum uiia eum var. lect. Elz-, Kiia;qi., 
Scholz., Laohm. subiunxit, argiimeiifa et 11. parMll. 
iudicavit, commentationein isagog. notatis propriis 
lect. edd. Stcph. III. atque Jlill., ilatth., Grie.sb. 
praemisit C. T. 1841. 

Hieraii schloss sich an (2.) eine revidirte griecli 
Textausgabp zu Paiis 1842. uud 
(3.) eiue griech.-latein. unter dem Titel : „In aiitiquis 
testibus textum versioiiis vulgatae Latinae indaga- 
vit lectionesque variaiites .Stepliaiii pt Giiesbachii 
notavit. viro S. V. Jager in Cuusilium adhibito, C.T.- 
Wiederholt 1849. IJic Teudenz dieser Ausgabe ist 
geiiau in den Vonvorteii bezeichnet. 
(4.) Eine vullige Umarbeituug der ersten Ausg. er- 
schien 1849: „X. T. Graece. Ad antiquos testes ye- 
censuit. appavatum critioum maltis modis auctum 
et con-eotum apposuit, Cdmineutationem isagogicam 
praemisit C. T." (2- 3 Thlr.) 

Hieraii schloss sic : ib.) ,.X. T. Graece." Re- 
eensiiit C. T. 1850. (E ... Tauchuitiaaa.) 
(6.) Dfsgleicheii: Xovu m Te stamentum triglot- 
tum. Graece Latiue Gennaiiipe. Graecum te.xtum 
addito lectionum varianim dpleetu recensuit, Lati- 
Dum Hieronymi iiotata Cleineiitiiia lectione ex aui-to- 
ntatc codicum restituit, Geimaiiicum ad pristiiiam 
Luthevauae editiouis veiitatem revocavit C. T. 1854. 
(2 Thlr.) 

Fenier daraus separat: a. \. T. Giaece. Edi- 
tio aeademica. I. 18 J5. II. 1857. {- ,, Thlr.i b. X. T. 
Giaece et Latin«. 1858. (1' 3 Thlr.) c. Das Xeue 
Testament. Doutseh voii Dr. Luther. Xaeh den 
Originalausgg. revidirt uud bevorwortet vou C. Ϊ. 
1855._ (23 Tblr.) 

Hierher gebort auoli noch, dem textkritiscben 
Gebalte uaih: ..Svnopsis pvaiigelica". Ex 4 
evangeliis oi-diue cbronologico couciimavit, prae- texto brevi commentario illustiavit, apposito appa- 
ratu ci-itico receiisuit C. T. 1851. Editio iii comiiio- 
<ium ai-adcmie. repetita 1854. (I1/3 Thlr.) 

IV. EDITIUXES GUAECI TEXTCS VETERIS TE- 
STAMEXTI. 

(1) VETUS TESTAMEXTUM GRAECE lUXTA 
LXX IXTEKPRETES. Textum Vaticauum Roma- 
num eniendatius edidit, argumenta et locos Xi. Ti. 
parallelos uotavit. omnem lectionis varietatem codd. 
vetustissimoruni Alex;nidriui, EiDhraemi Syri. Fri- 
derico-Augustaui .subiunxit, prolegomeuis et epile- 
gomeiiis iustnixit C. T. Ed. tertia, ratione etiam 
babita thesauri Sinaitici miper inventi et editionis 
Maiaiiae codipi.s Vaticaui. 2 tomi. (Proll. 106 S.) 1860. 
I. 1850. II. 1S56. ilThlr.) 

V. ZIR XErTESTAMEXTLICH-APOKRYPHI- 
SCHEX LITERATUR. 

DE evaxc;eliui;um afocryphurum origi- 

XE ET U8L'. Disquisitio historica critica, oriiata 
praemio aureo societatis Haganae pro defendenda 
religiono Cbristiana. Sci•. C. T. Hagae Comitum 
1851. ιΊ',ι Thlr.i Vergriifen. 

Zivei friiliere Kckrouie Preisschriften : Di.ctrina Pauli 
Aliostoli ie vi mOTtis Christi satisfactoria. ltS37. isThlr.) 
Disputatin de Christo pane vitae sive dc I0C1. Joh. 6, 
.51— ."jO. coenae .sacrae potisiimuin ratione habita. ISolt. ;ii3Thlr.) 

EVAXGELIA APOCRYPHA. Adhibitis plui-imis oodd. 
Graecis et Latinis inaxiinam partem nuiiL• piimum 
consultis atqiie ineditoiuni copia insignibus ed. C. 
T. 1853. (3STblr.) 22 apokr. evangelisehe Texte; 
7 wareu nocb inedirt, die iibrigen habeu zum ersten 
Male eine strengere kritische Bearbeitiiug erfahren, 
iiiiter Vermebnuig des A)qiarats vou Thilo etc. um 
nipbr al.s 4ii DokumPiite. ProU. 8S S. 

ACTA APUSTULURUM APUCRYPHA. Ex 30 codd. 
Graecis vel ntiiic piimuin eruit vel secunduin atque 
eineiKlatiu.s edidit C. T. 1851. [2^ 3 Thlr.) 13 ajiokr. 
A))o.itplgpscbifliteii; 7 warpu uocb iuedii-t, 6 bOcbst 
uugpnUKeiid edirt. Proll. 80 S. 

PILATI CIRCA CHKI8TUM lUDlCIO quid lucis 
afferatnr ex actis Pilati. 1855. ('3 Tblr.) 
[.■VnschliessPii wird sich zunachst: 

APOCALYP.SES MUSIS, ESDRAE, lUHANNIS, 
PAULI. Acppdit Maiiae xo(uijai; cum aUis simili- 
bus. Ex ])Iiirihvis codd. Graecis etc] 

HERMAE PASTOR Graece ex iVagmentis Lipsipn- 
sil)us, iii.stituta qnaestiniie de vero Graeci textus 
Lips. fnnfe Ed. C. T. (Ex ed. pp. apost. Dress. loO 
exx. repetitum.t 1856. 
Ziilptzt prschien : 

XOTITIA EDITIOXIS CODICIS BIBLIORUM SI- 
ΧΑΙΤΚΊ aus|iiciis iinperatoiis Alexaiidii II. sus- 
ceptae. Accedit catalogus (Odi«iin uuppr ex oripiite 
Petropolin perlatoruni, item scholia Origenis iii Pro- 
vprhia Salomonis partim nunc primum parrini seeun- 
dimi atque empudatiu.s edita. 1860. (3' 3 I hlr ) 

Ausser dpii Mitthpilungcn iiber dpu Codex Sinai- 
ticus (Auffindung. Inbalt, Alfer. iiber 600 X.-T. Lps- 
arfeii uud 60 vollstaudige Te.xteoIumneu ) enthalt 
diese SchriFt das Verzeicbniss der voin Heraus•;-. 
1859 naeh Petersburg gebracbten Maiiuseripte (12 
Palimp.^pste. mehr als 20gi"iech.. mehr als 60 syr., 
kopt., arab., hebr., samaiit., slavoii., abyss. . arme- 
nische Mscrr. ete ), sowie, excerpirt aus Mscrr. des 
Orients. ein ineditiim dps Diodor, dip Spbolieu des 
Origeups zu deii Spriciiwurtern, ein iiipditum der mit- 
telalterlichen Historiographie iiber Muhammed II. TABULARUM INDEX. 

TABULA 1. 

SPECIMIN.V SCRtPTURARU.M TREDECIM ΓΟΝΤΕίΕΤ EX UNDECIM HAUSTA CODICIBUS Α NOBLS IN ORtENTE 
REPERTIS INDEQUE IN EUROPAM ALLATIS. 

Duo immero I. insiKiiita codicis Grafci libri Xuinerovuin palinipsesti sunt, descripti pag. 1—2. 

PriDi- scriptura sexti, altera uoui videtur saeculi. 
Xumero II. scripturae specimen signatur ex Graeco codice fragmeutorum Novi Testameuti palim- 

p.sesto saeculi fere quiuti petitum. Describitur pag. 2 et 3. 
Xumero III. repraesentatur codex Graecus evangeliorura Lucae et lohanuis octavo fere saeculo 

scriptus. Describitur pag. 4 et 5. Nuper ad bibliothecam Bodleiauain trausiit. 
Xumero IV. repraesentatur codes Graecus evangeliorum saeculi noni. Deseribitur pag. 5 et b. 
Xumero V. repraescntatur codcx Graecus libri Genesis, qui octavi saecuU esse vidotur. Descn- 

bitur pag. 6 et 7. Cum eo qui praecedit nuper Bodleianus factus. 
Xumero VI. repraeseutatur codex Graecus libros ludicum et Ruth integros cum extrema parte libn 

losuae continens. Ex meis nuper Musei Britauuici factus. Describitur pag. 7. 
Xumern XV. repraesentatur codex evangeliorum Syriacus palimpsestus, seriptura quam putant 

Hierosolymitaua iusignis, haud dubie antiquissimus. Specimen nostmra non iiivito qiudeni 

codice sed ex incuria tameu inversum ost. Descriliitur pag. 13. 
Numero VUI. fragmeuta Graeca repraeseutaiitur libri pvophetae lesaiao septimi fere saecub. De- 

scribuntur pag. 8 et 9. , . i.• 

Xiimero IX. fragmeuta Graeca ex libri.s Kegum repraesentantur saeculi eiusdem vcl msoqueutis. 

Altera scriptura marginis est, altera textus. Describuntui• pag. i). 
Xumero XII. versus exhibetur ex fragmeutis Graecis laudatiouis cuiusdam patristicae iii codice 

palimpsesto saeculi fere quinti repertis. Describuntur pag. 10. 
Xumero XIV, 2. repraesentatur fragmentum psalterii Graeci, quod quiutum saeculum antecedere 

vidotur. Prior versus nibro seriptus est. 

TABULA II. 

DECEM SCRIPTURAEUM GRAECARUM SPECIMINA CONTINET, QUOKUM NOVEM EX CODICIBUS TI.S(■ΠE^T)ORFL•VNI.S 
BIBLIOTHECAE UNIVEUSITATIS LIPSIEN.SIS PETITA SUNT, DECIMUM EX CODICE CARPENTORACTENSI. 

Xumero V. iusiguitur specimeu evang-listarii palimpsesti nono fore saeculo scripti. Descripsimus 

pag. 29. et seqq. 
Scriptura numero VI. littera(iue F. insignita cx fragmciito lectionarii desumpta est nono vel de- 

cimo .saeculo scn])ti, de quo oxponitur pag. 37 et 38. 
Eodera uumero littera C. exhibetur scriptura fragmentoruin codicis pati-istici saeculo ut. videtur 

septimo adscribeiuli. Cf. pag. 35 ot 30. 
Kursus oodem iiumero littera B. fraginentum reprae.seutatui• orationis Gregorii Nazianzeni nono ut 

videtur saeculo scriptae. De quo fragmento cf. pag. 34 et 35. 
Duae .scripturae iiumero II. couiunctao codicis paliinpscsti suut in ([ΐιο praete.• aliqviot Octateuchi 

partes etiam fiagmenta graraiiiatica reperiuiitui•. Ex istis uti-a(iuo scriptura dcsumpta est, 

altera textus, altera marginis, sacculi fere septimi. Cf. pag. 17 i't 18. 
Xumero III. fragmenta palimpsesta lepraeseutautur codicis patristici .saeculi noui, dc quibus ex- 

plicatur pag. 19 ct seq. Xumero XII. littera Γ), iiiitium cxhibptur iiotitiao impoiisac in cvaiigeliorum codicetn factao, tlo qua 

diximus pag. (>4 ot seii. .Scriptura videtur saocuti «iuodocimi. 
Eodcm numero litteni Λ. scriiitura saoculi decimi repniescntatur, ut est iu luhanuis Lydi quae 

ridentur exccrptis. do (|uil)us cf. pag. 58 seqq. 
Ultimo loco tabulac II. scripturam pvangelistarii Carpentoracteusis ciprossimus saoculi foro iioni. 

de quo diximus pag. 151 et seqq. 

TABULA III. 

OCTO CODICUM. Qf.VTTlOR LATIXOKV.M . IJlATTfOR GK.VECOKCM. SrECIMIXA COSTINET. IJUl.XQrF. SfXT 
GLXLPHERBVT.VSI. USUS H.\.Mlil'IiGES.SIS, UKUS AXTE.\ EX ME1S NUXC MITSEI BB.1TANNIC1, USUS 

ETLA1IN'IIM JiEr.S. 

Loco I. specimen datiir codicis Hamburgcnsis . antea Vffciibachiani. cum fragmeutis oi>istula<' ad 

Hebracos. Sacouli iioni. Cf. pag. 174 scqq. 
Loco U. scriptura lectiouarii Guelphorbytaui palimpsosti rcpraoscntatur. quao prodit saeciilum 

quintnm. Cf. pag. 164 seqq. 
Locis III. IV. V. spocimina soripturao ex celobri codico Giielphprbytano palimpsesto qui riphilac dioi 

solet proferuiitur. Xumero III. cxprossa ost iciiplura fragmonfonim librl ludicum \c{. pag. 154^. 

numcro IV. scri]>tura fnigmentoruin libri lob t of. pag. 15-}\ iiumoro V. Latinus textus fi-aginen- 

torum Gothicorum (cf. pag. 153 seq.X Ad quintum fore saoculum scripturae omnps tro.s per- 

tinere videutur. 
Loco VI. specimen scripturac ost ox fragmentis Xovi Tcftamonti palimpsesti!•. do qtiibus oxposi- 

tum est pag. 2 et seq. In horum fragmciitoi-um editioiie uostra t^ridp Fragm. sacr. palimps. 

pag. XIV.). diximus scripturam septimam camque sexti saoeuli: cuiu.s .«ροούηοπ quum ibi non- 

dum datum esset. hoc loco addendum curavimus. 
Loco VII. reprao.«eutavimus scripturam fragmontorum Galoni quae in eodom de quo iaiii dixiinu^ 

celebri libro palimpsosto Guelphcrbytano habontur. A'idetur sexti saeculi esso. Cf. supra 

pag. I.T.S. 
Loco Vin. adneruimus subscriptioncin codicis Actuum Apostolorum. de quo ubcrius dictuni ost 

7 et 8, rursusque pag. 13l> et s^eqq. Subscriptione ista anuus Christi notatur 1(>54. 

ΤΛΒΓΙ.Λ IV. 
sPEcrarsA scRrprt-RARrM septem γοχτι.νετ. QuisgvE .<VRiACARrM. rxn-s c.r.^ec.ve. ι-νίι -s Aii.\nicAE. 

EA O.MXI.\ ES CODICmUS TISCHESDORFI.VXIS BIBLIOTHECAE ΓΝΊ\ΈΚ8ΙΤ.\ΤΙ8 I.IPSIEXSIS PETITA SLXT. 

Primum est. ut inscripsimus. codicis Tiseheiidorfiaiii IV. quo Graece contiiioutur quattuor i'vaii- 

gelia, decimo sacculo scripta. Doscripsimus pag. 20 ot soqq. 
Duplex scriptura quae soquitur ex codice Tischondorfiano XIII. petita est. in quo liabcutur ovan- 

gelia quattuor Syriace et Arabico deoimo foro saeculo sciipta. Cf. pag. (55 ot (W. jlbi malo 

impressum est XII. pro XIII.* 
Sequitur specimen codicis Tiscbendorfiani XIV. iu quo Syriace loguiitur Geuosis et Exodi fragmoiita, 

illustrata pag. Gd et 67. Jbi malc pro XIV. improssiim osf XIII. Ί 
Quinta scriptura est codicis Tischendorfiani Χλ'Ι. D. iii quo supcrost fragmontum categorianim 

Aristotelis Syriace redditarum. Cf. jiag. (iJ*. 
Sexta scriptura codicis Tiscbendorfiaui XV. est, quo coiitiiientur Xestoriauoruni hymni. Dc iis 

diximus pag. 67. 
Septimo loco expressa e.«f scriptura fragmontonim ovaiigclii Marci quae codicis Tisclicndorfiaiii 

XV I. partem t*rtiam \C.• effioiuiit. Cf. pag. 68. 
Ceterum iii promtu est scripturas quartam quiutam et scptimam magna antiquitatis laudc insignes 

esse. multo miiiori sextam. 0»θγΝΑΐιΛΐ:Αη•ΓβΟΜβΊ•Λγ'να>ιιβπΐΛΐι 
Oγ-ιcΛt^ϊΛι;Λ^u()r4G^4 0'ΓK)^, ΜΜΑγτΐίπι^ο 

π. ^ i^ 

[ul>c|)IH>MX Μ IX'P'|»C\lU>y(| 5 S Ν 9 fe' IV. 

KKlMenPf\TriWT\lllM>\WTU s VI. "^ ^o δ 

&5θνΙψοο^ c^jiirpi^^ U<te&oar^ g <^ \^ o< '^ Ζ 

XV. J^ ?ζ"^ Λπ<•Γ,(Ι.)Ια siici•. t'l |)π>Γ. <tl. ΊΊηγ,ΙιπιιΙογΓ 'I'al). I. .Γ. 6yf HKAMfHTONMC YI.C Vr.F. Α.Λ'ΚΛΛ Α/Γ \>rj/^J\^ ^Λ^^^ 

VI Β . V ^. Π. ^ 

'T' ota^cxTs p,cu «TOu lot-Vf V ctp tou lcrt) povcH 
T^TXXUjop φ |i • dV^ cuarcur TdartxpcUJ• τρο NOiuiATiMoyKWAy 

NricfTMT^AyyKMCi lirp^iHi-miTdTwaciz^iaRjLaJ^EOV — 

> 2^t-nJuN λ.ΓΓΕ'Άυ;ΝΕΐ{>ΜΝ-ΕΝΤ(θ"ΤΕ 
4•ΗΤΓρθ[ Ε Bpa Ο rCt τη σΠ)7\Κ ^ Ka.-Ut)rtK2i,E|uUNiL0V ClUtatsifru; 

EκTF-θΈίαuJCENrr^Nd-lC^:-^ » 'TOVctx-fl|ovctovv'mTn»2xiONUjN 

ηοίχν-ΗΕρώίΚΛ'ηχο-χντρο'τηυΕ ττλ' ^ ^^^NCOviv>:.'TTaNTt ce ι c i7s.ei 

VaifffiFiTvaovHcacTDUTtaTPat-NeN Ttvpnica-rTNtrualaEUividKoN ι 

aoic-TTp<|>x-Ta.c E-TncxaT^rTuiN aK.a-mcTE%^ou£Ma2..aTovcuE'x 

JI. 

^b5CONc)eKe<nuc))cun^-^^i^Oir)eNraa^50N€cpe]iTK^N 
ueSTR05-eTeOuc^iT)Uosoeie]3ulchiiisue5TRiirpopu 

OixuqaeeiqcOeow 

Τ^Λ Κ^Κη^γΚΚί Thi Ν KhtT^XJfcoN ' φ ρ ^ νιπ. ^Vnecdota snor. et prof. et!. Tiscliendorf Tnli. ΠΙ. n<;v2.1?.-r Cod.Tisch.lV. er• 

Cod Tisch.Xni. - CodTiscii.xi\: 

Γο.Ι Ti.siK xv^ 

Cod Tisch λτί.υ. J/^^kfcft^^^j^^• •^oi-. ^ Cod.Tisch.XVI.C. ..iii,.;\iis!-.-T,r 

Anecdot:i sacr. pt ριοΓ. ed. Tisclipndorf Tab IV